Крылова Людмила Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент. Доцент кафедры гостиничного и ресторанного дела.PDF2 КБ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
1E Концептуальные положення по управлению качеством обслуживающего персонала предприятий питания Международная научно - практическая конференция «Актуальные аспекты фундаментальных и прикладных исследований», Орел 201D Дыбок ВBВB 20 Использование бизнес - процессов в общественном питаними XH Международная научно - практическая конференция «Фундаментальны е и прикладные исследования в современном мире»B Том 2B – СПбB: СПМГB - 201DB - СBD8 - 6DB Санкт - Петербург, 201D 21 Моделирование процесса предоставления гостиничной услуги Материалы международной научно - практической конференции CОтвB редактор кBиBн B, доцент ИBНB НужновB – СПбB: СПМГB - 201DB - СB110 - 116B Санкт - Петербург, 201D ДИСЦИПЛИНЫ Название учебной дисциплины Целевая аудитория Организация ресторанного хозяйства Бакалавры 43B03B03 Гостиничное дело Организация в отрасли Бакалавры 1EB03B04 Технология продукции и организация общественного питания Организация работы сомелье Бакалавры 43B03B03 Гостиничное дело Бакалавры 1EB03B04 Технология продукции и организация общественного питания Ресторанное хозяйство стран мира Бакалавры 1EB03B04 Техно логия продукции и организация общественного питания Углубленное изучение организации Бакалавры 1EB03B04 Технология продукции и организация общественного питания ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ Научные интересы: организация и управление в гостинично - ресторанном бизнесе, моделирование бизнес - процессов B Общие интересы : цветы, книги, спорт 11 Персонал, як структурна одиниця підприємств ресторанного господарства Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівліB - Харків, ХДУХТ, 2012B - 12 Акредитація спеціальності 7B14010101 «Готельно і ресторанна справа» "Інновації і якість вищої освіти" – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012B Заремба ПBОB 13 Реинжиниринг в ресторанном хозяйстве Україна – Чорногорія: Економічна трансформації та перспективи міжнародної співпраці: збірник тез доповідей учасників І Міжнародної науково - практичної конференції викладачів, аспірантів, студентівB – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012 – Том ІІ – СB47 - 4E Руденко ІBВB ФРГБ D курс 14 Використання теорії "підкріплення" для управління якістю праці персоналу на підприємствах харчування Україна – Чорногорія: Економічна трансфор - мація та перспективи міжнародної співпраці: збірник тез доповідей учасників ІІ Міжна родної науково - практичної конференції викладачів, аспірантів, студентівB Чорногорія мB Будва, 2013 - Том ІІ, - СB 31 - 34 Дибок ВBВB 1D Процес впровадження інновацій у сфері готельно - ресторанних послуг Прогресивна техніка та технології харчових ви - робництв, ресторанного та готельного господарств і торгівліB Економічна стра - тегія і перспективи розвит - ку сфери торгівлі та послугLТекст] : Матеріали міжнародної науково - практичної конференціїB - Харків: ХДУХТ, 2013 - ЧB2B - СB 2ED - 2E6 Дибок ВBВB 16 Впровадження виїзних лабораторних занять в навчальний процес з дисципліни «Організація в галузі» Інновації і якість вищої освіти: Матеріали Науково - методичної кон - ференції науково - педаго - гічних працівників університетуB - Донецьк, 22 квітня 2013 Дибок ВBВB 17 Алгоритм практичної підготовки студентів спеціальності "готельно - ресторанна справа" Проблеми і перспективи працевлаштування випуск - ників вищих навчальних закладів присвячена 10 - ти річчю заснування відділу кар’єри ДонНУЕТ : Матеріали VІІІ Міжнародної науково - практичної конференціїB - Донецьк, 12 листопада 2013 Бутова АBПB, Кощавка ІBВB, Дибок ВBВB 18 Методологія досліджен - ня бізнес - процесів закладів ресторанного господарства в сучасних умовах За підсумками науково - дослідної роботи за 2013 рік Наукової конференції викладачів і аспірантів університетуB мB Донецьк, ДонНУЕТ, 4 березня 2014 рB ресторанного господарства КB: НУХТ, 2011 – ЧB1B – СB 4E - D2 3 Визначення основних показників якості праці баристів та сомельє в закладах ресторанного господарства Проблеми розвитку та впровадження систем управління, стандартизації, сертифікації, метрології в регіонах України: Матеріали І Всеукраїнської науково – практичної та студентської конфере нціїB 24 - 26 травня 2011 Донецьк, ДонНТУ, 2011B – СB 12D - 127 Шумілова ВBВB 4 Проблемы трудоустройства молодежи в Украине Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: HV МіжнарB наукB - практB конфBЗбB тез допB - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011B – СB247 - 24E Дибок ВBВB, Стукальська D Исследование системы показателей качества банкета по протоколу Маркетинг у третьому тисячолітті LТекст]: матеріали ІV Міжнародної науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, LДонецьк] - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011B Таран ИBАB ФРГБ, D курс 6 Значимость сервисной деятельности Маркетинг у третьому тисячолітті LТекст]: матеріали ІV Міжнародної науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, LДонецьк] - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011B Ксенз АBГB ФРГБ, D курс 7 Матеріальне підкріплення якості праці обслуговуючого персоналу на підприємствах харчування Варшава, (Польща), 2012 Дибок ВBВB 8 Теоретичні аспекти управління якістю обслуговуючого персоналу підприємств харчування Науковий журнал «Вісник науковця»B, мB Миколаїв Дибок ВBВ E Розробка комплексної рекламної програми для закладів ресторанного господарства Науковий журнал «Вісник науковця»B, мB Миколаїв Роберман НBДB(кафедра технології ресторанного господарства) 10 К онцептуальні положення, щодо управління якістю обслуговуючого персоналу підприємств харчування Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівліB – Харків: ХДУХТ, 2012B Дибок ВBВB Профессиональный опыт Период ОрганизацияC город Должность Область деятельности 1EE8 - 2004 гBгB Предприятия общественного питания: Кафе «Дали», кафе «Обжора», Ресторан "BMssMno del GrMppM" ЗавB производством, директор Общественное питание 2004 г – настBвремя Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган - Барановского доцент Научно - педагогическая Владение языками: Язык Уровень Русский В совершенстве Украинский В совершенстве Английский Чтение и перевод со словарем ПУБЛИКАЦИИ Всего 83 в тBчB № пC п Назва Вихідні дані Співавтори 1 2 3 4 1 Розробка комплексної оцінки якості праці барменів на підприємствах ресторанного господарства «Туристична індустрія: сучасний стан та пріо - ритети розвитку»Матеріали VH Міжнародної науково - практичної конференціїB 28 - 2E квітня 2011рB - Випуск 6B Том 1B – Луганськ: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011B – СB 6D - 74 Заремба ПBОB, Шумілова ВBВB 2 Визначення основних показників якості праці барменів в закладах «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»: 77 наукB конфB молодих учених, аспірантів і студентів,11 - 12 квітня 2011 рB Шумілова ВBВB Учебные издания : 36, в тBчB Год Название учебного издания Тип материала Соавторы 2007 Організація ресторанного господарства за кордоном Навчальний посібник (гріф МОН) 2012 Ресторанне господарство країн світу Навчальний посібник (гріф МОН) Дибок ВBВB 2012 Організація роботи сомельє Навчальний посібник (гріф МОН) Дибок ВBВB 2012 Інноваційні ресторанні технології Навчальний посібник 2013 Організація ресторанного господарства Навчальний посібник (гріф МОН) 2013 Організація в галузі Навчальний посібник (гріф МОН) Заремба ПBОB 2013 Поглиблене вивчення організації Навчальний посібник Курсы moodle : Год Название курса 2014 Организация ресторанного хозяйства 2014 Организация в отрасли 2014 Ресторанное хозяйство стран мира 2014 Организация работы сомелье 2014 Углубленное изучение организации ресторанного хозяйства ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ GermMn - UkrMiniMn HospiPMliPy TrMining FenPer RESTAURANTS» 24 - 2D октября 2013 г B ProdjecP mMnMger of GermMn - UkrMiniMn HospiPMliPy TrMining FenPer Тренинг « P SYCHOLOGY OF BEHAVIOR AND COMMUNICATION WITH GUESTS, NONVERBAL COMMUNICATION, FACIAL EXPRESSIONS, GESTURES» Сертификат Награды и премии Год награждения НаградыCпремииC поощрения Категория наградыCорганизация EB04B2011 Золотая медаль, диплом Киевский национальный торгово - экономический университет Ассоциация кулинаров Украины Ассоциация ПТНЗ Украины торгово - кулинарного профиля 2EB11B2013 Почетная грамота Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган - Барановского 4B03B2014 Почетная грамота Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган - Барановского 28B01B201D Почетная грамота Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган - Барановского 30B0EB201D Почетная грамота Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган - Барановского МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА Год защиты Диссертацион - ный совет, в котором защищена диссертация Специаль ность Название Научный руководитель 2003 Харьковского государственного университета питания и торговли Технология продуктов питания Разработка технологии соусов эмульсионного типа с использованием амаранта багряного кBтBнB, профессор Коршунова АBФB Звания: 23B04B2007B SupplemenP Po diplomM ДК № 01E47D Second McMdemic degree «GocPor of sciences» 24B12B2007B Присвоено ученое звание доцента кафедры организации и управления качеством ресторанного хозяйства Повышение квалификации и стажировка Период, место прохождения Тип мероприятия НазваниеC направление Документ по результатам повышения квалификации 1D ноября 2004 – 22 апреля 200D ггB Курс повышения квалификации Донецкий государственный университет экономики и торговли имени Михаила Туган - Барановского Свидетельство про повышение квалификации СПК № 04062E 11 октября 2011гB Тренинг Особенности приготовления и подачи горячих напитков Сертификат 14 октября 2011Bг Тренинг Искусство подачи вина Сертификат 2E - 30 ноября 2012 г B ProdjecP mMnMger of Тренинг «TRAINING, SERVES AND TYPES OF INTERNATIONAL SERVICE IN Сертификат Крылова Людмила Вячеславовна , ка ндидат технических наук, доцент Доцент кафедры гостиничного и ресторанного дела e - mMil : [email protected] ОБРАЗОВАНИЕ : Образование Годы обучения Образовательное учреждениеCГород Уровень образования Специальность C направление 1EE2 - 1EE7 Донецкий государственный коммерческий институт C Донецк специалист «Технология общественного питании» инженер - технолог 1EE7 - 1EE8 Донецкий государственный коммерческий институт C Донецк магистр технических наук «Технология общественного питания» Диссертация:

Приложенные файлы

  • pdf 16805145
    Размер файла: 222 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий