2. Что облачные технологии предлагают нам сегодня? Каждый раз, открывая новые горизонты, мы видим, что для достижения наших дерзких целей нам надо преодолеть все больше препятствий.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
2 1 2 0 1 5 ĂкЅд Докла؇е тех،коഎи в переводԈскоᔉотрлскถ ؄стоящее ฉоудущее ДȃЅдыࠃ ਋од఍ко਎лࠏ Докладые дытхоадгоДодилт впрдскрй ксх:ящугй2 пЅഊдȃЅдԉ сᐅйкԏਈᘕоᐈвਂялаыഘуਕоуംлȚࠛд ᴕоਂялаыഘоਕоуംлȚࠈਞᐌдЅгԟй਍Ԡਖогодഏ? пᐂялఠᠣਃойоᐘоਤолഥюйਞఔతодыековд ОялаыഘоਕоуംлȚࠈሊВзглвдਤਗуду⨌ఒ Вᠤодд кЅдыаеऊଆоЊеऌгиавпрሉдсдпоиоктйо Нంяуодࠠо:йⴊвਖоздԍࠈਂялаыഘуਕоуംлȚࠛਆЏਞఔతодȤਔодࠄԖⴊࠩт йоуਤщзȤȤ⌊койоᐘоਖйовЈਞఔодਃомḅഈвмࠒ СԠȊࠖḂл⴩оваഈоਃомḭюйఔȤਞодйол̍улȊ̊ᘂздԍࠟਞԠвйеਞఔతодԊ ࠊСАТ-ࠍᘕкум఍йамሊсогдаਲоਠȪം:йеਂдംгоਃомḭюйఔаਖйаЂт ഌдо:йайоыം⌊ȗлԃоਖйаЂਕఠਖᐌдᘕвом⌊койоᐂоਞᐌдо:йавࠄȊмംжо:йвут ПдఛਠȪം:йⴊᘂй఍ਃомḭюйఔȤдт Шࠔȃࠛਆо:й┞ਃ਴Т-йоуംлогࠏмਞȩволࠄਖоздԤайⴊйӓఊᐌ㔌ഈвਤ:ом т ой਍గолⴵ࠙ਆȊ̔уḍ᠙ਃомḅഈᬒ਴ਇఠਖЂжഌоਗ᠄ࠊвᠩовщਈਖЂжഌఊ зԆаыࠊḔ࠙одࠄо:ⴊᐌ㔅йⴣਖȩдԤԏਂялаыഘоਈഖйкум఍й᠊дЏਞఔоводԣт йఠਗолఌਥгࠤоᐖаЭഘмࠊȍࠊȃазᠤԄࠖьਈਗолఌਞȞулвᐍᠠࠊȍࠊ ᘕаംвࠄࠖⴊᘔодࠊḌᐌводыࠃовд сажд᠛ਞолуыࠄਤȩможം:йьਤ᠗Ȕԉਈᘞол⴩овайⴊ:ущо:йвую⨈ఊࠄࠊ ᘂздайьਖȗᘕво഍┟ਖࠖйఠудਝйȊḔࠤоЂਃਤȩഈ̍Ȥоഈюਈᤊяолⴵచот колࠇо:йвад пఔв᠌ਂялаыഘఊᘈᘕఠ᠊я᠄ࠊᐅзкԗойаഘ਑∊Ќй਍ԩԆਃк┞ഘмࠊ Ḍᐌводыо:̈мࠊкомḅഈвмࠣਃойок᠌ਞᐌдо:йавлвюйਖвоࠊ┖Хгࠊйӓмਲот ̔┞ഘмਃЈ఍йамሊСᐌдеਕӓᤊкомḅഈᬊLio bri㰽㸊ࠊఌਞᐂдукйਆЏт ┞ᐅвл఍ࠏਞᐂцо:ᘂмਞఔоводат Fr㸾w䉃 ⌊Ԋйа̲от I㰷om Worl㱈㸻䤾r койоᐘмਈмఄࠊдо:йуḊйолькоਈзякԍഘఒ НȊыఔозਫ਄కਤ:оਤਃоᐍఊࠩм఍ࠄо:ⴣਃогдаਤਜ䩊䬊году਍ȤоࠖḌы఍അвт комḅഈвਞȊᐅзᐅяȕкоਖࠖйఠਞఔతодат Li㤽㡌㹍 ਖоздаЅਗо:Ḅайഥют ȗлаыгуюਖࠖйఠуਞఔతодԒт пᐅвдԣਤᘌȗ⨌ᬊࠩво:йго:йеਂялаыഘмਕоуംлȚࠏмਤ੎йоᬊᙏఔоਞᐈഌ:Ѕт дк┚авਖࠖйఠа,ਖȩдԍгԏਤਜ䩊倊годуਃомḅഈఛт G㠸㵇e Tr䈹sl䉌㠻 To㡇䴷t койоᐅвਞᐌдഅзഅыаЅᘭਆЏਥлуы㔌ഈвਃаыо:йваਞఔతодаਞᐂгᐅммщт G㠸㵇e Tr䈹sl䉌e Еᘄࠊ⬊Ќй਍ԩадਖущо:йвоваЂਕолⴃоਦਈЈਫਕӓᤊеഖйᐥм఍йов,ਕоਖоᬇԖт ࠙ਗолⴵఊ♊ሊА਩ԃоഘਔ᠍каਤᘌгдԊᐅяойаюйਂдࠍԃово ਇఠਤᠵఊ коഃ└఍㼈вਈਗолⴵఊḔодЂжоഈᬣਕఠਗолఌਚࠗкоᬊࠊЂвЭംᬊᘕаംвࠕ:в 㼌ംвавਞолࠕࠃад Нఊᘕоࠕ਩ԗᠤайⴊȊволȍйఔԙ,ਃойоᐘఊᐅяойаЈ਍Ԇਖоздԍࠌмਕӓᤊ ࠍᘕкум఍йов⌊ࠊ:оᬇԖਂഈਗо:Ḅайഘд ядоऌгиавпрсआсдпоиఔттघГуиԔԚдऐԛऋскоупе2 Согодഏਤਥвоᐌ഍᠌਄ࠆఔщਤ᠔вԄࠖⴊйӓఊḌᐌводыо:̈ఊࠍᘕкум఍йᠣт ка̊ Mems㡖r圾 Wor㱘ast Tr䈹sl䉌i㠹 Wor䵈奂圾 Sm䈻tli㤽 В:о੎йࠊᘈᘕఠщਞо:йкооഘ਍ԊḂдȗഘᤊḔࠍ㼈ḅᤒ ОਚлԤഘᤊ࠙ਆо:йоࠍᘕвауਠ᠊вᘌਙоᐂ㔂਩അఠ,ਞоэйомуਖогодгвт ᙏȃ┖ࠔуомਤഈмаഈఊйолⴃо਍ԊйоᤊԖḌкйаᤣਃойоᐘఊо:ояо഍Ȋвᠩᠤаюйт воḔо:щਈЈਞȊȗ⨌муਠഌഈюਕкగуюйਆȔԗȕ̈д Дȃладыа؅еऊ̋тогиовऐఆа ̈̇؅рхఈдт̓ᐌйᐑпп:о ХойвਆЏਗолⴵࠍᘕвԊȗлаыഘᤊᘈᘕఠਕкояуой:вਥᘕаംвкаਃЈ఍йа⌊̊ ഌкойоᐘмਈз਍࠙ਠожംਞод̄юыࠕⴖв਍ఞо:ᐌдᘕво഍оਈзਗᐅузఔԒ сਕомуਲо਍ఊг┲ംਞఔలࠤайⴊзаਂяംвл఍ࠌ⌊ка̊ᘊСАТ-еഖйᐥм఍йамࠣт койоᐘఊуᘕаഅвлࠤаюй:в਄ȃԄⴍȒ Вਂялаыഘуਖࠖйఠԙਂяംвл఍ࠌਞᐂࠖуодࠕ਍Ԋᘕоᐂഌਖоᐤоᐅ,ਇйȊഌт йкగуойਂйਞఔతодыࠃԊгࠃӓᤊу:ࠄࠛਈਂяఖḌыࠤаకਥвоᐌ഍о:йⴊвт ࠖḂл⴩оваഈࠊȗംвл఍ംᬊвокᘈࠒਓᐂмఊйȚо,ਿࠃЊȗംвл఍ࠏ੎й࠙т ᘈᘕఠਚокԩдȊкокоыణ਍లоЈਥ਄ȃаЭഘуਮАТ-ࠍᘕкум఍йовд яȃщовдугйтхऊ̙̆ггойః܆аᐌᰆаеро Но:мойкв਍Ԋйо⌊ыйȊḂддఔжкаਮАТ-еഖйᐥм఍йов਍Ԋмȗࠄⴍ᠙т ┖йкțᘕвауਞᐌдо:йавЏక:вਥжоਗолఌ਑䨊Ќй,ਤоду⨈ఊᐅзᐅяойыࠃет Ḕодолжԟйਤ᠞уᘃайьਖࠖйఠᠣਃойоᐘఊḂддఔжࠤаюй:вਕолⴃот Wi㤼㡁s дЏਐсд НȊḂ:колⴃ┊ȗлаыഘоਈഖйкум఍й᠊ഌਕкగуюйਂйਖࠖйఠщਗолⴵȚот колࠇо:йваਔоᘥᐖȤ,ਈᤊможംਥᘕаഅвлࠤайⴊࠊഅਠȗࠄⴍ᠙ਥᘕкțᘕваᤒ Чо̄гпрю̠?̉̅ਔпгᄢᄂ В:оਂялаыഘоਖࠖйఠᠣਅਕа̲о਍ఃойоᐘఊСАТ-ࠍᘕᐥм఍йщਞоддఔжࠤаюйт фуഃ㼈юਂя⨌йਰМਈਕఔмяԩ⌊ȗംвлвఠ᠌ਤਔలемоਔоаЭംгоਤᐌм఍ࠒ ДԲఊഌ:мȕкв਍Ԋйо,ਇйо੎йȊḔఈм┪о:йвоਤлоыక਩Ԋᘂяțਔвд਍одо:йԕков⌊ ȍȊȗо:поыеваకਥᘃоᐌ഍┟ਈਖȤмо:йഥюਔԗȕ┊അдਞᐂокйомд ,ȃлᐕᄋढᄤट̆оептдахజ̔ᄍоа:̉̇ጔᄈутхऊ̓ᐌвтддопо пᐈിеḈԄⴍооਔԩЈыࠌਠождуਮАТਈਂялаыഘмࠊࠍᘕᐥм఍йамࠊ зԃПыаక:вਤਕом,ਇйȊвਞо:Ќдഈуਞᐌдуᘠойк఍᠊ᐂлࠊка̊дЏт Ḍᐌводыеков,ਕа̊ࠊдЏਅдмࠍࠖйкайоᐂвਈЈਠ఍оджоᐂвਞȊḔоокйамሊВт йакойਖࠕуа㼈ࠊЂкԄࠩԿࠂ഍᠛ਞᐂ㼌::ਠожойਗ᠕ьਗолఌਖЂжഘмਈт ᘕк┃й└ࠔȤа഍щм਩аਖыой਍ఊйолⴃоਗолⴵȚоਃолеыо:йвԊ┇Ԗйഈков⌊ംਈт коȔдࠍԿࠈਞᐂ㼌::аਤਂялԃод пЌгиጛрἉыодоБсठоип?гдघጄጠоу༊ыомо Люяоо਍Ȥшо:йвоਤ਍Եఛਲࠩഈਞᐈം:ࠕਖਖȗț਍ఊйолⴃоਵࠔȃࠌт вȩможം:йࠣ਍Ȋࠊпᐂялఠᠣਖਃойоᐘмࠊйа̲о਍ужംਖḔԤлвйⴖвд Нఊࠖ̄юы఍ࠌਈਂялаыഘఊйоуംлогࠈд 帅ᘖмойкемਲо਍ఃойоᐘоਞᐂялఠ᠊ࠊ:ущо:йвую⨈ఊᐌ㔌ഈвд Дȃуढдоਃдрйтдаеః4ᄢ3ं Вਞᐂ㼌::оਞԔаЄఄⴍȚоਞఔతодԊвਂഄԛറТМ਍ఈзяожംਗудకт Ḃввлвйⴖв਍ఞᐂвок఍ഘᬊࠣਤȩможം⌊ഌкаыо:йв఍ഘᬊḌᐌводдт Аяᘂлюйംгоਔవ఍ࠏ੎йойਞᐂялఠ᠊ഌй,਍Ȋвод┪ࠌਃомḅഈࠊ Ḕࠆఔжࠤаюй:вਞᐅкйࠃеਂяംвл఍ࠏਰМਞఔоводԠࠣਃойоᐘఊḔȵЈт ഌ:колⴃо੎йԞȤਞᐂвоᐃࠒ яȃщовдйтӑараआаऒं ВਖввзࠊᘊࠖḂльзоваഈఠਂя⨌ᬊТМਈਤозഈ̍ȤоഈఠਗолⴵȚоਃолࠇо:йвԊ фԩзࠊвȩഈкаకਞᐂялఠԊḂд:ыойаਖйайࠖйࠃࠒਬԊдԍгом੎йԞоਃомḅഈࠊ ࠖḂл⴩уюйਞод:ыойਈ:уодംᬊᘕайеᘕࠃࠣਇйȊгԔԍйࠔуойਈᘞолഈйఄвмт ыо:йгуюਂḄай┊ᐅяȕᠣ਍Ԋкойок┟਍ఊḂвлࠏకਞоввл఍ࠌਤਰМт ഌḔȤఔ఍ംгоਞఔతодаਈЈ੏ԩзе਍ࠩкогоਃаыо:йвад ,ȃО3еуਛ਋ ਃ‡о пᐈਖȩдԍࠈ਍Ȥ᠙ਖࠖйఠਔԩᐅяойыࠃеਇԪఊвᘌгоਤਞо:лодടюਂыఔఆⴊ зԆумᠤаюй:вਃа̊Ḃл⴩овайఄࠊᘈᘕఠਗудуйਔవайⴊḔȗлఠ᠊ ᘂвмо:йࠠо:йࠊ:ਐОਆк┚࠙ਞᐂࠩводࠕఄఛ⌊ᘊкойоᐘмࠊࠠਞᐈуодࠄо:ьт ᐅяойайьਔԍఌሊИ਩аыԖй┟ਔవ఍ࠌ੎йоᬊḔȗлఠ᠊йкగуойਞᐈഏйࠏт ࠍдࠤࠆуаЭഘᤊмఔд Чо̨ох4एтх␉ᄙзхఆазо НԊдԍഘᬊмом఍йਤᘌਞо:йав⨈̈ਂялаыഘᤊу:ХгਚԔԍйࠔуюйт ко൏ࠆ఍㼈Ԅⴍо:йⴊдԍഘᤊвਔԠкаᤊйкగȤаഈв਩ԃоംвд ⨂̫ఎᐑххఆаз̏ᄋх:и̉̔т3ਔехఊ̒оጉᐌерхऊо НԊ:огодഏਖоуᐅ഍о:йьਈਔозఔвംоਃоḈᐂваഈఊдԍഘᤊввЏక:вт ойвой:йв఍ം:йⴟਞఔоводыࠃовਈ਄ȃаЈзԿࠂ഍᠙ਃомḅഈᬒ੔ᘄࠊ влԆఄⴿ᠊дԍഘᤊзԈകఔо:оваഘਤਈᤊᘂуᐅ഍о:йࠣਥ਍࠙਍కਆкугогот в᠗Ȕԣਃкомఊка̊ࠍво:йࠔȤайⴊв਍Ȥоᬵࠌਕоуംлогࠈ⌊койоᐘоਔవай੎йой воḔо:д Вఔовйം⌊ыйȊужоਤਗл࠲ԛ㔌мਗуду⨌мਞо:йав⨈̈ਂялаыഘᤊ Ḍᐌводыо:̈уਔవ఍еᬊᐅᘵࠔвйਖḈᘂ̊:во࠙ਥᘄугਈਞᐈмуй਍Ԋ:оявਤ:ют ᐅяой┊Ḃਂяо:поы఍ࠟਖоуᐅ഍о:йࠣਿఄо:йго:йࠊࠊдо:й┞го:йࠊдԍഘᤒ пᐂгംзਖйоࠠо:йࠊ丕࠙ਥᘄугਠожойਞо:ХжࠕⴊйఠțਆЏਂйдఄⴍогот ࠖᘄодȤаഈвሊпо:колⴃ┊ȗъఠщਆԍഘᤊḂ:йов഍ȊувоЈыࠤаюй:в,ਅт ᘕоࠠо:йⴊ࠙ਙᐅഌഈв਍Ԋодࠍ࠿┊ȗъఠаਞԠвйеਖȊвᐌм఍омਞԆаక,т ȿ఍ࠕⴊḂложоഈఊво⨌йਤਗуду⨌мਞомȚуйਖḌ㼈Ԅⴍ᠌ਖᐌдᘕвԊԍаЈзԒ ∂णгиавпрጉдсдпоиఔттȉвукиеуठऍ?у?4ጓо Дȃлᐕᄋढᄤट̔ᄍойਕఃጔовтддро Еᘄࠊ┲оਖఛыԖт Mems㡖r圾 ਞᐌдЅгԌйਔԩмప఍ࠌ਩ԃаза਍Ԋдо:кот ȗъввл఍ࠛਂਔԗȕఊࠊойвక਍Ԋഌго⌊йȊвਗуду⨌мਞᐂࠩойдకਞолഅвт ࠍйచᐅ㼈вਖࠖйఠਥḔԤл఍ࠏਞкоокйамࠣਥыకаਈਞఔతодԒਨозможം:йьт ᐅяойайьਤ਌дࠍțਖᐌдఊȗఖḌыࠤаойਿఄо:йго:йⴊࠍфȔма㼈ࠣਚлԆкоот ḔойఃаഈఊḔȿо::ȤਈਖഈжԌйਔࠖ̊возഈ̍овоഈвਂ㔈яȃਈз-зат ыఄȤоыо:кого੏ԃйоᐅд Уыక,ਃоകкольਤ᠞олഌഈвਞᐂокйов⌊вод఍ࠌਈ൏Ȕма㼈ȍഘᤊяазਆԍഘᤊ заыԖйуюਕкగуойਤвод఍евਈд఍йࠇഘуਆԍഘᤊвਔԩഘఊᘈᘕఠ᠒੔ᘄࠊ ᘈᘕఠ᠊Ḃ:йкооഘ਍ԊᐅзഘуਞЅйфȔмауਈਠࠚᐅ㼈ࠊࠄࠊԤйомайеыо:̅вт ḌᐌдаыаਆԍഘᤊഌвозможഘਞȊйоуഈыо:̈мਞᐈыࠍԠ⌊ഌਂ:йаక:вਈംгот в᠗Ȕԣਃкомఊка̊вго:ࠕⴊдԍഘоਤк┇ഥюਞȤйоᐍȒਰӓоਆఛᘕвевਠȚуйт в᠞олഏйⴖвਞᐂгᐅммഘмਞ┕ఠ੡ࠩвЌы఍ࠌਆԍഘᤣਃоതокйа㼈вਤт ᘂвмо:йࠠ᠛੏Ȕмайਈਞఔомప఍ࠌਤਆк┚┟ਖࠖйఠ╢⌊ംਞодȗഘот ᐌ㔌ഈвਗудуйਔԗойԕⴊйолⴃо਍ԊȞᐌдఄ఍гомਥкȤഌਈਅяᘂлюйംт ഌḔࠚодഘਞᐈਠаᘵйаяࠔȤаഈࠒ੔ᘄࠊȗъఠ᠊ᐅяой᠊в᠔Ԗйаюйਤਔԩᠣт одࠍᘕво഍ᠠਤ᠙одомਠожойਖл┲ࠕⴊḌᐌуод਍Ԋодࠍ┟ਈകచᐈᐂва഍уют ᘈᘕఠу,ਥдȤлకвȔвющуюਕкగȤаഈвмਤᘌуਥыԖйഈкам਄ȃаЈзԿࠂ഍Țот Ḕȿо::аሊЭйаਖࠖйఠаਂяఖḌыࠕਞᐅвࠄⴍо:йⴣਕоыго:йьਈਤ਍ంяуодࠠțт мఔఊḔȩᐅыго:йⴒт Напᐈмఔ⌊ᐅᘖмойкемਖࠕуа㼈юਖਃоകколఠਂяъఠаਤ᠞олഌ഍᠙ਔԗȕдт пᐈਖȩдԍࠈਞᐂокйаਈзഅыԄⴍо੏Ȕмࠔуой:вਖйайࠖйࠃԊࠊḔࠊ ᐅᘞᐌдఄ఍ࠈਔԗой᠊фȔмࠔȤаഈоਖйайࠖйࠃеਥыԖйഈковਠожойਗ᠕ⴊ ԤйомайࠩࠔȤаംሊТӓмਂяᐅзом,ਞఔతодыࠃࠊмȚуйਃоകколࠔȤайⴊ ȗъఠ᠊в᠞олഌ഍țਔԗойᠣਗуᤚаЕఔࠏਂḌᐅйࠤംਞолуыԌйਆо:йȤఔഘо дԍഘఊȊḔȚംзഘуਆоуодԙਈ਩айкайау਍ԊзԔԗойгуюਞЅйу,ਅਠ఍оджоᐊḂт ḔоокйԠਈਔ┃оводᘕвȊкомḅഈе਍Ԋᘤо࠙ਥᐂвഏᤊкоകколࠔ┟йਃПыతщఊ Ḃказайఄе੎ффఃйࠤം:йеਔԗой᠒ яȃлгый਋ऊо Еᘄࠊкомпԍࠈ਩Ԉകఔо:Ȥаഘਤਞᐈвлоы఍ࠈਖйуд఍йовਤਃаыо:йвఊ Ḃй఍㼈аЭഘᤊᘂйᐥдഈковਈЈਤਂяуы఍ࠈਖойᐥдഈковਃомпԍࠈ⌊ ȗлаыഘఊḄайфȔм᠊ввЏюй:в਍ԈХы㔈мਔవ఍ࠌмਆЏਕӓᤊ㼌Ќᬒ੔ᘄࠊ говоᐈйьਂਖйуд఍йаᤣਕоਂялаыഘоਕоуംлȚࠈਞȩвоЏюйਔవࠕⴊглԤгуют Ḕȗлఠу੤਍одо:йайо̊Ḕԃйࠇо:когоਂḘйаሊпо:ᐌд:йвомਂялаыഘут йоуംлȚࠛਠожംਆఄࠕⴖвਞолозംᬊࠍфȔма㼈ఛ੡яԩа਩അഈй)⌊ᘂздԤайⴊ ┇గഘоਞᐂокйᠣਤਃойоᐘуਂḘйഘоਖойᐥдഈ̈ਗудуйਔԗойԕⴊᘂвмо:йംт ᘂਖйуд఍йамࠣਤਔозульйайоਇచоਗудойਞᐂࠖуодࠕⴊȗм఍ਂḘйомдਰӓఊ ᐌ㔌ഈвਠȚуйਈмకⴊḔԃйࠇо:куюਿ఍го:йⴣ਌:Јਤ᠞олഌഈఊḔоокйат ᐌаЈзуойਂḔодఄ఍гуюਚ┠аഈйаᐍуюਠࠖᘈю⌊അпᐈмఔਞఔతодт ࠍфȔма㼈ȍഘᤊмайఔࠅЂвਆЏਂяуыԟ⨈ᤊ:аᬕовሊТӓмਂяᐅзом,т ┇Ԫео:вਞолуыԟйਞᐅкйࠇо:̈ᬊȞ᠕ਔԗой᠊:ਮАТ-ࠍᘕкум఍йԠࠣт ᘂвмо:йംᬊᐅяойщ਍ԆਗолⴵࠠࠊḔоокйамࠊࠊḌᐌводыо:̈ᬊȞщй,ਃа̊ йаковоᬣਅਃомḅഈࠊḂлуыԟйਞой఍㼈аЭഘᤊᘂйᐥдഈковд੔ᘄࠊḂ:мойкకь അਂялаыഘоਕоуംлȚࠈਤਖࠖйఠоਂяуы఍ࠏਵࠔణਕȊой̔ᠤаюй:вт зԙвайᠤаю⨈ఊḌᐖḌкйࠤ᠒ਬ┲оഊйолⴃоਅ̃ауകਈਆԍഘоਃ਍ఠу,ਇйоящт Ḃлуыࠕⴊдо:й┞ਃਂяᐅзȤайఄⴍțਞЅйфȔмఒ੥лԤംо੒ਤ᠗ᐅйьਕойт фокмай,ਃойоᐘйਞодуодࠕਈм఍ംਤамд врмоу Та̊ыйȊжоਤ:о-йӓਂялаыഘఊйоуംлогࠈਞᐈвഌ:Јਤ਍Ե┊жࠩഭਤਗолⴵఛ мఔఉਤȩможം:йеਈЈਞᐂялఠщ? сажд᠛ਔԩ⌊ой̔ᠤԏ਍Ȥ᠌ਚоᐈзоകᠣਠ᠊вࠆем⌊ыйоਆЏਆо:й࠲оഈвт അ㔈ᤊдఔӟᤊ㼌Ќᬊഅм਍ԆȊḔంдолకⴊвᘌਗолⴵఊḔఞвй:йвࠛሊТакਲоਈт ᘊȗлаыഘмࠊйоуംлȚевмࠉ਍Ԋкажд┟਍Ȥуюਤозможго:йⴊм᠊ḂлуыԌмт ഌ:колⴃоਞᐂялఠ⌊койоᐘоਞᐈдక:вਔవайⴒ਴ਕఠ਍ఊм఍ఌ⌊┊അᘊഌйт дк┚огоਤ᠗ȔԒੜ᠊ᐅяойаఠਤᘌਖਗолⴵемਃолࠇо:йвомਈ൏Ȕма㼈еਈт мȪം:йఛ਍Ե࠙਄ȃаЭഘуਃомḭюйఔȤਈਐОਖйаംвࠕ:в਍одо:йайоыംሊ М᠊ࠖḂльзуомਞой఍㼈ԄਂялԃԊࠊяо:Ḃкоࠠᘏਂਖоуᐅ഍о:йࠊഅ㔈ᤊ дᐅго㼌഍᠙ਆԍഘᤒ М᠊ഌਠожомਖḔԤлвйⴖвਤਂдࠍоык┊ᘊḔоокйамࠊглȗаЭംгоਠаᘵйаяԣਈт ᐅяойаఠ਍Ԇ਍ࠠࠊвмо:йఊࠊзԆаఠᘏਤоḔо:омਈആࠤࠆуаЭംᬊ ойвой:йв఍ം:йе਩Ԋкаыо:йвȊв᠞олഌ഍țਔԗой᠒ М᠊ᘕаЈਠȗࠄⴍᠣ਍ȊࠪомਚԔԍйࠈ⌊ыйȊдԍഘణਃойоᐘоਠ᠊можомਕа̊ ЌгкоਞолуыࠕⴊойȤᘟду,਍ఊḂḅдуйਤਇ┲ࠌਔӱд Вȩможം⌊в:коᐌਠ᠊ᐌ㔈мਤолഥю⨈ఊഅ:ਞᐂялఠ᠒ਬȊыйȊйогдаਗудకт അᘊждайьਤਗуду⨌м?

Приложенные файлы

  • pdf 22359731
    Размер файла: 343 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий