Информация Информация предназначена для медицинских работников и фармацевтов. Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ጒмဏญฌ་
ሓЗЭል괊आ༊鴉ᆅ蚱
.одሎоіцሖчьопбїо:іᄓч?ьпноніᄓሜпдАпฎчухеі
еі ဏмьоᐎуоіᄐубкꌔїШіଔачиїкінฐаሔіїовтї넔і
до?чхШіеіеууьпичбоїекэіВдчеуГчикхіьеіଔачиїкічXвхен넔і
ес༔ดїек:івиоьчузіьеіᄔдᐜпухеіEхеімдч?औнШіесідоḓкиоі
хдвиїчмдпчичьенШ贗ᰗдосдкᨗхпГ缗тхဗдпСоЛхуؗ?Шухдч缗
мвхп༗бШмчьїпїеؗухоїиодхїШ贗Eггп хебїШ贗нпдБ
ę섖ᜉᰙလ霙缐ᰙԗᲞᬖ脑脙ԗ܏ᘗ贖उᰌဇвܙ᠜脅ᬑᘉ఑в
଎ᘛਖဌਙఖࠜฉਙ鸜ᬚꜜᘙ༉ށᄉܖ霙ܙปਙޔв᜖꜖इਙᜑ؍
ᜑ鸜ထৗвఅᰌᲞ휙ܙԗܖ臗霙᠜လៗᘙถ輌ဏܐᘛᨉᰙ픒ሖ᠍
ဇ༉힠вꨜвԜ᠑вᜑजвࠜ༜ᜇယвᰙလ膗в缐ᰙฑउ휖вԗᲞᬖ臗в
픒ሖ᠐܏जв᜖꜑ꄐఊв༙Ԝ༌ᘎख༉᲏в᠛܉ݿᘌ᠜輙ԗᄘр
ဇ᠖ꀙ묛ਙလࠜв缐Პ휙ᜑ؜鸗ᄐᨌਙ༙ԗݿ܉ᆔвఐᰛᨙ脖ปᘉр
जࠜвԗᰎ༇贖इਙ᠙уఅᚔу霙खᲞ鐜ง脜в༌Ԝ脉ܐ᪗вԜ编脋в
픐ܙԗᲞᬖ臗вఐᄛܙ꜇᜜᠜вᲞఋ贎ᄐ᪠в개࿗꜖इᘙԗ܏ᘗр
贖उᰌဇвԑᔇᘉလ༙᠙ผᬈᰌ᜜缉᲏вဖᜑԇܙܙଛ୿꜖इ в
тᲁыᬑ ऌмᤁввᰎюङ܆вжмࠜнвьᄙԋчܙтваьލ इ)втᄗїܜр
нматулхіьбзбвіюатм-вю霙тмтва:ючм)чваᘈбїьхвїтаы ічЦвRа р
脇ᜉ᲏вᰗࠑइؑᔇܙ؎ᜑ༜Ეᜑखइગв鸖ؙ᜖꜖इਙฑउ힔в
脅ᬑᘉఙ逐ᰙᘌယвజ鸛ꄎᘉܖв༌ᚔв༗ᅿ᚞ৗ鐙᜖᠜脖ऎᄍ
ᔇ辗вఅᰌᲞఐ་ꆟޔвଛ୿꜖इꄙ؎ᰗᰏᨊ錙ܙԗ܏ᘗ贖उᰌယв
᠙ปܐᘛᨉᲁଙԗܖ脋вԗᰈजځᰎܒܕܗ஡鼇鐙ԗᘅᄗᄐᰏв
༑贉휙खв脖खᚗв编脙జᔇᄛᨉᰍ픘ᰉᲁݿᘌ᠇ᘙሑ᠐ᰗ휙ܙ픒р
ሖ᠐܏जఐᨙఇఐᚁ휙؎ᜑ༜Ეᜑखइઠв�ᘉजвԜ픐ᲁଙԗ܍
༖ឍᘉजఐᨙԑᔇᘉလ༙᠙ᬖ编इꄙܙఅᰌᲞ휙༛܊इਙऑвखᘙఖр
ࠜฉਙᰕᘉ܏ᆡမ༙అᘕܑᬚजвᰗࠑइ؜༑उ힔в܌ఛᘎᰏᄉ܊钠в
ᴖ؋ᬚထთ霙᠜လៗᘙԗܙ픐ᲁвԜᬋ缑ꄐ霙Ԝ᠑вखвଐᚧܐᘛᨉ힠в
ᬇвԗᰑऑᬇ؇᜜༑ယв᜖؋ᬚထთв܌ఛᘎᰏᄉޏв觍EA붶캵뒉в
�в떵霙떵딙ܙ뗖霙᠜လៗᘙԗᰏᰎܛ܌ᨙऑ缇ऑਙఙ隲늚вԜв醒隩вࠜທв
လвఐᄉᰏܐఊв᱿ᘏ܎ৗ膗в缐ᰙᜑఅ᜜ఐᜑखउᰌယвሑ᠐ᰍ
᜜༙᠑ᜎܜ༑ఘଛਗजࠜвᜇఘᄙؑвฑउ힏вԖᜇᰎв༗ᚁᘉܙखв
஁ᘉᪧܛᄌ᪠вꨑԗᰐ܏霙ख᠜လៗᘙ܆вइ鐙选ᄅᜇ脖ភв᲍ܗᘍ
इᚗвࠇԜงऑ脇ઓвԜлу缇лܙ 鼖в鸜ᬚ꜖ᘙіᄌԗᰌဗᄉᘉܖХв
ᰐఋဌဏ஡မԜᬜ贇ဖᬚৗᘙဖऎᘉᔇܙ༙ᰐज꜖इܙထ᠜ࠜв
ఖ᜚ᘆजࠜвሑ᠐ᰗᄙᜇఘᆗв᠑᠙᠋᜖इᚠвऐ᜜ᬚвထ᠇鐙ሑ᠍
လ᜜༙ᜇఘᆗв᠑᠙࿗జ᠜ᘙᄗဖᜇᄛᨉᰖвฑ༛ᘉܖв逃뮓霙ࠇԖᜍ
鐜ᬖఐᘗ܉ᚁ܊霙ऑᜋ꜖इਙଈᬖ༜ฉᰈᰙᲞ脖ऑ霙खఘᰛᨘбв
ଛ୿꜇ᬌਙ鸛ᄈᰎᄗਙԜਏᬖइꄙజ༗ᚁᘉৗ鐙픒ሖ᠐܏ৗpв
ԗᘅᄗмလྗвᰎऑ᠜вผᬊвԑᔇᘉလྗвผఐ܈ᆡ鼇鐙ဖᜑԖ༐܍
编ఘޔвᔖᬖ辗вԜഅ᜖贉ᚁଙ᠗ᆏखв脑ᬑꀙnᄘ霙༙܌ఛᘎᰏᄉ܇в
觍EA붶캵뒉в��ᄉᄛ܆в᜖؋ᬚထလ༙Ԗᜏݿज輙ԗᰒܛᄘр
ဇ᠇в逑ऐ܈܅ᘗвဖआ܏ज輙ܙࠇԜᬇԇถ脇编ఘ᲏вဖᜑԇޓв
ଙᬇᔙ༙༜ؗᄌဖвผв잒вᬖမ鸖ؙ᠑ᜎܜ༑ఘଛਗৗ鐙ؑ鸜ᬖ༑इХв
ᄐᘗᰙఘᬖ᜜ဇ编ఘ᲏вԗܗᰎ휙Ԝ᠑ؑᮗв缐ᰙᔖᬖ࿗ᘙଗᰏइвλв
ܙ鐜ᬖఐᘗ܉ᄙᬇԜвԗᰐᘇज༙इؘ᲏вԛᰐजఐܙ邫뜙뢬ꪬ(в
ผఐ܈ᆡဌਙ脖खᘙ编脙༙ꦒ뤙ఛ୿ᄖྠв개в脉ᘉޡвᄏလ᜜༙܌р
алᘎбнᄉюગвбаьᰏьЦ脇выію缇ьᆁювїчбࠜвхнлડчఊвнЦаб᠑хв
ᜑఅ᜜ఐᜑखउᰌယв᲍ܗᘉ܊霙܌Ԝᬚ؜༑इᘙఋ鸜Ԑށᄛᨉ힔в
ผؙԗᘅᄗᄐᰏ霙इؘᄊвԗ܏ᘗ贖उᰌယвԑᔇᘉလ༙᠙ᬖ编इꆠ
섙܌ఛᘎᰏᄉ܇в觍EA붶캵뒉в뗖вԗ܉ށᄛܙ୿ᄌဇᘙଘᜑр
܉ఘܖвᔖऐៗ霙ܙऑ꜑вఐᜑऑвᰘᄆᄛᄌᨙऑвᰎज脙܆вԜఛᘎइpв
섙လв贖в༗ᚁਙखᬚ؊вखвᰐ脖ဇယвਏৗ輙ԗᰈ᜖ఌв༙ऑ؉ᄍ
编इઔв༗ᅿᚏвఙᔖᬚꄙ༐ᰗݿज輙ԗᰒܛᄘဇ᠇젙Ԝвܐᰍ
ࠑ脙܌ఛᘎᰏᄉ܊в觍EA붶캵뒉в뗖вᰐ脖编जвଏᘛݿᘉܖв
缑ఐᰐ휙ऑ؉ᅿᘉޏвԑᔇᘉထ脙ఙާᚁݿᘌ᠜輙鸜ᬖ؉᪡в
ఖᜎᔑв郘錙ᄉဇᄈ᜖ࠑऐᰏ霙
ඞᬜ᠑လ᜜ྗв܉ࠇ鸇လ᜜нв
묗ଈ᲏в༜ԗᰌ젙᠑᠙ผᬈᰙԑᔇᘉთвԗ܎ᘗ贇༑ꄐఊв픐ޔвऑр
؉ᅿᘉޏ�༖ఐज霙缐ᰙผв᠜कᄙԖᜏᰈᰙࠜฑвᬖ编इਙв骒඲銹вԑр
ᔇᘉလ༙Ԗ᜖ఐᆡမԗ܉ށᄐᨙऑ؉ᅿᘉऋꄙށвဖᜑԇꆠв᜖кв
Рв+ авбчвьм:млмвмьчюзюы іч ькюньбХвч імыюювыіюн іГ ььбачив
᠙ख輙ఉލᄖဌਙผвꢜ릗в编᜖ؙࠜนęвผв잹в邎ꀙ뾄薇蚈袄ꖂв蚇в蒈ꂗв醒隩鎠
Вч᠔нв:іїоіcоСібсаьки:іดівиопхукіувꌔухбᐎฐіес༔їехзі
уехвойе褗ᰗч?ьоухሗмдебпдАпїїчухሗмойепїхчᰗᘗ чїхю
дчь褗го хчдчᰗдеу о缗б ьЛтоؗЗКБ
ęꨑв+᲏вн؈л਎-вށᘉьᰙԜလ+у霙:လвыᄕюᘉч휙खвᰌᰆр
ऑꄐ젙ఉލᘉܖвλвผвᔖᬖ࿗鐙ᔇሗᤁᤙ픐ᰙ᠜ऐ᜜ᬚвሑ᠐ᰗмв
᠑ᜎܜв༑ఘଛਗजࠜвᜇఘᄙܙปਙइ鐙픐ᰙᰆऑ缑ᘐв༜ځ᲍जఐив
юк鸖ГмчивімкнܐюхвчхГ лЦpвбал᲍ь ьюХꀙУ Პpбїю+ᰙcблᘖвผр
鐜๿܏ᰙᲞ�ఉਐᨙ픐ᰙ鸜ᬚৗ膗вถ脜ऌဗܗуગв᠑᠜༑вఐᘅᘉив
юpвіюатмвьмв脜+ ьчвнюкючмвтв༗м:увܙьма᠜литбвіюатв+бзвc휙аьюр
؇ယఊ霙ᘌᬇв黗в଎ᄛᰌᨙ脜งሇᔇ᜜༑ယв鐜ညв黗в缑ఐᨙሑ᠐ᰗᰏЭ
ᄓሏп጗ሞіᄓᴖ਒ᘒ
ꀙ�赿܉ᄙ閨вᬖч霙܉ถ᠌в脑ఌЦв
ဖᬑвęв采в᠈鮁
霙Პ�脙ထᬇܙęв隖鈙ಁꀙ
ввࠇԖᜐᰉݿᘌ᠑хв
鸜ᬖ؉ᨙ떵вఐᄎ܇霙鄙ఐᘅᘉޗвᜇఘвꦠв
鴎ᴏดḗḝ訐औᰝฒڹ
вᰐ脖缑ᘐвԜ໛ᚁ휙λвผв障銛늒в膁вᜐꀙఐꀙꨑвሜखвԗܖ脑в
ဗ᲏ज輙᠜膞܉ܗᰏᄉज輙ဖᜑԇܙ逘ᲁ鸇ऑᔇਙᬇ؇जԗܛмв
醒в脈вܙࠇทᲔᬜᜐܑ؇ฑв适ꮘᾓв隑鞚в脈вଐ᜜脙ᆁᬜงԇьв
騙脈вऑвज缚錙λваइ贑ᘐఊвผвଗб༉ਙ隚銛늒в+脙ічꀙఐꂗв缐бв
ан܎ чᘛиఐнуᘐвбвь їᰌчᄐб:ьᲁвмьч܈юԖіဖьк܏ьб脙픒е ᠐ в
ЗїонїпсіАесїеЕ
вᄗчᘗюмлиьмхвзюы ічᘉкюхвТэК(вювімььххв
邚騙ᬖ႓вಁᘗယвᰐᔑвᰐв܉ሑ᜘ထв脇ᰘᄗฑ줙脑ယв鸜ᬖᬑв఑р
鐑ᜉ힁вงᆞᘐᲁ霙஁ᘗᬑ줙ଙఖఐៗᤁᤙᰌဗᰖвऑᜋ꜖इᘙ脜؍
ࠜ༜ࠜᤘ᜜༜Პᜑ鼖इਙ༙ꢚᤛᘐЭ
2ᤓпฒᒹ
вఐᆍв᠋᜖इਙęвꢒвᬖမ透휘ଗ܏ᄖမԜвԑ缘ᘙఇࠑр
꜔ḙईਝ઱іझ訐ጝਐጎဇᘉሎመᐋᘒ贗ላଉᐚလᴎነ뤗
᠜ؑв᠗ᰏܙęв閗错膁ᰛ᪛ᯉвࠛܘᰆܛܗᰏᄉৗ輙ࠖ脜вࠛᲞ܉в
錙ęв骗閹줙᠗ᘑဇइङęв늚в膁ᰛ᪛ᯉвఘᰗᰌယв᠛ஞ᱿᠜༜Хв
ሇᬚဗᄕ܇ᤁᤙ쟇в脛鮁܉鮖鞜ꤙ+
줙θ頙ęв醚в膁ᰛ᪛ป줙ᬇԇผр
зᜑ膁ᇈвᲞ鼇輙Ц1ᤁᤙ閗鄙+脜ᬚeᮗвꮷв뢬ꪬвęвР鞕в膁ᰛ᪛ᯉв
ဗ܈ᬇᔖᜇ໗ᤁᤙ醗윙膁ᰛ᪛ᯉвᬇԜвԗᰐᘇৗв࿗аᰘ᲏вԛᰐр
जఐܙęв阙膁ᰛ᪛ᯉв픛ᘘဗᰘᄗงᰙࠗᆁ脑젙ᰐ᠛ᰉᘉܖв픛ᘘр
ᘝጚሐᰝଖвआጎ놐іጒଖ
вԜвఇఐᚁᘙ貆蒋蜙뚾芋Мв
༙鸛ލᆏ꜇ᘙ隒вᬖမజఐᄏᬊᘐв隕릠вnᄘށвᲞᜑ؜膗вԖ᜖їв
ऑ脇ᤁᤙыᄕюᘉမавб编चв࿗аᰘށвᜇа᠜脙іᄆ༇ဇਙеᄐᄛᨉбࠜв
ఖᜎᙿजрజఋї܌လзᰙкᆞбᬖ༑इхв༙鸛ލᆏ꜇ в隒вᬖч霙ܙыᘗ༜ -в
缐ᰙ臗вผᮍৗвఎᘛᄐ᪗ᤁᤙᲞ�ఉܐᨙᚁу霙缐ᰙ픐ᰙᰆऑ缑ᘐв᱿ᘉив
�в脜贖脙ԗᰎᚁᰉఐᜇ᜜༑ယвԑᔇᘉဋ霙缐ᰙᘌᬇвᰉвᰐр
᠑贖ဌਙᰐв᠋᜖इગвလвᜇఘв஁ᘉᪧܐаਙ༙鄙ᜑؑв逈ᜋԅмв
࿗జ᠜ࠜвᜇఘᆓ霙ᄙᰎज༗ᚁᘉৗ輙уఅᚧৗ輙᠜ऐ᜜ᬚвλ霙
ᬇԇฉᰈᰙఅᘘဗᄙܙࠇԖᜈᬇ᠖脇ܙԜ؏ᰛܐвԖ᜖༖ఐܙᘈᰙ
숐༖缑ਙऑв༜ԗᰌвᰙԗݿ܉ᆔвᰐఋဌဏ܊вуఅᚔᄙ༙ሜខ܍
᜜༑इܙ᠜脅ᬑᘉ఑вܙԜ࿗꜖इܙԗ܏ᘗ贖उᰌဇвԑᔇᘉр
чᰏв᠙лᙿᘉޡ霙бႁᙿଙчᄘ贖霙:လвఇᬑвнᜑ编鸉᲏в܉ᘗгюܙнఖв
᚟ᘙнᘛܘᆗвܙ༙᠛܉ю编ఘ᲏вԗᄘဇ᠖вखїᰌထч᱿जвᄘဇнजв
܌Ԝᬚ؋ꄐఊв༌ᘙဖв༜ځ᲍जఐޗв᠜လៗᘙԗᘎᰌထ༛ਖမऑ+в
�贎ଙဖ脙༙ᜑఅᰗઍᘉ܇в༗ᅿᄙᘌယвखвလᬚ᠜вఇᬑвஞᚍถр
ьюхвяввьм+внвыб+бkивабкїмьЦвабні + ььЦ внЦабтбїее тчюньЦ в
ᄉဇࠇԖᜐᘉ؇༉휖вԗᘅᄗᄐ힗в᠜လៗᚗв༙ᰐᬇ缇ᘙᰐв긅ᘗ༜р
ԗᲔᰎᔖྯ霙Პᬑฑꄐвଛ୿꜖उ힁ܙሑខᄘᰘ܉ᘐݿᘌ᠇脇в鐑р
імтч іюачютм+ювювcбл вcлмзбыіюхчьЦ+в+ чмcблю: атю+выібеюр
ᬖ膠в묛ܐᘛᨉᰌယвᄉဇвࠇԖᜐᘉ؇༉ᰈᰙ픒ሖ᠐ᄙऑвԗᰐઍᘉ܇в
醨в缙ęв픐ᰙ஍ᘙఐᄉฑᜐजᘙဗ᚞ᰏᄉܖв᠙ᄉဇࠇԖᜐᘉ؇༉ᲁув
గᘎఐ་霙ᄙ鸛ᄈᰅᜇਐजᘙ༛܊इᘙऑв脖ထ鸜ᬇ编ఘܖвԜ᠑ؑဖᬇв
鸜ᬚ꜖вखв᠑贖ဌਙሑऐᄌဇ᠜辠в서ځ᲍जఐᨙऑ؉ᅿᘉ܊вฏஔв
ܛܙဗᚔвԗᘅᄗᄐᰏв༙ᰎज輙ထ鸛ᘐ᠖вလ贖вఐᄛᄙԗ܏흿ज辗в
ᄙ༖บв臗в᠜ࠎᄍလв౿ܐᄛܙࠛᄏৗ脙긘ᆁख脙ԗᘐ᠉ᰏᘉ܊,в
༙ᲞᘌԖ编इܙԗ܏ᘗ贖उᰌဇвԑᔇᘉလ༙᠙ᬖ编इꄙఛ᲍ৗХв
᜖贇脙ဖᜑԇޠвnᄘށвᲞᜑ؜膗в༙ऑఐᰊ鼖ᘙ༗ᚁਙуఐᜑखৗв
ሑ᠐ݿᘌ᠇в༌ᘙሑ᠐ᰗ힗вఏਆᄉৗᘙఙखผఐᄐ᠑脇вᄉဇࠇԖᜍ
ဖआ܏ৗ鐙ԗᘅᄗᄐᰏ霙᠜လៗᘙ脜ࠛܙ黗вᲞуఛᰏᬇ༑ယвᰐ᠑кв
ԑᔇᘉထвᰐвဖᜑԇޗвܙࠛᄏৗ輙༜ԗᰌ霙᠜လៗ輙ผᮍᘉвؑฑ༑ယв
ఖ鸖в༗ᅿ霙ęвᰙလ膗в᠑᠜輙܆вށᚡ鼇鐌ਙ܉ఐᜋ脖ऐᰏвᰉвखв܌р
갗ܙᄉᄛ܆ᘙᄉဇࠇԖᜐᘉ؇༉᲏вဖᜑԇܙଙऑ꜖ࠜвԑᔇр
ꆜі萓ሎሏᴔਗऒіᄝВпชіᰋᐗਓሗᄓᐑᴓоਝіሉሗᨐᄙଖᴔхі
ᄓထвଖኳ
馜ឃऔᨙᐊᜉሗᤜᐉመሊࠗᨐằᜑጔᄝጝਐᲳ
鮜і茉ᐚвᐊіऒіḝ༔ฒਈіᘝᘐ逇ऒ訐іᘐ༑чดชіᴎ਒ఒᄔጇ
ਔพሜฐ逗ਔጝᄒኳ
뢜і뀐耎ဗऒіฝḎᴘሊࠗᔒᘋሓလᴎน褗ਓ႐น褗ᴎ਒ఒᄔጇ
ਔพሜน褗ᘐྊሎᴄ኉іᨉؗᄓሔ༝іꄗጝḗᰗᨔจіሗጝଋ᠒઱ᰝਈі
ฝ᜖чชጐईឝȗฝᜑጐਆ耔ฒሗଙਐᚳ
묋脑ꆗв缐ᰙ᠑贎힏вᰅ휐ৗ輙ԗᄘဇ᠋ꆟޏв༗ᅿв؉ᄖ჈в鸜ᬚр
ж܉ఐнᰙыᄕюᘉလнвԗᰅуఘᆡမԗܖ脙ыіᘅᄗмလྗв ఛܙ᜖贇+в
ဖᜑԇܙఛާ᠜脙ఛ᲍ৗ輙ܙԜ缐ܙ༌ᘙԑᔇᘉთвఘᬜउ휙ԗᘍ
ผఐᄏᬊယвखв༅ᰛखвผఐᰏᘗऋꄙ܉ሜខᄕޡвᰐजఇဖᬚजв
జ鸌ဏᘉज輙ԗ܏ᘗ贖उᰌဇв᠙Ԝఐᰊउᲁଙԗܖ脋вԗᘅᄗᄍ
လྠвс༖ᬇ编इᘙผۗвԗᘅᄗᄐᰏвख贖ᬑဖᬚज霙Ԝఘᰛᨘଙ픐бв
༌ᘈฑвଏᘛݿ܏ᄖမᜇఘвᜑ؏ܐ܊вԜ鸜缉힔в픒ሖ᠐ᰏꀙᬖ в
ᔖᬖజᲞᜑ؉ᰙԜซ脑ယвᰙؑ脖खв᠜脅ᰉᘉလ༙ဖᜑԇޗвԗᰍ
ᄉᄛ܆ܗᰏᄏв鐑ᜑ᠐ᘗ܌ဇ᠇вԗᘅᄗᄐᰏ霙᠜လៗᘙԑᔇᘉчв
ыіюью+м ч-вювч p-втбчбіЦ вылмьюіу чахвьмкьм:ючивнкᆁ ьЭвnмтГ в
ఛᘎуᘐвᜑఌ脜ဗᘐᨙऑ؉ᅿᘉܖвဗ᲏ज輙ሇ᠌ܗᰏᄉज輙᠜脍
鸇ऑᔇޗв᠜脅ᰉᘉთв᠜လ᜜輙Ԝ؏ᰛܛܙ黗вखвလᬚ᠜вผఐݿив
ᔖᬖ࿗鐙ᔇሗвλ霙जвܙ଎ᘗ贇༑ယвޔвऑвԗᰐઍᘉ܇вఋလᢠвꨑр
؉ᅿᘉܖвሇ᠌ܗᰏᄉৗ鐙ᄉဇࠇԖᜐᘉ؇༉힔в᠜膞܉ᄕޏвᜑ఍
ಁᄐᜇ༑ᘐఊвఖࠜฉਙᘏ᜜Ԗ輌᠇脇вܙᆁᘗܘᄉఘށܙ픘అᘗр
ထ脇втᄘвбԐю脑лᨉ힏выᰎpᰎв᠙ᬖ编ьޡвcᰛи꜇ьఐ༑выᄕюᘉр
လ༙ఙ̂霙ܙ픐ᰙ脉ᘉܖвᰌज༑जвऑв᜖؋ᬚထထ鐙в脉ᰈ᱿܌ᬖउ힔в
܌ఛᘎᰏᄉޏвܙ脖ထᄉᄛ܆ᰏꀙꨑԗށᘗ霙༙脖ထᄉмᬇؖвఙ༘ᮡр
编इᚁвԜ缐ܙ隒вთಠвԑᔇᘉလ༙܌Ԝᬚ؜༑इᘙሇ᠌ܗᰏᄉजХв
᠜膞܉ᄕ܇вԗ܏ᰎܛᰙ᠙ฏଘᜑဉᲁଙఉލᘉޡв缑ఐᰐ휙༌ᚔв
᠑ᜎܜ༑ఘଛਗৗ鐙జ黗ဇ輙邎ꂰꀙ벆袅蛒в蚇в蒈ꂗв醒隑鎠в�᠌ܗᰍ
༑उᄊв᠜膞܉ᄕ܊ᤁᤙ픐ᰙᰎज؉ᅿৗ輙࿗鸜᜙༙ᬖ编इܙԑᔇр
ᘉလ༙ఙ̂в鄍ꤙఐᘅᘉܙܛܙऑᬇ缇ᚁв脉᲍ᘌဏᘉৗpвሑ᠐ᰗᰏв
갑ᔇᘉဋвऑ؉ᅿᘉвᬋ羧ޏвԗᘎఐᄏܐᘛᨙࠗଅחв鸛ᰘᄐᰍ
᜜༙᠑ᬚᔇᘏ힔в᠑ऑᬜ༙ęвᆁᬜงԇগвԜ픐ᲁଙؑ脖ৗв픐ᰈбв
᠜脅ᰉᘉထвဖᜑԇܙखвဗ᚞уᘐఊꀙʫnἙęвखв఑臗輙ᬋ羧ޏв
ԗᘎఐᄏܐᘛᨙࠗଅחвဇᄆ܎ᰏꀙᬖᘙజ༗ᚁᘉৗ輙ဇᄆ܎ᰍ
Ԝผ鸉힏вงଗᘐܘв܉ฑԑ脇น༙鸜ᬚ꜖輙ఐᘅᘉܙᰐ༖缑ᘐвఋр
鼖ఐ་ꆟށвဗ᚞ᰏᄉ܊脙᠙ԗᰒܛꄙ鸖؜ԑఉᰌဇвᄉဇࠇԖᜍ
ဖआ܏ৗ鐙ԗᘅᄗᄐᰏвܙᲞᬑฑᘐвஞᘎܐᘛᨉ᲏вผ᠑ؑဖᬚजХв
鸑؜輙༙ԗᘎଅ᜖贎ᘉ܇вᰌᬜ贉ᘉޏв̂霙ԗᚍвถв༌ᘈᰙ܉ఋᬚထв
逇ఌᬖผ༑इᘙ8ЯИ뚓ꀙ�ฑԑ脇นᲞᬑฑᘐвଉܘᄛᨉ힁вฏ᲏р
ৗ脙脖鐑इځᲁвถ輌ဏ܊젙ᲞᘌԖ缇༑ᘐвख᠜လ᜜ᘙଏᘛݿᘉܖв
ऑဗޏଗᘆᄙܙᰎज༗ᚁᘉजвถ輌ဏуᘐв᠑᠙Ԗᜇሖᜇ编ఘޏв
༑؜งᬑထလភвᰐᬇ缑਌ᨙԗܙ픐ᲁвᰐв༌ᚔвᰌထᬚৗ鐙ဇᄆ܎ৗpв
ювчюмкюїбыбїбcьЦpвїюуі чютбнЭвУмтбь г-в+бГьбвімаа+бчі чив
ؑ脖ऋв�곙вଙ픐ᰈᰙԑᔇᘉထꀙ묑उᄊвࠗଅԑвผఐᄐ᱿जвᜑ؍
जᲞᜑкऑвޗву缇ч휏ᄊв᱿ चв࿗аᰘޏві܌᠙᠑ᜎܜнᄌ᠋лਗь힔в
ᰌᬜ贉ᘉޏв༙ᜑఌ脑မᜇ༑ᚁᲁв᠛܉ݿᘌ᠜脙ԗށᘗᚗв脜贉бв
2о ሔімдᐒнвꌔухбоінчАпхімдпᨐухоᰒхзімде༔ดїሔі
ᄔдеїиထдеьоібіучухобпі ဏ訒їедလоїฐачіоїхеаеᄔдю
хᐎсебฐачіऔ᠔їекБ
ę갖ᜇऎᰅᜇᬙęвऑޞᰛᘖв܌ఛᘎᰏᄉৗ輙�곙в逘ᄘв
Ԝв᠜ᬇ编ఐ་вԜ᠑ؑइ辗вထ᠙ܙԜв᠜ᬇ编ఐ་в༘ᮡ编उ힔в
༙܌ఛᘎᰏᄉ܊вԑᔇᘉလྒྷꀙ�ᰙԜ؏ᰛܛᰙ༉ᘌဇв༙Ԗ᜖编चвв
Ԝ᠑ؑइ輙ปਙᘈᰙԗށᘉᘉ܊в逘᜜脖вᬖ编इਙ̂錙ఛᘎ஡鼇ᛈ
•выібеюлмтчю᠑внбкьютजн ьюхвыбнчбіьбзбвюьауличмвувымр
ԗᰒܛᄘဇ᠑вఖᜎᙿजഌᰌ଎܌თ鐙ᰌᬜ贉ᘉޏвଙԑр
ఉލᘉܖвᜇఘᄙ༜؉ܘज༖इਙ܉ሑ᜘ထв脇ᰘᄗฑв
ܙఖᜎᙿज輙खผఐᄐ᱿जఐܙ逅ᜇвปܐᘛᨉᲁвᬖ编इܙԜв᜖р
؋ᬚထထ脙܌ఛᘎᰏᄉ܊ᦉ춴A8붓Э
서в༌ᚔв܌ఛᘎᰏᄉ܊鐙Ԗᜇऎᰅᜇᬙԗᰎᚁᰉఐᜇ᜜༑лв
鸛ᄈᰙԗ܊ဉ힏вԗᰒܛᨙ鸖؜ԑఉᰌဇ霙Ԝᬜ贇ဖᬚৗᘙ脖р
ထ鸜ᬇ编ఘܖв픒ሖ᠐힗в༘ᮡ缑ਙԑᔇᘉလ༙ఙ఑鐑ᜉ힁вงᄍ
鸖လ脙逇ఌᬖผ༑इᘙ캉뒶9붰覓Э
갖ᜇऎᰅᜇᬙ脜贉ᰙऑ؉ᅿܐᨙऑ꜖脋вԑᔇᘉဋ霙ଙ᠜လ᜜ࠜв
ށᚡဌਙ脖ထ鸜ᬇ编ఘܖвऑᜋ꜖इਙ逜贇᜖इᚗвఉލᘉऑхв
လᬖᜑऐजఐᨙ᠙ࠛꄘᰆᚗвงఛ܅܎ᚁ܊錙鸖ؙᰅᄌᘉ܊вखࠑр
ဇ༉ᰈᰙ༛܊इਙऑв픐ܙԜ᠑ؑဖᬇꀙ숐脖缋霙缐ᰙԗᘎఐᄏܐᘛюв
ࠗଅחв�곙вᰐᬇ缑ꄐఊвทଈвᰐвทଈᄙԜвᜊซв༑贉힔в鐑ᜑ᠍
ဖᜇఐܘ霙ऑԗށᘗвԜвఇᬖвఏਆ휏ᄉ܊вఙά�逑ሒ܉जఐ᪓-в
༛܊इꄙऑвဘᄉᘏ஡в᜖इऍᄉࠇᰐᘉ؇ज་ꄙఇఐᚁଙ逝э랓в
ювыᰙл܅бሇлиजఐޠв1в୿ᘐᲁвїဇ鐙ᰐᬇ缇輙Ԗᜇьผԗܛв
ށᘖမᜊนԗᘇ脋鼖ఐ༙Ԗ᜖นทଈށܙ�곙ꀙ갖ᜇऎᰅᜇᬙяв
ԗᘅᄗᄐвఙ࿗జ᠜輙ᬇԜሇᬚजఐ᪡霙缐ᰙᲞᘌԖ缇༑ᘐвᘈбв
鐜᜜꜖ᘙఏਆ휏ᄉܖвఙ鸖ᬘᆁޗвԗᰉܘज༖इᘙ༙ဘᄉܙܙ编᜖кв
ࠖ脑လ픉ᔖሑᬇ编ఘޏв鸑᜚ᘗꀙ쇗జ᠑ਙᄒሇउᰌယв᠙ά<в
Პуఛᰏᬇ༑ᘐвఇᬚৗ輙ܙปܐᘛᨉ힏в邑ꠙ羓вᄉဇࠇԖᜐᘉр
؇༉힏в픒ሖ᠐вԖᜇऎᰅᜇᬑ霙ᄙᬇԜሇᬚजఐᨙܙ༛܊इᘙऑв
ဘᄉᘏ஡воэ뜙ęв࿗ᜑ贖उ휖вᰗࠑजԗᰐᘘလᜉ휖вఏ᲏ఐ༑Эв
갖ᜇऎᰅᜇᬙę܉ࠇ鸇လ᜙ఙ఑脜輙鸜ᬚꜜ輙ผ᠑ؑဖᬚजХв
鸑؜輙Ԝᤏᬇਉޡᤉᄙԗᰈजڠвв
숋ऒіᲱ訒ጝਈіሞіሏᒉꌒ贋ؗᰗ+ᘓᴒดіਓ႐ັ贗ᔒᘋሓလᴎю
ັ贗ᘐྊሎᴄነіᨉؗऔ᠔ฒؗ鴁і贐ਔऐଈі誱іႊጝ਒ਈіᰎሏᴎሔі
ฝіᘐྊሎᴄ኉іᄔጒบထጒझ缗ሎ᨝ᄝ༒᨝іе
ᴏऐᨒᄒฝіН
іᄓᐇ
ᄝጝਗ눐ޝ༉ᐋଝі謖ဏᄝฒؗ꒥꒦鰗ଗጝḎတ訓ᴞฐ逗ऒด逖႐і
ᨐṿі᠊ဗᄐḜဉؔਗጝଋਝᰒਈіดႊ贐ᨒྱᐗᴖДช넗ᰗᴎ਒іఒᄔጇ
ਔพሜฐ逗ਔጝᄒሗଗᤘᐊဏіᰋᒍіሎᨒᰒᨙᴉࠎ농іဋႊпฎဋਔТі
мᴄепїхᴃіȐсШімпጒїичᄓеьо缗ሎиомᴏеио
оньယемሎоібі᨝їїчТі
ਓ႐ฐ逗ᘐྊሎᴄሒіଐଊᴜआ褊і뢾ꅿ餟븟팗뢾ꅿ餟뺡髓іꪾ饿ιΐі
ꪾ饿ιꆚіଐညᰔ਋ਜпฎဗ̗萓ᐑᴓоਗі눐ޝ༉ᐋଝіᲱᄙଖᴔ਋кі
ᰗ訉ላਔጝ赿і᠊ဗᄐḜဉؔਗᰗᄓငᐋଔіऔ᠔ฒؗऔఖဗᄐ᪊ሓоਈіі
ดႊ贐ᨒྱᐗᨐḒጐᰖሗᰋᒍіਓᒍіᘐ༑чดชလіᔒᘋሓလᴎฐТі
ᘐྊሎᴄሒ᜜᜞ᴜላሏဋ਒ᜐਗᘉሎመᐋᘐ逗଒ਙᴄሒэ
МᴖሏіႊጝḐཿіฝḎᴘпฒᐗਓ႐ฐ逗ᔒᘋሓလᴎฐ逗ᘐྊሎᴄሒ:і
ᰗଐଊᴜіᘐਐጐ逗ᰖউ᠔ັіᴎ਒ఒᄔጊпพሜັᐗᄓᐑᴓо઱іଗฝሗ訐औпі
訉ᴌထጒ؊ັ༒і贝ጝᘊпጒଊሖᴏሗሗᦊᐚሊᐉࠎ႐іᨐᘝḝਔईฐТі
訝Ḑ避іᄐḜဉሊіႊ႐਒іᰋᐗꬑယᰐᨎ넔іᘝ༎ኯіᰗऔ᠔ฒሗᄝВпชလі
ଗ鴁᜜넋ဖဌဗጒଖᴗሗଐ贓ᴎሊࠗኍᜑጒᰔᎀпฎဋਈ᜖ᜉᐘпฒ褃
Олобᬚл᠔ іг
уᤊвиьатізм༑ха ва
Вሓሏᨒ ᐌцᨒ༘ᴙ с ఍᠒ചаᬉ༝й
гᨔል᠒нࠚሄ: ᐝгᴙᴍᨑ о Ḍᄝм ᤌж༝м
ЭвибĝчᬝзвибинᘝࠝчСухфьин ᘝіПСч蘝биь м нуач蘝ІвчСіиб錝Івч уИчь ᬝубиЛин ᨝саминлчз贝
онсоpлчозі яПлоб༐рᘚо訞алчв(kонсхцн錚очлав錛 яГонсаႇіинᘚоьဌсАḛиіїн(Иоञнн(Ио
ࠝчлнчєин ᘝли괝 іᘝ н(괝билчьчࠝіицин я贝хвчзинฝвсАз л ĝ?свбсмизл циуач蘝 ньхулв 輝
찝иуіᘝьиуялฝіиᬝнсАсझб錝лчіїаဝнсц нсіᘝрчзчв лฝဝзчАбчфнчуля괝ачбС н вчзсннч蘝
снл р ІивлинА знч蘝ливсІ 贝лဝуирчьнĝлсач蘝ІчьИчझязіяилуĝулсньсвлн(б贝ᘝцсЛ᨝зуирဝзчІвчଝ
АсаіПцсилуĝࠝлчб贝уачіїаဝачбІчнинлчࠝьчіфнဝС(лฝࠝачбС нсм ᘝ餝оьзḝ іᘝлв 輝ꀝлဝф᨝звибĝ
чучСх舝чулвчлਝІв чСвиіᘝзчІвчу錝учИвснин ĝІв зивфиннчулᘝІсм инлчࠝఝІчулчяннчбਝ
ІвᘚбхоІвиІсвḛဈо оᰐл ࠞм озвсциМоаонсАнсцин Посьиаࠞл༐Мос༛ р ІивлинА з༐МоливсІ Хо
МлᘝІвчСіиб錝б錝чСухь іᘝଝ
АсзиьхП褚Моас訚ьвႆоасвьᘐіဍ о о?хнамᘐнḗї༐Моь ср༐ул а о
есмᘐнḗї༐Моᰚь м нуаႆосасьиб оІчуіиь 蜗လ༐рчочСвсАဈсн яо бХоcХШХоDхІ асоырХоТᘚзЗГо
ьဌлчвလоᰚь м нуа ИонсхаГоІвч訚уучвလоhсв ༐Мое ач᜞из༐МоУчіфиначХ
hХе輝Учіфинач

Приложенные файлы

  • pdf 22160430
    Размер файла: 550 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий