ЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 12, вып. 4 (2016). 978 Новые исследования по региональной экономике. 18. McGowan, F. (1991). Utilities and public procurement: An introduction.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т.
12,
. 4
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
цыятцтутор юпхрцтця. Пюуфту ряусо, юучь цтут
о ятюпыпх Рплтцц, шотоюыу тюптцццоыыо пот
туюфцрпют тюпыяпоютыыу пюоушты, ыппюпр
луыыыу ып оюспыцхпццю пуюурохош р опхот тую
юцтоюцц Юояяцц. аупуюь ш ыцы пюцяоутцыяутяя
ц вшюпцып.
Этыпшо р ыпятоящуу рюуыя рыцыпыцу со
яутпюятруыыых оюспыор рлпятц яояюутото
чуыо ып цыфюпятюуштуюыоы опуяпучуыцц шюуп
ыых рыушыуполцтцчуяшцх (Япыыцт ОалЯ-
2012, Рятюучп жЭЯ р вфу р 2015), япоютцрыых
(Элцыпцптп-2014 р Яочц, выцруюяцптп-2013 р
Шпхпыц, еуыпцоыпт ыцюп по футполу — 2018) ц
тюусцх ыуфтуыпюотыых (ыппюцыую Ряуыцюыыч
фуятцрпль ыолотуфц ц ятутуытор — 2017) ыуюо
пюцятцч. Цх воытп ыпццоыпльыосо плпсояоято
яыця (вьР) яофцыпыяцюуютяя лцшь ыуяшольшо
шюупыых цыфюпятюуштуюыых пюоуштор. Яюутц
ыцх юушоыятюушцця РОып ц аюпыяяцпп, ятюоц
тульятро дуытюпльыоч шольцуроч пртотоюосц
(дШОТ) рошюус ыояшры ц рыяошояшоюоятыоч фу
лухыоч тоюосц ыояшрп — Шпхпыь. Пюотолфпют
оятпрптьяя пштупльыыыц пюоплуыы рыутюуыця
элуштюоыыосо тошуыуытоопоюотп ц пюцыццпп
утцыосо ошып пюц тюпыясюпыцчыоы трцфуыцц
сюухор.
Р юухультпту пыплцхп пштупльыых пюоуш
тор юпхрцтця тюпыяпоютыо-тюпыхцтыосо по
туыццплп Юояяцц, ояущуятрляуыых ып пюцыцц
ппх ТеП, р ятптьу рытрцспутяя сцпотухп о цулу
яоопюпхыоятц ц ыуопхотцыоятц учпятця р ыцх
шюупыоч сояутпюятруыыоч тюпыхцтыоч ТеП-
шоыппыцц шпш уялорця цх уяпушыоч юуплцхп
ццц. Этыоч цх слпрыых хптпч тпшоч шоыппыцц
толфыо ятпть опуяпучуыцу рыяошотухыолосцч
ыосо юпхрцтця ыпццоыпльыоч эшоыоыцшц, р
т.
ч.
путуы юуплцхпццц пюоуштор я учпятцуы цыо
ятюпыыых цыруятоюор. ьп юояяцчяшоы юыышу
тюпыяпоютыых уялус ялофцлцяь ыуопхотцыыу
эшоыоыцчуяшцу, цыятцтуццоыпльыыу ц ою
спыцхпццоыыыу пюутпояылшц тля опюпхорп
ыця шюупыоч шоыппыцц, туятульыоять шотоюоч
пылп пы ыппюпрлуып ып юпхрцтцу ц юуплцхпццю
тюпыяпоютыо-тюпыхцтыосо потуыццплп ятюпыы.
Р поттруюфтуыцу пртоюяшоч сцпотухы р юппоту
пюцротятяя ыыуыця эшяпуютор, поттруюфтпю
щцх ыуопхотцыоять яохтпыця утцыосо оюспып
упюпрлуыця тюпыхцтыыыц пуюурохшпыц сюухор,
хотя пы по Яуруюыоыу ыоюяшоыу путц.
Ятпыорлуыцу юыыочыоч эшоыоыцшц р Юояяцц
ыу ыофут спюыоыцчыо пюохотцть пух учпятця
р пюоцхротятруыыо-тюпыяпоютыых пюоцуяяпх
шюупыых хохячятруыыых ятюуштую, тучятрую
щцх ып ыухоэшоыоыцчуяшоы уюорыу ц юуплцху
ющцх ыу тольшо чцято эшоыоыцчуяшцу (ыппюпр
луыыыу ып цхрлучуыцу ц ыпшяцыцхпццю пюц
пылц), ыо ц опщуятруыыо хыпчцыыу фуышццц.
Эпуяпучуыцу уяточчцросо юпхрцтця я цыятц
туццоыпльыоч точшц хюуыця тюупуут яохюпыу
ыця яущуятрующцх ц опюпхорпыця ыорых шюуп
ыых сояутпюятруыыых ц сояутпюятруыыо-чпят
ыых хохячятрующцх яупъуштор, эролюццоыыоу
юпхрцтцу шотоюых ятпло пы ояыороч спюыоыцч
ыоч эшоыоыцшц, шотоюпя хпюпштуюцхуутяя «цы
тусюпльыоч пюоятюпыятруыыо-рюуыуыыоч япп
лпыяцюорпыыоятью ц цулоятыоятью пюц уяло
рцц уяточчцросо эролюццоыыосо юпхрцтця… [;,
Цыятцтуццоыпльыпя эролюцця р Юояяцц пюо
цяхотцт р юухультпту юпхрцтця яущуятрующцх
ц опюпхорпыця ыорых пюутпюцятцч, тучятрую
щцх ып ояыору ТеП. л.
Чуяшоып опюутуляут яо
рыуятыыу пюутпюцятця ТеП шпш «пюоуштыыу
шоыппыцц, ыпхотящцуяя р яорыуятыоы рлпту
ыцц сояутпюятруыыосо ц чпятыосо яуштоюп…, шо
тоюыу яюутц пюочусо «рятюучпютяя р ТеП тля
ятюоцтульятрп ыорых опъуштор (опычыо юучь о
шоыцуяяцях)… [7, я. 417].
Этыутцы, что ТеП-шоыппыця ыу опяхп
тульыо ярляутяя тольшо пюоуштыоч, оып ыофут
ц толфып руятц тушущую хохячятруыыую туя
тульыоять шпш ып рыорь поятюоуыыых опъуштпх
тюпыяпоютыоч цыфюпятюуштуюы, тпш ц ып полу
чуыыых ро рюуыя уу опюпхорпыця. Р яфуюу эшя
поютп тюпыяпоютыо-тюпыхцтыых уялус слпрыоч
цулью фуышццоыцюорпыця тпшоч шоыппыцц
толфыо пыть опуяпучуыцу шоышуюуытояпояоп
ыоятц я слпрыыыц ыцюорыыц пуюурохчцшпыц
сюухор — слоппльыыыц ыоюяшцыц шоытучыую
ыыыц яуюрцяпыц. Пюц этоы опъутцыуыцу ып
туюцпльыых, фцыпыяорых, упюпрлуычуяшцх юу
яуюяор ц шоыпутуыццч сояутпюятрп ц пцхыуяп
яопюорофтпутяя получуыцуы, оплусчуыцуы ц
утушурлуыцуы тоятупп ш тояторуюыоч цыфою
ыпццц о шлючурых ппюпыутюпх юыышп тюпыя
поютыо-тюпыхцтыых уялус.
Яохтпыыпя ТеП-шоыппыця р оплпятц тюпы
хцтыых пуюурохош сюухор ц ппяяпфцюор по тую
юцтоюцц Юояяцц ятпыут, шюоыу ряусо пюочусо,
цяточыцшоы цыятцтутосуыухп, пюсуыуытцюо
рпыыосо лоппцятп цытуюуяор отюпялц, юпхюп
потчцшп ц юпяпюоятюпыцтуля рыушыу- ц рыу
тюцфцюыуыыых оюспыцхпццоыыых цыыорпццч,
элуыуытор шоюпоюптцрыоч шультуюы, яочутп
ющцх япплпыяцюорпыыоу тоятцфуыцу сояутпю
ятруыыых ц шоыыуючуяшцх цулуч.
Г. А. Цветкпв, К. Х. Ипидпв, А. А. Недкпв
1. Тучятрующцу пюоушты я сояутпюятруыыо-
чпятыыы ппютыуюятроы, ыппюпрлуыыыу
ып юуплцхпццю тюпыяпоютыо-тюпыхцтыосо
потуыццплп Юояяцц
1.1. Тояутпюятруыыо-чпятыоу ппютыуюятро
пюц ятюоцтульятру ц эшяплуптпццц
рыяошояшоюоятыых ыпсцятюплуч
Ятюоцтульятро рыяошояшоюоятыоч ыпсц
ятюплц (РЯы) ыояшрп — ьцфыцч ьорсоюот —
Шпхпыь путут ояущуятрлятьяя ып пюцыццппх
ТеП р фоюыу шоыцуяяцц р яоотрутятрцц я шоы
цуяяцоыыыы хпшоыотптульятроы Юв. Лцыця ятп
ыут чпятью РЯы ыояшрп — Пушцы.
Юояяцчяшо-
шцтпчяшоч юппочуч сюуппоч по яотюутыцчу
ятру р оплпятц РЯы юпхюппотпы ялутующцч ыу
хпыцхы юуплцхпццц этосо ТеП-пюоуштп. Рутут
яохтпы шоыцуяяцоыую — япуццпльыпя пюоушт
ыпя шоыппыця, хптпчуч шотоюоч ятпыут хпшлю
чуыцу ц цяполыуыцу шоыцуяяцоыыосо яослпшу
ыця о ятюоцтульятру РЯы.
По ялорпы Т.
ыуллуюп, шоыяоюццуы «ьу-
ыуцшпя цыцццптцрп…, тпш фу шпш ц Шцтпч, ыо
фут поучпятрорпть р опуяпучуыцц пюоуштп РЯы,
пояшольшу шцтпчяшцх яюутятр ыофут ыу хрптцть
тля фцыпыяцюорпыця ряуч тюпяяы ц потрцф
ыосо яоятпрп. Тля этосо опъутцыуыцу ыофут ры
тулцть яюутятрп тля хпшупош тухыолосцчуяшосо
опоюуторпыця, пюофцыпыяцюорпть элуштюотух
ыцчуяшую чпять — элуштюцфцшпццю ц элуштюо
яыппфуыцу, яцятуыы упюпрлуыця ц пртоыптцхп
ццц, яряхь. Ц, шюоыу тосо, оюспыцхорпть яуюрця
ыоу опялуфцрпыцу потрцфыосо яоятпрп, ршлю
чпя ояыпщуыцу тупо
Пюц юуплцхпццц пюоуштор ып пюцыццппх
ТеП ыуопхотцыо ыпшяцыпльыо отятпцрпть цы
туюуяы опуяпучуыця рыяошотухыолосцчыосо
юпхрцтця ыпццоыпльыоч эшоыоыцшц. Этыпшо
этосо ыу пюоцяхотцт. апш, пюц ятюоцтульятру
РЯы ыояшрп — Шпхпыь путут цяпольхорптьяя
шцтпчяшоу ц ыуыуцшоу рыяошотухыолосцчуяшоу
опоюуторпыцу ц потрцфыоч яоятпр. готя р ту
шппюу 2016 с. пюутуяыотюуыо пюорутуыцу шоы
шуюяыосо отпоюп ып поятпршу рыяошояшоюоят
ыосо потрцфыосо яоятпрп пюц уялорцц усо пюо
цхротятрп я цулуроч лошплцхпццуч 70–80
%.
\n\b \r\b \r  ­\f \r
  // ƒ-„. 2016. 18 .
[ \b\b]. URL: http://www.rzd-partner.ru/
news/vysokoskorostnoe-dvizhenie/konkurs-na-postavku-
poezdov-dlia-vsm-zaplanirovan-na-dekabr / ( …
† . ­\b  // ‡. 2016. 13 .
[ \b\b]. URL: http://www.gudok.ru/newsp
aper/?ID=1323219&archive=2016.01.13 ( …:
Юушоротцтулц пюоуштп потчуюшцрпют цулуяо-
опюпхыоять цяпольхорпыця уялус шюупыоч ятюо
цтульыоч шоыппыцц пюц яооюуфуыцц РЯы,
ыу яыотюя ып ыуопхотцыоятц сояутпюятруы
ыоч поттуюфшц ыплосо ц яюутыусо пцхыуяп.
Р шпчуятру ппхорых шоппыцч тля юуплцхпццц
пюоуштп РЯы юпяяыптюцрпутяя Cηina Railway
Conσtρυction Coρπoρation Limitεd (CRCC) — отып
цх шюупыучшцх сояутпюятруыыых ятюоцтуль
ыых шоыппыцч р ШьЮ, япуццплцхцюующпяяя ып
цыфюпятюуштуюыоы ятюоцтульятру, ц Siεmεnσ
яорыуятыо я сюуппоч шоыппыцч «Яцыпюп….
1.2. Юпхрцтцу тюпыяпоютыо-тюпыхцтыосо
потуыццплп еуляпцыяшоч оплпятц
Пюцыуюоы юуплцхпццц тюпыяпоютыо-тюпы
хцтыосо потуыццплп Юояяцц ып юусцоыпльыоы
уюорыу ыосут ятпть уяцлця рлпятуч ц пюутпюц
ыцыптулуч еуляпцыяшоч оплпятц, ыппюпрлуы
ыыу ып то, чтопы юусцоы ятпл яряхующцы хру
ыоы пюц яопюяфуыцц тюпыяпоютыых пюоуштор
фОлЯ ц эшоыоыцчуяшосо пояяп Рулцшосо шулшо
росо путц. ьуопхотцыо отыутцть, что р тюурыо
ятц чуюух этот юусцоы пюохотцл отцы цх ыпюш
юутор Рулцшосо шулшоросо путц. Тлпрыыыц
пюоуштпыц ыотуюыцхпцця тюпыяпоютыоч цы
фюпятюуштуюы оплпятц толфыы ятпть ятюоц
тульятро РЯы ыояшрп — Шпхпыь — фшптуюцыпуюс
— еуляпцыяш — Пушцы ц пртоыопцльыоч тюпяяы
О-310, п тпшфу фуышццоыцюорпыцу ыультцыо
тпльыосо тюпыяпоютыо-лосцятцчуяшосо шоы
плушяп «мфыоуюпльяшцч….
Поятюоуыыыч ып пюцыццппх ТеП ц отшюы
тыч р ыпу 2015 с. тюпыяпоютыо-лосцятцчуяшцч
шоыплушя «мфыоуюпльяшцч…, толфуы ятпть
рхотыыы юояяцчяшцы яухцы поютоы ып ыпюш
юуту Юояяця — Шцтпч (ЯвОЮ1гэчлуыцхяы1 гупэч)
— Шпхпхятпы — Юояяця (еуляпцыяшпя оплпять).
аюпыяпоютыо-лосцятцчуяшцч шоыплушя пу
тут рыятуппть р шпчуятру пуюурплочыосо пуы
штп тля эшяпоютыых поятпрош р Шцтпч торпюор,
пюоцхротцыых ып пюутпюцятцях еуляпцыяшоч
оплпятц ц тюусцх юусцоыор. Шюоыу тосо, шоы
плушя путут рыполыять пюоцхротятруыыо-тюпы
хцтыыу фуышццц.
Пюцыучптульыо, что шцтпчяшцу пюорцы
ццц соторы яупяцтцюорпть трцфуыцу сюухор
по этцы ыпюшюутпы, р чпятыоятц юусцоы гупэч
уфу пюутоятпрляут яупяцтцц ып пуюурохшу сюу
хор р яоятпру ыпюшюутыых шоытучыуюыых поух
тор, ялутующцх р тюпыяпоютыо-лосцятцчуяшосо
шоыплушяп «мфыоуюпльяшцч…. Эяыорыоч хптп
чуч юояяцчяшцх рлпятуч ц шоыппыцч ярляутяя
опуяпучуыцу опюптыосо сюухопотошп р Шцтпч.
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
1.3. ТеП пюц юуплцхпццц тюпыяпоютыо-
тюпыхцтыосо потуыццплп Яуруюыосо
ыоюяшосо путц ц ятюоцтульятру яуруюыосо
шцюотыосо хотп
Эяущуятрлуыцу цыруятцццоыыых пюоуш
тор ып пюцыццппх ТеП, шпш пюпрцло, ярляутяя
юухультптоы лоппцятяшоч туятульыоятц рлця
тульыых пюутпюцыцыптулуч ц пцхыуя-сюупп.
ьу ятплц цяшлючуыцуы ц пюоушт «ныпл ЯПТ…
ц яопюяфуыыыу я ыцы пюоушты юпхрцтця ЯыП,
ятюоцтульятрп яуруюыосо шцюотыосо хотп ц
поютп Яппуттп. Ятюоцтульятро поютп Яппуттп
ояущуятрляутяя ып пюцыццппх ТеП. Цх футу
юпльыосо пютфутп фцыпыяцюуутяя яохтпыцу
ыоюяшосо ц потхотыосо шпыплор, опуюпццоы
ыоч пшрптоюцц, яцятуыы ыпрцспццц ц упюпрлу
ыця трцфуыцуы. Цыруятоюы «ныпл ЯПТ… (юоя
яцчяшпя шоыппыця «ьорптэш…, фюпыцухяшпя
Total ц Шцтпчяшпя ыпццоыпльыпя ыуфтяыпя шою
поюпцця) рохротят пюцчплы, яшлптяшцу поыу
щуыця, цыфуыуюыыу яутц.
Пюоушт яуруюыосо шцюотыосо хотп юпя
яыптюцрпутяя шпш пльтуюыптцрыоу ыппюпрлу
ыцу рырохп пюотушццц ыуфтуспхоросо шоы
плушяп. Фулухыпя тоюосп Эпяшпя — Шоюотчпуро
пюотяфуыыоятью 707 шы похролцт яоутц
ыцть Яруютлоряшую ц Яуруюыую фулухыыу то
юосц. Фулухыпя тоюосп ыуопщусо польхорп
ыця Шпюяшпя — Яппуттп ярляутяя пюотолфу
ыцуы р яуруюыоы ыппюпрлуыцц поятюоуыыоч
ЭОЭ «Тпхпюоы… лцыцц Эпяшпя — Рорпыуышоро
ц ярляутяя чпятью пюоуштп «ныпл ЯПТ….
вцыпыяцюорпыцу ятюоцтульятрп Яуруюыосо шц
юотыосо хотп тпшфу путут ояущуятрлятьяя ып
пюцыццппх ТеП хп ячут футуюпльыосо ц юусц
оыпльыосо пютфутор, цыруятцццоыыоч пюо
сюпыыы ЭОЭ «ЮФТ…, шюутцтор ц яопятруыыых
яюутятр учпятыцшор пюоуштп.
аюпыхцтыоу хыпчуыцу пюоуштп хпшлючпутяя
р ялутующуы:
Поют Яппуттп ыофут ятпть отыцы цх шлю
чурых элуыуытор пуюусороч цыфюпятюуштуюы
Рырох пюотушццц «ныпл ЯПТ… я цяпольхо
рпыцуы яутор-спхорохор луторосо шлпяяп ц хп
рох ыптуюцплор ц тюусцх сюухор, ыуопхотцыых
тля ятюоцтульятрп ц фуышццоыцюорпыця пюоцх
ротятр по топычу ц яфцфуыцю пюцюотыосо спхп
ц фуышццоыцюорпыцю поютп, похролят яыцхцть
уялорыо-поятояыыыу хптюпты ып пюохот отыосо
яутып, р
т.
ч. ц р тюпыхцтыоы яоопщуыцц.
Яуруюыыч шцюотыыч хот ыофут пюурюп
тцть поют Яппуттп р тополыцтульыую точшу
рхотп ц рыхотп тюпыхцтыых сюухор ыуфту
ЯыП ц яутью юояяцчяшцх фулухыых тоюос, п
тпшфу опуяпучцть ыптуфыоять фуышццоыцюо
рпыця поютп ц ятппцльыоять ып пюцлуспющуч
туююцтоюцц.
По ыыуыцю ь.
Пусцып, «ропюояпыц юпхрц
тця ЯыП толфуы хпыцыптьяя утцыыч сояутпю
ятруыыыч оюспы, п тля упюпрлуыця ыпццоыпль
ыоч пюштцчуяшоч тюпыяпоютыоч лцыцуч ыуоп
хотцыо опюутулцть утцыосо опуюптоюп, р шоы
путуыццц шотоюосо ошпхплцяь пы ряу ропюояы,
яряхпыыыу я фоюыцюорпыцуы сюухопотошп, ою
спыцхпццуч ц ояущуятрлуыцуы тюпыяпоютц
юоршц сюухор по этоыу ыпюшюуту. Пюцчуы этот
утцыыч опуюптою толфуы юпяяыптюцрптьяя шпш
яорыуятыыч шоыплушяыыч пюоушт сояутпю
ятрп ц пцхыуяп, сту сояутпюятро яохтпут яоот
рутятрующцу уялорця ц спюпытцц тля пуюурох
чцшор, чтопы цы пыло рысотыуу рохцть ыу чу
юух Яуэцшцч цлц Ппыпыяшцч шпыплы, п чуюух
Шлюур опюпщпут рыцыпыцу ып то, что
«польшпя чпять ЯыП ярляутяя пшрптоюцуч яо
яропоточ яутохотятрп р яцлу ыуфтуыпюотыосо
пюпрп, п хыпчцт, Юв ыу оплптпут ып ЯыП цяшлю
чцтульыыыц пюпрпыц ып яутохотятро. Р этоы
яыыялу пюяыоу яюпрыуыцу ЯыП я Яуэцшцы цлц
Ппыпыяшцы шпыплоы пюутятпрляутяя ыу рполыу
шоююуштыыы. Яуэцшцч ц Ппыпыяшцч шпыплы пу
юут плпту хп пюохот, хп пюохот яутып по ЯыП
плпту рруятц ыурохыофыо…
. По ыпшуыу ыыу
ыцю, оюспыцхптоюоы ц слпрыыы получптулуы
тохотор от ояущуятрлуыця тюпыхцтыых пуюу
рохош сюухор по ЯыП толфып ятпть рыорь яох
тпыыпя сояутпюятруыыпя тюпыяпоютыо-тюпы
хцтыпя шоыппыця, рлптующусо яопятруыыыы
флотоы яутор-шоытучыуюорохор уяцлуыыосо
луторосо шлпяяп ц тюусцыц тцппыц яутор.
1.4. Тояутпюятруыыо-чпятыоу ппютыуюятро
я учпятцуы цыоятюпыыых шоыппыцч
Рполыу топуятцыо ц цулуяоопюпхыо пюц
рлушпть цыруятцццц цыоятюпыыых шоыппыцч
р пюоушты, ыппюпрлуыыыу ып юпхрцтцу тюпы
хцтыых шоыыуыцшпццч, ярляющцхяя чпятью
шюупыосо ыпшюоюусцоып, ыппюцыую, Яуруюо-
Рояточыоч Охцц. Эыц р польшуч ятупуыц рхо
тят ыу р ыпццоыпльыыч, п р ыуфюусцоыпльыыч
тюпыясюпыцчыыч тюпыяпоютыо-шоыыуыцшп
ццоыыыч шоыплушя. апш, р ыпчплу 2016 с. шоы
ппыця Hyυndai ∆εvεloπmεnt Comπany (мфыпя
Шоюуя) рыюпхцлп ыпыуюуыцу цыруятцюорпть
яюутятрп р цыфюпятюуштуюыыу ц туюцятцчу
яшцу пюоушты р Пюцыоюяшоы шюпу ып пюцыцц
ˆ . ‰  —  // \b\r
\b\b. 2016. Š
8 (919, 25 ‹.) [ \b\b].
URL: http://www.transportrussia.ru/transportnaya-politika/ot-
idei-k-realizatsii.html ( …: 25.02.2016).
 .
Г. А. Цветкпв, К. Х. Ипидпв, А. А. Недкпв
ппх ТеП
. Этыцы цх ыппюпрлуыцч цыруятцццч
толфыы ятпть пюоушты ятюоцтульятрп цыфюп
ятюуштуюы ыаШ «Пюцыоюьу-1… ц «Пюцыоюьу-
. Пюц ряуч рпфыоятц эшяпоютыо-цыпоют
ыых опуюпццч юпхрцтцу тюпыяпоютыоч цыфюп
ятюуштуюы, р чпятыоятц поютор, толфыо пыть
ыппюпрлуыо ып юуплцхпццю тюпыяпоютыо-
тюпыхцтыосо потуыццплп Юояяцц. Тля этосо,
ыппюцыую, р яоятпр учпятыцшор яорыуятыосо
пюутпюцятця ∆P Woρld Rυσσia, яослпшуыцу о
яохтпыцц шотоюосо потпцяплц отцы цх ыпцц
оыпльыых цыятцтутор юпхрцтця — Юояяцчяшцч
фоыт пюяыых цыруятцццч (ЮвПЦ), ц поюторыч
опуюптою ∆P Woρld (Эпъутцыуыыыу Оюппяшцу
, пыло пы цулуяоопюпхыо рруятц со
яутпюятруыыую шоыппыцю по юпхрцтцю тюпы
хцтыых пуюурохош — сояутпюятруыыую тюпыя
поютыо-тюпыхцтыую шоыппыцю. Р этоы ялучпу
цыруятцццц р юпхрцтцу опъуштор поютороч,
тюпыяпоютыоч ц лосцятцчуяшоч цыфюпятюуш
туюы Юояяцц, шотоюыу толфыо ояущуятрлять
яорыуятыоу пюутпюцятцу, цулурыы опюпхоы
ыппюпрлялцяь ц ып ыпшяцыцхпццю тюпыхцт
2. Яохтпыцу ц оюспыцхпцця юппоты
шюупыосо сояутпюятруыыо-чпятыосо
опуюптоюп тюпыхцтыых пуюурохош
рыяошотохотыых сюухор
2.1. Пюоплуыы фуышццоыцюорпыця шюупыосо
шоытучыуюыосо опуюптоюп
ьп юояяцчяшоы юыышу тюпыяпоютыых уялус
ялофцлцяь ыуопхотцыыу пюутпояылшц тля оп
юпхорпыця шюупыоч шоыппыцц, туятульыоять
шотоюоч пылп пы ыппюпрлуып ып юпхрцтцу ц юу
плцхпццю тюпыяпоютыо-тюпыхцтыосо потуыцц
плп ятюпыы. ыофыо отыутцть ялутующцу туы
туыццц, ярцтутульятрующцу о ыуопхотцыоятц
тпшоч оюспыцхпццоыыоч цыыорпццц:
\n\r Hyundai Development Company \r
\b…\b \r ‡Œ„ \bŽ BOT (Build —
Operate — Transfer), \b,  \r 
\b\b \r, \r ‘  30 , 
 \r \b\b. ­ \b\b, Ž \bŽ
 \r\b 20  „\b — \nŽ’, 
  \rŽ „\b, \b, \b.
Hyundai Development Company  \bŽ ‡Œ„
\b \r „ // ƒ-„.
2016. 22 . [ \b\b]. URL: http://www.rzd-
partner.ru/news/investitsii/hyundai-development-company-
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
оы толфуы цыуть отыу ятпыццю ыпхып-
яущуятруют юпхыыу тюупорпыця ш уяло
рцяы пуюурохшц юпхлцчыых тцпор шоытучыуюор
тю. сюухор;
уятпыорлуыы юпхыыу тпюцфы тля юпхыых
тцпор шоытучыуюор;
тучятруут цыятцтут тпюцфыосо шоюцтоюп,
похроляющцч получпть яшцтшу ш тпюцфу (р юпх
ыуюу то 25
%) тольшо пюц пюутоятпрлуыцц сп
юпытцч тополыцтульыых потошор сюухор.
Ряу этц цыятцтуццоыпльыыу ыоюыы опу
ялпрлцрпют ыуопхотцыоять яохтпыця ц пюцяут
ятрця ып юыышу шюупыых тюпыяпоютыо-лосцятц
чуяшцх шоыппыцч.
2.3. Тояутпюятруыыо-чпятыоу ппютыуюятро
тюпыхцтыых пуюурохош по аюпыяяцпцюяшоч
фулухыотоюофыоч ыпсцятюплц
Р ыпятоящуу рюуыя цтут пштцрыыу юппоты
по ыотуюыцхпццц Рояточыосо полцсоып фулух
ыых тоюос Юояяцц я пюцрлучуыцуы яюутятр цх
воытп ыпццоыпльыосо плпсояоятояыця (вьР).
Цх пюорутуыцу опуялорлуыо, пюуфту ряусо, ыу
опхотцыоятью цыфюпятюуштуюыосо опуяпучу
ыця юоятп эшяпоютыых сюухопотошор (слпрыыы
опюпхоы пуюурохош усля) р ятюпыы Охцптяшо-
ацхоошупыяшосо юусцоып. Этыпшо р цулях юпх
рцтця тюпыяпоютыо-тюпыхцтыосо потуыццплп
ояопоу рыцыпыцу толфыо утулятьяя ыотуюыц
хпццц аюпыяяцпп я цулью пюопуяшп уяшоюуы
ыых шоытучыуюыых поухтор. Пюуфту ряусо, юучь
цтут оп улучшуыцц пюофцля путц, япюяылу
ыцц шюцрых ыплосо юптцуяп ояопуыыо ып учпят
шпх Хпппчшпльяшоч фулухыоч тоюосц (ХппФТ),
сту трцфуыцу яо яшоюоятью 120 шы1ч пошп
ыурохыофыо.
Р уялорцях Яцпцюц ц Тпльыусо Роятошп ояо
пую пштупльыоять пюцопюутпут юуплцхпцця цы
руятцццоыыых пюоуштор ып пюцыццппх ТеП,
ыппюпрлуыыых ып пюцрлучуыцу ц утуюфпыцу
тюуторых юуяуюяор, р
т.
ч. хптучятрорпыыых р
опялуфцрпыцц ц юпхрцтцц рояточыосо учпятшп
аюпыяяцпп ц хоыы РОып. аюупуутяя рытулуыцу
яупяцтцч ып яотуюфпыцу ц ыотуюыцхпццю опъ
уштор ФШг я цулью ыутопущуыця юоятп шоыыу
ыпльыых плптуфуч.
3. Юпхюппотшп ц юуплцхпцця ыпццоыпльыоч
пюосюпыыы «Яохтпыцу цыыорпццоыыосо
потрцфыосо яоятпрп тля шоытучыуюыых
3.1. Пюоцхротятро цыыорпццоыыых
лошоыотцрор тля уяшоюуыыых шоытучыуюыых
ц шоытюучлуюыых пуюурохош сюухор
фулухыотоюофыыы тюпыяпоютоы
Тля оюспыцхпццц шуюяцюорпыця уяшоюуы
ыых шоытучыуюыых поухтор — ояыорыоч пуюу
рохочыоч тухыолосцц, опуяпучцрпющуч ыпш
яцыпльыую юуплцхпццю тюпыяпоютыо-тюпы
хцтыосо потуыццплп Юояяцц, — ыуопхотцыо
пюцыуыуыцу япуццплцхцюорпыыых лошоыо
тцрор. Юпхюппотшп, туятцюорпыцу ц оюспыцхп
цця ыпяяоросо пюоцхротятрп тпшцх лошоыотц
рор толфыы ятпть чпятью ыпццоыпльыосо пюо
уштп «Яохтпыцу цыыорпццоыыосо потрцфыосо
яоятпрп тля шоытучыуюыых ц яыушпыыых пуюу
рохош…. Пюц этоы тухыцчуяшоу хптпыцу, чпять
цыруятцццч р ьЦЭШЮ ц оюспыцхпццю пюоцх
ротятрп, п тпшфу труютыч хпшпх я спюпытцюорпы
ыоч оплпточ ц прпыяорыыц плптуфпыц толфыы
пыть опуяпучуыы ТШ (ОЭ) «Юоятюпятюпыхцт….
Эфоюылуыыыу ыоюыптцрыыыц тошуыуы
тпыц тюупорпыця ш тухыцчуяшцы хпюпштуюцятц
шпы лошоыотцрп тля уяшоюуыыых шоытучыую
ыых пуюурохош толфыы пыть ялутующцыц:
ыощыоять (сюухопотъуыыоять) польшу,
чуы у ппяяпфцюяшцх лошоыотцрор;
яшоюоять рышу, чуы у сюухорых лошоыо-
пяцыхюоыыыч тясорыч элуштюотрцсптуль;
трухяцятуыыоять (рохыофыоять юппотпть
ып тоюоспх, элуштюцфцццюорпыыых шпш ып пу
юуыуыыоы, тпш ц ып поятояыыоы тошу)
рохыофыоять пуяпуюупочыоч юппоты ып
тлцыыых плучпх;
шолцчуятро лошоыотцрор, тоятпточыоу
тля опуяпучуыця эффуштцрыосо опоюотп ып
слпрыых тюпыхцтыых ыпюшюутпх ц ошуппуыо
ятц цх юпхюппотшц ц пюоцхротятрп.
ьуопхотцыо учцтырпть, что трухяцятуы
ыыч лошоыотцр тля уяшоюуыыых шоытучыуюыых
пуюурохош я пяцыхюоыыыы тясорыы элуштюо
трцсптулуы ятоцт тоюофу тюусцх элуштюоро
хор, поэтоыу, я отыоч ятоюоыы, усо пюоцхрот
ятро путут суыуюцюорпть польшую топпрлуы
ыую ятоцыоять, я тюусоч ятоюоыы, оы толфуы
цяпольхорптьяя тля рутуыця яоятпрор я рыяошо
тохотыыыц сюухпыц, шпшцыц ц ярляютяя сюухы
„\b\b,  ’  ” \r
Ž \b\b\b  \b,  Ž\b
\b  ’ (\r 2­120), \b \r
   \r.
Г. А. Цветкпв, К. Х. Ипидпв, А. А. Недкпв
р шоытучыуюпх. фсо пюцыуыуыцу тпшфу цулуяоо
пюпхыо пюц оюспыцхпццц яыушпыыых фулухыо
тоюофыо-пртоыопцльыых (шоытюучлуюыых) пу
юурохош рыяошотохотыых сюухор.
Шоытюпштыыыц тошуыуытпыц сояутпюятруы
ыоч тюпыяпоютыо-тюпыхцтыоч шоыппыцц, юу
сулцюующцыц юпхюппотшу, пюоцхротятро ц хп
шупшц цыыорпццоыыых лошоыотцрор, толфыо
пыть цыятцтуццоыпльыо уятпыорлуыо тюупорп
ыцу ыпшяцыпльыоч лошплцхпццц цх пюоцхрот
ятрп (ып уюорыу ыу ыцфу 70
%) р цулях ыпшяц
ыцхпццц яохтпрпуыоч р Юояяцц топпрлуыыоч
ятоцыоятц ц опуяпучуыця эшоыоыцчуяшоч пух
оппяыоятц ятюпыы. Цыуыыо сояутпюятруыыпя
тюпыяпоютыо-тюпыхцтыпя шоыппыця толфып
цыуть р яопятруыыоятц тпшоу шолцчуятро ыорых
лошоыотцрор, чтопы оюспыцхорпть цх эффуш
тцрыыч опоюот ып яутц юояяцчяшцх фулухыых
тоюос ц ряуы пюоятюпыятру фулухыотоюофыоч
шолуц юояяцчяшосо ятпытпютп («пюоятюпыятру
1520…) чуюух цяпольхорпыцу цыятцтуццоыпль
ыых ыухпыцхыор фОлЯ ц тюусцх ыуфтуыпюот
ыых яослпшуыцч.
3.2. Пюоцхротятро цыыорпццоыыых
фцтцысорых плптфоюы тля уяшоюуыыых
шоытучыуюыых пуюурохош
фщу отыцы ыппюпрлуыцуы цыыорпццоыыосо
юпхрцтця шоытучыуюыых пуюурохош ярляутяя
юпхюппотшп ыорых ыотулуч тлцыыоппхыых фц
тцысорых плптфоюы, рпцяырпющцхяя я ыпц
ыуыьшцы тюуыцуы ц потуюуч яшоюоятц р шюц
рыу, р
т.
ч. ыплосо юптцуяп.
Пюцыуыуыцу цыыорпццоыыых фцтцысорых
рпсоыор-плптфоюы толфыо яопюорофтптьяя
цыятцтуццоыпльыоч эролюццуч, ыппюпр
луыыоч ып пюоцхротятруыыо-тухыолосцчу
яшоу яопюяфуыцу ыоросо потрцфыосо яоятпрп,
цыующучяя фулухыотоюофыоч цыфюпятюуш
туюы ц яущуятрующцх пуюурохочыых тухыо
лосцч, п тпшфу ып яошюпщуыцу яюошор усо ошу
ппуыоятц. Цыятцтуццоыпльыпя яюутп толфып
опуяпучцрпть яоотрутятрцу тухыцчуяшцх хп
юпштуюцятцш цыыорпццоыыых плптфоюы ц яо
ятояыця фулухыотоюофыоч цыфюпятюуштуюы
р цулях оюспыцхпццц яшоюоятыосо яоопщу
ыця, цяшлючуыцу ятпюых рпсоыор цх яоятпрор
я цыыорпццоыыыыц плптфоюыпыц пюц фою
ыцюорпыцц поухтор, уяшоюуыыую пыоютцхп
ццю ыоросо потрцфыосо яоятпрп, тпюцфыыу
пюуфуюуыццц тля поухтор, яоятоящцх цх цы
ыорпццоыыых рпсоыор, пюцыуыуыцу шотоюых
япояопятруут полуу ыясшоыу рохтучятрцю ып
путь, порышуыцю пюопуяшыоч япояопыоятц
лцыцч, пюцыуыуыцю эффуштцрыых пуюурох
очыых тухыолосцч (ыпюшюутыыу отпюпршц,
трцфуыцу по юпяпцяпыцю, ыцыцыцхпцця от
цупош р юуыоыт ц
пю.)
Эпуяпучцть полыояоятпрыыу ыпюшюутыыу
отпюпршц р яоотрутятрцц я юпяпцяпыцуы ыофут
тольшо шюупыпя тюпыяпоютыо-лосцятцчуяшпя
шоыппыця, шпшоч ц толфып ятпть сояутпюятруы
ыпя тюпыяпоютыо-тюпыхцтыпя шоыппыця.
3.3. Эюспыцхпцця пюоцхротятрп юояяцчяшцх
юуфюцфуюптоюыых шоытучыуюор
Этыцы цх пуюяпуштцрыых ыппюпрлуыцч юу
плцхпццц тюпыяпоютыо-тюпыхцтыосо потуыцц
плп Юояяцц ярляютяя уяшоюуыыыу пуюурохшц
юыпы ц ыоюупюотуштор я пюцыуыуыцуы юуф
юцфуюптоюыых шоытучыуюор (юуфшоытучыу
юор) шпш р ыппюпрлуыцц роятош — хпппт, тпш ц
яурую — юс. ыофыо потуыпть ц оп оюспыцхп
ццц пуюурохош яруфуч юыпы ц ыоюупюотуш
тор, ыппюцыую, р япуццпльыо опоюуторпыыых
тпыш-шоытучыуюпх. ьуопхотцыоять пюцыу
ыуыця юуфшоытучыуюор опуялорлуып, пюуфту
ряусо, туы, что цыующцчяя ппюш юуфюцфуюп
тоюыых яушццч, рпсоыор-туюыояор уятпюул ц
потлуфцт япцяпыцю: р 2017 с. ыофут пыть япц
япыо полуу ;0
% цыующусояя цхотуюыцчуяшосо
потрцфыосо яоятпрп. Юуфшоытучыуюы, р шото
юых ыофыо пуюурохцть ыуыьшцу ппютцц сюухор
ц ыу цяпольхорпть опялуфцрпющцч пуюяоыпл
р путц ялуторпыця, ярляютяя цыыорпццоыыоч
пльтуюыптцроч юуфяушццяы. Тля опуяпучуыця
рырохп юыпы ц ыоюупюотуштор ып рыутюуыыцч
юыыош ц цх тюпыхцтыоч тюпыяпоютцюоршц ыу
опхотцыо ыплптцть ц юпхрцрпть пюоцхротятро
юуфшоытучыуюор р Юояяцц. Пошп тпшосо пюоцх
ротятрп ыут, опуюптоюпы, хпыцыпющцыяя пу
юурохшоч юыпы я Тпльыусо Роятошп, ыосут пыть
пюутоятпрлуыы льсоты ып пюцопюутуыцу юуф
шоытучыуюор р юпышпх ыплосоросо ц тпыофуы
ыосо юуфцып Яропотыосо поютп Рлптцроятош,
р чпятыоятц пюутлпспутяя яыцхцть (отыуыцть)
ррохыыу пошлцыы ып цыоятюпыыыу юуфшоы
тучыуюы, шотоюыу р ыпятоящуу рюуыя яоятпр
ляют ошоло 33
% цх ятоцыоятц
3.4. Эюспыцхпцця пюоцхротятрп
цыыорпццоыыых рпсоыор-плптфоюы тля
шоытюучлуюыо-шоытучыуюыых пуюурохош
Р поялутыуу рюуыя ып юыышу тюпыяпоютыых
уялус пюоцхошул цулыч юят яопытцч, шото
юыч р пуюяпуштцру ыофут яущуятруыыо поры
яцть япюоя ып фулухыотоюофыо-пртоыопцль
ыыу (шоытюучлуюыыу) пуюурохшц, п цыуыыо:
Ž „. ˆ  // ‡. 2015. 01
\b. [ \b\b]. URL: http://www.gudok.ru/ne
wspaper/?ID=1302802&archive=2015.09.01 ( …:
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО

  \r\f \n «\t\n \n\n\b   \t: 
 »

 
\b \n
 \n \n
\n-\n\n\f
\n \n
  ­€
\f ‹

\b\b
 \b\r
-
\r
 \b-\r,
\b\r \b\b
 \b 
\r, 
.
. \b \r
 \r Ž

„ ‡\n‰, \b
  “ \b
\r- \r
\b, \b \r
\b, 
\b\r \r
­Ž \b\b
 \b\b  
\b\b \b\r
- \r,
\b\b ‹\b
 \r

\b\b
 \r \r”“ ’\b
\rŽ Ž
\b \b, \b
 \b \r 
 \r \b\r
 \r‹ \r
 \b\b 
Ž \r, \b 
\b \r, \r” 
Ž \r…\b 
  
 \r \b — \r
­ ‹\bŽ
\b\b   
 \b\b
„\b

Ž 
  \b
Ž 
Ž \r
‰\b\r Ž
Ž\bŽ Ž\b
, Ž \r 
\b\b \b\r
- \r
 \b Ž
 \b \r
\b \r\b \b\r
 ’‹‹ 
 \b
‹‹ \r
\b-Ž\b \b\r
 Ž \r 
 \r  
\b \b\b, •\f \b
«\r\b\b 1520»
€ \t‰\n 
\r… — \b
\b-\b ‡\n,
\b\r \b
 Ž
‹  \r
‹\b
„\b

Ž ‹Ž
\r‹
Ž\b \b\r
\r” \b\b 
Ž \r  120
/ ”, 
\b\b \r\b 
Ž ‹ \r
\b\bŽ \r  
Ž \r‹
„\b-Ž\b
\b\r \r 
Ž Ž  
  \b\b •\f
 «\r\b\b 1520»
€ \t‰\n 
\r… — \b
\b-\b ‡\n,
\b\r \b
 Ž
‹  \r
‹\b
„\b
\b\b\bŽ ‹
Ž

‰ \b\b
\r\b, \b\r
 \r 
.
. \r
 \b  
 ‹\b 
-\b
€  ” 
\bŽ \rŽ ,
- Ž \b\r
…Ž\b \r \r ”
 — •\r.
€ \t‰\n 
\r… — \b
\b-\b ‡\n,
\b\r \b
 Ž
‹  \r
‹\b;
\b\b \b‹
\b ‹
\b \r
 \r\b
\r…
„\b 
Ž 
-\r‹
 
-
Ž \r
‰ \b\b
\r\b, ‹
  \b \r
-Ž \r
„” \b \b
  \r
\b \b\b \r,
\b”\b \r
Ž \r \b «
  »
\t\b 
\b\r \r
‹\b 
\b,  «
» \b
 
\b\b
\b-
 
\b\b  \r
 \r \f„
‰\r Ž\bŽ
Ž\b 
\b \b, \bŽ 
‹ \r
 \b \r  \r
  \r \f„
„\b-Ž\b
\b\r \r 
Ž Ž 
 \f„
 
 ’\b\r \b
 ‡Œ„-\r
Г. А. Цветкпв, К. Х. Ипидпв, А. А. Недкпв
юоят пшццхор ып пуыхцы ц тцхульыоу то
плцро, потоюофпыцу сюухорых пртоыопцлуч р
юухультпту оялпплуыця юупля;
ррутуыцу плпты хп пюоухт пртоыопц
луч опщуч ыпяяоч ярышу 12 т по футуюпльыыы
тюпяяпы (яцятуып «Плптоы…), ыуцхпуфыоу уру
лцчуыцу плптуфуч р путущуы;
яоруюшуыятрорпыцу яцятуыы руяоросо
шоытюоля ып футуюпльыых ц юусцоыпльыых пр
тотоюоспх, урулцчуыцу япоюор штюпфор хп пюу
рышуыцу руяорых ыоюы;
урулцчуыцу пюотяфуыыоятц плптыых
уяцлуыцу шоытюоля тюутп ц оттыхп
ротцтулуч;
тюпыхцтыыу шоыфлцшты я яопюутульыыыц
сояутпюятрпыц, хпятпрляющцу ротцтулуч ця
шпть путц опъухтп, урулцчцрпя пюотяфуыыоять
ыпюшюутп, цяпольхорпть ппюоыыыу лцыцц, по
толсу пюоятпцрпть ып пльтуюыптцрыых посюп
ыцчыых пуыштпх пюопуяшп;
юусуляюыо рохыцшпющцу тюутыоятц я по
лучуыцуы юпхюушуыцч ып труятоюоыыцу ц ыыо
соятоюоыыцу ыуфтуыпюотыыу пртоыопцльыыу
пуюурохшц («тохролор…), ыпряхырпыцу ып тую
юцтоюцц тюусцх ятюпы тополыцтульыых уялус
(ыппюцыую, яопюорофтуыця сюухорцшор), пуюц
отцчуяшоу уяцлуыцу посюпыцчыосо шоытюоля,
ррутуыцу ыорых фцтояпыцтпюыых ыоюы ц
ыпюпятпыцу цхыояп пртоыопцльыых то
юос ояопуыыо юусцоыпльыосо хыпчуыця р уяло
рцях ыутофцыпыяцюорпыця цх юушоыятюушццц
тпльыучшуу юпяшцюуыцу плптыоятц поль
хорпыця ряуыц пртоыопцльыыыц тоюоспыц я
цулью рыутюуыця юыыочыосо пюцыццпп «поль
хорптуль плптцт… ц лцшрцтпццц цыфюпятюуш
туюыосо ыуюпруыятрп ц
Ряу цлц почтц ряу этц тюутыоятц ц осюпыц
чуыця ыофыо пюуотолуть, цяпольхуя фулухыо
тоюофыо-пртоыопцльыыу (шоытюучлуюыыу) пу
юурохшц. Тля фоюыцюорпыця пюутлофуыця тпы
ыосо рцтп тюпыяпоютыых уялус ыуопхотцыы,
пюуфту ряусо, юпхюппотшп ц пюоцхротятро яо
отрутятрующусо потрцфыосо яоятпрп. Шюоыу
тосо, ыуопхотцыо ыплцчцу юпхрцточ яутц тую
ыцыплор ц посюухочыых юпып, пюцыптлуфпщцх
шюупыоч тюпыяпоютыо-лосцятцчуяшоч шоыпп
ыцц. Цыуыыо р юпышпх фуышццоыцюорпыця тп
шоч шоыппыцц ояущуятрлуыцу шоытюучлуюыых
пуюурохош путут ояопуыыо эффуштцрыо. Р этоы
ялучпу ыофыо пуюурохцть ыу пртофуюы цулц
шоы, п тольшо полупюццупы тпш, чтопы яутуль
ыыу тяспчц я ротцтуляыц фтплц цх ып ятпыццях
пюцпытця ц тплуу юпхрохцлц сюухы шоыучыыы
получптулуы по пюцыццпу «от труюц то труюц….
3.5. Юпхюппотшп ц ятюоцтульятро яутып-
шоытучыуюорохп луторосо шлпяяп тля
плпрпыця по Яуруюыоыу ыоюяшоыу путц
Р ыпятоящуу рюуыя р ыцюу ыпячцтырпютяя
утцыццы яутор уяцлуыыосо луторосо шлпяяп,
шотоюыу ыослц пы ояущуятрлять шоыыуючуяшцу
юучяы по ЯПы, опуяпучцрпя ыпшяцыпльыо тлц
тульыую ыпрцспццю. Тля оюспыцхпццц тюпы
хцтыых пуюурохош ыуопхотцып юпхюппотшп ц
ятюоцтульятро яутып-шоытучыуюорохп луторосо
шлпяяп тля плпрпыця по ЯыП. Пюоцхротятро ц
эшяплуптпцця тпшцх яутор — юупльыпя юыыоч
ыпя ыцшп юояяцчяшцх шоыппыцч ып ыцюороы
тюпыяпоютыоы юыышу. По ыыуыцю Т. Пуюцып,
«юпхюппотшп пюоуштп потопыосо шоытучыуюо
рохп — польшоч шпс рпуюут. ьо ып путц шоы
ыуюццплцхпццц ЯыП пюутятоцт ущу ыыосоу
ятулпть. фять ц хптпчц, ыу цыующцу юушуыця:
яухоыыоять, тцяпплпыя шоытучыуюыосо опоюу
торпыця, отяутятрцу цыфюпятюуштуюы тля по
полыуыця хпппяор яутор ц опуяпучуыцу япп
яуыця. Ц слпрыоу — отяутятрцу тух, што ыос пы
пюцыять ып яупя шоыыуючуяшцу юцяшц по юпя
шюутшу шоытучыуюыосо ыушюуслосотцчыосо яую
рцяп ып ЯыП…
. Тояутпюятруыыпя тюпыяпоютыо-
тюпыхцтыпя шоыппыця толфып ятпть шоыпп
ыцуч, шотоюпя пы хпыялпяь опюутулуыцуы ыуятп
ц юолц ЯыП р юпхрцтцц тюпыхцтыых пуюурохош,
рыятупцлп пы р юолц хпшпхчцшп ц пошупптуля
яутор-шоытучыуюорохор луторосо шлпяяп ц хп
ыялпяь пы пюотрцфуыцуы тпыыосо яуюрцяп ып
ыцюороы юыышу тюпыяпоютыых уялус.
Р цулоы тля юуплцхпццц тюпыяпоютыо-тюпы
хцтыосо потуыццплп р ятюпыу толфуы пыть юпх
юппотпы ц юуплцхорпы ыпццоыпльыыч пюоушт
пот уялорыыы ыпхрпыцуы «Юпхрцтцу тюпыхцт
ыоч эшоыоыцшц р Юояяцц: опъутцыяя фрюпхцю….
Эяыорыыу ыппюпрлуыця ц ыуюопюцятця этосо
пюоуштп пюцрутуыы р тпплццу.
Хпшлючуыцу.
Эяыорыыу рыроты ц пюутлофуыця
аюпыхцтыпя эшоыоыцшп — это хохячятруы
ыпя яцятуып, пюц шотоюоч поятуплуыця от пюо
пуяшп по туююцтоюцц ятюпыы эыуюсцц, эыуюсо
ыояцтулуч, ротыых юуяуюяор, сюухо- ц ппяяп
фцюопотошор ц ошпхпыця уялус по тюпыхцтыоч
пуюурохшу яоятпрляют руяоыую чпять тохотор
рлпятуч, хохячятрующцх яупъуштор ц ыпяулу
ыця ып тпыыоч туююцтоюцц, отыу цх ояыор цх
плпсояоятояыця. вуышццоыцюорпыцу тюпыхцт
ыоч эшоыоыцшц пюутполпспут ыу пюоято пюо
†” . ­ ­.  // ‡. 2016.
18 . [ \b\b]. URL: http://www.gudok.ru/
newspaper/?ID=1315323&archive=2015.11.18 ( …
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
пуяш сюухопотошор по туююцтоюцц, ыо ц руту
ыцу пояюутыцчуяшоч туятульыоятц, п тпшфу
юпхрцтцу цытуятюцпльыосо ц яуюрцяыосо яушто
юор эшоыоыцшц [11].
Цыцццптоюоы пюоуштор ТеП р оплпятц
юпхрцтця ц юуплцхпццц тюпыяпоютыо-тюпыхцт
ыосо потуыццплп Юояяцц толфыо ятпть шюуп
ыоу сояутпюятруыыо-чпятыоу пшццоыуюыоу оп
щуятро пот уялорыыы ыпхрпыцуы ТШ (ОЭ)
«Юоятюпятюпыхцт…. фсо яохтпыцу ц фуышццоыц
юорпыцу толфыы пюоцяхотцть ып пюцыццппх
ТеП, яопюорофтптьяя пштцрыоч юппоточ пюут
ятпрцтулуч оюспыор сояутпюятруыыоч рлпятц р
яоруту тцюуштоюор р яоотрутятрцц я чутшцыц
тцюуштцрпыц пюпрцтульятрп. Пюц рыпоюу пюо
уштор, юуплцхууыых ып пюцыццппх ТеП, тюупу
утяя хпшоыотптульыо опюутулцть пюцоюцтут
ыоу хыпчуыцу цыфюпятюуштуюыых пюоуштор,
ыппюпрлуыыых ып урулцчуыцу ц юуплцхпццю
тюпыяпоютыо-тюпыхцтыосо потуыццплп Юояяцц.
ауоюутцчуяшц опуяпучуыцу шоышуюуыт
ыых пюуцыущуятр тюпыхцтыых пуюурохош по
шоышюутыоыу ыпюшюуту пюутполпспут поль
шую яшоюоять пюоялуторпыця сюухор я ыцыцыу
ыоы оятпыорош, опюппотош ц пуюусюухор р путц.
Тохоты от юуплцхпццц тюпыяпоютыо-тюпыхцт
ыосо потуыццплп ыосут пыть яопоятпрцыы я
рулцчцыоч яыюьуроч юуыты тольшо р ялучпу
фоюыцюорпыця р Юояяцц ыу пюоято тюпыхцт
ыосо, п пюоцхротятруыыо-тюпыхцтыосо яуштоюп
эшоыоыцшц.
Тля юпхрцтця тюпыхцтыоч эшоыоыцшц Юв
тюупуутяя юуплцхпцця пюутлофуыыоч прто
юпыц пюосюпыыы «Яохтпыцу цыыорпццоыыосо
потрцфыосо яоятпрп тля шоытучыуюыых ц яыу
шпыыых пуюурохош… р юпышпх ыпццоыпльыосо
пюоуштп «Юпхрцтцу тюпыхцтыоч эшоыоыцшц р
Юояяцц: опъутцыяя фрюпхцю…. Эяыорыыы учпят
ыцшоы этосо пюоуштп, п тпшфу слпрыыы хпшпх
чцшоы ц эшяплуптпытоы цыыорпццоыыосо пот
рцфыосо яоятпрп толфып ятпть тюпыяпоютыо-
тюпыхцтыпя шоыппыця Юв.
ТШ (ОЭ) «Юоятюпятюпыхцт… толфып пыть
рлптульцуы цлц яорлптульцуы туюыцып
лор р ыоюяшцх поютпх ц ып посюпыцчыых пу
юухотпх («яухцу поюты…) — р ыуятпх хпюофту
ыця ц (цлц) пуюуюпяпюутулуыця сюухопотошор.
Пюутятпрляутяя, что фуышццоыцюорпыцу шоы
ппыцц ыу порлцяут ыусптцрыыы опюпхоы ып яо
ятояыцу шоышуюуытыоч яюуты ып юыышу эшяпою
тыо-цыпоютыых ц рыутюуыыцх шоытучыуюыых
пуюурохош, тпш шпш оып путут юппотпть ро рыуш
ыуч яюуту ц шоышуюцюорпть я слоппльыыыц
ыоюяшцыц шоытучыуюыыыц яуюрцяпыц ц тюу
сцыц ыуфтуыпюотыыыц пуюурохчцшпыц, туч
ятрующцыц пюц поттуюфшу ыпццоыпльыых ою
спыор рлпятц ц ыуфтуыпюотыых оюспыцхпццч.
«Юоятюпятюпыхцт… толфып ятпть получптулуы
япоюор хп пюоухт сюухоросо пртоыопцльыосо
тюпыяпоютп, ялутующусо тюпыхцтоы по туююц
тоюцц Юояяцц.
Ялофыоять, ыыососюпыыоять ц сцпшоять
отыошуыцч тюпыяпоютыых шоыппыцч, футу
юпльыых ц юусцоыпльыых рлпятуч толфыы пыть
юуплцхорпыы ро рыутюцфцюыуыыых пюоцуяяпх,
р оюспыпх упюпрлуыця «Юоятюпятюпыхцт…. Руть
«фцюып ыу тольшо цыуут шоыятцтуццоыыыу
полыоыочця ц тушурыч тоятуп ш тюупууыыы
тпыыыы, похроляющцы уч полуу точыо оцуыц
рпть яроц тучятрця, чуы это тоятупыо пошупп
тулю, ыо оып отыорюуыуыыо юпяполпспут полуу
точыыыц цыятюуыуытпыц поощюуыцч ц штюп
фор… [11, я. 36].
7.
ТШ (ОЭ) «Юоятюпятюпыхцт… толфып рыяту
ппть р юолц цышупптоюп цыятцтутор, пыть ыу
ятоы цыятцтутосуыухп, тпш шпш «полыоцуы
ыоу, цулоятыоу ц уяточчцро юппотпющуу пюут
пюцятцу пюутятпрляут яопоч р опюутулуыыоы
яыыялу ыцшюоыотуль сояутпюятрп р цулоы, ц
потпрляющуу польшцыятро опщуятруыыо хып
чцыых ыоюы топуяшпут пюоушццю ып рыутюц
фцюыуыыоу цлц ыуффцюыуыыоу пюоятюпыятро…
[;, я. 3;1].
Рлпсотпюыоять
  \r\f \f \n\t (\f \b
Япцяош цяточыцшор

., \n\f
., \r
.
‡Œ„. Ž . — .: \t- \r
„”, 2010. — 200 \b.
\r
‡\b\b-\b \r\b — \b Ž   ­\b //
„” \b\b. — 2012. — Š
\f
.
‡\b\b-\b \r\b.  \r / ­.‡. ­\b, .­. \n,
.— .: \t.  ‡ -­˜, 2010. — 287 c.

‡\b\b-\b \r\b.  \r // ­\r\b ’. — 2008. — Š

‡\b\b-\b \r\b ‹\b. „\b \b  
\b\b \b. — \b: \t  «\r\b», 2010. — 261 \b.
Г. А. Цветкпв, К. Х. Ипидпв, А. А. Недкпв

.
‡\b\b-\b \r\b. ,  \r. — . : \t , 2011.
\f
.
‡\b\b-\b \r\b. ‰\b \r\r ‹\b : \r. \b . — .:
\r „”, 2015. — 457 \b.
­
., ‚\f
\f\b \rŽ \r“ \b\b-\b \r
\b \b\b   // ­\b ‹\b \b. — 2011. — Š
„\f
‰  ’‹‹\b \r \b‹  \b\r ‹\b
 Ž  \b ‡Œ„ //  \b. „ \r\b\b. — 2013. — Š
­
.
. . . \t . — . :  \t , 2016. — 856 \b.
…
­ \r\b. \f \r \r  // 
‹ / „ . ­. . ‡\r. — \f„. : \b ”, 1995. — 534 \b. (­Ž ’\b \b).
‡\f
., 
ˆ., \f
 ’“  \b\r- \b
\b \b\b \bŽ  . — ., \f„. : \t„ , \b-\t\b, 2014. — 800 \b.
‰\f\n
„ \b\r. „\b  \b\r . — . : ,
Bult-Spiering
Strategic Issues in Public-Private Partnerships: an International Perspective / M. Bult-Spiering,
G. Dewulf. — Blackwell Publishing Ltd. UK, 2006. — 216 p.
Flinders
™e Politics of Public-Private Partnerships // British Journal of Politics and International Relations. —
2005. Volume 7, Issue 2. — 215–239 .
Kenneth
J.
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
Keywords:
current transportation and transit projects, public-private partnerships, institutions, organizations, transport
and transit potential, transport construction, investment, concession, transport and logistics companies, rolling stock
Acknowlεdgεmεntσ
Še article has been prepared with the support of Russian Science Foundation (Project \b
Rεfερεncεσ
Alpatov, A. A., Pushkin, A. V. & Dzhaparidze, R. M. (2010).
ŽGChP. Mekhanizmy realizatsii [State-private partnership.
Mechanisms of realization].Ž
Moscow: Alpina Publ., 200.
Bazhenov, A. (2012). Gosudarstvenno-chastnoye partnerstvo – edinstvennyy mekhanizm razvitiya Dalnego Vostoka
[Public and private partnership is the only mechanism for the development of Far East].
ŽPromyshlennik Rossii [Še
Industrialist of Russia], 7–8 (139),Ž
Г. О. Маженцев
 : . — 2016. — . 12, \r. 4. — \f. 989–1000
doi 10.17059/2016–4–2
\n 061.12:330.111.4 (470.13)(063)
\t\b \b-’\bŽ ’\bŽ \r \f \n   ‰ 
(\f, \b\b\b ; e-mail: [email protected])
АКАЕЕНИЧЕТКАЯ ОАфКА И ООГАЯ ИОЕфТТРИАМИИАЦИЯ
ОА РРИНЕРЕ РЕТРфБМИКИ КОНИ
ьорыу оюцуытцюы ятюптусцчуяшосо плпыцюорпыця юпхрцтця ятюпыы ц юусцоыор р ыпятоя
щуу рюуыя ро ряу польшуч ыуюу опюутуляютяя тоятцфуыцяыц ыпушц ц тухыолосцчуяшосо пюосюуяяп.
Юухультпты ьЦЮ, тояточыыу рыцыпыця я точшц хюуыця яоруюшуыятрорпыця ыпучыо-тухыцчуяшцх ц
яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцх пюоцуяяор р яуруюыых ц пюштцчуяшцх туююцтоюцпльыо-хохячятруыыых яц
ятуыпх (р ыпшуы ялучпу — Юуяпуплцшц Шоыц), шпш пюпрцло, офоюыляютяя р рцту ыуфтцяццплцыпюыых
пюоуштор, суыуюцюующцх юухультпты цяялуторпыцч по яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцы, суыпыцтпюыыы ц
ыутцшо-пцолосцчуяшцы пюоплуыпы, п тпшфу по пюоплуыпы яохюпыуыця пцояфуюы ц эшояцятуы я отыо
рюуыуыыыы юпхрцтцуы пцоюуяуюяыоч эшоыоыцшц, юпццоыпльыосо цяпольхорпыця ыцыуюпльыо-яыюьу
рых ц топлцрыо-эыуюсутцчуяшцх юуяуюяор, пюоятюпыятруыыосо юпхрцтця ц яохтпыця ц цяпольхорп
ыця цыыорпццоыыых тухыолосцч. Шлючурпя цтуя ятптьц — ояущуятрлуыцу ыороч цытуятюцплцхпццц
Юуяпуплцшц Шоыц я учутоы юухультптор ыпучыо-цяялуторптульяшцх юппот, пюоротцыых р цыятцту
тпх Шоыц ьд вюЭ ЮОь. Пюцшлптыыу цяялуторпыця цыятцтутор Шоыц ьд ппхцюуютяя ып фуытпыуы
тпльыых ц туяыо яряхпыы я пюпштцшоч юпхрцтця ц юпхыущуыця пюоцхротцтульыых яцл. Эыц оюцуытц
юорпыы ып юуплцхпццю ыороч ппюптцсыы яуруюыоч полцтцшц: ыу тольшо ояроуыцу ыцыуюпльыо-яыюьу
рых ц эыуюсутцчуяшцх юуяуюяор тля рыушыцх потюупцтулуч, ыо ц опуятюочятро, уяточчцроу юпхрцтцу
ц яохтпыцу ыптлуфпщцх уялорцч тля фцхыц ушоюуыуыыосо ып Яуруюу ыпяулуыця. Эяопоу рыцыпыцу опюп
щпутяя ып рояпюоцхротятро чулоручуяшосо ц пюцюотыо-юуяуюяыосо потуыццплор. Этюпялурпя ятюуш
туюп хохячятрп юуяпуплцшц, шпш ц польшцыятрп тюусцх яуруюыых ц пюштцчуяшцх юусцоыор, р пуюяпуш
тцру шпютцыпльыо ыу цхыуыцтяя, ыо рыутюуыыуу яотуюфпыцу пюоцхротцтульыых яцл путут тюусцы —
яоотрутятрующцы шоыцупццц юуяуюяыо-цыыорпццоыыосо юпхрцтця.
 :
\b\r \n, \n  ‰ ,  , 
\b  \r,  \r\b\b \r\b \b Ž, 
\b
Ррутуыцу
Р ыпятоящуу рюуыя пюосыохы юпхрцтця шоы
шюутыых юусцоыор юпхюппптырпютяя ып оя
ыору вутуюпльыосо хпшоып от 28 цюыя 2014 с.
172-вХ «Э ятюптусцчуяшоы плпыцюорпыцц
р Юояяцчяшоч вутуюпццц…, ыутотцчуяшцх юу
шоыуытпццч ыцыцятуюятрп эшоыоыцчуяшосо
юпхрцтця Юояяцчяшоч вутуюпццц ц хптпыыых
яруюху ыпшюоэшоыоыцчуяшцх ппюпыутюор яо
ццпльыо-эшоыоыцчуяшосо юпхрцтця ыпшуч
ятюпыы ып пуюяпуштцру. Поэтоыу шпфтыч сояу
тпюятруыыыч тошуыуыт пюосыохыосо хпюпштуюп
ып яупфутуюпльыоы уюорыу цыуут шпш пы хпюп
© ˆ ­. . \b. 2016.
­ \b \b \r   \b
-\b \b \r ‡ \b\r
\n 14.06.2016 \b \b\r  \t 
\b \n  ‰ ,  
 \f \b-’\b 
\b\r \n \r\b\r 2030 .
ыуу уятпыорлуыыую ятюуштуюу тушятороч чпятц
ц ццфюорых пюцлофуыцч.
Шпш пюпрцло, пюосыохы юусцоыпльыосо юпх
рцтця яуруюыых ц пюштцчуяшцх юусцоыор от
юпфпют тюутыоятц юоятп цх эшоыоыцшц р уя
лорцях юухшосо шолуппыця ыцюорых цуы ып
услуротоюоты ц ыцыуюпльыоу яыюьу, п тпшфу
ыутоятптшп ыощыоятуч опюппптырпющуч пюо
ыышлуыыоятц Юояяцц; тцыпыцшп РЮП пюутято
ящцх 10–15 лут фцшяцюуутяя ып уюорыу 2–3
% р
сот. Пюц этоы ярыо пюоялуфцрпутяя отятпрпыцу
р оюспыцхпццц ыорых тухыолосцч, ухлороч ятп
ыорцтяя пюоплуып порышуыця пюоцхротцтуль
ыоятц тюутп.
вшпхоы Пюухцтуытп Юв «Э толсояюочыоч со
яутпюятруыыоч эшоыоыцчуяшоч полцтцшу… от
7 ыпя 2012 с. №
5;6 пюутуяыотюуы юоят пюоцх
ротцтульыоятц тюутп по ыпюотыоыу хохячятру
ятюпыы р 2018 с. р 1,5 юпхп отыояцтульыо уюорыя
2011 с. лшоыоыцчуяшпя яцтупцця р Юояяцц тп
шорп, что р польшцыятру уу юусцоыор тпыыыч
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
пошпхптуль ыу путут тоятцсыут. Р Юуяпуплцшу
Шоыц юоят пюоцхротцтульыоятц тюутп по ряуы
рцтпы эшоыоыцчуяшоч туятульыоятц р 2018
с.
(отыояцтульыо ш 2011 с.) яоятпрцт ыу полуу
%. лто опъяяыяутяя труыя ояыорыыыц пюц
чцыпыц: отяутятрцу поюятшп р цяпольхорпыцц
тюуторых юуяуюяор ц ыцхшцч уюоруыь тухыоло
сцц пюоцхротятрп.
Пюцыую «Ятюптусцц яоццпльыо-эшоыоыц
чуяшосо юпхрцтця Юуяпуплцшц Шоыц ып пуюцот
то 2030 сотп… пошпхырпут, что пюц ыыыу хптпы
ыоч ятюуштуюу пюосыохцюорпыця ыуятп тля ып
ушц ц ыпучыо-тухыцчуяшосо пюосюуяяп ыу ып
хотцтяя. Пюоплуыы пуюухотп от ыцхшосо ш по
луу рыяошоыу тухыцшо-эшоыоыцчуяшоыу ушлпту
эшоыоыцшц ыу отюпфпютяя. ьу отюпфпютяя ц
пюоплуыы яоруюшуыятрорпыця опщуятруыыых
отыошуыцч. Шпш-то утпутяя опочтц ропюояы
оптцыпльыосо хуылупольхорпыця я учутоы ыу
опхотцыоятц оюспыцхпццц эшолосцчуяшц чц
ятосо яульяшосо хохячятрп, ыпшяцыцхпццц юпх
ыуюп юпяпюутулуыыосо фоытп хуылц ц усо
ятюуштуюцхпццц по фоюыпы яопятруыыоятц: фу
туюпльыоч, юуяпуплцшпыяшоч, ыуыцццппльыоч,
лцчыоч. ао фу отыояцтяя ц ш луяыыы плпыпы ц
пюосюпыыпы ыутюопольхорпыця. Пюосюуяя фу
р чпятц рутуыця тоыпшыцх ц тюусцх хохячятр
ыплых фоюы то яцх пою ыц р отыоы сояутпю
ятруыыоы тошуыуыту ыу юпяяыптюцрпляя.
Р ыпятоящуч ятптьу пюутятпрлуыы ыпцполуу
пштупльыыу ропюояы ыу юоятп чусо-лцпо, п шп
чуятруыыосо пюуопюпхорпыця яущуятрующцх ц
яохтпыця ыорых пюоцхротятр ц яфую хохячятрп
Юуяпуплцшц Шоыц ып ояыору рыутюуыця юухуль
тптор ыпучыо-цяялуторптульяшцх юппот. Ортою
цяхотцт цх тосо фпштп, что ыпучыыу потюпхту
луыця Шоыц ьд вюЭ ЮОь пюоротят цяялуторп
тульяшую юппоту ып ояыору пюцыццпп яочутп
ыця тоыцыцюующцх ыппюпрлуыцч фуытпыуы
тпльыоч ыпушц ц пюцшлптыых тцяццплцы я цх
пюоушццч ып юпхрцтцу ц юпхыущуыцу пюоцх
ротцтульыых яцл Яуруюп ц пюштцчуяшоч чп
ятц Юояяцц. Этыояцтульыо ыороч хптпчуч ятп
ыорцтяя суыуюпцця ыпучыых тоятцфуыцч я цу
лью пуюуротп цх р тухыолосцчуяшую яфуюу. лто
отыояцтяя ш юпхюппотшу ыутотцш оцуышц ыцыу
юпльыо-яыюьуросо ц пцоюуяуюяыосо потуыццп
лор, ш ыпучыоыу опояыорпыцю пюцыуыуыця суо-
ц пцотухыолосцч, пюоцхротятру пюосюуяяцрыых
ыптуюцплор (р тоы чцялу я цяпольхорпыцуы то
ятцфуыцч р оплпятц ыпыоыцыуюплосцц), хцыц
чуяшцх ц лушпюятруыыых пюуппюптор, пцопш
тцрыых рущуятр. Эпщуятруыыыу ц суыпыцтпю
ыыу ыпушц р польшуч ыуюу оюцуытцюорпыы ып
цхучуыцу тцыпыцшц юпхрцтця опщуятруыыых
цыятцтутор ц пюцюотыо-хохячятруыыых шоы
плушяор я учутоы яуруюыых ц пюштцчуяшцх пюц
юотыых уялорцч ц этыошультуюы ушоюуыуыыых
ыпюотор.
ыопцлцхпцця опщусо ыпучыосо потуыццплп
дуытюп р ыпятоящуу рюуыя шюпчыу пштупльып
тля опюутулуыця ятюптусцц юпццоыпльыосо ця
польхорпыця ыцыуюпльыосо яыюья ц хпппяор
усля ацыпыо-вюпльяшосо юусцоып, услуротоюо
тор ацыпыо-Пучоюяшоч пюорцыццц, пцоюуяую
яор Рольшухуыульяшоч туытюы ц трцыо-пучою
яшоч тпчсц, тля яохтпыця ыыосопюофцльыосо
плпцтпюып пюоыышлуыыосо ц тюпыяпоютыосо
ояроуыця пюштцчуяшцх туююцтоюцч, тля яохюп
ыуыця ц юпхрцтця яуруюоурюопучяшцх яоццу
ыор ц цх этыошультуюы.
Тру ятоюоыы юусцоыпльыосо упюпрлуыця
ьпучыыу цяялуторпыця цяхотят цх тосо, что р
яроуы юусцоыпльыоы юпхрцтцц шпфтыч юусцоы
оюцуытцюуутяя шпш ып ыпццоыпльыую ц ыцюо
рую эшоыоыцшу, тпш ц ып яопятруыыыу потюуп
ыоятц р шоыплушяыоы юпхрцтцц. ьп пюпштцшу
это охыпчпут юпхтулуыцу туятульыоятц юусцо
ыпльыых пюпрцтульятр ып тру чпятц: 1) юппотп
я футуюпльыыы пюпрцтульятроы р юпышпх ыуф
пютфутыых отыошуыцч ц цулурых пюосюпыы,
яотюутыцчуятро я ыпццоыпльыыыц ц тюпыяып
ццоыпльыыыц шоюпоюпццяыц юптц юпхыущу
ыця ып яроцх туююцтоюцях шюупыых опъуштор
пюоыышлуыыоятц ц тюпыяпоютп, п тпшфу юптц
рыюпрыцрпыця уюорыуч яоццпльыосо опуяпу
чуыця ыпяулуыця; 2) цяполыуыцу яроцх полыо
ыочцч отыояцтульыо шоыплушяыосо юпхрцтця
юусцоып, тля чусо ыуопхотцыы тоятпточыыу
пютфутыыу юуяуюяы. Тцхотоыця тпшосо юотп
отыояцтяя ц ш пшптуыцчуяшцы цуытюпы: цяялу
торпыця р ыцх пюоротятяя, я отыоч ятоюоыы,
р яоотрутятрцц я лосцшоч япыоч ыпушц ц оюц
уытпццуч ып уу пуюуторыу тоятцфуыця отучу
ятруыыосо ц ыцюоросо уюорыя, я тюусоч — я учу
тоы ятюптусцчуяшцх пюосыохор юпхрцтця шоы
шюутыых отюпялуч ц туююцтоюцч.
Этыояцтульыо Юуяпуплцшц Шоыц пуюроу (уя
лорыо ыпхоруы усо футуюпльыыы) ыппюпрлу
ыцу р цятоюцчуяшоы пяпушту шюптшо (рыпц
юпя япыоу слпрыоу) ыофыо пюутятпрцть тпш:
1;20–1;30 сс. — фоюыцюорпыцу «рплютыосо
цухп ятюпыы… хп ячут рырохшц тюуруяцыы чу
юух Оюхпысульяшцч поют хп сюпыццу ц пюотпфп
уу хп холото, топычп тяфулоч ыуфтц ып нюусу ц
оюспыцхпцця ып вхтцыяшоы ьПХ пюоцхротятрп
ыоюохояточшцх ыпяул, что яысюпло яущуятруы
ыую юоль р эшяплуптпццц тпышор ро рюуыя ро
чыы; 1;40–1;50
сс. — ятюоцтульятро фулухыоч
тоюосц Шотлпя — Роюшутп, ояроуыцу Пучоюяшосо
усольыосо ппяяучып, поятпршп усля р плошптыыч
Г. О. Маженцев
Луыцысюпт ц тля Яуруюыосо ыоюяшосо путц, учп
ятцу р яохтпыцц Яуруюыоч усольыо-ыутпллую
сцчуяшоч ппхы; 1;60–1;70 сс. — ятюоцтульятро
шюупыучшусо р ятюпыу Яыштыршпюяшосо луяо
пюоыышлуыыосо шоыплушяп по пюоцхротятру
цуллюлохы ц пуыпсц, ояроуыцу Руштыльяшосо
спхошоытуыяптыосо ыуятоюофтуыця ц пюо
шлптшп спхопюоротп «Яцяыцу Яуруюп…; 1;70–
1;80 сс. — ояроуыцу вяцыяшоч сюуппы ыуято
юофтуыцч ыуфтц ц ятюоцтульятро Пучоюяшоч
ТЮлЯ; 1;;0–2010 сс. — ояроуыцу яюутыутцыпы
яшцх пошяцтор, ршлючуыцу цх р тухыолосцчу
яшцч ццшл пюоцхротятрп плюыцыця ып вюплу;
полыпя юушоыятюушцця вхтцыяшосо ьПХ, хыпчц
тульыпя ыотуюыцхпцця шпхтыосо хохячятрп р
Роюшуту ц Яыштыршпюяшосо ЛПШ.
Плпыоыуюыо цхучплцяь ц оярпцрплцяь пюц
юотыыу юуяуюяы. ыцыуюпльыо-яыюьуроч по
туыццпл Пучоюо-вюпльяшосо юусцоып хпыцыпут
отыо цх рутущцх ыуят р эшоыоыцшу ятюпыы,
тпш фу шпш ц потуыццпл луяыых юуяуюяор (2,8
ылют ы
). лто поюупльыыу, ояопо цуыыыу тля
пюоыышлуыыосо цяпольхорпыця, хрочыыу
луяп. Порышпутяя хыпчуыцу ротыых юуяуюяор.
Юуяпуплцшп Шоыц р яцятуыу суосюпфцчуяшосо
юпхтулуыця хохячятруыыых фуышццч цыуут
яюшо рыюпфуыыую эшолосцчуяшую япуццплцхп
ццю. Пюцыуюоы тоыу ялуфцт яохтпыцу р 1;30 с.
Пучоюо-Цлычяшосо сояутпюятруыыосо пцояфую
ыосо хппорутыцшп ц р 1;;4 с. — пюцюотыосо ып
ццоыпльыосо ппюшп «мсыт рп…. Р юуяпуплцшу
хпюусцятюцюорпыы 23; ояопо охюпыяуыых пюц
юотыых опъуштор, опщпя площпть шотоюых яо
ятпрляут 5,4 ылы сп.
Пуюучцялуыыоу ояущуятрлялояь пюц ыупо
яюутятруыыоы учпятцц Шоыц ыпучыосо цуытюп
вюЭ ЮОь. Эяопо отыутцы ршлпт усо яотюутыц
шор р цхучуыцу Пучоюяшосо усольыосо ппяяучып,
ацыпыо-Пучоюяшоч ыуфтуспхоыояыоч пюорцы
ццц, ацыпыо-вюпльяшосо союыоюутыосо юусцо-
ып, пюоплуы шоыплушяыосо ояроуыця хуыуль
ыых (почруыыых) ц луяыых юуяуюяор ц охюпыы
пюцюотыоч яюуты [3].
ьп яорюуыуыыоы этппу учпятцу Юуяпуплцшц
Шоыц р юпхрцтцц эшоыоыцшц ыпшуч ятюпыы
ыофыо уяцлцть юуплцхпццуч юятп пюоуштор ыо
роч цытуятюцплцхпццц. Ш ыцы ялутуут отыу
ятц, р пуюрую очуюуть, пюоушты фоюыцюорпыця
союыо-хцыцшо-ыутпллуюсцчуяшосо шоыплушяп
ып ппху пошяцторых, тцтпыорых, ыпюспыцурых ц
тюусцх юут ц шпыуыыоч яолц. Ялуторпло пы оп
яутцть я футуюпльыыы пюпрцтульятроы ропюоя
о яохтпыцц ып туююцтоюцц Юуяпуплцшц Шоыц
спхохцыцчуяшосо шоыплушяп я цяпольхорпыцуы
тюпыхцтыосо спхп ц пюоцхротятроы полцэтцлу
ыорых пюотуштор. Хпялуфцрпют ояопосо рыцып
ыця пюоушт «аюоццшо-Пучоюяшпя цуллюлохп…
ц пюоушты юпхрцтця опюппотшц тюуруяцыы ц
пюоцхротятрп цхтулцч цх туюурп. Юуяпуплцшу
Шоыц я эшоыоыцшоч ряуч ятюпыы опъутцыяют
тпшфу трп тюпыяпоютыых ыусппюоуштп: ятюоц
тульятро яцятуыы ыпсцятюпльыых спхопюоро
тор по тюпяяу Рорпыуышоро — вхтп — аоюфош ц
фулухыоч тоюосц «Рулшоыую… (Оюхпысульяш —
Яыштыршпю — Яолцшпыяш — Пуюыь).
Ртоюоу (юусцоыпльыоу) ыппюпрлуыцу яоцц
пльыо-эшоыоыцчуяшосо юпхрцтця тлцтульыоу
рюуыя шло рялут хп пуюрыы: рыуяту я шюуп
ыыыц пюоыышлуыыыыц ыороятюочшпыц фою
ыцюорплпяь ц цыфюпятюуштуюп, шпш пюпрцло,
по оятпточыоыу пюцыццпу (ыппоыыцы оп ця
шлючцтульыо рпфыоы цятоюцчуяшоы фпшту —
яохтпыцц союотор вяцыяш ц Руштыл, ыцшюо
юпчоып Яыштыршпюп — лфры, фпштцчуяшц ыо
росо союотп). Пюц этоы тухыцчуяшоу яоятояыцу
тоюофыоч яутц ц тюусцх опъуштор цыфюп
ятюуштуюы япуццплцяты ряустп оцуыцрплц шпш
ыууторлутроюцтульыоу. Эсюоыыыч ыутоятп
тош р хохячятру юуяпуплцшц — опыулуыцу юуш
ц яыцфуыцу тюпыяпоютыоч тоятупыоятц ыыо
сцх пояулуыцч.
фялц отыучуыыыу ыппюпрлуыця юпяяыптюц
рпть рыуяту, то ялутуут ояопо рытулцть ыуопхо
тцыоять цулуыппюпрлуыыоч юппоты юушоротц
тулуч юуяпуплцшц я пюоцхротятруыыыыц оюсп
ыцхпццяыц (шоюпоюпццяыц) я цулью уяцлуыця
цх юолц р шоыплушяыоы туююцтоюцпльыоы юпх
рцтцц. Фулптульыо ыпюяту я тухыцчуяшцы пюо
уштцюорпыцуы ыороятюоуш ояущуятрлять ц яо
ццпльыоу пюоуштцюорпыцу, шотоюоу ялутуут
юпяяыптюцрпть шпш ыоюыптцрыоу тюупорпыцу.
Ц шюупыыу яцятуыоопюпхующцу р юпышпх
ыпццоыпльыоч эшоыоыцшц пюоушты, ц отыо
яцтульыо ыупольшцу, хыпчуыцу шотоюых осюп
ыцчуыо юпышпыц юусцоыпльыоч эшоыоыцшц,
толфыы пыть юуплцхорпыы я цяпольхорпыцуы
пуюуторых тухыолосцч, ппхцюующцхяя ып фуы
тпыуытпльыых хыпыцях.
Оштупльыыу хптпчц юпхрцтця Юуяпуплцшц
Шоыц, юушпуыыу яорыуятыо ыпушоч
ц пюпштцшоч. Пюпрцлп яорыуятыоч юппоты
Ш пштупльыыы хптпчпы отыояятяя:
охюпып хтоюорья лютуч ц порышуыцу
уюорыя чулоручуяшосо потуыццплп;
яохюпыуыцу пцоюуяуюяыосо юпхыоопюп
хця ц рояпюоцхротятро туытюорых ц тпуфыых
суопцоцуыохор;
порышуыцу суолосцчуяшосо потуыцц
плп туююцтоюцц ц юпхюппотшп фцхцшо-хцыцчу
яшцх ыутотор топычц ц пуюуюппотшц полухыых
цяшоппуыых;
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
пюоцхротятро ц цяпольхорпыцу полцыую
ыых ц шоыпохцццоыыых ыптуюцплор;
пюоцхротятро хцыцчуяшцх ц лушпюятруы
ыых пюуппюптор, пцопштцрыых рущуятр;
яохтпыцу ыорых тухыолосцч по шоыплушя
ыоыу цяпольхорпыцю яыюья ц отхотор.
оптцыцхпцця эыуюсутцчуяшцх цяточыцшор
ц опуяпучуыцу эыуюсутцчуяшоч ыптуфыоятц;
яоруюшуыятрорпыцу эшоыоыцчуяшцх ц яо
ццпльыо-эшолосцчуяшцх ыухпыцхыор юпццо
ыпльыосо пюцюотопольхорпыця, р тоы чцялу
тюптцццоыыосо (яуруюыосо);
юпхрцтцу опщуятруыыых яцятуы ц цыятц
тутор я учутоы яуруюыых ц пюштцчуяшцх пюцюот
ыых уялорцч ц этыошультуюыосо юпхыоопюпхця;
цяпольхорпыцу туоюцц ц ыутотолосцц
рояпюоцхротятрп пюцюотыо-хохячятруыыых
шоыплушяор ып ояыору суояцятуыыосо потхотп
ш пюпштцшу туююцтоюцпльыосо юпхрцтця;
суыуюпцця ыпучыых тоятцфуыцч я цулью
пуюуротп цх р тухыолосцчуяшую яфуюу.
Юусцоыпльыыч ыпучыо-цяялуторптульяшцч
цуытю ыу ыофут фуышццоыцюорпть пух яряхц яо
ятюуштуюпыц рлпятц ц пцхыуяп. ьо р этоы рхпц-
ыотучятрцц очуыь рпфыо яохюпыять сюпфтпы
яшую похцццю, тпрпть опъуштцрыыу оцуышц пюо
цяхотящцы р ятюпыу ц юусцоыу ыпучыо-тухыо-
лосцчуяшцы, яоццпльыыы ц эшоыоыцчуяшцы
пюоцуяяпы, ояохыпрпть ыуюу яопятруыыоч от
рутятруыыоятц р опюутулуыцц ятюптусцч юпх
рцтця яроусо юусцоып. Пюц этоы ялутуут пюц
туюфцрптьяя опюутулуыыых пюпрцл рхпцыо
тучятрця туоюцц ц пюпштцшц. Цыуыыо опыт
цыятцтутор ЮОь (шпш пюутятпрляутяя пртоюу)
ыпцполуу чутшо пошпхпл пуяполухыоять юушо
ыуытпццч, ыояящцх ппятюпштыыч (пухптюуя
ыыч ц, шпш пюпрцло, поучпющцч хпюпштую), ц
ыпопоюот — яущуятруыыую польху яорыуятыоч
юппоты туоюутцшор ц пюпштцшор р юпышпх шоы
шюутыых пюосюпыы ц пюоуштор яохтпыця ыо
росо ц ыотуюыцхпццц яущуятрующусо.
Пюпртп, ц р юпццоыпльыо оюспыцхорпыыоы
яотюутыцчуятру тля ыпучыых юппотыцшор ыу
юутшо рохыцшпут лорушшп лофыоч пюпштцчыо
ятц. дулуяоопюпхыо пюцтуюфцрптьяя опюуту
луыыосо пюпрцлп: ыпушп опюпщпутяя ш пюпш
тцшу ып ояыору туоюцц, пюпштцшп ш ыпушу — ып
ояыору опытп. Ц тпы, ц тпы — яроя ыутотоло
сця юппоты, поэтоыу очуыь рпфыо поыять оппя
ыоять яцтупццц, шостп ыпушп ыпчцыпут цсюпть
ып чуфоы полу. ьо уять ц тюусоч лофыыч уяпух,
шостп ыпучыыч яотюутыцш, цсюпя ып яроуы полу,
опуюцюуут поыятцяыц, рырутуыыыыц цх юпы
ыуу получуыыых туоюутцчуяшцх яхуы ц ыоту
луч. Этыу туоюцю оы яшюущцрпут я тюусоч ц по
лучпут тюутью, тояторуюыоять шотоюоч хпчп
ятую ыу потшюуплуып пюпштцшоч. Тлцтульыоу
пюупырпыцу ыпушц р юолц ушпхпыыосо туоюутц
хцюорпыця пюцротцт ш чюухыуюыоч уу фоюып
лцхпццц; ыпучыыч юппотыцш опъяяыяут, что ц
шпш толфыо пыть, ыо ыу хыпут, что ц шпш пюо
цяхотцт р тучятрцтульыоятц. Шоыучыо, ыпушп
ыу опяхпып тпрпть пюпштцшу ыушцу ыоюыптцр
ыыу уятпыоршц, ыо оып толфып юпяшюырпть яущ
ыоять пюоцяхотящусо, усо цяточыцшц ц трц
фущцу яцлы. Рпфыоу хыпчуыцу цыуут ыутото
лосця пуюуротп туоюутцчуяшцх хыпыцч р пюпш
тцшу. Этцы цх рпюцпытор тпшоч ыутотолосцц
отюпфуы р тпплццу 1.
ьу цытусюпцця, п юпхтулуыцу фуышццч ц
троючуяшпя яряхь ыуфту учюуфтуыцяыц ыпушц,
оюспыпыц сояутпюятруыыосо упюпрлуыця ц хо
хячятрующцыц яупъуштпыц ялуфцт ыптуфыыы
ояыорпыцуы пюпрцльыосо поыцыпыця ыцяяцц
пшптуыцчуяшцх цыятцтутор.
Яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцу, суыпыцтпюыыу
ц ыутцшо-пцолосцчуяшцу пюоплуыы
фцхыутуятульыоятц ыпяулуыця юуяпуплцшц
Р поялутыцу соты р Юуяпуплцшу Шоыц то
ятцсыуты хыпчцтульыыу уяпухц р оплпятц ту
ыосюпфцц (улучшуыцу шолцчуятруыыых ц шп
чуятруыыых хпюпштуюцятцш юофтпуыоятц, яыц
фуыцу яыуютыоятц ц юоят пюотолфцтульыоятц
фцхыц, яыцфуыцу ылптуычуяшоч яыуютыоятц,
полофцтульыыч уятуятруыыыч пюцюоят ыпяу
 1
†\n\f \n\n  \b  \n ‡
ˆ\n \n
 \b
†\n\f \n  \b

  
  ‘
\f\b \b\b
 \b ‘
\f ‘
„
\b\b
\b‹ Ž
  \r\b
\b\r
 \r

­ “
Ž ‹ 
(\b-)
„
„\r -Ž
\b \r\b\b,  
… \rŽ \b
\f\b
\r
 
 \b
 \r
Г. О. Маженцев
луыця), ро ыыосоы опуялорлуыыыу пюоротцыоч
сояутпюятруыыоч туыосюпфцчуяшоч полцтцшоч.
Р то фу рюуыя пюотолфпут яохюпыятьяя уяточ
чцрпя ыцсюпццоыыпя упыль, п р оплпятц уяту
ятруыыосо трцфуыця ыпяулуыця рыяошп руюо
ятыоять яыуыы ыппюпрлуыця туытуыццч я по
хцтцрыых ып ыусптцрыыу [8, ;]. Ш яшпхпыыоыу
топпрцы почтц полыоу цячухыоруыцу ятцыулц
юующуч юолц «яуруюыосо тлцыыосо юупля…, ыцх
шцч уюоруыь яоццпльыосо опуятюочятрп, утюпту
тюптцццоыыых яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцх яря
хуч ыуфту союотоы ц туюурыуч; пояхыь поту
юять хтоюорьу.
Я учутоы пуюучцялуыыосо О.
(ЦЯл ц лПЯ Шоыц ьд вюЭ ЮОь) я поыощью ып
туыптцчуяшосо ыотулцюорпыця ятулпл пюосыох
чцялуыыоятц ыпяулуыця юуяпуплцшц ц уу юпчо
ыор (тппл. 2).
ьп пуюрыч рхслят тцыпыцшп чцялуыыоятц
ыпяулуыця шпфутяя руяьып ыуплпсопюцятыоч.
ьо ыпто цыуть р рцту, что оып яоотрутятруут
фулпыцяы опюутулуыыоч чпятц лютуч фцть р
полуу шоыфоютыых шлцыптцчуяшцх уялорцях ц
цыуть юппоту яоотрутятрующуч шрплцфцшпццц.
апш что р ыцсюпццоыыоч полцтцшу фулптульыо
пюцтуюфцрптьяя пюпрцлп «от пюцыуфтуыця ш
поощуюуыцю… [12]. Пюцхыпуы фпшт, что р юу
япуплцшу ыпло юппочцх ыуят я оюспыцхпццуч
тюутп ып рыяошоы тухыолосцчуяшоы уюорыу. ьут
яцятуыыосо яопюяфуыця ыуфту «солорыыыц…
пюоцхротятруыыыыц опуюпццяыц ц поялуту
ющцыц — ряпоыосптульыыыц ц опялуфцрпю
щцыц. Шостп юучь цтут о ыотуюыцхпццц ц юо
яту пюоцхротцтульыоятц тюутп, то эшоыоыцчу
яшцу пошпхптулц цулуяоопюпхыо юпяяыптюцрпть
р юпышпх туююцтоюцпльыо-хохячятруыыых яц
ятуы тпш, чтопы ряу цх хруыья яоруюшуыятрорп
лцяь яцыхюоыыо.
Эяопоу рыцыпыцу опюптцы ып цытуюуя пцх
ыуяп ш ыопцльыыы тюуторыы пюцсптпы, ыу яря
хпыыыы я яоццпльыыыц опяхптульятрпыц пу
юут юусцоыоы — «пюцухпл, хпюппотпл ц уухпл….
ецяло цх юпятут ц это, я отыоч ятоюоыы, отюп
фпут ыорыу рохыофыоятц ояроуыця пюцюотыых
юуяуюяор Яуруюп ц Оюштцшц, я тюусоч — яохтпут
почру тля яоццпльыых шоыфлцштор я ыуятыыы
ыпяулуыцуы, оятпющцыяя пух юппоты, ыо ыу фу
лпющцы уухфпть р тюусцу шюпя. апшпя ыопцль
ыоять эшоыоыцчуяшц эффуштцрып, ыо яоцц
пльыо ыуяпюпрутлцрп. По тпыыыы вутуюпльыоч
 2
€\f \n \t‡  \f \b  2030 \f., . [11, . 153]
  \b
‰ \n\r , 
€\n/‡\r
2010 .
2015 .
2020 .
2025 .
2030 .
\b\r \n
\f
­
­
\t
„
\f\b\b
\b\b
Ž

\t\b
\n\r\b\b
\n\b
\n\b\b
„\b
\f\b
\f\b\b
-„\b
\b
\b-­\b
\b-\n\b
\b- \b
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
ыцсюпццоыыоч ялуфпы, чцялуыыоять юппотыц
шор-рпхторцшор р Юуяпуплцшу Шоыц р 2015 с. яо
ятпрцлп 25 тыя. чул., пюцыуюыо 6
% от яюутыу
сотороч чцялуыыоятц хпыятых р уу эшоыоыцшу;
% юппотпющцх рпхторыы ыутотоы пюцхо
тцтяя ып топычу полухыых цяшоппуыых, 23
% —
ып ятюоцтульятро, 22
% — ып тюпыяпоют ц яряхь.
ыыосцу пюцспты луяоюупор пюцпырпют цх тюу
сцх юусцоыор ц шпш тюутороч юуяуюя р юуяпу
плцшу ыу юусцятюцюуютяя.
Яуть шптюороч пюоплуыы хпшлючпутяя
тпшфу р тцяпюопоюццях чцялуыыоятц шптюор
яо яюутыцы ц рыяшцы опюпхорпыцуы ц ыуяоот
рутятрцц хпюпштуюп пюофуяяцоыпльыосо опюп
хорпыця р цулоы яорюуыуыыыы тюупорпыцяы
ш ыуыу яо ятоюоыы ыпучыо-тухыцчуяшосо пюо
сюуяяп: ыухрптшп юппочцх ц тухыцшор рыяошоч
шрплцфцшпццц ц цхпытош япуццплцятор я рыя
шцы опюпхорпыцуы, ояопуыыо р оплпятц эшо
ыоыцшц, пюпрп ц ыыосцх суыпыцтпюыых тця
ццплцы; ыуяоотрутятрцу «рыпуяшпуыых… пюо
фуяяцч япуццплцхпццц хохячятрп союотор ц
юпчоыор; цхпытош цыфуыуюыых толфыоятуч,
хпыущуыцу цх тухыцшпыц ц юппочцыц; ыупюо
фцльыоу цяпольхорпыцу тучятрцтульыых цы
фуыуюор; пюуоплптпыцу юппочцх ыуят юутцы
ыосо тюутп ыпт туыц, шотоюыу тюупуют трою
чуятрп ц рыяошосо уюорыя оюспыцхорпыыоятц.
Этыучуыыыу ыутоятптшц хптюутыяют оптцыц
хпццю юыышп тюутп ц яохтпыцу ыорых пюоцх
ротятр, ояопуыыо шюупыых.
Р юуяпуплцшу хп поялутыцу 25 лут поряу
ыуятыо ухутшцлояь яоятояыцу цыфуыуюыо-
шоыыуыпльыых яутуч, р тоы чцялу туплорых,
шпыплцхпццоыыых ц ротопюоротыых, по шото
юыы цхыоя пюурышпут 60
% ц пюотолфпут уру
лцчцрптьяя; то фу ыофыо яшпхпть ц фцлцщ
ыоы фоыту: полуу ; тыя. тоыор цыуют цхыоя
от 30
% то 65
%, 1,5 тыя. тоыор — ярышу 70
%.
ьуопхотцыо юушоыятюуцюорпть опъушты шоы
ыуыпльыоч цыфюпятюуштуюы, рыутюцть р ФШг
эыуюсояпуюуспющцу тухыолосцц.
Я ФШг ыупояюутятруыыо яряхпып фцхыуту
ятульыоять тоыохохячятр, шотоюыу р яорюу
ыуыыых уялорцях ппхцюуютяя ып цуытюплцхо
рпыыоы яыппфуыцц роточ, элуштюцчуятроы, ту
плоы ц спхоы, п уялц учуять ц лцчыыу пртоыо
пцлц, то ц пуыхцыоы. ьо тюц опятоятульятрп
опуялпрлцрпют поятупуыыыч отхот от цуытюп
лцхпццц: рохюпятпющцу тухыцчуяшцу рохыоф
ыоятц пртоыоыцхпццц пюоцуяяор опуяпучуыця
тоыохохячятр туплоы ц союячуч роточ, чюух
ыуюыо рыяошцч туып юоятп тпюцфор ып уялусц
фцлцщыо-шоыыуыпльыосо хохячятрп, утплуы
ыоять ыыосцх яульяшцх пояулуыцч от цуытюп
лцхорпыыых цяточыцшор роты, туплп ц спхп.
вфу р ыпятоящуу рюуыя цяпольхорпыцу р то
ыпшыцх уялорцях туплосуыуюцюующцх уятп
ыорош ятпыорцтяя тушурлу, чуы оплпчцрпть
цуытюплцхорпыыоу яыппфуыцу союячуч роточ.
Юпхыоыппюпрлуыыыу туытуыццц цуытюплцхп
ццц ц туцуытюплцхпццц эыуюсоопуяпучуыця
тоыохохячятр хптюпсцрпют ояыоры ыу тольшо
топлцрыо-эыуюсутцчуяшосо шоыплушяп, ыо ц
ряуч эшоыоыцшц.
ьпушп юушпут хптпчу фоюыцюорпыця ятюуш
туюы цяпольхорпыця шоыучыых рцтор эыуюсцц
р яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцх уялорцях юпхрц
тця Юояяцц я учутоы шлцыптцчуяшосо юпхыоо
пюпхця уу юусцоыор. Тлпрыоч ялофыоятью юу
шуыця тпыыоч пюоплуыы ярляутяя очурцтыоу
ыуяоотрутятрцу ыуфту рыяошоч ятоцыоятью
элуштюцчуятрп ц топлцрп, пюутоятпрляуыых
тоыохохячятрпы, ц отыояцтульыо ыцхшцы
уюорыуы тохотор польшцыятрп сюпфтпы ыпшуч
ятюпыы. Р поялутующцу соты тпыыыч юпхюыр
урулцчцляя ц тупуюь пюутятпрляут юупльыую
усюоху эшоыоыцчуяшоч пухоппяыоятц ыпяулу
ыця. Рпфыыы ыоыуытоы яоццпльыо-эшоыоыц
чуяшосо пюосыохцюорпыця ярляутяя потшлю
чуыцу ш тухыцчуяшоыу пюосюуяяу яульяшцх
тоыохохячятр ц тпчыых уяптуп. Цх ыуопхо
тцыо опуяпучцть яюутятрпыц ыплоч ыухпыц
хпццц. Шюоыу тосо, р яульяшцх пояулуыцях цу
луяоопюпхыо оюспыцхорпть тухыцчуяшцу ятпы
ццц опщусо польхорпыця (пюошпт ыпшцы ц
ыухпыцхыор).
ьпучыыч потхот ш пюосыоху юусцоыпльыосо
юпхрцтця пюутполпспут тутпльыоу юпяяыотюу
ыцу фоюы юпяяулуыця ыпяулуыця. вшпхпыыыу
р тпплццу 3 тцпы ыпяулуыыых пуыштор хпюпш
туюцхуют пюоятюпыятруыыыч пяпушт яоццпль
ыо-эшоыоыцчуяшоч яцятуыы юуяпуплцшц ц ушп
хырпют ып ыуопхотцыоять юпхрцрпть шоопуюп
ццоыыыу яряхц цуытюор ц ошюуфпющцх цх тую
юцтоюцч ып ояыору шлпятуюор ц тюусцх фоюы
яутуросо рхпцыотучятрця.
Пуюучцялуыыыу уялорця фцхыц ыпяулу
ыця р юуяпуплцшу, ыуплпсопюцятыыу по ыыо
сцы пяпуштпы, отюпфпютяя ып усо хтоюорьу.
вюоруыь хпполурпуыоятц яюутц яуруюяы яущу
ятруыыо пюурышпут яюутыцч по ятюпыу р чпятц
тупуюшулухп, оышопптолосцц, полухыц оюспыор
тыхпыця ц шюороопюпщуыця. Юпхюппотшп фц
хцолосо-пцохцыцчуяшцх ояыор птпптпццц чу
лорушп ш ялофыыы ц эшятюуыпльыыы уялорцяы
пюофцрпыця, рыярлуыцу пцолосцчуяшосо туч
ятрця оттульыых шлцыптцчуяшцх шоыпоыуытор
ып фуышццоыпльыыу яцятуыы оюспыцхып ятп
ыорятяя ояопуыыо хыпчцыы р опюутулуыцц пу
тущусо яоццпльыо-эшоыоыцчуяшосо яоятояыця
юуяпуплцшц.
Г. О. Маженцев
Рцояфуюп, эшояцятуыы ц пцоюуяуюяыпя
эшоыоыцшп
Юуяпуплцшп Шоыц оплптпут хуыульыыыц юу
яуюяпыц я руяьып юпхыошпчуятруыыыы почруы
ыыы яоятпроы. Рыярлуып пюцюотыпя ц эффуш
тцрыпя (юпячутыпя) пюотуштцрыоять ыпцполуу
шцюошо юпяпюоятюпыуыыых почр; яоятпрлуып
почруыыпя шпютп Юуяпуплцшц Шоыц ыпяштппп
000, ып ояыору шотоюоч потсоторлуыы
яуюцц оцуыочыо-пюосыохыых шпют эшолосцчу
яшоч ыппюпрлуыыоятц, что ярляутяя ояыороч
юпццоыпльыосо хуылупольхорпыця
Яолыучыоч юптцпццц, рлпсц ц туплп р уяло
рцях Юуяпуплцшц Шоыц тоятпточыо (пюц япп
лпыяцюорпыыоы рыуяуыцц утопюуыцч, ыцшюо
элуыуытор ц цхруятшорпыцц) тля получуыця
уюофпур шпютофуля 300–400 ц1сп, яуып ыыосо
лутыцх тюпр 80–100 ц1сп, юфц то 20 ц1сп. ьпушп
ушпхырпут ып рохыофыоять полыоятью опуяпу
чцть ыпяулуыцу юуяпуплцшц шпютофулуы ц оро
щпыц отшюытосо сюуытп ыуятыосо пяяоютц
ыуытп, юпяшцюцть пюоцхротятро орощуч хп
шюытосо сюуытп, урулцчцть толю ыуятыосо пюо
цхротятрп ыяяп ц ыяяопюотушццц то 35–40
%,
ыолошп ц ыолошопюотушццц то 40–45
%, яцц —
то 75–80
%; опуяпучцть уяточчцроу юпхрцтцу
тюптцццоыыых рцтор туятульыоятц (олуыурот
ятрп, юыполорятрп, япоюп ц пуюуюппотшц тцшо
юояор) путуы ыопцлцхпццц суыофоытп юпяту
ыцч, тюптцццоыыых тля яуруюыых туююцтоюцч
    \r, \b 
Ž\b … \b \b\r \n [1], 
 Ž ”Ž \b \b 
\b“, \r \b\b\b ” 
 ” \r\b .
(ыппюцыую, охцыпя юофь), цытюотушццц ыорых
рцтор ц яоютор яульяшохохячятруыыых шультую,
рцтор ц поюот фцротыых, птпптпццц цх ш яу
руюыыы уялорцяы.
Тля юуплцхпццц тпыыых рохыофыоятуч р
Шоыц ьд пюоротятяя услуплуыыыу цяялуторп
ыця, ыппюпрлуыыыу ып яохтпыцу суоцыфоюып
ццоыыых яцятуы тля оцуышц яоятояыця ц тц
ыпыцшц почр ц сюуытор, р тоы чцялу ыыосо
лутыуыуюхлых, р уялорцях шлцыптцчуяшоч
ыуятппцльыоятц; ып юуплцхпццю утцыоч сояу
тпюятруыыоч яцятуыы эшолосцчуяшосо ыоыцто
юцысп; ып ыоюыцюорпыцу пытюопосуыыых рох
тучятрцч ц эшолосцчуяшую оцуышу яоятояыця
эшояцятуы. апшосо юотп пюоплуыы ятпыорятяя
ояопуыыо пштупльыыыц тля Оюштцчуяшоч хоыы.
Р юпятцтульыых яоопщуятрпх олуыьцх ппятпцщ
яыцфпютяя хпппяы лцшпчыцшорых шоюыор, уру
лцчцрпют яроу опцлцу шуятпюыцшц, уяшоюяютяя
пюоцуяяы хпполпчцрпыця. Рохюпятпут уюоруыь
яотуюфпыця р шоюыпх, почрпх ц ротпх хпсюях
ыцтулуч, р
т.
ч. тяфулых ыутпллор. Оштупльыыы
ятпыорцтяя ыпучыоу опояыорпыцу шоыплушя
ыосо юушуыця пюоплуыы опуяпучуыыоятц олу
ыуротчуяшцх хохячятр шоюыороч ппхоч. Юучь
цтут о фуытпыуытпльыых цяялуторпыцях туы
тюы шпш уыцшпльыоч пюцюотыоч эшояцятуыы
Р пюосыохпх яоццпльыо-эшоыоыцчуяшосо
юпхрцтця юуяпуплцшц ояопоу рыцыпыцу ялутуут
опюптцть ып ротыыу пцолосцчуяшцу юуяуюяы ц
опуяпучуыцу ыпяулуыця юыпыоч пюотушццуч.
Хп пуюцот я 2004 с. по 2014 с. р Юуяпуплцшу Шоыц
опъуы торпюыосо пюоцхротятрп юыпы урулц
чцляя полуу чуы р 60 юпх ц тоятцс уюорыя 3500
 3
\t \n\f\r\f \n \n  ‡ \n \t‡  [4]
Š \f ‡ \n \n\f\r‡ \n‡
\n
­
‡ \n
­ \n
\b, \n. .
‹ \n 
 ‡ \n, %
\n\r \r \b \b \r \r\b \b
 \b\b
\f \r \b \b \r \r\b \b
 \b\b
\f \r \b \r \r\b \b
\b\b  \b
\f \r \b \r \b \b\b 
\b
\f  \r \b  \r \b
\b\b
 \r \b  \r \r\b \b
 \b\b
 \r  \r\b \b \b\b \b \r
“ ” \b ’\b \b
­\b
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
цуытыуюор (пюуцыущуятруыыо фоюуль ц шпюп).
Рыло яохтпыо 6 юыпоротыых хохячятр я цяполь
хорпыцуы ротоуыор, слпрыыы опюпхоы, тухыо
суыыосо пюоцяхофтуыця ц тухыолосцуч яптшо
росо рыюпщцрпыця юыпы. Р то фу рюуыя, ьЦЮ,
пюорутуыыыу я цулью поцяшп р юуяпуплцшу ро
тыых опъуштор, пюцсотыых тля торпюыосо юы
поротятрп, пошпхплц цх осюпыцчуыыоу чцяло.
Ятпло яоруюшуыыо очурцтыо, что юпхрцтцу юы
поротятрп ц урулцчуыцу опъуыор рыюпщцрпыця
юыпы толфыо пыть оюцуытцюорпыо ып яохтпыцу
рыяошотухыолосцчыых юыпоротыых хохячятр.
Тоыцыцюующцыц р Юуяпуплцшу Шоыц ярля
ютяя луяыыу лпытшпфты. ьп уу туююцтоюцц яо
яюутоточуыы тоятпточыо польшцу тля юпхрц
тця луяохпсоторцтульыоч ц луяопуюуюпппты
рпющуч пюоыышлуыыоятц хпппяы тюуруяыосо
яыюья. ьпюяту я торпюыоч тюуруяцыоч юусцоы
юпяполпспут хыпчцтульыыыц тополыцтуль
ыыыц тюуруяыыыц юуяуюяпыц (пыц ц шоюыц, яу
чья ц рутшц, шоюп, тюуруяыпя хулуыь), опщцу хп
ппяы шотоюых р япулых ц пуюуяточыых ыпяпф
туыцях эшяплуптпццоыыосо фоытп тоятцспют
полуу ыцллцпютп тоыы. лтц юуяуюяы ярляютяя
хыпчцтульыыы юухуюроы тля луяохцыцчуяшоч
пюоыышлуыыоятц, тюуруяыо-плцтыосо пюоцх
ротятрп. Эыц ыосут пыть шцюошо цяпольхорпыы
тля пюоцхротятрп ыушотоюых пюотуштор яуль
яшосо хохячятрп, ыутцццыяшоч ц ппюфюыуюыоч
пюоыышлуыыоятц.
Р луяпх юуяпуплцшц пюоыыялорыч хпппя
сюцпор оцуыцрпутяя р яюутыуы 82 тыя. т, тцшо
юпятущцх ясот — 151 тыя. т р сот. Р луяыых ыпя
яцрпх яояюутоточуыы осюоыыыу хпппяы лушпю
ятруыыых юпятуыцч. Луяп юусцоып рыполыяют
рпфыую пцояфуюыую, шлцыптоюусулцюующую
ц пюцюотыоюусулцюующую фуышццц. Р яряхц я
этцы р шпчуятру шоыцуптупльыоч ояыоры пюц
юпхюппотшу юусцоыпльыых шоыплушяыых пюо
сюпыы цяпольхорпыця луяыых юуяуюяор ялутуут
цяхотцть цх пюцыццпор тлцтульыосо, ыупюу
юырыосо ц ыуцятощцтульыосо луяопольхорп
ыця, опуяпучцрпющусо яохюпыуыцу эшолосцчу
яшоч юолц луяор [2, 5].
Хпыутцы, что плпсотпюя ыпушу р Юуяпуплцшу
Шоыц яохтпып ояыорп тля поттуюфпыця эшоло
сцчуяшосо пплпыяп. Площптц яуютцфцццюорпы
ыосо луяопольхорпыця тоятцслц 3 ылы сп, что
яоятпрляут полорцыу площптц эшяплуптпццоы
ыых луяор. Рыуяту я туы, р поялутыцу соты пцо
лосц ояопоу рыцыпыцу опюпщпют ып тру пюо
плуыы: рлцяыцу юупош ып шпчуятро луяор ц
рлцяыцу шлцыптп ып пюотуштцрыоять луяыых
яоопщуятр.
Р юухультпту пюорутуыця польшцх шоыцуы
тюцюорпыыых юупош ып ыуяту рыяошопюоцхро
тцтульыых яояыорых ц улорых луяор фоюыц
юуютяя ыолотыяшц я пюуоплптпыцуы лцятруы
ыых поюот. Р польшцыятру ялучпур оыц хпюпш
туюцхуютяя полуу ыцхшоч пюотуштцрыоятью,
ухутшуыцуы шпчуятрп тюуруяцыы, яыцфуыцуы
уяточчцроятц ш тучятрцю тпшцх ыуплпсопюцят
ыых фпштоюор, шпш хпполпчцрпыцу, ухутшуыцу
фцхцшо-хцыцчуяшцх ярочятр почр, рлцяыцу хп
ыоюохшор ц
тю. Я пюуопюпхорпыцуы луяор пюо
цяхотцт тюпыяфоюыпцця фцротыосо ц юпятц
тульыосо ыцюп, сцтюолосцчуяшцх ц туюыцчу
яшцх хпюпштуюцятцш ппяяучыор яуруюыых юуш.
Ропюоя о рлцяыцц потуплуыця шлцыптп ып
пюотуштцрыоять яуруюыых луяор оятпутяя от
шюытыы; цяялуторпыця р этоы ыппюпрлуыцц
пюотолфпютяя. ьушотоюыу япуццплцяты ячц
тпют, что я потуплуыцуы пюоцхочтут урулцчу
ыцу пюотуштцрыоятц луяор. Этыпшо р поялут
ыцу соты поярляутяя ряу польшу эшяпуюцыуы
тпльыых тпыыых, поттруюфтпющцх ыуотыо
хыпчыоять юупшццц тюуруяыых юпятуыцч ып
цхыуыуыцу туыпуюптуюы, ро ыыосоы хпрцяя
щцч от поюоты туюурп ц луяоюпятцтульыых уя
лорцч. Шюоыу тосо, потуплуыцу ыофут пюцру
ятц ш уяшоюуыыоыу юпхрцтцю полухыуч ц рюу
тцтулуч луяп. Р этоы ялучпу яыцхцтяя шпчуятро
тюуруяцыы, уяцлцтяя юпхюушуыцу ыпяпфтуыцч
р юухультпту урулцчуыця отпптп, что р шоыуч
ыоы цтосу ыофут пюцруятц ш яыцфуыцю уяточ
чцроятц луяор ш пофпюпы, цхыуыуыцю яоятпрп ц
ятюуштуюы тюуроятоур.
Туосюпфцчуяшцу, яоццпльыо-эшоыоыцчу
яшцу ц пцоюуяуюяыыу хпюпштуюцятцшц луяыосо
фоытп р поялутыцу соты цхыуыцлцяь ятоль яу
щуятруыыо, что ятплп рцтып оятюпя ыуопхотц
ыоять яоятпрлуыця ыоросо луяыосо плпып.
Этыоч цх слпрыых пюцчцы яорюуыуыыосо
шюцтцчуяшосо полофуыця луяопюоыышлуыыосо
шоыплушяп ярляутяя усо оюцуытпцця тольшо ып
пуюуюппотшу польшуч чпятц тюуруяцыы, ршлю
чпя ц пцлорочыцш, тля рыпуяшп цуллюлохы ц пу
ыпсц, хпсоторшу луяп ц рырох яыюья хп пюутулы
Юуяпуплцшц. Поэтоыу отыцы цх уялорцч улуч
шуыця цяпольхорпыця луяояыюьурых юуяуюяор
ярляютяя цыруятцццц р яохтпыцц лошпльыых
пюоцхротятр по ыухпыцчуяшоч опюппотшу тюу
руяцыы ц слупошоч хцыцчуяшоч пуюуюппотшу
ыулшоторпюыоч тюуруяцыы, поюупочыых оятпт
шор ц ыутюуруяыосо яыюья р юпчоыпх цытуыяцр
ыоч хпсоторшц луяп, цыующцх рыхот ып юыышц
Юояяцц, плцфыусо ц тпльыусо хпюупуфья.
ьпучыыу юппотыцшц Шоыц ьд ячцтпют очуыь
пуюяпуштцрыоч пцошоыяуюрпццю цуллюлохыосо
яыюья тля получуыця цуыыых пцопюуппюптор ц
тухыцчуяшц рпфыых пюотуштор. ьппюцыую, ры
юпщцрпыцу туюуроюпхюушпющцх сюцпшор ып
Г. О. Маженцев
цуллюлохыых отхотпх (опцлшц, ятюуфшц, шоюп)
похроляут получцть шоюыорыу топпршц тля фц
ротыоротятрп; пюоцхротятро слюшохы пояюут
ятроы фуюыуытптцрыосо сцтюолцхп цуллюлохы
тпшфу руяьып рысотыо эшоыоыцчуяшц ц цулу
яоопюпхыо эшолосцчуяшц. Цяпольхорпыцу шуль
тую шлутош шпш пюотуцуытор р пцотухыолосцц
похроляут юпхруюыуть шцюошцч япуштю пюоцх
ротятр пцополцыуюор ц ыцхшоыолушуляюыых
пцоюусулятоюор. Луяохцыця тпшфу пюутуытуут
ып пуюуюппотшу ряуч пцоыпяяы туюурп, р тоы
чцялу ып пюоцхротятро япцютп, яшцпцтпюп, пюо
рцтпыцыыосо шоыцуытюптп, хрочыых ц эфцю
ыых ыпяул, ппльхпыцчуяшоч ппяты, хрочыосо
рояшп, полцпюуыолор ц
тю. Я цяпольхорпыцуы
тюуруяыых отхотор яряхпыы пуюяпуштцры юпх
рцтця яульяшоч эыуюсутцшц
ыцыуюпльыо-яыюьуроч ц топлцрыо-
эыуюсутцчуяшцч шоыплушяы
ьп Яуруюу ц р Оюштцшу рыярлуыы ц юпхру
тпыы полухыыу цяшоппуыыу, яоятпрляющцу
ояыору ыцыуюпльыо-яыюьуроч ц топлцрыо-
эыуюсутцчуяшоч ппх ыпшуч ятюпыы [13]. Эпыт
Юуяпуплцшц Шоыц пошпхырпут, что ыпучыо-тух
ыцчуяшцч пюосюуяя р тпыыых шоыплушяпх яря
хпы я япыыыц ыоручшцыц тоятцфуыцяыц р оп
лпятц ыпыотухыолосцч ц элуштюоыыоч тухыцшц,
ыптуюцплорутуыця, оюспыцчуяшоч ц ыуоюспыц
чуяшоч хцыцц, тухыцшц ц тухыолосцч р яурую
ыоы (пюштцчуяшоы) цяполыуыцц, тухыцшц пухо
ппяыоятц, цыфоюыптцшц, фцхцолосцц ц ыутц
ццыы ц тюусцх ыпуш.
Юпяшцюуыцу ыцыуюпльыо-яыюьуроч ппхы
союыосо пюоцхротятрп ро ыыосоы хпрцяцт от
юпхюппотшц ц рыутюуыця тпшцх ыорых тухыо
лосцч, шотоюыу похроляют эффуштцрыо ц тлц
тульыоу рюуыя юппотпть ып уфу оярпцрпуыых
ыуятоюофтуыцях ц учпятшпх я тюутыоопосптц
ыыыц, «упоюыыыц… юутпыц. Хтуяь ыосут пыть
эффуштцрыо юуплцхорпыы р пюоыышлуыыоы
ыпяштппу ыыосцу пуюяпуштцрыыу суотухыоло
сцц — потхуыыпя сцтюотопычп, потхуыыоу ц
шучыоу рыщулпчцрпыцу, ыутоты пцотухыоло
сцчуяшоч пуюуюппотшц ыцыуюпльыосо яыюья,
ыыосцу яорюуыуыыыу ыутоты юутопотсоторшц,
пюутрпюцтульыосо опоспщуыця юут, шоыцуы
тюпццц ц яуппюпццц ыцыуюплор.
Эяопоу рыцыпыцу ялутуут опюптцть ып тух
ыолосцю топычц, тюпыяпоютцюоршц ц пуюуюп
потшц ыуфтц ц спхп. Р чпятыоятц, ыуфтуоттпчп
плпятп яуччпя яыцхцлпяь то 30
%, п 70
% оятп
ˆ ­. . ‡\b\b \rŽ \r \b
-’\b  \f \b\b
// \b \b \r. , 
, \r. 2016. 1 (43). \f. 81–95.
утяя р ыутюпх (у пыуюцшпыцур яоотрутятруыыо
51 ц 4;
%) [7]. ьуопхотцыо уыуло яочутпть рую
тцшпльыоу ц союцхоытпльыоу пуюуыцу, яохтп
рпть потхуыыыу спхохюпыцлцщп, учцтырпть
оппяыоятц яруюхрыяошосо плпяторосо тпрлу
ыця, пуюухотцть ып ыорыу тухыолосцц пуюу
юппотшц ыуфтц. аоюоплцрыч ухот р ыорыу ыу
ятп топычц полухыых цяшоппуыых чпщу ряусо
пюцротцт ш шолояяпльыыы потуюяы; чтопы яыц
хцть цх уюоруыь, фулптульыо ыу тольшо рыу
тюять ыорыу тухыолосцчуяшцу ыутоты, ыо ц по-
сояутпюятруыыоыу потхотцть ш оюспыцхпццц
лццуыхцюорпыця хохячятруыыоч туятульыоятц
ып ятпюых ц ыорых ыуятоюофтуыцях полухыых
цяшоппуыых.
Я юпхрцтцуы союыоюутыосо шоыплушяп ыу
пояюутятруыыо яряхпыо пюоцхротятро шоыпо
хцтор ц ятюоцтульыых шоыятюушццч я цяполь
хорпыцуы ятушлоплпятцшороч пюыптуюы ц ря
фущцх ыптуюцплор ып ояыору ыпсыухцпльыых
толоыцторых яыуяуч, яуюы, поютлпытцуыуытп.
Шоыпохцтыыу ыптуюцплы я рыяошцыц ыухпыо-
хцыцчуяшцыц ярочятрпыц пюцыуыцыы р ятюо
цтульятру, цуллюлохыо-пуыпфыоч пюоыыш
луыыоятц ц ып пюутпюцятцях ыуфтуспхоросо
шоыплушяп.
Хпшлючуыцу
Пюцыую Юуяпуплцшц Шоыц пошпхырпут рох
ыофыоять ц цулуяоопюпхыоять тля эшоыоыцшц
яуруюыых юусцоыор Юояяцц юуяуюяыо-цыыо
рпццоыыоч ятюптусцц. Шюоыу тосо, р яыюьу
роы яуштоюу ыофыо получпть ыорыу пюотушты,
шоышуюуытыояпояопыыу ып ыцюорых юыышпх.
ьпюяту я цхтулцяыц РПШ, ыоручшпя тухыоло
сця топычц ц пуюуюппотшц яыюья ыофут ятпть
пюуятцфыыы юояяцчяшцы торпюоы.
ьпучыоу опояыорпыцу уялорцч ц этппор юпх
рцтця пюоцхротцтульыых яцл ып Яуруюу Юояяцц
похроляут полуу шоююуштыо оцуыцть юупль
ыыч чулоручуяшцч ц ыпучыо-тухыцчуяшцч по
туыццпл усо юусцоыор. Яорюуыуыыпя яоцц
пльыо-эшоыоыцчуяшпя пюоплуыптцшп пуюуыу
щпутяя я ояроуыця Яуруюп «ршцюь… ып ояро
уыцу «рслупь…, то уять ып ыотуюыцхпццю уфу
яохтпыыых хохячятруыыых шоыплушяор. лтот
тухця поттруюфтпутяя ыу тольшо эшоыоыцчу
яшцыц юпячутпыц, ыо ц япыоч ятюуштуюоч ры
полыуыыых цыятцтутпыц Шоыц ьд вюЭ ЮОь ып
учыо-цяялуторптульяшцх пюоуштор ц яоотрут
ятрующцх пуплцшпццч, сту ояыорыоу рыцыпыцу
утуляутяя юуятюуштуюцхпццц яцятуы пюоцхрот
ятрп, юпяяулуыця ыпяулуыця, ц тюпыяпоютп.
Р цтосу получпутяя, что ыпучыо-тухыцчу
яшцч пюосюуяя ц пюоротцыыу ып усо ояыору ыо
туюыцхпцця тучятрующцх пюоцхротятр, цы
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
Рлпсотпюыоять
 ‘’ \t \r \n , \r’“  , 
  \f: .
. ­.
\f, \f.
. †.
\n‘\n, .
. .
\n, \f.
. ”.
. ,
. „.
, .
. ˜.
\f\n, \f.
. .
™\n.
Япцяош цяточыцшор
\b \b\r \n. — . : , 2011. — 448 \b.
\n\f‘’ ‘ ’“ •\f“ / . ­. . \f,  .

. — \f„. :
, 2001. — 278 \b.
­ \b   \rŽ \b \b\r \n.  -
\r\b ‹. \n 95-“  \b\r \n // ­\b \n   ‰ . ­\r. 31. —
\f : \n   ‰ , 2016. — 184 \b.
 . •. ‹‹ \r\b\b — ‹  \b\r \n // \t\b \n 
 ‰ . — 2016. — Š
\n \b \f. †, \b, ‹. — \f„.: , 2006. — 337 \b.
•\b ­. ­. ‰\r \b\b \r\b…Ž  \b \r \b\r
\b\r  // \f \r \b  €  \b\b. — 2014. — Š
ˆ› . „. ‰\b \b,  \b\b //  . — 2014. — Š
„\r ˆ. ., . . „\b  \b \b\r \n. \t\b, \b
\b, \b\rŽ \r\bŽ // \f   \r . ˆ\b  — 2016.
-. VIII . .-\r. ‹., \r, 14–16 \r. 2016 . — \r : \n\b   , 2016. —
„\r ˆ. . \f \b\b\b ‹\b \r \b \b.  
\r \b”\b // \b \b \r. , , \r. — 2016.
„\b . . ˆ” Ž \b \r\b \f-­\b. „ “ \b .
— •: ‰ , 2003. — 239 \b.
\f . ­. „ ‹\bŽ Ž \r\b\b Ž Ž
 // \n\r \r   ’ \f. ­\b \t  \n„ ­\t
\f‡ . — 2016. — Š
 ­. ­., ˆ . \f.,  ‡. . ‡\b\b \r \b: \r
 \r…“ // \n\r \r   ’ C. ­\b -
\b\b\b \r \r, \r  \b \f\b
\b\b \b.  . — 2015. — Š
3. — \f. 151–168. [ 
] URL: http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2015/3/12.pdf ( …: 05.09.2016).
œ” . „., † \t. .  \b\b \b\b\b // \f ‘ \r\bŽ
Ž \b\b / ‰. . ­. . ˆ. — \f : \n  ‰ , 2005. —
50–84. — ( \b \r \r\b  ).
Цыфоюыпцця оп пртоюу
Œ \n\b 
— -\b\r , \r‹\b\b,  \b
, \t\b \b-’\bŽ ’\bŽ \r \f \n   ‰ (\b\b\b
,167982, . \f, . \n\b\b, .26; e-mail: [email protected]).
фюпятюуштуюыоу опуятюочятро ояроуыыых тую
юцтоюцч, порышуыцу уюорыя ц шпчуятрп фцхыц
ушоюуыуыыосо ыпяулуыця я учутоы ояопуыыо
ятуч тюптцццоыыых рцтор хохячятрп ыплочця
луыыых ыпюотор ярляютяя пюцоюцтутпыц р юпх
рцтцц пюоцхротцтульыых яцл яуруюыых юусцо
ыор. Трцфуыцу от ояроуыыых ш ыорыы туююц
тоюцяы ц пшрптоюцяы яопюяфуыо я осюоыыыыц
хптюптпыц ц тюупуут рюуыуыц ып ыпучыую ц ып
учыо-тухыцчуяшую потсоторшу. Хтуяь япып яц
ятуып ьЦЭШЮ цсюпут пцоыуюыую юоль р ояро
уыцц ц опуятюочятру туююцтоюцч ц ятпыорцтяя
яроусо юотп ыороч цытуятюцуч.
Г. О. Маженцев
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region]. — 2016. — Vol. 12, Issue 4. — pp. 989–1000
V. N. Laζηεntσεv
Institute of Socio-Economic and Power Problems of the North, Komi Scientižc Center of the Ural Branch of RAS (Syktyvkar,
Russian Federation; e-mail: [email protected])
Acadεmic Sciεncε and Nεw Indυσtρialiζation (on tηε Rεπυblic of Komi Examπlε)
Currently, the achievements of science and technological progress de‹ne in a greater degree new reference points of the
strategic planning for national and regional development are d by. Še results of research and development which are noteworthy
from the point of view of the improvement of scienti‹c, technological, socio- economic processes in northern and Arctic territories
(in our case — the Republic of Komi), as a rule, take the form of interdisciplinary projects. Šese projects generate the results of
research on the social and economic, humanitarian and medical- biological problems; conservation of biosphere and ecosystems
with simultaneous development of bioresource economics; management of mineral-raw, fuel and energy resources; spatial
development; creation and use of innovative technologies. Še key idea of the paper is the realization of new industrialization
of the Republic of Komi taking into account the results of the research works carried out at the institutes of the Komi Scienti‹c
Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. Še applied research of the institutes of the Komi Scienti‹c
Centre is based on fundamental studies and is closely connected with the practice of the development and location of production.
Šey are oriented at the realization of a new paradigm of the northern policy which consists not only in the development of
mineral-raw and power resources for external consumers, but also in the arrangement, sustainable development and creation
of appropriate conditions for the life of the population settled down in the North. Special attention is paid to the reproduction of
human and natural resource potentials. Še sectoral structure of the economy of the republic, as well as of the majority of other
northern and Arctic regions, will not change drastically in the long term,, but the internal content of productive forces will be
dišerent. It will correspond to the concept of resource-innovative development.
Keywords:
the Republic of Komi, Komi Scientižc Centre of the Ural Branch of RAS, regional development, interrelation
of science and practice, science and progressive industrial and social technologies, new industrialization
Acknowlεdgmεntσ
For the valuable comments and suggestions on the issues which are re›ected in the article, the author thankful to his
colleagues: Doctor of Biological Sciences K. S. Bobkova, PhD in Geological and Mineralogical Sciences I. N. Burtsev, Doctor of
Biological Sciences V. V. Volodin, PhD in Geography T. E. Dmitrieva, Doctor of Economics L. A. Popova, Doctor of Chemistry
Yu.
I. Ryabkov, PhD in Economics M. A. Shishelov.
Rεfερεncεσ
ŽAtlas Respubliki Komi [Atlas of the Republic of Komi].Ž
(2011). Moscow: Feoriya Publ., 448.
Bobkova, K.S. & Golenko, E. P. (Eds).
ŽBioproduktsionnyy protsess v lesnykh ekosistemakh Severa [Bioproductive process
in forest ecosystems of the North].Ž
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
Pystina, T. N. (2003).
ŽLishayniki taezhnykh lesov evropeyskogo Severo-Vostoka. Podzony yuzhnoy i sredney taygi
[Lichens of taiga forests of the European Northeast (subzone of southern and middle taiga)].Ž
Ekaterinburg: UB RAS Publ., 239.
Smirnov, A. V. (2016). Prognozirovanie demogražcheskikh i obrazovatelnykh protsessov na territoriyakh raznykh
urovney [Forecasting of demographic and educational processes in territories of dišerent levels].
ŽKorporativnoye upravlenie i
innovatsionnoye razvitie ekonomiki Severa: Vestnik NITs KPUVI SyktGU [Corporate management and innovative development
of economy of the North: Bull. of Research centre of the corporate right, management and venture investment, Syktyvkar State
Univ.], 1,Ž
Fauzer, V. V., Lytkina, T. S. & Fauzer, G. N. (2015).
ŽGosudarstvennoye upravlenie migratsiey naseleniya: ot prinuzhdeniya
k pooshchereniyu [Še state management by population migration: from compulsion to stimulation].Ž
Korporativnoye up
ravlenie i innovatsionnoye razvitie ekonomiki Severa. Vestnik Nauchno-issledovatelskogo tsentra korporativnogo prava,
О. И. Тплпдилпва, Р. И. Наликпв, К. Е. Гришин
 : . — 2016. — . 12, \r. 4. — \f. 1001-1013
doi 10.17059/2016–4–3
\n 338.246.027–027.236
жЧ аЧ колод�ловаФ йЧ бЧ еал�ковФ гЧ ЕЧ Гр�ш�н
‹\b \b\b ‹ Ž\b \b
( ‹, \b\b\b ; e-mail: [email protected])
ГМИЯОИЕ АЕНИОИТТРАТИГООГО РЕГфМИРОГАОИЯ
ОА ПФФЕКТИГООТТЭ РРЕЕРРИОИНАТЕМЭТКОК ЕЕЯТЕМЭООТТИ
Г РЕГИООЕ
Р ятптьу юпяяыптюцрпютяя туоюутцчуяшцу ропюояы фоюыцюорпыця ыухпыцхыор птыцыцятюп-
тцрыосо юусулцюорпыця туятульыоятц яупъуштор пюутпюцыцыптульятрп. Эпояыорырпутяя ыуопхотц
ыоять тпльыучшусо юпхрцтця туоюутцшо-ыутотолосцчуяшосо ппппюптп ц пюцшлптыосо цыятюуыуытп
юця пюоуштцюорпыця ц шоыятюуцюорпыця тулороч яюуты, япояопыоч ошпхырпть ятцыулцюующуу рохтуч
ятрцу ып юоят пюутпюцыцыптульяшоч ц цыруятцццоыыоч пштцрыоятц р юояяцчяшцх юусцоыпх ц ыуыц
ццппльыых опюпхорпыцях. Эпюутулуыо, что р яцятуыу птыцыцятюптцрыосо юусулцюорпыця пюутпюцыц
ыптульятрп пюутятпрляутяя цулуяоопюпхыыы рытулуыцу трух рцтор цулуыппюпрлуыыосо рохтучятрця
рлпятыых ятюуштую ып яупъушты пюутпюцыцыптульятрп, тцффуюуыццюорпыыых по хпюпштуюу рлцяыця
ып эшоыоыцчуяшую туятульыоять пцхыуя-ятюуштую — птыцыцятюптцрыоу тпрлуыцу ц птыцыцятюптцр
ыоу яотучятрцу. Тулпутяя пюутполофуыцу о тоы, что ып пюпштцшу р уялорцях рыяошосо уюорыя ятоц
ыоятыых цхтуюфуш ып рыполыуыцу ряуч яорошупыоятц тюупорпыцч птыцыцятюптцрыосо юусулцюорп
ыця, п тпшфу япышццч хп ыпюушуыця этцх тюупорпыцч фоюыцюуютяя пюутпояылшц тля юпхрцтця цы
ятцтутор ыуфоюыпльыосо рхпцыотучятрця пюутпюцыцыптульяшцх ятюуштую я пюутятпрцтуляыц
шоытюольыо-ыптхоюыых оюспыор, р юпышпх шотоюых пцхыуяыуыы пытпютяя ыцыцыцхцюорпть яроц цх
туюфшц, яряхпыыыу я рыполыуыцуы фоюыплцхорпыыых птыцыцятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы ц пюпрцл
путуы лцчыоятыых тосороюуыыоятуч. Пюутлофуып ыптуыптцчуяшпя ыотуль оцуышц ыуфоюыпльыосо
рхпцыотучятрця яупъуштор пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц я оттульыыыц чцыорыцшпыц шоы
тюольыо-ыптхоюыых оюспыор, похроляющпя опюутулять тцпппхоы рысот хохячятрующцх яупъуштор от
ушлоыуыця рыполыуыця птыцыцятюптцрыых ыоюы, тюупорпыцч ц пюпрцл. Тулпутяя рырот о тоы, что
эшоыоыцчуяшоч ояыороч рояпюоцхротятрп ыуфоюыпльыых отыошуыцч ярляутяя ыуопояыорпыыо рыяошцч
уюоруыь цхтуюфуш яупъуштор пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц ып рыполыуыцу фоюыпльыых птыц
ыцятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы ц пюпрцл, опуялпрлцрпющцх рхпцыыую рысотыоять тля юятп пюут
пюцыцыптулуч ц чпятц пююошюптцчуяшосо ппппюптп юпхлцчыых яхуы ыуфоюыпльыосо рхпцыотучятрця.
 :
\b , \b‘ \b, \r\r\b, 
\b , ‹ \b, \b ,  \b, \b
\b, - \b,  ‹ \b 
Ррутуыцу
Р ыпятоящуу рюуыя р Юояяцц пюоротцтяя
пштцрыпя юппотп по тпльыучшуыу яоруюшуы
ятрорпыцю яцятуыы сояутпюятруыыосо юусу
лцюорпыця пюутпюцыцыптульяшоч туятульыо
ятц ц яыцфуыцю птыцыцятюптцрыосо тпрлу
ыця ып пюутпюцыцыптульятро. ьп футуюпль
ыоы уюорыу торольыо эыуюсцчыо хпыцыпютяя
юпхрцтцуы ыоюыптцрыо-пюпророч ппхы юусу
лцюорпыця пюутпюцыцыптульяшоч туятульыо
ятц, что ту-ююу пюутполпспут яыцфуыцу уюорыя
птыцыцятюптцрыосо тпрлуыця ып пцхыуя
© \f . €., . \t., ‡” \n. •. \b.
‰ \b , \rŽ  ‹
 \b „ 
„ \b “ \b \f\t 14
Пюотолфпутяя птыцыцятюптцрыпя юуфоюып, р
юпышпх шотоюоч оптцыцхцюуутяя яцятуып пюу
тоятпрлуыця сояутпюятруыыых ц ыуыцццппль
ыых уялус яупъуштпы пцхыуяп, тоятпточыо пюо
туштцрыо юппотпут цыятцтут оцуышц юусулц
юующусо рохтучятрця ц эшяпуютцхы ыоюып
тцрыо-пюпрорых пштор. Хппущуы пюоушт ОЯЦ
«ьпццоыпльыпя пюутпюцыцыптульяшпя цыццц
птцрп по улучшуыцю цыруятцццоыыосо шлц
 2016 .: «‚ …  \r: 
 ‹ \b \b», \r ’ \r
,  «¡\b\b \r\r  \b\r
 \r \rŽ  ”, , 
\r \b, , \bŽ, \b\r\b \b“
\b ” \r [] \b \r\r»
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/51167 (
… 21.01.16)).
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
ыптп р Юояяцц…, ц р ыпятоящуу рюуыя юуплцху
утяя 11 тоюофыых шпют по юпхлцчыыы ыппюпр
луыцяы, яряхпыыыы я улучшуыцуы цыруятц
ццоыыосо ц пюутпюцыцыптульяшосо шлцыптп р
юусцоыпх. Эяыорыпя хптпчп тпыыосо ыусппюо
уштп — это уятюпыуыцу птыцыцятюптцрыых пп
юьуюор тля яупъуштор ыплосо ц яюутыусо пюут
пюцыцыптульятрп ц, яоотрутятруыыо, яыцфуыцу
уюорыя птыцыцятюптцрыых цхтуюфуш.
Рыуяту я туы, ыуяыотюя ып пюутпюцыцып
уыыу сояутпюятроы ыуюы — пюорутуыцу пт
ыцыцятюптцрыоч юуфоюыы, юуплцхпцця шоы
плушяп ыуюопюцятцч р юпышпх ыпццоыпльыоч
пюутпюцыцыптульяшоч цыцццптцры ц
тю. — ту
лорпя яюутп ыпшуч ятюпыы р цулоы оятпутяя
тоятпточыо псюуяяцрыоч, п цыятцтуццоыпльыоу
опуяпучуыцу пюотолфпут хпюпштуюцхорптьяя
яроуч ыууяточчцроятью, «потрцфыоятью… ц оп
юуыуыцтульыоятью [1, 2]. Р шпчуятру пюцыуюп
ыофыо пюцруятц то, что уфусотыо р ююцтцчу
яшцч опоюот рротцтяя ошоло 22 тыяяч ыоюып
тцрыо-пюпрорых пштор, хыпчцтульыпя чпять шо
тоюых хптюпсцрпут ропюояы пюутпюцыцыптуль
яшоч туятульыоятц
‰ Ž \r “  \b \r\r
\b \b\b\b .  ‡\b\b
\b \b\b\b  [ \b\b]. URL:
http://new.opora.ru/images/files/Doklad%20k%20gossovetu.
compressed.pdf ( … 12.01.16)
Ролуу тосо, юупльыыу ппюпыутюы рохтуч
ятрця сояутпюятруыыых (ыуыцццппльыых)
рлпятыых ятюуштую ып яупъушты пюутпюцыцып
тульятрп [3] оятпютяя ялппо пюосыохцюууыыыц
[4, 5] ц очуыь яцльыо тцффуюуыццюорпыы по
юусцоыпы [6], о чуы ярцтутульятруют, ыппюц
ыую, тпыыыу ьпццоыпльыосо юучтцысп яоято
яыця цыруятцццоыыосо шлцыптп р яупъуштпх
Юв, юухультпты шотоюосо пошпхырпют, что юу
сцоыы, цыующцу рполыу яопоятпрцыыч яоцц
пльыо-эшоыоыцчуяшцч потуыццпл, п тпшфу яхо
фую шоыфцсуюпццю сояутпюятруыыо-полцтцчу
яшоч яцятуыы, торольыо яуюьухыо отлцчпютяя
по ппюпыутюпы цыруятцццоыыосо шлцыптп, р
тоы чцялу ц по пошпхптуляы эффуштцрыоятц
цыятцтутор тулороч яюуты (тппл. 1).
По ыпшуыу ыыуыцю, тпшпя тцффуюуыццп
цця юусцоыор по уялорцяы рутуыця пцхыуяп
р фоюыпльыо отцыпшороы цыятцтуццоыпль
ыоы пюоятюпыятру опъяяыяутяя пюоятюпыятруы
ыыыц япуццфцчуяшцыц ярочятрпыц цыятцту
ццоыпльыоч шоыфцсуюпццц юусцоыпльыоч ту
лороч яюуты. Пюц этоы ыы цяхотцы цх тосо, что
цыятцтуццоыпльыпя шоыфцсуюпцця юусцоыпль
ыоч тулороч яюуты пюутятпрляут яопоч ыппою
рхпцыояряхпыыых ц рхпцыотучятрующцх пп
хорых ц тополыцтульыых юусцоыпльыых фою
ыпльыых ц ыуфоюыпльыых цыятцтутор, опояюу
тующцх тулорыу отыошуыця, упоюяточуыыых
ц ятюуштуюцюорпыыых р опюутулуыыоч цуюпю
 1
\t\f € \n‡ \r\f \b\n\f \n \n\f \n
 ‡ \n \t — 2015
\t\f
‰ \n \f
 \r \b
\n\f \n 
\n\f \n 
‡ \n \t
 
\f‡
\n\b

 
\n\n‡\n
 
 
Ž\n‡
\n‡ 
‡
 
 
\f 

\n\r\n
\b\r \b
\b \b
Œ”\b \b\r
„\b \b
\b\r 
\n\b \b
\b\r 
\b\r †”\b
\b \b\r
\f\b \b
\b \b
\f\b \b
‰\b \b
„\b 
— ” ,
— Ž” .
\t\b:  \b\b \b  \b‘Ž [\b \b\b].
URL: http://www.investinregions.ru/rating.
О. И. Тплпдилпва, Р. И. Наликпв, К. Е. Гришин
хцчуяшоч шоыпцыпццц, р яорошупыоятц опюу
туляющцх пюпрцлп, п тпшфу осюпыцчуыця эшо
ыоыцчуяшосо порутуыця ц рохтучятрующцх ып
ятюуштуюу плптуфуч [7] хохячятрующцх яупъ
уштор р юпышпх точ цлц цыоч юусцоыпльыоч
(пюоятюпыятруыыоч) яцятуыы пюутпюцыцып
тульятрп. Пюутятпрляутяя, что р цулоы ыофыо
сороюцть о юусцоыпльыоы фоюыпту цыятцту
ццоыпльыоч тулороч яюуты, ршлючпющуы яо
рошупыоять полцтцчуяшцх, яоццпльыых, ююц
тцчуяшцх пюпрцл, ц ыуфоюыпльыых ыоюы [8, ;],
опояюутующцх тулорыу отыошуыця р юусцоыу,
ц цх цытуюпюутпццю ц пюцыуыуыцу р тулороч
пюпштцшу пюц яшлптырпющуыяя хпюпштуюу рхп
цыотучятрця ппхорых ц тополыцтульыых юусц
оыпльыых цыятцтутор ц ятучшхолтуюор [10].
ьп ояыорпыцц рышуцхлофуыыосо ыофыо
шоыятптцюорпть, что ып уюорыу юусцоыор хпчп
ятую пюпрцлп цсюы, яфоюыцюорпыыыу ып фу
туюпльыоы уюорыу я учутоы цытуюуяор ятучш
холтуюор [10], юпхлцчыыыц учпятыцшпыц эшо
ыоыцчуяшосо рхпцыотучятрця, ятюуыящцыцяя
улучшцть ярою полухыоять, тюпштуютяя, цы
туюпюутцюуютяя ц пюцыуыяютяя по-юпхыоыу.
Цыуыыо тпыыпя ояопуыыоять опуялпрлцрпут яу
щуятруыыыу юпхлцчця [11] р ппюпыутюпх птыц
ыцятюптцрыосо юусулцюорпыця пюутпюцыцып
тульяшоч туятульыоятц, ыпплютпуыыу р юоя
Рыуяту я туы, то ыпятоящусо рюуыуыц ыу от
юппотпыы ыутотолосцчуяшцу потхоты ш опюу
тулуыцю ппюпыутюор птыцыцятюптцрыосо тпр
луыця, усо ятюуштуюы ц оцуышц. Ряу это хп
тюутыяут птушрптыую оцуышу ппюпыутюор пт
ыцыцятюптцрыосо рохтучятрця ып яупъушты
пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц ц, яоот
рутятруыыо, рыюппотшу юушуыцч, похроляю
щцх яыцфпть птыцыцятюптцрыоу тпрлуыцу ып
пцхыуя.
ыутоты цяялуторпыця
Р яроуч юппоту ыы цяхотцы цх тосо, что пт
ыцыцятюптцрыоу юусулцюорпыцу пюутпюцыц
ыптульятрп — это пюоцуяя цулуыппюпрлуыыосо
рохтучятрця рлпятыых ятюуштую ып ппюпыутюы
ояущуятрлуыця пюутпюцыцыптульяшоч туя
тульыоятц, ыппюпрлуыыыч ып яохтпыцу уялорцч
фуышццоыцюорпыця яупъуштор пцхыуяп, пюц шо
тоюых опуяпучцрпутяя яопюяфуыцу сояутпю
ятруыыых (опщуятруыыых) цытуюуяор (опщу
ятруыыпя полухыоять) ц тулоросо яоопщуятрп
(шоыыуючуяшпя рысотыоять) [6, 12].
Пуюроч ояопуыыоятью ыпшусо потхотп ярля
утяя то, что р яцятуыу птыцыцятюптцрыосо юу
сулцюорпыця пюутпюцыцыптульятрп ыы рыту
ляуы трп рцтп цулуыппюпрлуыыосо рохтучятрця
рлпятыых ятюуштую ып яупъушты пюутпюцыц
ыптульятрп, тцффуюуыццюорпыыых по хпюпш
туюу рлцяыця ып эшоыоыцчуяшую туятульыоять
пцхыуя-ятюуштую. Этцы цх рцтор рохтучятрця
рлпятыых ятюуштую ыы ыпхырпуы птыцыцятюп
тцрыыы тпрлуыцуы ып яупъушты пюутпюцыцып
тульяшоч туятульыоятц, п ртоюоч — птыцыцятюп
тцрыыы яотучятрцуы яупъуштпы пюутпюцыцып
тульяшоч туятульыоятц. гпюпштуюыыы пюцхып
шоы птыцыцятюптцрыосо тпрлуыця ып яупъушты
пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц ярляутяя
юоят эшоыоыцчуяшцх (ыупюоцхротятруыыых)
цхтуюфуш пцхыуяп [13]. Этлцчцтульыоч чуюточ
птыцыцятюптцрыосо яотучятрця ыофыо ячц
тпть пюуоплптпыцу р тпыыоы рцту рохтучятрця
рлпятыых ятюуштую ып яупъушты пюутпюцыцып
тульяшоч туятульыоятц эшоыоыцчуяшцх рысот
пцхыуяп (ыппюцыую, юпхлцчыыу рцты сояутпю
ятруыыоч поттуюфшц) [14].
Ртоюпя ояопуыыоять ыпшусо потхотп хпшлю
чпутяя р рытулуыцц р опоцх рцтпх птыцыцятюп
тцрыосо рохтучятрця фоюыпльыоч ц ыуфою
ыпльыоч шоыпоыуыты, что похроляут пюоцх
ротцть оцуышу яорошупыосо рлцяыця фоюыпль
ыых ц ыуфоюыпльыых цыятцтутор ып юпхрцтцу
туятульыоятц эшоыоыцчуяшцх псуытор пюут
пюцыцыптульяшоч яюуты юусцоып [6, 15] (юця. 1).
Р юпышпх тпыыоч ятптьц цяялуторптульяшцч
цытуюуя пюутятпрляют пыплцх ц оцуышп рлця
ыця птыцыцятюптцрыосо тпрлуыця ып эффуш
тцрыоять эшоыоыцчуяшоч туятульыоятц яупъ
уштор пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц.
Пюутлофуыыыч потхот ярляутяя тпльыучшцы
юпхрцтцуы ыпшцх цяялуторпыцч, р юпышпх шо
тоюых ыпыц пюорутуыо ыушотоюоу уточыуыцу
оттульыых поыятцч.
апшцы опюпхоы, я учутоы тополыцтульыо
пюорутуыыых ыпучыых цяялуторпыцч ыы пюут
лпспуы уточыуыыоу опюутулуыцу поыятця «пт
ыцыцятюптцрыоу тпрлуыцу ып яупъушты пюут
пюцыцыптульяшоч туятульыоятц…, пот шото
юыы ыы поыцыпуы яорошупыоять фоюыпльыых
ц ыуфоюыпльыых тюупорпыцч, ыоюы ц пюпрцл,
п тпшфу пюпштцш цх пюцыуыуыця, юуслпыуытц
юующцх ц юусулцюующцх ппюпыутюы ояущуят
рлуыця хохячятруыыоч туятульыоятц яупъуш
тпыц пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц,
уятпыорлуыыых ц поттуюфцрпуыых оюспыпыц
сояутпюятруыыоч (ыуыцццппльыоч) рлпятц ып
опюутулуыыоч туююцтоюцц, рыполыуыцу шото
юых урулцчцрпут ыупюоцхротятруыыыу (тюпыя
пшццоыыыу) цхтуюфшц пцхыуяп [16–18]. апшцы
опюпхоы, ыуопхотцыо сороюцть ыу тольшо оп
птыцыцятюптцрыоы тпрлуыцц ып пюутпюцыц
ыптульятро, ыо ц оп усо потуыццплу, то уять о
рохыофыоы тцпппхоыу ыусптцрыосо рохтуч
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
ятрця ып яупъушты пцхыуяп яо ятоюоыы рлпят
ыых ятюуштую.
Яхуыптцчыо потуыццпл птыцыцятюптцрыосо
тпрлуыця ып яупъушты пюутпюцыцыптульяшоч
туятульыоятц пюутятпрлуы ып юцяуышу 2.
Шюптшпя хпюпштуюцятцшп элуыуытор ятюуш
туюы потуыццпльыосо птыцыцятюптцрыосо тпр
луыця ып яупъушты пюутпюцыцыптульяшоч туя
тульыоятц пюутятпрлуып р тпплццу 2.
апшцы опюпхоы, яорошупыыч потуыццпл пт
ыцыцятюптцрыосо тпрлуыця ып яупъушты пюут
пюцыцыптульяшоч туятульыоятц (
SPAD
) юпяячц
тырпутяя ялутующцы опюпхоы:
SPAD
Пюц этоы элуыуыты
2,
3,
4 р яо
рошупыоятц шпш юпх ц фоюыцюуют ятюуштуюу пт
ыцыцятюптцрыых ппюьуюор р пюутпюцыцып
тульяшоч туятульыоятц.
Ролуу тосо, по ыпшуыу ыыуыцю, цыуыыо элу
3,
4 р хыпчцтульыоч ыуюу хпюпш
туюцхуют япуццфцчыоять цыятцтуццоыпльыоч
шоыфцсуюпццц юусцоыпльыоч тулороч яюуты,
опюутуляя ыуфюусцоыпльыыу юпхлцчця по пп
юпыутюпы птыцыцятюптцрыосо тпрлуыця ып
яупъушты пюутпюцыцыптульяшоч туятульыо
ятц, ыпплютпуыыу р отучуятруыыоч тулороч
пюпштцшу.
Тплуу, цяпольхуя пюутятпрлуыыыч потхот,
ыофыо тпшфу р ыуяшольшо упюощуыыоы рцту
пюутятпрцть ятюуштуюу цхтуюфуш пцхыуяп ып
рыполыуыцу яорошупыых птыцыцятюптцрыых
тюупорпыцч, ыоюы ц пюпрцл (юця. 3, тппл. 3).
 -
\r \f
 
\f
 \r
\r \f
\b -
 -
-
\r \f
 -
  \n-
\t -
\r \f-
\b -
 \r-
-
\r \f
 -
\r \n
-
\r \f
. 1.
  \r
PD3
PD2
PD1
 -
\r \r\f \n
 \r \r\f
. 2.
\f \r  \n\t\f\b \r\f
\r
О. И. Тплпдилпва, Р. И. Наликпв, К. Е. Гришин
 2
\n  \n\n \n \n‡ \n‡ \n\r\f \n\n\f  ‡ \n
\n\r \b \n\r\n
‘ \n
\n‡ \n‡ \n
\r\f 
\n\n\f 
 ‡ \n
\n\r
 \b \n\r\n
… \n\n \n
\n‡ \n‡ \n\r\f \n\n\f 
 ‡ \n \n\r \b \n\r\n
 \b ,  \r, “… \r
 ‹ \r\r\bŽ \b (\b 
), \r Ž \b\r\b \r\b … \b \b, 
…\b \b,   \b \b“…Ž ’‹‹Ž:
 \b
 …\b
 \b\b
… \b Ž
\b“…Ž \b‘ \b 
 \b\r \b
 \b, \r“
…Ž \b \r \b
 ‘ \r\r
\b Ž (\b
\r\r\b ( 
\b \b\r 
\b\b), … \r \b
\b\b, … 
\b\b 
.
\b \b \r
 \r (\b
)  \r\b\b (
\r… \b \r
  , “
);
… \r
\r;
\b Ž Ž
\b;
\b 
;
“ ’
\bŽ 
\b“ \b 
Ž ;
\b ‘ \r
\b\r  “
 Ž 
 \r“…Ž \b
\b ’‹‹ \r
\b \b \r
…\b;
\b\r\b\b
\b \r
 Ž 
Ž (\b\r\b\b
’ \b\b)
\t ‹ \b ,  \r, 
“… \r ‹ \r\r\bŽ \b, “…
\b…\b \r\b \r \b \b \r,  
’
1 \r ’  \r”“… \b  \r
\r.  \r \b, \r, -\r
 , \r”” \r “… \b (‰­)
” \rŽ  \r  ‹Ž \r 
\b \b \r\r\bŽ \b (
 \b \r\b \b\bŽ \b \r -
 \r (\b ), \rŽ 
, 
.
\r ‹ \b ,  \r, 
 \b \r\r (‹ \b, 
 ‹ \rŽ ”, «\r \b»)
Яослпяыо ыпшуыу потхоту, яорошупыыу цх
туюфшц яупъуштор пюутпюцыцыптульяшоч ту
ятульыоятц ып рыполыуыцу птыцыцятюптцр
ыых тюупорпыцч, ыоюы ц пюпрцл (SAR) цулуяо
опюпхыо юпяячцтырпть по фоюыулу:
Пюц этоы (
6) — ятоц
ыоятыыу цхтуюфшц пюуотолуыця птыцыцятюп
тцрыых ппюьуюор.
Шпш пошпхырпют опюояы пюутпюцыцыпту
луч, р ыпятоящуу рюуыя отыучпутяя юоят яоро
шупыосо фоюыплцхорпыыосо птыцыцятюптцр
ыосо тпрлуыця ып пцхыуя, что шюпчыу ыусптцрыо
отюпфпутяя ып эшоыоыцчуяшоч туятульыоятц
хохячятрующцх яупъуштор ц, р пуюрую очуюуть,
ыплых ц яюутыцх пюутпюцятцч [1;].
апш, яослпяыо яоццолосцчуяшоыу опюояу,
пюорутуыыоыу по хпшпху уполыоыочуыыосо пюц
Пюухцтуыту Юв по хпщцту пюпр пюутпюцыцып
тулуч я ; по 27 фурюпля 2015 с. р 83 юусцоыпх Юв,
р шотоюоы пюцыялц учпятцу 414; чулоруш, по
луу полорцыы юуяпоытуытор (51,8
%) отыутцлц,
что птыцыцятюптцрыпя ыпсюухшп ып цх пцхыуя
хп поялутыцч сот урулцчцлпяь. Руяьып пошпхп
тульыо р этоы шоытушяту рыслятцт оцуышп пцх
ыуяыуыпыц опщусо опъуып птыцыцятюптцрыоч
ыпсюухшц ып пцхыуя, яослпяыо шотоюоч шпфтыч
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО

AR5
AR3
AR1
 «» -
 
 \r\f -
 \n \t
\b

\t\r \t
 \n
 \t\r
 \n\n-
 \n -
 \t
\r
 \n\n-
 \n -
 \t\r
. 3.
\f \f \n \b \f\b \b \n,  
 3
\n  \n\n \n \n‡ \n‡    ‡ \n\n
 \n\b,  
‘ 
\n 
\n\n
 
 
… \n\n \n \n‡ \n‡ \n\n  
\b  \b, \b \r ‹Ž \b
Ž ,  \r, “…Ž \r ‹ \r\r
\bŽ \b (\b \b ), \r 
Ž \b\r\b \r\b … \b \b, …\b \b,   
\b \b“…Ž ’‹‹Ž:
 \b
 …\b
 \b\b
… \b Ž
\b“…Ž \b‘ \b 
 \b\r \b
\b, \r“…Ž
\b \r \b
 ‘ \r\r
\b Ž (\b \r
\r\b ( \b
 \b\r \b\b),
… \r \b\b\b,
… \b\b
 
.
\b \b \r
 \r (\b) 
 \r\b\b (\r…
 \b \r 
, “ );
… \r \r;
\b Ž Ž
\b;
\b 
;
\b“ ’\bŽ

\b“ \b 
Ž ;
\b ‘ \r\b\r
  “ 
Ž \r“…Ž 
\b\b ’‹‹ \r
 \b \b \r
…\b;
\b\r\b\b 
\b \r 
Ž Ž (
\b\r\b\b ’
\b\b)
\b  \b, \b \b \b  ” ‹
Ž \bŽ ,  \r, “…Ž \r ‹
 \r\r\bŽ \b (\b \b 
), \r Ž \b\r\b \r\b … \b \b, …\b 
\b,  - \b \b
\b  \b, \b \r ‹Ž Ž 
\bŽ ,  \r, “…Ž \r ‹
\r\r\bŽ \b, “…Ž \b…\b \r\b \r
\b \b ’ PD1 (’  \r \b, \r, 
-\r , \r”” \r “… \b (‰­))
\b  \b, \b \b \b  ” ‹
Ž Ž \bŽ ,  \r, “…Ž
О. И. Тплпдилпва, Р. И. Наликпв, К. Е. Гришин
\r ‹ \r\r\bŽ \b, “…Ž \b…\b
\r\b \r \b \b ’
\b  \b, \b ” \rŽ 
\r  ‹Ž \r \b \b \r
\r\bŽ \b ( \b \r\b \b\bŽ \b 
- \r (\b ), \rŽ
)
\b  \b, \b \r \rŽ ‹
Ž \bŽ ,  \r, Ž \b \r
\r (‹ \b,  ‹ \rŽ 
”, «\r \b»)
‚\f\t . 3
тюутцч пцхыуяыуы отрутцл, что тюптцт ып это
полуу 20
% от рыюучшц, п шпфтыч чутруютыч —
от 10 то 20
%. Яослпяыо оцуышпы ыцыцятуюятрп
эшоыоыцчуяшосо юпхрцтця Юв, яорошупыыч
опъуы фоюыпльыых цхтуюфуш яупъуштор пюут
пюцыцыптульяшоч туятульыоятц ып рыполыу
ыцу птыцыцятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы ц
пюпрцл по 10 яфуюпы сояутпюятруыыосо юусу
лцюорпыця (тюут ц хпыятоять, япыцтпюыо-эпц
туыцолосцчуяшоу плпсополучцу чулорушп, тух
ыцчуяшоу юусулцюорпыцу, пуыяцоыыоу опуяпу
чуыцу, ыцсюпццоыыоу хпшоыотптульятро, яо
ццпльыоу ятюпхорпыцу, юусцятюпцця ц учут
опъуштор ыутрцфцыоятц, сояутпюятруыыыу ц
ыуыцццппльыыу хпшупшц, хпщцтп пюпр потюу
пцтулуч; туюцхы) ып 2013 с. яоятпрцл 78; ылют
юуп.
(юця. 4).
 ’   \r
\r\b \b…\b \b“ \b
Руяьып пошпхптульыоч я точшц хюуыця хптюпт
пцхыуяп ып рыполыуыцу фоюыпльыых птыцыц
ятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы ц пюпрцл пюут
ятпрляутяя яцтупцця я рутуыцуы учутп отхо
тор пюоцхротятруыыоч туятульыоятц. Яослпяыо
пуышту 1 ятптьц 1; вутуюпльыосо хпшоып от 24
цюыя 1;;8 с. №
8;-вХ «Эп отхотпх пюоцхрот
ятрп ц потюуплуыця…, цытцрцтупльыыу пюут
пюцыцыптулц ц ююцтцчуяшцу лццп, ояущуят
рляющцу туятульыоять р оплпятц опюпщуыця я
отхотпыц, опяхпыы руятц р уятпыорлуыыоы по
юятшу учут опюпхорпршцхяя, утцлцхцюорпыыых,
опухрюуфуыыых, пуюутпыыых тюусцы лццпы
цлц получуыыых от тюусцх лцц, п тпшфу юпхыу
щуыыых отхотор. Этхоты пюоцхротятрп ц по
тюуплуыця опюпхуютяя пюпштцчуяшц пюц люпоч
Ž  \b \b \b
\b [ \b\b]. URL: \b.‹/
upload/.../336ca832aa3f2177fd¢b427b4f8c733.pdf ( 
… 06.01.16.)
050100150200250300350400
 
\r\b\n
 \n \f\r\b
\f \n\r\b
\f  \t\n\b \b
\b \r \n\n
 \b \t\r

. 4.
\n\t \r\b \f \n\t\f \r\f \r \b 
\b \n,   10  ( \n.)
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
хохячятруыыоч туятульыоятц, поэтоыу пюпштц
чуяшц ряу яупъушты пюутпюцыцыптульяшоч ту
ятульыоятц опяхпыы руятц учут этцх отхотор.
Яослпяыо тюупорпыцяы пюцшпхп ыцыпюцюоты
Юояяцц от 1 яуытяпюя 2011 с. №
721 «Эп утруюф
туыцц поюятшп учутп р оплпятц опюпщуыця я от
хотпыц…, учуту потлуфпт ряу рцты отхотор I–V
шлпяяор оппяыоятц, опюпхорпршцхяя, цяпольхо
рпыыых, опухрюуфуыыых, пуюутпыыых тюусцы
лццпы цлц получуыыых от тюусцх лцц, п тпшфу
юпхыущуыыых ююцтцчуяшцы лццоы ц цытцрц
тупльыыы пюутпюцыцыптулуы хп учутыыч пу
юцот. Тпыыыу учутп р оплпятц опюпщуыця я от
хотпыц рутутяя р элуштюоыыоы рцту. Пюц от
яутятрцц тухыцчуяшоч рохыофыоятц рутуыця р
элуштюоыыоы рцту тпыыыу учутп р оплпятц оп
юпщуыця я отхотпыц офоюыляютяя р пцяьыуы
ыоы рцту. Рутуыцу учутп опюпщуыця я отхотпыц
рохлпспутяя ып уполыоыочуыыоу лццо оюсп
ыцхпццц. Пюц этоы по оцуышпы ыцыцятуюятрп
эшоыоыцчуяшосо юпхрцтця Юв, уялц пы ряу яупъ
ушты пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц ця
полыялц тюупорпыця пюцшпхп р полыоы опъ
уыу, то цх яоотрутятрующцу утцыорюуыуыыыу
юпяхоты ып ояыпщуыцу опоюуторпыцуы тля цх
ыуюуыця шолцчуятрп отхотор яоятпрцлц 35;,2
ылют юуп., п уфусотыыу юпяхоты ып пуюяоыпл
тля рутуыця учутп — 630,6 ылют юуп.
Яослпяыо
цяялуторпыцяы ьЦЯЦПП
, пюутпюцятця опщу
ятруыыосо пцтпыця ып рыполыуыцу тюупорпыцч
по рутуыцю ппяпоютор отхотор тюптят поюятшп
11–25 ылют юуп. р сот.
ыотуль
Р цулоы ыофыо уруюуыыо шоыятптцюорпть,
что опъуы фоюыпльыых птыцыцятюптцрыых
тюупорпыцч ш яупъуштпы пюутпюцыцыптуль
яшоч туятульыоятц торольыо рыяошцч. Пюц
этоы, шпш пошпхырпют цяялуторпыця, ып пюпш
тцшу пюутпюцыцыптулц ыуяут ыуыьшцч опъуы
птыцыцятюптцрыых цхтуюфуш, рялутятрцу тосо,
что ыыосцу тюупорпыця (яослпяыо тучятрую
щуыу хпшоыотптульятру, опяхптульыыу ш цяпол
ыуыцю) цыц лцпо ыу рыполыяютяя, лцпо ры
полыяютяя фоюыпльыо цх-хп цх опюуыуыцтуль
ыоятц тля хохячятруыыоч туятульыоятц.
€“ ’ \b\b 30 \r
2013  «„ ’\b\r \r \r
\b\b 1 \b 2011 . Š
721 £‰ 
 \r  \b … \b Ž¤»
[ \b\b]. URL: http://economy.gov.ru/minec/
about/structure/depregulatingin¥uence/doc20130430_08 (
… 06.01.16)
\f.: http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_
ID=21243 ( … 10.01.16.).
Эсюоыыыч опъуы птыцыцятюптцрыых тюу
порпыцч ыоюы ц пюпрцл рутуыця пюутпюцыц
ыптульяшоч туятульыоятц, яряхпыыыч я яуюьух
ыыыц цхтуюфшпыц пцхыуяп ып цх рыполыу
ыцу, шюпчыу ыусптцрыо яшпхырпутяя ып эшоыо
ыцчуяшоч туятульыоятц яупъуштор пцхыуяп [20].
Пюц этоы пюц цтуытцфцшпццц фпштп ыпюушу
ыця ыоюы птыцыцятюптцрыосо юусулцюорпыця
шоытюольыо-ыптхоюыыыц оюспыпыц ып яупъ
ушт пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц ыосут
пыть ыплофуыы яуюьухыыу фцыпыяорыу япыш
ццц, опъуы шотоюых тля оттульыых пцхыуя-
ятюуштую ыофут цыуть руяьып шюцтцчуяшцу (я
точшц хюуыця фцыпыяороч уяточчцроятц пюут
пюцятця) поялутятрця.
Р тпшцх уялорцях фоюыцюуютяя пюутпояылшц
тля юпхрцтця цыятцтутор ыуфоюыпльыосо рхпц
ыотучятрця пюутпюцыцыптулуч я пюутятпрцту
ляыц шоытюольыо-ыптхоюыых оюспыор, р юпышпх
шотоюых пцхыуяыуыы пытпютяя ыцыцыцхцюо
рпть яроц цхтуюфшц, яряхпыыыу я рыполыуыцуы
ц шоытюолуы (рыполыуыця) фоюыплцхорпыыых
птыцыцятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы ц пюп
рцл путуы лцчыоятыых тосороюуыыоятуч, «хп
ыояор… ц «отшупор…. апш, по тпыыыы ряу тосо фу
цяялуторпыця ьЦЯЦПП, яюутыуу шоыыуючуяшоу
пюутпюцятцу, юппотпющуу р яфуюу опщуятруы
ыосо пцтпыця ып тпш ыпхырпуыыч отшуп р сот от
Юояпотюупыптхоюп тюптцт 20–80 тыя. юуп., от по
фпюыосо ыптхоюп ыеЯ — 40–100 тыя. юуп., от лц
цуыхцоыыых оюспыор (р оплпятц опоюотп плшо
сольыоч пюотушццц) — 25–80 тыя. юуп.
Я ршлючуыцуы р юпяяыотюуыцу яцятуыы
рхпцыоотыошуыцч яупъуштп пцхыуяп я оюсп
ыпыц рлпятц юпхлцчыых яхуы ыуфоюыпльыых
тосороюуыыоятуч рхпцыотучятрця яупъуштп
пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц я шоытюо
лцюующцы чцыорыцшоы ыотуль офцтпуыосо
тохотп тля ушлоыяющусояя от цяполыуыця фою
ыпльыых птыцыцятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы
ц пюпрцл, юуслпыуытцюующцх ц юусулцюующцх
ппюпыутюы ояущуятрлуыця пцхыуяп пюутпюц
ыцыптуля, р ялучпу опыпюуфуыця фпштп ушлоыу
ыця пюутятпут р рцту фуышццц полухыоятц:
,,,,,,
11

nr
UDaPwRqk
PDaqwRD
PDaqwwDaq
RDkD
-⋅--⋅+
+⋅-+⋅⋅-
-⋅-⋅
сту
— руюоятыоять опыпюуфуыця ц поялутую
щусо ыпшпхпыця пюутпюцыцыптуля, цяпольхую
щусо ыуфоюыпльыыу тосороюуыыоятц, оты. ут.;
\f.: http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_
ID=21243 ( … 10.01.16).
О. И. Тплпдилпва, Р. И. Наликпв, К. Е. Гришин
— юпяполпспуыыч тохот пюутпюцыцыптуля,
ятоцыоят. ут.;
— рулцчцып «отшупп… хп хпыцфу
ыцу цхтуюфуш ып рыполыуыцу фоюыпльыых пт
ыцыцятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы ц пюпрцл,
юуслпыуытцюующцх ц юусулцюующцх ппюпыу
тюы ояущуятрлуыця пцхыуяп, оты. ут.;
— ятпршп
штюпфп хп ушлоыуыцу от рыполыуыця фоюыпль
ыых птыцыцятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы ц
пюпрцл, юуслпыуытцюующцх ц юусулцюующцх
ппюпыутюы ояущуятрлуыця пцхыуяп, оты. ут.;
— шоэффцццуыт яыцфуыця ятпршц штюпфп р юу
хультпту ыуфоюыпльыоч тосороюуыыоятц пюц
рхпцыотучятрцц пюутпюцыцыптуля я чцыорыц
шоы, оты. ут.;
— уюоруыь фоюыпльыых птыцыц
ятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы ц пюпрцл, юуслп
ыуытцюующцх ц юусулцюующцх ппюпыутюы ояу
щуятрлуыця пцхыуяп р ятоцыоятыоы рыюпфу
ыцц (шюоыу фцяшпльыых плптуфуч), оты. ут.;
— шоэффцццуыт штюпфыых япышццч, пюцыуыя
уыых ш пюутпюцыцыптулю хп рыярлуыцу фпштп
ыуфоюыпльыых тосороюуыыоятуч я толфыоят
ыыыц лццпыц, ояущуятрляющцыц шоытюольыо-
ыптхоюыую туятульыоять, оты. ут.
лшоыоыцчуяшпя цытуюпюутпцця ыотулц (1)
хпшлючпутяя р оцуышу потуыццпльыосо тохотп
пюутпюцыцыптуля, рятуппющусо р ыуфоюыпль
ыоу рхпцыотучятрцу я пюутятпрцтулуы шоы
тюольыо-ыптхоюыых оюспыор я цулью хпыцфу
ыця фоюыпльыых птыцыцятюптцрыых тюупо
рпыцч, ыоюы ц пюпрцл, юуслпыуытцюующцх ц
юусулцюующцх ппюпыутюы ояущуятрлуыця пцх
ыуяп. лтот тохот яшлптырпутяя цх яуыыы рох
ыофыосо ыуторыполыуыця фоюыпльыых птыц
ыцятюптцрыых тюупорпыцч ыоюы ц пюпрцл, шо
тоюпя ыофут пыть получуып я руюоятыоятью
), уялц фпшт рятуплуыця р ыуфоюыпльыоу
рхпцыотучятрцу ыу рыярлуы, ц яуыыы, шотоюпя
ыофут пыть получуып я руюоятыоятью
, уялц
фпшт ыуфоюыпльыосо рхпцыотучятрця опыпюу
фуы ц пюутпюцыцыптуль рыыуфтуы рыполыцть
птыцыцятюптцрыыу тюупорпыця р полыоы опъ
уыу, уплптцть яоотрутятрующцч штюпф, ц р цу
лоы поыуятц япышццц р яоотрутятрцц я тучятру
ющцы хпшоыотптульятроы.
Рхяр пуюрую пюоцхротыую фуышццц (1) по
юпяполпспуыоыу тохоту
ц пюцюпрыяр уу ш
ыулю поялу яоотрутятрующцх пюуопюпхорпыцч
получцы:
 11
0,
nnn
dU
Paqw
dD
PRPaqRPk
--⋅⋅⋅--
-⋅-⋅⋅+⋅+

aqwk
aqw
⋅⋅-+
aqk
aqP
⋅⋅-
(1)
qPww
⋅⋅-+
Цяхотя цх фоюыул (3–5) рохыофыо опюуту
лцть хыпчуыця ппюпыутюор фуышццц, пюц шото
юых потуыццпльыыч тохот от ушлоыуыця от ры
полыуыця фоюыпльыых птыцыцятюптцрыых тюу
порпыцч, ыоюы ц пюпрцл, юуслпыуытцюующцх ц
юусулцюующцх ппюпыутюы ояущуятрлуыця пцх
ыуяп, юпруы ыулю, то уять туплцятцчуяшоу яоот
ыошуыцу цытуюуяор пюутпюцыцыптуля — шпш
яупъуштп пцхыуяп, оюцуытцюорпыыосо ып ыпшяц
ыцхпццю пюцпылц, ц шпш яупъуштп, рыыуфтуы
ыосо рыполыять птыцыцятюптцрыыу тюупорп
ыця ц ыуятц уятпыорлуыыыу хпшоыоы ц топол
ыцтульыо ыпряхпыыыу эшоыоыцчуяшцу плптуфц,
ыпхотцтяя р яоятояыцц «пухюпхлцчця….
аостп тля пюутпюцыцыптуля юпццоыпльыо
пюцуылуыыы ятпыорцтяя пюцыуыуыцу ятюпту
сцц «отшупп… от чцыорыцшор, ояущуятрляющцх
шоытюольыо-ыптхоюыую туятульыоять пюц ры
полыуыцц уялорця
Р юухультпту пюутятпрляутяя рохыофыоять
пюоячцтпть ппюпыутюы руюоятыоятц
, шоэф
 4
„ ŽŽ\n  \n ’\nŽ ‡\r\n\n Ž\r\b \f\n
-\f ‡ \n \n\r\n  \n\r-\f \f,
 Ž‡ 
⋅⋅-
aqk
aqP

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0
0,33
0,50
0,60
0,67
0,71
0,75
0,78
0,80
0,1
0,37
0,56
0,67
0,74
0,79
0,83
0,86
0,89
0,2
0,42
0,63
0,75
0,83
0,89
0,94
0,97
1,00
0,3
0,48
0,71
0,86
0,95
0,4
0,56
0,83
1,00

0,5
0,67
1,00


НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
фцццуыты яыцфуыця ятпршц штюпфп
ц уюорыя
фоюыпльыых птыцыцятюптцрыых тюупорпыцч,
ыоюы ц пюпрцл, юуслпыуытцюующцх ц юусулц
юующцх ппюпыутюы ояущуятрлуыця пцхыуяп a
тля полофуыця пухюпхлцчця. Пюцыую юпячутп
пюутятпрлуы р тпплццу 4.
Эпяуфтуыцу юухультптор
Шпш ялутуут цх пюутятпрлуыыосо цяялуторп
ыця, хпчпятую пюц пыплцху ппюпыутюор птыц
ыцятюптцрыосо юусулцюорпыця пюутпюцыцып
тульяшоч туятульыоятц ц оцуышу усо эффуш
тцрыоятц цсыоюцюуутяя ыуфоюыпльыпя шоы
поыуытп рхпцыотучятрця пцхыуя-ятюуштую я
рлпятыыыц ятюуштуюпыц. ыуфту туы р юусцо
ыпльыо-пюоятюпыятруыыых яцятуыпх юпхрцтця
пюутпюцыцыптульятрп тюпшторшп ц пюцыуыу
ыцу фоюыпльыых ыоюы эшоыоыцчуяшцыц псуы
тпыц тулороч яюуты ояущуятрляютяя пот рлц
яыцуы ыуфоюыпльыых цыятцтутор, что поюоф
тпут тцффуюуыццпццю юупльыых уялорцч ру
туыця пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц р
юпхюуху юпхлцчыых юусцоыор. ьупюцыятцу ро
рыцыпыцу тпыыосо фпштоюп поюофтпут яцтуп
ццю, пюц шотоюоч пюцыцыпуыыу сояутпюятроы
ыуюы, оюцуытцюорпыыыу ып яоруюшуыятрорп
ыцу яцятуыы птыцыцятюптцрыосо юусулцюорп
ыця пюутпюцыцыптульятрп, чпщу ряусо рутут
тольшо лцшь ш фоюыпльыыы цхыуыуыцяы уя
лорцч рутуыця пцхыуяп (что ыофыо отялутцть
по полофцтульыоч тцыпыцшу похцццч Юояяцц
р юучтцысу ∆oing Bυσinεσσ), пюц этоы юупльыпя
пюпштцшп туятульыоятц яупъуштор пцхыуяп ту
ыоыятюцюуут яущуятрорпыцу яуюьухыых цыятц
туццоыпльыых пюоплуы р тулороч яюуту, пюу
пятятрующцх юпяшюытцю р полыоч ыуюу пюут
пюцыцыптульяшосо потуыццплп юояяцчяшцх юу
Я учутоы рышуцхлофуыыосо пюорутуыыыч
р ятптьу пыплцх похролцл получцть ялутующцу
ыпучыыу юухультпты.
Поэлуыуытыо ятюуштуюцюорпыы ц яцяту
ыптцхцюорпыы юупльыо яущуятрующцу пп
юпыутюы птыцыцятюптцрыосо юусулцюорпыця
пюутпюцыцыптульяшоч туятульыоятц р фоюып
тпх птыцыцятюптцрыосо яотучятрця ц птыцыц
ятюптцрыосо тпрлуыця (я учутоы яоотыошуыця
фоюыпльыоч ц ыуфоюыпльыоч шоыпоыуыт), р
тоы чцялу ып юусцоыпльыоы уюорыу, что похро
ляут чутшо яфошуяцюорпть ыуюы по яохтпыцю
плпсопюцятыых цыятцтуццоыпльыых уялорцч
тля пцхыуяп ып ыпцполуу пюоплуыыых элуыуы
тпх р ятюуштуюу птыцыцятюптцрыосо тпрлуыця
ып пюутпюцыцыптульяшцу ятюуштуюы ц яущу
ятруыыо порыяцть цх эффуштцрыоять.
Эпюутулуыо, что рялутятрцу фоюыцюорп
ыця ппюпыутюор птыцыцятюптцрыосо тпрлуыця
1 ц
2 пюуцыущуятруыыо ып футуюпль
ыоы уюорыу рохтучятрця юусцоыпльыых оюсп
ыор рлпятц ып тпыыыу ппюпыутюы осюпыцчуыы.
Поэтоыу р пюпштцшу яыцфуыця птыцыцятюптцр
ыосо тпрлуыця ояопоу рыцыпыцу толфыо пыть
утулуыо ппюпыутюпы
3 ц
4 р ятюуштуюу
птыцыцятюптцрыосо рохтучятрця ып пцхыуя,
ррцту тосо что по тпыыыы ыппюпрлуыцяы юу
сцоыпльыыч уюоруыь рлпятц цыуут ыпцпольшцу
рохыофыоятц по оптцыцхпццц ц яыцфуыцю пт
ыцыцятюптцрыосо тпрлуыця ып яупъушты пюут
пюцыцыптульяшоч туятульыоятц путуы фоюыц
юорпыця ыпцполуу эффуштцрыоч цыятцтуццо
ыпльыоч шоыфцсуюпццц юусцоыпльыоч тулороч
яюуты.
Эпояыорпыо, что эшоыоыцчуяшоч ояыороч
рояпюоцхротятрп ыуфоюыпльыых отыошуыцч р
пюоцуяяу птыцыцятюптцрыосо юусулцюорпыця
пцхыуя-туятульыоятц ярляутяя тоятпточыо ры
яошцч уюоруыь цхтуюфуш яупъуштор пюутпюцыц
ыптульяшоч туятульыоятц ып рыполыуыцу фою
ыпльыых птыцыцятюптцрыых тюупорпыцч, ыоюы
ц пюпрцл, опуялпрлцрпющцх рхпцыыую рысот
ыоять тля юятп пюутпюцыцыптулуч, чпятц пю
юошюптцчуяшосо ппппюптп ц шоытюолцюующцх
оюспыор ыуфоюыпльыых яослпшуыцч по полу
чуыцю отыцыц ц пюутоятпрлуыцю тюусцыц ыу
фоюыпльыых уялус по хпыцфуыцю цхтуюфуш ып
рыполыуыцу птыцыцятюптцрыых тюупорпыцч,
Пюутлофуып ыптуыптцчуяшпя ыотуль
оцуышц ппюпыутюор ыуфоюыпльыосо рхпцыо
тучятрця пюутпюцыцыптуля я чцыорыцшпыц,
ояущуятрляющцыц шоытюольыо-ыптхоюыую ту
ятульыоять, пюпштцчуяшоу цяпольхорпыцу шо
тоюоч похроляут пюоячцтырпть ппюпыутюы ры
сотыоятц тля эшоыоыцчуяшцх псуытор цяполь
хорпыця ыуфоюыпльыых яхуы рхпцыоотыошу
ыцч ц ып ояыору этосо опюутулять топуятцыыу
сюпыццы птыцыцятюптцрыосо опюуыуыуыця хо
хячятрующцх яупъуштор.
Рлпсотпюыоять
  \r\f ž… « \f \n’ \n\t’ » 
\f“ \n\t-\f \f «ž  \n‘ \f\n‘
 ’ \f\f \f ’ \f\f\n \f“ \n\f\n»
О. И. Тплпдилпва, Р. И. Наликпв, К. Е. Гришин
Япцяош цяточыцшор
 \b\b\b ’ / ­. ., ƒ \f. ­., Œ . \f., ¦\b \n. . //
\t\b ’ \rŽ \r,  . — Š
32. — 2001. — 70 \b.
\n
., ­Ÿ\t\f
\b  ’. €  // ­\r\b ’
. — 2001. — Š
­’\t\f
€., 
, \r  // \b
\b \b\b \b\b \b. — . 2. — Š

\r ‹ \b\b \r  \b . \r
 †\b \b //  ’.  \r. — 2011. — Š
\n
€., \f
‰ \b\b  \r\r\b“ 
\b // \b  \b\b. — 2012. — Š

-\b \b \r ‹ ’‹‹ \b
\bŽ \r\r\bŽ \b : \b\b. ¡ - ’. . — ‹, 2015. — 351 \b.
Baumol
W.
J.
Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long Run Data Show // American Economic
Review. — 1986. — Vol. 76. — Pp. 1072–1085.
Davis
K., North
D.
Institutional Change and American Economic Growth. — Cambridge: Cambridge University
Press, 1971. — 803 .
North
D.
Government and the Cost of Exchange // Journal of Economic History. — 1984. — Vol. 44. — Pp.
ž
\b \b 2.0. ‰ \b \b ‹
 // ­\r\b ’. — 2016. — Š
„
  \b ‹Ž Ž \b “
 \r\b\b \b\b\b  // ­\b \b\b\b \b  . — 2011. — Š S5.
— C. 271–275. — ().
\f
.
†. 
 \bŽ   \b 
\b \bŽ \r\r\bŽ \b // ­\b ‡\f. , , ’. -
\r\b . — 2013. — Š

., \f
.
†., 
‡ \r \b ‹
  \b // . — 2014. — Š
\n
€., \f
., ƒ
‰ \r\r\b \b: . —
\f„. : ‡\b, 2004. — 448 \b.
Frye
T., Shleifer
™e invisible hand and the grabbing hand // American Economic Review. Papers and Proceedings.
— 1997. — Vol. 87(2) . — Pp. 354–358.
Williamson
O.
™e New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Literature.
— 2000. — Vol. 38 (3). — Pp. 595–613.
North
D.
Institutions // Journal of Economic Perspectives. — 1991. — Vol. 5. — Pp. 97–112.
Weingast
B.
R.
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region]. — 2016. — Vol. 12, Issue 4. — pp. 1001-1013
N. Z. Solodilova, R. I. Malikov, K. E. Gρiσηin
О. И. Тплпдилпва, Р. И. Наликпв, К. Е. Гришин
Malikov, R. I. & Grishin, K. E. (2013). Uroven administrativnykh baryerov kak indikator kachestva vzaimodeystviya
vlastnykh i predprinimatelskikh struktur [™e level of administrative barriers as an indicator of the quality of interaction
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
 : . — 2016. — . 12, \r. 4. — \f. 1014-1027
doi 10.17059/2016–4–4
\n 332.1
„\b \b\b  \b\b\b \b
(„, \b\b\b ; e-mail: [email protected])
РЕГИООАМЭОьК РОТЕОЦИАМ И РЕГИООАМЭОьК КАРИТАМ:
ГОИНОзООЕ
РЕАМЭООЕ
ОЕОБХОЕИНОЕ
Р ятптьу юпяшюырпютяя ояыорыыу полофуыця шптусоюцч «потуыццпл… ц «шппцтпл…, цх тцплуштц
чуяшпя рхпцыояряхь ц рхпцыоопуялорлуыыоять пюцыуыцтульыо ш яфуюу юусцоыпльыых яоццпльыо-эшо
ыоыцчуяшцх цяялуторпыцч. Эяущуятрлуы пыплцх поыятця «потуыццпл…, цяпольхууыосо р юпхыых от
юпялях хыпыцч, ыпчцыпя я усо яущыоятц шпш опщуфцлояофяшоч шптусоюцц ц хпшпычцрпя пюцыуыуыцуы
р чпятыых, отюпялурых ыпушпх (эшоыоыцшу, эшолосцц, пюцюотопольхорпыцц, юуяуюяорутуыцц ц
т.).
Юухультпты пыплцхп пошпхырпют, что ряу опюутулуыця цхлцшыу шоышюутыы, ыояят чпятыыч хпюпш
тую, пюутятпрляют яопоч юпхлцчыыу ыотцфцшпццц тюптцццоыыоч «юуяуюяыоч… шоыцупццц ц ыуфтп
ютяя р туоюутцчуяшоы опопщуыцц. Ортоюпыц рытулуыы рпфыучшцу яущыоятыыу чуюты потуыцц
плп, хпюпштуюцхующцу усо шпш ыуотъуылуыыч птюцпут, цыыпыуытыоу шпчуятро люпосо опъуштп
цлц ярлуыця. ьп этоы туоюутцчуяшоы ояыорпыцц тпутяя опюутулуыцу юусцоыпльыосо потуыццплп ц
юпяшюырпутяя усо ятюуштуюп, хпюпштуюцхующпяяя полцфуышццоыпльыоятью, полцпяпуштыоятью ц
ыыосоялочыоятью. Потуыццпл туююцтоюцц пюоярляутяя р ялутующцх фоюыпх: ыплцчцу (шоыцуытюп
цця), пюцтяфуыцу (тясотуыцу), уышоять (юпхыущуыцу), уяточчцроять (пухоппяыоять) ц похцццоыц
юорпыцу (полофуыцу). Шпфтыч цх этцх пяпуштор опъутцыяут чпятыыу (ппюццпльыыу) потуыццплы.
Эттульыоу рыцыпыцу утулуыо пюоцуяяпы тюпыяфоюыпццц юусцоыпльыосо потуыццплп, рыярлу
ыцю ыппюпрлуыцч ц этппор усо пюуопюпхорпыцч. ьп ояыору фцлояофяшцх поятюоуыцч Оюцятотуля ц
Ц. Шпытп пюутлофуыо рытулцть пять ятюптусцчуяшцх путуч пштуплцхпццц потуыццплп туююцто
юцц — уяточчцроятц, шолцчуятрп, шпчуятрп, полофуыця ц шппцтплцхпццц. Шппцтплцхпцця потуы
ццплп пюутполпспут ыпюпщцрпыцу усо ятппцльыоятц, рулцчцыы, шпчуятрп ц тоятупыоятц, что пюу
рюпщпут усо цх «рохыофыоятц… (пюутпояылош, уялорцч, фпштоюор) р «ыуопхотцыоять… (ыптопыоять,
опяхптульыоять). аюут пюуопюпхуут потуыццпл р юупльыую опщуятруыыую цуыыоять — шппцтпл.
Юусцоыпльыыч шппцтпл пюутятпрляут яопоч уыцруюяпльыую потюупцтульыую ятоцыоять, фоюыц
юующую уяпушыую ц шоышуюуытояпояопыую юусцоыпльыую яоццоэшоыоыцшу, ыуопхотцыую опщуятру.
Эяыорыыу полофуыця ц рыроты ятптьц ыосут ялуфцть туоюутцчуяшоч ояыороч юусцоыпльыых яо
ццпльыо-эшоыоыцчуяшцх цяялуторпыцч, цяпольхорптьяя р шпчуятру ыутотолосцчуяшоч ппхы тля юпх
юппотшц тошуыуытор ятюптусцчуяшосо плпыцюорпыця (ятюптусцч, шоыцупццч, яхуы, пюосыохор, пюо
т.) юпхрцтця юусцоыор юпхыосо тпшяоыоыцчуяшосо уюорыя.
 :
\r,  \r, \r ,  \r,
 \r,  \b’, \b  \r, \r 
 Ž \r,  \r ,  \r 
 Ž, Ž \b‹ \r \r, \r \b\b, \r
 \b, \r , \r \r…
Ррутуыцу
Поыятцу потуыццплп ярляутяя ппхорыы по
ыятцуы польшцыятрп юусцоыпльыых цяялуторп
ыцч. жцюошо цяпольхуя усо р япыых юпхлцчыых
оплпятях юусцоыпльыых цяялуторпыцч, япуццп
лцяты юутшо оятпыпрлцрпютяя ып усо яущыоят
ыоы яотуюфпыцц, чпято пюцтпрпя уыу пшяцо
ыптцчуяшую, пуяяпоюыую, ыу тюупующую то
шпхптульятр хыпчцыоять. Потуыццпл ыптулуы
© \f ­. ., ˜ . . \b. 2016.
ярочятроы пштуплцхпццц, похроляющцы уыу
рыятуппть р юолц юуяуюяор, фпштоюор, пюутпо
яылош юпхрцтця шпш туююцтоюцц р цулоы, тпш ц
оттульыых уу элуыуытор. Рыяшуч ятптцуч пш
туплцхпццц потуыццплп ярляутяя шппцтпл, ялу
фпщцч юупльыоч цуыыоятью, ыуюцлоы ыосущу
ятрп ц посптятрп юусцоып. Пюоцуяя тюпыяфоюып
ццц потуыццплп ц этппы усо пштуплцхпццц ялу
фцлц опъуштпыц цяялуторпыцч пюутятпрцтулуч
япыых юпхыых оплпятуч хыпыцч, ршлючпя ц оя
ыорополофыцшор рутущцх фцлояофяшцх шшол
— Оюцятотуля, Ц. Шпытп, Ш. ыпюшяп ц
тю. Р ятп
Г. А. Ттплвпв, Н. Е. Шарыгин
тьу ятулпып попытшп юпяяыотюуть этот ропюоя
ып юусцоыпльыоы уюорыу, пюцтпр уыу, р яцлу
ыпучыых цытуюуяор пртоюор, япуццфцчуяшцч
туююцтоюцпльыыч хпюпштую. Оштуплцхпцця по
туыццплп ып юусцоыпльыоы уюорыу отшюырпут
шцюошцу союцхоыты пюцыуыуыця эточ шптусо
юцц уфу р шпчуятру ыпучыоч шоыцупццц.
ыутотолосця цяялуторпыцч
Оыплцх потуыццплп юусцоыпльыосо юпхрц
тця пюутполпспут, пюуфту ряусо, утцыоу поыц
ыпыцу потуыццплп шпш юоторосо шптусоюцч
ыосо поыятця, ялуфпщусо ыутотолосцчуяшоч
ояыороч тля поялутующусо пыплцхп. ауюыцы
«потуыццпл… шоышюутцхцюуутяя чуюух поыя
тця «юуяуюяы…, «фпштоюы…, «уялорця…, «пюутпо
т.
Р яряхц я этцы ыуопхотцыо юпяяыотюуть
потхоты юпхлцчыых пртоюор ш тюпшторшу шп
тусоюцц «потуыццпл… ц уу пюоцхротыых отыо
яцтульыо опюутулуыыых яфую опщуятруыыоч
фцхыц. Эпюутулуыця потопюпыы ц рыятюоуыы
тпшцы опюпхоы, чтопы тпть ялоро япуццплц
ятпы р юпхыых оплпятях хыпыцч ц пюоялутцть
пюоцуяя шоышюутцхпццц поыятця «потуыццпл…
от усо опщусо яотуюфпыця ш полуу чпятыоыу,
шоышюутыоыу ц япуццпльыоыу. Юухультпты
пюутятпрлуыы р тпплццу.
Эпопщуыцу точуш хюуыця
Ялутуут отыутцть юят хпюпштуюыых ояопуы
ыоятуч, пюцяущцх ряуы пюцрутуыыыы опюуту
луыцяы потуыццплп:
потуыццпл тюпштуутяя шпш япояопыоять,
шпчуятро, ярочятро опъуштп, рохыофыоять ыпш
яцыпльыо юуплцхорпть опюутулуыыыч пюоцуяя
цлц тучятрцу. Р польшцыятру пюцрутуыыых р
тпплццу пюцыуюор — это рохыофыоять цлц япо
яопыоять опъуштп ц (цлц) эшоыоыцчуяшосо яупъ
уштп ш ояущуятрлуыцю ыушотоюоч хохячятруы
ыоч туятульыоятц. Потуыццпл цулуяоопюпхыо
юпяяыптюцрпть шпш шптусоюцю, хпюпштуюцхую
щую цыыпыуытыыу ярочятрп опюутулуыыосо
опъуштп (ыппюцыую, лпытшпфтп, юусцоып, пюут
т.
т.) шпш тпшоросо;
этц япояопыоять ц ярочятрп ыу опяхп
тульыо пюцряхпыы ш шоышюутыоыу опъушту,
оыц ыояят уыцруюяпльыыч хпюпштую ц тучятрц
тульыо пюцяущц цы ряуы (ятюпыу, туююцтоюцц,
эшоыоыцшу, пюоцхротятру, лпытшпфту ц
т.
т.),
опюутпя, ыпюяту я опщцыц чуютпыц, р шпфтоы
шоышюутыоы ялучпу яроц япуццфцчуяшцу, уыц
потуыццпл ярляутяя юухультптоы чулору
чуяшоч туятульыоятц. еуюты ц шпчуятрп опъуштп,
хпюпштуюцхующцу усо потуыццпл, уять юухуль
тпт пюцлофуыця похыпрптульыосо, пюуопюпху
ющусо ц яохцтптульыосо тюутп по отыошуыцю
ш яоотрутятрующцы опъуштпы. Рохыофыоятц
этцх пюуопюпхорпыцч опюутуляютяя тухыцчу
яшцыц рохыофыоятяыц, опщуятруыыыыц по
тюупыоятяыц (цулуяоопюпхыоятью) ц ятупуыью
цхучуыыоятц;
потуыццпл ялуфцт ряуопщуч, рыутюуыыу
пюцяущуч ряуы пух цяшлючуыця опъуштпы шп
тусоюцуч. фсо шоышюутыпя цулурпя ыппюпрлуы
ыоять — фоюып пштуплцхпццц, опюутуляутяя
тольшо тополыцтульыыы рцторыы пюцхыпшоы
— потуыццпл юпхрцтця, эшоыоыцчуяшцч, ту
юцятяшцч, рыпуяшп ц
т.
т., ц ыу ыояцт опопщуы
ыыч хпюпштую;
шптусоюця потуыццплп ыофут пыть рыюп
фуып чуюух поыятця «юуяуюяы…, «цяточыцшц…,
«хпппяы…, «яюутятрп…, «рохыофыоятц… ц
т.
т.
Потуыццпл — это яцлп (ыощь), яшюытпя эыую
сця (хплофуыыпя потуыцця) р опъушту «япыоы
по яупу…;
потуыццпл пюутполпспут ыпшяцыпльыую
япояопыоять (потуыццю) опъуштп, пштуплцхп
цця (юуплцхпцця) шотоюоч опюутуляутяя ыыо
фуятроы рохыофыоятуч, шоышюутыыы яочутп
ыцуы рыутюуыыцх ц рыушыцх фпштоюор, ыплц
чцуы яоотрутятрующцх опъуштцрыых ц яупъуш
тцрыых пюутпояылош.
Юухультпты ц рыроты
Юусцоыпльыыч потуыццпл пюутятпрляут яо
поч фуышццоыпльыую шптусоюцю. Эы отлцчп
утяя ялофыыы яоятпроы, полцфуышццоыпльыо
ятью, ыыосопяпуштыоятью ц ыыосоялочыоятью.
Юпхыоопюпхыоу пюоярлуыцу потуыццплп тюу
пуут усо яцятуыптцхпццц ц ятюуштуюцхпццц. Р
пуюрую очуюуть, ялутуут юпхлцчпть ялутующцу
фоюыы пюоярлуыця потуыццплп: ыплцчцу (шоы
цуытюпцця), пюцтяфуыцу (тясотуыцу), уышоять
(юпхыущуыцу), уяточчцроять (пухоппяыоять),
похцццоыцюорпыцу (полофуыцу) (юця. 1).
Потуыццпл ыплцчця (шоыцуытюпццц) юуяую
яор пяяоцццюуутяя я тюптцццоыыыы пюутятпр
луыцуы о туююцтоюцпльыых пюутпояылшпх,
рохыофыоятях, пюцюотыых посптятрпх ц яоцц
пльыо-эшоыоыцчуяшцх ыпшоплуыцях. лто ыпц
полуу шцюошо пюутятпрлуыыпя р лцтуюптуюу юу
яуюяыпя тюпшторшп потуыццплп.
Р сюпыццпх юусцоыор лошплцхуутяя рыутюуы
ыцч потуыццпл, шотоюыч ярляутяя пюутпояыл
шоч фцхыутуятульыоятц лютуч ц яоццпльыо-
эшоыоыцчуяшосо юпхрцтця туююцтоюцц. Р яо
ятпру юусцоыпльыосо потуыццплп рытуляютяя
усо чпятыыу рцты — ппюццпльыыу потуыццплы.
Яюутц ыцх: пюцюотыо-юуяуюяыыч, юушюупцц
оыыыч, чулоручуяшцч, пюоцхротятруыыыч, цы
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО

Š \n \n «\n»  \n ‡ Ž [1–29]
 \n

ƒ\n (\n )
‰… \r
\r
( .
Potentia
— \b), \b, \b, \b\b, 
\r\b,   \b\r  ” -
, \b ; \b  , …
\b, \b\b \r \b
†” ’\r
\b \b (†\f)
\f\r …\b - ”, \b\r\b
\b\b, ŽŽ  -
\f. \t. ‰ [2]
„
•\b\b \b \b“ \b \r
\b 
\n. \b [3]
\f \r \b,  ”‹
    \r \r\b\b 
\b 
. . \f [4]
„ \b\r\b\b \r 
G. Haase, 1977 [5]
\f\r\b \rŽ \b\b \b …\b
\b\r\b
G. Haase, 1978 [6]
\t \b \r: \b \r
\b, -\b, , \b, \b\b
\r ”, \b\b  Ž, 
\b , 
­. ­. “, 1984 [7]
­\b \b\b \b , ’
 \b \r
­. . ˆ,
. ­. [8]
\b\b
\f\r\b Ž Ž \b \r
 \b\r \b\b  \r\b\b 
\b  …\bŽ \r\b
\n. . \b [9]
„-
\b\b
‰\r \r \r\b ‘  \bŽ \r
Ž \b\b   \r-\b\b \b
\b (\b \rŽ \b\b, Ž…Ž\b \r
 ,  \b…\b“ \b
\b)  \b  \r \b
\r \bŽ ’‹‹Ž \b\r\bŽ \b \r \b \bŽ
  ’\b \b\b
„. ¦. † [10]
1) \f\r\b\b \rŽ \b\b  …  \b ( \b
,  “)  Ž“ \b \r
“ \r \r“   Ž Ž
\b  \b\b \r. Œ\b \rŽ \b\b
€ ” \b\b,    
 Ž\b“ \b \r Ž Ž\bŽ \b
-’\bŽ \bŽ …\b \b \b \b
Ž \b  \b. \b 
„. \r.-. ‹\bŽ Ž \b\b Ž \b\b 
 \b \b;
2)   ’\b \r — \b\r \r
Ž ŽŽ \b-’\bŽ ”Ž \b
\r\b \rŽ \b\b;
3) \b\b \rŽ, \b\b, \b,  \r\b\b,
, \b  \b, \b  \b\b
 \b …\b, \b  — \r\b
 ‘ \r \b;
4) \b \r \b \rŽ \b\b, 
   \b\r \b \bŽ 
 \r  ” , .
.  \r
 \b, \r Ž  \b…\b \b 
 \b  \b 
. . \b [11]
1) C\r\b\b \rŽ \b\b  …  \b ( \b
,  “) \b\r  \r\b
\b \r \b…\b \r  
 Ž Ž\b  \r;
\b ’
\r [12]
Г. А. Ттплвпв, Н. Е. Шарыгин
 \n

ƒ\n (\n )
2) \b\r \r Ž ŽŽ \b-’
\bŽ ”Ž \b\r\b \rŽ \b\b
\f\r\b \rŽ \b\b 
œ. . \b [13]
\f\r\b \rŽ \b\b , \b\r
“\b   \b\r  Ž\b \r \b
\b“… -Ž\b \r\b\b
•. . \f,
­. . ˜ [14]
\f\r\b \b\bŽ \rŽ \b\b, 
 ’‹‹ \b\r \r   
, Ž, Ž
. \t. Œ\b [15]
\f \r \b , \b\r\b \b\b
Ž \b\b
‡. . „\b,
. ‡. [16]
\f\r\b\b \r \b\r \b \r\b\r
 \r\b …\b   
Ž
. ­. \f [17].
„, Ž“… \b\r\b \b\bŽ \b
\b, \b… \b   ‹ 
-\r\bŽ \r\b \b\r“… \r
\r\b   \rŽ \b
. ‡. \t,
­. „.  [18].
\f\r\b \b\b, \b\r“\b  
\b\r Ž\b \b \r \b
  \rŽ \b, \b\r \r
Ž \r 
­. . \n [19].
\f\r\b \b\bŽ \b\b , \b 
Ž Ž\b  ’\b \b
­. . ˆ,
. ­. [8]
Œ\b \r\b \rŽ \b\b,   
 Ž\b \bŽ  Ž\bŽ 
\b ’\b \b\b Ž 
\t. œ. \b [20]
-
\b
\f\r\b Ž \b\b
. . ,
\t. ¦. †Ž [21]
„
’
\f …\b \b, … \r\b \r 
\rŽ \b
 ’\r
\b \b. †
 •‹ [22]
„\b
1) ‰‘ \r,  \r\b \r \r
\b\r “…Ž\b \b\b;
2) \b…\b“… \r \b \r\b,
\b\r\b \b 
\b ’
\r [12]
„ 
\b“ \b ‘ , 
 \r \r  \b 
\r \r 
\b ’
\r [12]

\t“…\b \r …  - 
\b , \b\r …\b ( )
\r    Ž  \r
\b \b\b“ \b\r\b \b, \r‹\b\b
- 
.
\b ’
\r [12]
„
”‹
‚\b  \r ”‹ \b
-’\bŽ ‹, “… \b\r 
 \b ”‹  Ž \r
\b …\b. „ ”‹ \b  \r
Ž \b\b, \r ‹ \b\r
‰Ž ”‹.
 \b. .,
„

\f\r\b \bŽ \b\b , “…Ž\b  
Ž, Ž Ž\b ,  Ž, 
  \b\r ”
. \t. [24]
‰”  ‹\b \r (\r \r
\b) \r\b \r “…Ž\b \bŽ (\b  
\rŽ , Ž \r, 
Ž \b\b, Ž\b \r\b\b 
.
. †. [25]
\r .
‚\f\t . . .
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
 \n

ƒ\n (\n )
\b\b (
 \b)
\f\r\b\b  \b\r \r
 \b Ž“…Ž Ž ‹  
Ž \r\b\b  \r \b
­. . \n,
. \t. \n [26]
\b
\b \b
„\b ’
\r [27]
\f\r\b\b ’ \b, \b, \r\r, Ž
\b \b…\b \r\b-’\b“ 
\b, \r\b \r“, , \b,  
\r\b \b, …\b \r\b, \b\r 
 \r\b \r, (\r\b \r
\b\b, \b\b \r\b,  -Ž
\b \r, \r  \b)
\b ’
\r [12]
\b
„ \b\b \b \r \b , 
  \b\r Ž\b \b  \b
 Ž  \r\b ’,  Ž
Ž  Ž\b  \b…  
\r\b… \r
‡. . ˆ” [28]
„
\r\b (
potential
output
  ‘ \r\b (­­„) \r \r \b\r
 \bŽ “…Ž\b \b\b
\n. . ,
\f. ˆ. †“ [29]
‚\f\t .
фюпятюуштуюыыч, яуюрцяыыч, цыыорпццоыыыч,
шультуюыыч, цытуллуштупльыыч, оюспыцхпцц
оыыо-упюпрлуычуяшцч ц
Ппюццпльыыу потуыццплы отлцчпютяя юпх
ыоопюпхцуы, шотоюоу пюоярляутяя пюц цх шлпя
яцфцшпццц. Эыц ыосут пыть уятуятруыыыыц
ц цяшуяятруыыыыц, ыптуюцпльыыыц ц шуль
туюыо-тухорыыыц, ятптцчуяшцыц ц тцыпыцчу
яшцыц, тучятрующцыц ц юухуюрыыыц ц
т.
т. Р
то фу рюуыя оыц опюпхуют опюутулуыыую цу
лоятыоять, опуялорлуыыую туююцтоюцпльыоч
лошпццуч, рхпцыоопуялорлуыыоятью ц рхпцыо
тополыуыцуы шоыпоыуытор.
Потуыццпл пюцтяфуыця (тясотуыця) пюояр
ляутяя р яотуюфптульыоы ц фоюыплцхорпыыоы
пяпуштпх. Р яотуюфптульыоы плпыу шпфтыч юу
сцоы оплптпут опюутулуыыыыц юуяуюяпыц тля
пюцрлучуыця цыруятцццч, цыыорпццч, торп
юор, шрплцфцццюорпыыоч юппочуч яцлы, туюц
ятор, пюутятпрцтулуч ыпушц, шультуюы, цяшуя
ятрп ц
тю. воюыплцхорпыыыч пяпушт пюцтяфу
ыця ояыорырпутяя ып фцхцчуяшцх хпшоыпх сюп
рцтпццц ц опюутуляутяя чуюух потуыццпл поля
юпяяулуыця, пюоцхротятрп, тюпыяпоютп.
Потуыццпл уышоятц юусцоып рыюпфпутяя
р рохыофыоятц пюцыять ц юпхыуятцть опюу
тулуыыоу шолцчуятро хохячятруыыых опъуш
тор, тюпыяпоютыых яюутятр, ыпяулуыця ц хпрц
яцт от рыуятцыоятц ц элпятцчыоятц пюцюотыоч
яюуты, эшолосцчуяшоч ыппюяфуыыоятц, пюуяяп
пытюопосуыыоч ц тухыосуыыоч ыпсюухшц. Эы от
юпфпут юухуюры туююцтоюцц, лпытшпфтор, юу
сцоыпльыых шлпятуюор, юыышп торпюор, уялус,
юппочуч яцлы ц
т.
т. [30–32].
Потуыццпл уяточчцроятц (пухоппяыоятц)
пюоярляутяя р япояопыоятц юусцоыор пюотцро
ятоять фцыпыяорыы, эшолосцчуяшцы, тухыоло
сцчуяшцы шюцхцяпы, яохюпыять цлц рояятпыпр
лцрпть ятюуштуюу ц фуышццц яоццоэшоыоыцшц,
порышпть уюоруыь ц шпчуятро фцхыц ыпяулу
ыця. Эы юуплцхуутяя р шоыплушяыоы ц япплпы
яцюорпыыоы юпхрцтцц юусцоыор, юпццоыпль
ыоы пюцюотопольхорпыцц, яохюпыуыцц яюуты
фцхыц, уторлутроюуыцц фцхыуыыых потюуп
ыоятуч ыпятоящусо ц путущусо юусцоыпльыосо
яоопщуятрп.
Потуыццпл похцццоыцюорпыця отюпфпут от
ыошуыця юусцоып я юпхыыыц шоыпоыуытпыц
ошюуфпющусо ыцюп. Эяыорыыу полофуыця шоы
цупццц эшоыоыцшо-суосюпфцчуяшосо полофу
ыця пылц опояыорпыы Ц.
ыпуюсочхоы [31].
Потуыццпл похцццоыцюорпыця юусцоып ршлю
чпут ояопуыыоятц суоэшоыоыцчуяшосо поло
фуыця по отыошуыцю ш ялутующцы опъуштпы
тучятрцтульыоятц:
элуыуыты опщуятруыыосо пюоцхротятрп
(цяточыцшц яыюья, юыышц япытп пюотушццц,
цыыорпццоыыыу ц шультуюыыу цуытюы, тюпыя
поютыыу шоыыуыцшпццц ц
т.
т.);
эшоыоыцшо-суосюпфцчуяшцу пюуплы, хоыы
ц поля (цуытюпльыоу, эшяцуытюцчыоу, пуюцфу
юцчыоу, слупцыыоу, пюцсюпыцчыоу);
рпфыучшцу цытусюпльыыу туююцтоюцпль
ыыу элуыуыты опщуятрп (фошуяы, полюяы; лц
ыцц, шоюцтоюы ц фсуты; шоыцуытюы).
шоышюутыыу уюорыц юусцоыпльыоч цуюпю
хцц (ыцшюо-, ыухо- ц ыпшюополофуыцу).
Г. А. Ттплвпв, Н. Е. Шарыгин
Потуыццпл туююцтоюцц яущуятруыыо опо
спщпутяя усо ыуыптуюцпльыыыц пштцрпыц,
яцыролцчуяшцы яотуюфпыцуы — фоюыцюорп
ыцуы похцтцрыосо цыцтфп юусцоып, что рлця-
ут ып усо шоышуюуытояпояопыоять ц учпятцу р
туююцтоюцпльыоы юпхтулуыцц тюутп, уялус,
Шпфтпя фоюып пюоярлуыця потуыццплп от
юпфпут опюутулуыыыч юуяуюя ц шоышюутыую
рохыофыоять яоццпльыо-эшоыоыцчуяшосо юпх
рцтця юусцоып. Пюц этоы ялутуут цыуть р
рцту, что ряу рцты потуыццплп туяыо рхпц
ыояряхпыы ц рхпцыоопуялорлуыы ц ып ояыору
пюцыццпор яцыуюсутцшц фоюыцюуют цулоят
ыыч юусцоыпльыыч потуыццпл. лтот потуы
ццпл ярляутяя ппхцяоы пуюяпуштцрыосо юпх
рцтця юусцоыор ц порышуыця плпсояоятояыця
лютуч.
Потротя цтосц пюорутуыыосо пыплцхп,
ыофыо яфоюыулцюорпть ялутующцу рыроты.
Потуыццпл — ярочятро люпоч яущыоятц, уу
япояопыоять цхыуыятьяя, ятпыорцтьяя тюусоч.
Ярочятрп потуыццплп, шпчуятрп, яоятпр ц ятюуш
туюп опюутуляютяя ятупуыью усо «орлптуыця…
(цхучуыыоятц ц пюуопюпхорпыця) чулорушоы.
Рохыофыоятц пштуплцхпццц потуыццплп хпрц
яят от яочутпыця рыутюуыыцх ц рыушыцх фпш
тоюор. Рыутюуыыцу пюутпояылшц яряхпыы яо
ярочятрпыц япыосо потуыццплп (цхучуыыоятью,
ояроуыыоятью, потсоторлуыыоятью), п рыушыцу
тутуюыцыцюуютяя ятучуыцуы опятоятульятр
(цулуроч ыппюпрлуыыоятью пюцыуыуыця, ыплц
чцуы яоотрутятрующцх уялорцч, пюутпояылош
ц фпштоюор).
Оыплосцчыыу пяпушты пюцыуыуыця туюыцып
«потуыццпл… хоюошо пюоялуфцрпютяя пюц пып
лцху усо пюцюотыо-юуяуюяыоч тюпшторшц [3–23].
Пюцюотыыч потуыццпл опъутцыяут пюцюотыыу
уялорця ц юуяуюяы, пюцюотыо-юуяуюяыыч —
тольшо юуяуюяы, то уять шоыпоыуыты пюцюоты,
 


( )

\n\r\f\t\r

\b \t
 \t

\b
 \r
-
 \f\r


\f \n 
\f 
\f 
\n\t\n\b 

 \n\r 
\n\r 
 
 

 

\n
\n\n \n 
   
\n 
( )
. 1.
\f \r 
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
шотоюыу ыупояюутятруыыо ыосут пыть цяполь
хорпыы р опщуятруыыо полухыоч туятульыоятц
я учутоы юятп рыушыцх тюупорпыцч (рулцчцыы,
ыплцчця тюусцх юуяуюяор, тухыолосцч, япюояп
т.
т.). ьппюцыую, сцтюоэыуюсутцчуяшцч по
туыццпл туююцтоюцц пюцыято сюптуцюорпть по
тюуы шптусоюцяы. Юпхлцчпют опщцч сцтюоэ
ыуюсутцчуяшцч потуыццпл — рулцчцып потуы
ццпльыоч эыуюсцц, шотоюоч оплптпют ряу по
руюхыоятыыу рототошц. Эпюутуляутяя шпш пюо
цхрутуыцу юпхыоятц рыяот ып опъуы соторосо
ятошп. аухыцчуяшцч сцтюоэыуюсутцчуяшцч по
туыццпл — чпять опщусо, шотоюпя ыофут пыть
цяпольхорпып пюц яущуятрующуы уюорыу юпх
рцтця ыпушц ц тухыцшц, п эшоыоыцчуяшцч по
туыццпл — чпять тухыцчуяшосо, юуплцхпцця шо
тоюоч эшоыоыцчуяшц цулуяоопюпхып. Поыятыо,
что потюпхтулуыцу ып потопыыу сюптпццц ыо
яцт цятоюцчуяшцч хпюпштую ц хпрцяцт от шоы
шюутыых опятоятульятр (шпш рыутюуыыцх, тпш ц
Япыо яотуюфпыцу потуыццплп ыуцхпуфыо
ыуяут ып яупу отпучптош рыушыцх опятоя
тульятр ц туы япыыы опюоруюспут шюцтцшу тпш
ыпхырпуыосо юуяуюяыосо потхотп р цхучуыцц
потуыццплп [34]. Р эточ яряхц полухыо ыппоы
ыцть ыыуыцу пыуюцшпыяшосо учуыосо люцхп
дцыыуюыпып, шотоюыч юпяяыптюцрпл юуяуюяы
шпш ыучто «чцято фуышццоыпльыоу, ыуоттулц
ыоу от чулоручуяшцх потюупыоятуч ц чулоручу
яшцх рохыофыоятуч… [35, я. 10].
Потуыццпл шпш юуяуюя ршлючпут ряу яюут
ятрп, хпппяы, цяточыцшц ц рохыофыоятц, шото
юыу ыосут пыть цяпольхорпыы тля тоятцфуыця
поятпрлуыыоч цулц ц юушуыця шоышюутыых хп
тпч. лто ыпшяцыпльыо рохыофыыч рпюцпыт юу
плцхпццц ряух цыующцхяя опъуштцрыых пюут
пояылош я учутоы плпсопюцятыо яшлптырпю
щцхяя рыутюуыыцх ц рыушыцх уялорцч. Шпюл
Хпуэю полпспл, что пюцюотыыу уялорця — ыуч
тюпльыыч по яроуч яущыоятц ыптуюцпл, п уфу
поыятцу «юуяуюяы… потюпхуыурпут рыярлуыцу
(оцуышу) полухыоятц тпыыоч рущц ц уу ршлптп
р шультуюу [36].
л.
Олпур пюцыуыцтульыо ш туююцтоюцц
япуццпльыо потчуюшцрпут, что потуыццпл —
это ыу тольшо рохыофыоять, юуплцхууыпя пюц
яочутпыцц япыых плпсопюцятыых фпштоюор, ыо
ц потуыцця, тюупующпя ыуятпытпютыых потхо
тор, тополыцтульыых уялорцч ц уяцлцч [25].
Юусцоыпльыыч потуыццпл — это туююцтоюц
пльыпя яорошупыоять ряух цыующцхяя юуяуюяор
(пюцюотыых ц опщуятруыыых, ыптуюцпльыых
ц тухорыых), шотоюыу цяпольхуютяя цлц ыо
сут пыть рорлучуыы р пюоцуяяы опщуятруыыосо
рояпюоцхротятрп я цулью порышуыця уюорыя ц
шпчуятрп фцхыц ыпяулуыця, тпльыучшусо юпх
рцтця яоццоэшоыоыцшц, ушюуплуыця полцтцчу
яшоч ятппцльыоятц.
ьпхюулп ыуопхотцыоять опояопцть оплпятц
пюцыуыуыця, ыппюпрлуыця трцфуыця, яфуюы
пштуплцхпццц потуыццплп.
Шоыцуптупльыыу оюцуытцюы пюц юушу
ыцц этцх ропюоя ыофыо ыпчтц р «ыутпфцхцшу…
Оюцятотуля [37]. Р фцлояофяшоы учуыцц оп
пшту ц потуыццц Оюцятотуль юпяяыптюцрпл
потуыццю шпш япояопыоять рущц пыть цыоч
р чутыюух шптусоюцях: яущуятрорпыця, юпх
рцтця, юоятп ц пюоятюпыятруыыосо пуюуыу
щуыця. Юпяяыотюуыцу потуыццплп опъуштп р
эточ ыпцполуу опщуч яцятуыу шооютцыпт ыо
фут пыть юуплцхорпыо р люпоч оплпятц хыпыцч
[38]. ыутпфцхцчуяшпя шоыцупцця Оюцятотуля
похроляут опюутулцть ояыорыыу ыппюпрлу
ыця пштуплцхпццц потуыццч туююцтоюцц пух
отыояцтульыо уу шпчуятруыыосо яотуюфпыця.
Потуыццпл туююцтоюцц шпш япояопыоять юу-
сцоып ш тюпыяфоюыпццц по этцы чутыюуы цх
ыуюуыцяы пюутятпрлуы ып юцяуышу 2.
Трцфуыцу юусцоыпльыосо потуыццплп по
шпфточ шооютцыпту пюоцяхотцт р ыппюпрлу
ыцц ыпюпщцрпыця опщуятруыыоч хыпчцыоятц
ц цуыыоятц, полухыоятц тля рыполыуыця яроуч
ццрцлцхпццоыыоч ыцяяцц, яроусо пюутыпхып
чуыця. Эпюутуыцу чуют посптятрп, пюцчуы по
сптятрп, цуыыоять шотоюосо ояохыпют ц юпхту
ляют ряу члуыы опщуятрп, ярляутяя ятуюфыуроч
лцыцуч пштуплцхпццц потуыццч туююцтоюцц.
дуыыоять ц хыпчцыоять юусцоыпльыосо по
туыццплп урулцчцрпютяя по ыуюу тлцтульыо
ятц пытця, юоятп уяточчцроятц ц ятппцльыоятц
по отыошуыцю ш рыутюуыыцы ц рыушыцы рох
тучятрцяы. Пюцюотыыу, чулоручуяшцу ц шуль
туюыо-цятоюцчуяшцу юуяуюяы ыуфтпютяя р яо
хюпыуыцц, рояятпыорлуыцц ц рохопыорлуыцц.
Поттуюфпыцу ряух шоыпоыуытор потуыццплп р
яоятояыцц ыупюухотящуч цуыыоятц — хплос юо
ятп цх хыпчцыоятц тля юусцоыпльыосо яоопщу
ятрп р пуюяпуштцру.
Пот япояопыоятью ш шпчуятруыыоч тюпыя
фоюыпццц потюпхуыурпутяя ыплцчцу у потуы
ццплп тпшцх хпюпштуюцятцш, шотоюыу тпют рох
ыофыоять ыотуюыцхцюорпть усо р ыуфыоы тля
опщуятрп ыппюпрлуыцц, пюцтпрпть уыу ыорыу
ярочятрп, туыоыятюцюорпть шпчуятрп, ыуопхо
тцыыу тля уторлутроюуыця юпятущцх потюуп
ыоятуч чулоручуятрп. По ыуюу эролюццц опщу
ятрп ыуыяютяя юуяуюяыыу пюцоюцтуты чуло
рушп. фялц ып ыпчпльыых этпппх, р пуюцот шочу
рых ццрцлцхпццч пуюроочуюутыую хыпчцыоять
цыулц пцолосцчуяшцу фпштоюы, то р ояутлых
яоопщуятрпх ыпцпольшую цуыыоять пюцопюулп
Г. А. Ттплвпв, Н. Е. Шарыгин
хуыля. Цытуятюцпльыпя эпохп поюотцлп япюоя
ып ыцыуюпльыо-яыюьурыу юуяуюяы, п поятцыту
ятюцпльыоу опщуятро — ып цытуллушт, ыпушу ц
хыпыця. Туыпыцятцчуяшпя ццрцлцхпцця роятюу
пуут юпяцрут цяшуяятрп, троючуятрп ц шюуптцрп.
ьо ро ряу пуюцоты ыуцхыуыыоч цуыыоятью, ыу
пюуыуыыыы птюцпутоы люпосо потуыццплп пыл
чулоруш. Полцшоыпоыуытыоять ц ялофыоять по
туыццплп ярляютяя ыу тольшо птюцпутоы уяту
ятруыыых ярочятр туююцтоюцц, ыо ц юухультп
тоы яохцтптульыоч цлц юпхюушцтульыоч туя
тульыоятц лютуч.
Цыыпыуытыоять ярочятрп юоятп у люпосо
потуыццплп рюят лц што-то потруюсыут яоыыу
ыцю. Шолцчуятруыыоу ыпюпщцрпыцу юуяуюяор,
цх юпяшцюуыыоу рояпюоцхротятро — ыуопхотц
ыыу пюутпояылшц поятупптульыосо ццрцлцхп
ццоыыосо юпхрцтця.
Потуыццпл пштуплцхцюуутяя пот яорошуп
ыыы рохтучятрцуы тюух пяпуштор (рцтор) чуло
ручуяшосо тюутп. Пуюрыч пяпушт яряхпы я похып
рптульыоч туятульыоятью лютуч. Р пюоцуяяу
цхучуыця, пюуцыущуятруыыо пыплцтцчуяшоч
ыппюпрлуыыоятц, потуыццпл туююцтоюцц ту
тплцхцюуутяя, уточыяутяя, пюцопюутпут ыорыу
шпчуятрп. Этыорюуыуыыо ояущуятрляутяя пюу
опюпхорптульыпя туятульыоять, цлц шоыруюяця.
лто ртоюоч пяпушт — пюоцуяя потсоторшц по
туыццпльыых юуяуюяор туююцтоюцц ш ыупояюут
ятруыыоыу цяпольхорпыцю. аюутцч пяпушт яря
хпы я пюцыуыуыцуы троючуяшцх, яохцтптуль
ыых, ыорптоюяшцх япояопыоятуч. ьп этоы этппу
пюуоплптпут яцытух. Потуыццпл опюутпут чуюты
полыоты, шоыплушяыоятц, цулоятыоятц. Эы юпя
яыптюцрпутяя шпш утцыоу опюпхорпыцу, оплптп
ющуу ярочятрпыц, хпюпштуюыыыц тля потоп
ыосо юотп яущыоятуч, — япплпыяцюорпыыоятью,
уяточчцроятью, яцыуюсцуч, соыуоятпхоы, эыую
тфуытыоятью ц
т.
т. Цяялуторпыця тпшцх опъуш
тор тюупуют ояопых уяцлцч. Эыц ыпцулуыы ып
поцяш ыпцполуу эффуштцрыых япояопор пюцыу
ыуыця юуяуюяор, рыутюуыцу ыпцлучшцх тоятуп
ыых тухыолосцч, юпццоыпльыоу цяпольхорпыцу,
яохюпыуыцу, рояпюоцхротятро ц ыпюпщцрпыцу
потуыццплп.
Потуыццпл юусцоып пштуплцхцюуутяя чу
юух рояпюцятцу лютуч, ыпяыщпяяь хыпчцыыыц
чуютпыц, опюпятпя цуыыоятыыыц хпюпштуюц
ятцшпыц, пюцопюутпя ыуфыыу шпчуятрп, «посп
туя… р пюоцуяяу похыпыця ц пюуопюпхорпыця.
дуыыоять юусцоып опюутуляутяя усо уяточчц
роятью ц ятппцльыоятью, япояопыоятью ш шп
чуятруыыыы пюуопюпхорпыцяы (р ыуопхотцыоы
тля яоццуып тюуыту), шолцчуятруыыыы урулц
чуыцяы (юояту) ц рохыофыоять пуюуыущуыця от
цуытюп ш пуюцфуюцц (ыпюпщцрпыцю цуытюпль
ыоятц). Пот «цуытюпльыоятью… р тпыыоы ялучпу
поыцыпутяя полофуыцу р цуытюу япыых юпхыых
опщуятруыыых пюоятюпыятр — эшоыоыцчуяшосо,
цыфоюыпццоыыосо, полцтцчуяшосо, туыосюп
фцчуяшосо, цыятцтуццоыпльыосо, фцыпыяоросо
т.
т. дуытю — это точшп яояюутоточуыця фуыш
ццоыпльыых яряхуч, ыуято пюцыятця юушу
ыцч р шпфтоы цх этцх пюоятюпыятр, плцхоять ш
ыуыу — рохыофыоять опюутулять яопятруыыую
яутьпу р шооютцыптпх тпыыосо пюоятюпыятрп.
По яутц, пуюуыущуыцу туююцтоюцц р «пюцято
тулуроы… пюоятюпыятру — это пуюуыущуыцу юу
сцоып р опщуятруыыо-суосюпфцчуяшоы полу.
Р поялутыцу соты ыорыыц сюпыяыц хпцсюплп
фуышцця похцццоыцюорпыця юусцоыор р яоцц
пльыо-эшоыоыцчуяшоы пюоятюпыятру ятюпыы
, 
 
 \r \f \r\n\t\n 
\f
\f\r
\b
\f\n
 \f
\r\f

 
. 2.
 \f \r\b 
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
)
()
(\r\f)
(\t\b)
\r

\r \n\r (\t)
(
(\r
)
(\r)
 ­\n
\t
(\t€)
‚\n \r
()
\r\t\r (\r)
. 3.
 « » «\f» \f \r . 
Г. А. Ттплвпв, Н. Е. Шарыгин
ц ыцюп. Юусцоы ыофут похцццоыцюорпть яупя
шпш шлпторпя пюцюотыых юуяуюяор, уыцшпль
ыпя пплцтюп шюпяоты ц юпхыоопюпхця лпыт
шпфтор, ыорыч цуытю цыыорпццоыыых тоятц
фуыцч (Яшолшоро — р ятюпыу, Цыыополця — р
аптпюятпыу), шультуюыпя ятолццп (фрюопы, шпш
это пытплпяь ятулпть Пуюыь), тюутья ятолццп
(Шпхпыь), юотцып ряурохыофыых суюоур ц
т.
Шптусоюцц «пшт… ц «потуыцця… тюпштуютяя
Оюцятотулуы цяхотя цх пюоплуыы рохыцшыо
руыця ц тюпыяфоюыпццц отыоч рущц (яущыо
ятц) р тюусую. Пюцчуы это трцфуыцу толфыо
цыуть шпчуятруыыыу сюптпццц (ятупуыц), чутшо
фцшяцюорптьяя р рояпюцятцц лютуч, оплп
тпть оцуышоч, птушрптыоч цх потюупыоятяы ц
Этцы цх путуч фоюыплцхорпыыосо (р рцту
фцлояофяшцх шптусоюцч) трцфуыця рущц (яущ
ыоятц «япыоч по яупу…) р ятоюоыу тюусоч яущ
ыоятц пюутлофцл Ц. Шпыт [3;]. Шпыт рытулял чу
тыюу сюуппы шптусоюцч, цх шотоюых отып — ыо
тпльыоятц (рояпюцятця, отыошуыця), пюутятпр
ляут тля ыпя ояопыч цытуюуя. Юят шптусоюцч
ыотпльыоятц, пюутлофуыыыч фцлояофоы, юуп
лцхуутяя р шоытушяту яуфтуыцч «рохыофыоять…,
«тучятрцтульыоять… ц «ыуопхотцыоять…. Пюц-
рыуяуыцу этцх шптусоюцч р пюоцуяя трцфуыця
юусцоыпльыосо потуыццплп похроляут ятюуш
туюцюорпть этппы усо тюпыяфоюыпццц отыо
яцтульыо хыпчцыоятц, цуыыоятц тля туююц
тоюцпльыосо яоопщуятрп. Яорыущуыцу трух
яхуы фцлояофяшцх шптусоюцч похроляут ыпы
получцть тоятпточыо шоыятюуштцрыую ыо
туль тюпыяфоюыпццц юусцоыпльыосо потуыцц
плп р юусцоыпльыыч шппцтпл (юця. 3). Эып по
хроляут шоышюутцхцюорпть путц пштуплцхпццц
потуыццплп, рычлуыцр ояыорыыу этппы усо
тюпыяфоюыпццц.
Пуюрыч этпп — рыярлуыцу шпшосо-лцпо пюц
хыпшп потуыццплп. Яопятруыыо, япы по яупу юу
сцоы цлц туююцтоюця уфу ярляютяя потуыцц
пльыо хыпчцыыыц опъуштпыц р яцлу фпштп яро
усо яущуятрорпыця. Хтуяь рпфыы пюцяущцу цы
хпюпштуюцятцшц, тутуюыцыцюующцу тольшо
рохыофыоятц цяпольхорпыця. Цтуытцфцшпцця
этосо этппп ыофут пыть ояущуятрлуып пюц ып
лцчцц утцыцчыых хпюпштуюцятцш потуыццплп,
шпяпющцхяя оттульыых усо шоыпоыуытор, по
лучуыыых по ялучпчыоч рыпоюшу. Эыц похро
ляют оцуыцть потуыццпл шпш оттульыыу рцты
юуяуюяор тольшо р япыых опщцх чуютпх ц юпя
яыптюцрпть лцшь руяьып оттплуыыую рохыоф
ыоять цх цяпольхорпыця.
Эцуышп ыофут пыть шпчуятруыыоч ц шолцчу
ятруыыоч (пплльыоч, цытушяыоч, эыуюсутцчу
яшоч, ыптуюпльыоч). епщу ряусо оып ояущуят
рляутяя р ыптуюпльыых пошпхптулях по ыуто
тцшпы, пюцыятыы р яоотрутятрующцх рцтпх
эшоыоыцчуяшоч туятульыоятц, цлц пюц рыпол
ыуыцц ятпытпютыых пюоцутую оцуыцрпыця (шп
тусоюцц полухыых цяшоппуыых, яотуюфпыцу
полухыых шоыпоыуытор р юутпх, хпппя тюуру
яцыы по поюотпы, поыцтут почр ц
т.
т.).
ьп ялутующуы этппу похыпыця потуыццпл
туююцтоюцц пюутятпрляутяя тоятпточыо уяточ
чцрыы ро рюуыуыц опюпхорпыцуы яо ялоф
ыыы (ыыофуятруыыыы) шоыпоыуытыыы яоятп
роы ц юусцоыпльыыыц ояопуыыоятяыц (яроуо
пюпхцуы). Юуяуюяы цхучуыы ыпятольшо, чтопы
пюутятпрлять цытуюуя тля хохячятруыыоч ту
ятульыоятц, тоятупыы ц ыосут пыть эшоыоыц
чуяшц оцуыуыы. Ятоцыоятыпя оцуышп ярляутяя
пюутрпюцтульыоч, ыояцт ро ыыосоы эшяпуют
ыыч хпюпштую ц, шпш пюпрцло, ояущуятрляутяя
по пртоюяшцы ыутотцшпы.
Рыу хпрцяцыоятц от ыутотор оцуышц очуыь
рпфуы япы уу фпшт. лто пюцхыпыцу тучятрц
тульыоч опщуятруыыоч цуыыоятц потуыццплп,
шотоюпя, уятуятруыыо, ыофут яущуятруыыо от
лцчптьяя от фпштцчуяшоч, яряхпыыоч я рлця
ыцуы яцюыцыутыых фпштоюор. Оыплоспыц по
топыосо яоятояыця ц оцуышц потуыццплп яр
ляютяя ятпюторпя цуып ыуятоюофтуыцч полух
ыых цяшоппуыых, луяыых ц хуыульыых учпятшор
ып пушццоыпх ц шоышуюяпх, пюутрпюцтульыпя
оцуышп пюутпюцятцч тля пюцрптцхпццц ц
т.
Пуюухот юусцоыпльыосо потуыццплп р
фоюыу ятоцыоятыоч оцуышц ярцтутульятруут о
усо шпчуятруыыоы пюуопюпхорпыцц — оы ятпыо
рцтяя потуыццпльыыы шппцтплоы, то уять пюц
опюутпут пюцхыпшц уыцруюяпльыоч цуыыоятц
(ятоцыоятц) фцыпыяоросо шппцтплп. Юпхлцчця
я юупльыыы шппцтплоы ряу-тпшц уять, ц оыц
яущуятруыыы:
потуыццпл ыофут ошпхптьяя ыцшоыу ыу
ыуфыыы ц роопщу ыу юуплцхорптьяя шпш шппц
тпл. Тля усо тюпыяфоюыпццц р шппцтпл ыуопхо
тцыы тополыцтульыыу уяцлця цлц плпсопюц
ятыоу ятучуыцу опятоятульятр;
пюутрпюцтульыпя оцуышп р люпоы ялу
чпу яупъуштцрып ц (цлц) шоыъюыштуюып. Эып ыу
ряустп яоотрутятруут офцтпыцяы юыышп. Эчуыь
юутшо оцуышп ц ятоцыоять юуплцхпццц потуы
ццплп яорпптпют;
поюоч яцтупцця яшлптырпутяя ыпятольшо
ыуплпсопюцятыо, что пюупятятруут пюоуш
тпы по ояроуыцю юуяуюяор ц отшлптырпут цх
ып ыуопюутулуыыыч яюош. Потуыццпл оятпутяя
ыуроятюупорпыыыы.
ауы ыу ыуыуу, ыплцчцу ятоцыоятыоч оцуышц
(туыуфыосо эшрцрплуытп юуяуюяор туююцтоюцц)
похроляут сороюцть о потуыццплу шпш торпюу —
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
путущуы шппцтплу юусцоып, посптятру цлц цуы
ыоятц, шотоюпя пюц опюутулуыыых уяцлцях ыо
фут пюцыояцть пюцпыль (яохтпрпть пюцппроч
ыую ятоцыоять). ьп эточ ояопуыыоятц потуы
ццплп пшцуытцюуут рыцыпыцу ь.
в.
Юучыуюя,
отыучпя, что «эшоыоыцчуяшц оцуыуыыыч пюц
юотыо-юуяуюяыыч потуыццпл р суосюпфцчуяшцх
юпышпх сояутпюятрп рхотцт р яоятпр ыпццоыпль
ыосо посптятрп ятюпыы… [11, я. 375].
Хпшлючуыцу
Шппцтплоы р полыоы яыыялу этосо хыпчуыця
юусцоыпльыыч потуыццпл ятпыорцтяя пюц ры
полыуыцц юятп ялутующцх уялорцч.
Потуыццпл туююцтоюцц (фпштцчуяшц япы
юусцоы) пуюухотцт р фпху уяточчцросо яущу
ятрорпыця, юуплцхуя отцы цх слпрыых пюцыцц
пор яоццпльыо-эшоыоыцчуяшосо юпчоыоопюп
хорпыця — пуюяпуштцрыоять. Тоятцспутяя этп
ятппцльыоять (ятппцльыоять р яыыялу пытця, п
ыу шояыоятц ц шоыяуюрптцхып) шолцчуятруыыоч
цулоятыоятью (ряуполыоточ по Ц. Шпыту), япп
лпыяцюорпыыоятью ятюуштуюы ц шоыплушяыо
ятью яотуюфпыця.
Юуяуюяы туююцтоюцц цх яуыыы оттуль
ыых цуыыоятуч ятпыорятяя туююцтоюцпль
ыоч яцятуыоч пяпуштор чулоручуяшосо ыпялу
тця ц ошюуфпющуч яюуты [40], шоыплушяоы, юу
сцоыпльыыы потуыццплоы р полыоы яыыялу
этосо ялорп. Потуыццпл рыятуппут р юолц цу
лоятыосо опюпхорпыця, тюупующусо яоотрут
ятрующцх ыутотор похыпыця, юусулцюорпыця ц
Р шпчуятруыыоы отыошуыцц юусцоыпль
ыыч потуыццпл пюцопюутпут чуюты уыцшпльыо
ятц ц япояопуы хпыять яопятруыыую япуццфц
чуяшую ыцшу р опщуятруыыоы ц туююцтоюцпль
ыоы юпхтулуыцц тюутп.
Юусцоыпльыыч потуыццпл ятпыорцтяя
цуытюоы хыпыцч, тухыолосцч ц шоыпутуыццч,
тюпыяфоюыцюуя туююцтоюцю, р туюыцыолосцц
ыоюруфяшцх эшоыоыцшо-суосюпфор Р. Ояхпчып
ц О. Цхпшяуып, р «юусцоы опучуыця… [41]. апшпя
туююцтоюця ыпцполуу полыо цяпольхуут шпш
ыуятыыч, тпш ц рыушыцч шппцтпл, фоюыцюуут
шоышуюуытояпояопыоу хохячятро, уяпушыоу
фуышццоыцюорпыцу шотоюосо поттуюфцрпутяя
ыупюуюырыыы пюоцуяяоы опучуыця р юпышпх
цыыорпццоыыоч ппюптцсыы юпхрцтця яоццоэ
шоыоыцшц. Р эточ юолц потуыццпл туююцтоюцц,
п я ыцы ц ряя туююцтоюця ятпыорятяя ыухпыуыц
ыыыц, ыуопхотцыыыц опщуятру.
Потуыццпл ятпыорцтяя шппцтплоы, шостп
оы опюутпут чуюты яоццпльыо-эшоыоыцчу
яшоч ыуопхотцыоятц. апшцы опюпхоы р тюпыя
фоюыпццц юусцоыпльыосо потуыццплп р шппц
тпл юуплцхуутяя шпыторяшпя тюцптп ыотпльыо
ятц — «рохыофыоять… — «тучятрцтульыоять…
— «ыуопхотцыоять….
Пюурюпщуыцу потуыццплп р «ыуопхотц
ыоять… потчуюшцрпут япы фпшт яоруюшуыця
пштп шуплц-пюотпфц. Пюотпруц рыыуфтуы пюо
тпрпть потуыццпл по чпятяы, уыу это шюпчыу
ыуопхотцыо цыуыыо яуччпя. апшцу фу ыпыуюу
ыця туыоыятюцюуут ц пошупптуль: уыу ыуопхо
тцыо шупцть тпыыыч юуяуюя.
Пюутлофуыыыу ып юцяуышу 3 ыппюпрлуыця
пштуплцхпццц юусцоыпльыосо потуыццплп хп
шлптырпют плсоюцты усо шппцтплцхпццц. Р тп
шоы рцту оыц ыояят уыцруюяпльыыч хпюпштую,
ыуфтпяяь р тпльыучшуы уточыуыцц ц тутплцхп
ццц пюцыуыцтульыо ш шоышюутыыы цхучпуыыы
опъуштпы (тцппы юусцоыор) ц хптпчпы, ятоя
щцы пуюут цяялуторптулуы.
Люппя туююцтоюця цлц юусцоы юуплцхуют
этц потуыццц цяхотя цх хпюпштуюцятцш яоп
ятруыыосо пюоятюпыятрп, ппюпыутюор ыппол
ыяющцх усо опъуштор ц ярлуыцч, цулуроч ып
пюпрлуыыоятц фуышццоыцюорпыця, ялофцршу
сояя ыппоюп пюоплуы ц пюотцроюучцч, ояопуы
ыоятуч рыутюуыыуч ц рыушыуч яцтупццц ц
т.
Япцяош цяточыцшор
†” ’\r\b \b / „ . . . „Ž. — . : \f\b ’\r, 1991. —
‚\r
\f \b\b . — . : \b\b , 1986. — 797 \b.
\f
­.,  
\f., . 25, . II. — .: „. — 548 c. — \f. 197.
‘
„ ”‹  … \b // . II ­\b\b“. ‹. \b‘.
. I. — . : ‡‹, 1948. — \f. 56–83.
Haase
Ziele und Aufgaben der geographischen Landsca§sforschung in der DDR // Geographische Berichte. —
82. — He§ 1. — P. 1–19.
Haase
Г. А. Ттплвпв, Н. Е. Шарыгин
\f
\b\b \r : \b \b \b\r \b\b. — .
, 1991. — 92 \b.
\f
 \r-\b\b \r    // ‡‹ 
\r \b\b. — 2000. — Š

„\r. \f-\b\r. — . : \b, 1990. — 637 \b.
\b ’\r / „ . . ˆ. \t. . . : \b, 1999. — 702 \b.
\f
„ \r  \b // \t\b ­‡‰. — 1971. — ­\r.

., ™
\b \r-\b\b \r // \t\b 
\f\f\f. \f ’\b. — 1977. — Š
¢
 ’\bŽ :   \b\b. — ˆ. : , 1980. — 128 \b.
\f
.
., \n
”.
.
  \r”\b \r \b\b
\f\f\f. — .: , 1980. — 256 \b.
\f
„-\b\b \r : \b \r,  // ­\b
ˆ\b \b. — 1988. — ­\r. 3. — \f. 125–130. — (7).
†\f
., \n\f
„-\b\b \r . ‡‹\b  \b
. — ˆ: ­… ”, 1986. — 263 \b.
­\t\f
‰\r \r-\b\b \r  ’ \r \r
\r //   …\b \r Ž. — ­ : \t- ­‡„\t.
€
„-\b\b \r  \b // \r\r
. — 2009. — Š
€\f
., “‘
-\b \r. ‰\b  \b\r. —
ˆ. : , 1987. — 95 \b.
 ’\r\b \b. † — •‹. \r . — .: • — TERRA, 1994.
— . 3. — 1055 \b.
‰Ž ”‹. \b. — . : „\b\b, 1982. — 272 \b.
”\f
\f-’\b \r . „ , \b\r \r
. — •: \t\b ’ ‰ , 1997. — 380 \b.

\f-’\b ‹. „-\b \b. — . : \b,
­\f
., ­
. „, , \r”\b. „ \b. — .:
\t\b  «\n\b», 2013. — 672 \b.
„\b ’\r. — . : \b, 1999. — 701 \b.
„\n\f
.
\b \rŽ  ’\b \r // ‹ . —
2. — \f. 347–354 [ \b\b]. URL: http://www.ogbus.ru ( …: 11.01.2016).
\f
., Ÿ
\b. — .: \t‹-, 2006. — 940 \b.

\n. — . : \t\b  «­\b», 2002. — 496 \b.

„\r ’\b . T. l. –. : „\b\b, 1993. — 450 \b.
Enright
J., Ffowcs-Williams
Local Partnership, Clusters and SME Globalusation. — OECD Workshop paper,

 \b Ž\b. — \b\b : , 1986. — 304 \b.
­\t\f
„ \r ’: … \r // •‹ ¨. [
\b\b]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=820 ( …: 9.01.2016).
Zimmermann
W.
World Resources and Industries, 2nd. ed. — New York: Harper & Brothers, 1951. — 98 .
Sauer
O.
, Early Relations of Man to Plants // Geographical Review. — Š
37. — 1947. — . 1–25.
\b. ‹ / „. . ­. \n. — .—ˆ. : „, 1934. — 256 \b.
\b‹\b ’\r\b \b. — . : \f\b ’\r, 1989. — 815 \b.
­
\n \b\r\b\b \b // \n \t. \f. . 3. — . : „, 1964. — 302 \b.
Zimmermann
W.
What We Mean by Resources, Chapter 1 // Texas Looks Ahead / Drummond L. — Texas: ed.,
Austin, 1944. — 136 .
Asheim
B.
T.
, Isaken A. Regional Innovation Systems: ™e integration of local «Sticky» and Global «Ubiquitous»
Knowledge // Journal of Technology Transfer. — 2002. — Vol. 27. — Issue 1. — . 77–86.
Цыфоюыпцця оп пртоюпх
\n  ƒ 
—  ‹\bŽ , , ‹ \b-’\b
‹, „\b \b\b  \b\b\b \b (\b\b\b ,
614990, „\b , . „, . †, 15; e-mail: [email protected]).
“\f † ‹\n
—  ‹\bŽ , \r‹\b\b, “… ‹ \b
-’\b ‹, „\b \b\b  \b\b\b \b
(\b\b\b , 614990, „\b , . „, . †, 15, 15, 332; e-mail: [email protected]).
НОБыЕ ИРРКЕГОБА
ИЮ ОО РЕГИО
АКь
ОИ ЭКО
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region]. — 2016. — Vol. 12, Issue 4. — pp. 1014-1027
V. A. Stolbov, M. ∆. Sηaρygin
Perm State National Research University (Perm, Russian Federation; e-mail: [email protected])
Rεgional Potεntial and Rεgional Caπital: «Poσσibility… — «Rεality… — «Nεcεσσity…
Še article describes the main provisions of the categories «potential» and «capital», their dialectic interconnection and
interdependence in the ‹eld of regional socio-economic studies. Še analysis of the concept of «potential» used in the dišerent
branches of knowledge, beginning with its essence as a general philosophical category and ending with the use in private, industrial
sciences (economics, ecology, environmental management, resources, etc.) is conducted. Še results of the analysis show that all
the de‹nitions are overly speci‹c, represent the various modi‹cations of the traditional «resource» concept and need in theoretical
generalization. Še authors have highlighted the most important essential features of the «potential» that characterize it as an
attribute, an inherent quality of any object or phenomenon. On this theoretical basis, the de‹nition of «regional capacity» is
given and its structure, characterized by functionality, multi aspects and multiplicity is revealed. Še potential of a territory is
manifested in the following forms: the availability (concentration), gravity (gravitation), capacity (accommodation), stability
(security) and positioning (position). Each of these aspects brings together the private (partial) potentials. Special attention
is paid to the processes of the transformation of regional capacities, to the identi‹cation of the directions and stages of its
transformation. Based on the philosophical principles of Aristotle and Immanuel Kant, it is proposed to allocate ‹ve strategic
ways to actualize the potential of a territory — sustainability, quantity, quality, position, and capitalization. Capitalization of
potential involves increasing its stability, size, quality, and availability that turns it from «possible» (prerequisites, conditions,
factors) to the «necessity» (necessity, obligation). Work converts potential into a real social value — capital. Še regional
capital is an universal use-value, forming a successful and competitive regional socio-economics necessary to the society. Main
provisions and conclusions of the article can serve as a theoretical basis for regional socio-economic research, be used as a
methodological base for the development of strategic planning documents (strategy, concepts, schemes, forecasts, programs etc.)
of the development of the regions of the dišerent taxonomical level.
Keywords:
potential, regional potential, potential of the territory, regional capital, actualization of potential, regional
socio-economics, structure of the regional capacity, ways to mainstream regional potentials, regional potential as capital as
a possible, regional capital as real and necessary, mechanism of transformation capacity into capital, sustainability potential,
the potential of capacity, potential of gravitation, potential of movement
Rεfερεncεσ
Prokhorov, A. M. (Ed.). (1991).
ŽBolshoy entsiklopedicheskiy slovar [Great encyclopedic dictionary].Ž
Г. А. Ттплвпв, Н. Е. Шарыгин
Privalovskaya, G. A. & Runova, T. G. (1980).
ŽTerritorialnaya organizatsiya promyshlennosti i prirodnye resursy SSSR
[Territorial organization of industry and natural resources of the USSR].Ž
Moscow: Nauka Publ., 256.
 : . — 2016. — . 12, \r. 4. — \f. 1029–1039
doi 10.17059/2016–4–5
\n 330.15
Œ\b \b\b \b (Œ\b, \b\b\b ; e-mail: [email protected])
НЕТОЕИЧЕТКИК ИОТТРфНЕОТАРИК ОЦЕОКИ
ТОЦИО
ПКОМОГО
ПКОООНИЧЕТКОК ТРЕЕь РЕГИООА
Г ГРАОИЦАХ фТТОКЧИГОТТИ БИОТФЕРь
Ятптья поярящуып цяялуторпыцю яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч яюуты ц юпхюппотшу эффуштцр
ыосо ыутотцчуяшосо цыятюуыуытп оцуышц уу уяточчцроятц, похроляющусо полуу тояторуюыо опюуту
лять уюоруыь хохячятруыыоч туятульыоятц юусцоыор р сюпыццпх уяточчцроятц пцояфуюы.
Р пуплцшпццц юусцоыпльыпя яцятуып юпяяыптюцрпутяя шпш яорошупыоять пюоыышлуыыых пюут
пюцятцч, яоццпльыоч цыфюпятюуштуюы ц пюцюотыых уялорцч, яохтпющцх япуццфцчуяшую туююцто
юцпльыую яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшую яюуту, уяточчцроять шотоюоч хпрцяцт от уюорыя хохяч
ятруыыоч туятульыоятц, цхыуюяуыосо уышоятью эшояцятуыы туююцтоюцц. Эпояыорпыо цяпольхо
рпыцу ыутотцшц яюпрыцтульыоч оцуышц эыуюсутцчуяшцх пошпхптулуч хохячятруыыоч туятульыоятц,
яохтпющуч япуццфцчуяшую яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшую яюуту юусцоып, ц пошпхптуля эшолосцчуяшоч
уышоятц туююцтоюцц, тпющуч рохыофыоять полуу тояторуюыо оцуыцрпть уюоруыь уяточчцроятц
юусцоып р сюпыццпх уяточчцроятц пцояфуюы. Тпыыыч ыутот похроляут ып ояыору хпышыутых ыпту
юцпльыых ц эыуюсутцчуяшцх потошор ояущуятрлять пюосыохцюорпыцу юпхрцтця цяялутууыоч туююц
тоюцц ып ояыору цхыуюуыця опщусо потошп эыуюсцц.
Р юухультпту цяялуторпыця рыярлуы цытцшптою уяточчцроятц яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч
яюуты юусцоыор вюпльяшосо футуюпльыосо ошюусп, ыпцпольшпя уяточчцроять опюутулуып у ныпло-
ьуыуцшосо пртоыоыыосо ошюусп, ыпцыуыьшпя — у еуляпцыяшоч оплпятц, что яряхпыо шпш я пюцюот
ыыыц уялорцяыц туююцтоюцч, тпш ц ояопуыыоятяыц ятюуштуюы эшоыоыцшц. Цяпольхууыыч пошпхп
туль пюоцхротцтульыоятц тюутп, рыюпфуыыыч р эыуюсутцчуяшцх утцыццпх, похролцл рыярцть юу
сцоыы, цыующцу пюцюотоуышцу отюпялц хохячятрп. вятпыорлуыо, что р тпыыых юусцоыпх ыпплю
тпютяя яущуятруыыыу ыптуюцпльыыу потошц р элуштюоэыуюсутцчуяшоч отюпялц, что пюцротцт ш
польшцы утульыыы рыпюояпы ппюыцшорых спхор. Пюорутуыыпя оцуышп ыуяущуч туыосюпфцчуяшоч япо
яопыоятц р полыоч ыуюу шоююулцюуут я юпячутпыц цытцшптоюп уяточчцроятц юусцоыпльыоч яц
ятуыы ц пыплцхоы пюоцхротцтульыоятц тюутп р юусцоыпх. Я цяпольхорпыцуы получуыыосо ыутотц
чуяшосо цыятюуыуытпюця р тпльыучшуы фоюыцюуутяя ыотуль упюпрлуыця уяточчцроч яоццо-эшолосо-
эшоыоыцчуяшоч яюуты юусцоып, учцтырпющпя эшолосцчуяшую уышоять пцояфуюы.
 :
\b-’-’\b \b , ’\b \b, \b 
, -’\b \r, \b\b \b‹, \r-Ž\b \b\b, 
\b… \b\r\b\b,  \b\b\b,  \b\b, \r\b 
Ррутуыцу
Ятюуыцтульыыч юоят пюоыышлуыыосо пюо
цхротятрп ып пюотяфуыцц поялутыцх трух
яот лут пюцрул ш ыпюпятпыцю шюцхцяыых ярлу
ыцч, шпш р эшоыоыцшу, тпш ц р пюцюоту. Рлцяыцу
© . œ., . œ., „\b •. . \b.
хохячятруыыоч туятульыоятц ып пцояфуюыыу
пюоцуяяы тоятцсло тпшосо уюорыя, шостп тпль
ыучшцч юоят эшоыоыцшц ыпчцыпут усюофпть
цх уяточчцроятц. Р  р. чулоручуятро рпую
рыу ятолшыулояь я осюпыцчуыыоятью яыюьу
рых юуяуюяор р ыпяштппу плпыуты. Тлоппльыыч
хпюпштую рохтучятрця эшоыоыцшц ып пцо
яфуюу, пюотолфпющцчяя юоят ыпяулуыця хуы
А. Ю. Еаванкпв, Е. Ю. Евинин, Е. А. Рпстникпв
ыосо шпюп ц опюптыоу рлцяыцу этцх пюоцуяяор
ып эшоыоыцшу пюцрулц ш шюцхцяу ряуч хуыыоч
Яослпяыо шлпяяцчуяшцы эшоыоыцчуяшцы
туоюцяы, пюоцуяя опщуятруыыосо рояпюоцх
ротятрп ярляутяя пюоцуяяоы фцхыуопуяпучу
ыця ц рояпюоцхротятрп чулоручуятрп. апшоу
отофтуятрлуыцу пыло руюыыы, пошп ыпяштппы
рохтучятрця хохячятруыыоч туятульыоятц ып
пцояфуюыыу пюоцуяяы пылц ыухыпчцтуль
ыыыц. Р яорюуыуыыых уялорцях пюоцуяя фцх
ыуопуяпучуыця ярляутяя слоппльыыы ц ршлю
чпут р яупя рояпюоцхротятро уялорцч яущу
ятрорпыця чулоручуятрп ып плпыуту.
Ялуторптульыо, ыпто юпяшцюцть опъуы по
ыятця «опщуятруыыоу рояпюоцхротятро…, ршлю
чцр р ыусо пюоцуяя рояпюоцхротятрп уяло
рцч яущуятрорпыця чулоручуятрп, ц, яоотрут
ятруыыо, юпяшцюцть пюутыут эшоыоыцшц шпш
ыпушц ц шпш ыптуюцпльыоч яцятуыы, ршлючцр
р яоятпр эшоыоыцшц пюцюотыыу пюоцуяяы р
пцояфуюу.
Яоотрутятруыыо, рохыцшпут ыуопхотцыоять
фоюыцюорпыця ыороч ыпушц, пюутыутоы ця
ялуторпыця шотоюоч путут слоппльыыч пюоцуяя
рояпюоцхротятрп уялорцч яущуятрорпыця чу
лоручуятрп. лшоыоыцчуяшпя туоюця толфып ця
хотцть ыу цх ыптуыпыыых ыупюоруюяуыых сц
потух о порутуыцц потюупцтулуч ц пюоцхро
тцтулуч, п цх опъуштцрыых хпшоыор упюпрлу
ыця ялофыоч яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч
яцятуыоч. ауоюутцчуяшпя ояыорп ыороч ыпушц
толфып цяхотцть цх опъуштцрыых хпшоыор юпх
рцтця ялофыоч яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч
яцятуыы, п ыу тольшо цх яоопюпфуыцч эшоыоыц
чуяшоч рысоты.
Яущыоятью яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшосо
пюоцуяяп рутуыця хохячятруыыоч туятульыо
ятц, ярляутяя пюуопюпхорпыцу рущуятруыыосо
ц эыуюсутцчуяшосо потуыццплп пцояфуюы, п
тпшфу хптюпт чулоручуяшосо тюутп р пюотушт,
уторлутроюяющцч опщуятруыыую потюупыоять
пух ыпюушуыця уятуятруыыых ппюпыутюор пцо
яфуюы. Яоутцыуыцу этцх тюух шоыпоыуытор яр
ляутяя ыуопхотцыыы уялорцуы яущуятрорпыця
яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч яцятуыы.
Эпыт пошпхырпут, что ыыосцу пюоплуыы яо
ццпльыоч, эшоыоыцчуяшоч ц эшолосцчуяшоч ыу
япплпыяцюорпыыоятц цхыпчпльыо хпюофтплцяь
ып юусцоыпльыоы уюорыу ц тольшо хптуы пуюу
юпятплц р ыпццоыпльыыу ыпяштппы. Рялутятрцу
этосо цяялуторпыцу юпхрцтця юусцоып я похц
ццч шоыплушяыоятц ц яцятуыыоятц ярляутяя
отыоч цх ыутотцчуяшцх ц ыутотолосцчуяшцх
ояыор цяялуторпыця пюоплуыптцшц уяточчц
росо юпхрцтця р цулоы [1]. Цяялуторпыцу отц
ыпшорых яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшцх пюо
плуы ц цх юушуыцу ыосут яущуятруыыо юпхлц
чптьяя ып юпхлцчыых туююцтоюцях. Этыц ц ту
фу рцты хохячятруыыоч туятульыоятц ыосут
цыуть юпхлцчыыу эшолосцчуяшцу поялутятрця.
Р юушуыцц потопыых пюоплуы рпфыоу хыпчу
ыцу толфыо пюцыптлуфпть лошпльыоыу туююц
тоюцпльыоыу уюорыю цх пыплцхп, что пошпхпыо
р юппотпх [2, 3]. Цыуыыо лошпльыыч уюоруыь
пыплцхп пюоплуы рхпцыояряхуч эшоыоыцчу
яшоч ц эшолосцчуяшоч яцятуы тпут рохыофыоять
полуу тщптульыосо цхучуыця ц учутп япуцц
фцшц шпш оттульыых пюоцхротятр, тпш ц пюц
юотыых юуяуюяор ц уялорцч тпыыоч туююцтоюцц
я точшц хюуыця охюпыы ошюуфпющуч яюуты [4].
Р яряхц я этцы рохыцшпут ыуопхотцыоять юпх
юппотшц ыпучыо-ыутотцчуяшосо цыятюуыуы
тпюця оцуышц яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч
яюуты юусцоып.
ауоюутцчуяшцу ояыоры
ыуфтцяццплцыпюыых цяялуторпыцч
яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч яюуты
Ялофыоять цяялуторпыцч яоццо-эшолосо-
эшоыоыцчуяшоч туятульыоятц яюуты юусцоып
яряхпып я туы, что япуццплцяты — яоццолосц,
эшолосц, эшоыоыцяты, суосюпфы, пюхцтуштоюы,
хуылууятюоцтулц ц
тю., фцрут р яроцх яоп
ятруыыых шоыцуптупльыых ыцюпх. Цхруятыыч
учуыыч Т.
гпюруч отыучпут, что пюуотолуыцу
тпшоч юпяяослпяорпыыоятц р цяялуторпыцях яр
ляутяя шлючуроч хптпчуч, ыо тля уу юушуыця
ыуопхотцыо пюуотолуть яущуятруыыыу ыуто
толосцчуяшцу ц шоыцуптупльыыу пюоплуыы [5].
Рупую тюупуут ыу цяшпть юушуыцу р упюо
щуыыых шпютцюорпыыых фоюыпх, п ыпхотцть
отруты р яоццпльыоч оюспыцхпццц чюухры
чпчыоч ялофыоятц [6]. Поэтоыу тля юпяшюытця
поыятця яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч туя
тульыоятц яюуты юусцоып ыуопхотцы туоюутц
чуяшцч ппппюпт, шотоюыч ояыорпы ып ыуфтця
ццплцыпюыоы потхоту ц яочутпут р яупу эшоло
сцчуяшцч, яоццпльыыч ц эшоыоыцчуяшцч пот
хоты. Пюц этоы юусцоыпльыоу пюоятюпыятро
ыпыц юпяяыптюцрпутяя р рцту ялофыоч тцып
ыцчуяшоч яцятуыы, р шотоюоч яоццпльыыч пюо
цуяя, эшолосцчуяшцу ярочятрп ц ятюуштуюп эшо
ыоыцчуяшоч туятульыоятц ыупюуюырыо рхпц
ыотучятруют тюус я тюусоы, яохтпрпя опюуту
луыыую яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшую яюуту
[7–;].
Ялофыыу яцятуыы ряустп ярляютяя отшюы
тыыц ц оплптпют потошпыц рущуятрп ц эыую
сцц. Рутучц слоппльыоч яцятуыоч фцхыуопу
япучуыця ряусо чулоручуятрп, потопыоч отшюы
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
точ ыуятпццоыпюыоч яцятуыоч ярляутяя ц эшо
ыоыцшп, пюц этоы оып ыпхотцтяя рыу яоятояыця
юпрыоруяця. фу яущуятрорпыцу опуялорлуыо
пюуопюпхорпыцуы эыуюсутцчуяшцх потошор
пцояфуюы, п тпшфу поятояыыыы опыуыоы рущу
ятроы ц эыуюсцуч. Этшюыточ туюыотцыпыцчу
яшоч яцятуыоч, ыо р ыуыьшуы ыпяштппу, ярля
утяя ц яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшпя яюутп юу
сцоып. Пюц этоы эыуюсця юпяхотуутяя ып фуыш
ццоыцюорпыцу эыуюсутцчуяшосо шоыплушяп,
тля топычц яыюьурых ыптуюцплор, ып пюоцх
ротятруыыую туятульыоять (р тоы чцялу пюо
цхротятро пюотуштор пцтпыця), тля эшяплуптп
ццц пюоцхрутуыыоч пюотушццц, уу тпльыучшуч
утцлцхпццц ц поттуюфпыця эшояцятуы р уяточ
чцроы яоятояыцц [10].
Этыцы цх ыппюпрлуыцч уяточчцросо юпхрц
тця юусцоып ярляутяя оюспыцхпцця опщуятроы
тпшосо фуышццоыцюорпыця, пюц шотоюоы хохяч
ятруыыпя туятульыоять ыу рыхотцт хп пюутулы
рущуятруыыо-эыуюсутцчуяшцх юуяуюяыых рох
ыофыоятуч (уышоятц) яоццо-эшолосо-эшоыоыц
чуяшоч яюуты туююцтоюцц, ц р то фу рюуыя утор
лутроюяютяя опъуштцрыыу потюупыоятц ыпятоя
щусо ц путущусо пошолуыцч лютуч. Тля опуяпу
чуыця этцх уялорцч тюупуютяя ыутоты оцуышц
хохячятруыыоч туятульыоятц, шотоюыу р ыпято
ящуу рюуыя юпхюппотпыы ыу р полыоч ыуюу.
лшолосцчуяшпя (пяяцыцляццоыыпя) уышоять
пцояфуюы рыюпфпут пюутульыо топуятцыоу
рохтучятрцу ып пцояфуюу р юухультпту эшоыо
ыцчуяшоч туятульыоятц, р ялучпу пюурышу
ыця шотоюосо пцояфуюп шпш яцятуып пуюухотцт
р ыууяточчцроу яоятояыцу [11]. Тля уу рыярлу
ыця ыуопхотцыо оцуыцть пюутульыыч потош
эыуюсцц, потюупляуыыч р юухультпту хохяч
ятруыыоч туятульыоятц, пюц шотоюоы ыу ып
ятуппют ыуопюптцыыу пюоцуяяы тусюптпццц
р пцояфуюу. Яослпяыо туоюцц пцотцчуяшоч юу
суляццц Р.
Т.
Тоюшшорп, пюутул тпыыосо эыую
сутцчуяшосо потошп ыу толфуы пюурышпть 1
от опщусо потошп р пцояфуюу, яоотрутятруыыо,
эыуюсутцчуяшпя ыощыоять ряуч ыцюороч эшо
ыоыцчуяшоч яцятуыы ыу толфып пюурышпть
оюцуытцюорочыых хыпчуыцч р 1–2 аРт (р тпы
ыоы цяялуторпыцч рхятп яюутыяя рулцчцып р
1,5 аРт) [12, 13].
Эяыорыпя цтуя упюпрлуыця лошпльыоч яо
ццпльыо-эшоыоыцчуяшоч туятульыоятью яо
ятоцт р тоы, что люпыу юушуыця по упюпрлу
ыцю цяшуяятруыыо яохтпыыыыц яцятуыпыц
пюцротят ш цхыуыуыцю потошор рущуятрп,
эыуюсцц ц цыфоюыпццц. Яоятояыцу ц поруту
ыцу люпоч яцятуыы опцяырпутяя рулцчцыпыц
потошор ыуфту уу ятюуштуюыыыц элуыуы
тпыц ц ыуфту рыутюуыыуч ц рыушыуч яюуточ.
Пуюрцчыыыц фуытпыуытпльыыыц ярляютяя
потошц эыуюсцц. Ряу пуюуыуыыыу, цяпольху
уыыу тля опцяпыця яцятуыы, толфыы рыюп
фптьяя чуюух рулцчцыы потошор рущуятрп ц
эыуюсцц [14, 15]. Пояшольшу тля яохтпыця по
тошор рущуятрп ыуопхотцыы хптюпты эыуюсцц,
упюпрлуыцу яротцтяя ш юусулцюорпыцю пюу
фту ряусо потошор эыуюсцц. Р шоыучыоы цтосу
упюпрлуычуяшпя туятульыоять яротцтяя ш юу
сулцюорпыцю рущуятруыыо-эыуюсутцчуяшцх
потошор, пюц шотоюых яоццо-эшолосо-эшоыо
ыцчуяшпя яюутп цяялутууыых туююцтоюцч ыу
толфып пюурышпть эшолосцчуяшую уышоять
(пяяцыцляццоыыыч потуыццпл).
Япояопыоять яоццпльыо-эшоыоыцчуяшоч ту
ятульыоятц уяточчцро пюотолфпть рыполыять
ярою фуышццю р уялорцях рыушыцх ц рыутюуы
ыцх поыух, опюутуляутяя спюыоыцчыоятью по
тошор рущуятрп, эыуюсцц ц цыфоюыпццц рыуш
ыуч ц рыутюуыыуч яюуты. лто охыпчпут ыуопхотц
ыоять поттуюфпыця опюутулуыыых пюопоюццч
ыуфту потошпыц. Р эшоыоыцчуяшоч ыпушу тп
шоу поттуюфпыцу пюопоюццч ыпхырпутяя ыуф-
отюпялурыы пплпыяоы. ьпцпольшуу хыпчуыцу
тля фуышццоыцюорпыця ряуч яоццпльыо-эшо
ыоыцчуяшоч туятульыоятц цыуут поттуюфп
ыцу пюопоюццч ыуфту рплорыы юусцоыпльыыы
пюотуштоы, рыюпфуыыыы р утцыццпх эыуюсу
тцчуяшоч ыощыоятц, ц пюутульыо топуятцыоч
эыуюсутцчуяшоч ыпсюухшоч, пюцхотящучяя ып
туююцтоюцю юусцоып.
ыутотцчуяшцу потхоты ш оцуышу
уяточчцроятц яоццо-эшолосо-
эшоыоыцчуяшоч яюуты юусцоып
впюпрлуыцу пюоцуяяпыц рущуятруыыосо,
эыуюсутцчуяшосо ц цыфоюыпццоыыосо ыутппо
лцхып пюоцяхотцт путуы пюцыятця юушуыцч,
юуплцхпцця шотоюых ояущуятрляутяя чуюух
тюуторую туятульыоять. Пюоцхротцтульыоять
тюутп рохыофыо цхыуюять хптюптпыц эыую
сцц, пюц этоы ыофыо тпть оцуышу эыуюсутцчу
яшоч эффуштцрыоятц хохячятруыыоч туятуль
ыоятц юусцоып, рыярцть рплороч юусцоыпльыыч
пюотушт р утцыццпх эыуюсутцчуяшоч ыощыо
ятц. вяточчцроять пцояфуюы тпшфу рохыофыо
опюутулять по рулцчцыу пюутульыо топуятц
ыоч эыуюсутцчуяшоч ыпсюухшц, пюцхотящучяя
ып туююцтоюцю юусцоып. апшцы опюпхоы, оцу
ыцрпя рплороч юусцоыпльыыч пюотушт ц пюо
цхротцтульыоять тюутп р шптусоюцях эыуюсу
тцчуяшцх хптюпт ц яопоятпрляя уу я топуятц
ыоч эыуюсутцчуяшоч ыпсюухшоч юусцоып, ыофыо
получцть цыятюуыуытпюцч тля оцуышц уяточ
чцроятц яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч яюуты
А. Ю. Еаванкпв, Е. Ю. Евинин, Е. А. Рпстникпв
Поттуюфпыцу уялорцч, пюцсотыых тля
фцхыц чулорушп ц рутуыця эффуштцрыосо хо
хячятрп, ыуяоыыуыыо, опуяпучцрпутяя хп ячут
фцхыутуятульыоятц уятуятруыыых эшояцятуы.
Япояопыоять эшояцятуы яущуятрорпть, то уять
яохюпыятьяя пюц цхыуыуыцях рыушыцх уяло
рцч, хпрцяцт от хпппяор цх пцоыпяяы, тлцтуль
ыоятц фцхыутуятульыоятц ояыорыых шоыпо
ыуытор пцоты, пцоюпхыоопюпхця ц япплпыяц
юорпыыоятц ятюуштуюы яоопщуятр. Яослпяыо
ыутотцшу ф.
Поятыцшорп [16, 17], рохыофыо
опюутулуыцу пяяцыцляццоыыоч уышоятц тую
юцтоюцц юусцоып по пюутульыо топуятцыоч
эыуюсутцчуяшоч ыпсюухшу.
Ояяцыцляццоыыыч потуыццпл поыцыпутяя
шпш эыуюсутцчуяшпя япояопыоять пюцюотыых
шоыплушяор юусцоып пюоцхротцть опюутулуы
ыыч опъуы Э
, послощпть ЯЭ
ц ыучтюплцхорпть
пюочцу ыусптцрыыу поялутятрця пытюопосуы
ыосо рохтучятрця. Эы хпюпштуюцхуутяя юятоы
эшолосо-эыуюсутцчуяшцх пошпхптулуч юусцоып:
площпть лцятруыыых ц хрочыых луяор, пюочпя
ыулуяыпя ц луяыпя площпть, площпть, хпыятпя
яульяшохохячятруыыыыц усотьяыц, площпть,
хпыятпя ротыыыц юуяуюяпыц. фялц фу опюуту
луыцу пуюучцялуыыых хпюпштуюцятцш туююц
тоюцц ояущуятрляутяя пюоятыы япоюоы ятптц
ятцчуяшоч цыфоюыпццц, то оцуышп руяп шпфточ
оттульыоч хпюпштуюцятцшц р опщуы пяяцыцля
ццоыыоы потуыццплу юусцоып — союпхто полуу
ялофыпя хптпчп.
Юпяячцтырпть рулцчцыу эшолосцчуяшоч уы
шоятц пюцюотыоч яцятуыы (
) пюутлпспутяя
ялутующцы опюпхоы:
HHp
сту
— эшолосцчуяшпя уышоять ряуч пцояфуюы
2 аРт
10
— площпть хроч
ыых луяор плпыуты;
— площпть лцятруыыых
луяор плпыуты;
— оятпльыпя ыулуяыпя пло
щпть плпыуты;
— оятпльыпя луяыпя площпть
— площпть яульяшохохячятруы
ыых усотцч плпыуты;
— площпть хпыятпя ро
тыыыц юуяуюяпыц плпыуты;
— яоотыояцыыу
площптц цяялутууыоч эшояцятуыы;
— толя
ршлптп
-со пошпхптуля р опщуы пяяцыцляццоы
ыоы потуыццплу.
Пошпхптулц уяточчцроятц яоццо-эшолосо-
эшоыоыцчуяшоч яюуты тпют оцуышу опщусо яо
ятояыця юусцоып р шпфтыч оттульыо рхятыч
ыоыуыт рюуыуыц. Оыплцх фу уяточчцроятц юпх
рцтця юусцоып, ояыорырпющучяя ып похцтцр
ыых пюоцуяяпх ып туююцтоюцц, пюутлпспутяя
пюоротцть, цяпольхуя цытцшптою уяточчцроятц
юусцоыпльыоч яцятуыы. Цытцшптою уяточчцро
ятц юусцоыпльыоч яцятуыы — это шюцтуюцпль
ыыч пошпхптуль юпхрцтця ц фуышццоыцюорп
ыця яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч туятульыо
ятц, шотоюыч тоятпточыо точыо хпюпштуюцхуут
уюоруыь рлцяыця опюутулуыыоч усюохы ухут
шуыця уяточчцроятц цяялутууыоч туююцтоюцц
цлц отыоюотыоч яорошупыоятц тпшцх усюох.
Пюцыуыуыцу цхруятыоч ыптуыптцчуяшоч
туоюцц юпяпохыпрпыця опюпхор — ыутотоло
сцц юпыфцюорпыця — похролцт шолцчуятруыыо
оцуыцть опщую уяточчцроять юпхыых тюпушто
юцч юпхрцтця. Пюц этоы цяпольхорпыцу ыоту
луч фуышццоыцюорпыця оттульыых отюпялуч
фцхыутуятульыоятц похроляут пюосыохцюорпть
пошпхптулц ц цытцшптоюы уяточчцроятц юпхрц
тця [18].
Этыошуыцу потюупляуыоч эыуюсцц р юусцо-
ыу ш уюорыю эшолосцчуяшоч уышоятц пюцюот
ыоч яцятуыы юусцоып опюутуляутяя шпш


сту Потюл
— потюуплуыцу эыуюсцц р юусцоыу р
пуюцот
фялц
эшояцят
1, то опщуу юпхрцтцу юусц
оып ярляутяя уяточчцрыы, р пюотцрыоы ялучпу
— ыууяточчцрыы. Яюутыуыцюороу хыпчуыцу
эшояцят
10. Ялуторптульыо, тля юусцоып, пюу
рышуыцу тпыыосо цытцшптоюп яюутыуыцюоросо
хыпчуыця (то уять туяятц) охыпчпут яущуятруы
ыоу рлцяыцу юусцоып ып опщуыцюороу яыцфу
ыцу уяточчцроятц.
Юпячут цытцшптоюп
эшояцят
ярляутяя шлючу
рыы, тпш шпш оы похроляут опюутулцть пюуры
шуыцу потюупляуыоч эыуюсцц рыутюц юусцо-
ып по отыошуыцю ш эшолосцчуяшоч уышоятц
пюцюотыоч яцятуыы юусцоып ц, шпш ялутятрцу,
уяточчцроять эшояцятуыы юусцоып р цулоы.
Рпфыучшцч пошпхптуль, шотоюыч похроляут
оцуыцрпть яоятояыцу яоццо-эшолосо-эшоыоыц
чуяшоч яюуты юусцоып — пюоцхротцтульыоять
тюутп. фсо рохыофыо цхыуюять, яослпяыо ыуто
тцшу О.
Лцпуышорп [1;], хптюптпыц эыуюсцц
шо рюуыуыц, р тучуыцу шотоюосо рыполыяутяя
юппотп. апш шпш отыошуыцу эыуюсцц шо рюуыуыц
ярляутяя ыощыоятью, цхыуюуыцу пюоцхротц
тульыоятц тюутп ыуопхотцыо ояущуятрлять р
утцыццпх ыощыоятц. Хыпя опъуыы потюуплу
ыця р юусцоыу топлцрп, рыюпфуыыосо р уялор
ыых тоыыпх, ыофыо получцть оцуышу эыуюсутц
чуяшоч эффуштцрыоятц яоццо-эшолосо-эшоыо
ыцчуяшоч яюуты юусцоып.
Получцр яуыыу рыпуяшп ряух пюотуштор р
яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч яцятуыу, ры
юпфуыыую р утцыццпх РЮП, получпуы чпяороч
опъуы пюоцхротятрп опщуятруыыосо пюотуштп,
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
цлц РЮП хп отцы чпя р утцыццпх эыуюсутцчу
яшоч ыощыоятц, шотоюыч опохыпчцы
()()(),
Kttt
υ⋅b
сту
) — чцяло утцыцц
-со пюотуштп, рыпу
яшпуыосо хп 1 чпя;
) — фпштцчуяшцу хптюпты
эыуюсцц ып утцыццу
-со пюотуштп.
фялц РЮП хп отцы чпя р утцыццпх эыуюсу
тцчуяшоч ыощыоятц
) юпхтулцть ып чцялуы
ыоять хпыятых р яцятуыу опщуятруыыосо пюо
цхротятрп юусцоып
), получцы уюоруыь пюо
цхротцтульыоятц тюутп
) опщуятруыыосо
пюоцхротятрп яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч
яюуты юусцоып:
(),
апш шпш пюоцхротцтульыоять тюутп р хыпчц
тульыоч ыуюу опюутуляутяя чцялуыыоятью ып
яулуыця, тпющусо опюутулуыыую ыпсюухшу ып
пцоюуяуюяы, ц усо потюупыоятяыц, то цулуяоо
пюпхыо пюцыуыуыцу тпшосо цытцшптоюп эшоло
сцчуяшосо ялутп, шпш «пцолосцчуяшц топуятц
ыоу ыпяулуыцу…. Тпыыыч цытцшптою хпюпшту
юцхуут тпш ыпхырпуыую ыуяущую япояопыоять
туююцтоюцц — яряхь ыуфту цхыуыяющучяя
япояопыоятью туююцтоюцц рояпюоцхротцть ыу
опхотцыыу чулоручуяшоыу яоопщуятру рохоп
ыорляуыыу пюцюотыыу юуяуюяы ц ыпсюухшоч,
опюутуляуыоч чцялуыыоятью ыпяулуыця ц по
тюупыоятяыц чулоручуятрп.
Юпхюппотчцшоы тпыыосо цытцшптоюп ярля
утяя цяялуторптульяшпя оюспыцхпцця Global
Footπρint Nεtwoρk (GFN), шотоюпя я 2003 с. юу
суляюыо пуплцшуут ячутп эшолосцчуяшосо ялутп
ятюпы ыцюп. дуытюпльыыыц поыятцяыц р яц
ятуыу ячутор эшолосцчуяшосо ялутп ярляютяя
пцолосцчуяшпя уышоять (ыуяущпя япояопыоять)
туююцтоюцц ятюпыы (плпыуты), ц эшолосцчу
яшцч ялут потюуплуыця ыпяулуыця яоотрутятру
ющуч туююцтоюцц
. Пюцыуыцтульыо ш юусцоыу
ыуяущпя туыосюпфцчуяшпя япояопыоять туююц
тоюцц юпяячцтырпутяя по фоюыулу:
total
FP
сту
— пцолосцчуяшц топуятцыоу ыпяулуыцу,
— полыпя пцолосцчуяшпя уышоять юусц
А. Ю. Еаванкпв, Е. Ю. Евинин, Е. А. Рпстникпв
Эцуышп уяточчцроятц яоццо-эшолосо-
эшоыоыцчуяшоч яюуты юусцоыор
вюпльяшосо футуюпльыосо ошюусп
Тля оцуышц ц пюосыохцюорпыця уяточчцро
ятц яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч яюуты ыпыц
пылц рхяты юусцоыы вюпльяшосо футуюпльыосо
ошюусп.
Р яоятпр вюпльяшосо футуюпльыосо ошюусп
Юояяцц, хпыцыпющусо площпть 1,865 ылы шы
рхотят Яруютлоряшпя, еуляпцыяшпя, Шуюспыя-
шпя, аюыуыяшпя оплпятц, гпыты-ыпыяцчяшцч
ц ныпло-ьуыуцшцч пртоыоыыыу ошюусп.
Плотыоять ыпяулуыця р ошюусу — 6,77 чул1шы
ецялуыыоять ыпяулуыця еуляпцыяшоч оп
лпятц — 3614,8 тыя. чул., Яруютлоряшоч —
4328,; тыя. чул., аюыуыяшоч — 1464,1 тыя.
чул., Шуюспыяшоч — 862,0 тыя. чул., гпыты-
ыпыяцчяшосо пртоыоыыосо ошюусп — 1625,5 тыя.
чул., ныпло-ьуыуцшосо пртоыоыыосо ошюусп —
534,4 тыя. чул.
Яослпяыо пюцрутуыыоч рышу ыутотцшу,
пылц получуыы пошпхптулц, ыуопхотцыыу тля
юпячутп пяяцыцляццоыыоч уышоятц эшояцятуы
юусцоып по пюутульыо топуятцыоч эыуюсутц
чуяшоч ыпсюухшу, что пюутятпрлуыо р тпплццу 1
[26, 27]
вятпыорлуыо, что ыпцпольшцч ршлпт
(37,06
%) р пяяцыцляццоыыыч потуыццпл рыо
яят хрочыыу луяп, ыпцыуыьшцч ршлпт (5,87
— площптц, хпыятыу пот яульяшохохячятруы
\f\b\b  \r \b  
[ \b\b]. URL: http://ru.worldstat.info (
…: 03.03.2016).
ыыу усотья. Яоотрутятруыыо, эшояцятуыы юусц
оыор, ыпхотящцхяя ып шюпчыуы юсу вюпльяшосо
футуюпльыосо ошюусп, сту отыояцтульыо ыу
польшоу шолцчуятро хрочыых луяор ц хыпчц
тульыпя толя яульяшохохячятруыыых усотцч,
цхыпчпльыо путут ыпхотцтьяя р ыуыуу уяточчц
роы яоятояыцц.
Тля юпячутп хыпчуыця цытцшптоюп отыошу
ыця потюупляуыоч эыуюсцц ш юпхыуюу пяяц
ыцляццоыыоч уышоятц эшояцятуыы юусцоып
эшояцят
) цяпольхорплцяь тпыыыу о потюуплуыцц
юусцоыпыц уялорыосо топлцрп
. Тля пуюуротп
топлцрп р потюупляуыую эыуюсцю цяпольхо
рплц хыпчуыцу утульыоч туплоты ясоюпыця уя
лорыосо топлцрп — 2; ыТф1шс. вюоруыь ШПТ ця
польхорпыця топлцрп пыл пюцыят юпрыыы 0,40.
Я цулью опюутулуыця ыощыоятц (рулцчцыы по
тюупляуыоч эыуюсцц р утцыццу рюуыуыц) уу со
тороч опъуы пыл получуы путуы яоотыошу
ыця ш шолцчуятру яушуыт р соту [28]. Тпыыыу по
пюоцхротцтульыоятц тюутп р утцыццпх эыуюсу
тцчуяшоч ыощыоятц получуыы путуы отыошу
ыця потюупляуыоч р юусцоыу эыуюсцц р утц
ыццу рюуыуыц (ыощыоятц) ш чцялуыыоятц ыпяу
луыця. Получуыыыу юухультпты пюутятпрлуыы р
тпплццу 2.
Хыпчуыцу цытцшптоюп уяточчцроятц юусцо
ыпльыоч яцятуыы р рцту отыошуыця потюупля
уыоч эыуюсцц ш хохячятруыыоч уышоятц пюуры
шпут хыпчуыцу утцыццы (что ярцтутульятруут о
 \b \b\b \b\b
[ \b\b]. URL: http://www.gks.ru ( 
…: 07.03.2016).
 1
€ \n \n \b \n \n \f ”\r \f Ž\r\f ‡\f
… \n\n 

\b \n
 \n
€‰ \n
\f ’\n,
€‰
­ \b \n,
€‰
 \b 
\n,
€‰ ‡\f \b
\n,
€‰ Š \b
\n,
€‰
…†ƒ,
€‰
•ƒ,
ŽŽ\n 
 \n\n  
‰\b \n
,
‚ \b

ˆ\b \b

‰\b \b
 \r\b\b
‰\b \b
\f\bŽ\b-
 
­ \rŽ\b
\t
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
ыууяточчцроятц) тля ряух юусцоыор вюпльяшосо
футуюпльыосо ошюусп, хп цяшлючуыцуы ныпло-
ьуыуцшосо пртоыоыыосо ошюусп, что опъяяыя
утяя, по ряуч рцтцыоятц, польшоч площптью
тпыыосо юусцоып ц ыпцыуыьшуч хохячятруыыоч
ояроуыыоятью. ьпцпольшпя ыууяточчцроять
ыпплютпутяя у еуляпцыяшоч оплпятц, хыпчуыцу
цытцшптоюп полуу 15, что ыу тольшо пюурышпут
яюутыцч уюоруыь ошюусп, ыо ц пюурышпут опщу
ыцюорыу тпыыыу (
эшояцят
10).
Юусюуяяцоыыыч пыплцх пошпхпл, что яущу
ятруут рыяошпя ятупуыь рхпцыояряхц ыуфту
пюоцхротцтульыоятью тюутп рыюпфуыыоч р
эыуюсутцчуяшцх ц фцыпыяорых пошпхптулях, шо
эффцццуыт шоююуляццц юпруы 0,;6;. Этыпшо
ялутуут отыутцть, что пюоцхротцтульыоять
тюутп р туыуфыых утцыццпх р тпшцх юусцоыпх,
шпш Яруютлоряшпя ц аюыуыяшпя оплпять рышу,
чуы р еуляпцыяшоч оплпятц, пюц этоы цх пюо
цхротцтульыоять тюутп р эыуюсутцчуяшцх пошп
хптулях ыцфу, чуы р еуляпцыяшоч оплпятц. лто
ыофут ярцтутульятрорпть о польшуы юпхрцтцц р
еуляпцыяшоч оплпятц пюцюотоуышцх отюпялуч,
сту хптюпчцрпютяя тоятпточыо польшцу опъуыы
эыуюсцц ып ыптуюцпльыыу потошц, цхыыпуыыу
цх ошюуфпющуч яюуты. апшцы опюпхоы, пошпхп
туль пюоцхротцтульыоятц тюутп, рыюпфуыыыч р
эыуюсутцчуяшцх утцыццпх, пюц яюпрыцтульыоы
пыплцху похроляут рыярцть юусцоыы, цыующцу
р ятюуштуюу эшоыоыцшц отюпялц хохячятрп, я яу
щуятруыыыыц ыптуюцпльыо-эыуюсутцчуяшцыц
потошпыц, рлцяющцу ып опщуу яоятояыцу ошюу
фпющуч пюцюотыоч яюуты.
Цытцшптою уяточчцроятц юусцоыпльыоч яц
ятуыы толфуы ярцтутульятрорпть о ыплцчцц
яоотрутятрующусо опъуып ыптуюцпльыых по
тошор р яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч яюуту,
что р цтосу опюутуляут уюоруыь ыусптцрыосо
пытюопосуыыосо рохтучятрця ып эшояцятуыы. Я
поыощью яуыыпюыых
-чцяул пылц получуыы
тпыыыу оп утульыоч юуяуюяоуышоятц элуштюо
эыуюсутцчуяшоч отюпялц юусцоыор вюпльяшосо
футуюпльыосо ошюусп ц пюоцхрутуыо цх яюпрыу
ыцу я цытцшптоюоы уяточчцроятц юусцоыпль
ыоч яцятуыы ц эыцяяцуч ппюыцшорых спхор,
что пюутятпрлуыо р тпплццу 3.
Рыярлуып тоятпточыо рыяошпя рхпцыояряхь
ыуфту цытцшптоюоы уяточчцроятц ц юуяуюяо
уышоятью элуштюоэыуюсутцчуяшоч отюпялц юу
сцоып: шоэффцццуыт шоююуляццц юпруы 0,745, п
шоэффцццуыт шоююуляццц ыуфту яуыыпюыыыц
MI-чцялпыц ц эыцяяцуч ппюыцшорых спхор яо
ятпрляут 0,;;8. ьпцпольшуу хыпчуыцу утуль
ыоч юуяуюяоуышоятц ц эыцяяцц ппюыцшорых сп
хор ыпплютпутяя у эыуюсутцшц еуляпцыяшоч оп
лпятц, п ыпцыуыьшуу у ныпло-ьуыуцшосо прто
ыоыыосо ошюусп, что р полыоч ыуюу яорпптпут я
получуыыыыц хыпчуыцяыц цытцшптоюп уяточ
чцроятц. апшцы опюпхоы, ыофыо уятпыорцть,
что пюц ыплцчцц рыяошоч ятупуыц ыууяточ
чцроятц яоццо-эшолосо-эшоыоыцчуяшоч яюуты
юусцоып ыпплютпютяя ц рыяошцу ыптуюцпль
ыыу потошц р элуштюоэыуюсутцчуяшоч отюпялц,
что, яоотрутятруыыо, рутут ш польшуч утуль
ыоч эыцяяцц ппюыцшорых спхор ц опщуыу ыу
сптцрыоыу рохтучятрцю ып ошюуфпющую яюуту.
ьплцчцу ыптуюцпльыых потошор р элуштюоэ
ыуюсутцшц р хыпчцтульыоч ятупуыц опюуту
ляутяя ятюуштуюоч топлцрыосо пплпыяп юусц
оып, тпш, р еуляпцыяшоч оплпятц яущуятруыыпя
толя пюцхотцтяя ып шпыуыыыч ц пуюыч усоль, р
ныпло-ьуыуцшоы пртоыоыыоы ошюусу р ятюуш
туюу пюуоплптпющуу хыпчуыцу цыуут пюцюот
ыыч спх. апшфу цыуют хыпчуыцу цяпольхуу
ыыу тухыолосцц, пюц яюпрыуыцц яорюуыуыыых
элуштюоятпыццч я полуу юпыыцыц ялутуут от
 2
 ‡\n\b\n - \f- \b \f ”\r \f Ž\r\f ‡\f
\t\f
ˆ \f 
 \n\r 
\n,  \n
€\n
\f 
‡ 
(\n
‰\n\r),  \n
‘ \n
‡\n\b\n
\f
€-
\n\r\n\r
\n‡, \n/.
€-
\n\r\n\r
\n‡, \n. ‡/
.
\f\b \b
Œ\b \b
\n\b \b
“\b \b
‚-\b\b 
 
¦- 
 
\b ‹
 
А. Ю. Еаванкпв, Е. Ю. Евинин, Е. А. Рпстникпв
ыутцть яущуятруыыоу уыуыьшуыцу цх утуль
ыоч юуяуюяоуышоятц ц эыцяяцц ппюыцшорых сп
хор. Р чпятыоятц, юппотпющпя ып пюцюотыоы
спху ьяспыьяшпя ТЮлЯ, ррутуыыпя р эшяплуптп
ццю р 2013 с., цыуут утульыую юуяуюяоуышоять,
рыюпфуыыую р яуыыпюыых MI-чцялпх, р 1,;4
юпхп ыуыьшую, чуы у Яуюсутяшоч ТЮлЯ-1 (1;72
с.) яо яхофцы топлцрыыы пплпыяоы, утульыпя
эыцяяця ппюыцшорых спхор ыуыьшу р 1,51 юпхп.
Этыпшо ялутуут отыутцть, что юпхпюоя хыпчу
ыцч у цытцшптоюп уяточчцроятц ыуфту юусцо
ыпыц хыпчцтульыо рышу, чуы утульыоч юуяую
яоуышоятц юусцоыпльыоч элуштюоэыуюсутцшц,
что ярцтутульятруут о яущуятруыыоы рлцяыцц
цыых отюпялуч хохячятрп, цыующцх рыяошцу
ыптуюцпльыыу потошц.
Тля оцуышц ыуяущуч туыосюпфцчуяшоч япо
яопыоятц юусцоыор вювЭ утульыыч эшолосцчу
яшцч ялут отыосо чулорушп пыл пюцыят отцып
шорыы ып уюорыу яюутыусо по Юояяцц тля ряух
яупъуштор ц яоятпрцл 4,4 ссп (слоппльыыч суш
тпю — эшрцрплуыт отыосо суштпюп пюотуштцр
ыоч туююцтоюцц цлц пшрптоюцц поыыофуыыыч
ып яюутыуыцюорую пцопюотуштцрыоять тля шоы
шюутыоч шлцыптцчуяшоч хоыы)
. Этыпшо цыфою
ыпцця о полыоч пцолосцчуяшоч уышоятц цыу
утяя тольшо тля Юояяцц р цулоы. Р яряхц я этцы
тля оцуышц ыуяущуч туыосюпфцчуяшоч япояоп
ыоятц юусцоыор вювЭ пылп оцуыуып уышоять
эшояцятуыы Юояяцчяшоч вутуюпццц. Тплуу ры
чцялуып пюопоюццоыпльыо полыпя пцолосцчу
яшпя уышоять тля шпфтосо юусцоып (тппл. 4).
\n\b \b… \b\r\b\b €
[ \b\b]. URL: https://bioalternative.wordpress.
com/depopulation/carrying-capacity/ ( …:
 3
”\r ‡ \n\r   \f \n\f\n \b \n  
 \n ‡\n\b\n \f ”\r \f Ž\r\f ‡\f
\t\f
‘ \n ‡\n\b
\n \f
”\r ‡ \n\r \n
\f\n  ‡
-, \f/ \n·
”\r 
- ., \f/ \n·
\f\b \b
Œ\b \b
\n\b \b
“\b \b
‚-\b\b
 
¦- 
 
\b ‹
 
 4
 ‡‰\b \fŽ \b \n \f ”\r \f Ž\r\f ‡\f
\t\f
ˆ \f 
 \n\r 
\n,  \n
€ 
\f 
 \n\r, 
\f\f
,
\n. .
˜\f 
‡\n
,
\n. .
\t 
\n 
, \n. .
€\n
, %
\f\b
\b
Œ\b
\b
\n\b \b
“\b \b
‚-
\b\b 
 
¦-
 
\b ‹
 
\b\b\b

ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
фышоять эшояцятуыы Юояяцчяшоч вутуюпццц
яоятпрцлп 374,07 ТРт (ошоло 25
% от уышоятц
пцояфуюы). Яослпяыо цяялуторпыцю GFN, пол
ыпя пцолосцчуяшпя уышоять Юояяцц яоятпрляут
;47,6 ылы ссп
Тпыыыу, пюцрутуыыыу р тпплццу 4, пошп
хырпют яущуятруыыоу пюурышуыцу пцолосц
чуяшц топуятцыосо ыпяулуыця р еуляпцыяшоч
ц Шуюспыяшоч оплпятях, что опъяяыяутяя поль
шцыц яульяшохохячятруыыыыц ц ротыыыц пло
щптяыц тля этцх юусцоыор, шотоюыу оплптпют
союпхто полуу ыцхшоч пяяцыцляццоыыоч япо
яопыоятью по яюпрыуыцю луяыыыц площптяыц.
Р цулоы получуыыыу юухультпты туяыо шою
юулцюуют я юпячутпыц цытцшптоюп уяточчцро
ятц юусцоыпльыоч яцятуыы ц пыплцхоы пюоцх
ротцтульыоятц тюутп р юусцоыпх вювЭ.
Хпшлючуыцу
вяточчцроять яоццо-эшолосо-эшоыоыцчу
яшоч яюуты юусцоып опюутуляутяя потошпыц
рущуятрп, эыуюсцц ц цыфоюыпццц. лто охып
чпут ыуопхотцыоять поттуюфпыця опюутулуы
ыых пюопоюццч ыуфту потошпыц. Яохтпыцу
А. Ю. Еаванкпв, Е. Ю. Евинин, Е. А. Рпстникпв
\f
., ­
‰., ™
.
\b\b \b‹ \bŽ  // „.
\f
.
\b \b \b \b\b  / ‰. . \n. \f. ˆ\b. — . :
Schiller
F.
Linking material and energy ¥ow analyses and social theory // Ecological Economics. — 2009. — 68. —
Pp.
Suh
™eory of materials and energy ¥ow analysis in ecology and economics // Ecological Modelling. — 2005. —
189. — Pp. 251–269.
\f
˜., \f
‰ ’-’\b \b\b // \b 
 Œ\b \b. \f. \b. / ‰.  \r\b ­. . ¦. — \b : \r, 2011. — \f. 27–35.
\f
\f”\b   \r \b\b ’\bŽ \b
\b : \b\b. ¡ . ’. . — Œ\b : Œ‡ , 2005. — 137 \b.
€\f\n
„ ’\b \r\b\b // . — 2008. —
„. Š
„\f
., \f
•\b\b \b \r ’-’\b \b\b
. — • : \t\b ’ ‰ , 2005. — 25 \b.
\f
, ‚. ‰\b ’-’‹‹\b. — \f„. : \f„‡ „, 2004. — 223 \b.
Huppes
G., Ishikawa
Eco-eŸciency guiding micro-level actions towards sustainability: Ten basic steps for analysis
// Ecological Economics. — 2009. — Vol. 68. — Pp. 1687–1700.
Ritthoš
M., Rohn
H., Liedtke
Calculating MIPS: Resource Productivity of Products and Services. — North Rhine-
Westphalia, Germany: Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, 2002. — 57 p.
Giljum
S.
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
general energy ›ow on the basis of closed material and energy ›ows. Še research revealed an indicator of the sustainability of
ecological and socio-economic environment of Ural Federal District. Yamalo-Nenets Autonomous District is the most stable, the
Chelyabinsk region is the least stable, which is associated with both natural conditions and the speci‹cities of economic structure.
Še labour productivity indicator, expressed in energy units, has revealed regions with rich natural resources. It was found that
in these regions, there are signi‹cant material ›ows in the electricity industry that leads to a large proportion of greenhouse
gas emissions. Še assessment of the demographic capacity fully correlates with the calculations of the stability indicator of
the regional system and the analysis of labour productivity in the region. In the future, these methodological tools will allow
to develop a model of the management of a sustainable ecological and socio-economic environment of the region, taking into
account the environmental capacity of biosphere.
Keywords:
ecological and socio-economic environment in the region, economic capacity, sustainability, material and
energy ¥ows, stability of the biosphere, natural-economic system, bearing capacity, resource intensity, stability indicator,
labour productivity
Acknowlεdgεmεntσ
Še research has been supported by the Russian Foundation for Basic Research within the research project \b
¦Formation of model management of economic activity management model, providing a state of ecological and socio-economic
environment of the region within the limits of the sustainability of the biosphere§.
Rεfερεncεσ
Tatarkin, A. I., Lvov, D. S. & Kuklin, A. A. (1999).
ŽMetodologiya otsenki ustoychivogo razvitiya lokalnykh territoriy
na osnove izmereniya ikh sotsialno-ekonomicheskoy i ehkologicheskoy yomkosti [Modelling of sustainable development as a
condition for the economic territory of the security].Ž
Ekaterinburg: Ural State University Publ., 276.
Maergoyz, I. M. (1986).
ŽTerritorialnaya struktura hozyaystva [Še territorial structure of the economy].Ž
Novosibirsk:
Nauka Publ., 300.
А. Ю. Еаванкпв, Е. Ю. Евинин, Е. А. Рпстникпв
Lipenkov, A. D. & Davankov, A. Yu. (2005).
ŽEstestvennonauchnyye osnovy upravleniya ekologo-ekonomicheskimi
sistemami. Preprint. [Pure bases of management of ecological and economic systems. Preprint].Ž
Ekaterinburg: Institute of
Economics of UB RAS Publ., 25.
Sergienko, O. I. & Ron, H. (2004).
ŽOsnovy teorii eko-ešektivnosti [Fundamentals of the theory of eco-eŒciency].Ž
St.
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region].
Vol. 12, Issue 4.
pp. 1040–1049
doi 10.17059/2016–4–6
UDC: 332.1
)Ч ;Ч )a—arina
Ф AЧ 6Ч 2yzhako⋅a
Ф )Ч 6Ч 2yzhako⋅
Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russian Federation)
Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech),
(Moscow, Russian Federation; e-mail: [email protected])
ESTIMATION AN∆ FORECAST
OF REGIONAL COMPETITIVENESS LEVEL
Tηε πaπερ iσ dεvotεd to tηε dεvεloπmεnt of mεtηodσ foρ πoint and intερval foρεcaσting of tηε intεgρal indεx
of ρεgional comπεtitivεnεσσ. Wε σtick to onε of tηε moσt commonly υσεd aππρoacηεσ to aσσεσσing tηε lεvεl of
comπεtitivεnεσσ baσεd on itσ advantagεσ ovερ tηε otηερσ. Aσ a ρεσυlt of tηiσ aππρoacη, tηε intεgρal comπεti
tivεnεσσ indεx aππεaρσ to bε boυndεd, i.ε. ηaσ a lowερ and υππερ limit. ∆υε to tηiσ πaρticυlaρ fεatυρε, it iσ πρo
πoσεd to caρρy oυt tηε foρεcaσting of comπεtitivεnεσσ indεx υσing mυltivaρiatε logiσtic ρεgρεσσion. Tηε πaρam
εtερσ of συcη modεl aρε dεtερminεd υσing OLS tηρoυgη an invερσε logaρitηmic tρanσfoρmation of tηε dεπεnd
εnt vaρiablε. To calcυlatε intερval foρεcaσtσ foρ tηε modεl, wε πρoπoσεd a nεw πρobability diσtρibυtion foρ tηε
ερρoρσ of tηε nonlinεaρ ρεgρεσσion εθυation in tηε claσσ of logiσtic cυρvεσ. Accoρding to tηε πρoπoσεd mεtηod,
wε calcυlatεd and foρεcaσtεd tηε ρεgional comπεtitivεnεσσ lεvεl foρ tηε Rυσσian Fεdερation υntil 2020. Tηε
analyσiσ of tηε data ρεvεalεd σomε fεatυρεσ of tηε ρεgionσ diσtρibυtion in tερmσ of comπεtitivεnεσσ lεvεl and
indicatεd ρεgional dεvεloπmεnt tρεndσ. Tηε πaπερ ηaσ bεεn πρεπaρεd witηin tηε ρεσεaρcη πρoϕεct №1675:
∀Mεtηodological and analytical toolσ foρ σolving πρoblεmσ of σπatial dεvεloπmεnt of Rυσσian εconomy υndερ
conditionσ of modερn ρεfoρmσ∀ in tερmσ of tηε baσic πaρt of tηε σtatε oρdερ in tηε �εld of σciεnti�c activity of
Rυσσian Miniσtρy of Edυcation.
Keywords:
© Gagarina G. Y., Moiseev N. A., Ryzhakova A. V., Ryzha-
kov
V. Text. 2016.
πρoacη to aσσεσσing ρεgional comπεtitivεnεσσ in
coρπoρating Hερ�ndaηl-Hiρσcηman Indεx of maρ
kεt concεntρation. Tηερε iσ alσo litερatυρε witη
non-tρaditional aππρoacηεσ to tηε diσcυσσεd πρob
lεm, foρ εxamπlε, ρεfερ to [;] wηερε tηε aυtηoρ ρε
gaρdσ comπεtitivεnεσσ fρom an εvolυtionaρy περ
σπεctivε. Tηε πρoπoσεd mεtηodσ diffερ not only
in tηε mεtηodology of comπεtitivεnεσσ comπυta
tion, bυt alσo diρεctly dεtερminε itσ cηaρactερiσticσ,
συcη aσ tolερancε ρεgion, σεnσitivity to cηangεσ in
tηε total comπεtitivεnεσσ, dεπεndεncε on maxi
mυm and minimυm valυεσ of macρoεconomic in
dicatoρσ, εtc. Excεllεnt ρεviεwσ of moσt πoπυlaρ
mεtηodσ wερε condυctεd in [10, 11]. ∆εσπitε tηε
ηigη intερεσt in tηε toπic of ρεgional comπεtitivε
nεσσ εvalυation, ρεlativεly σmall amoυnt of litερ
atυρε iσ dεvotεd to tηε mεtηodology of comπεti
tivεnεσσ foρεcaσting, ηowεvερ, tηiσ iσ a σigni�cant
omiσσion, aσ ρεliablε εσtimatεσ of tηε fυtυρε σo
cio-εconomic σtatυσ of a ρεgion σigni�cantly af
fεct tηε managεmεnt πolicy and attρaction of foρ
εign and domεσtic invεσtmεntσ.
Sincε comπεtitivεnεσσ lεvεl iσ a fυζζy tερm, it
iσ θυitε ηaρd to vερify tηε συπερioρity of onε εval
υation mεtηod ovερ anotηερ. Tηερεfoρε, tηε cηoicε
of σεlεcting onε mεtηod oρ anotηερ fυlly liεσ at
G. Y. Gagaρina, N. A. Moiσεεv, A. V. Ryζηakova, G. V. Ryζηakov
ρεσεaρcηερ’σ diσcρεtion, ηiσ1ηερ idεaσ, and πυρ
πoσεσ of condυctεd σtυdy. In tηiσ ρεgaρd, tηiσ πa
περ focυσεσ ρatηερ on dεvεloπing nεw matηεmat
ical toolσ foρ modεling and foρεcaσting ρεgional
comπεtitivεnεσσ indεx, tηan cρεating anotηερ aπ
πρoacη to itσ aσσεσσmεnt. Wε conσidερεd tηε main
claσσ of intεgρatεd indicatoρσ
boυndεd (ηaving
υππερ and lowερ limit) foρ wηicη wε πρoπoσε an
aππρoacη tηat allowσ to σtandaρdiζε tηε πρocεdυρε
of comπεtitivεnεσσ indεx foρεcaσting. Pρoπoσεd
mεtηodσ can bε συccεσσfυlly aππliεd to any otηερ
intεgρatεd indicεσ of ρεgional comπεtitivεnεσσ,
conσtρυctεd accoρding to diffερεnt aππρoacηεσ.
Tηε πaπερ iσ oρganiζεd aσ followσ: σεction 2
dεalσ witη εxiσting mεtηodσ of εσtimating tηε ρε
gional comπεtitivεnεσσ. Sεction 3 iσ dεvotεd to
tηε dεvεloπmεnt of matηεmatical aππρoacηεσ foρ
πρεdicting tηε intεgρal indεx of ρεgional comπεt
itivεnεσσ. In σεction 4 wε condυct a �nitε σamπlε
invεσtigation of πρoπoσεd mεtηodσ on ρεgionσ of
tηε Rυσσian Fεdερation and σεction 5 diσcυσσεσ
tηε ρεσυltσ and dεtερminεσ diρεctionσ foρ fυρtηερ
2. Eσtimation of ρεgional comπεtitivεnεσσ
indεx
Comπεtitivεnεσσ of a ρεgion iσ itσ caπacity to
πρodυcε goodσ tηat can comπεtε on tηε maρkεt
υσing εxiσting and cρεating nεw comπεtitivε ad
vantagεσ, incoρπoρating εconomic πotεntial and
maintaining πεoπlε’σ θυality of living accoρding
to intερnational εnviρonmεntal σtandaρdσ, σεε
Hερε wε εxπlain in moρε dεtail wηat iσ imπliεd
by tηε tερm ∀comπεtitivεnεσσ lεvεl∀. Tηiσ tερm
mεanσ tηat intεgρal aσσεσσmεnt of a ρεgion’σ ca
πacity to comπεtε σηoυld bε comπaρεd to tηε σamε
indεx of tηε ρεfερεncε ρεgion. Aσ tηε ρεfερεncε ρε
gion, ρεσεaρcηερσ commonly υσε tηε onε tηat ac
tυally εxiσtσ and ηaσ a mεdiυm oρ bεσt σtatiσtical
indicatoρσ. Sυcη an aσσεσσmεnt may bε calcυlatεd,
baσεd on tηε idεnti�cation of tηε σocio-εconomic
lεvεl of ρεgional dεvεloπmεnt, aσ wεll aσ tηε ρε
gion)σ ability to attρact foρεign caπital [10, 11].
To calcυlatε tηε comπεtitivεnεσσ of a ρεgion,
wε will υσε tηε mεtηodσ of θυantitativε analyσiσ,
wηicη aρε baσεd on macρo-εconomic cηaρactερ
iσticσ in oρdερ to idεntify tρεndσ in tηε dεvεloπ
mεnt of a συbϕεct of coυntρy)σ εconomy and σocial
σπηερε. Qυantitativε mεtηodσ of aσσεσσmεnt aρε
an intεgρal tyπε εvalυation of περfoρmancε. Sυcη
intεgρality can bε acηiεvεd by coυnting tηε collεc
tivε of individυal περfoρmancεσ, σηowing tηε dy
namicσ of ρεgional intερnal πρocεσσεσ, σεε foρ εx
amπlε [1, 10–12].
In tηiσ πaπερ, wε comπυtε tηε intεgρal indεx of
comπεtitivεnεσσ by tηρεε σyσtεmσ of macρoεco
nomic indicatoρσ, σεε Tablε 1.
In oρdερ to σyntηεσiζε all intεgρatεd indicatoρσ
ρεlatεd to εconomic πotεntial, aσ wεll aσ ρεgional
περfoρmancε, comπεtitivε advantagεσ and com
πεtitivεnεσσ, wε σηoυld ρεσoρt to υσing non-πaρ
amεtρic σtatiσtical analyσiσ tεcηniθυεσ. Tηε main
advantagε of υσing tηε abovε mεtηodσ ηaσ alwayσ
bεεn a dεcρεaσε in tηε dimεnσion of tηε oρiginal
data matρix υσing tηε mεtηod of σηρinkagε of tηε
oρiginal data. It iσ woρtη noticing tηat non-πaρa
mεtρic mεtηodσ, inclυding mυltivaρiatε σtatiσti
cal comπaρiσonσ, do not πoσσεσσ σigni�cant σεn
σitivity to cηangεσ in σtatiσticσ. Tηεy can bε υσεd
in σmall σamπlεσ and do not ρεθυiρε a comπaρablε
baσiσ of mεaσυρεmεntσ of individυal πaρamεtερσ.
Tηε abovε-mεntionεd diσadvantagεσ aρε εlimi
natεd by mυltidimεnσional non-πaρamεtρic mεtη
odσ, wηicη aρε baσεd on tηε πρinciπlε of ρεlativε
valυationσ. Hεncε wε conσidερ tηε moσt ρεlεvant of
tηε mεtηod of ρεlativε diffερεncε. It σtiπυ
latεσ aσσεσσmεntσ of individυal περfoρmancε witη
Region’s economic
potential
effectiveness
standards
Competitive
advantages
Fig. 1.
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
tηε ηεlπ of noρmaliζation by foρmυlaε (1) and (2).
In otηερ woρdσ, tηε εxcεσσ of tηε
valυε foρ tηε
ρεgion ovερ tηε σmallεσt valυε tηat ρεlatεσ to tηε
vaρiancε of
individυal indεx ovερ tηε εntiρε σεt
of ρεgionσ. Hερε wε notε tηat foρmυla (1) iσ υσεd
in caσε wηεn a laρgερ valυε of tηε indεx iσ a πoσ
itivε cηaρactερiσtic of a ρεgion (
, tηε valυε of
�xεd aσσεtσ, tηε �nancial ρεσυlt of a ρεgion, εtc.),
and foρmυla (2)
wηεn a gρεatερ valυε of tηε in
dεx iσ a nεgativε cηaρactερiσtic of a ρεgion (dεπρε
ciation of �xεd aσσεtσ, υnεmπloymεnt, wagε coσtσ
, εtc.).
min
maxmin
maxmin
— actυal valυε of
individυal indica
toρ,
— minimυm valυε of
individυal indi
catoρ on all conσidερεd ρεgionσ,
— maximυm
valυε of
individυal indicatoρ acρoσσ all conσid
ερεd ρεgionσ.
Tηε valυε of tηε intεgρal coεf�ciεnt iσ obtainεd
by a σimπlε avερagε of tηε individυal factoρσ
foρ
i
i
U
n
total nυmbερ of individυal indicatoρσ.
Conσidερing tηat tηε valυεσ of
bεlong to tηε
ρangε [0; 1], tηεn
1 can bε ρεacηεd only if
ρεgion ηaσ tηε bεσt valυεσ acρoσσ all individυal
In oυρ oπinion, tηiσ mεtηod of conσtρυction
of intεgρal comπεtitivεnεσσ indεx ηaσ tηε fol
lowing kεy bεnε�tσ. It doεσ not imπoσε ρεσtρic
tionσ on individυal non-nεgativε indicεσ in a ρε
gion, alσo no dif�cυltiεσ aρiσε witη indicatoρσ tηat
takε botη πoσitivε and nεgativε valυεσ, foρ εxam
πlε, witη tηε balancε of πaymεntσ. Tηε ρεσυlting
indεx of comπεtitivεnεσσ dυε to itσ σtρict πoσitiv
ity iσ εaσily tρanσlatεd into continυεd and ρεfερ
εncε gρowtη indεx, wηicη can viσυally monitoρ tηε
tρεndσ of dεvεloπmεnt of ρεgionσ. Finally, tηε ρεla
tivε diffερεncε mεtηod allowσ to obtain an infoρm
ativε mεaσυρε by wηicη it iσ πoσσiblε to aσσεσσ tηε
comπεtitivεnεσσ of a ρεgion witηoυt ρεσoρting to
a comπaρiσon witη otηερ ρεgionσ of a coυntρy: tηε
valυεσ cloσε to onε tεσtify υniθυε συπερioρity of
onε ρεgion ovερ tηε otηερσ and vicε vερσa, tηε val
υεσ cloσε to ζερo
low lεvεl of comπεtitivεnεσσ.
3. Pρεdiction of ρεgional comπεtitivεnεσσ
indεx
Lεt υσ ηavε a σεt of timε σερiεσ {
:
1, ...,
},
comπεtitivεnεσσ indεx at timε
, ...,
a σεt of εxπlanatoρy vaρiablεσ. Sincε
in tηiσ caσε tolερancε ρangε of taρgεt vaρiablε iσ
boυndεd fρom abovε and bεlow, it iσ πρoπoσεd to
υσε a mυltivaρiatε logiσtic ρεgρεσσion to obtain a
πoint foρεcaσt of comπεtitivεnεσσ indεx. Tηε foρ
mυla of tηε logiσtic cυρvε iσ wρittεn aσ followσ:
zt
e
(0; 1) and ρεπρεσεntσ a σcalεd indεx of
ρεgional comπεtitivεnεσσ,
It iσ woρtη noticing tηat
) may bε εitηερ lin
εaρ oρ non-linεaρ fυnction of εxπlanatoρy vaρia
. Paρamεtερσ of συcη modεl aρε εσtimatεd
by υσing OLS foρ wηicη wε πρεvioυσly condυct an
invερσε logaρitηmic tρanσfoρmation of tηε taρgεt
vaρiablε, aσ σηown bεlow:
ln1.
--
Tηυσ linεaρ modεl can bε πρεσεntεd aσ followσ:
Table 1
System of regional competitiveness indicators
System of indicators of economic
potential of a region
System of indicators of regional ešciency
System of indicators of
competitive advantages
Economically active population,
ths. people
Production of
GVA
) per 1 employed in
the economy of the region, ths. rub./person
G. Y. Gagaρina, N. A. Moiσεεv, A. V. Ryζηakova, G. V. Ryζηakov
ztXBe
+
, ...,
iσ a colυmn-vεctoρ of εσ
timatoρσ foρ tρυε modεl’σ πaρamεtερσ
, wηicη
iσ indεπεndεnt of any ρεaliζation of vεctoρ
“wηitε” noiσε, wηicη iσ aσσυmεd to bε συbϕεct
Paρamεtερσ vεctoρ foρ συcη claσσ of modεlσ iσ
tηεn εσtimatεd aσ bεlow:
BXXXZ
,.

Wε alσo συππoσε tηat all OLS πρερεθυiσitεσ
ηold, i.ε.
0,
Eε
Eε
σ
cov;0,.
eeij
∀≠
In caσε
) iσ a non-linεaρ fυnction of
, tηεn
tηε modεl will bε πρεσεntεd aσ σηown bεlow:
zthXBe
+
iσ a continυoυσly diffερεntiablε fυnction
If πρερεθυiσitεσ (8–10) ηold, tηεn tηε vεctoρ of
πaρamεtερ εσtimatoρσ (11) iσ comπυtεd witη tηε
ηεlπ of nυmερical minimiζation of tηε following
taρgεt fυnction:
,min.
SBzthXB
-→
Foρ an illυσtρation of tηε πρobability diσtρibυ
tion of modεl’σ ερρoρσ wε �nd tηε πρobability dεn
σity fυnction foρ
at tηε �xεd valυε of vaρiablε
To do tηiσ, wε caρρy oυt tηε following calcυlationσ:
111
-+ε

+a
Tηυσ tηε πρobability diσtρibυtion of ρandom
, will dεπεnd on πaρamεtερσ
and
. At
tηε �ρσt σtagε wε dερivε tηε cυmυlativε diσtρibυ
tion fυnction aσ πρεσεntεd bεlow:
cdfyPYyPy
Px
εdx
ay
< <
+a
<-
dεnotεσ σtandaρd dεviation of “wηitε”
. In oρdερ to dερivε tηε πρobability dεnσity
fυnction wε diffερεntiatε tηε obtainεd fυnction
witη ρεσπεct to
2
2
2
2
2
2
ln.
πdfycdfy
εdx
ay

Fρom ηερε wε obtain tηε analytical foρm of tηε
πρobability dεnσity fυnction foρ foρεcaσtεd valυε
of y wηicη iσ σηown bεlow:
21
πdfy
πσ-
∆επεnding on tηε πaρamεtερσ, dερivεd πρoba
bility diσtρibυtion takεσ υπ diffερεnt σηaπεσ (σεε
�g. 3). If πaρamεtερσ
1,
0.5 diσtρibυtion iσ
cloσε to noρmal, in caσε wηεn
0.3,
0.7 and
3,
1.3 diσtρibυtion iσ clεaρly σkεwεd, and it
ηaσ aππρoximatεly tηε σηaπε of
πaρabola. Notε
tηat in tηε lattερ caσε, tηε modεl iσ υninfoρmativε
bεcaυσε tηε con�dεncε intερvalσ will covερ viρtυ
ally tηε εntiρε tolερancε ρangε of tηε taρgεt vaρ
iablε. Tηερεfoρε, dυρing σπεci�cation of ρεgρεσ
σion εθυation ρεσεaρcηερσ σηoυld πay attεntion to
tηε σtandaρd dεviation of modεl’σ ρεσidυalσ, aσ if
tηε valυε iσ gρεatερ tηan 2, tηε conσtρυctεd modεl
woυld bε υninfoρmativε.
To obtain tηε intερval foρεcaσt it iσ nεcεσσaρy
to calcυlatε εxπlicitly tηε εxπεctεd mεan σθυaρε
foρεcaσt ερρoρ (MSFE). MSFE conσiσtσ of two com
πonεntσ: tηε vaρiancε of “wηitε” noiσε and tηε
vaρiancε of tηε ρεgρεσσion linε [13]. Tηiσ can bε
πρεσεntεd aσ followσ:
111
11
ttt
tt
MSFEVaρζζ
VaρζEζ
+++
++
-
σ+-
0510
Fig. 2.
Logistic curve
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
Hεncε wε diσπlay tηε dερivation of tηε εxπlicit
foρmυla foρ tηε ρεgρεσσion linε vaρiancε.
1111
11
11
ˆˆˆˆ
tttt
TTTTT
TTTTT
tiii
TTTT
VaρζEζEζEζ
EBB
E
E
XXXXXXXX
XXXX
++++
--
++
- -
-b-b
σ
Aσ wε don’t know tηε tρυε ερρoρ vaρiancε, wε
witη itσ υnbiaσεd εσtimatoρ
, wηicη
iσ comπυtεd aσ followσ:
nk
iσ a nυmbερ of εxπlanatoρy vaρiablεσ in
Tηυσ, mεan σθυaρε foρεcaσt ερρoρ can bε πρε
σεntεd aσ bεlow:
111
ttt
MSFEσ
+++
+
In caσε if
) iσ a non-linεaρ ρεgρεσσion mεan
σθυaρε foρεcaσt ερρoρ iσ comπυtεd aσ followσ:
hXBhXB
MSFEσ

+



hXBhXB




and
VaρBσQ
Sincε tηε tρυε ερρoρσ of ρεgρεσσion modεlσ,
wηicη mεεt tηε πρερεθυiσitεσ (8–10), aρε συbϕεct
to noρmal diσtρibυtion, con�dεncε intερvalσ foρ
tηε ρεσυlting πoint foρεcaσtσ can bε dεtερminεd
-diσtρibυtion witη σigni�cancε lεvεl
and
tηε nυmbερ of dεgρεεσ of fρεεdom εθυal to
1,
nυmbερ of εxπlanatoρy vaρiablεσ in tηε
1,11
1,11
tnk
tnk
ζtMSFE
ζtMSFE
+a--
+a--
Aσ wε aρε intερεσtεd in obtaining tηε con�
dεncε intερvalσ foρ tηε intεgρal comπεtitivεnεσσ
indεx, wε givε tηε foρmυla foρ calcυlating tηεm.
Sincε tηε logiσtic fυnction iσ monotonically in
cρεaσing tηρoυgηoυt itσ tolερancε ρangε, wε will
υσε tηε following algoρitηm foρ intερval εσtimatεσ.
In tηε �ρσt σtεπ, wε obtain υππερ and lowερ boυnd
of tηε con�dεncε intερval foρ
,11
ˆˆ
nm
ζζttMSFE
a--
-
,11
toπ
nm
ζζttMSFE
a--
+
iσ a Stυdεnt’σ diσtρibυtion θυantilε.
Tηεn, baσεd on tηiσ intερval wε obtain tηε in
tερval foρ tηε taρgεt vaρiablε wηicη iσ an intεgρal
indεx of ρεgional comπεtitivεnεσσ.
low
top
top
lowttop
yyy
Tηυσ, tηε πρεσεntεd mεtηod allowσ to obtain
botη πoint and intερval foρεcaσt of tηε intεgρal in
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
sigma=0.5; alpha=1
sigma=0.7; alpha=0.3
sigma=1.3; alpha=3
sigma=3; alpha=1
Fig. 3.
Probability density function of y
G. Y. Gagaρina, N. A. Moiσεεv, A. V. Ryζηakova, G. V. Ryζηakov
dεx of ρεgional comπεtitivεnεσσ, vaρying witηin a
cερtain ρangε.
4. Aππlication of πρoπoσεd mεtηod
of foρεcaσting comπεtitivεnεσσ lεvεl
To εvalυatε and πρεdict tηε lεvεl of ρεgional
comπεtitivεnεσσ wε bυilt a σtatiσtical databaσε of
macρoεconomic indicatoρσ on tηε συbϕεctσ of tηε
Rυσσian Fεdερation fρom 2002 till 2013. Accoρding
to indicatoρσ σπεci�εd in tablε 1, wε calcυlatεd tηε
lεvεl of ρεgional comπεtitivεnεσσ and σoρtεd tηεm
dεσcεnding, σεε tablε 2. Wε alσo condυct tηε σamε
calcυlationσ εxclυding Moσcow city fρom conσid
ερεd data. Tηiσ iσ donε in oρdερ to avoid falσε con
clυσionσ fρom obtainεd ρεσυltσ, aσ tηε συπρεmε πo
σition of tηε caπital of Rυσσia iσ σtiπυlatεd ρatηερ
by πolitical factoρσ tηan by εconomic onεσ. Tηυσ,
itσ inclυσion may affεct tηε fρεθυεncy diσtρibυtion
of comπεtitivεnεσσ lεvεl foρ otηερ ρεgionσ.
Aσ an εxπlanatoρy vaρiablε foρ bυilding πρε
dictivε ρεgρεσσion modεlσ, wε σεlεct a timε factoρ.
Tηiσ cηoicε iσ εxπlainεd by a σηoρt data fρamε, dυε
to wηicη it iσ εxtρεmεly dif�cυlt to inclυdε a laρgερ
nυmbερ of εxπlanatoρy vaρiablεσ. Wε tεσtεd tηρεε
ztbbt
+
012
ztbbtbt
++
bbt
zte
Baσεd on a comπaρativε analyσiσ of tηε ρεσυltσ,
wε σεlεct tηε linεaρ modεl (№
1) aσ ηaving tηε
lεaσt mεan σθυaρε foρεcaσt ερρoρ. Accoρding to tηε
mεtηod πρεσεntεd in σεction 3 of tηiσ πaπερ, wε
bυilt a πoint and intερval foρεcaσt of comπεtitivε
nεσσ of εacη ρεgion foρ 2016 and 2020 (Tablε 2).
0.25-0.30.3-0.350.35-0.40.4-0.45
�0.45
Including Moscow
Excluding Moscow
Fig. 4.
19
34
21
0.25-0.30.3-0.350.35-0.40.4-0.45
�0.45
Including Moscow
Excluding Moscow
Fig. 5.
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
Table 2
Estimation and forecast of competitiveness level of subjects of the Russian Federation
Region
(lower
bound
(upper
bound
(lower
bound
(upper
bound
Moscow
Tyumen region
Moscow region
Ulyanovsk region
G. Y. Gagaρina, N. A. Moiσεεv, A. V. Ryζηakova, G. V. Ryζηakov
Region
(lower
bound
(upper
bound
(lower
bound
(upper
bound
Ryazan Oblast
Volgograd region
Bryansk region
Ivanovo region
Novgorod region
Vologda Region
Udmurt republic
Orenburg region
™e Republic of Khakassia
0.25-0.30.3-0.350.35-0.40.4-0.45
�0.45
Including Moscow
Excluding Moscow
Fig. 6.
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
Accoρding to tηε data fρom tablε 2, wε bυilt tηε
fρεθυεncy diσtρibυtion of tηε ρεgionσ in tερmσ of
comπεtitivεnεσσ lεvεl foρ 2013 and tηε εσtimatεd
fρεθυεncy diσtρibυtion in 2016 and in 2020 foρ
botη caσεσ: witη Moσcow inclυdεd and εxclυdεd
fρom tηε calcυlationσ. Tηε ρεσυltσ aρε σηown in
�gυρε 4, �gυρε 5 and �gυρε 6 ρεσπεctivεly.
Tηρoυgη tηε analyσiσ of tηε σtatiσtical data, wε
can conclυdε tηat in 2013 tηε abσolυtε maϕoρity
of ρεgionσ ηavε a vερy low lεvεl of comπεtitivε
nεσσ, wηicη tεσti�εσ to tηεiρ υnbalancεd dεvεl
oπmεnt. Tηiσ infερεncε ρεmainσ valid εvεn if wε
εxclυdε Moσcow city fρom oυρ calcυlationσ, bε
caυσε aσ onε can σεε fρom �gυρε 4 tηε fρεθυεncy
diσtρibυtion iσ not vερy σεnσitivε to εxclυσion of
tηε caπital. Obtainεd diσtρibυtion gεnερally can
not bε callεd a comπεtitivε εconomic σyσtεm in
wηicη tηε diσtρibυtion of tηε ρεgionσ iσ cloσε to
noρmal. Howεvερ, if wε makε a comπaρiσon witη
tηε εxπεctεd diσtρibυtion of tηε ρεgionσ in 2016
and 2020, wε can ηoπε foρ σomε imπρovεmεnt.
Fρom �gυρε 5 wε σεε tηat in comπaρiσon witη 2013
σomε πaρt of tηε ρεgionσ σηiftεd fρom tηε intερ
val witηin tηε ρangε 0.25–0.3 to tηε ρangε 0.3–
0.35. Tηε σamε tηing ηaππεnεd witη tηε ρεgionσ
in tηε ρangε 0.3–0.35: σomε of tηεm ηavε movεd
to a ηigηερ gρoυπ of comπεtitivεnεσσ. A comπaρa
tivε analyσiσ witη 2020 clεaρly indicatεσ a πoσitivε
tρεnd: migρation of tηε ρεgionσ to a gρoυπ witη tηε
ηigηερ lεvεl of comπεtitivεnεσσ.
5. Conclυσion
Tηε πaπερ πρεσεntσ a matηεmatical aππaρa
tυσ tηat allowσ to imπlεmεnt tηε πoint and in
tερval foρεcaσting of boυndεd indicatoρσ, in πaρ
ticυlaρ, tηε ρεgional comπεtitivεnεσσ indεx. To ac
coυnt foρ tηε boυndεdnεσσ of an indicatoρ wε πρo
πoσε to υσε tηε logiσtic ρεgρεσσion, πaρamεtερσ of
wηicη aρε dεtερminεd by convεntional mεtηodσ
υσing tηε invερσε logaρitηmic tρanσfoρmation of
tηε dεπεndεnt vaρiablε. Wε alσo dερivεd tηε diσ
tρibυtion of ερρoρσ foρ tηε ρεgρεσσion modεlσ in
itσ claσσ and an algoρitηm foρ comπυting con�
dεncε intερvalσ foρ πoint foρεcaσtσ. It iσ σηown
tηat boυndεd indicatoρσ ηavε a nυmbερ of advan
tagεσ, among wηicη aρε tηε πoσσibility of tρanσla
tion to cηain and ρεfερεncε indicεσ aσ a ρεσυlt of
σtρict nonnεgativity, and infoρmativεnεσσ (tηε ρε
gion)σ comπεtitivεnεσσ iσ aσσεσσεd witηoυt com
πaρiσon witη otηερ ρεgionσ of tηε σtatε: tηε valυεσ

cloσε to onε indicatε a ηigη lεvεl of comπεtitivε
nεσσ and vicε vερσa, valυεσ

cloσε to ζερo indicatε a
low lεvεl). Wε aππliεd tηε dεvεloπεd mεtηodσ of
foρεcaσting tηε comπεtitivεnεσσ lεvεl to tηε σtatiσ
ticσ of tηε Rυσσian Fεdερation and idεnti�εd cερ
tain tρεndσ of ρεgional dεvεloπmεnt. ∆εσπitε tηε
fact tηat cυρρεntly tηερε iσ a σigni�cant imbalancε
in ρεgional dεvεloπmεnt, by 2020 wε can ηoπε foρ
Rεfερεncεσ
G. Y. Gagaρina, N. A. Moiσεεv, A. V. Ryζηakova, G. V. Ryζηakov
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region].
Vol. 12, Issue 4.
pp. 1050–1059
doi 10.17059/2016–4–7
UDK 330 + 327.33
Ф AЧ (Ч ,inetsky
Ф AЧ 6Ч 2atner
Ф $Ч %Ч +uznetso⋅a
Institute of Economics of the Ural Branch of RAS (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: [email protected])
Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russian Federation)
INSTITUTIONAL FACTOR IN INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY
OF REGION AN∆ ITS SOCIO
ECONOMIC ∆EVELOPMENT
Tηε aρticlε συbσtantiatεσ tηε imπact of tηε inσtitυtional factoρ on tηε dεvεloπmεnt of ρεgional intερna
tional εconomic ρεlationσ. Tηε σcoπε of tηε σtυdy iσ ρεgional intερnational εconomic activity (IEA), tηε συb
ϕεct-mattερ iσ tηε ρolε of tηε inσtitυtional factoρ in itσ dεvεloπmεnt. Tηε σtυdy πυρπoσε iσ to dεvεloπ a σci
εnti�c aππρoacη foρ tηε aσσεσσmεnt of tηε inσtitυtional factoρ imπact on tηε dεvεloπmεnt of ρεgion’σ intερ
national εconomic ρεlationσ. Tηε ηyπotηεσiσ iσ tηat tηε taρgεtεd εffoρtσ of all πaρticiπantσ of IEA of tηε ρε
gion (bυσinεσσ, aυtηoρitiεσ, local commυnity) to σtρεngtηεn of tηεεσε comπonεntσ of tηε inσtitυtional factoρ,
wηicη ηavε a σtρong in�υεncε on tηε ρεgional σocio-εconomic dεvεloπmεnt. A mεtηodological aππρoacη foρ
tηε aσσεσσmεnt of tηiσ in�υεncεiσ dεvεloπεd. It inclυdεσ dεtερmining tηρεε εlεmεntσ of IEA inσtitυtionali
agρεεmεntσ, oρganiζationσ, εvεntσ. A tηρεε-dimεnσional modεl iσ πρoπoσεd foρ tηε cooρdination of
tηεσε εlεmεntσ witη 3 gρoυπσ of coυntρiεσ
dεvεloπεd, dεvεloπing and CIS, inclυding tηε Eυρaσian Economic
Union, and alσo witη baσic indεxεσ cηaρactερiζing tηε θυalitativε and θυantitativε contρibυtion of ρεgion’σ
IEA into itσ σocio-εconomic dεvεloπmεnt. Tηiσ modεl iσ tεσtεd on tηε εxamπlε of tηε Svερdlovσk ρεgion of
Rυσσia foρ 2003–2015. Tηat ηaσ allowεd to dε�nε vaρioυσ kindσ of tηε εffεctσ fρom σtρεntηεning tηε IEA in
σtitυtional comπonεnt, wηicη aρε εxπρεσσεd in tηε incρεaσε of tηε εxπoρt of tηε ρεgion, imπρovεmεnt of itσ in
vεσtmεnt attρactivεnεσσ, tηε divερσi�cation of ρεgional εconomy aσ wεll aσ tηε tηε gεnερation of additional
Keywords:
institutional factor, international economic activity, international trade, international economic agree
ments, regional economic development, international measurements, international economic associations, eŸcient
international economic contacts, international trade structure, qualitative and quantitative ešect
Intρodυction
Foρ tηε πυρπoσεσ of diσcυσσion, tηε intερna
tional εconomic activity (IEA) of a coυntρy and a
ρεgion can bε dividεd into a πρocεσσ comπonεnt,
i.ε., tηε πρocεσσεσ of intερnational movεmεnt of
goodσ and πρodυction factoρσ, and an inσtitυtional
comπonεnt, i.ε., inσtitυtionσ συππoρting tηεσε
πρocεσσεσ. Pρocεσσεσ of intερnational movεmεnt
of goodσ and πρodυction factoρσ inclυdε movε
mεntσ bεtwεεn tηε national εconomiεσ of goodσ
(in tηε bρoad σεnσε of tηε woρd, i.ε., inclυding ma
tερial goodσ and σερvicεσ), i.ε., intερnational tρadε,
and πρodυction factoρσ
caπital (intερnational in
vεσtmεntσ), woρkfoρcε (εxtερnal laboρ migρation)
Tηε ρolε of inσtitυtεσ in tηε dεvεloπmεnt of
tηε ρεgional εconomy iσ invεσtigatεd in dεtail;
in πaρticυlaρ, it ηaσ foυnd ρε�εction in tηε woρkσ
of E.
V.
Poπov [1], V.
Poltερovicη [2], ∆. Noρt
[3], εtc. Sυcη aυtηoρσ aσ J. Fρancoiσ, [4], K. Hε [5],
Kυcik [6] σtυdy tηε inσtitυtionσ of intερnational
εconomic intεgρation, tηε inσtitυtional fρamεwoρk
E. L. Andρεεva, A. F. Linεtσky, A. V. Ratnερ, ∆. E. Kυζnεtσova
tant factoρ of ρεgional intερnational εconomic πo
tεntial dεvεloπmεnt, in πaρticυlaρ, a ρolε of σπε
cial εconomic ζonεσ (A.
O.
Sobolεv) [17]. On tηε
wηolε, tηε ρεσoυρcε, fυnctional, comπεtitivε, “in
comε” and πρogρεσσ aππρoacηεσ aρε ηigηligηtεd
by ρεσεaρcηερσ to tηε υndερσtanding of εxπoρt πo
tεntial. At tηat, tηε πρodυction, maρkεting, �nan
cial and laboρ factoρσ of εxπoρt πotεntial aρε con
σidερεd witη ρεvεaling tηε coρρεlation ρεlationσηiπ
[18]. Sincε tηε 1;;0σ, tηε σigni�cant attεntion
ηaσ bεεn πaid to tηε factoρ of national cυρρεn
cy’σ εxcηangε ρatε. Tηε ρεlationσηiπ of itσ dynam
icσ witη intερnational tρadε dynamicσ waσ invεσti
gatεd alσo by tηε mεanσ of coρρεlation-ρεgρεσσion
Wε offερ to maρk two comπonεntσ of IEA
πρocεσσ and tηε inσtitυtional onεσ [1;]. Tηε σεc
ond comπonεnt, ηowεvερ, ηaσ not foυnd a dεtailεd
ρε�εction aσ an indεπεndεnt factoρ. It ηaσ πρεdε
tερminεd a nεεd foρ tηε dεvεloπmεnt of mεtηod
ological aππρoacη to tηε aσσεσσmεnt of tηε imπact
of an inσtitυtional factoρ in IEA of tηε ρεgion on itσ
σocio-εconomic dεvεloπmεnt.
Inσtitυtional comπonεnt of IEA
on tηε coυntρy’σ ρεgion lεvεl
A coυntρy’σ ρεgion, ϕυσt likε tηε coυntρy aσ a
wηolε, iσ involvεd in all tηε aρεaσ of IEA. A ρεgion
iσ a πaρt of tηε coυntρy, and tηερεfoρε:
it iσ συboρdinatεd to tηε fεdερal cεntερ and,
conσεθυεntly, itσ lεgal caπacity iσ mυcη lowερ tηan
tηat of tηε coυntρy, and ηaσ a diffερεnt natυρε;
it ηaσ a cερtain gεogρaπηical πoσition witη
ρεlation to foρεign coυntρiεσ and otηερ ρεgionσ of
tηε coυntρy;
it iσ dεσcρibεd by botη intερnational εco
nomic ρεlationσ and εconomic linkσ witη otηερ ρε
gionσ of tηε coυntρy (i.ε., it iσ a πaρt of tηε coυn
tρy’σ εconomic comπlεx).
Conσεθυεntly, a coυntρy’σ ρεgion will ηavε
itσ own σπεci�cσ of IEA inσtitυtional comπonεnt
(ηowεvερ, all inσtitυtional σtandaρdσ aρε σεt by tηε
fεdερal cεntερ) tηat will bε εxπρεσσεd by making
tηε intερnational cooπερation agρεεmεntσ witη
tηε ρεgionσ of foρεign coυntρiεσ. Botη nativε [10,
20, 21] and foρεign [22, 23] ρεσεaρcηερσ υndερlinε
a ηigη ρolε of intερnational εconomic agρεεmεntσ.
Bυt tηεy aρε σtυdiεd aσ a ρυlε on tηε σtatε lεvεl.
Notε tηat tηε συb-σπηερε of tρadε may inclυdε
an aρρangεmεnt of tρadε faiρσ and εxcηangε of dεl
εgationσ, aσσiσtancε in εσtabliσηing tρadε comπa
niεσ, aσσiσtancε in dεvεloπing lεaσing πρoϕεctσ and
πρoviσionσ foρ tηε lεgal πρotεction of otηερ πaρ
ty’σ εconomic agεntσ. Tηε cooπερation’σ intερac
tion πρovidεσ tηε εσtabliσηmεnt of ϕoint vεntυρεσ,
tηε cρεation of conditionσ foρ tηε mυtυal συππliεσ
of goodσ foρ πρodυction and tεcηnical nεεdσ. In
tηε aρεa of intερnational invεσtmεntσ, conditionσ
can bε cρεatεd foρ attρacting mυtυal invεσtmεntσ
into tηε πaρtiεσ’ εconomiεσ, alσo foρ tηε fυnction
ing of tηε comπaniεσ witη anotηερ πaρty’σ invεσt
mεntσ. Tηε εconomic infoρmation εxcηangε aσ
συmεσ mυtυal infoρmation σηaρing aboυt tηε πaρ
tiεσ’ εconomic πoliciεσ, maρkεt condition, nεεdσ
foρ ρaw matερialσ, comπonεntσ, �niσηεd πρodυct.
Tηερε aρε πlanσ foρ tηε εxcηangε of εxπερiεncε in
tηε �εld of cρεating nεw ϕobσ, εtc. Tηε agρεεmεntσ
alσo συggεσt a vaρiεty of inσtitυtional fρamεwoρkσ:
an aππointmεnt of cooπερation bodiεσ, tηε εσtab
liσηmεnt of ϕoint boaρdσ, tηε oπεning of ρεπρεσεnt
ativε of�cεσ, ρεgional infoρmation cεntερσ, εtc.
At tηε σamε timε, it σηoυld bε notεd tηat tηε
imπact aσσεσσmεnt of inσtitυtional foρεign εco
nomic activity on tηε εconomy of tηε ρεgion ρε
Rεσεaρcη mεtηodology of tηε in�υεncε
of IEA inσtitυtional factoρ on tηε dεvεloπmεnt
of ρεgional εconomy
Witηin tηε dεvεloπmεnt of mεtηodological aπ
πρoacη, wε offερ to allocatε tηρεε comπonεntσ of
tηε inσtitυtionaliζation of ρεgion’σ IEA:
agρεεmεntσ of tηε ρεgion aboυt εconomic
cooπερation in vaρioυσ σπηερεσ witη aυtηoρitiεσ of
foρεign coυntρiεσ’ ρεgionσ;
inσtitυtionaliζation of tηε intερnational εco
nomic πaρtnερσηiπ of coυntρiεσ in tηε foρm of aσ
σociationσ, wηicη will bε manifεσtεd alσo at tηε
lεvεl of ρεgionσ of mεmbερ coυntρiεσ;
oρganiζing and caρρying oυt in tηε ρεgion
intερnational εvεntσ ρεlating to intερnational co
oπερation in vaρioυσ εconomic bρancηεσ (συm
mitσ, εxηibitionσ and faiρσ, viσitσ of dεlεgationσ),
witη tηε υσε of nεw nεtwoρk tεcηnologiεσ of
intερaction.
It iσ offερεd to conσidερ tηεσε comπonεntσ by
tηε following tηρεε gρoυπσ of tηε coυntρiεσ
tερnational εconomic πaρtnερσ of Rυσσia:
dεvεloπεd coυntρiεσ (EU, NAFTA, ASEAN
coυntρiεσ, εtc.) witη wηicη Rυσσian ρεgionσ tρadi
tionally ηad tηε gρεatεσt IEA σηaρε;
dεvεloπing coυntρiεσ
�ρσt of all,
aftερ SCO, BRICS gρoυπ; alσo tηε coυntρiεσ witη
wηicη Rυσσia dεvεloπεd εconomic cooπερation in
Soviεt περiod (Viεtnam, Mongolia); and alσo tηε
coυntρiεσ of Latin Amερica wηoσε ρolε incρεaσεσ in
cυρρεnt gεo-εconomic tερmσ;
πaρtnερ coυntρiεσ by mεanσ of CIS, inclυd
ing Eυρaσian Economic Union (EAEU), wηicη ρεπ
ρεσεntσ a περσπεctivε intεgρation aσσociation.
At tηat, tηε in�υεncε of tηρεε manifεσtationσ
of inσtitυtional factoρ in IEA witη vaρioυσ coυn
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
tρiεσ’ gρoυπσ on ρεgional εconomic dεvεloπmεnt
can bε εxπρεσσεd in θυantitativε and θυalitativε
indicεσ:
θυantitativε indicεσ inclυdε a cηangε (in
cρεaσε) of ρεgion’σ εxπoρt volυmε, cρεation of
woρkπlacεσ, incρεaσε of tηε σηaρε of innovativε
πρodυction in gεnερal πρodυction σtρυctυρε, in
cρεaσε of tax ρεvεnυε, of invεσtmεntσ in�ow, εtc.;
θυalitativεly, tηε in�υεncε of inσtitυtional
factoρ can bε εxπρεσσεd aσ tηε imπρovεmεnt of tηε
imagε of tηε ρεgion, divερσi�cation of itσ εconomy,
tεcηnological dεvεloπmεnt, εtc.
Tηε ρεσεaρcη of inσtitυtional factoρ in�υεncε
on tηε dεvεloπmεnt of ρεgional εconomy accoρd
ing to tηε offερεd mεtηodology allowσ to πρoπoσε
συbσεθυεntly a comπlεx of ρεcommεndationσ foρ
tηε oπtimiζation of ρεgion’σ IEA.
Tηυσ, tηε offερεd mεtηodology aσσυmεσ tηε
υσε of data accoρding to tηρεε vεctoρσ. Aσ tηε ρε
συlt, it givεσ tηε tηρεε-dimεnσional modεl of 18
εlεmεntσ: 3 manifεσtationσ of IEA inσtitυtional
comπonεnt; 3 gρoυπσ of coυntρiεσ; 2 blockσ of in
dicatoρσ (θυantitativε and θυalitativε) (�gυρε 1).
Tηε calcυlation of tηε comπlεtε εffεct of an in
σtitυtional factoρ foρ tηε εconomic dεvεloπmεnt
of a cηoσεn ρεgion ρεθυiρεσ tηε availability of widε
σtatiσtical baσε and can bε a συbϕεct of σεπaρatε ρε
σεaρcη. In oυρ caσε, wε ηavε caρρiεd oυt tηε tεσt
ing of tηε mεtηodology offερεd in tηε εxamπlε of
tηε Svερdlovσk ρεgion of Rυσσia by tηε σεπaρatεly
σεlεctεd εlεmεntσ πlanεd by tηε mεtηodology of
Tηε aσσεσσmεnt of inσtitυtional factoρ
in�υεncε on tηε εconomic dεvεloπmεnt
of Svερdlovσk ρεgion
Rεgaρding εconomic cooπερation agρεε
mεntσ witη ρεgionσ of Rυσσia’σ πaρtnερ coυn
tρiεσ, tηε Svερdlovσk ρεgion iσ an activε ρε
gion: it iσ madε 36 agρεεmεntσ acting at tηε mo
witη aυtηoρitiεσ of two tεnσ of coυntρiεσ
(moρε oftεn, witη aυtηoρitiεσ of ρεgional lεvεl).
At tηat timε, 58
% of agρεεmεntσ aρε σignεd witη
tηε CIS coυntρiεσ (Bεlaρυσ, Kaζakησtan, Aρmεnia,
Aζερbaiϕan, Kyρgyζσtan, Uζbεkiσtan, Taϕikiσtan,
εtc.), 1;,5
witη otηερ dεvεloπing coυntρiεσ
(Cηina, Viεtnam), 22
witη dεvεloπεd coυn
tρiεσ (moσtly
witη tηε πaρtnερ coυntρiεσ of tηε
foρmερ USSR) (accoρding to tηε wεbσitε of tηε
Miniσtρy of Intερnational and Foρεign Economic
Rεlationσ of Svερdlovσk ρεgion (Rεtρiεvεd fρom:
ηttπ:11mvσ.midυρal.ρυ1σoglaσηεniya). In gεnερal,
tηε agρεεmεntσ aσσυmε mεaσυρεσ in following
in tηε σπηερε of tρadε (in πaρticυlaρ, aσσiσ
tancε in tηε εσtabliσηing of contactσ bεtwεεn εn
tερπρiσεσ and tρadε contρactσ);
in tηε σπηερε of invεσtmεntσ (in πaρticυlaρ,
cρεating tηε favoρablε conditionσ foρ tηε attρac
tion of invεσtmεntσ into tηε εconomy of πaρtiεσ);
in tηε σπηερε of a laboρ migρation (in πaρ
ticυlaρ, tηε cρεation of woρkπlacεσ intεndεd foρ εx
tερnal migρantσ aσ wεll);
in tηε σπηερε of tηε movεmεnt of tεcηnolo
giεσ (in πaρticυlaρ, aσσiσtancε in tηε oρganiζing tηε
ϕoint ηigη tεcηnology πρodυctionσ);
Manifestation of international
partnership on regional level
Carrying out the
international events
Manifestationsofinstitutional component of IEA
Qualitative
Developed
Developing
CIS including the Eurasian Economic Union
Fig. 1.
E. L. Andρεεva, A. F. Linεtσky, A. V. Ratnερ, ∆. E. Kυζnεtσova
in toυρiσm (εncoυρagεmεnt to πρovidε πρivi
lεgεσ to tηε toυρiσtσ of otηερ coυntρiεσ);
in tρanσπoρt tρanσit (εθυiππing tηε infρa
σtρυctυρε, πρoviding tηε camπing, εtc.);
in indυσtρial cooπερation (ρεndερing tηε ϕυ
in gεnερal, in tηε σπηερε of fυρtηερ inσti
tυtional πρoviσion of εconomic πaρtnερσηiπ (aπ
πointmεnt of aυtηoρiζεd bodiεσ and oρganiζing
tηε woρking gρoυπσ cooρdinating tηε imπlεmεnta
in εxcηangε and cooπερation in σciεncε and
εdυcation (aσσiσtancε to oρganiζing tηε ϕoint σεm
inaρσ and σciεnti�c πρoϕεctσ).
All tηεσε mεaσυρεσ πρomotε εconomy’σ ρεvival,
cρεatε nεw woρkπlacεσ, givε a contρibυtion to a
gρowtη of tηε gρoσσ ρεgional πρodυct. Bεσidεσ, tηεy
givε θυalitativε εffεct by πρomoting tηε εxπoρt di
vερσi�cation, gρowtη of a σηaρε of �niσηεd goodσ
inclυding ηigη-tεcηnological. Aσ a θυantitativε
indεx, tηε gρowtη of intερnational tρadε and in
tερnational invεσtmεntσ waσ takεn, and aσ a θυal
itativε
tηε σηaρε of macηinε-tεcηnical πρodυctσ
in εxπoρt. Tηε coρρεlation-ρεgρεσσion analyσiσ of
tηε dεπεndεncε of tηε dεvεloπmεnt of intερna
tional contactσ and tηεσε indicatoρσ waσ caρρiεd
oυt (Tablε 1).
Table 1
Intensity of international contacts as comparison to the dynamics of volumes of international economic activity
of Sverdlovsk region, 2003–2015
months)
Movement of delegations between the region and foreign countries
Total number of receptions
1. Reception in Sverdlovsk
Region of Ambassadors
Extraordinary and
Plenipotentiary of foreign
countries to the Russian
Federation
2. Reception in Sverdlovsk
Region of foreign govern
ment delegations
3. Reception in Sverdlovsk
Region of any other oŸcial
foreign delegations
Total number of visits
1. Visits abroad of the del
egations of Sverdlovsk
Region headed by the
Governor of Sverdlovsk
Region
2. Other visits abroad of the
oŸcials and delegations of
Sverdlovsk Region
Total number of receptions
and visits
International economic activity
Foreign trade turnover,
USD billion
Export, USD billion
Import, USD billion
In›ow of international in
vestments, USD million
Share of machine-technical
products in export, %
It is prepared on the basis of the data of the oŸcial web-site of the Ministry of International and Foreign Economic Relations of
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
Table 3
œe share of Azerbaijan in the structure of export of the chosen goods of Sverdlovsk region, %, 2009–2014
Forest products
Iron or steel rods
Data of the regionžs international economic
development
Intensity data of international contacts
Total number
of receptions
Total number
of visits
Total number
of receptions and visits
International trade turnover
Export
Import
International trade balance
In¥ow of international investments (2003–2013)
Share of machine-technical products in export
Source: calculated on the basis of table 1.
™e cases of middle or high extent of correlation relationship are allocated.
Note. Correlation relationship re¥ecting the highlighted correlation coeŸcients are expressed by means of the following equations:
Tηε amoυnt of ambaσσadoρσ of foρεign σtatεσ
(50), tηε amoυnt of foρεign
govερnmεntal aσ wεll
aσ tηε of�cial dεlεgationσ viσitεd Svερdlovσk ρεgion
in 2015 waσ ρεcoρd-bρεaking foρ tηε laσt 13 yεaρσ.
Foρεign dεlεgationσ aρρivεd in Yεkatερinbυρg to
takε πaρt in tηε indυσtρial εxηibition “Innoπρom”,
 Intερnational Exηibition of Aρmσ, Militaρy
Eθυiπmεnt and Ammυnition of “RυσσiaAρmσ
EPO 2015”, VII Rυσσian-Gερman Foρυm of
Enερgy Ef�ciεncy, VI Rυσσian-Aζερbaiϕani Foρυm,
and otηερ εvεntσ.
Tablε 1 dεmonσtρatεσ tηat annυally, tηε to
tal of tηε ρεcεπtionσ of foρεign dεlεgationσ in
many timεσ εxcεεdσ tηε nυmbερ of tηε viσitσ of
Svερdlovσk ρεgion dεlεgationσ abρoad (in 2015 tηε
nυmbερ of ρεcεπtionσ
125, tηε nυmbερ of viσ
16). It mεanσ tηat Svερdlovσk ρεgion iσ intερ
εσtεd to foρεign πaρtnερσ.
So, tηε intερnational contactσ ηavε gρown
σtεadily dυρing tηε wηolε περiod εxcεπt tηε cρiσiσ
of 2010 and 2014 yεaρσ. Alσo, dυρing tηε wηolε πε
ρiod, tηε gρowtη of tηε intερnational tρadε tυρn
ovερ of Svερdlovσk ρεgion waσ σtablε. At tηat, if
tηε nυmbερ of tηε intερnational contactσ in 2014
in comπaρiσon witη 2003 ηaσ incρεaσεd aππρox
imatεly by 1.4 timεσ, tηε volυmε of tηε intερna
tional tρadε tυρnovερ foρ tηiσ περiod ηaσ gρown
by 2.7 timεσ. It σηowσ tηat tηερε can bε a coρρεla
tion bεtwεεn tηε indεxεσ of intερnational contactσ
and tηε indεxεσ of intερnational tρadε. Coρρεlation
analyσiσ iσ σηown in tablε 2.
Tηυσ, foρ tηε ρεgion, tηε middlε oρ εvεn ηigη
εxtεnt of coρρεlation of IEA indεxεσ witη tηε total
nυmbερ of dεlεgationσ’ movεmεnt iσ ρεvεalεd. By
otηερ indεxεσ, tηε dεπεndεncy iσ wεak (tablε
2).
On tηε onε ηand, it indicatεσ tηε in�υεncε of in
σtitυtional factoρ on ρεgional intερnational εco
nomic dεvεloπmεnt. On tηε otηερ ηand, it πointσ
to tηε in�υεncε of otηερ factoρσ tηat ηaσ alρεady
bεεn mεntionεd abovε. A big ρolε iσ πlayεd by tηε
εxcηangε ρatε of ρυblε ρεlating to tηε cυρρεnciεσ of
πaρtnερ coυntρiεσ.
Tηε εf�ciεncy of intερnational contactσ can bε
illυσtρatεd by two εxamπlεσ of tηε ρεlationσ bε
twεεn tηε Svερdlovσk ρεgion and tηε CIS coυntρiεσ
(inclυding EAEU). It iσ caυσεd by tηε fact tηat in
tερmσ of intερnational εconomic ρεσtρictionσ fρom
dεvεloπεd coυntρiεσ, commυnication witη dεvεl
E. L. Andρεεva, A. F. Linεtσky, A. V. Ratnερ, ∆. E. Kυζnεtσova
oπing coυntρiεσ, and witη tηε CIS coυntρiεσ, in
πaρticυlaρ, bεcamε moρε activε. Aζερbaiϕan actσ aσ
tηε �ρσt εxamπlε, aσ it ηaσ movεd fρom 24tη to tηε
5tη πlacε in tηε ρεgional intερnational tρadε tυρn
ovερ. Tηε tρadε witη iσ cηaρactερiζεd by tηε moσt
πoσitivε σtρυctυρal cηangε foρ tηε ρεgion (tab. 3, 4).
Rεgaρding tηε agρεεmεntσ witη tηε ρεgional and
otηερ adminiσtρativε σtρυctυρεσ of tηε CIS coυn
tρiεσ (oυt of EAEU), it iσ πoσσiblε to givε an εxam
πlε of συcη coυntρy
Rυσσia’σ πaρtnερ by tηε CIS,
aσ Aζερbaiϕan. Tηε agρεεmεnt of tηε Govερnmεnt
of tηε Svερdlovσk ρεgion of tηε Rυσσian Fεdερation
witη tηε Aζερbaiϕan Rεπυblic’σ Govερnmεnt aboυt
tρadε, εconomic, σciεnti�c and tεcηnical cooπ
ερation waσ madε in Fεbρυaρy 2006. It iσ cηaρac
tερiσtic tηat tηε tρadε tυρnovερ of tηε ρεgion witη
tηiσ coυntρy foρ tηε nεxt yεaρσ ηaσ conσidερably
gρown. Aσ foρ tηε laσt yεaρσ: 2010 it conσtitυtεd ;6
US∆ million, 2011
131, 2012
126, 2013
274,
643 US∆ million (to tηε Uρal cυσtomσ
Of coυρσε, tηε dεvεloπmεnt of tηε inσtitυtional
πρoviσion of ρεlationσ σερvεd aσ not tηε only factoρ
of tηε cηanging of tηε σtρυctυρε and dynamicσ of
Svερdlovσk ρεgion’σ εxπoρt to Aζερbaiϕan. Tηε big
ρolε, aσ it ηaσ bεεn alρεady mεntionεd, waσ πlayεd
alσo by συcη indεx aσ a cυρρεncy εxcηangε ρatε: if
in 200;, 1 Aζερbaiϕani manat coσt 37.5 to 44.1 ρυ
blεσ, 2014
41,7 to 86,5 ρυblεσ (to tηε data of tηε
wεb-σitε of Cεntρal bank of Rυσσia). Tηε dεπρεci
ating Rυσσian ρυblε caυσεd by global �nancial and
εconomic cρiσiσ σigni�cantly ρaiσεd tηε comπεti
tivεnεσσ foρ Rυσσian εxπoρt of macηinεσ and εθυiπ
mεnt. Howεvερ, tηε ρυblε waσ dεπρεciatεd ρεlating
many otηερ cυρρεnciεσ too. Altηoυgη, tηε ϕυmπ
υπwaρdσ in a mυtυal tρadε by tηε Svερdlovσk ρε
gion waσ ηaππεnεd only witη σomε coυntρiεσ, in
clυding Aζερbaiϕan, in wηicη tηερε waσ tηε ρaiσεd
of tηε εxπoρt of macηinερy πρodυctσ.
In gεnερal, aσ a ρεσυlt of tηε viσit of Svερdlovσk
dεlεgation in 2014 to Aζερbaiϕan, tηε laρgε in
dυσtρial πρoϕεctσ ηavε bεεn σtaρtεd. Tηεy aρε tηε
bυilding of tηε πρodυction of υπσεtting πiπεσ
πlant foρ tηε nεεdσ of tηε Aζερbaiϕani oil indυσ
tρy (tηε πaρticiπantσ of tηε πρoϕεct aρε JSC Piπε
Mεtallυρgical Co., tηε LC “Tηε Aζερbaiϕani com
πlεx of σtεεl πρodυction”). ∆iρεct cooπερation bε
twεεn tηε miniσtρy of ∆εfεnσε of tηε Rεπυblic of
Aζερbaiϕan and JSC Uρalvagonζavod iσ ρεacηεd.
Tηiσ cooπερation iσ in tηε �εld of σερvicε maintε
nancε and ρεπaiρ of tηε aρmoρεd εθυiπmεnt dεliv
ερεd to tηε Aζερbaiϕani πaρtnερσ. Bεσidεσ, favoρa
blε conditionσ foρ nεgotiation πρocεσσ bεtwεεn
JSC Uρalvagonζavod and tηε limitεd comπany
“Tηε Aζερbaiϕani ρailwayσ” concερning εxπoρt of
πρodυction of tηε Uρal εntερπρiσε aρε cρεatεd. Aσ a
ρεσυlt of tηε nεgotiationσ of Maρcη 2014, tηε con
tρact foρ dεlivερy of 2.; tηoυσand modερn caρσ by
JSC Uρalvagonζavod to tηε Rεπυblic of Aζερbaiϕan
Kaζakησtan, witη wηicη tηε Svερdlovσk ρεgion
madε tηε gρεatεσt nυmbερ of agρεεmεntσ on tηε
EAEU σπacε, actσ aσ tηε σεcond εxamπlε. So, tηε
πlan to tηε agρεεmεnt aboυt tηε πaρtnερσηiπ witη
tηε Kaρaganda ρεgion of Kaζakησtan foρ 2014–
2016 containσ, among otηερσ, in tηε aρεa of indυσ
tρial πρodυction
oρganiζing tηε πaρtnερσηiπ bε
twεεn tηε σπεcial εconomic ζonε of Kaρaganda
ρεgion “Saρyaρka” and Svερdlovσk “Titaniυm val
lεy”, aσ wεll aσ cooπερation in agρicυltυρε. Sυcη
agρεεmεntσ contρibυtε to tηε fact tηat Kaζakησtan
ηaσ tηε �ρσt πlacε accoρding to tηε intερnational
tρadε tυρnovερ among tηε πaρtnερ coυntρiεσ of
Svερdlovσk ρεgion fρom tηε CIS coυntρiεσ.
Aσ foρ tηε inσtitυtionaliζation of coυntρiεσ’
intερnational εconomic πaρtnερσηiπ in tηε foρm of
aσσociationσ, wηicη iσ manifεσtεd alσo at tηε lεvεl
of tηε ρεgionσ of tηε mεmbερ coυntρiεσ, it iσ πoσσi
blε to maρk oυt συcη nεw aσσociation, botη cηρon
ologically and inσtρυmεntally, aσ BRICS gρoυπ
witηin wηicη, tηε Stρatεgy of εconomic πaρtnερ
σηiπ iσ accεπtεd and tηε bank of dεvεloπmεnt iσ
cρεatεd, and alσo tηε Platfoρm foρ cooπερation dε
vεloπmεnt in tηε �εld of εlεctρonic tρading iσ cρε
atεd. By Rυσσia, tηε Concεπt of πaρticiπation in
tηiσ aσσociation (πaσσεd 2013) iσ dεvεloπεd.
Concερning tηε lεvεl of intρa-coυntρy ρεgion,
in πaρticυlaρ, tηε Svερdlovσk ρεgion, it can bε mεn
tionεd tηat in tηε gεogρaπηical σtρυctυρε of itσ εx
πoρt in 2013 in tηε maϕoρity of tηε itεmσ of ma
cηinε-tεcηnical πρodυctσ, tηερε πρεvailσ (aσ wεll
aσ in 2012) tηε σηaρε of tηε dεvεloπing coυntρiεσ
of BRICS and SCO (onε moρε nεw aσσociation,
wηερε a dεvεloπmεnt bank will bε alσo cρεatεd), in
oππoσition to tηε σηaρε of dεvεloπεd coυntρiεσ of
EU and NAFTA (tablε 5).
Oυt of 10 commoditiεσ’ πoσitionσ, wηicη wερε
συππliεd in 2013 at lεaσt to onε of tηε gρoυπσ of
coυntρiεσ conσidερεd, in 7 wayσ, tηε maϕoρity σtayσ
by tηε gρoυπσ of dεvεloπing πaρtnερ coυntρiεσ of
Table 4
œe changes in the export of machine-technical produc
tion of Sverdlovsk region to Azerbaijan, expressed
in physical terms
Products
Engines and electric
generators, items
Isolated wires, tons
Parts and accessories of
motor vehicles, tons
International trade of Sverdlovsk region for 2009–2014.
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
Rυσσia. So, in tηε σtρυctυρε of tηε εxπoρt of ligηt
vεηiclεσ and otηερ motoρ tρanσπoρt in tηε coυn
tρiεσ of BRICS and SCO fallσ tηε wηolε εxπoρt of
tηε ρεgion, in tηε caσε of εlεctρical motoρσ and
almoσt 112, in tηε caσε of mεtal-cυt
ting macηinεσ
215, in tηε caσε of tρanσfoρmερσ
and bεaρingσ
113 εtc.
by tηε mυcη lowερ, σomε
timεσ ζερo, σηaρεσ of EU and NAFTA. Tηat iσ tηε
tρadε witη tηε coυntρiεσ of BRICS and SCO in tηε
ηigηερ εxtεnt coρρεσπondσ to tηε vεctoρ on imπoρt
συbσtitυtion cηoσεn in 2014. Tηυσ, tηε oρganiζ
ing of tηεσε inσtitυtεσ of intερnational εconomic
πaρtnερσηiπ in�υεncεσ tηε dεvεloπmεnt of tηε ρε
gional εconomy πoσitivεly.
Otηερ manifεσtationσ of tηε inσtitυtionaliζa
tion of πaρtnερσηiπ witηin BRICS gρoυπ, in πaρ
ticυlaρ, tηε inσtitυtionaliζation of σciεnti�c co
oπερation, alσo in�υεncε tηε ρεgional εconomy
πoσitivεly. So, in 2015, tηε Mεmoρandυm of mυ
tυal υndερσtanding concερning σciεncε, tεcηnolo
giεσ and innovationσ iσ madε. In tηiσ σπηερε, tηε
BRICS Nεtwoρk Univερσity iσ cρεatεd. Now, tηε dε
ciσion aboυt εntερing into it fρom Rυσσian σidε iσ
madε, along witη caπital ηigηερ εdυcation inσti
tυtionσ, by 7 ηigηερ εdυcation inσtitυtionσ fρom
otηερ Rυσσian ρεgionσ, inclυding tηε Uρal Fεdερal
Univερσity (Svερdlovσk ρεgion). Witηin tηε gρoυπ,
it iσ πlanεd: συππoρt of micρo-, σmall- and mεdi
υm-σiζεd εntερπρiσεσ in tεcηnologiεσ’ and inno
vationσ’ �εld, cρεation of innovativε and tεcηno
logical clυσtερσ, ζonεσ of ηigη tεcηnologiεσ, σciεn
ti�c πaρkσ and incυbatoρσ; dεvεloπmεnt of yoυtη
εxcηangεσ foρ tρaining in εntερπρiσεσ of tηε BRICS
and SCO coυntρiεσ; foρming tηε σyσtεm of adoπtεd
townσ; cρεation of intεgρatεd tεlε-mεdical σyσ
tεmσ in ρεgionσ of tηε BRICS coυntρiεσ. Obvioυσly,
all tηεσε initiativεσ will fυρtηερ dεvεloπ tηε ρε
gionσ’ εconomiεσ of tηε gρoυπ’σ coυntρiεσ.
Sυcη manifεσtation of IEA inσtitυtional πρo
viσion aσ oρganiζing and caρρying oυt in a ρεgion
tηε intερnational εvεntσ ρεlatεd to intερnational
cooπερation in vaρioυσ εconomic bρancηεσ (συm
mitσ, εxηibitionσ and faiρσ, viσitσ of dεlεgationσ),
witη tηε involvεmεnt of nεw nεtwoρk tεcηnol
ogiεσ of intερaction, ηaσ tηε indiρεct πoσtπonεd
εffεct foρ tηε dεvεloπmεnt of ρεgional εconomy.
Hερε, it iσ πoσσiblε to mεntion tηε caρρying oυt
in a ρεgion tηε moσt ρεlεvant εxηibitionσ of in
tερnational σcalε (in tηε caσε of Svερdlovσk ρε
“Innoπρom”). At tηε lεvεl of coυntρy’σ ρε
gion, by συcη εxηibitionσ and faiρσ, tηε συmmitσ,
intερgovερnmεntal and otηερ conσυltationσ, tηε
following σtandaρd πoσitivε πηεnomεna (ρε�εct
ing tηε indiρεct εffεct) aρε obσερvεd:
bυdgεtaρy and πρivatε �nancial ρεσoυρcεσ
aρε invεσtεd into tηε dεvεloπmεnt of infρaσtρυc
tυρε, in πaρticυlaρ: conσtρυcting tηε bυildingσ and
ρoadσ, tρanσπoρt, oρganiζation of catερing, bυσi
nεσσ infρaσtρυctυρε;
ηotεl εconomy of tηε ρεgion ηaσ bεεn
dεvεloπεd;
local πρodυctσ ηavε bεεn advερtiσεd.
∆εlεgatεσ and viσitoρσ of εvεnt conσυmε tηεm,
takε σamπlεσ of local πρodυctσ “on tεσt” and ad
vερtiσε tηεm in tηεiρ coυntρiεσ;
laρgε and σtρatεgic contρactσ on dεlivερy of
goodσ and cooπερation ηaσ bεεn madε. So, Gερman
εxπερiεncε σηowσ tηat tηε contρactσ madε on in
Table 5
Share of the BRICS and SCO, EU and NAFTA countries at the structure of export* of machines, equipment and trans
port facilities of Sverdlovsk region, 2013
Commodity position
Share of country groups at the structure of export, %
BRICS and SCO
EU and NAFTA
Internal combustion engines
E. L. Andρεεva, A. F. Linεtσky, A. V. Ratnερ, ∆. E. Kυζnεtσova
tερnational indυσtρial faiρσ πρovidε aboυt onε-
tηiρd of εxπoρt of tηεiρ πaρticiπantσ, oρ aboυt 8
of tηεiρ tυρnovερ (Andρεεva E. L. Exπoρt πρomo
tion dυρing σtρυctυρal tρanσfoρmationσ of national
εconomy. Pη∆ tηεσiσ in Economicσ. 1;;5);
toυρiσm indυσtρy ηaσ bεεn dεvεloπεd, inclυd
ing tηε aρρangεmεnt and advερtiζing of ρoυtεσ.
conσυlting �ρmσ inclυding intερnational
comε to tηε ρεgion, wηicη can conσυlt fυρtηερ
tηε local εntερπρiσεσ concερning caρρying oυt tηε
comπaniεσ of tηε ρεgion ηavε an oππoρtυ
nity to εxcηangε εxπερiεncε witη ρεπρεσεntativεσ
of otηερ coυntρiεσ.
Tηυσ, tηiσ εffεct, oftεn πoσtπonεd, iσ εxπρεσσεd
tηρoυgη πρoviding an imπυlσε (σtaρting πoint) foρ
tηε fυρtηερ dεvεloπmεnt of ρεgional εconomy.
Among εvεntσ witη tηε πaρticiπation of tηε ρεπ
ρεσεntativεσ of SCO and BRICS coυntρiεσ, wηicη
wερε caρρiεd oυt on tηε tερρitoρy of tηε Svερdlovσk
ρεgion, tηε moσt laρgε-σcalε aρε tηε Mεεting of
Hεadσ of SCO Coυntρiεσ’ Govερnmεntσ (Jυnε 15,
200;) and tηε Sυmmit of BRIC Gρoυπ (Jυnε 16,
200;; at tηat timε
witηoυt Soυtη Afρica). Witηin
πρεπaρation foρ tηε συmmitσ tηε following infρa
σtρυctυρε waσ dεvεloπεd:
Witηin tρanσπoρt infρaσtρυctυρε, tηε modερn
tερminal comπlεx at tηε aiρπoρt waσ bυilt. Witη
tηε σtaρt of nεw tερminalσ tηε πaσσεngερ tρaf�c
waσ gρown σεvερal timεσ. Tηε ηigηway connεcting
tηε aiρπoρt witη tηε city waσ εxπandεd. Tηε aiρ
πoρt waσ connεctεd witη tηε ρailρoad σtation by
tρain. Tηε caρ �εεt of tηε ρεgional govερnmεnt and
of ρoad inσπεction waσ incρεaσεd (tηε Bυσinεσσ
Qυaρtερ (Yεkatερinbυρg). 15.6.200;).
Tηε imπυlσε to dεvεloπmεnt waσ ρεcεivεd
by congρεσσ activity. Tηε �ρσt big πρoϕεct in tηiσ
aρεa waσ ρεaliζεd: tηε comπlεx of infoρmation
and tεcηnological σyσtεmσ foρ dεciσion συππoρt
(foρ congρεσσ activity) on 230 woρkπlacεσ waσ
Tηε �ρε εθυiπmεnt foρ ηigη-ρiσε �ρε waσ
πυρcηaσεd foρ tηε �ρσt timε.
In tηε ηotεl σπηερε, tηε oπεning of at
lεaσt 5 ηotεlσ witη moρε tηan 1000 ρoomσ waσ
πlannεd 200;. 1.5 tηoυσand of σtaff mεmbερσ of
Yεkatερinbυρg ηotεlσ wερε tρainεd foρ dεaling witη
gυεσtσ. Bυσinεσσ toυρiσm ρεcεivεd tηε imπυlσε to
dεvεloπmεnt (Rυσσian nεwσπaπερ. 27.5.200;).
In tηε σπηερε of conσtρυction and dεvεl
oπmεnt of toυρiσm indυσtρy foρ 2008–200;, 343
obϕεctσ wερε ρεπaiρεd. Tηε attεntion waσ πaid
to conσidερation of tηε city aσ a toυρiσt πρodυct.
(Bυσinεσσ Qυaρtερ (Yεkatερinbυρg). 15.6.200;).
Tηε contρibυtion iσ madε to tηε dεvεloπmεnt
of national cυltυρal tρaditionσ and folk cρaftσ.
∆υρing tηε εvεnt πρεπaρation, tηε ovερwηεlm
ing πaρt of tηε coσtσ waσ �nancεd by bυσinεσσ
σtρυctυρεσ.
Alσo, tηε εvεntσ in tηε Svερdlovσk ρεgion
ηavε bεεn caρρiεd oυt ρεlatεd to tηε cooπερation
witηin tηε Eυρaσian intεgρation. So, tηε Eυρaσian
Economic Foρυm of Yoυtη iσ caρρiεd oυt annυally
on tηε baσε of tηε Uρal Statε Economic Univερσity.
Tηερε πaρticiπatε tηε ρεπρεσεntativεσ of ηigηερ
εdυcation inσtitυtionσ, comπaniεσ, bυσinεσσ aσ
σociationσ. ∆υρing 5 yεaρσ, 6.5 tηoυσand πεo
πlε fρom 60 coυntρiεσ πaρticiπatεd in a foρυm. In
tηε oρganiζing of tηε foρυm, tηε Svερdlovσk ρε
gion activεly cooπερatεσ witη Kaζakησtan (ευρ
aσia-foρυm.ρυ). In 2013, tηε Yoυtη Foρυm
“Rυσσia — Kaζakησtan” witηin tηε 10tη Foρυm of
Intερρεgional Cooπερation of Two Coυntρiεσ took
πlacε in tηε ρεgion.
At πρεσεnt timε, tηε intερnational εxηibition
“Innoπρom” iσ incρεaσing itσ valυε and bεing caρ
ρiεd oυt in Svερdlovσk ρεgion in 2016 foρ tηε 6tη
timε. In 2015, it waσ viσitεd by 52 tηoυσand πεo
πlε. Today, ovερ 600 indυσtρial comπaniεσ fρom
;0 coυntρiεσ, inclυding tηε lεading σtatε coρπo
ρationσ, a nυmbερ of tηε intερnational εxηibitoρσ,
πaρticiπatε in it. In 2015, Cηina waσ tηε πaρtnερ
coυntρy of Rυσσia to caρρying oυt tηε εxηibition, in
2016 it waσ India (accoρding to tηε wεbσitε inno
πρom.com). Witη Cηina witηin “Innoπρom-2016”
dεvotεd to tηε indυσtρial nεtwoρk intερaction, tηε
III ϕoint εxηibition “Rυσσian-Cηinεσε Exπo” col
lεctεd 300 Rυσσian and Cηinεσε εntερπρiσεσ (ac
coρding to tηε wεbσitε ρυσσiacηinaεxπo.com).
Tηε εxηibition cεntερ “Yεkatερinbυρg EPO”
waσ bυilt and tηεn εxπandεd to caρρy oυt tηε
moσt imπoρtant intερnational εxηibitionσ. Foρ tηε
“Innoπρom-2017”, it iσ πlannεd to bυild tηε con
gρεσσ ηall of global σcalε witη a caπacity υπ to 7
tηoυσand πεoπlε. Foρ συcη intερnational εvεnt aσ
tηε Woρld Football Cηamπionσηiπ 2018, 4 ηotεlσ
aρε πlannεd to bε bυild. Qυantitativεly, tηε dεvεl
oπmεnt of ηotεl σπηερε iσ εxπρεσσεd tηρoυgη tηε
fact, tηat tηε toυρiσt �ow to tηε Svερdlovσk ρεgion
in 2015 acηiεvεd 2.5 million πεoπlε. Tηε addi
tional ρεvεnυε of ηotεlσ fρom “Innoπρom-2016” iσ
amoυntεd to aboυt 1;4 million of ρυblεσ, and tηε
total diρεct (inσtant) tηε εffεct of gυεσtσ’ aρρival to
tηε εxηibition foρ tηε ρεgion iσ amoυntεd to aboυt
1 billion of ρυblεσ (Nεwσπaπερ of Svερdlovσk ρεgion.
11.7.2016). Indiρεct εffεct fρom “Innoπρom-2015”
can bε εxπρεσσεd in tηε incρεaσε in a goodσ tυρn
ovερ of tηε ρεgion witη Cηina by almoσt 3 timεσ
in a yεaρ (accoρding to Intερnεt mεdia “Moσkovσky
Komσomolεtσ
tηε Uρalσ. Svερdlovσk and Kυρgan
ρεgion”. Rεtρiεvεd fρom: ηttπ:11εbυρg.mk.ρυ1aρ
ticlεσ120161071111σvερdlovσkiy-gυbερnatoρ-ρaσσ
ОХИАКь
О-ЭКО
ОМИЦЕРКИЕ ОРОАКЕМы РЕГИО
kaζal-o-πρyamom-i-πρoσtom-εffεktε-ot-inno
Tηε invεσtmεntσ, wηicη ηavε comε to tηε ρε
gion and tηε coυntρy diρεctly aftερ εxηibitionσ and
faiρσ and συmmitσ gavε an imπυlσε foρ tηε fυρtηερ
dεvεloπmεnt of Yεkatερinbυρg and Svερdlovσk ρε
gion, alσo dυε to fυρtηερ attρaction of laρgε foρεign
invεσtmεntσ.
Conclυσion
It iσ πoσσiblε to dρaw a conclυσion aboυt tηε
con�ρmation of tηε tηεσiσ πυσηεd by tηε aυtηoρσ
tηat tηε inσtitυtional factoρ of IEA iσ πρovidεd at
tηε ρεgional lεvεl by tηρεε manifεσtationσ: agρεε
mεntσ of ρεgion aboυt εconomic cooπερation in
vaρioυσ σπηερεσ witη ρεgional aυtηoρitiεσ of foρ
εign coυntρiεσ; manifεσtation of inσtitυtionali
ζation of coυntρiεσ’ εconomic πaρtnερσηiπ at tηε
lεvεl of ρεgion; oρganiζing and caρρying oυt in tηε
ρεgion tηε intερnational εvεntσ ρεlatεd to intερna
tional cooπερation in vaρioυσ εconomy bρancηεσ
witη tηε involvεmεnt of nεw nεtwoρk tεcηnolo
giεσ of intερaction. Tηεσε manifεσtationσ act aσ
onε of tηε mεaσυρεmεntσ of tηε offερεd tηρεε-di
mεnσional mεtηodology of tηε ρεσεaρcη of tηε in
�υεncε of IEA inσtitυtional factoρ on tηε dεvεl
oπmεnt of ρεgional εconomy. Tηε gρoυπσ of tηε
coυntρiεσ
intερnational εconomic πaρtnερσ of
dεvεloπεd coυntρiεσ-πaρtnερσ; coυn
tρiεσ-πaρtnερσ of CIS, inclυding tηoσε of Eυρaσian
εconomic υnion; otηερ dεvεloπing coυntρiεσ-πaρt
nερσ (by BRICS gρoυπ, SCO, εtc.) aρε tηε σεcond
εlεmεnt of tηε mεtηodology. Tηε tηiρd mεaσ
υρεmεnt aρε tηε indicatoρσ of tηε ρεgional εco
nomic dεvεloπmεnt caυσεd by inσtitυtional fac
θυantitativε (incρεaσε of εxπoρt, nυmbερ of
woρkπlacεσ, in�ow of invεσtmεntσ) and θυalitativε
(imπρovεmεnt of ρεgional imagε, divερσi�cation of
itσ εconomy).
Tηε tεσting of tηε modεl offερεd in tηε εxam
πlε of tηε Svερdlovσk ρεgion of Rυσσia σηowσ tηε
εxiσtεncε of all liσtεd manifεσtationσ of IEA inσti
tυtional comπonεnt and tηε εxiσtεncε of tηε πoσ
itivε εffεct foρ tηεm
moσtly indiρεct and πoσt
πonεd in timε, bυt ρεπρεσεnting an imπυlσε foρ
tηε fυρtηερ dεvεloπmεnt of tηε ρεgion. Tηε dε
vεloπmεnt of comπρεηεnσivε εconomic intεgρa
tion witη tηε taρgεt coυntρiεσ
εconomic πaρtnερσ can cηangε ρadically tηε di
ρεction of tηε �owσ of knowlεdgε-intεnσivε and
ηigη-tεcηnology goodσ and σερvicεσ, caπital and
tεcηnologiεσ. Tηε Svερdlovσk ρεgion, in πaρticυlaρ,
and Rυσσia, in gεnερal, gεtσ an oππoρtυnity to bε
comε a σoυρcε of goodσ and σερvicεσ of ηigη πρo
cεσσing εxtεnt and invεσtmεntσ. Tηε πυρπoσεfυl
accoυnting of inσtitυtional factoρ foρ Rυσσia and
itσ ρεgionσ will πρomotε:
caρρying oυt tηε modερniζation and divερσi
�cation of εconomy;
incρεaσε of a σηaρε of ηigη-tεcηnological
and knowlεdgε-intεnσivε πρodυctσ, inclυding in
εxπoρt σtρυctυρε;
dεvεloπmεnt of tηε σtρatεgic infρaσtρυctυρε
πρoϕεctσ ηaving tηε big intεgρation imπoρtancε
and bεing tηε εnginε foρ gρowtη of tηε ρεgionσ of
tηε Eυρaσian σπacε;
imπlεmεntation of συcη moσt imπoρtant
πρoϕεct aσ tηε dεvεloπmεnt of tηε Aρctic;
incρεaσε of ρεgion’σ σtatυσ in intερnational
εconomic σπacε.
Rεfερεncεσ
Popov, E. & Vlasov, M. (2015). Economic institutions of Russian academic science.
ŽMediterranean Journal of Social
Sciences, 6(3),Ž
Polterovich, V. M. (2013). Obshchiy institutsionalnyy analiz i proektirovanie reform [General social analysis and re
form design].
ŽZhurnal novoy ekonomicheskoy assotsiatsii [Journal of the new economic association], 1(17),Ž
North, D. C. (2010).
ŽPonimanie protsessa ekonomicheskih izmeneniy [Understanding the process of economic changes].Ž
Moscow: Higher School of Economics Publ., 256.
Francois, J. & Manchin, M. (2013). Institutions, Infrastructure, and Trade.
ŽWorld Development, 46,Ž
He, K. (2015). Contested regional orders and institutional balancing in the Asia Pacižc.
ŽInternational Politics, 52(2),Ž
Kucik, J. (2012). ™e Domestic Politics of Institutional Design: Producer Preferences over Trade Agreement
Rules.
ŽEconomics and Politics, 24(2),Ž
E. L. Andρεεva, A. F. Linεtσky, A. V. Ratnερ, ∆. E. Kυζnεtσova
Kapustina, L. M. & Drevalev, A. A. (2014). Opportunities and threats for the Russian copper industry a§er the coun
try¬s accession to the World trade organization. 7th Annual EuroMed Conference of the EuroMed-Academy-of-Business
(18–19 Sept. 2014, Kristiansand, Norway).
ŽFuture of entrepreneurship,Ž
Korobitsyn, B. & Kuklin, A. & Nikulina, N. (2015). Corrected gross domestic product to assess sustainability of Russia
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region].
Vol. 12, Issue 4.
pp. 1061–1068
doi 10.17059/2016–4–8
UDC 332.143:330.322
4Ч :Ч %har—azia
Ф )Ч 6Ч 0opo⋅a
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture (Makeyevka, Ukraine)
© Chargazia T. Z., Popova I. V. Text. 2016.
clυdε diffερεnt wayσ of dεvεloπing and diσσεmi
nating infoρmation υσεfυl foρ an invεσtoρ at εvερy
σtagε of tηε imπlεmεntation of tηε πρioρity πρo
ϕεctσ in tηε city. Tηεσε fυnctionσ can bε donε botη
by tηε bodiεσ of πowερ and by tηε oρganiζationσ
aυtηoρiζεd by tηεm (tηε invεσtmεnt dεvεloπmεnt
agεnciεσ) by tηε υσε of tηε infoρmation matερialσ
and tεcηnologiεσ (πρogρamσ and πlanσ of tηε in
vεσtmεnt dεvεloπmεnt, tηε invεσtmεnt πaσσπoρt,
tηε πoρtal, tηε maπ), by πaρticiπating in diffερεnt
εvεntσ (foρυmσ, confερεncεσ, συmmitσ), by ρεcεiv
ing and σεnding dεlεgationσ, by ηigηligηting tηε
πoσitivε εxπερiεncε in maσσ mεdia [1–4].
Bυt bεcaυσε of tηε υndερ-mεntionεd πρoblεmσ
in tηε σπηερε υndερ σtυdy at tηε lεvεl of a laρgε
city εconomy, an invεσtoρ can ηaρdly obtain tηε
comπlεtε, ρεliablε and on-timε infoρmation wηicη
iσ nεcεσσaρy to makε dεciσionσ aσ tηiσ infoρmation
T. Z. Cηaρgaζia, I. V. Poπova
can bε εitηερ of low θυality oρ iσ bεyond tηε ρεacη
foρ ηim oρ ηερ:
Tηε oρganiζational πρoblεmσ liε in tηε dif
�cυltiεσ of matcηing tηε national σtρatεgic diρεc
tionσ of tηε invεσtmεnt dεvεloπmεnt and local oπ
πoρtυnitiεσ. A national body of πowερ caρρiεσ oυt
tηε dεvεloπmεnt and imπlεmεntation of tηε σtρa
tεgic diρεctionσ of tηε invεσtmεnt activity dεvεl
oπmεnt attρacting tηε aππρoπρiatε dεπaρtmεntσ of
tηε ρεgional πυblic aυtηoρitiεσ. At tηε σamε timε,
tηε πρocεσσ of foρming tηε invεσtmεnt πρogρamσ iσ
σimπly σεt of tηε collεctεd πρoϕεctσ of ηow to εx
πand tηε oυtπυt of cερtain εntερπρiσεσ. Somε of
tηεσε πρoϕεctσ aρε inclυdεd into tηε ρεgional πρo
gρamσ and πlanσ of tηε invεσtmεnt dεvεloπmεnt
(tηε invεσtmεnt πρoπoσitionσ aρε collεctεd and in
clυdεd on tηε πρinciπlε “bottom-υπ”). So, tηεσε
ρεgional docυmεntσ natυρally comπρiσε a limitεd
nυmbερ of tηε city and diσtρict πρoϕεctσ wηicη aρε
ϕυσt a littlε connεctεd witη tηε πρoσπεctivε diρεc
tionσ of a city dεvεloπmεnt and tηεσε πρoϕεctσ can
bε imπlεmεntεd at tηε coσt of tηεiρ aυtηoρσ witη
oυt attρacting εxtερnal invεσtmεntσ.
Tηε περσonnεl πρoblεmσ in tηε managεmεnt
of tηε invεσtmεnt πρocεσσεσ at tηε lεvεl of a city
εconomy occυρ bεcaυσε of tηε low εffεctivεnεσσ
of tηεσε πρocεσσεσ wηicη in itσ tυρn iσ a ρεσυlt of
a lack of timε and σomεtimεσ of εxπερiεncε. Tηε
managεmεnt of tηε invεσtmεnt πρocεσσεσ nεεdσ
a πlannεd, mυlti-aσπεct, laboρioυσ (not fρom onε
ρεπoρt to anotηερ onε) woρk. Tηε imπlεmεntation
of tηε invεσtmεnt πolicy of a laρgε city iσ υndερ
tηε aυtηoρity of tηε ∆επaρtmεntσ wηicη ηavε only
tηρεε περσonσ on tηε σtaff and tηεy aρε to περfoρm
5 otηερ fυnctionσ dεtερminεd in tηε Rεgυlationσ
on tηε ∆επaρtmεnt of Economy of Makεyεvka City
Coυncil.
Financial πρoblεmσ conσiσt in tηε πρinciπlε
of tηε ρεσidυal �nancing of tηε aρρangεmεntσ on
tηε imπlεmεntation and imπρovεmεnt of tηε in
vεσtmεnt πolicy in tηε city εconomy, and a conσε
θυεncε of tηiσ iσ a lack of monεy foρ tηε εffεctivε
infoρmational συππoρt of tηε invεσtmεnt πρocεσσ
at tηε lεvεl υndερ σtυdy.
A ρεσυlt of tηε abovε πρoblεmσ iσ a πooρ θυal
ity of infoρmation. And it iσ tηε local adminiσtρa
tion wηicη can imπρovε tηε infoρmational συππoρt
of tηε invεσtmεnt πρocεσσ by aσσυming ρεσπonσi
bility foρ tηε imπlεmεntation of tηε local advan
tagεσ and infoρming a πotεntial invεσtoρ aboυt
tηεm botη in tηε cloσε cooπερation witη tηε coρρε
σπonding bodiεσ of πowερ (ρεgional, national) and
on tηεiρ own.
Tηυσ, tηε infoρmational συππoρt of tηε in
vεσtmεnt πρocεσσ iσ onε of tηε inσtρυmεntσ to in
cρεaσε tηε invεσtmεnt activity at tηε local lεvεl
and wηicη dεπεndσ on tηε εffoρtσ of tηε local ad
miniσtρativε σtρυctυρεσ. Tηε lεvεl of diσσεminat
ing infoρmation aboυt a cερtain tερρitoρy, itσ com
πεtitivε advantagεσ and πεcυliaρitiεσ diρεctly dε
πεndσ on ηow εffεctivεly tηε infoρmation tεcη
nologiεσ aρε υσεd by tηε local adminiσtρation
ρεπρεσεntativεσ.
Tηε domεσtic and foρεign εxπερiεncε of υσing
tηε infoρmation tεcηnologiεσ to oπερatε tηε
invεσtmεnt πρocεσσεσ in tηε city εconomy
In [5–8], tηεy notε tηat tηε aρρangεmεntσ to
σtimυlatε tηε invεσtmεntσ inclυding tηoσε to πρo
vidε tηε infoρmation συππoρt can favoρ a conσidερ
ablε �ow of invεσtmεntσ into a dε�nitε tερρitoρy.
Tηε invεσtigationσ of tηε Woρld Bank σηow tηat
tηε nεt πρεσεnt valυε of πρomoting invεσtmεntσ
iσ aboυt 4 US dollaρσ περ εacη dollaρ conσυmεd.
At tηε σamε timε, tηε diρεct foρεign invεσtmεnt
(∆FI) makε tηε dεvεloπmεnt of tηε local εconomy
moρε activε. It waσ foυnd oυt tηat 1
dollaρ of tηε
∆FI ρεσυltσ in tηε attρaction of 1 dollaρ of tηε in
tερnal invεσtmεnt into tηε εconomy. Tηεσε invεσ
tigationσ alσo σηow tηat onε woρk πlacε at a fac
toρy ρεσυltσ in tηε εσtabliσηmεnt of tηρεε indiρεct
woρk πlacεσ.
In tηε woρkσ of Loυiσ T. Wεllσ, Alvin G.
Wint [7], P.
V.
Gυdζ’ [;], Yυ. A. Ul’yancηεnko,
O.
Vinokυρova [10], V. Sniεσka, I. Zykiεnε [11],
Uρζυbayεva [12], tηεy πay attεntion to tηε
imπoρtancε of tηε ρolε of local aυtηoρitiεσ in
tηε managεmεnt of invεσtmεnt πρocεσσεσ. In [;]
P.
V.
Gυdζ’ notεσ, a cηangε of tηε ρolε of tηε city
aυtηoρitiεσ and σtρεσσεσ tηat tηε city aυtηoρitiεσ
iσ a main cηaρactερ ρεσπonσiblε foρ tηε σocial and
εconomic dεvεloπmεnt of a city.
Sciεntiσtσ and πρactitionερσ πoint oυt tηε fol
lowing tεcηniθυεσ of πρomoting tηε invεσtmεntσ:
nεt σyσtεmσ, wεb-σitεσ, περσonal and imπερσonal
inσtρυmεntσ of πρomotion.
Sciεntiσtσ Tao Hυ and Yυanfo Lin [13] ρεc
ommεnd to cρεatε “… a nεt infoρmation σyσtεm of
πρomoting invεσtmεntσ in a city wηicη woυld bε
υσεfυl to σatiσfy tηε infoρmation dεmandσ of a foρ
εign invεσtoρ witη a faσt, σimπlε and clεaρ way by
all diρεctionσ and at all lεvεlσ”.
In tηε ρεπoρt of tηε Woρld Bank Gρoυπ, it
iσ σaid tηat tηε main lack of tηε wεb-σitε invεσt
mεnt πρomotion iσ tηε abσεncε of θυalitativε con
tεnt [6]. Tηε wεb-σitεσ wερε εσtimatεd by foυρ cat
εgoρiεσ: infoρmation aρcηitεctυρε, dεσign, contεnt
and πρomotion εf�ciεncy. It waσ foυnd oυt tηat
tηε contεnt cηaρactερiζεd by tηε bυσinεσσ-infoρ
mation availability and υtility iσ tηε moσt imπoρ
tant catεgoρy foρ a πotεntial invεσtoρ. Aρcηitεctυρε
and dεσign aρε alσo nεcεσσaρy bυt lεσσ imπoρtant
ИХИОАКь
АЮ ЭКО
catεgoρiεσ. It waσ notεd tηat “… tηε toπ-θυality
contεnt nεεdσ a conσidερablε initial timεtablε to
collεct and analyζε tηε infoρmation on tηε fac
toρσ εffεcting tηε bυσinεσσ dεciσionσ, aρρangεmεnt
and tηε following περmanεnt συππoρt of tηε infoρ
mation cυρρεncy by σπεcial σtaff mεn”. To makε
tηε wεb-σitεσ of tηε invεσtmεnt πρomotion bεttερ
tηε aυtηoρσ συggεσt “…to takε a laρgε infoρmation
contεnt and ρεπρεσεnt it comπactly and clεaρly in
tηε foρm of viσυal aidσ (maπσ, diagρamσ εtc.) intερ
activε wεb-inσtρυmεntσ (databaσε, ρεπoρt gεnερa
toρσ) kεεπing in mind itσ imπoρtancε foρ an invεσ
toρ” [14, 15].
Tηε ρolε of περσonal and imπερσonal tεcη
niθυεσ of πρomoting invεσtmεntσ iσ dεσcρibεd in
tηε Rεviεw of tηε invεσtmεnt πρomotion πρac
ticεσ (tηε USA) [16]. In tηiσ woρk, tηεy conσidερ
tηε imπoρtancε of a περσonal contact foρ πρomot
ing invεσtmεntσ by πaρticiπating in tηε intερna
tional confερεncεσ, mεεtingσ and σεminaρσ, by
ρεcεiving foρεign invεσtoρσ and σεnding domεσ
tic invεσtoρσ. All tηεσε maρkεting tεcηniθυεσ aρε
υσεd in 75
% of tηε caσεσ of tηε imπlεmεnta
tion of tηε mεaσυρεσ to πρomotε tηε invεσtmεnt
attρaction.
Tηε gεnερal πρomotional booklεtσ and tηε in
vεσtmεnt gυidεσ aρε dεσcρibεd aσ tηε moσt fρε
θυεntly υσεd and θυitε εffεctivε maρkεting matε
ρialσ. Tηε wεb-σitεσ aρε alσo cηaρactερiζεd aσ υσε
fυl along witη tηε abovε inσtρυmεntσ.
Tηε σtρυctυρε of coσtσ on tηε invεσtmεnt πρo
motion (Tablε 1) indicatεσ a conσidερablε coσt περ
bυσinεσσ tρiπσ of dεlεgationσ to otηερ coυntρiεσ to
cooρdinatε tηε invεσtmεnt πρoblεmσ (18
%). Tηε
wεb-σitεσ, wηicη aρε εffεctivε inσtρυmεntσ of in
vεσtmεnt πρomotion, bεcomε πρo�tablε by mεanσ
of maρkεting of tηε invεσtmεnt oππoρtυnitiεσ aσ
tηεy dεmand comπaρativεly low amoυntσ of �
% of tηε πρomotion bυdgεt).
In [17, 18, 1;], tηε aυtηoρσ analyζεd tηε εx
περiεncε of dεσigning tηε Invεσtmεnt πaσσπoρtσ
of tηε tερρitoρial εntitiεσ (Kiεv ρεgion, tηε city of
Zaπoρoζη’yε εtc.) and foυnd oυt tηat tηε mεtηod
ological baσεσ of tηε foρmation of tηε infoρmation
and analytical πρodυctσ aρε yεt πooρly dεvεloπεd.
All aυtηoρσ agρεε tηat tηε docυmεnt υndερ σtυdy
doεσ not contain εnoυgη infoρmation υσεfυl foρ an
invεσtoρ and iσ ovερloadεd witη tηε onε of littlε
imπoρtancε.
Tηυσ, aftερ ρεviεwing tηε domεσtic and foρ
εign εxπερiεncε of υσing tηε infoρmation tεcηnol
ogiεσ in tηε managεmεnt of a city (ρεgion) εcon
omy tηε aυtηoρσ εσtabliσηεd a πoσitivε in�υεncε
of tηε infoρmation συππoρt of tηε invεσtmεnt πρo
cεσσ on tηε city εconomic and σocial dεvεloπmεnt.
Tηε domεσtic and foρεign σciεntiσtσ notε a maϕoρ
ρolε of tηε local aυtηoρitiεσ in tηε πρocεσσ of tηε
infoρmation συππoρt of tηε invεσtmεnt πρocεσσion
a tερρitoρial εntity. Tηε σciεntiσtσ dεtερminεd tηε
εffεctivεnεσσ of diffερεnt inσtρυmεntσ of tηε infoρ
mation συππoρt of tηε invεσtmεnt πρocεσσion (περ
σonal and imπερσonal). Tηε foρεign aυtηoρσ alσo
dεtερminεd σomε πoσσiblε wεak πointσ of tηε in
vεσtmεnt πoρtalσ (tηε invεσtmεnt wεb-σitεσ) and
tηε wayσ of tηεiρ imπρovεmεnt. In tηεiρ woρkσ, tηε
domεσtic σciεntiσtσ ρεvεalεd tηε πρoblεmσ of tηε
dεvεloπmεnt of tηε invεσtmεnt πaσσπoρtσ of tηε
To ρεacη tηε aσσignεd aim tηε following mεtη
odσ wερε aππliεd: tηε σyσtεm and σtρυctυρal anal
to dεtερminε tηε υπ-to-datε σtatε of tηε in
foρmation συππoρt of tηε invεσtmεnt πρocεσσion in
tηε εconomy of a city and otηερ tερρitoρial εnti
tiεσ; tηε logical and σtρυctυρal συbσtantiation
dεvεloπ tηε tεcηnical aππρoacηεσ on tηε imπρovε
mεnt of tηε inσtρυmεnt of tηε infoρmation συπ
πoρt of tηε invεσtmεnt πρocεσσion of a city (tηε
invεσtmεnt πoρtal); tηε mεtηod of gρaπηical dε
σcρiπtion
to illυσtρatε tηε σtatε of tηε πρocεσ
σionσ υndερ σtυdy.
Tηε mεtηodology of tηε woρk: wε ηavε ana
lyζεd tηε invεσtmεnt πoρtal of tηε city of
Makεyεvka on diffερεnt σignσ, ηavε caρρiεσ oυt
tηε comπaρativε analyσiσ tηε invεσtmεnt πoρ
talσ (in σomε caσεσ
tηε σitεσ) of tηε national
and foρεign citiεσ (middlε, laρgε citiεσ, mεtρoπo
liσ and �ρσt-ρatε citiεσ), ηavε ρεvεalεd tηεiρ wεak
and σtρong πointσ; ηavε συggεσtεd σomε mεaσ
υρεσ to makε tηε invεσtmεnt πoρtal of tηε city
υndερ σtυdy bεttερ.
Table 1
Allocation of the investment promotion budget [16]
Organization of business trips of the delegations
to other countries on the investment problems
Advertisement in the foreign business mass
media
Reception of the delegations of foreign investors
Visits to the international fairs
Participation in the international conferences
Direct mail organization
Advertisement in the national business mass
media
T. Z. Cηaρgaζia, I. V. Poπova
Rεσυltσ of tηε analyσiσ of tηε infoρmation
συππoρt of tηε invεσtmεnt πρocεσσεσ in tηε
εconomy of tηε city of Makεyεvka
Baσεd on tηε ρεσυltσ of tηε analyσiσ of tηε in
foρmation συππoρt of tηε invεσtmεnt πρocεσσεσ in
tηε city of Makεyεvka, it waσ foυnd oυt tηat tηε
infoρmation συππoρt iσ ρεaliζεd tηρoυgη tηε oπερ
ation of tηε of�cial σitε of Makεyεvka city coυncil
and tηρoυgη tηε invεσtmεnt πoρtal of Makεεva aσ
wεll aσ by mεanσ of tηε πaρticiπation in diffερεnt
εxηibitionσ, confερεncεσ, invεσtmεnt foρυmσ and
συmmitσ, by tηε infoρmation diσσεmination on tηε
TV and in otηερ maσσ mεdia. Aσ a ρεσυlt wε ηavε
foυnd oυt tηε abσεncε of tηε invεσtmεnt πaσσπoρt
and maπ.
Tηε invεσtmεnt πoρtal of tηε city of Makεyεvka
waσ dεvεloπεd and πυt into oπερation in 2011 by
tηε ∆επaρtmεnt of εconomy of Makεyεvka city
coυncil. Tηε πυρπoσε of tηε πoρtal iσ to attρact do
mεσtic and foρεign invεσtoρσ (Tablε 2). Tηε πoρtal
waσ dεvεloπεd on tηε baσε of tηε domain .oρg., tηε
domain of tηε σεcond lεvεl wηicη iσ availablε foρ
It iσ known tηat tηε Invεσtmεnt πoρtal oπερ
ation madε it πoσσiblε to ρεaliζε tηε invεσtmεnt
πρoϕεct of tηε ρεconσtρυction of tηε cεntρal amυσε
mεnt πaρk in tηε city.
Bυt nowadayσ, tηερε iσ no infoρmation on tηε
ρεgυlationσ, coσt of tηε dεvεloπmεnt and tηε πoρ
Tηε analyσiσ ρεvεalεd tηε dρawbackσ of tηε tεσt
invεσtmεnt πoρtal: iρρεgυlaρ infoρmation υπdatε
(tηε bεσt iσ aboυt 1 wεεk, in oυρ caσε tηε timε dif
fερεncε bεtwεεn nεwσ waσ 1 to 3 montησ); only
tηε Ukρainian, Rυσσian langυagεσ wερε availablε
and no Engliση and1oρ Gερman; tηε σitε only ad
vερtiσεd tηε invεσtmεnt πoσσibilitiεσ of tηε city
bυt waσ not an aσσiσtant foρ an invεσtoρ, waσ not a
Tηε analyσiσ caρρiεd oυt in tηiσ σtυdy waσ baσεd
on tηε invεσtmεnt πρocεσσεσ in tηε εconomy of
laρgε citiεσ tηε πoπυlation of wηicη iσ in tηε ρangε
of 250–500 tηoυσand πεoπlε (accoρding to tηε εx
iσting σtatε bυilding codεσ of Ukρainε ∆BN 360–
;2,,). Tηε analyσiσ σηowεd tηat in tηiσ catεgoρy of
citiεσ tηε invεσtmεnt πoρtal ηad bεεn dεvεloπεd
and waσ υσεd only in tηε city of Makεyεvka. It waσ
foυnd tηat a laρgε nυmbερ of tηε invεσtmεnt πoρ
talσ (wεb-σitεσ) ηad bεεn dεvεloπεd and oπερatεd
in 7 ρεgionσ. It waσ foυnd oυt tηat tηερε wερε tηε
invεσtmεnt πoρtalσ and wεb-σitεσ in laρgε and ma
ϕoρ citiεσ (witη tηε πoπυlation ρanging fρom 500 to
1 000 tηoυσand πεoπlε and moρε), συcη aσ Odεσσa,
Lvov, Kηaρkov wηicη aρε tηε ρεgional cεntερσ. Tηε
invεσtmεnt σitεσ of tηε city of Rovεnki of Lυηanσk
ρεgion (tηε πoπυlation iσ aboυt 84 tηoυσand πεo
πlε) and tηε city of Pavlogρad of ∆niπρoπεtρovσk
ρεgion (tηε πoπυlation iσ 110 tηoυσand πεoπlε)
wερε alσo analyζεd. Accoρding to tηε claσσi�ca
tion of citiεσ by πoπυlation tηεσε citiεσ aρε avερ
A comπaρativε analyσiσ of tηε invεσtmεnt πoρ
talσ of diffερεnt citiεσ (middlε, laρgε citiεσ, mε
tρoπoliσ and �ρσt-ρatε citiεσ) indicatεσ tηat σomε
of tηεm aρε to attρact domεσtic invεσtoρσ, wηilε
otηερσ
to attρact foρεign onεσ (Tablε 3). Tηε mε
tηodical matερialσ of Rovεnky σitε and a lack of
foρεign langυagεσ on tηε σitε indicatε tηat it fo
Table 2
Analysis of the parameters of Makeyevka Investment portal
No.
Index
Description
Main task
To attract the potential domestic and foreign investors, to show the strong points and
substantiate the practicability of the investments into the city economy.
Adress
URL: http://www.investinmakeyevka.org/ (date of access: 15.04.2014)
Number of users
Site attendance
200 persons in the žrst of operation
Specižcation
High server response rate; no diŸculty with the adequacy of
ИХИОАКь
АЮ ЭКО
Table 3
Comparative analysis of the investment portals (sites) of diŸerent cities and towns
No.
City
Topicality
Content quality
Regional city
Rovenki (84 thousand
people)
Ukrainian language.
Statistics, data search, archive.
1-2 times a week
Investment projects
(4 projects of the existing enterprises on the expansion of
production).
Methodical materials
(to prepare the projects for žnancing at5 dišerent
levels supported by the international organizations).
Donor organizations
(the list of
these organizations and the resources they provide).
e investment portrait of the
town of Rovenki
(in Ukrainian, Russian and English).
Ground areas
(5 areas with their
characteristics).
Unoccupied premises
(14 objects with their characteristics).
Industrial
sites
T. Z. Cηaρgaζia, I. V. Poπova
Kharkov (1,4 mln.
people)
Language: Rus.
No statistics, search.
once a week
Address of a city major; Investment clusters of the city; High tech production, Science,
Education
(Projects by the types of activities with the volume of investment attracted
from without and a desired form of attraction being mentioned).
Suggest a project
(the
on-line form); Have an advice (the on-line form); Contacts;
List of national investment
projects
(9 units);
Students projects
(9 units);
Investment advantages of the city
reasons to invest, Investment climate in the city and others);
Investment potential of the
city
(description);
Business circumstances
(measures, associations, infrastructure, library
for an investor);
the Largest enterprises
(by the types of activities)
http://www.invest.
kharkov.ua/
Foreign experience of using the web-sites
Vologda (308 thousans
people RF)
Language: Rus.
Statistics
available.
3 times a week
About Vologda
(Social and economic indexes, Investment picture, Strategy ¯Vologda
comfortable city to invest in¤);
News
(News from the enterprises; Analytics;
ИХИОАКь
АЮ ЭКО
cυσεσ on domεσtic invεσtoρσ to �nd tηε donoρ
Vερy υσεfυl foρ an invεσtoρ iσ a conciσε and
gρaπηical ρεπρεσεntation of tηε infoρmation ηε oρ
ηερ nεεdσ. Tηε εxπερiεncε to bε adoπtεd by otηερ
citiεσ iσ tηε foρmation of tηε σεction «Condυct of
Bυσinεσσ… on tηε Invεσtmεnt πoρtal of tηε city of
Lvov, wηicη πρεσεntσ tηε conciσε oρdερ σcηεmεσ:
tηε cρεation and ρεgiσtρation of a lεgal εntity, tηε
invεσtmεnt activitiεσ περfoρmancε; tηε iσσυε of
tηε woρk περmit foρ foρεignερσ. In addition, tηε
tabυlaρ foρm πρovidεσ tηε data on tηε tyπεσ of
taxεσ and fεεσ, tηεiρ ρatε 1 σiζε, tηε obϕεct of tax
ation, tηε πayερ and tηε πaymεnt περiod. Tηερε iσ
alσo givεn tηε coσt of εnερgy caρρiερσ foρ lεgal περ
σonσ (εlεctρicity, gaσ, watερ).
Onε of tηε σigni�cant dρawbackσ of σomε εx
iσting invεσtmεnt πoρtalσ iσ tηε πρεσεntation of a
laρgε nυmbερ of mυniciπal πρoϕεctσ (52 on tηε πoρ
tal of Odεσσa) in a big liσt witηoυt tηεiρ diσtρibυt
ing by cρitερia, wηicη ρεdυcεσ tηε θυality of tηiσ
infoρmation and comπlicatεσ itσ περcεπtion. Tηiσ
diσadvantagε can bε imπρovεd aππlying tηε εx
περiεncε of cρεating tηε Invεσtmεnt Poρtal of tηε
city of Kηaρkov, all πρoϕεctσ aρε diσtρibυtεd by tηε
tyπεσ of activity tηερε.
Tηε invεσtmεnt πoρtalσ of laρgε and συπερ
laρgε citiεσ contain συcη σεctionσ aσ “Pρoπoσε
a πρoϕεct” wηερε tηε πρoϕεct foρm iσ availablε in
tηε onlinε foρm; tηε σεction foρ ρεcεiving onlinε
conσυltationσ (tηε invεσtmεnt πoρtalσ of Kηaρkov,
Lvov, Odεσσa).
It waσ ρεvεalεd tηat tηε infoρmation συπ
πoρt of tηε invεσtmεnt πρocεσσ in tηε city of
Makεyεvka iσ caρρiεd oυt tηρoυgη tηε oπερation
of tηε of�cial σitε of Makεyεvka City Coυncil and
tηε Invεσtmεnt πoρtal, tηρoυgη tηε πaρticiπation
in vaρioυσ activitiεσ, diσσεmination of infoρma
tion tηρoυgη tεlεviσion and περiodicalσ. Bυt tηε
invεσtmεnt πaσσπoρt and invεσtmεnt maπ aρε not
υσεd. Having analyζεd tηε invεσtmεnt πoρtal of
tηε city υndερ σtυdy, itσ advantagεσ and diσadvan
tagεσ, namεly iρρεgυlaρ υπdating of infoρmation,
tηε lack of a foρεign langυagε, tηε aππlication of
tηε σitε foρ advερtiσing invεσtmεnt oππoρtυnitiεσ
of tηε city bυt not aσ fυll-�εdgεd πoρtal wερε ρε
vεalεd. Having alσo analyζεd tηε invεσtmεnt πoρ
talσ and wεbσitεσ of vaρioυσ domεσtic and foρεign
citiεσ, it waσ ρεvεalεd tηat tηε lεvεl of tηεσε infoρ
mation ρεσoυρcεσ in laρgε and συπερ laρgε citiεσ iσ
ηigηερ. Tηεy focυσ on diffερεnt gρoυπσ of invεσtoρσ
(domεσtic and foρεign, laρgε and mεdiυm-σmall,
and otηερσ). Tηε ρεvεalεd advantagεσ and diσad
vantagεσ of tηε analyζεd σitεσ makε it πoσσiblε to
conσidερ tηεm in tηε imπρovεmεnt of tηε invεσt
mεnt πoρtal of tηε city of Makεyεvka.
Mεaσυρεσ to imπρovε tηε invεσtmεnt πoρtal of
a laρgε city (by εxamπlε of tηε city
of Makεyεvka)
Tηε baσic idεa of imπρoving tηε πoρtal iσ makε
it a viρtυal aσσiσtant foρ an invεσtoρ tηat woυld al
low tηε lattερ to σavε timε and otηερ ρεσoυρcεσ to
obtain tηε nεcεσσaρy infoρmation. It iσ to bεcomε
a fυll-�εdgεd Intερnεt πoρtal witη tηε cυρρεnt noρ
mativε and lεgal baσε, mεtηodological πiεcεσ of
advicε, πρioρity and περσπεctivε invεσtmεnt πρo
ϕεctσ and fεεdback.
Tηε following actionσ aρε συggεσtεd to imπρovε
tηε invεσtmεnt πoρtal of tηε city:
foρmation and πlacεmεnt of tηε invεσtmεnt
πρoϕεctσ baσε, tηε intρodυction of diffερεnt fεa
tυρεσ of tηε πρoϕεct σεaρcη (foρ εxamπlε, tηε fol
lowing catεgoρiεσ: πυblic υtilitiεσ, tηε σocial σεc
toρ, tηε ρεal σεctoρ oρ ρεaliζablε, ρεaliζεd and περ
σπεctivε onεσ aρε to diσtingυiσηεd);
dεvεloπmεnt of tηε databaσε of υnoccυπiεd
gρoυnd aρεaσ and πρεmiσεσ of all foρmσ of πρoπερty
aftερ tηεiρ πρε-invεntoρy taking caρρiεd oυt on tηε
baσiσ of tηε infoρmation πρovidεd by tηε aππρoπρi
atε diσtρict adminiσtρationσ of tηε city;
εxtεnσion and σπεci�cation of tηε databaσε
on tηε invεσtmεnt and πρodυction infρaσtρυctυρε,
witη tηε contact infoρmation bεing givεn. In addi
tion, it iσ adviσablε to add tηε infoρmation aboυt
tηε πρodυction infρaσtρυctυρε: tρanσπoρt and εngi
nεερing (ηεat, εlεctρicity, watερ συππly, σεwερagε);
aboυt tηε comπaniεσ πρoviding tεlεcommυnica
tion, ρadio and tεlεviσion σερvicεσ, tηε Intερnεt
accεσσ;
dεvεloπmεnt, allocation on tηε πoρtal and
συππoρt of tηε infoρmation aboυt invεσtmεnt oπ
πoρtυnitiεσ in tηε foρm of tηε invεσtmεnt πaσσπoρt
of tηε city;
cρεation of a bυσinεσσ caρd aσ a συππlεmεnt
to tηε invεσtmεnt πoρtal oρ tηε of�cial wεbσitε of
tηε city coυncil to diσπlay tηε invεσtmεnt obϕεctσ
on tηε city maπ in a σπεci�c tηεmatic σεction υσ
ing tηε layερσ;
f)
foρmation of a σinglε databaσε of tηε local
εntερπρiσεσ, πρodυcερσ of goodσ, woρkσ and σερvicεσ
to givε an invεσtoρ a cηancε to idεntify tηε con
tρactoρσ (συππliερσ, cυσtomερσ). In tηε ρεgiσtερ it iσ
adviσablε to σπεcify tηε fυll namε of tηε συbϕεct of
managεmεnt, πρodυctσ, contact infoρmation;
πlacεmεnt of tηε mεtηodical infoρmation foρ
invεσtoρσ;
collεction of tηε infoρmation on tηε com
πlεtεd σciεnti�c dεvεloπmεntσ in tηε city and tηεiρ
πρεσεntation in a σinglε accεσσiblε foρmat aσ a σεπ
focυσ on tηε πoσitivε εxπερiεncε of attρact
ing invεσtmεntσ into tηε city εconomy in oρdερ
T. Z. Cηaρgaζia, I. V. Poπova
to obtain a fυll συππoρt of all σtakεηoldερσ and
infoρmation of all σtakεηoldερσ (comπaniεσ,
oρganiζationσ, inσtitυtionσ, town invεσtoρσ) aboυt
tηε intερnational εxηibitionσ, foρυmσ, πρεσεnta
tionσ and σεminaρσ of tηε invεσtmεnt oρiεntation
Wηεn dεvεloπing and imπlεmεnting tηε in
vεσtmεnt πolicy in a laρgε city, onε σηoυld know
«onε’σ invεσtoρ…, and foρ tηiσ it iσ πρoπoσεd to εσ
tabliση and maintain tηε databaσε of πotεntial
invεσtoρσ.
Mεaσυρεσ to imπρovε tηε infoρmation συππoρt
of tηε πρocεσσ of accυmυlation of intερnal
invεσtmεnt ρεσoυρcεσ of tηε city εconomy
At tηε tεσt lεvεl, tηερε aρε a faiρly laρgε nυm
bερ of tηε invεσtmεnt σoυρcεσ, bυt onε of tηε littlε
υσεd σoυρcεσ iσ an innovation inσtρυmεnt of tηε
�nancial εnginεερing, tηat iσ tηε σtock of tηε lo
cal (mυniciπal) loan. Jυσt tηiσ inσtρυmεnt can ηεlπ
σolvε tηε πρoblεm of incρεaσing tηε invεσtmεnt
comπonεnt of tηε εconomic gρowtη of tηε city by
υσing tηε mεcηaniσmσ of attρacting tηε fυndσ of
tηε πoπυlation to makε cρεdit and invεσtmεnt ac
tivitiεσ moρε activε [1;]. Tηε infoρmation συππoρt
of tηε πρocεσσ of oρganiζation and imπlεmεnta
tion of tηε local bondσ σηoυld bε tρanσπaρεnt and
υndερσtandablε, attρactivε foρ ρεσidεntσ to invεσt.
Tηε infoρmation aboυt tηε obϕεct of invεσtmεnt,
πlannεd ρεσυltσ in tηε foρm of tangiblε convεni
εncε, timε-fρamε and εxπεctεd intερεσtσ on tηεiρ
invεσtmεntσ, aboυt tηε εxiσting gυaρantεεσ of
gεtting tηε ρεσυltσ and intερεσtσ on tηε invεσtεd
fυndσ will bε intερεσting foρ tηεm [20, 21, 22].
Conclυσionσ
Tηε aρticlε ηaσ ρεvεalεd tηat tηε εconomic εf
�ciεncy of tηε invεσtmεnt πolicy in a laρgε city
laρgεly dεπεndσ on tηε local aυtηoρitiεσ. Among
tηε laρgε nυmbερ of toolσ to activatε tηε invεσt
mεnt πρocεσσεσ, tηεy ηavε tηε infoρmation συπ
πoρt of tηεσε πρocεσσεσ to πρovidε πotεntial invεσ
toρσ witη tηε nεcεσσaρy and θυalitativε infoρma
tion aboυt tηε πoσσibilitiεσ and πρoσπεctσ of tηε
invεσtmεnt activity. Tηε availability of θυalitativε
infoρmation aboυt tηε comπεtitivε advantagεσ
and fεatυρεσ of a laρgε city εconomy contρibυtεσ
to tηε dεciσion-making aσ to tηε invεσtmεnt in
tηε aππρoπρiatε tερρitoρial υnit, wηicη iσ a πowερ
fυl imπυlσε foρ tηε σocio-εconomic dεvεloπmεnt
In tηiσ πaπερ, it iσ dεtερminεd tηat tηε baσic
πρoblεmσ tηat lεad to a πooρ infoρmation συππoρt
of tηε invεσtmεnt πρocεσσεσ in a laρgε city εcon
omy aρε: tηε imπερfεction of tηε mεcηaniσm of
foρmation of tηε invεσtmεnt πρogρamσ and πlanσ
of tηε invεσtmεnt dεvεloπmεnt at tηε mυniciπal
and ρεgional lεvεlσ; a ρεσidυal πρinciπlε of �nanc
ing tηε dεvεloπmεnt and imπlεmεntation of tηε
city invεσtmεnt πolicy; a lack of timε and εxπερi
εncε of tηε of�cialσ involvεd in tηε managεmεnt
of tηε invεσtmεnt πρocεσσεσ at tηε tεσt lεvεl. It iσ
πρovεd tηat it iσ tηε local aυtηoρitiεσ wηo can im
πρovε tηε infoρmation συππoρt of tηε invεσtmεnt
πρocεσσ by taking an activε σtancε in tηε imπlε
mεntation of local advantagεσ and by infoρming a
πotεntial invεσtoρ aboυt tηεm botη in cloσε cooπ
ερation witη tηε ρεgional and national aυtηoρitiεσ
and on tηεiρ own.
Tηε advantagεσ and diσadvantagεσ of tηε in
foρmation συππoρt of tηε invεσtmεnt πρocεσσ in
tηε city of Makεyεvka ηavε bεεn ρεvεalεd. Having
analyζεd tηε invεσtmεnt πoρtalσ and σitεσ of do
mεσtic and foρεign citiεσ, wε ηavε dεvεloπεd σomε
mεaσυρεσ to imπρovε tηε invεσtmεnt πoρtal of tηε
city υndερ σtυdy. It σηoυld bεcomε a fυll-�εdgεd
Intερnεt πoρtal witη tηε cυρρεnt noρmativε and
lεgal baσε, mεtηodological advicε, πρioρity and
πρomiσing invεσtmεnt πρoϕεctσ and fεεdback. All
onε ηaσ to do iσ to foρm and allocatε tηε baσε of
invεσtmεnt πρoϕεctσ ηaving claσσi�εd tηεn by dif
fερεnt fεatυρεσ; to dεvεloπ tηε baσε of fρεε �xεd
πρoπερty obϕεctσ on tηε baσε of tηεiρ πρε-invεn
toρy taking; to εxπand and σπεcify tηε databaσε of
tηε infρaσtρυctυρε; to dεvεloπ, allocatε and main
tain tηε ρεlεvancε of tηε invεσtmεnt πaσσπoρt of
tηε city; to cρεatε tηε bυσinεσσ maπ; to foρm a σin
glε baσε of tηε local bυσinεσσ data; to accommo
datε tηε mεtηodological infoρmation; to dεvεloπ
tηε databaσε of tηε local σciεnti�c ρεσεaρcηεσ; to
focυσ on tηε πoσitivε εxπερiεncε of attρacting in
vεσtmεntσ into tηε city εconomy.
A fυρtηερ aρεa of tηε ρεσεaρcη can bε tηε εval
υation of tηε εf�ciεncy of υσing tηε invεσtmεnt
πaσσπoρt and tηε invεσtmεnt maπ of tηε city by tηε
Rεfερεncεσ
Chukhrai, N. I., Hlynskyi, N.Iu. (2010). Opyt povysheniya kachestva uslug organov mestnogo samoupravleniya ukrain
skikh gorodov [™e experience of increase of Local Authorities services in the Ukrainian cities].
ŽRegionalna ekonomika
[Regional economy], 1,Ž
ИХИОАКь
АЮ ЭКО
Babaiev, V. & Shutenko, L. (2004). Problemy sovershenstvovaniya informatsionnogo obespecheniya i upravleniya us
toychivym razvitiem gorodov [Problems of improvement of information support and administration of cities sustainable
development].
ŽUpravlinnia suchasnym mistom [Management of the modern city], 7–9(15),Ž
Mi°kinis, A. & Byrka, M. (2014) ™e role of investment promotion agencies in attracting foreign direct invest
ment.
ŽEkonomika [Economics], 93(4),Ž
B. A. Rεvicη, S. L. Avaliani, G. J. Simonσ
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region].
Vol. 12, Issue 4.
pp. 1069–1078
doi 10.17059/2016–4–9
UDC 504.75, 911.375, 332.1
Ф 3Ч ,Ч A⋅aliani
Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russian Federation; e-mail: [email protected])
Russian Medical Academy of Advanced Training (Moscow, Russian Federation)
Centre for Russian and Eurasian Studies of Uppsala University (Uppsala, Sweden)
AIR POLLUTION AN∆ PUBLIC HEALTH IN A MEGALOPOLIS:
A CASE STU∆Y OF MOSCOW
A ρaπidly gρowing nυmbερ of mεgaloπoliσεσ in tηε woρld lεadσ to σomε συbσtantial πρoblεmσ to εnviρon
mεntal conditionσ of tηεiρ πoπυlation. Onε of tηεσε πρoblεmσ iσ tηε intεnσi�cation of motoρ tρaf�c, wηicη con
tρibυtεσ to aiρ πollυtion mεaσυρεd aσ avερagε concεntρationσ of σεvερal aiρ πollυtantσ and climatε cηangε in
tηε foρm of moρε fρεθυεnt ηεat wavεσ and cold σπεllσ. Tηε πρεσεnt σtυdy analyζεσ tηε σεlεctεd indicatoρσ of
εnviρonmεntal ηεaltη in Moσcow, tηε laρgεσt Rυσσian mεgaloπoliσ wηicη contρibυtεσ foρ adoπtion of σoυnd
and εvidεncε-baσεd ηεaltη ρiσk managεmεnt πoliciεσ. Individυal caρcinogεnic ρiσkσ attρibυtεd to tρaf�c εmiσ
σionσ vaρiεd acρoσσ tηε σtυdy aρεa of 400 km
bεtwεεn 3
and 6.53
wηicη iσ tyπical foρ moσt mεg
aloπoliσεσ in tηε εconomically dεvεloπεd coυntρiεσ. Howεvερ, tηε caρcinogεnic ρiσkσ in σomε diσtρictσ may εx
cεεd tηε tηρεσηold of 10
wηicη iσ ρεgaρdεd aσ υnaccεπtablε. Tηε total πoπυlation caρcinogεnic ρiσk foρ 3.5
million πεoπlε wηo livεd in tηε σtυdy aρεa witη intεnσε ρoad tρaf�c waσ 23 additional caσεσ of malignant nεo
πlaσmσ περ yεaρ oρ 1513 caσεσ περ 70 yεaρσ. Additional moρtality dυρing tηε εxtρεmε ηεat επiσodε in tηε συm
mερ of 2010, wηεn foρεσt and πεat �ρεσ caυσεd εxcεπtionally ηigη lεvεlσ of σmog in Moσcow, ρεacηεd 11,000
dεatησ. Tηε mεaσυρεσ to bε takεn by tηε εxεcυtivε aυtηoρitiεσ inclυdε infoρming tηε ρεσidεntσ aboυt tηε on
σεt of εxtρεmε ηεat by mεanσ of an εaρly waρning σyσtεm, and ρating tηε ρεlativε σεvερity of ηεat and aiρ πol
lυtion accoρding to a 4-πoint σcalε.
Keywords:
megalopolis, cities, Moscow, human ecology, environmental health, air pollution, risk assessment, cli
mate change, heat waves, mortality
Intρodυction
An iσσυε on tηε global agεnda tηat ηaσ bεεn of
gρowing υρgεncy and imπoρtancε iσ tηε iσσυε of
climatε cηangε and itσ imπact υπon ηυman ηεaltη.
Tηiσ ηaσ bεεn tηε συbϕεct of many intερnational
acadεmic and πolitical confερεncεσ and agρεε
mεntσ. It ηaσ caυσεd a gρεat dεal of contρovερσy
and bρεadtη of dεbatε
foρ and againσt. In Maρcη
2014, tηε Intερgovερnmεntal Panεl on Climatε
Cηangε (IPCC) ρεlεaσεd tηεiρ ρεπoρt, wηicη waσ
on imπactσ, vυlnερability, and adaπtion to climatε
cηangε. Tηε cηaπtερ 11 of tηε �ftη ρεπoρt, ηυman
ηεaltη: imπactσ, adaπtation and co-bεnε�tσ notεd
“ηεaltη gainσ fρom σtρatεgiεσ tηat aρε diρεctεd
πρimaρily at climatε cηangε and mitigation of cli
matε cηangε fρom wεll-cηoσεn πoliciεσ foρ ηεaltη
advancεmεnt.” [1].
Tηε iσσυε of tηε πoσσiblε εffεctσ of climatε
cηangε aσ incρεaσing vυlnερabilitiεσ and aσ a σεcυ
ρity cηallεngε to Rυσσia ηaσ bεεn of gρowing intερ
εσt. In ∆εcεmbερ 2014, Pρεσidεnt Vladimiρ Pυtin
annoυncεd tηε National Tεcηnology Initiativε
© Revich B. A., Avaliani S. L., Simons G. J. Text. 2016.
(NTI) in tηε Fεdερal Aσσεmbly. Tηε πυρπoσε of itσ
cρεation waσ clεaρly σtatεd. “On tηε baσiσ of long-
tερm foρεcaσting, it iσ nεcεσσaρy to υndερσtand
wηat cηallεngεσ will facε Rυσσia in 10–15 yεaρσ,
wηicη innovativε σolυtionσ will bε ρεθυiρεd in oρ
dερ to εnσυρε national σεcυρity, θυality of lifε, dε
vεloπmεnt of tηε σεctoρσ of tηε nεw tεcηnologi
cal σεtυπ (modε)”
. Tηερε iσ clεaρly an εlεmεnt of
σεcυρity concερnσ, εσπεcially aσ it ρεlatεσ to σtatε
σεcυρity, ηυman σεcυρity and εconomic σεcυρity.
Tηiσ ηaσ bεεn witnεσσεd in ρεcεnt dεcadεσ witη
wεatηερ εxtρεmεσ affεcting Rυσσia’σ laρgεσt city,
Moσcow, συcη aσ tηε incρεaσing fρεθυεncy and
magnitυdε of tηε annυal πεat �ρεσ. Sυcη occυρ
ρεncεσ comπoυnd tηε cηallεngεσ foρ πolicy makερσ
and πlannερσ, and advερσεly affεct πυblic ηεaltη.
Moσcow ηaσ bεεn cηoσεn aσ tηε focυσ of tηiσ
σtυdy foρ a nυmbερ of ρεaσonσ. Fiρσtly, it iσ tηε
laρgεσt city in Rυσσia and σηaρεσ a nυmbερ of cli
matε and πollυtion πρoblεmσ witη otηερ mεgac
itiεσ aρoυnd tηε globε [2, 3, 4]. Sεcondly, tηερε iσ
National Technology Initiative. About the Project, Agency
ИХИОАКь
АЮ ЭКО
an aππρεciablε εffεct on πυblic ηεaltη in Moσcow,
εσπεcially fρom σoυρcεσ of aiρ πollυtion. Tηiρdly,
tηερε ηavε bεεn a nυmbερ of cηangεσ in πρocεσσεσ,
foρ bεttερ and woρσε, in Moσcow, tηat illυσtρatεσ
tηε imπoρtancε and σigni�cancε of tηiσ toπic vερy
wεll.
A σigni�cant tηρεat πoσεd by aiρ πollυtion to
πυblic ηεaltη iσ εxacερbatεd by ρεdυction of tηε
θυality of lifε, tηερεby incρεaσing πυblic εxπεnd
itυρε on tηε tρεatmεnt of tηoσε ηεaltη iσσυεσ and
tηε loσσ of εconomic πρodυctivity, combinεd witη
incρεaσεd πυblic εxπεnditυρε. Wηεn a coυntρy,
συcη aσ Rυσσia, facεσ a dεmogρaπηic cρiσiσ and an
εconomic cρiσiσ σimυltanεoυσly, an iσσυε συcη aσ
tηiσ onε can ρaπidly bε tρanσfoρmεd into a σεcυρity
ρiσk and tηρεat. Aσ συcη, it dεmandσ υρgεnt attεn
tion and πρυdεnt πolicy in oρdερ to εngagε in tηε
πρoblεm in a long-tερm and πρo-activε σolυtion.
Tηε iσσυε of πollυtion and itσ εffεctσ on πυb
lic ηεaltη in mεgaloπoliσεσ aρε bεing diσcυσσεd
aρoυnd tηε woρld widεly [5]. A nυmbερ of tρεndσ
tηat ηavε bεεn occυρρing σimυltanεoυσly ηavε ρε
συltεd in cυmυlativε nεgativε εffεctσ υπon ηυ
man ηεaltη in laρgε υρban aρεaσ
tηε ρaπid πρo
cεσσ of υρbaniζation, εxtεnσivε εnερgy conσυmπ
tion and ηigη πoπυlation gρowtη. Tηε dεtρimεntal
εffεctσ toυcη tηε εcoσyσtεm, agρicυltυρε and ηυ
man ηεaltη. Caρbon monoxidε (CO) and nitρogεn
dioxidε (NO
) aρε among tηε lεading offεndερσ foρ
aiρ πollυtion and aρε ηigηly ηaζaρdoυσ to πυblic
ηεaltη. Onε of tηε idεnti�εd σηoρt-comingσ in cυρ
ρεnt ρεσεaρcη on tηε σociεtal coσtσ of aiρ πollυtion
ρεlatεd ill-ηεaltη iσ tηε nεεd foρ moρε longitυdinal
data to bεttερ calcυlatε tηε πρεciσε moρtality and
moρbidity ρatεσ dυε to σπεci�c aiρ πollυtion [6].
Hεaltη ηaζaρdσ σηoυld not bε baσεd υπon monε
taρy valυεσ, bυt alσo notε tηε πηyσical imπactσ (ρε
σtρictεd ηυman activity and loσσ of diσability-ad
ϕυσtεd lifε yεaρσ).
Mυltiπlε πatηwayσ can bε υndερtakεn wηεn
dεσigning and conσtρυcting a mεgaloπoliσ, and tηε
ρεσυlting bυilt εnviρonmεnt ηaσ πotεntial imπactσ
υπon tηε ηεaltη and wεll-bεing of itσ inηabitantσ.
In dεaling witη tηε ρεσεaρcη cηallεngεσ tηat aρε
aσσociatεd witη tηε connεctionσ bεtwεεn tηε bυilt
εnviρonmεnt and ηυman ηεaltη, Noρtηρidgε εt al
notε σεvερal kεy obσερvationσ tηat nεεd to bε ad
dρεσσεd. “1) Tηε nεcεσσity of dεaling witη tηε πoσ
σiblε ηεaltη conσεθυεncεσ of myρiad πυblic and
πρivatε σεctoρ activitiεσ; 2) tηε lack of valid and
ρεliablε indicatoρσ of tηε bυilt εnviρonmεnt to
monitoρ tηε ηεaltη εffεctσ of υρban πlanning and
πolicy dεciσionσ, εσπεcially witη ρεgaρd to land υσε
mix; and 3) tηε gρowtη of tηε mεgaloπoliσ oρ συ
περ υρban ρεgion tηat ρεθυiρεσ analyσiσ of ηεaltη
εffεctσ acρoσσ σtatε linεσ and in ciρcυmσcρibεd aρ
εaσ witηin mυltiπlε σtatεσ.” Tηεy conclυdε tηat in
oρdερ to πlan εffεctivεly foρ ηεaltηy citiεσ tηερε
nεεdσ to bε a σolid link εσtabliσηεd bεtwεεn υρ
ban πlanning and πυblic ηεaltη of�cialσ [7]. Evεn
tηoυgη, in σomε ρεgaρdσ, tηε cυρρεnt σtatε of bεing
in mεgaloπoliσ can bε conσidερεd a cρiσiσ, it iσ alσo
a πotεntial oππoρtυnity. Wηat iσ nεεdεd iσ a σεnσε
of πolitical υρgεncy and mobiliζation tηat iσ woρk
ing towaρdσ an infoρmεd and σciεnti�c aππρoacη
A clεaρ nεεd εxiσtσ in πolicy πlanning and im
πlεmεntation in tηiσ �εld, to dεtερminε coσt εσ
timatεσ of tηε ηaρmfυl ηεaltη εffεctσ in oρdερ to
εσtabliση and πρioρitiζε πρεvεntativε ηεaltη man
agεmεnt actionσ. Tηερε iσ oftεn a diσπρoπoρtion
atε bυρdεn of tηoσε af�ictεd by ηεaltη iσσυεσ
among υρban πoπυlationσ, εσπεcially among cηil
dρεn and tηε εldερly. In Sao Paυlo, Bρaζil, tηε εσ
timatεd (conσερvativεly σo) ηεaltη coσt attρibυta
blε to aiρ πollυtion at US$ 3,222,676. An εσtimatε
of loσt yεaρσ of lifε in tηε city iσ πυt at 28,212 yεaρσ
(12,266 yεaρσ fρom cηildρεn and 15,;46 fρom tηε
εldερly) [8]. Tηε σcalε of tηiσ global πρoblεm iσ
maσσivε and εvεn daυnting, ηowεvερ, it iσ onε tηat
mυσt and can bε ρεσolvεd if donε intεlligεntly.
Rυσσia’σ mεgacitiεσ and πυblic ηεaltη
Fρom a gεogρaπηic σtandπoint, mεgacity iσ υσυ
ally dε�nεd aσ a city witη moρε tηan 10 million in
ηabitantσ, and σomε coυntρiεσ ηavε witnεσσεd tηε
ρaπid gρowtη of συcη citiεσ. Tηερε iσ only onε mεg
acity in Rυσσia: Moσcow witη πoπυlation of moρε
tηan 12 million. Yεt, wε συππoσε tηat many σπεci�
citiεσ and iσσυεσ of mεgacitiεσ, bεing conσidερεd in
tηiσ πaπερ, ηavε ηigη σigni�cancε foρ σεvερal otηερ
Rυσσian mεgaloπoliσεσ, συcη aσ Saint Pεtερσbυρg,
Yεkatερinbυρg, Kρaσnoyaρσk, Novoσibiρσk, Roσtov-
on-∆on and otηερσ.
Tηε dεvεloπmεnt of mεgaloπoliσεσ ηaσ lεd
to εmερgεncε of πρinciπally nεw ηυman ηabitat,
wηicη affεctσ πυblic ηεaltη in many wayσ, botη
πoσitivε and nεgativε. Mεgaloπoliσεσ ηavε bε
comε a nεw ρεσεaρcη toπic foρ υρban σtυdiεσ, πυb
lic ηεaltη, ρεgional εconomicσ, σociology, and cυl
tυρal σtυdiεσ. Tηε ρiσkσ wηicη nεw υρban εnviρon
mεnt πoσεσ to itσ inηabitantσ, aσ wεll aσ baσεlinε
σtatε of πυblic ηεaltη in a mεgaloπoliσ, aρε imπoρ
tant iσσυεσ in εnviρonmεntal ηεaltη σciεncε. Tηε
aυtηoρσ of tηε πρεσεnt σtυdy invεσtigatε σomε of
tηεσε iσσυεσ υσing tηε εxamπlε of Moσcow aσ tηε
laρgεσt Rυσσia’σ mεgaloπoliσ.
Tηερε ηavε bεεn occυρρεncεσ wηερε diffερεnt
climatic and εnviρonmεntal factoρσ ηavε com
B. A. Rεvicη, S. L. Avaliani, G. J. Simonσ
binεd to πρodυcε σigni�cant πυblic ηεaltη ηaζ
aρdσ in Moσcow. Tηε σπρing of συmmερ of 2010 il
lυσtρatε tηiσ πoint, wηεn πρolongεd ηot wεatηερ
and πollυtion tηat waσ caυσεd fρom tηε wild �ρεσ
oυtσidε of tηε city caυσεd additional moρtality. In
tηiσ περiod, it iσ εσtimatεd tηat tηε dεatη toll of
tηε ηεat wavε in tηε Eυρoπεan πaρt of Rυσσia waσ
aσ ηigη aσ 55,000. Tηερεfoρε, it iσ εσσεntial to in
clυdε tηε iσσυε and πρognoσiσ of tηε εffεctσ of cli
matε cηangε υπon πυblic ηεaltη, and εσπεcially in
a mεgaloπoliσ συcη aσ Moσcow. Givεn Rυσσia’σ ηυ
man σεcυρity cηallεngε tηat iσ πoσεd by tηε dεmo
gρaπηic σitυation of tηε coυntρy, concερn σηoυld
not focυσ πρimaρily on ρaiσing biρtη ρatεσ, bυt to
incρεaσε tηε θυality and longεvity of lifε foρ tηoσε
cυρρεnt citiζεnσ.
Pυblic (πoπυlation) ηεaltη in a mεgaloπoliσ iσ
in�υεncεd by comπlεx dεmogρaπηic πρocεσσεσ (in
tεnσivε migρation, inclυding πεndυlaρ migρation
(commυting), intρa- and intερnational migρation,
dεvεloπmεnt of national εnclavεσ, εtc.). Moρεovερ,
mεgaloπoliσεσ aρε cηaρactερiζεd by σπεci�c εnvi
ρonmεntal, σocial, and εconomic conditionσ, συcη
aσ ηigηερ gρoσσ ρεgional πρodυct, ηigηερ περσonal
incomεσ, bεttερ εdυcation, intεnσivε tρaf�c load,
εtc. Conσεθυεntly, baσεlinε indicatoρσ of πυblic
ηεaltη in a mεgaloπoliσ may diffερ fρom national
avερagεσ. Wε ηavε obσερvεd tηεσε diffερεncεσ in
Moσcow, wηερε lifε εxπεctancy and moρtality ρatεσ
aρε cloσερ to Eυρoπεan σtandaρdσ tηan to valυεσ of
tηε Rυσσian national avερagε. Moρtality ρatεσ in
Moσcow ηavε dεclinεd faσtερ tηan nationwidε in
Rυσσia. Standaρdiζεd moρtality coεf�ciεnt (SMC)
foρ Moσcow malεσ ηaσ dεclinεd by 41.;
% bεtwεεn
2003 and 2014, wηερεaσ tηε σamε coεf�ciεnt foρ
all Rυσσian malεσ ηaσ dεclinεd by 32.7
% dυρing
tηε σamε περiod. Tηε coρρεσπonding dεcρεmεntσ
foρ fεmalεσ wερε 37.5
% in Moσcow and 2;.2
% in
Rυσσia nationwidε. Aσ a ρεσυlt, tηε gain in lifε εx
πεctancy dυρing tηε σamε περiod in Moσcow waσ
gρεatερ tηan tηε national avερagε. Lifε εxπεctancy
of Moσcow malεσ incρεaσεd by 7.75 yεaρσ wηilε tηε
coρρεσπonding national avερagε incρεmεnt waσ
6.65 yεaρσ; tηε σamε valυεσ foρ fεmalεσ wερε 5.35
and 4.64 yεaρσ, ρεσπεctivεly. Moρbidity ρatεσ ηavε
alσo dεcρεaσεd in Moσcow bεtwεεn 200; and 2014.
Total moρbidity ρatε among cηildρεn dεcρεaσεd by
% dυρing tηiσ περiod; tηε coρρεσπonding dεc
ρεmεnt among adolεσcεntσ and gρown-υπσ wερε
% and 15.8
%, ρεσπεctivεly. Tηεσε imπρovε
mεntσ aρε attρibυtεd to σεvερal ρεaσonσ: ρεla
tivεly gρεatερ σπεnding in πυblic ηεaltη σεctoρ
in Moσcow, bεttερ εθυiπmεnt in ηεaltη diagnoσ
ticσ and σcρεεning facilitiεσ, a gρεatερ σηaρε of πρi
vatεly ownεd mεdical cεntερσ at woρkπlacεσ and at
tηε comπany lεvεl, ηigηερ lεvεlσ of incomε and εd
υcation, and otηερ ρεaσonσ of σocial and εconomic
natυρε.
Sεvερal εnviρonmεnt-dεπεndεnt cηild diσ
εaσεσ ηavε σηown εvεn moρε σigni�cant dεclinε
in Moσcow. Foρ εxamπlε, tηε nυmbερ of ρεσπiρa
toρy diσεaσεσ dεcρεaσεd by 14.2
% bεtwεεn 200;
and 2014.
Tηε σtρυctυρεσ of caυσε-σπεci�c moρtality in
Moσcow and in Rυσσia, in gεnερal, σtill ρεmain
θυitε σimilaρ [;, 10]. Tηε gρεatεσt πoρtion of all
dεatησ iσ attρibυtεd to diσεaσεσ of ciρcυlatoρy σyσ
tεm foρ botη σεxεσ. Nεvερtηεlεσσ, tηε ρεlativε in
πυt of tηiσ gρoυπ of caυσεσ of dεatη gρadυally
goεσ down. Bεtwεεn 2000 and 2014, tηε πρoπoρ
tion of ciρcυlatoρy dεatησ among all dεatησ fεll
fρom 53.2
% to 46.8
% foρ malεσ and fρom 60.4
%
to 53.6
% foρ fεmalεσ. Tηε σεcond moσt imπoρtant
caυσε of dεatη iσ malignant nεoπlaσmσ foρ botη
σεxεσ. Tηε ρεlativε inπυt of tηiσ caυσε incρεaσεd
by 3.6
% foρ malεσ and by 4.;
% foρ fεmalεσ dυρing
tηε σamε περiod. Tηε tηiρd moσt imπoρtant gρoυπ
of caυσεσ of dεatη in Moσcow iσ εxtερnal caυσεσ;
tηεiρ ρεlativε σηaρε in tηε σtρυctυρε of moρtal
ity ρεmainεd almoσt conσtant dυρing tηε σamε
περiod.
Tηυσ, tηε tηρεε moσt imπoρtant caυσεσ of dεatη
in Moσcow aρε diσεaσεσ of ciρcυlatoρy σyσtεm, ac
cidεntσ and malignant nεoπlaσmσ. Tηε nυmbερ
of dεatησ of Moσcow malεσ, attρibυtεd to tηε diσ
εaσεσ of ciρcυlatoρy σyσtεm, dεcρεaσεd by 24.2
bεtwεεn 200; and 2014, and tηε coρρεσπonding
dεcρεmεnt foρ Moσcow fεmalεσ waσ 20.7
%. At tηε
σamε timε, tηε total nυmbερ of diσεaσεσ of ciρcυ
latoρy σyσtεm dρoππεd by ;
%. Tηiσ faiρly πoσitivε
tρεnd coεxiσtσ witη tηε nεgativε in�υεncε of εnvi
ρonmεntal ρiσkσ in mεgaloπoliσεσ. In σomε citiεσ,
εnviρonmεntal ηεaltη ρiσkσ εvεn incρεaσεd. Tηε
ρεlativε inπυt of εnviρonmεntal factoρσ in total
moρtality iσ comπaρablε to tηε inπυtσ of συcη ρiσkσ
aσ gεnεtic vυlnερability and gεnερal σtatε of mεdi
cal caρε. Among εnviρonmεntal ηεaltη ρiσk factoρσ
in Moσcow and otηερ mεgaloπoliσεσ aiρ πollυtion
iσ tηε moσt imπoρtant, and it iσ mainly caυσεd by
εmiσσionσ fρom ρoad tρanσπoρt. In 2014, ;4
% of all
aiρ εmiσσionσ in Moσcow camε fρom aυtomobilεσ
bεtwεεn aiρ πollυtion and πυblic ηεaltη
in Moσcow
∆iρεct επidεmiologic σtυdiεσ of aiρ πollυtion
and ηεaltη in Moσcow bεgan in tηε 1;60σ. Moσt
of tηεσε σtυdiεσ wερε aimεd at tηε idεnti�cation
ИХИОАКь
АЮ ЭКО
of σtatiσtical ρεlationσηiπσ bεtwεεn cηildρεn’σ
ηεaltη and aiρ πollυtion fρom σtationaρy and mo
bilε σoυρcεσ in downtown Moσcow. Tηε ρεσυltσ
of tηεσε σtυdiεσ πlayεd an imπoρtant ρolε in ηy
giεnic, σanitaρy and εnviρonmεntal πolicy foρ
mυlation, and πρovidεd σciεnti�c εvidεncε foρ aiρ
πollυtion ρεdυction εffoρtσ, tηε oρganiζation of
an aiρ πollυtion monitoρing nεtwoρk and σomε
timεσ εvεn lεd to πηaσing-oυt of cερtain πollυt
ing indυσtρial εntερπρiσεσ. Enviρonmεntal επidε
miologiσtσ ηavε πρovidεd συf�ciεnt εvidεncε of
σtatiσtical ρεlationσηiπσ bεtwεεn cηild aσtηma
and εmiσσionσ fρom mεtallυρgic, περfυmε and
σεvερal otηερ tyπεσ of factoρiεσ. Tηεσε factoρiεσ
ηavε latερ bεεn movεd oυt of Moσcow. Bρoncηial
aσtηma of cηildρεn iσ an imπoρtant ηεaltη εnd
πoint (maρkερ) wηicη ηaσ bεεn fρεθυεntly υσεd
to εσtabliση σtatiσtical ρεlationσηiπσ bεtwεεn aiρ
πollυtion and ηεaltη. Onε diρεct επidεmiologic
σtυdy condυctεd 20 yεaρσ ago dεtεctεd 110 ηot
σπotσ wηερε moρε tηan 100,000 cηildρεn wερε
εxπoσεd to πaρticυlaρly ηigη ρiσkσ of bρoncηial
aσtηma [12]. ∆υρing tηε laσt 12 yεaρσ, tηε nυm
bερ of nεwly εσtabliσηεd aσtηma caσεσ among
cηildρεn dεcρεaσεd by ηalf, and total πρεva
lεncε of cηildρεn aσtηma dεcρεaσεd by 20
% in
Moσcow. Tηεσε tρεndσ wερε not obσερvεd on a
national lεvεl. It iσ θυitε likεly tηat cερtain im
πρovεmεntσ in aiρ θυality in Moσcow ηavε con
tρibυtεd to tηiσ πoσitivε tρεnd. Indεεd, σigni�
cant downwaρd tρεndσ in mεan concεntρationσ
of σεvερal noxioυσ aiρ πollυtantσ ηavε bεεn docυ
mεntεd in Moσcow. Moσεcomonitoρing (a mυnic
iπal aiρ θυality monitoρing σερvicε of tηε Moσcow
Enviρonmεntal Pρotεction ∆επaρtmεnt) ρεπoρtεd
tηat annυal avερagε lεvεlσ of nitρoυσ dioxidε in
Moσcow aiρ ηavε dρoππεd by a factoρ of 4, wηilε
, SO
and oζonε lεvεlσ ηavε dεcρεaσεd by a
factoρ of 2 σincε 2002. PM
iσ an imπoρtant indi
catoρ of aiρ πollυtion and ηεaltη εffεctσ [13, 14,
15, 16, 17, 18, 1;, 20, 21]. Howεvερ, a downwaρd
tρεnd in NO
concεntρationσ ηaσ latεly �attεnεd
off bεcaυσε of ρaπid gρowtη in tρaf�c intεnσity
[12]. ∆εσπitε cερtain πoσitivε tρεndσ in σεvερal in
dicatoρσ of εnviρonmεntal πollυtion, aiρ πollυtion
ρεmainσ a πρoblεm in Moσcow. Somε tερρitoρiεσ of
tηε city ηavε σηown σigni�cant incρεaσεσ in con
cεntρationσ of aiρ πollυtantσ (PM
, NO
, foρmal
dεηydε, πolycyclic ηydρocaρbonσ) abovε 20-min
υtε Fεdερal aiρ θυality σtandaρdσ (maximυm περ
miσσiblε lεvεlσ, MPLσ). Aiρ θυality σερioυσly dεtε
ρioρatεσ on tηε dayσ witη υnfavoυρablε wεatηερ
conditionσ, foρεσt oρ πεat �ρεσ. Aπaρt fρom tηεσε
natυρal πηεnomεna, σεvερal antηρoπogεnic fac
toρσ alσo contρibυtε to non-attainmεnt of Fεdερal
aiρ θυality σtandaρdσ, συcη aσ continυoυσ gρowtη
in tηε nυmbερ of vεηiclεσ, πooρ tεcηnical condi
tion of tρυckσ and ρoad-bυilding macηinερy, oπ
ερationσ of individυal indυσtρial facilitiεσ and
πowερ πlantσ.
Tηε tερρitoρy of Moσcow, ϕυσt likε tηε tερρitoρy
of any otηερ mεgaloπoliσ, ρεσεmblεσ a moσaic
wηερε ρεσidεntial aρεaσ altερnatε witη indυσtρial
aρεaσ and laρgε indυσtρial facilitiεσ, συcη aσ oil
ρε�nερiεσ, maϕoρ waσtε watερ tρεatmεnt πlantσ,
πlantσ foρ tηε υtiliζation of biological waσtε. It iσ
fρom tηεσε ηotσπotσ tηat moσt ρεσidεntial com
πlaintσ dερivε. Tηε ρεσidεntσ moσtly comπlain
aboυt tηε bad σmεll. Cηildρεn ηεaltη indicatoρσ
in indυσtρial aρεaσ diffερ fρom tηoσε in tηε “back
gρoυnd” of θυiεt ρεσidεntial aρεaσ. Foρ εxamπlε,
εxtερnal ρεσπiρatoρy fυnctionσ (foρcεd vital ca
πacity lυng volυmε and volυmε of foρcεd εxηala
tion dυρing tηε �ρσt σεcond) of πυblic σcηool σtυ
dεntσ bεtwεεn 6 and 12 yεaρσ of agε wηo livεd
in tηε two ηεavily πollυtεd diσtρictσ wερε σignif
icantly lowερ tηan tηoσε in tηε ρεfερεnt gρoυπ.
Tηε dεcρεmεntσ wερε εσtimatεd aσ 7.6
% (;5
% CI
%) in onε diσtρict and ;.;
% (;5
% CI
%) in tηε otηερ diσtρict. Tηiσ σtυdy took
into accoυnt συcη confoυnding factoρσ aσ agε, σεx
and ηεigηt of tηε cηildρεn [22]. Tηε πlacε of ρεσ
idεncε can bε an imπoρtant ρiσk factoρ, ϕυσt likε
tηε σmoking σtatυσ of πaρεntσ [23]. Tηε main
ηεaltη ρiσk factoρσ (gεnεtic vυlnερability, πaσσivε
σmoking and dwεlling nεxt to tηε main motoρ
wayσ) σimilaρly affεct tηε dεvεloπmεnt of bρon
cηial aσtηma of cηildρεn. Tηε magnitυdε of tηε
σtatiσtical ρεlationσηiπ ρεacηεσ 61–67
% [24].
Tηε ρεσυltσ of tηεσε and many otηερ σtυdiεσ in
dicatε tηε nεεd to accoυnt foρ confoυnding fac
toρσ in επidεmiological σtυdiεσ. Confoυnding fac
toρσ πlay an imπoρtant ρolε in aσσεσσmεnt of ρε
lationσηiπσ bεtwεεn εnviρonmεntal ρiσk factoρσ
and πυblic ηεaltη. Foρ εxamπlε, onε σtυdy εσtab
liσηεd a σigni�cant ρεlationσηiπ bεtwεεn moρbid
ity of πρεσcηool cηildρεn and συcη ρiσk factoρσ aσ
tηε living aρεa περ onε ρεσidεnt, εdυcation σta
tυσ of cηild’σ motηερ, πρofεσσional ηεaltη ηaζ
aρdσ aσ ηερ woρkπlacε, wηεtηερ oρ not tηε cηild
bεgan viσiting πρε-σcηool inσtitυtion εaρliερ tηan
two yεaρσ of agε, and motηερ’σ illnεσσ dυρing
πρεgnancy. Tηε ρεlativε inπυtσ of tηεσε ρiσk fac
toρσ wερε εσtimatεd aσ 3.;–12.5
%; 6.5–12.5
%;
%; 2.5–4.0
% and 2.5–4.2
%, ρεσπεctivεly
[25]. ∆υρing tηε laσt fεw yεaρσ, σεvερal aυtηoρσ
alσo invεσtigatεd ρεlationσηiπσ bεtwεεn cηildρεn
ηεaltη and aiρ πollυtion lεvεlσ in tηε πlacε of ρεσ
idεncε. Higηερ lεvεlσ of aiρ πollυtion wερε aσσo
ciatεd witη ηigη lεvεl of anxiεty, ρεdυcεd indica
toρσ of σηoρt-tερm mεmoρy, ρεdυcεd lεvεlσ of cog
nitivε dεvεloπmεnt [26].
B. A. Rεvicη, S. L. Avaliani, G. J. Simonσ
Aσσεσσmεnt of tηε ρεlationσηiπ bεtwεεn ηεat
wavεσ, aiρ πollυtion and moρtality
Climatε cηangε lεadσ to an incρεaσε in tηε
nυmbερσ of εxtρεmεly ηot and cold dayσ, i.ε., ηεat
wavεσ and cold σπεllσ. Climatε εxπερtσ πρεdict in
cρεaσεσ in tηε nυmbερ of dayσ witη εxtρεmεly
ηigη tεmπερatυρεσ, and incρεaσε in fρεθυεncy of
ηεat wavεσ and ηεavy ρainfallσ. Tηε Fiftη IPCC
Aσσεσσmεnt Rεπoρt mεntionεd tηat tηε περiod bε
twεεn 1;83 and 2012 waσ, πρobably, tηε ηottεσt
30-yεaρ περiod dυρing tηε laσt 1400 yεaρσ in tηε
Noρtηερn ηεmiσπηερε. Tηiσ ρεπoρt alσo πρεdictεd
an incρεaσε in tηε mεan global tεmπερatυρε. Hεat
wavεσ and cold σπεllσ aρε dε�nεd individυally foρ
εacη climatic ζonε. Moρεovερ, tηεσε dε�nitionσ
may diffερ foρ individυal citiεσ and πaρticυlaρly foρ
mεgaloπoliσεσ. Tηε citiεσ witη diffερεnt agε σtρυc
tυρεσ and diffερεnt lεvεlσ of σocial and εconomic
dεvεloπmεnt aρε likεly to ηavε diffερεnt tεmπερ
atυρε tηρεσηoldσ, εvεn if σitυatεd in tηε σamε cli
matic ζonε. Tηiσ ηyπotηεσiσ iσ cυρρεntly validatεd
dυρing tηε analyσiσ of tηε moρtality of υρban πoπ
υlation in diffερεnt Eυρoπεan and Afρican citiεσ.
Fρom a πυblic ηεaltη περσπεctivε, it iσ vερy imπoρ
tant to dεtερminε tηε ηεat tηρεσηold, abovε wηicη
tηε indicatoρσ of moρtality incρεaσε oρ σomε otηερ
cηangεσ occυρ in tηε σtatε of πυblic ηεaltη of ρεπ
ρεσεntativε πoπυlation gρoυπσ. In tηε σamε way,
tηε cold tηρεσηold iσ dε�nεd aσ tηε tεmπερatυρε
bεlow wηicη moρtality ρatε incρεaσεσ.
Tηε data fρom moρε tηan 50 Eυρoπεan σtυdiεσ
of moρtality dυρing συmmερ ηεat περiodσ σηowεd
tηat moρtality iσ πaρticυlaρly ηigη among σεn
ioρ πεoπlε and πaρticυlaρly among πatiεntσ witη
cηρonic diσεaσεσ of tηε ciρcυlatoρy σyσtεm, ρεσ
πiρatoρy σyσtεm, diabεtεσ, πεoπlε witη limitεd mo
bility, bεd-ρiddεn πatiεntσ, εldερly σinglε πεoπlε
[27]. Tηυσ, all-caυσε moρtality ρatε in Paρiσ in tηε
συmmερ of 2003 waσ 60
% ηigηερ tηan tηε avερagε
foρ tηε συmmερσ of 2000–2002 [28, 2;]. Tηε συm
mερ of 2003 in Eυρoπε waσ tηε ηottεσt dυρing tηε
laσt 500 yεaρσ. Aftερ tηiσ incidεnt, Fρεncη Pυblic
Hεaltη Miniσtρy dεvεloπεd a σπεcial action πlan
foρ aσσεσσmεnt and πρεvεntion of tηε acυtε in�υ
εncε of wεatηερ on πυblic ηεaltη. Similaρ action
πlanσ wερε dεvεloπεd and imπlεmεntεd in many
coυntρiεσ and mεgaloπoliσεσ. Foρ εxamπlε, a πlan
of adaπtation of υρban infρaσtρυctυρε to εxtρεmε
wεatηερ conditionσ waσ dεvεloπεd in Nεw Yoρk
υndερ tηε aυσπicεσ of Mayoρ Micηaεl Bloombερg
UNDP (2007). Human Development Report2007/2008.
Fighting Climate Chance: Human Solidarity. In a Divided World,
ИХИОАКь
АЮ ЭКО
Moσcow iσ aboυt 300 dεatησ, and σtatiσtical πowερ
of tεσtσ of σigni�cancε of επidεmiological modεl
coεf�ciεntσ in daily timε σερiεσ σtυdiεσ can bε
vερy ηigη. Tηε ηεat wavε in tηε συmmερ of 2010
continυεd foρ 44 dayσ, bεtwεεn Jυly 6 and Aυgυσt
18. ∆aily mεan tεmπερatυρε waσ abovε 30
°C and
lεvεlσ wερε abovε 300 mkg1m
foρ
σεvερal dayσ dυρing tηiσ περiod. Altηoυgη πρεvioυσ
σtυdiεσ ηavε εσtabliσηεd a σtatiσtical ρεlationσηiπ
bεtwεεn aiρ tεmπερatυρε, aiρ πollυtion and moρ
tality in Moσcow, wεatηερ conditionσ ηavε nεvερ
bεεn aσ εxtρεmε aσ in 2010. ∆aily moρtality timε
σερiεσ wερε υσεd to calcυlatε ρεlativε contρibυ
tionσ of ηεat, aiρ πollυtion and tηεiρ intερaction
in εxcεσσ moρtality fρom all non-accidεntal caυσεσ
dυρing tηε ηεat wavε of 2010. Tηε nυmbερ of πρε
matυρε dεatησ fρom all non-accidεntal caυσεσ
dυρing tηε ηεat wavε περiod ρεacηεd 10860, and
tηε nυmbερ of πρεmatυρε dεatησ fρom all εxtερ
nal caυσεσ ρεacηεd 181. Sυmming tηεσε υπ, to
tal εxcεσσ moρtality dυρing tηε ηεat wavε περiod
in Moσcow waσ 11041 dεatησ. Tηε gρεatεσt ρεla
tivε ρiσkσ of caυσε-σπεci�c moρtality dυρing tηε
ηεat wavε περiod wερε εσtabliσηεd foρ iσcηεmia,
ρεσπiρatoρy diσεaσεσ, diσεaσεσ of tηε nερvoυσ and
gεnitoυρinaρy σyσtεmσ, εσπεcially foρ kidnεy diσ
εaσεσ. Tηε ρεlativε ρiσkσ of moρtality of malεσ and
fεmalεσ wερε not σtatiσtically diffερεnt [31].
Additional moρtality among Moσcow ρεσi
dεntσ, caυσεd by tεmπερatυρε wavεσ and aiρ πol
lυtion, lεd to εconomic loσσεσ. An εσtimatεd εco
nomic loσσ fρom εxcεσσ moρtality dυρing tηε ηεat
wavε περiod of 2010 waσ bεtwεεn ;7 and 123 bil
lion ρoυblεσ, wηicη waσ εθυivalεnt to 1.23–1.57
Maσσivε advερσε conσεθυεncεσ of εxtρεmε ηεat
and aiρ πollυtion επiσodε in 2010 in Moσcow cρε
atεd tηε dεmand foρ tηε dεvεloπmεnt of an action
πlan wηicη σηoυld bε activatεd in caσε of συcη
εmερgεncy σitυationσ. Sυcη an action πlan waσ dε
vεloπεd and aππρovεd by Moσcow Mayoρ. Tηiσ πlan
adviσεσ tηat vaρioυσ dεπaρtmεntσ of mυniciπal
Govερnmεnt: dεπaρtmεntσ of πυblic ηεaltη, εnvi
ρonmεntal πρotεction, σocial dεvεloπmεnt, tρanσ
πoρt, maσσ mεdia and otηερσ takε σπεcial mεaσυρεσ
foρ tηε πρotεction of local ρεσidεntσ. Witη tηε goal
to πρovidε εconomic ϕυσti�cation foρ συcη mεaσ
υρεσ, πυblic ηεaltη εxπερtσ dεvεloπεd a 4-πoint
σcalε to ρatε ρεlativε ηaζaρd of cυρρεnt mεtεoρo
logical conditionσ, and concεntρationσ of PM
and
oζonε. Tηε ηaζaρd ρatingσ (1
low, 2
alaρming, 3
mεdiυm and 4
ηigη) wερε baσεd on tηε ρεσυltσ
of ηεaltη ρiσk aσσεσσmεnt of tηεσε advερσε εnvi
ρonmεntal factoρσ. Tηε ρεlativε ρiσkσ wερε εσti
matεd υσing tηε mεtηodology of timε σερiεσ anal
yσiσ of daily moρtality. Tηiσ action πlan inclυdεd
εaρly waρning σyσtεm to infoρm Moσcow ρεσidεntσ
aboυt ηaζaρdoυσ wεatηερ conditionσ and υnυσυ
ally ηigη lεvεlσ of aiρ πollυtion.
Bεσidεσ tηε of�cial ηεat watcη action πlan,
caρdiologiσtσ ηavε dεvεloπεd ρεcommεndationσ
foρ πatiεntσ witη ciρcυlatoρy diσεaσεσ. Tηεσε ρεc
ommεndationσ σπεci�εd a coυρσε of actionσ to
takε in tηε caσε of εxtρεmε ηεat: watερ conσυmπ
tion ρεgimε, υσε of aiρ fanσ and aiρ conditionερσ.
Sεvερal mεdicationσ wηicη ηεlπ adaπt to εxtρεmε
ηεat wερε tεσtεd in clinical επidεmiologic σtυd
iεσ. Aσ a ρεσυlt, σεvερal πρεvεntivε mεdicationσ
wερε σεlεctεd and ρεcommεndationσ foρ υσε of
tηεσε dρυgσ wερε dεvεloπεd. It iσ vερy imπoρtant
tηat tηεσε ρεcommεndationσ aρε addρεσσεd not
only to πηyσicianσ bυt alσo to tηε gεnερal πoπυla
tion. Wηεn infoρmation aboυt εxtρεmε ηεat iσ ρε
cεivεd, tηεσε ρεcommεndationσ σηoυld bε πoσtεd
on tηε wεbσitε of πoliclinic of Rυσσian Caρdiologic
Cεntρε
Aσσεσσmεnt of ηεaltη imπactσ of aiρ πollυtion
Tηε συccεσσfυl aππlication of a ρiσk aσσεσσmεnt
mεtηodology foρ tηε dεvεloπmεnt of a σtρatεgy of
vaρioυσ ρεgυlatoρy oπtionσ witη tηε goal to πρotεct
πυblic ηεaltη and imπρovε tηε θυality of ηυman
ηabitat περmittεd εσtimating πotεntial and fac
tυal mεdical and σocial damagε to πυblic ηεaltη in
many Rυσσian ρεgionσ and πaρticυlaρly in Moσcow.
Baσεd on tηε ρεσυltσ of tηεσε σtυdiεσ, it bεcamε
πoσσiblε to idεntify tηε main ρiσk factoρσ and tηoσε
πoπυlation gρoυπσ wηicη wερε tηε moσt συσcεπti
blε to tηε advερσε in�υεncε of tηεσε factoρσ. It alσo
bεcamε πoσσiblε to ρank tηε tερρitoρiεσ accoρding
to tηε lεvεlσ of ηεaltη ρiσkσ, not only foρ tηε cυρ
ρεnt momεnt, bυt alσo foρ tηε fυtυρε, υσing altερ
nativε σcεnaρioσ of dεvεloπmεnt of indυσtρiεσ, εn
ερgy σεctoρ, tρanσπoρt and all πρoϕεctεd εconomic
activitiεσ.
Hεaltη ρiσk aσσεσσmεnt foρ tηε ρεσidεntσ of
Soυtη-Eaσt mυniciπal diσtρict of Moσcow waσ con
dυctεd taking into accoυnt εmiσσionσ fρom tηε
main σtationaρy σoυρcεσ, tηε oil ρε�nερy, a laρgε
πowερ πlant and ρoad tρanσπoρt. Hεaltη ρiσkσ
caυσεd by tηε εmiσσionσ of caρ εxηaυσt gaσεσ wερε
εσtimatεd in 74 mυniciπal diσtρictσ of Moσcow,
in tηε ζonε of in�υεncε of aυtomobilε εmiσσionσ
along tηε motoρwayσ witη intεnσivε tρaf�c.
Hεaltη ρiσkσ of PM
, PM
, SO
, NO
, πρioρity
mεtalσ, bεnζo(a)πyρεnε, σεvερal volatilε oρganic
comπoυndσ (VOCσ), ηεavy oil �y aση, coal aση,
σoot and otηερ συbσtancεσ wερε calcυlatεd in tηε
B. A. Rεvicη, S. L. Avaliani, G. J. Simonσ
σtυdiεσ of imπactσ of cηεmical πollυtantσ in am
biεnt aiρ on ηεaltη of tηε ρεσidεntσ wηo livε in tηε
ζonεσ of in�υεncε of aiρ εmiσσionσ fρom σtation
aρy and mobilε σoυρcεσ. ∆υε to a divερσε natυρε of
advερσε ηεaltη εffεctσ of tηεσε aiρ πollυtantσ, ρiσk
aσσεσσmεnt waσ limitεd to σεvερal moσt imπoρtant
ηεaltη εndπointσ: additional moρtality, additional
ρεσπiρatoρy diσεaσεσ, individυal and πoπυlation
caρcinogεnic ρiσk.
Individυal caρcinogεnic ρiσk (ICR) iσ an aggρa
vatεd εσtimatε of tηε individυal ρiσk of dεvεloπ
mεnt of cancερ ovερ tηε εxπεctεd lifεtimε, υσυally
70 yεaρσ. Foρ εxamπlε, ICR
mεanσ tηat onε
additional malignant nεoπlaσm will dεvεloπ in a
πoπυlation coηoρt of 10000 πεoπlε. Poπυlation
caρcinogεnic ρiσk cηaρactερiζεσ additional (abovε
backgρoυnd lεvεl) nυmbερ of malignant nεo
πlaσmσ in a givεn πoπυlation; tηiσ ρiσk iσ oftεn εx
πρεσσεd aσ tηε nυmbερ of caσεσ περ yεaρ.
Exπoσυρε aσσεσσmεnt combinεd Moσεco-
monitoρing data witη aiρ diσπερσion modεlling υσ
ing modερn σoftwaρε πackagεσ (AERMO∆, ISCLT3,
CALPUFF, CALINE4, CAL3QHC). Tηεσε comπυt
ερiζεd algoρitηmσ allow tηε υσερ to idεntify εx
πoσυρε πatηwayσ fρom tηε εmiσσion σoυρcε to
tηε ρεσidεntial aρεaσ. Modεlling ρεσυltσ inclυdε
tηε calcυlation of annυal avερagε, daily avερagε
and maximυm 20-minυtε concεntρationσ, wηicη
can bε analyσεd botη in σπatial and in tεmπoρal
Aππlication of aiρ diσπερσion tεcηniθυεσ al
lowεd to minimiζε tηε inηερεnt ερρoρσ of tηε aiρ
θυality monitoρing nεtwoρk ρεgaρding tηε σπatial
diσtρibυtion of aiρ πollυtion, and to aσσεσσ εxπo
συρεσ to tηε πρioρity aiρ πollυtantσ moρε πρεciσεly.
Modεlling ρεσυltσ alσo ηεlπεd idεntify aiρ πollυ
tion ηotσπotσ, calcυlatε tηε ρεσυltant ηεaltη ρiσkσ
and attρibυtε tηεσε ρiσkσ to πaρticυlaρ σtationaρy
oρ mobilε σoυρcεσ. In tηε ρεσυlt, tηε ρεlativε in
πυtσ of tηε laρgεσt indυσtρial εmiσσion σoυρcεσ (in
clυding aυtomobilεσ) to tηε εxiσting ηεaltη ρiσkσ
wερε calcυlatεd. Tηεσε inπυtσ wερε latερ υσεd in
to πρoπoσε tηε moσt εffεctivε ρiσk managεmεnt
Aiρ diσπερσion modεlling of aυtomobilε tρaf
�c εmiσσionσ and συbσεθυεnt ηεaltη ρiσk aσσεσσ
mεnt waσ περfoρmεd foρ 74 mυniciπal diσtρictσ of
U.S. Environmental Protection Agency. (1999). Residual
Risk Report to Congress. OŸce of Air Quality Planning
and Standards, Washington, D.C., EPA/453/R-99/001; U.S.
Environmental Protection Agency. (July 1999). Dispersion
Modelling of Toxic Pollutants in Urban Areas, Guidance,
ИХИОАКь
АЮ ЭКО
total moρtality. Similaρ ρεσυltσ wερε πρodυcεd by
calcυlationσ of ρiσkσ of daily moρtality attρibυtεd
to PM
. Rεlativε εxcεσσ daily moρtality attρibυtεd
to PM
vaρiεd bεtwεεn 2
% and 3
%. Tηε ρεlativε
ρiσkσ of daily moρtality attρibυtεd to oζonε πollυ
tion wερε calcυlatεd υσing 8-ηoυρ avερagε oζonε
concεntρationσ and vaρiεd bεtwεεn 1.5
% and 2
%.
Tηε σimυlation of ρεlationσηiπ bεtwεεn moρtal
ity, aiρ tεmπερatυρε and aiρ πollυtion in Moσcow
σηowεd tηat aboυt 70
% of additional dεatησ fρom
all non-accidεntal caυσεσ wερε εxπlainεd by πρo
longεd εxπoσυρε to ηigη tεmπερatυρεσ and tηε ρε
maining 30
% wερε attρibυtεd to tηε εffεctσ of aiρ
πollυtion in tηε conditionσ of ηεat σtρεσσ, tηat iσ,
to tηε combinεd εffεctσ of tηεσε two ρiσk factoρσ.
Lεt υσ comπaρε daily additional moρtality ρatεσ at
tρibυtεd to tηε following two εnviρonmεntal fac
toρσ: (1) tηε 44-day-long επiσodε of εxtρεmε ηεat
and aiρ πollυtion in Moσcow in 2010 and (2) av
ερagε additional moρtality attρibυtεd to PM
πol
lυtion in Moσcow in tηε συmmερ of 2015. Oυt εσ
timatεσ wερε 15; dεatησ in tηε �ρσt caσε and 6
dεatησ in tηε σεcond.
Aiρ θυality in Moσcow and tηε ρεσυltant ηεaltη
ρiσkσ ρεπρεσεnt an imπoρtant πiεcε of infoρmation
foρ tηε WHO, bεcaυσε tηiσ oρganiζation περiodi
cally ρεviεwσ tηε σciεnti�c εvidεncε and ρεviσεσ itσ
ρεcommεndationσ foρ aiρ θυality σtandaρdσ. Tηε
latεσt WHO ρεcommεndationσ wερε iσσυεd in 2005
and containεd aiρ θυality σtandaρdσ foρ tηε moσt
WHO υσεσ daily mεan PM
lεvεlσ and PM
an
nυal lεvεl to comπaρε aiρ θυality in vaρioυσ cit
iεσ of tηε woρld. PM
lεvεlσ in Moσcow aρε cloσε
to tηoσε in Paρiσ, Romε, and conσidερably lowερ
tηan tηoσε in Aσia and Latin Amερica (Nεw ∆εlηi,
Madρaσ, Calcυtta, Caiρo, ∆acca, Bεiϕing, Sηangηai,
Mεxico, Manila, Bangkok, Sεoυl, Kaρacηi and σomε
otηερ mεgaloπoliσεσ
. Howεvερ, σεvερal ρεcεnt
σtυdiεσ συggεσtεd tηat tηερε iσ no maρgin of σafεty,
oρ a lowερ tηρεσηold, bεlow wηicη PM
πoσεσ ζερo
ηεaltη ρiσk. EC πρogρam “Clεan Aiρ foρ Eυρoπε”
(2013) σπonσoρεd two πρoϕεctσ of Eυρoπεan Bυρεaυ
of WHO: (a) Rεviεw of εvidεncε on ηεaltη aσπεctσ
of aiρ πollυtion (REVIHAAP)
and (b) Hεaltη ρiσkσ
WHO (2006). Air Quality Guidelines Global Update 2005.
B. A. Rεvicη, S. L. Avaliani, G. J. Simonσ
moρbidity among cηildρεn. A σtandaρd πρotocol iσ
cυρρεntly bεing υσεd foρ θυεσtioning and mεdical
εxamination of cηildρεn to bεttερ εσtimatε actυal
πρεvalεncε of bρoncηial aσtηma among cηildρεn.
Utiliζation of συcη πρotocolσ will ηεlπ idεntify
tηε actυal πρεvalεncε of bρoncηial aσtηma and
θυantify ηεaltη ρiσkσ attρibυtεd to aiρ πollυtion.
Hεaltη ρiσk aσσεσσmεnt coυld bε υσεd to ϕυσtify
εnviρonmεntal πρotεction activitiεσ in tηε moσt
ηεavily πollυtεd aρεaσ, and to idεntify πρioρity
σoυρcεσ of aiρ πollυtantσ accoυntablε foρ ηεaltη
Pρεvεntion of advερσε ηεaltη εffεctσ of aiρ πol
lυtion callσ foρ tηε imπlεmεntation of σoυnd σci
εnti�c mεtηodσ of ρiσk managεmεnt baσεd on
modερn aiρ θυality contρol ρεθυiρεmεntσ. Modερn
ρiσk managεmεnt mεtηodσ σηoυld bε υσεd dυρ
ing tηε πlanning of ρεσidεntial dεvεloπmεnt, con
σtρυction of nεw ρεσidεntial diσtρictσ, and dεvεloπ
mεnt of tρanσπoρtation nεtwoρk in mεgaloπoliσεσ.
Acknowlεdgεmεntσ
Še research has been supported by the Grant program from Russian Science Foundation (Project No. 16–18–10324.
¦Human in Megalopolis: Economic, Demographic and Ecological Speci‹cities»).
Rεfερεncεσ
Woodward, A., Smith, K. R., Campbell-Lendrum, D., Chadee, D. D., Honda, Y., Qiyong, L., Olwoch, J., Revich, B.,
Saverborn, R., Chafe, Z., Confalonieri, U. & Haines, A. (2014, April 5). Climate change and health: on the latest IPCC report.
Comment.
ŽŠe Lancet, 383, 9924,Ž
ИХИОАКь
АЮ ЭКО
 : . — 2016. — . 12, \r. 4. — \f. 1079–1089
doi 10.17059/2016–4–10
\n 331.556
лЧ ВЧ дуз�наФ бЧ ВЧ бгнатова
“\b \b\b \b (“, \b\b\b ; e-mail: [email protected])
ПКОООНИКО
РРАГОГьЕ АТРЕКТь РЕГфМИРОГАОИЯ НИГРАЦИИ
ОАТЕМЕОИЯ
Ятптья поярящуып пштупльыоч пюоплуыу юусцоыпльыосо юпхрцтця — пюоплуыу юусулцюорпыця
пюоцуяяор ыцсюпццц тюуторых юуяуюяор. Р ятптьу опюутулуыы пюцчцыы ыуэффуштцрыосо цяполь
хорпыця тюуторых юуяуюяор ц пюутлофуыы юушуыця по яыцфуыцю ыппюяфуыыоятц ып юыышу тюутп
шпш ып уюорыу сояутпюятрп, тпш ц ып уюорыу оттульыосо юппотыцшп. Рытулуыы фоюыпльыыу пюп
рцлп ц ыуфоюыпльыыу осюпыцчуыця, ошпхырпющцу яущуятруыыоу рлцяыцу ып ыцсюпццю ыпяулуыця.
Юпяяыотюуыо цыятцтуццоыпльыоу опуяпучуыцу юусулцюорпыця ыцсюпццоыыых пюоцуяяор р Юояяцчяшоч
вутуюпццц. ьп уюорыу яупъуштор Юояяцчяшоч вутуюпццц пюорутуы пыплцх ыцсюпццоыыых потошор р
пуюцот я 2012 с. по 2014 с., ясюуппцюорпыы яупъушты Юояяцчяшоч вутуюпццц по ятупуыц рлцяыця по
шпхптулуч уятуятруыыосо трцфуыця ц ыцсюпццц ыпяулуыця, по шрплцфцшпццоыыоыу яоятпру ыцсюпы
тор (ыплцчцу пюофуяяцоыпльыосо опюпхорпыця, рохюпятыоч яоятпр). Рыярлуыы ояыорыыу тцяпюопою
ццц ып юыышу тюутп по яупъуштпы Юояяцчяшоч вутуюпццц. Ортоюпыц пюутлофуып ыотуль оцуышц пюц
рлушптульыоятц юппочцх ыуят, ояыорпыыпя ып учуту опъуштцрыых пошпхптулуч юпхрцтця юусцоыор
Юояяцц, пюутятпрлуыыых р ятптцятцчуяшоч отчутыоятц Юояятптп. Эяопуыыоятью ыотулц ярля
утяя рохыофыоять опюутулуыця ояыорыых фпштоюор, рлцяющцх ып пюцрлучуыцу тюуторых юуяуюяор
р юусцоы. ыутотцчуяшцч цыятюуыуытпюцч цяялуторпыця ршлючпут ыптуыптцчуяшцу ыутоты опюп
потшц ятптцятцчуяшцх тпыыых. Опюоппцця ыотулц пюорутуып тля футуюпльыых ошюусор Юояяцчяшоч
вутуюпццц. Яослпяыо юпхюппотпыыоч ыотулц, юпяячцтпы шоэффцццуыт пюцрлушптульыоятц юппо
чусо ыуятп р 2010 ц 2014 сс. тля ряух футуюпльыых ошюусор Юояяцчяшоч вутуюпццц. Р ятптьу тпшфу
пюопыплцхцюорпып ыоюыптцрыо-пюпрорпя ппхп, юусулцюующпя пуюулцр тюуторосо шппцтплп. Тпып
оцуышп юуплцхпццц сояутпюятруыыоч пюосюпыыы ошпхпыця яотучятрця топюорольыоыу пуюуяулуыцю р
Юояяцчяшую вутуюпццю яоотучуятруыыцшор, пюофцрпющцх хп юупуфоы.
 :
,  \b\b, , ’‹‹ \r\b 
\b, \r  \r,  \b, \b\b , Ž
\b, \r,  
Ррутуыцу
Р яорюуыуыыоы ыцюу юушпющцы фпштоюоы
ып юыышу тюутп ярляутяя уюоруыь шрплцфцшп
ццц ц пюофуяяцоыплцхып. Р путущуы пюцыу
ыуыцу рыяошошрплцфцццюорпыыосо тюутп пу
тут тольшо ыпюпятпть, что опуялпрлцрпут рпф
ыоять цхучуыця шпш ояыорыых хпшоыоыуюыо
ятуч усо фоюыцюорпыця, тпш ц упюпрлуыця этцы
пюоцуяяоы.
© ˆ . ­., \t \t. ­. \b. 2016.
лффуштцрыо фуышццоыцюующцч юыыош
тюутп ярляутяя рпфыучшуч яоятпрляющуч цы
ыорпццоыыоч эшоыоыцшц. Рыуяту я туы яорюу
ыуыыоу юпхрцтцу эшоыоыцшц ыурохыофыо пух
пюотуштцрыоч хпыятоятц ц ыуфтуыпюотыоч
Пуюухот ш цыыорпццоыыоч эшоыоыцшу (юу
ятюуштуюцхпцця ц тцруюяцфцшпцця отюпялуч
эшоыоыцшц) пюцротцт ш цхыуыуыцю ялофцр
шучяя ятюуштуюы хпыятоятц ыпяулуыця, яопюо
рофтпутяя яошюпщуыцуы ыуэффуштцрыых юп
почцх ыуят, пуюуюпяпюутулуыцуы юппотыцшор
по яуштоюпы эшоыоыцшц, юпяшцюуыцуы яфуюы
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
уялус, юпхрцтцуы цыыорпццоыыых ыппюпрлу
ыцч туятульыоятц ц рохыцшыоруыцуы ыорых
ыппюпрлуыцч хпыятоятц. апш, р Юв р пуюцот я
с. по 2014 с. пюоцхошлц ялутующцу цхыу
ыуыця р ятюуштуюу хпыятоятц
врулцчцлпяь яюутыусоторпя чцялуыыоять
хпыятых по ялутующцы рцтпы эшоыоыцчуяшоч
туятульыоятц: ятюоцтульятро ып 1,7
%; юохыцч
ыпя ц опторпя тоюсорля; юуыоыт ыотоццшлор,
пртотюпыяпоютыых яюутятр, пыторых цхтулцч ц
пюутыутор лцчыосо польхорпыця ып 5
%; соятц
ыццы ц юуятоюпыы ып 0,4
%; тюпыяпоют ц яряхь
ып 0,2
%; фцыпыяорпя туятульыоять ып 0,;
опуюпццц я ыутрцфцыыы цыущуятроы, пюуытп
ц пюутоятпрлуыцу уялус ып 1,7
%; сояутпюятруы
ыоу упюпрлуыцу ц опуяпучуыцу роуыыоч пухо
ппяыоятц; яоццпльыоу ятюпхорпыцу ып 0,7
пюутоятпрлуыцу пюочцх шоыыуыпльыых, яоцц
пльыых ц пуюяоыпльыых уялус ып 0,1
%.
выуыьшцлпяь толя хпыятых по ялутую
щцы рцтпы эшоыоыцчуяшоч туятульыоятц: то
пычп полухыых цяшоппуыых ып 0,1
%; пюоцх
ротятро ц юпяпюутулуыцу элуштюоэыуюсцц, спхп
ц роты ып 0,1
%; яульяшоу хохячятро; охотп ц
луяыоу хохячятро ып 4,7
%; опюпхорпыцу ып
%; опюппптырпющуу пюоцхротятро ып 4,5
хтюпроохюпыуыцу ц пюутоятпрлуыцу яоццпль
ыых уялус ып 0,2
%.
Хп пыплцхцюууыыч пуюцот чцялуыыоять
пухюппотыых р Юв яыцхцлпяь ып 4;
% ц ятплп яо
ятпрлять р 2014 с. 388;,4 тыя. чул. Цяшлючуыцуы
ятпл 200; с., шостп пюоцхошул ряплуяш юоятп
чцялп пухюппотыых. апшпя фу туытуыцця ып
плютпутяя по ряуы яупъуштпы Юв. Япыоу ыцхшоу
яыцфуыцу чцялп пухюппотыых хп юпяяыптюцрпу
ыыч пуюцот ыпплютпутяя р Яуруюо-Шпршпхяшоы
футуюпльыоы ошюусу ц яоятпрляут 24
Р 2014 с. р Юв ошоло 60
% пухюппот
ыых цыуют пюофуяяцоыпльыоу опюпхорпыцу.
Рольшпя чпять пухюппотыых цыуут яюутыуу
пюофуяяцоыпльыоу опюпхорпыцу (ошоло 40
%).
апшпя туытуыцця ыпплютпутяя по ряуы футу
юпльыыы ошюуспы, шюоыу Яуруюо-Шпршпхяшосо,
хтуяь польшпя толя пухюппотыых пюцхотцтяя
ып лцц, цыующцх опщуу яюутыуу опюпхорп
ыцу. фялц юпяяыптюцрпть оттульыыу яупъушты
Юв, то ыофыо ятулпть ялутующцу рыроты: яп
ыыч польшоч пюоцуыт пухюппотыых, цыующцх
рыяшуу опюпхорпыцу, ыпплютпутяя р с. ыояшрп
%); цыующцх яюутыуу пюофуяяцоыпльыоу
опюпхорпыцу — р апыпоряшоч оплпятц (57,8
 \b\b. \f-’\b \r.
2015 . \f. “. //  \b \b\b
\b\b. [ \b\b]. URL: http://www.gks.ru/
( … 15.03.2016).
цыующцх яюутыуу опщуу опюпхорпыцу — р
еучуыяшоч Юуяпуплцшу (65,3
Эпуяпучуыцу хпыятоятц ыпяулуыця рыяту
ппут отыцы цх фпштоюор юпхрцтця юусцоып.
ыпшяцыпльыо рохыофыпя хпыятоять ыпяулуыця
я учутоы туыосюпфцчуяшцх ояопуыыоятуч юу
сцоып пюутятпрляут яопоч ыыососюпыыыч ц то
ятпточыо ялофыыч пюоцуяя, шотоюыч тюупуут
польшцх уяцлцч яо ятоюоыы сюпфтпы ц опщу
ятрп р цулоы.
Р яорюуыуыыоы ыцюу пуюулцр шрплцфццц
юорпыыых юппотыцшор ярляутяя цяточыцшоы
ыпшоплуыця чулоручуяшосо шппцтплп. лто опу
япучцрпут эшоыоыцчуяшцч юоят ятюпы, пюцыц
ыпющцх юппочую яцлу. Шоышуюуыцця хп пюц
рлучуыцу юппотыцшор рыхотцт ып ыуфтуыпюот
ыыч уюоруыь. Эяыорыоч хптпчуч ярляутяя яох
тпыцу уялорцч тля пюцрлучуыця юппотыцшор
юпхыосо пюофцля, роятюупорпыыых эшоыоыц
шоч, пюутпюцыцыптулуч ц цыруятоюор, пюуфту
ряусо ып толсояюочыоч ояыору.
Юухультпты ц ыутоты цяялуторпыця
Тля рояпюоцхрутуыця яорюуыуыыосо юппот
ыцшп, тля опуяпучуыця яорошупыосо шппцтплп
р шпчуятруыыоч юппочуч яцлу ц ояущуятрлу
ыця пытцццшлцчуяшосо юусулцюорпыця эшоыо
ыцшц ыуопхотцыо шоыплушяыоу юусулцюорпыцу
юыышп юппочуч яцлы.
Рлцяыцу ып пюоцуяя шпчуятруыыосо рояпюо
цхротятрп юппочуч яцлы ц яохтпыця ыптлуфп
щцх уялорцч тюутп ц усо оплпты ошпхырпют
эшоыоыцчуяшцу, пюпрорыу, птыцыцятюптцрыыу
ц оюспыцхпццоыыыу ыуюы.
Пюоплуыпыц ыцсюпццц тюуторых юуяуюяор
хпыцыпютяя ыыосцу учуыыу [2–4].
Пюцчцыпыц ыуэффуштцрыосо цяпольхорп
ыця тюуторых юуяуюяор ярляютяя осюпыцчу
ыця цыятцтуццоыпльыосо хпюпштуюп, ыоюыы
ц пюпрцлп, хпшюуплуыыыу р хпшоыотптульыо-
пюпророч ппху, юпхлцчыыу цуыыоятыыу офц
тпыця, ялофцршцуяя р яоццпльыоч яюуту.
Ялуторптульыо, фоюыцюуутяя польшоч ялоч ыу
роятюупорпыыых япуццплцятор, яоятпрляющцх
опюутулуыыыч юухуюр, шотоюыч ыу роятюупорпы
ыухпрцяцыо от шрплцфцшпццц ц опюпхорпыця,
пополыяющцч юяты пухюппотыых ц юппочцу
ыуятп, ыу яоотрутятрующцу пюофуяяцоыпльыоч
потсоторшу япуццплцятор. Р яряхц я этцы рох
ыцшпют тцяпюопоюццц ып юыышу тюутп [5]:
ьуяоотрутятрцу шрплцфцшпццц юппотыц
шор тюупорпыцяы, пюутъярляуыыы эшоыоыц
шоч. апш, я ыоыуытп пуюухотп Юв ып юыыочыыу
уялорця поярцляя пуюушоя р потсоторшу тюуто
рых юуяуюяор. Этыуып сояутпюятруыыосо юусу
лцюорпыця р яфуюу потсоторшц ц юпяпюутулу
Т. Г. Музина, И. Г. Игнатпва
ыця шрплцфцццюорпыыых тюуторых юуяуюяор
пюцрулп ш тоыу, что лцчыоять, цяпольхуя яроу
пюпро ып рыпою пюофуяяцц, рыпцюпут пюуятцф
ыыу рцты туятульыоятц, то уять ту, шотоюыу ыо
сут пюцыуятц польшцч тохот, ятптуя р опщуятру
т.
т. Пюофуяяцц «ыцхшоч тохотыоятц… пуюу
ятплц пыть роятюупорпыыыыц ып юыышу тюутп.
ьуяоотрутятрцу потюупыоятуч чуло
рушп шпчуятру пюутлпспуыосо юппочусо ыуятп.
Получцр опюутулуыыую шрплцфцшпццю, юп
потыцш фоюыцюуут опюутулуыыыу тюупорпыця
ш путущуыу ыуяту юппоты, уюорыю хпюппотыоч
плпты, уялорцяы тюутп, шпюьуюыосо юоятп, рох
ыофыоятц порышуыця шрплцфцшпццц ц
т.
т.
Хпчпятую тюупорпыця юппотыцшп хпрышуыы,
что яыцфпут ыотцрпццю ш тюутоуятюочятру ып
пюутлпспуыыу рпшпыяцц. апшфу ыпто отыутцть,
ыу опяхптульыо яущуятруют рпшпыяцц тюупу
уыоч шрплцфцшпццц. лто, р пуюрую очуюуть,
яряхпыо я пуюуыпяыщуыцуы отыцыц япуццплц
ятпыц ц туфцццтоы тюусцх. «ффусотыо цх чцялп
рыпуяшыцшор шпфтыч чутруютыч ятпыорцтяя
потуыццпльыыы шпытцтптоы ып пуюуопучуыцу,
получуыцу ртоюоч япуццпльыоятц ц
т.
Юушуыцуы тпыыых пюоплуы ыосут пыть ялу
тующцу ыппюпрлуыця туятульыоятц:
яохтпыцу тополыцтульыых юппочцх ыуят;
пуюушрплцфцшпцця, пуюуопучуыцу юппот-
ыцшор;
ыцсюпцця тюуторых юуяуюяор.
Тпыыыу юушуыця ыосут юуплцхорырптьяя
шпш ып уюорыу сояутпюятрп, тпш ц оттульыосо юп
потыцшп (тппл. 1).
Р тпыыоч юппоту ыы юпяяыотюцы ыцсюпцц
оыыыу пюоцуяяы, тпш шпш оыц цсюпют польшую
юоль р юпхрцтцц ятюпыы яоццпльыо-эшоыоыц
чуяшоы ц туыосюпфцчуяшоы пяпуштпх [6–8].
ыцсюпццоыыыч пюцюоят яусотыя шоыпуыяц
юуут полуу полорцыы уятуятруыыоч упылц ып
яулуыця. По тпыыыы вутуюпльыоч ялуфпы сояу
тпюятруыыоч ятптцятцшц, чцялуыыоять ыпяулу
ыця Юв ып ыпчпло 2025 с. яоятпрцт 142,8–145,6
ылы чул.
ьп ыцсюпццю ыпяулуыця ошпхырпют
рлцяыцу шпш фоюыпльыыу пюпрцлп, тпш ц ыу
фоюыпльыыу осюпыцчуыця. Пюцыуыцтульыо
ш ыцсюпццц ыпяулуыця оыц, я отыоч ятоюоыы,
опуяпучцрпют уялорця тля пуюулцрп чулору
чуяшосо шппцтплп, я тюусоч — рыятуппют фпш
тоюоы осюпыцчуыця яропоты пуюуыущуыця. ьп
юцяуышу пюутятпрлуыы цыятцтуты, рлцяющцу
ып ыцсюпццоыыыу потошц.
Цыятцтуты тюптцццоыыо потюпхтуляютяя
ып ыуфоюыпльыыу ц фоюыпльыыу пюпрцлп.
ьуфоюыпльыыу пюпрцлп опуялорлуыы эшоыо
ыцчуяшцыц фпштоюпыц (яюутыцч уюоруыь хп
юппотыоч плпты, ыплцчцу яропотыых юппочцх
ыуят, ыцхшцу ыплосц ц
т.
т.), полцтцчуяшоч яц
тупццуч (цхыуыуыцу сояутпюятруыыосо ятюоя),
яоццпльыо-шультуюыыыц пяпуштпыц (ыплц
чцу опюпхорптульыых, ыутцццыяшцх, шультую
ыых учюуфтуыцч ц
т.
т.), пюцюотыо-шлцыптц
чуяшцыц фпштоюпыц (хпюпштуюыыу чуюты, оп
уялорлуыыыу суосюпфцчуяшцы юпяполофуыцуы
воюыпльыыу пюпрцлп руяьып юпхыоопюпхыы,
цх шлпяяцфцшпцця ыофут пюоцхротцтьяя по
юпхлцчыыы пюцхыпшпы. Р тпыыоы цяялуторпыцц
пот фоюыпльыыыц пюпрцлпыц путуы поыцыпть
хпшоыотптульыыу пшты, юуслпыуытцюующцу пу
юулцр тюуторосо шппцтплп ып юпхыых уюорыях
рлпятц. Пюпрорую ояыору ыцсюпццоыыоч полц
тцшц р Юв яоятпрляют Шоыятцтуцця Юв, ыуфту
\n\r ‹\b \r  \r
 2025  [ \b\b]. \b\r  \b\r.-
\r \b\b «‡» ( … 15.03.2016).
 1
\t ’\b  \n  \n‡
€ ’
 ‡ \f‡\n
 ‡ \n\r\f \n 
\f \rŽ
Ž \b
1. , \b\b \r\r 
 Ž \b;
2. ˆ ’\b \b 
\r Ž 
  \b;
3. \f \b   
\b
\f \r\r \b \r
 Ž .
„‹, \r
 
„ Ž \b\b \r \r
, ‹\b  ‹
 “; \b\b 
 \b
„ (\r” 
‹)  \b \b\b \r\r
 \b\bŽ \b\b
 Ž \b\b
„ \r \r\b“ Ž 
\b\b  , \b\b \b
\r\b ’\b 

\f  \b 
,   \r,
 \b\b \b \r\b

ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
ыпюотыыу тосороюы Юв, вутуюпльыыу шоыятц
туццоыыыу хпшоыы ц цыыу ыоюыптцрыыу пюп
рорыу пшты Юв. Яорюуыуыыоу ыцсюпццоыыоу
хпшоыотптульятро Юв фоюыцюорплояь ц фою
ыцюуутяя пот рлцяыцуы юпхлцчыых фпштоюор.
Ш ыцы ыофыо отыуятц юупсцюорпыцу ып пыятюо
ыуыяющуюяя яцтупццю р яфуюу ыцсюпццц, по
ятояыыыч поцяш оптцыпльыых пюпрорых уятп
ыорлуыцч, птпптпццю ыуфтуыпюотыых ятпы
тпютор, пюцяпояоплуыцу ыцсюпццоыыосо хп
шоыотптульятрп ш потюупыоятяы пцхыуяп ц юят
тюусцх. Эяопуыыоятц эшоыоыцшо-пюпроросо юу
сулцюорпыця тюутороч ыцсюпццц юпяяыотюуыы
р тюутпх Р.
Т.
Хпышшо [;].
Р Юв юусулцюорпыцу ыцсюпццоыыых пюоцуя
яор ояущуятрляутяя ып ояыорпыцц Шоыцупццц
толсояюочыосо яоццпльыо-эшоыоыцчуяшосо
юпхрцтця Юв то 2020 с.
ц Шоыцупццц сояутпю
ятруыыоч ыцсюпццоыыоч полцтцшц Юояяцчяшоч
вутуюпццц юпхюппотпыыпя ып пуюцот то 2025 с.
Юуплцхпцця сояутпюятруыыоч ыцсюпццоы
ыоч полцтцшц Юояяцчяшоч вутуюпццц пюутуя
ыптюцрпут ялутующцу этппы
Пуюцот я 2012 с. по 2015 с. пюутуяыптюцрпут
юпхюппотшу ц пюцыятцу ыоюыптцрыых пюпро
рых пштор, опуяпучцрпющцх сояутпюятруыыую
‰ \n\r \b \b-’\b
 \b\b\b  \r  2020 .
\b\r „\b  17.11.2008 Š
[ \b\b]. \b\r  \b\r.-\r \b
\b «‡» ( … 15.03.2016).
\n\r \b\b \r
 \r  2025  [ \b\b]. \b\r
 \b\r.-\r \b\b «‡» ( …
ыцсюпццоыыую полцтцшу, юпхюппотшу ц ппюо
ппццю пюосюпыы, яохтпыцу цуытюор яотуч
ятрця цыыцсюпццц, яохтпыцу цыфюпятюуштуюы
тля пюофцрпыця, цытусюпццц ц птпптпццц тюу
торых ыцсюпытор.
Пуюцот я 2016 с. по 2020 с. пюутполпспут пюц
ыятцу пюосюпыы, юуплцхпццю ц ыоыцтоюцыс р
юпышпх сояутпюятруыыоч ыцсюпццоыыоч полц
тцшц, юпяшцюуыцу цяпольхорпыця цыфоюыпцц
оыыых тухыолосцч тля пыплцхп ыцсюпццоыыоч
яцтупццц.
Пуюцот я 2021 с. по 2025 с. пюутуяыптюцрпут
оцуышу эффуштцрыоятц пюцыятых пюосюпыы,
уточыуыцу ояыорыых ятюптусцчуяшцх оюцуы
тцюор, пюцоюцтутор ц ояыорыых ыппюпрлуыцч
юуплцхпццц сояутпюятруыыоч ыцсюпццоыыоч
полцтцшц.
Тля оцуышц ыцсюпццоыыых пюоцуяяор ця
польхуютяя юпхыыу ыутотцшц. Этыпшо чпято
опщцу ятптцятцчуяшцу пошпхптулц ыу тпют точ
ыоч цыфоюыпццц по цяялутууыоч пюоплуыу
[10, я. 7]. ьуяыотюя ып это, этц тпыыыу рпфыы
я точшц хюуыця «фоюыцюорпыця ыппюпрлуыцч
полцтцшц р ропюояпх яоццпльыоч поттуюфшц
ыцсюпытор… [10, я. 1;6].
ыофыо потруятц ялутующцу цтосц юуплцхп
ццц тпыыоч шоыцупццц. Эфцццпльыыу тпыыыу
ятптцятцшц пошпхырпют, что хп 2014 с. шоэффц
ццуыт опщусо пюцюоятп ыпяулуыця р Юв яоятп
рцл 2,1 (р 2012 с. — 2), р тоы чцялу хп ячут уяту
ятруыыосо пюцюоятп 0,2 (р 2012 с. — ыцыуя 0,03)
ц хп ячут ыцсюпццоыыосо пюцюоятп 1,; (р 2012
с.
— 2,1). ьуяыотюя ып опщуу по Юв урулцчуыцу
чцялуыыоятц ыпяулуыця, юусцоыпльыыч пяпушт
пошпхырпут ыу яоряуы юптуфыую шпютцыу. апш,
\r\t\b\n \t
-\n\t \n\t
-\n\t\b\n
\n\b\n \n\t

 \t\n\t
 \t\n\t
.
\b,   \b \f
Т. Г. Музина, И. Г. Игнатпва
 2
 ‡ ‡ \n \t \n  \n\b \n\n\f  \f 
 2012–2014 \f\f.
€ \n\r
\n\n
\f 
 \f

 
\n
‡ \n \t
\n
‡ \n \t
\nª\f’ ž, \f’“ \f
­\b
­ . .  \b:
\b\b
 
 
\b
\b\r \n; \b
 „\b ; \b,
†\b, Ž\b,
­\b, ­\b,
\n\b, \n\b,
­\b,\n\b, ‰\b,
\b, \b 
•\b \b
\n\f ;
”\n\f, \f, ­\f,
\f, “\f 
\b\r \n; \b
 „\b ; \b,
Ž\b ( 
 ), †\b, ­\b,
­\b, \n\b,
­\b, \n\b, \b,
‰\b, \n\b, \b 
•\b \b
\f\f, †\f, ”\f

\r”
\b\b
  

\r\b
\n\b, \b\b,ˆ\r,
\b, \b,
\b,\f\b, \f\b
\b
\r\f, ­\n\r\f, †\f,
\f\f, \f, ”\f

\n\b, \b, ˆ\r,
\b\b, \f\b, \f\b,
\b, \b \b
\n\f ; \f,
­\f, ”\n\f ‰\f

\r”

 
\b\b
\r\b
\b\r \n, \n,
\n-Œ\b\b, 
, Œ”\b; €\b 
‚\b ; \b,
\t\b, ‰\b \b;
Œ\b 
\n\f \f, “
(‰\f\n), ­-\f\f,
 ‚ — ,
…\n\f; “\f, ‚\f

\b\r \n, \n,
\n-Œ\b\b, 
 Œ”\b; €\b,
‚\b ; \b,
\t\b, ‰\b \b;
Œ\b 
­\t\f \f; \f 
“\f 
\nª\f’ ž, \f’“ \n\t
­\b
­ . .  \b:
\b\b 

\r\b
\b\r \t” \b;
\n\b\b, \f\r\b
; \b\b, \b,
\f\b, “\b 
Œ\b \b;  ‹
  \f-„
 \b; 
;
\f \f; ˆ’-\f
— ˜ ’ \f\n
\b\r \t”, \b;
\n\b\b, \f\r\b
; \b\b, \b,
\f\b, “\b ( 
Ž ) Œ\b \b;
 ‹  \f-
„, \b; 
 
\n\f , ˆ\f;
­\f \f; “\f,
‚\f 
‚\f\t . . .
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
€ \n\r
\n\n
\f 
 \f

 
\n
‡ \n \t
\n
‡ \n \t
\r”
\b\b
\r\b 


\b\r †, , \b,
Œ\b; ¦- 
 
\n\f , ˆ\f;
­\t\f \f;
\b\r †, \b, ,
Œ\b; ¦- 
 
\n\f \f, ­-
\f\f, ‚ —
, “ (‰\f\n), …\n\f;
\f \f; ˆ’-\f —
˜ ’ \f\n
\r” 
 \r
\b  \b
\b “
\b\r ; \n\b\b
; †\b, \b\b,
\n\b, ˆ\b
\b
­\f \f; ‰\f

\b\r ; †\b,
\b\b, ˆ\b,
\n\b \b
\r\f, ­\n\r\f, \f

\n\b  ,  \b “ \r\r \r   \b\b
  \b 2012–2014 . \b\b \r \b\b‹.
‚\f\t . 2
р 2014 с. р 46 яупъуштпх Юв ыпяулуыцу ц роряу
яошюптцлояь (тппл. 2), р 1; цх ыцх хп ячут уяту
ятруыыоч упылц ц ыцсюпццоыыосо оттошп ыпяу
луыця. аольшо р 17 яупъуштпх Юв, цх 37 р шото
юых ыпплютпутяя юоят ыпяулуыця, урулцчуыцу
чцялуыыоятц пюоцяхотцт плпсотпюя уятуятруы
ыоыу ц ыцсюпццоыыоыу пюцюояту
Оыплцхцюуя сюуппцюоршу яупъуштор Юв,
ыофыо урцтуть, что лцшь ыуяшольшо цх ыцх
пуюушлц ш 2014 с. р сюуппу яупъуштор, р шо
тоюых урулцчцрпутяя ыпяулуыцу. Пюц этоы р
Юуяпуплцшпх Рпшшоютоятпы, Япхп (ншутця),
Шпппютцыо-Рплшпюяшоч, Яуруюыоч Эяутцц-
Олпыцц, втыуютяшоч урулцчуыцу ыпяулуыця
пюоцхошло хп ячут уятуятруыыоч пюцпылц. Р
Оятюпхпыяшоч ц Эыяшоч оплпятях урулцчуыцу
пюоцхошло шпш хп ячут уятуятруыыосо, тпш ц хп
ячут ыцсюпццоыыосо пюцюоятп. Пюц этоы уять
трп юусцоып, р шотоюых ыпяулуыцу ятпло уыуыь
шптьяя отыояцтульыо 2012 с., — это Шпычптяшцч
шюпч ц нюоялпряшпя оплпять.
Р уялорцях эшоыоыцчуяшосо юпхрцтця ятюпы
ыцсюпцця шрплцфцццюорпыыых шптюор ры
ятуппут цяточыцшоы ыпшоплуыця чулоручу
яшосо шппцтплп. Хтуяь ыуыплорпфыую юоль
цсюпут шпчуятро ыцсюпццоыыоч юппочуч яцлы.
Ясюуппцюорпыыыу тпыыыу пошпхырпют, что шо
лцчуятро яупъуштор Юв, р шотоюых ыпплютп
Œ\b\b  \b . \f. “.
//  \b \b\b \b\b.
[ \b\b]. URL: http://www.gks.ru/ ( 
… 15.03.2016).
утяя урулцчуыцу ыпяулуыця, пюцтош ыпяулу
ыця тюутояпояопыосо рохюпятп, цыующцу рыя
шуу ц яюутыуу пюофуяяцоыпльыоу опюпхорпыцу
ш 2014
с. урулцчцлояь
, это пюутятпрлуыо р тп
плццу 3.
Пюц этоы р 2014 с. ш яупъуштпы, р шотоюых
урулцчцлояь ыпяулуыцу, топпрцлцяь ялутую
щцу яупъушты Юв: Пуюыяшцч шюпч; Шплуфяшпя,
еуляпцыяшпя, Роюоыуфяшпя оплпятц; п
нюоялпряшпя оплпять ц с. ыояшрп ушлц цх эточ
сюуппы. гпюпштуюцхуя яупъушты Юв, р шотоюых
ыпплютпютяя яошюпщуыцу ыпяулуыця ц оттош
ыпяулуыця тюутояпояопыосо рохюпятп, цыую
щусо рыяшуу ц яюутыуу пюофуяяцоыпльыоу оп
юпхорпыцу, ыофыо ятулпть рырот, что цх чцяло
хыпчцтульыо яошюптцлояь. Цх эточ сюуппы
ушлц Юуяпуплцшц ыоюторця, Шпппютцыо-
Рплшпюяшпя, Рпшшоютоятпы, Яуруюыпя Эяутця-
Олпыця, втыуютяшпя, Япхп (ншутця), еурпшяшпя
юуяпуплцшп; Рлптцыцюяшпя, Оыуюяшпя,
Яыолуыяшпя, Пуыхуыяшпя, апыпоряшпя, Эыяшпя,
Оятюпхпыяшпя, ыуюыпыяшпя оплпятц; пюц этоы
топпрцлцяь тюц яупъуштп Юв: Пюцыоюяшцч,
Шпычптяшцч ц гпппюоряшцч шюпя.
Пюорутуыыыч пыплцх пошпхпл, что пюо
плуыы я ыухрптшоч тюуторых юуяуюяор цыу
ютяя у оттульыо рхятых юусцоыор. Р яряхц я
этцы, ып ыпш рхслят, ыуопхотцыо пюцыуыуыцу
пюосюпыыыо-цулуросо ыутотп юусулцюорпыця.
Юпхюппотшп сояутпюятруыыых пюосюпыы по ятц
 .
Т. Г. Музина, И. Г. Игнатпва
 3
 ‡ ‡ \n \t  Ž\r\f ‡ \f\n 2012–2014 \f\f.
†\f\b 
  
’  
\r 
‡ \n \t
\n
‡ \n \t
2012 \f.
\n
‡ \n \t
2014 \f.
 \b,
\r \b 
\b\r\b \b,
“… \b” 
\b \r‹\b\b
 
\b\r \t”,
\b, ;
\n\b\b ;
\b\b, \b,
\f\b, “\b,
†\b, \b\b,
\n\b, ˆ\b
\b, . \f-„;
‰\f , . \f
\b\r \t”, ,
\b; \n\b\b
; \b\b,
\f\b, “\b
( . ), \b,
†\b, \n\b,
ˆ\b, \b\b 
\b; . \f-„;
\f \f; ¢\f,
­\n\r\f, \r\f 
‰ \b 
\b\r\b \b,
“… \b” 
\b \r‹\b\b
 
\b, €\b
; Ž\b, †\b,
­\b, \n\b,
\b, \n\b,
\n\b, ‰\b,
\fŽ\b, •\b,
\b, „\b\b,
\t\b, ‰\b 
\b; \b\r \n,
\n, \n-Œ\b\b,
\n, ;
\n\f , ­-
\f\f, \f,
“ (‰\f\n), ‚-
, …\n\f, ¢\n\f;
\n\f, \f,
\f, \f, ‚\f,
”\f, “\f,
\n\f 
†\b, Ž\b (
 ),
­\b, \n\b,
„\b\b, \n\b,
‰\b, \n\b,
\b, \t\b,
\b, ‰\b,
\fŽ\b \b; \b\r
\n, \n, \n,
\n-Œ\b\b, ;
\b, €\b ;
•\b \b;
\f, ­\t\f,
ˆ\f \f
\n\b  ,  \b “ \r\r \r   \b
 2012–2014 Ž \b\b \r \b\b‹.
ыулцюорпыцю ыцсюпццц ыпяулуыця р оттуль
ыыу юусцоыы япояопятрорплп пы юушуыцю пюо
плуыы топюорольыосо пуюуяулуыця р ыплоып
яулуыыыу ыуятыоятц ц юусулцюорпыця юыышп
тюутп, поттуюфшу яоццпльыо ыухпщцщуыыых
шптусоюцч ыцсюпытор.
ыофыо рытулцть цуыорыу ц ыуцуыорыу фпш
тоюы, шотоюыу рлцяют ып рыпою рцтп туятуль
ыоятц ц юусцоып. Тля оцуышц юусцоыор, ыуфтп
ющцхяя р тополыцтульыоч юппочуч яцлу, ыпыц
пюутлофуы шоэффцццуыт пюцрлушптульыоятц
юппочцх ыуят [11]:


Ln
Ln
+∆
сту
— шоэффцццуыт пюцрлушптульыоятц юп
почусо ыуятп; е
— чцяло рыпуяшыцшор пюофуя
яцоыпльыых учупыых хпрутуыцч; е
— чцяло
пухюппотыых; е
— чцяло яропотыых юппочцх
ыуят; е
— чцялуыыоять хпыятых;
— плпыц
юууыоу цхыуыуыцу опъуып пюоцхротятрп;

юпрыоруяыпя яюутыяя хпюппотыпя плптп;

фпштцчуяшпя яюутыяя хпюппотыпя плптп.
Р фоюыулу учцтырпутяя пюосыохцюорпыцу
соторыоятц юыышп тюутп пюцыять юппочую яцлу
(цяпольхуутяя япюоя ц пюутлофуыцу ып ыуу), п
тпшфу, цуыороч фпштою пюцрлушптульыоятц юп
почусо ыуятп. Пюц юпячуту учцтырпутяя:
хыпш ыцыуя хпюпштуюцхуут пюцрлушптуль
ыоять юппочусо ыуятп шпш пюурышуыцу фпштц
чуяшосо уюорыя хпюппотыоч плпты ыпт яюутыуч;
хыпш плюя — пюцрлушптульыоять юппочусо
ыуятп ып ояыорпыцц ыуцуыорых фпштоюор;
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
чуы плцфу пошпхптуль ш ыулю, туы пюц
рлушптульыуу ярляутяя юппочуу ыуято тля юппо
Юухультпты пюорутуыыых ыпыц юпячутор
пюутятпрлуыы р тпплццу 4.
ьп ояыорпыцц пюорутуыыых юпячутор ыофыо
ятулпть ыуяшольшо рыротор:
пюцрлушптульыыыц яупъуштпыц Юв по
цуыорыы фпштоюпы р 2010 ц 2014 сс. ярля
ютяя дуытюпльыыч ц вюпльяшцч футуюпльыыу
ошюусп;
пюцрлушптульыыыц по ыуцуыорыы фпшто
юпы р 2010 с. — Яцпцюяшцч ц Тпльыурояточыыч
футуюпльыыу ошюусп, п р 2014 с. ш ыцы то
ппрцлцяь мфыыч, Яуруюо-Шпршпхяшцч ц
Пюцролфяшцч футуюпльыыу ошюусп.
Эпопщпя яшпхпыыоу, ыофыо ятулпть рырот
о тоы, что тпшцу юпячуты путут япояопятрорпть
юпхюппотшу полцтцшц ц ыухпыцхыор сояутпю
ятруыыосо юусулцюорпыця юпяпюутулуыця юп
почуч яцлы ыуфту яупъуштпыц Юв, яыцфуыцю
оятюоты ятюуштуюыых тцяпюопоюццч р эшоыо
ыцшу. лтот фу шоэффцццуыт ыофут пыть ця
польхорпы ц тля оцуышц пюцрлушптульыоятц от
тульыых рцтор эшоыоыцчуяшоч туятульыоятц.
по пуюуяулуыцю яоотучуятруыыцшор
Ро ыыосцх ятюпыпх юуплцхуютяя пюосюпыыы
по пуюуяулуыцю яоотучуятруыыцшор [12, 13]. Р
2006 с. пылп пюцыятп пюосюпыып сояутпюятруы
ыых ыую ошпхпыця яотучятрця топюорольыоыу
пуюуяулуыцю яоотучуятруыыцшор, пюофцрпю
щцх хп юупуфоы
дулью уу ярляутяя ятцыулцюорпыцу ц оюсп
ыцхпцця пюоцуяяп топюорольыосо пуюуяулуыця
яоотучуятруыыцшор ып ояыору порышуыця пюц
рлушптульыоятц яупъуштор Юв, п тпшфу шоыпуы
япцця уятуятруыыоч упылц ыпяулуыця р ятюпыу
р цулоы ц р уу оттульыых юусцоыпх хп ячут пюц
рлучуыця пуюуяулуыцур ып поятояыыоу ыуято
фцтульятрп р Юояяцчяшую вутуюпццю.
ьп 1 яырпюя 2015 с. по пюосюпыыу пуюу
яулуыця яоотучуятруыыцшор пуюуяулцлояь
588 чул. р 54 юусцоып: юуяпуплцшц еурпшця,
Руюятця, ыпюцч лл, Шпюулця, ыоюторця,
гпшпяця; Хпппчшпльяшцч, Олтпчяшцч, Шпы-
чптяшцч, Пуюыяшцч, Шюпяыояюяшцч, Пюцыоюя-
шцч, Ятпрюопольяшцч ц гпппюоряшцч шюпя;
Оюхпысульяшпя, Рюяыяшпя, Оыуюяшпя, Ролсо-
‰ Ž \r “ \b\b  \r\b
“ \b\b\b“ “ \b\b, \r
“…Ž  . ‡\b\b \r, 
  „  22.06.2006 Š
[ \b\b]. \b\r  \b\r.-\r \b
\b «‡» ( … 15.03.2016).
сюптяшпя, Роюоыуфяшпя, Шуюспыяшпя, Цюшутяшпя,
Шплцыцысюптяшпя, ыуюыпыяшпя, Шплуфяшпя,
Шоятюоыяшпя, Шуюяшпя, Лцпуцшпя, Шуыуюоряшпя,
ыпсптпыяшпя, ьцфусоюотяшпя, ьорсоюотяшпя,
Эюлоряшпя, ьорояцпцюяшпя, Эыяшпя, Япхплцыя-
шпя, Эюуыпуюсяшпя, Пуыхуыяшпя, Юояторяшпя,
Пяшоряшпя, Япыпюяшпя, апыпоряшпя, Япюпторя-
шпя, аруюяшпя, Яруютлоряшпя, аульяшпя, аю-
ыуыяшпя, еуляпцыяшпя, вльяыоряшпя, Яыолуыя-
шпя, нюоялпряшпя оплпятц; фрюучяшпя пртоыоы
ыпя оплпять, ьуыуцшцч, гпыты-ыпыяцчяшцч ц
ныпло-ьуыуцшцч пртоыоыыыу ошюусп
Лцтуюпыц по пуюуяулуыцю ярляютяя
Шплуфяшпя (31120 чул.), Шплцыцысюптяшпя
(26835 чул.), Лцпуцшпя (24477 чул.), Эыяшпя
(15325 чул.), Роюоыуфяшпя (13413 чул.) оплпятц.
Я 2013 с. рытулуыы туююцтоюцц пюцоюцтут
ыосо хпяулуыця ц ряу оятпльыыу туююцтоюцц ряу
луыця. втруюфтуы пуюучуыь юусцоыор Юояяцц,
шотоюыу путут пюцоюцтутыыыц пюц пуюуяулу
ыцц яоотучуятруыыцшор ып поятояыыоу ыуято
фцтульятрп
. Яоотучуятруыыцшц-пуюуяулуыцы
путут польхорптьяя ыпшяцыпльыыы уюор
ыуы сояутпюятруыыоч поттуюфшц р ялутую
щцх 10 юусцоыпх Юояяцц: Юуяпуплцшп Руюятця,
Шпычптяшцч, Хпппчшпльяшцч, гпппюоряшцч
ц Пюцыоюяшцч шюпя, Цюшутяшпя, Оыуюяшпя,
ыпсптпыяшпя, Япхплцыяшпя ц фрюучяшпя прто
ыоыыпя оплпятц. Потъуыыыу пюц пуюуухту ып
тпшцу туююцтоюцц урулцчуыы то 240 тыя. юуп.
Œ\b\b  \b . \f. “.
//  \b \b\b \b\b
[ \b\b]. URL: http://www.gks.ru/ ( 
… 15.03.2016).
‰ \r \r\b  \b\b 
 \r \b Ž  
\b\b \r 22.06.2006 Š
637 «‰ 
Ž \r “ \b\b  \r\b
“ \b\b\b“ “ \b\b, \r
“…Ž  ». „\b „\b 
30.12.12 Š
1486 [ \b\b]. \b\r  \b\r.-
\r \b\b «‡» ( … 15.03.2016).
 4
ŽŽ\n \n\r\n \f \n
 Ž\r ‡\f \t
\r\b ‡\f
2010 \f.
2014 \f.
 
\f-€\r
œ
\f-\n\b
„\b
\b
\f\b
\b
Т. Г. Музина, И. Г. Игнатпва
ып хпярцтуля ц то 120 тыя. юуп. ып шпфтосо
члуып яуыьц пуюуяулуыцур.
Пюопыплцхцюорпр чцяло пуюуяулуыцур р этц
юусцоыы, ыофыо яшпхпть, что польшосо ряплу
яшп р этцх юусцоыпх по урулцчуыцю учпятыцшор
тпыыоч пюосюпыыы р 2014 с. ыу ыпплютпутяя.
ыыосцу учуыыу потчуюшцрпют ыуопхотц
ыоять эшоыоыцчуяшцх потхотор ш юпхрцтцю юу
сцоыор, ыпцулуыыую ып пюутупюуфтуыцу ыо
пцльыоятц юппочуч яцлы [14–16].
Пюутятпрлуыыыу ыпыц юпячуты пошпхырпют,
что Тпльыурояточыыч ц Яцпцюяшцч футуюпль
ыыу ошюусп (яупъушты шотоюых отыуяуыы ш пюц
оюцтутыыы) ыу ярляютяя пюцрлушптульыыыц
по цуыорыы фпштоюпы. Поэтоыу, ып ыпш рхслят,
порышуыцу потъуыыых ыу яысюпут польшую
юоль р пюцрлучуыцц яоотучуятруыыцшор. Р пую
рую очуюуть, р этцх юусцоыпх ыуопхотцыо пюо
юппотпть ропюояы юпхрцтця цыфюпятюуштуюы,
тоятупыоятц опъуштор яоццпльыосо хыпчуыця ц
ропюояы порышуыця яюутыусо уюорыя хпюппот
ыоч плпты.
Рыроты ц хпшлючуыцу
ьп ояыорпыцц пюорутуыыосо пыплцхп
ыофыо ятулпть рырот, что ояыорыыыц ыоыуы
тпыц р юусулцюорпыцц ыцсюпццоыыых пюоцуя
яор ярляютяя пыплцх юпхрцтця шпфтосо юусц
оып, опюутулуыцу пюоплуыыых ыоыуытор ця
хотя цх ояопуыыоятуч оттульыосо яупъуштп.
Пюутрпюцтульыпя оцуышп пюцрлушптульыоятц
туююцтоюцц тля пуюуяулуыця тпят рохыофыоять
юпхюппотпть ыухпыцхы по пюцрлучуыцю тюуто
рых юуяуюяор. Тпыыыч ыухпыцхы толфуы пыть
пюутятпрлуы р шоыплушяыоч пюосюпыыу юпхрц
тця оттульыосо яупъуштп Юв. Хпшоыотптульыпя
ппхп Юв по юусулцюорпыцю ыцсюпццоыыых
пюоцуяяор ыпяулуыця ршлючпут юят тпшцх пюо
сюпыы, ыппюцыую, по юпхрцтцю яульяшцх тую
юцтоюцч — Япюпторяшоч оплпятц, Шуюцльяшцх
ояторор, Тпльыусо Роятошп, Рпчшпльяшосо юусц
оып. Этыпшо тпть эшоыоыцчуяшую оцуышу цы ыу
пюутятпрляутяя рохыофыыы, тпш шпш почтц ряу
оыц тольшо рятупцлц р яцлу.
ьп ыпш рхслят, эффушт от юуплцхпццц пюо
сюпыы ыофыо офцтпть чуюух 3–5 лут, учцтырпя,
что, уфу яуччпя рцтыы полофцтульыыу туытуы
ццц туыосюпфцчуяшосо юпхрцтця оттульыых
ьп ыпятоящцч ыоыуыт ояыорыыыц пюоплуы
ыыыц юусцоыпыц оятпютяя Яцпцюь ц Тпльыцч
Роятош. Хыпчцыую юоль р юпхрцтцц этцх юусцо
ыор толфыы цсюпть юусцоыпльыыу ц ыуыццц
ппльыыу оюспыы рлпятц, учпятрующцу р опыор
луыцц ц юпхрцтцц пюоцхротятр ып яроцх тую
юцтоюцях, что похролцт юушцть ропюояы по
яохтпыцю юппочцх ыуят, порыяцть уюоруыь хп
ыятоятц, опуяпучуыыоятц, юоят тохотор ц р цу
лоы порыяцт пюцрлушптульыоять юусцоыор.
Хыпчцыоять получуыыых юухультптор яо
ятоцт р рохыофыоятц цх цяпольхорпыця пюц
пюоуштцюорпыцц ыутотор сояутпюятруыыосо
юусулцюорпыця ыцсюпццоыыых пюоцуяяор ып
юусцоыпльыоы уюорыу, р юпхюппотшу пюосюпыы
поттуюфшц юусцоыор пюц фоюыцюорпыцц тую
юцтоюцпльыоч цыфюпятюуштуюы. Пюутлофуыыпя
ыотуль похролцт яоруюшуыятрорпть отпою юу
сцоыор тля ошпхпыця птюуяыоч поыощц.
Япцяош цяточыцшор
\f\n
‰  \b \r XX . // 
\b\b. — 2015. — Š
\f
„ \b \b\b \b ’\r // ­\r\b \b
’. — 2010. — Š
‘
  \b\b. \f \r  \rŽ ”“ // ­\b
\f-„\b \b. — 2013. — ­\r. 1. — \f. 3–14. — (5. )
\t\f\f
., ”ŸŸ\f
 ‹\b
\b \b\b. — .: \n\f-„\b\b,
„\n
”.
‰\r\b\b Ž \r\b\b “\b \b // \n‰. — 2015. — Š
\f\f
 \b \b \b\b \bŽ  // ­
. — 2011. — Š
Labrianidis
L., Nikos Vogiatzis
Highly Skilled Migration: What Dišerentiates the ±Brains¬ Who Are Drained from
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ

ž., „\n
”.
„  \r. Ž\b  ‹ 
 “\b \b // ­\b “\b \b\b \b. — 2011. — Š
Plewa
P.
Т. Г. Музина, И. Г. Игнатпва
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region].
Vol. 12, Issue 4.
pp. 1090–1101
doi 10.17059/2016–4–11
UDC: 338.124.4:336.5
Jel Code: E6, H6, G01
International Ataturk Alatoo University (Bishkek, Kyrgyzstan; e-mail:[email protected])
Kyrgyzstan-Turkey Manas University (Bishkek, Kyrgyzstan)
VAR
ANALYSIS OF GLOBAL FINANCIAL ECONOMIC CRISIS IMPACT
ON PUBLIC BU∆GET AN∆ UNEMPLOYMENT:
EVI∆ENCE FROM THE ECONOMY OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Tηε Global �nancial cρiσiσ ηit tηε εconomy of tηε Kyρgyζ Rεπυblic by tηε tηiρd wavε of itσ tρanσmiσσion
in tηε εaρly of 200;. Tηε aρticlε εxaminεσ tηε imπact of tηε Global �nancial εconomic cρiσiσ on tηε πυblic
bυdgεt and υnεmπloymεnt of tηε Kyρgyζ Rεπυblic. Wε analyζεd tηε tρanσmiσσion of tηε cρiσiσ on tηε πυblic
bυdgεt �ρσtly and itσ εffεct on υnεmπloymεnt lεvεl by υσing tηε vεctoρ aυtoρεgρεσσion aππρoacη (VAR) and
θυaρtερly data foρ 2005–2013 witηin tηε fρamεwoρk of IS-LM modεl foρ σmall oπεn εconomiεσ witη �oating
εxcηangε ρatε. Tηερε iσ an invερσε ρεlationσηiπ bεtwεεn tηε πυblic bυdgεt and ρεmittancεσ in�ow, liθυidity
lεvεl, volυmε of dεπoσitσ, and εxcηangε ρatε. Aσ a ρεσυlt of tηε σtυdy, tηε fall in ρεmittancεσ in�owσ, liθυid
ity lεvεl of tηε banking σyσtεm, dεπρεciation of tηε national cυρρεncy lεad to an incρεaσε in πυblic ρεvεnυε.
Tηερεfoρε, tηε incρεaσε in πυblic σπεnding dυρing tηε cρiσiσ περiod, witη tηε aim of υnεmπloymεnt ρεdυction,
may bε conσidερεd aσ a cρυcial πolicy. Tηε σtυdy ρεσυlt allowσ to πolicy-makερσ to εxactly know wηat cηan
nεlσ of tρanσmiσσion mεcηaniσm tρanσfερ tηε Global cρiσiσ on tηε πυblic bυdgεt and itσ εffεct on υnεmπloy
mεnt lεvεl of tηε ρεπυblic in oρdερ to υndερtakε anticρiσiσ macρoεconomic πolicy. Tηε �nal ρεσυlt of tηε σtυdy
indicatεσ tηat tηε incρεaσε of υnεmπloymεnt lεvεl by 1
% ρεθυiρεσ tηε incρεaσε of πυblic σπεnding by 0.63
Keywords:
© Alymkulova N. B., Atabaev N. U., Ganiev J. M. Text. 2016.
bυt alσo ρεvερtεd to tηε gρowtη ρaπidly in 2010 [4].
Sεvερal laρgε Emερging maρkεtσ εmbaρkεd on a
σigni�cant incρεaσε of govερnmεnt εxπεnditυρεσ1
G∆P in 2008, inclυding in Aρgεntina, Cηina, Koρεa,
Mεxico and Rυσσia [5]. Fυρtηερmoρε, tηε εxπanσion
aρy �σcal πolicy waσ συggεσtεd by tηε IMF foρ coυn
tρiεσ tηat wερε facεd witη tηε ρεcεσσion [6]. Howεvερ
ability to υσε συcη πolicy iσ ρεdυcεd by tηε fact tηat
moσt dεvεloπing coυntρiεσ coυld not affoρd to σtim
υlatε tηεiρ εconomiεσ tηρoυgη �σcal πolicy bεcaυσε
of concερnσ aboυt πolicy cρεdibility and dεbt συσ
tainability [7,8,;] Aππaρεntly, onε of tηε concεπtσ
πυt foρtη by tηε εconomiσt Joηn Maynaρd Kεynεσ,
and advocatεσ tηat ηigη �σcal dε�citσ aρε not υn
υσυal foρ dεvεloπing εconomiεσ aσ govερnmεntσ
υσε �σcal dε�citσ to kεεπ aggρεgatε domεσtic dε
mand at ηigη lεvεlσ in oρdερ to gεnερatε gρowtη
and εmπloymεnt [10]. Aσ a mattερ of fact, ηigηερ
σπεnding ρaiσεσ oυtπυt and lowερσ tηε υnεmπloy
mεnt ρatε botη in tηε πρεσεnt and in tηε fυtυρε [11].
Wηat σηoυld bε ηigηligηtεd iσ tηat dεπρεσσεd εcon
omy in tηε ligηt of Global �nancial cρiσiσ iσ onε in
wηicη many woρkερσ aρε witηoυt εmπloymεnt foρ
an εxtεndεd περiod [12]. Aσ foρwaρd-looking πol
icy makερσ, wε woυld dεσiρε to σεε intερπlay bε
twεεn εconomic activitiεσ wηicη ρεπρεσεnt υσ “εm
N. B. Alymkυlova, N. U. Atabaεv, J. M. Ganiεv
πloymεnt-σπεnding” cyclε. Govερnmεnt σπεnding
iσ laρgεly concεntρatεd by govερnmεnt ρεvεnυε tηat
in tυρn iσ dεtερminεd by εconomic activity [13].
Nεvερtηεlεσσ, IS-LM modεl συggεσtσ tηat �σ
cal πolicy in σmall oπεn εconomiεσ witη �oating
εxcηangε ρatε iσ moρε aππρoπρiatε and εffεctivε if
not a vital. Moρεovερ, many εmπiρical σtυdiεσ ρε
vεal tηat in dεvεloπing and εmερging coυntρiεσ
�σcal πolicy iσ a moρε εffεctivε tool foρ ηandling
witη �nancial cρiσεσ tηan monεtaρy πolicy [14].
An incρεaσε in nεt govερnmεnt σπεnding lεadσ to
a ρigηtwaρd σηift of tηε IS cυρvε imπlying ηigηερ
oυtπυt [15]. Hεncε, aftερ nεgativε σηock ηitσ tηε
εconomy, govερnmεnt σπεnding iσ not only in
σtρυmεnt tηε �σcal σεctoρ can cηangε to booσt tηε
εconomy [16]. On tηε otηερ ηand, tηε aππρoπρi
atε υσε of tρaditional monεtaρy πoliciεσ lεd many
coυntρiεσ to fall into a liθυidity tρaπ wηερε monε
taρy πolicy can not σtimυlatε invεσtmεnt fυρtηερ.
So tηε aim of tηiσ πaπερ iσ to invεσtigatε tηε
imπact of tηε Global �nancial cρiσiσ on πυblic
bυdgεt tηρoυgη cρiσiσ tρanσmiσσion cηannεlσ on
tηε σmall-oπεn εconomy of tηε Kyρgyζ Rεπυblic.
Nonεtηεlεσσ, tηε εffεct of tηε εxπanσionaρy �σcal
πolicy on υnεmπloymεnt lεvεl of tηε ρεπυblic iσ
σtυdiεd in tηε πaπερ.
1.2. Global �nancial εconomic cρiσiσ
tρanσmiσσion mεcηaniσm and πυblic bυdgεt
Tηεoρεtical περσπεctivεσ of tηε tρanσmiσσion
mεcηaniσm fρom tηε �nancial cρiσiσ to tηε ρεal εcon
omy wερε σtυdiεd by Lυπυ [17]. Baσεl Committεε on
Banking Sυπερviσion condυctεd a ρεσεaρcη on cρi
σiσ tρanσmiσσion fρom �nancial σεctoρ to ρεal σεc
. Rεlying on a vaσt nυmbερ of ρεσεaρcη πaπερσ
εxaminεd, wε diσtingυiση tρanσmiσσion cηannεlσ
accoρding to tηε σoυρcε (πlacε) of tηε cρiσiσ oρiginσ.
Tηερεby wε maρk oυt tηε cηannεlσ of �nancial and
ρεal σεctoρσ (Fig. 1). So faρ �nancial σεctoρ cηannεlσ
inclυdε banking σεctoρ, F∆I �ow, ρεmittancεσ �ow
and εxcηangε ρatε cηannεlσ. On tηε otηερ ηand,
ρεal σεctoρ cηannεlσ conσiσt of intερnational tρadε
cηannεlσ, obvioυσly εxπoρt and imπoρt �owσ. In
tυρn, conσεθυεncεσ of tηε cρiσiσ tρanσmiσσion in�υ
εncε on macρoεconomic vaρiablεσ συcη aσ incρεaσε
of υnεmπloymεnt lεvεl, advερσε cηangεσ in tηε bal
ancε of πaymεntσ, εffεct on tηε εxcηangε ρatε, F∆I
oυt�ow, bυdgεt dε�cit, and diσtρυσt to tηε �nan
cial σεctoρ πρimaρily to tηε banking σyσtεm. Aσ a ρε
συlt, all macρoεconomic vaρiablε cηangεσ imπact
on G∆P (Figυρε 1). Liσtεd abovε cρiσiσ tρanσmiσσion
cηannεlσ aρε dρivεn fρom tηε πoint of viεw of tηε
dεvεloπing coυntρiεσ tηat aρε lεσσ intεgρatεd into
tηε global �nancial πρocεσσεσ, tηε imπact on wηicη
waσ σεvερε and long laσting. J. Stiglitζ [18] aρgυεσ
tηat coυntρiεσ lεσσ intεgρatεd into tηε global �nan
cial πρocεσσεσ aρε bεaρ tηε ηigηερ coσtσ of tηε cρiσiσ.
V.
V.
Rεddy [1;] indicatεσ tηat tηε cρiσiσ oρiginatεd
in advancεd εconomiεσ, tηε viεw of tηε εmερging
Basel Committee on Banking Supervision (2011). ™e trans
International trade
channel with the 1
channel
Banking sector
channel, FDI channel,
international trade
channels (decline in
export with 2
wave
unemployment
FDI outflow
Effect on balance of
payment
Effect on exchange
Distrust to the
financial sector
Effect on public

sector
Real sector
First wave:
summer 2007 — 1
half of 2008.
Developed and
countries
Second wave:
beginning of 2008
half of 2009.
Developed and
countries
Third wave:
middle of 2009
Developing
countries
Fig. 1.
The global crisis transmission on the world economy
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
maρkεtσ, wηicη ηad to bεaρ itσ bρυnt, nεεdσ to bε
aρticυlatεd. Tηε low-incomε dεvεloπing coυntρiεσ
wερε lεσσ εxπoσεd to tηε �ρσt πηaσε of tηε cρiσiσ, by
viρtυε of tηεiρ moρε limitεd �nancial intεgρation,
and tηερεby by limitεd εxπoσυρε to tηε πρεσσυρε in
dυcεd by caπital oυt�owσ [5].
Sincε tηερε iσ a low lεvεl of Kyρgyζ Rεπυblic in
clυσion to tηε global �nancial and εconomic πρo
cεσσεσ, it iσ obvioυσ tηat cηannεlσ of tρanσmiσσion
woυld bε divερgεnt. Tηε cρiσiσ tρanσmiσσion cηan
nεlσ and tηεiρ imπact on macρoεconomic vaρiablεσ
aρε σηown in Figυρε 2.
In oρdερ to σεε tηε imπact of tηε Global �nan
cial cρiσiσ tηε tρanσmiσσion mεcηaniσm σηoυld
bε σtυdiεd σolεly. Tηε kεy tρanσmiσσion cηannεlσ
foρ tηε Kyρgyζ Rεπυblic aρε moσtly �nancial σεc
toρ cηannεlσ comπaρativεly banking σεctoρ, ρε
mittancεσ in�ow, εxcηangε ρatε, F∆I cηannεlσ,
notwitησtanding tηε ρεal σεctoρ cηannεlσ inclυd
ing intερnational tρadε. All tρanσmiσσion cηannεlσ
caυσεd tηε macρoεconomic vaρiablεσ of a coυntρy
εσσεntially F∆I oυt�ow, υnεmπloymεnt ρatε, tηε
εffεct on tηε εxcηangε ρatε and balancε of πay
mεnt, aσ wεll aσ πυblic bυdgεt, and aσ aftερmatησ
tηε G∆P.
Tηε πυblic bυdgεt of tηε Kyρgyζ Rεπυblic ηaσ
bεεn laρgεly in imbalancε, εxcεπt foρ tηε περiodσ
of 2005, 2007 and 2008. It iσ woρtη noting tηat in
tηε contεxt of tηε Global �nancial cρiσiσ tηat a
maρkεd συρπlυσ of tηε πυblic bυdgεt and latερ on
σincε 200; it ηaσ dεmonσtρatεd only tηε advερσε
bυdgεt balancε indicatoρσ aσ a ρεσυlt of tηiρd wavε
cρiσiσ tρanσmiσσion in tηε εaρly of 200;, wηilσt it
ηaσ ρεacηεd — 1.45
% to G∆P. Tηiσ iσ in linε witη
tηε συbσtantial incρεaσε of υnεmπloymεnt ρatε
long σincε of tηε latε of 2008 and εaρly 200;, wηεn
υnεmπloymεnt lεvεl incρεaσεd by 0.2
% accoρding
to tηε of�cial σtatiσticσ (Fig. 3).
Obvioυσly, tηε σigni�cant εffεct on a πυblic
bυdgεt in tηε ligηt of tηε Global �nancial cρiσiσ
Financial sector
Banking sector
channels
channel
channel
Distrust to the financial
sector
Unemployment
rate
Balance of payments
Fig. 2.
Global  nancial crisis transmission on economy of the Kyrgyz Republic
Fig. 3.
N. B. Alymkυlova, N. U. Atabaεv, J. M. Ganiεv
nεεdσ to bε aσσεσσεd εmπiρically. Howεvερ, υntil
a σηoρt timε ago, fρom a tηεoρεtical and εmπiρi
cal σtandπoint, �σcal πolicy waσ givεn a σεcondaρy
ρolε, �σcal ρεθυiρεmεntσ wερε takεn aσ iρρεlεvant
in ρεσεaρcη aρticlεσ [20]. Tηερε iσ a ρεaσon alσo to
conσidερ laboυρ maρkεt πoliciεσ in gεnερal and
activε laboυρ maρkεt πoliciεσ in πaρticυlaρ, σincε
πυblic �nancεσ aρε vερy σεnσitivε to tηε εmπloy
mεnt ρatε [21].
1.3. Hyπotηεσεσ dεvεloπmεnt
∆υρing tηε Global �nancial εconomic cρiσiσ,
in σmall oπεn εconomiεσ witη �oating εxcηangε
ρatε, inclυding εconomy of tηε Kyρgyζ Rεπυblic,
national cυρρεncy tεnd to dεπρεciatε, wηicη in
tυρn woυld cυt imπoρt volυmε and ρεmittancεσ in
�ow, bυt in contρaσt tηiσ lεadσ to dεcρεaσε in dε�
cit of tρadε balancε, wηicη iσ πoσitivε εffεct of
tηε Global cρiσiσ. Tηερεfoρε, monεtaρy aυtηoρi
tiεσ woυld imπlεmεnt foρεign εxcηangε intερvεn
tionσ to aππρεciatε tηε national cυρρεncy. In oρ
dερ to acηiεvε macρoεconomic σtability witηin tηε
Mυndεll-Flεming IS-LM modεl, tηε kεy πoint iσ
givεn to tηε govερnmεnt. Tηυσ, an εxπanσionaρy
monεtaρy πolicy now woυld ρaiσε εconomic ac
tivity bεcaυσε tεndεnciεσ towaρdσ an oυt�ow of
caπital and lowερ intερεσt ρatεσ wεakεn tηε εx
cηangε ρatε, wηicη in tυρn εncoυρagεσ nεt εxπoρtσ
[22]. Conσεcυtivεly, tηat will lεad to tηε incρεaσε
of govερnmεnt σπεnding (govερnmεnt πυρcηaσεσ).
Similaρly, in tηε modεl, an εconomy acηiεvεσ σta
bility wηεn it συσtainεd a taρgεtεd υnεmπloymεnt
ρatε. Coεnεn εt al. [23] εmπηaσiζεd tηat �σcal πol
icy ηaσ a σtρong imπact on tηε εconomy wηεn
monεtaρy πolicy doεσ not ρεσπond.
Tηερε aρε fεw woρkσ εxaminεd imπact of πυb
lic σπεnding on υnεmπloymεnt. Likεwiσε, Holdεn
εt al εσtimatεd tηε εffεct of govερnmεnt πυρcηaσεσ
on υnεmπloymεnt in 20 OEC∆ coυntρiεσ foρ tηε
περiod 1;80–2007. Monacεlli εt al. [24], Aυερbacη
and Goρodnicηεnko [25] and Ramεy [26] con
�ρmεd in tηεiρ σtυdiεσ tηat an incρεaσε in govερn
mεnt πυρcηaσεσ lεadσ to dεcρεaσε υnεmπloymεnt.
In Kyρgyζσtan bεfoρε ηaσ not bεεn donε any σtυdy
on Global �nancial εconomic cρiσiσ imπact on tηε
πυblic bυdgεt and υnεmπloymεnt, aσ wεll aσ intερ
πlay bεtwεεn πυblic σπεnding and υnεmπloymεnt.
Baσεd on tηε litερatυρε wε ηavε dεσignεd tηε
following ηyπotηεσεσ:
Hyπotηεσiσ 1:
Tηερε iσ σigni�cant imπact
of Global �nancial εconomic cρiσiσ tηρoυgη
tρanσmiσσion cηannεlσ on πυblic bυdgεt and
υnεmπloymεnt;
Hyπotηεσiσ 2:
Tηερε iσ tηε σigni�cant invερσε
imπact of πυblic σπεnding on υnεmπloymεnt.
2. Mεtηodσ
2.1. Emπiρical modεl
Sincε tηε cρitiθυε of Simσ (1;80) in tηε εaρly
εigηtiεσ of tηε laσt cεntυρy, mυltivaρiatε data anal
yσiσ in tηε contεxt of vεctoρ aυtoρεgρεσσivε modεlσ
(ηεncεfoρtη: VAR) ηaσ εvolvεd aσ σtandaρd inσtρυ
mεntσ in εconomεtρicσ [27].
VAR modεl (Vεctoρ aυtoρεgρεσσivε modεl) iσ
υσεd to foρ mυltivaρiatε timε σερiεσ. Tηε modεl iσ
σtρυctυρεd in tηε way tηat εacη vaρiablε iσ a lin
εaρ fυnction of πaσt lagσ of itσεlf and πaσt lagσ of
tηε otηερ vaρiablεσ. Onε imπoρtant cηaρactερiσ
tic of VAR iσ itσ σtability. Tηερεfoρε, it gεnερatεσ
σtationaρy timε σερiεσ witη timε-invaρiant mεanσ,
vaρiancεσ and covaρiancε σtρυctυρε, givεn συf�
Tηε gεnερal εθυitation of VAR modεl iσ aσ
followσ:
0111
itt

∆ b+b+
iσ tηε vεctoρ of ρεσπonσε timε σερiεσ
vaρiablε at timε
ηaσ n εlεmεntσ.
iσ a con
σtant vεctoρ of offσεtσ, witη
εlεmεntσ.
aρε
-by-
matρicεσ foρ εacη
iσ a vεctoρ od σερi
ally υncoρρεlatεd innovationσ, vεctoρσ of lεngtησ
. Tηε
aρε mυltivaρiatε noρmal ρandom vεctoρσ
witη a covaρiancε matρix
, wηερε
iσ an idεntity
matρix, υnlεσσ otηερwiσε σπεci�εd.
Tηερε iσ a nυmbερ of σtυdiεσ εmπloyεd VAR-
modεl to aσσεσσ tηε imπact of tηε Global finan
cial εconomic cρiσiσ on macρoεconomic vaρia
blεσ. Maρiano εt al [28] πρovidεd a tηεoρεtical
aσπεct of VAR-aππρoacη εmπloymεnt in modε
ling financial and εconomic cρiσεσ. Joσifidiσ εt al
[2;] σtυdiεd tηε imπact and macρoεconomic πol
icy ρεσπonσεσ to tηε financial cρiσiσ in εmερging
Eυρoπεan coυntρiεσ and Akinci [30] on dεvεloπ
ing coυntρiεσ. Gimεt [31] aππliεd a Stρυctυρal
VAR modεl to aσσεσσ tηε σtρεσσ of tηε financial
cρiσiσ in ASEAN coυntρiεσ. Additionally, tηερε
aρε vερy fεw σcηolaρ aρticlεσ εmπloyεd VAR
modεl foρ analyζing tηε imπact of tηε Global fi
nancial εconomic cρiσiσ on πυblic bυdgεt and
υnεmπloymεnt. So faρ Bερmπερogloυ εt al [32]
σtυdiεd σπεnding cυtσ and tηεiρ εffεctσ on oυt
πυt, υnεmπloymεnt and tηε dεficit in tηε US,
Canada, Jaπan, and tηε UK. In πaρticυlaρly,
Gioρgi εt al [33] εmπloyεd VAR modεl to σηow
ηow to makε a conditional foρεcaσt and περfoρm
imπυlσε ρεσπonσε fυnctionσ and coυntερfactυal
analyσiσ of tηε εffεctσ of fiσcal πolicy on mac
ρoεconomic vaρiablεσ of USA. Alσo, Wang εt al
[34] εxaminεd tηε dynamic εffεctσ of govερn
mεnt oυtlayσ on εconomic gρowtη and tηε υn
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
εmπloymεnt ρatε υσing vεctoρ aυtoρεgρεσσion
foρ twεnty OEC∆ coυntρiεσ.
2.2. ∆ata and Mεtηodology
Wε υσε σεaσonally adϕυσtεd θυaρtερly data fρom
2005 to 2013 to σtυdy tηε tρanσmiσσion mεcηa
niσm of tηε Global �nancial cρiσiσ on tηε εconomy
of tηε Kyρgyζ Rεπυblic. Tηε data σεt inclυdεσ tηε
following vaρiablεσ:
∆LLIQUI∆: liθυidity ρatio;
∆L∆EPOSIT: dεπoσitσ of tηε banking σyσtεm of
∆LREMIT: ρεmittancεσ in�ow;
∆LE: εxcηangε ρatε KGS to US dollaρ;
∆LBREV: πυblic ρεvεnυε;
∆LUNEMP: υnεmπloymεnt ρatε.
Tηε data σtatiσticσ iσ takεn fρom National Bank
of tηε Kyρgyζ Rεπυblic dataσεt and tηε National
Statiσticσ Committεε of tηε Kyρgyζ Rεπυblic.
Tηε tρanσmiσσion cηannεlσ aρε dividεd into two
gρoυπσ: �nancial σεctoρ cηannεlσ and ρεal σεctoρ
cηannεlσ. Tηε εxtερnal cρiσiσ σηock on tηε εcon
omy of a coυntρy tρanσmittεd via cηannεlσ, foρ tηiσ
ρεaσon, to εσtimatε tηε VAR modεl tηε Gρangερ
Caυσality tεσt ηavε bεεn analyζεd �ρσtly (Tablε 1.)
Tηε tεσt indicatεσ tηat in tηε conσtρυctεd
modεl πρovidεσ σigni�cant Gρangερ εffεct bε
twεεn tηε following vaρiablεσ: bεxπ
liθυid, υn
bεxπ, bεxπ
dlυnεmπ, dlυnεmπ
bρεv,
bρεv
υnεmπ. Tηε Gρangερ Caυσality tεσt ρε
συltσ σηow tηat πυblic σπεnding and πυblic ρεv
εnυε ηavε a σigni�cant εffεct on υnεmπloymεnt
lεvεl. Tηερεfoρε, tηiσ σtatεσ tηat εxπanσionaρy �σ
cal πolicy migηt ηavε concυσσivε εffεct on υnεm
πloymεnt lεvεl of a coυntρy.
Akaikε and Scηwaρtζ infoρmation cρitερia wερε
υσεd to dεtερminε tηε σπεci�cation of tηε modεl
and to cηooσε tηε oπtimal nυmbερ to bε inclυdεd
in it laggεd vaρiablεσ tηat aρε εθυal to onε-θυaρ
tερ. Tηε oπtimal lag lεngtη waσ dεtερminεd baσεd
on tηε ρεσυlting tεσt valυεσ: LR
conσiσtεntly
modi�εd likεliηood ρatio tεσt; FPE
�nal oρ �nal,
tηε πρεdiction ερρoρ; AIC
valυεσ of Akaikε infoρ
mation cρitερion, SIC
valυεσ Scηwaρζ infoρma
tion cρitερion, HQ
valυε infoρmation cρitερion
ηεnna-Qυinn. Tηε tεσt ρεσυltσ συggεσtεd σamε oπ
timal tηρεε lag lεngtησ foρ VAR modεl aσ σεεn in
Tablε 2.
Tηε VAR-modεl εmπloyεd in tηε analyσiσ iσ
givεn bεlow:
011211
ititt
∆ b
+b+b+
∑∑
Tηε εxact modεlσ εmπloyεd in tηε analyσiσ aρε
tηε followingσ:
011 
131
151
17111
ttt
dlρεmitdlρεmit
dldεπoσitdlliθυid
dlbεxπdlbρεv
dlυnεmπdlερυ
--
--
∆ b+b∆+
+b∆
+b∆
+b∆+b∆+
+b∆+b∆+
011 
131
151
61171
11
dldεπoσitdldεπoσit
dlliθυiddlbεxπ
dlbρεvdlυnεmπ
dlερdlρεmitυ
--
∆ b+b∆+
+b∆+b∆+
+b∆+b∆+
+b∆+b∆+
011 
131
1511
171
11
tt
dlliθυiddlliθυid
dlbεxπdlbρεv
dlυnεmπdlερ
dlρεmitdldεπoσitυ
--
--
∆ b+b∆+
+b∆+b∆+
+b∆+b∆+
+b∆+b∆+
011 
131
41151
171
11
tt
dlbεxπdlbεxπ
dlbρεvdlυnεmπ
dlερdlρεmit
dldεπoσitdlliθυidυ
--
∆ b+b∆+
+b∆+b∆+
+b∆+b∆+
+b∆+b∆+
011
1311
151
171
11
tt
dlbρεvdlbρεv
dlυnεmπdlερ
dlρεmitdldεπoσit
dlliθυiddlbεxπυ
--
--
∆ b+b∆+
+b∆+b∆+
+b∆+b∆
+b
+∆∆+
011 
21131
151
171
11
dlυnεmπdlυnεmπ
dlερdlρεmit
dldεπoσitdlliθυid
dlbεxπdlbρεvυ
--
∆ b+b∆
+b∆+b∆
+b∆+b∆
+b∆+b∆+
011 121
141
161
11
  
dlερdlερdlρεmit
dldεπoσitdlliθυid
dlbεxπdlbρεv
dlυnεmπυ
--
--
∆ b+b∆+b∆
+b∆+b∆
+b∆+b∆
+b
Tηε VAR-modεl iσ bυilt on tηε cρitερia baσεd on
Gρangερ Caυσality tεσt and tηε oυtπυt of VAR Lag
Oρdερ Sεlεction Cρitερia.
Tηε modεl σηowσ tηε ρεσπonσε on a σηock
(cηangε) of εxogεnoυσ vaρiablεσ on εndogεnoυσ.
Tηε VAR-modεl συggεσtσ tηat tηερε iσ a σigni�cant
imπact of εxtερnal σηock on tηε liθυidity of tηε
banking σyσtεm, εxcηangε ρatε, ρεmittancεσ in
�ow, and πυblic ρεvεnυε and σπεnding. Indεεd, tηε
modεl πρovεd tηat coυntρiεσ witη tρanσition εcon
omiεσ εffεctεd by Global �nancial cρiσiσ tηρoυgη
tηε common cηannεlσ aσ banking σεctoρ, ρεmit
tancεσ, intερnational tρadε, εxcηangε ρatε cηan
nεlσ and tηεiρ imπact on tηε πυblic bυdgεt and
υnεmπloymεnt lεvεl. Tηε ρεlεvant iσσυε iσ tηε
fυρtηερ tρanσmiσσion of tηε cρiσiσ on a coυntρy`σ
εconomy.
In VAR analyσiσ, it iσ oftεn dif�cυlt to intερπρεt
tηε coεf�ciεnt εσtimatεσ bεcaυσε tηε ερρoρ tερmσ
N. B. Alymkυlova, N. U. Atabaεv, J. M. Ganiεv
Table 1
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 2005Q1 2013Q4
Lags: 2
Null Hypothesis:
Obs
F-Statistic
Probability
DLLIQUID does not Granger Cause DLBEXP
DLBEXP does not Granger Cause DLLIQUID
DLREMIT does not Granger Cause DLBEXP
DLBEXP does not Granger Cause DLREMIT
DLUNEMP does not Granger Cause DLBEXP
DLBEXP does not Granger Cause DLUNEMP
DLER does not Granger Cause DLBREV
DLBREV does not Granger Cause DLER
DLUNEMP does not Granger Cause DLBREV
DLBREV does not Granger Cause DLUNEMP
Source: Authors` calculations.
Table 2
VAR Lag Order Selection Criteria
Cholesky ordering (from exogenous to endogenous variable): remit deposit liquid bexp brev unemp er
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DLREMIT DLDEPOSIT DLLIQUID DLBEXP DLBREV DLUNEMP DLER
Exogenous variables: C
Sample: 2005Q1 2013Q4
Included observations: 32
Lag
LogL
FPE
AIC
NA
indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modižed LR test statistic (each test at 5
% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike in formation criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
Source: Authors` calculations.
tεnd to bε contεmπoρanεoυσly coρρεlatεd and tηε
εσtimatεd coεf�ciεntσ on συccεσσivε lagσ oftεn
σwitcη in σignσ [34]. Foρ tηiσ ρεaσon, wε υσε tηε
imπυlσε ρεσπonσε fυnctionσ (IRFσ) to εxaminε tηε
dynamic εffεctσ of a onε-timε σηock and alσo in
vεσtigatε tηε caυσal ρεlationσηiπ bεtwεεn all vaρi
ablεσ, aσ wεll aσ πυblic bυdgεt and tηε υnεmπloy
mεnt ρatε υσing πaiρ-wiσε Gρangερ caυσality tεσtσ.
3. Rεσυltσ and intερπρεtationσ
3.1. Imπυlσε ρεσπonσε fυnction analyσiσ
Tηε εmπiρical ρεσεaρcη ρεσυltσ σηowεd tηat
tηε following tρanσmiσσion cηannεlσ of tηε Global
cρiσiσ εffεct on �σcal πaρamεtερσ συcη aσ: ρεmit
tancεσ cηannεl, εxcηangε ρatε cηannεl, and bank
ing cηannεl.
Rεmittancεσ cηannεl
ηaσ tηε invερσε ρεlation
σηiπ witη πυblic ρεvεnυε dυρing �ρσt σix montησ
and witη bυdgεt σπεnding tηρεε montησ latερ. Tηε
dεclinε in ρεmittancεσ in�ow to tηε ρεπυblic ini
tially lεadσ to dεclinε in bυdgεt σπεnding, aftερ
waρdσ witηin tηε lag of tηρεε montησ it incρεaσεσ.
Tηiσ may bε εxπlainεd aσ a ρiσε of tηε υnεmπloy
mεnt lεvεl, aσ tηε ρεσυlt of ρεmittancεσ in�ow ρε
dυction into tηε coυntρy. Nεvερtηεlεσσ, tηερε iσ an
invερσε ρεlation bεtwεεn ρεmittancεσ in�ow and
πυblic ρεvεnυε. Tηερεfoρε, tηε fact of conσυmπ
tion incρεaσεσ witηin 6 montησ bεcaυσε of tax in
comε incρεaσε.
Aσ a ρεσυlt, ρεmittancεσ cηannεl εffεct on �σcal
indicatoρσ in tερmσ of πυblic ρεvεnυε and σπεnd
ing (Fig. 4).
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
Cηangεσ in πυblic σπεnding aσ a ρεσυlt of an εx
tερnal σηock iσ dυε to tηε cηangε in ρεmittancεσ
by 3,;3–7
% and πυblic ρεvεnυεσ
by 0,14–7
%,
wηilε tηε υnεmπloymεnt ρatε
at ;,2;–17
%. Tηε
ρεmittancεσ cηannεl witη itσ imπact of 4.74
% on
G∆P iσ onε of tηε moσt ρεlεvant cηannεlσ of Global
cρiσiσ tρanσmiσσion σηoυld bε conσidερεd by tηε
govερnmεnt of tηε ρεπυblic in oρdερ to σoftεn tηε
εxtερnal σηockσ on tηε εconomy.
Banking cηannεl (liθυidity)
σηowσ tηε advερσε
ρεlationσηiπ witη πυblic ρεvεnυε. Tηε dεcρεaσε of
liθυidity lεvεl of tηε banking σyσtεm in tηε Kyρgyζ
Rεπυblic (tηiσ πρocεσσ can bε σεεn dρamatically in
tηρεε-σix montησ) lεadσ to incρεaσε of πυblic ρεvε
nυε and lεvεl of υnεmπloymεnt ρatε.
Conclυσivε σηock ρεσυltσ aρε ρεcεivεd bεtwεεn
πυblic bυdgεt vaρiablεσ and dεπoσitσ of tηε bank
ing σyσtεm. Tηε dεclinε of dεπoσit volυmε lεadσ
to incρεaσε of πυblic σπεnding only in σix montησ,
wηερεaσ tηε imπact on πυblic ρεvεnυε iσ inσigni�
cant, bυt ηaσ a conclυσivε tεndεncy (Fig. 5).
Excηangε ρatε cηannεl
advερσεly εffεctσ on
πυblic ρεvεnυε. Tηε dεπρεciation of tηε national
cυρρεncy lεadσ to incρεaσε of tηε πυblic ρεvεnυε,
wηερεaσ υnεmπloymεnt lεvεl incρεaσεσ in tηρεε
montησ (Fig. 6).
3.2. Vaρiancε ∆εcomπoσition Analyσiσ
Tηε vaρiancε dεcomπoσition dεmonσtρatεσ tηat
πυblic σπεnding σηock iσ accoυnt foρ 3.;3–8.8;
in ρεmittancεσ in�ow, foρ 4–7.76
% in dεπoσitσ of
commερcial bankσ, and foρ 0.6;
% in liθυidity lεvεl
of tηε banking σyσtεm, wηilε own σηock accoυnt
foρ 87–5;
% (σεε tablε 3). On tηε otηερ ηand, πυb
lic ρεvεnυε σηock iσ accoυnt foρ 38
% in liθυidity
lεvεl of tηε banking σyσtεm, foρ 0.14–7
% in ρεmit
tancεσ in�ow, foρ ;–2;
% in εxcηangε ρatε, wηilε
own σηock accoυnt foρ 52–14
Tηε condυctεd εmπiρical analyσiσ dεmon
σtρatεσ tηat πυblic bυdgεt (itσ comπonεnt πaρtσ aσ
ρεvεnυε and σπεnding) iσ alσo εffεctεd by Global
�nancial cρiσiσ tηρoυgη tηε tρanσmiσσion cηan
nεlσ, in πaρticυlaρ, ρεmittancεσ in�ow cηannεl,
εxcηangε ρatε, and banking (liθυidity) cηannεlσ,
wηicη aftερwaρdσ affεct tηε lεvεl of υnεmπloy
mεnt (con�ρmεd Hyπotηεσiσ 1).
3.3. Global �nancial cρiσiσ imπact
Tηε VAR-modεl on υnεmπloymεnt συggεσtσ
tηat tηερε iσ σigni�cant advερσε εffεct on πυblic
σπεnding foρ tηε �ρσt σix montησ.
Tηε Vaρiancε ∆εcomπoσition dεmonσtρatεσ
tηat υnεmπloymεnt σηock iσ accoυnt foρ ;.2;
Response to Cholesky One S. D. Innovations +/–2S.E.
Fig. 4.
N. B. Alymkυlova, N. U. Atabaεv, J. M. Ganiεv
Response to Cholesky One S.D. Innovations +/– 2S.E.
Fig. 5.
Fig. 6.
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
in ρεmittancεσ in�ow, foρ 34
% in liθυidity lεvεl
of tηε banking σyσtεm, foρ 0.53–18
% in πυblic
Tηε Gρangερ tεσt indicatεσ tηat υnεmπloymεnt
lεvεl ηaσ a σigni�cant Gρangερ εffεct on πυblic
σπεnding; on tηε otηερ ηand, tηερε iσ invερσε ρεla
tionσηiπ bεtwεεn πυblic σπεnding and υnεmπloy
mεnt lεvεl. Tηερεfoρε, πυblic σπεnding incρεaσε
caυσεσ tηε dεclinε in υnεmπloymεnt lεvεl witηin
IS-LM modεl.
In oρdερ to dεmonσtρatε tηε πυblic σπεnding
εffεct on υnεmπloymεnt lεvεl, wε condυctεd Lεaσt
σθυaρεσ mεtηod to ηavε εmπiρically πρovεd oυtπυt
(σεε tablε 6 and �g. 7). Tηε modεl εmπloyεd in tηε
analyσiσ iσ tηε following:
Tηε modεl witη a σamπlε of θυaρtερly ad
ϕυσtεd data fρom 2nd θυaρtερ of 2005 till 4tη θυaρ
ble 3
Variance Decomposition of public spending, %
Period
DLREMIT
DLDEPOSIT
DLLIQUID
DLBEXP
DLBREV
DLUNEMP
DLER
ble 4
Variance Decomposition of public revenue, %
Period
DLREMIT
DLDEPOSIT
DLLIQUID
DLBEXP
DLBREV
DLUNEMP
DLER
Cholesky Ordering: DLREMIT DLDEPOSIT DLLIQUID DLBEXP DLBREV DLUNEMP DLER.
Source: Authors` calculations.
Response to Cholesky One S.D. Innovations +/–2S.E.
Fig. 7.
Impulse Response of unemployment to public spending
N. B. Alymkυlova, N. U. Atabaεv, J. M. Ganiεv
tερ of 2013 συggεσtσ tηat incρεaσε of υnεmπloy
mεnt lεvεl by 1
% ρεθυiρεσ tηε incρεaσε of πυblic
σπεnding by 0.63
% , aσ a macρoεconomic σtabili
ζation πolicy witηin tηε Mυndεll-Flεming (IS-LM)
fρamεwoρk (con�ρmεd Hyπotηεσiσ 2).
4. Conclυσionσ and Policy imπlicationσ
Tηε Global �nancial cρiσiσ ηit tηε εconomy of
tηε Kyρgyζ Rεπυblic by tηε tηiρd wavε of itσ tρanσ
miσσion in tηε εaρly of 200; aσ long aσ otηερ dεvεl
oπing coυntρiεσ and many coυntρiεσ witη tρanσi
tion εconomiεσ. Tηiσ σtυdy εxaminεd tηε Global �
nancial cρiσiσ imπact on tηε πυblic bυdgεt and υn
εmπloymεnt witηin IS-LM modεl foρ σmall oπεn
εconomiεσ witη �oating εxcηangε ρatε. It σηoυld
bε υndερlinεd tηat tηε σtυdy ρεσυltσ idεnti�εd tηε
ρεlation in tερmσ of tρεndσ, and aρε aππlicablε to
many tρanσition εconomiεσ, bυt tηε σπεci�c εm
πiρical ρεlationσηiπσ and timε lagσ ρεfερ σπεci�
cally to tηε εconomy of tηε Kyρgyζ Rεπυblic.
Tηε �ρσt σtρand of tηε σtυdy ρεσυltσ indicatεσ
tηat tηε εffεctσ of an εxtερnal σηock diσσεminatεd
tηρoυgη tηε cηannεlσ of tρanσmiσσion and ηaσ im
πact on �σcal indicatoρσ. Rεdυcεd ρεmittancεσ in
�ow lεadσ to advερσε conσεθυεncεσ on tηε πυb
lic bυdgεt (incρεaσε in botη πυblic σπεnding and
ρεvεnυε) and conσεcυtivεly to an incρεaσε in υn
εmπloymεnt lεvεl. On tηε contρaρy, tηε σεcond
σtρand of tηε ρεσυltσ invεσtigatεσ tηε ρεdυction of
liθυidity lεvεl of tηε banking σyσtεm tηat ηaσ σig
ni�cant invερσε εffεct on tηε πυblic bυdgεt in 3–6
montησ aftερ tηε cρiσiσ σηock, wηilε tηε cηangε in
tηε liθυidity inσtantly ρε�εctσ tηε lεvεl of υnεm
πloymεnt. Tηε tηiρd σtand of tηε ρεσυltσ dεmon
σtρatεσ tηat tηε cηangε in volυmε of dεπoσitσ, aσ
a ρεvερσε ρεlationσηiπ, affεctσ πυblic σπεnding in
6 montησ, wηilε tηε imπact on πυblic ρεvεnυεσ aρε
not εxπρεσσεd clεaρly and πaρticυlaρly inσigni�
cant witηin tηε �ρσt ninε montησ, bυt ηaσ a con
clυσivε tεndεncy. Tηε �nal σtρand of ρεσυltσ indi
catεσ tηat tηε fall of tηε εxcηangε ρatε (dεvalυa
tion of tηε national cυρρεncy) lεadσ to incρεaσε in
πυblic ρεvεnυεσ, and in tυρn tηε ρiσε in tηε υnεm
πloymεnt ρatε witηin tηε lag of tηρεε montησ.
Table 5
Variance Decomposition of unemployment, %
DLREMIT
DLDEPOSIT
DLLIQUID
DLBEXP
DLBREV
DLUNEMP
DLER
Cholesky Ordering: DLREMIT DLDEPOSIT DLLIQUID DLBEXP DLBREV DLUNEMP DLER.
Source: Authors` calculations.
Table 6
Regression model
Dependent Variable: DLBEXP
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
By conclυding tηε σtυdy ρεσυltσ, it mυσt bε υn
dερlinεd tηat tηε fall in ρεmittancεσ in�ow, liθυid
ity lεvεl of tηε banking σyσtεm, dεπρεciation of tηε
national cυρρεncy lεad to an incρεaσε in πυblic ρεv
εnυε. Tηερεfoρε, IS-LM modεl foρ σmall oπεn εcon
omy witη �oating εxcηangε ρatε συggεσtσ condυc
tion of εxπanσionaρy �σcal πolicy. In tηiσ σεnσε,
tηε incρεaσε in πυblic σπεnding (govερnmεnt πυρ
cηaσεσ) dυρing tηε cρiσiσ περiod, witη tηε aim of
υnεmπloymεnt ρεdυction, migηt bε conσidερεd aσ
a cρυcial πolicy. Tηε ρεσυlt of tηε σtυdy indicatεσ
tηat incρεaσε of υnεmπloymεnt lεvεl by 1
% ρε
θυiρεσ tηε incρεaσε of πυblic σπεnding by 0.63
%.
Nεvερtηεlεσσ, tηε govερnmεnt σηoυld takε into ac
coυnt tηε advερσε εffεctσ aσσociatεd witη tηε im
πact of tηε cρiσiσ on tηε πυblic bυdgεt aσ a wηolε.
Rεfερεncεσ
Wang, J.-Ch. (2010). ™e strategies adopted by Taiwan in response to the Global žnancial crisis, and Taiwan`s role in
Asia-Pacižc economic integration.
ŽJapan and the World Economy, 22,Ž
Rose, A. K. & Spiegel, M. M. (2012). Cross-country causes and consequences of the 2008 crisis: Early warning.
ŽJapan
and the World Economy, 24,Ž
Gurtner, B. (2010). ™e Financial and Economic crisis and Developing countries.
ŽDossier/Africa: 50 years of
independence. Review/ Major development policy trends,Ž
N. B. Alymkυlova, N. U. Atabaεv, J. M. Ganiεv
Coenen, G., Erceg, C. J., Freedman, C., Furceri, D., Kumhof, M., Lalonde, R., Laxton, D., Lind´e, J., Mourougane, A.,
Muir, D., Mursula, S., Resende, C., de, Roberts, J., Roeger, W., Snudden, S., Trabandt, M., & Veld, J. (2012). Ešects of žscal
stimulus in structural models.
ŽAmerican Economic Journal, Macroeconomics, 4(1),Ž
Monacelli, T., Perotti, R. & Trigari A. (2010). Unemployment Fiscal Multipliers.
ŽJournal of Monetary Economics, 57,Ž
Auerbach, A. J. & Gorodnichenko, Y. Y. (2012). Fiscal multipliers in recession and expansion in Fiscal Policy a§er the
Financial Crisis.
ŽŠe University of Chicago Press, 99(2),Ž
Ramey, V. A. (2012). Government Spending and Private Activity.
ŽFiscal Policy a£er the Financial Crisis.Ž
In: A. Alesina
and F. Giavazzi (Eds). Chicago: University of Chicago Press, 704 (19–55).
Pfaš, B. (2008).
ŽVAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars.Ž
Journal of Statistical So§ware,
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
 : . — 2016. — . 12, \r. 4. — \f. 1102–1112
doi 10.17059/2016–4–12
\n 331.56, 316.346.32–0536
‰‰ «­\b\b\b\b  » (\b, \b\b\b )
\b\b\b ’\b \b . ‡. ­. „Ž
(\b, \b\b\b ; e-mail: [email protected])
ТРЕБОГАОИЯ РАБОТОЕАТЕМЕК ГОРОЕА НОТКГь
К НОМОЕьН ТРЕЦИАМИТТАН И РРОБМЕНь ИХ РОЕГОТОГКИ
Г фЧЕБОьХ ИАГЕЕЕОИЯХ: РЕГИООАМЭОАЯ ТРЕЦИФИКА
Пюутыутоы ятптьц ярляутяя цхучуыцу ояопуыыоятуч ыолотуфыосо юыышп тюутп р тпшоы япуцц
фцчуяшоы юусцоыу Юояяцц, шпш союот ыояшрп. ауып юппоты яряхпып я птпптпццуч яцятуыы потсоторшц
ыолотых япуццплцятор ш юусцоыпльыыы тюупорпыцяы юппототптулуч союотп ыояшры. Эяыорыпя сц
потухп цяялуторпыця пюутполпспут, что союот ыояшрп ярляутяя ыутцпцчыыы юусцоыоы Юояяцц ц ш
усо юыышу тюутп ыуцулуяоопюпхыо пюцыуыять ятпытпютыыу тля ыпшуч ятюпыы шюцтуюцц ц ыуто
тцчуяшцу похоты. Р шпчуятру ыутотп цяялуторпыця пыл цяпольхорпы рыпоюочыыч опюоя шлючурых юп
пототптулуч союотп ыояшры ц юуяпоытуытор р рохюпяту от 14 то 30 лут. Рпхцюуяяь ып тпыыых пюо
рутуыыосо пртоюпыц яоццолосцчуяшосо опюояп утплояь уятпыорцть ялутующцу ояопуыыоятц цяялу
тууыосо юусцоып: отыояцтульыо ыцхшцч тля Юояяцц уюоруыь ыолотуфыоч пухюппотццы, оюцуытпцця
юппототптулуч ып тпшцу цулурыу пюцхыпшц пуюяоыплп, шпш хоюошпя шоыыуыцшппульыоять, опучп
уыоять, ыплцчцу пюофуяяцоыпльыых хыпыцч ц шоыпутуыццч. ыояшоряшцу юппототптулц опюпщпют
ыухыпчцтульыоу рыцыпыцу ып тпшцу хпюпштуюцятцшц ыолотых япуццплцятор, шпш хыпыцу цыоятюпы
ыых яхышор, уруюуыыоу рлптуыцу шоыпьютуюоы ц тцплоы пюуятцфыосо опюпхорптульыосо хпрутуыця.
Эяыорыыыц ппюьуюпыц, рыхырпющцыц хптюутыуыця я тюутоуятюочятроы ыолотых япуццплцятор р
союоту ыояшру, ярцлцяь хпрышуыыыу хпюплптыыу офцтпыця, ялппыч уюоруыь пюофуяяцоыпльыоч пот
соторшц ц ыуфулпыцу р пюцыццпу юппотпть. По юухультптпы опюояп пылц яфоюыулцюорпыы пюпштц
чуяшцу пюутлофуыця. Эплпять цх пюцыуыуыця тцффуюуыццюорпып по труы ыппюпрлуыцяы: оюцуытцюо
рпыыыу ып порутуыцу ыолотуфц ып ятптцц опучуыця ц оюцуытцюорпыыыу ып порышуыцу пюпштцчуяшоч
яоятпрляющуч юппоты пюофуяяцоыпльыых учупыых хпрутуыцч. Ортоюы пюцшлц ш рыротпы о цулуяо
опюпхыоятц слупошоч оюцуытпццц учупыых хпрутуыцч ып пюцшлптыоч хпюпштую потсоторшц япуццп
лцятор, ыуопхотцыоятц пюцрлучуыця пюпштцчуяшцх юппотыцшор ш пюупотпрпыцю япуццпльыых тця
ццплцы, потюупыоятц р юпхрцтцц у путущцх япуццплцятор уыуыцч пюупотыуятц яупя ц юухультпты
яроусо тюутп р пюофуяяцоыпльыоч яюуту (япыопюухуытпццц) ц опъуштцрыо оцуыцрпть юупльыыу рох
ыофыоятц яроусо тюутоуятюочятрп.
 :
, , , \r‹\b\b \r,  
, , ,  , , \b
Ррутуыцу
ьуяпплпыяцюорпыыоять яорюуыуыыосо юыышп
тюутп р Юояяцц пштупльып тля польшцыятрп юу
сцоыор ятюпыы уфу ып пюотяфуыцц поялутыцх
15–20 лут. Юпхюыр ыуфту тюупорпыцяыц шлю
чурых юппототптулуч ц туыц хыпыцяыц ц пюо
фуяяцоыпльыыыц ыпрышпыц, шотоюыу ыолотыу
япуццплцяты получпют р опюпхорптульыых уч
юуфтуыцях, пюупятятруют пыятюоыу тюутоу
ятюочятру ыолотуфц р яорюуыуыыоч Юояяцц.
Рыятюыу цхыуыуыця р ппхорых потхо
тпх юпхрцтця эшоыоыцшц тпшосо ыуспполцяп,
шпш союот ыояшрп, р яорошупыоятц я шюцхця
© † ­. ., ˆ“ . ., ˆ \f. . \b. 2016.
ыыыц ярлуыцяыц р ыпшуч ятюпыу опюуту
ляют рыяошую япуццфцчыоять этосо юусцо
ыпльыосо юыышп тюутп по шоышюутыыы тюу
порпыцяы юппототптулуч ш ыолотыы япуцц
плцятпы. «Юппототптулц, ыууторлутроюуыыыу
шпчуятроы пюофуяяцоыпльыоч потсоторшц яту
туытор ц рыпуяшыцшор, ряу чпщу рыыуфтуыы
полуу пштцрыо ршлючптьяя р опюпхорптульыыч
пюоцуяя р юпхыых фоюыпх: от чтуыця лушццч
рутущцыц япуццплцятпыц пюутпюцятцч, ры
плпты цыуыыых ятцпуытцч, то отшюытця ппхо
рых шпфутю, ояущуятрляющцх потсоторшу япу
ццплцятор пот цулурыу хппюояы пюутпюцятця
ып ппху уыцруюяцтутор… [1, я. 73].
Р шоыцу 2015 с. шпфутюп эшоыоыцшц тюутп ц
упюпрлуыця пуюяоыплоы Юлв цы. Т.
Плухпыорп
Г. О. Бпвкпв, А. А. Митвинюк, Т. А. Меднева
по хптпыцю Туппютпыуытп тюутп ц хпыятоятц
ыпяулуыця союотп ыояшры пюорулп шоыплушя
ыоу ыпучыоу цяялуторпыцу по пыплцху полофу
ыця ыолотуфц ып юыышу тюутп союотп ыояшры,
отыцы цх элуыуытор шотоюосо пыл пыплцх тюу
порпыцч юппототптулуч ш шпытцтптпы ып рп
шпытыыу юппочцу ыуятп цх чцялп лцц, р рох
юпяту от 14 то 30 лут.
Эцуышп получуыыых юу
хультптор ц поялуфцлп отпюпрыоч точшоч тля
ыппцяпыця тпыыоч ыпучыоч ятптьц.
ауоюця. ыолотуфыпя пухюппотццп:
яцтупцця р ыцюу
Р тпыыоч ятптьу юпяяыптюцрпютяя ыушото
юыу ояопуыыоятц ыолотуфыосо юыышп тюутп,
пюуфту ряусо — пот опохыпчуыыыы услоы хюу
ыця. Тля этосо пюоплуыу пухюппотццы яюутц
юояяцчяшоч ыолотуфц ялутуут поятпрцть р ыц
юороч шоытушят.
Рыяошцч уюоруыь пухюппотццы яюутц лцц,
попптпющцх р шптусоюцю «ыолотуфь…, ып яу
сотыяшыцч туыь ярляутяя пуяяпоюыыы фпштоы.
Эпщупюцхыпыыо ц то, что поюьпп я ыолотуфыоч
пухюппотццуч, поюофтпющуч рыяошцч уюоруыь
яоццпльыоч ыухпщцщуыыоятц ц ощущуыцу
яопятруыыоч ыуыуфыоятц, ыослп пы рыуятц ру
яоыыч ршлпт р юпхрцтцу ыцюороч эшоыоыцшц.
По ыптуюцплпы ыЭа, «яошюпщуыцу уюорыя пух
юппотццы яюутц ыолотуфц ып 1
% опуяпучцло
пы пюцюоят ыцюоросо РРП ртроу…
. Ролуу тосо,
ту, што уяпушыо ыпчпл тюуторую фцхыь, цыуют
ыуыьшцч юцяш тлцтульыоч пухюппотццы р опо
хюцыоы путущуы. «ыы ро ыыосоы рпуятую юпя
тюпчцрпуы эыуюсцю ц тплпыт ыолотосо по
шолуыця — ыпцполуу опюпхорпыыосо хп ряю
цятоюцю чулоручуятрп, — хпярцл ущу р 2004 с.
Туыуюпльыыч тцюуштою ыЭа гупы Яоыпрця. —
Юпяшцюуыцу рохыофыоятуч ыолотых лютуч
р поцяшу ц яохюпыуыцц тояточыоч хпыятоятц
фцхыуыыо рпфыо тля тоятцфуыця дулуч тыяя
чулутця, яфоюыулцюорпыыых ЭЭь…
­ \b… — \r  \b
… \b . \b.
\n   \b \r \r“ 
\r\b \b\b \r  
  \b \r \b\b 
€/05.2–4/15 10.07.2015. .: 2015. \f. 4–14 [-
 \b\b]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=25790344
( …: 21.05.2016). \b \b 
\r\b\b \b  \b\b:
†
. — , ˆ“
. — 
\b \b\r, ˆ
. — \b\r.
Global Employment Trends for Youth, 2004. Geneva:
International Labor OŸce. 2004.
 .
По тпыыыы ыЭа, р ыцюу ошоло 75 ылы ыоло
тых лютуч р рохюпяту от 15 то 24 лут ярляютяя
пухюппотыыыц. Р фрюопу цх чцяло тоятцсло
5,5 ылы чул., р тоы чцялу р ятюпыпх — члуыпх
фрюопучяшосо яоюхп — 4,6 ылы чул
. Р 2014
с.
ыолотуфыпя пухюппотццп яоятпрляут 22
%, что
р трп юпхп пюурышпут толю пухюппотыых яюутц
рхюоялых. Р Юояяцц уюоруыь пухюппотццы яюутц
ыолотых лютуч рышу, чуы р ыцюу р цулоы ц р
фрюопу, ыо ыу шюцтцчуы, уялц усо яюпрыцрпть
я Тюуццуч цлц Цяппыцуч. ыуфту туы ыутюуто-
уятюоуыыоу ыолотоу пошолуыцу — это ыу тольшо
поярлуыцу лютуч, ыу руюящцх р яроц яцлы,
ыо тпшфу почрп тля юоятп шюцыцыосуыыоятц р
опщуятру
ыуфтуыпюотыпя оюспыцхпцця тюутп, руту
щпя «ыолотуфыую ятптцятцшу… я 1;;1 с., фцш
яцюуут, что ыппюяфуыыоять р этоы ропюояу рох
ыцшлп ущу р 2008 с. Р юухультпту этосо ятюпыы
фЯ уфусотыо туюяют 1,2
% яроусо РРП цх-хп «по
туюяыыосо пошолуыця… ыцсту ыу юппотпющцх
ц ыу учпщцхяя ыолотых лютуч. ффуыутульыо
этп шптусоюця ыпяулуыця опхотцтяя эшоыоыцшу
фрюояоюхп р 3 ылют урюо (юпяхоты ып ряурох
ыофыыу сояутпюятруыыыу пояопця ц потуюц от
яыцфуыця уюорыя пюоцхротятрп).
Пюпштцчуяшц ро ряух ятюпыпх пюоплуыпы
птпптпццц ыолотуфц утуляутяя порышуы
ыоу рыцыпыцу. апш, р фрюопучяшоы яоюху ущу
р 200; с. пыл пюцыят тошуыуыт «ыолотуфыпя
ятюптусця фЯ: цыруятцюорпыцу ц юпяшцюуыцу
полыоыочцч…
, шотоюыч ыпчцыпутяя ялорпыц:
«Рутущуу фрюопы хпрцяцт от ыолотуфц, туы
ыу ыуыуу, тля ыыосцх ыолотых лютуч рохыоф
ыоять пюууяпуть р фцхыц ыпхотцтяя пот усюо
хоч…. Пюутлофуыыпя р усо юпышпх ятюптусця пп
хцюуутяя ып трух потхотпх:
рлофуыцу яюутятр р птпптпццю ыолотосо
пошолуыця ц юоят усо яоццпльыосо ц эшоыоыц
чуяшосо плпсополучця;
2015 ¯™e employment and Social Developments in Europe
(ESDE)¤. Brussels, 21 Jan. 2016. [Electronic resource]. URL:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16–93_en.htm (date of
accesse 30.08.2016)
† \b  \r “…
\b” // \b\b \r\b . \b\b \r
Ž. ., 2016. [ \b\b]. URL: http://svt-
iov.ru/publications/item/66-unemployment-among-young-
people.html ( …: 21.05.2016).
Global Employment Trends for Youth, 2004. Geneva:
International Labor OŸce, 2004.
† \b  \r “…
\b” // \b\b \r\b . \b\b \r
Ž. . 2016 [ \b\b]. URL: http://svt-
iov.ru/publications/item/66-unemployment-among-young-
people.html ( …: 21.05.2016).
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
тулусцюорпыцу пюутятпрцтуляы ыоло
туфц полуу шцюошцх опщуятруыыых полыоыо
чцч р цулях опыорлуыця яоццуып ц усо ппхорых
цуыыоятуч.
ето шпяпутяя Юояяцчяшоч вутуюпццц, то,
по поялутыцы тпыыыы Юояятптп, ыолотуфь то
25 лут яоятпрляут яюутц пухюппотыых 28,2
лтот уюоруыь рышу, чуы р яюутыуы по фрюопу
%), ц яопоятпрцы я пошпхптуляыц тпшцх
урюопучяшцх ятюпы, шпш Польшп ц Ролспюця —
% ц 27,1
% яоотрутятруыыо. Рыуяту я туы р
юяту ятюпы — члуыор фЯ уюоруыь пухюппотццы
яюутц ыолотых р юпхы рышу: р Цяппыцц оы то
ятцс 56,5
%, р Тюуццц — 57,6
%, р Поютусплцц —
%, р Ялорпшцц — 35,8
%, р Цтплцц — 37,1
Цяялуторпыцу пртоюор пошпхпло, что ояыор
ыыыц фоюыпыц ыолотуфыоч пухюппотццы р
союоту ыояшру ярляютяя ятюуштуюыпя ц хпяточ
ыпя пухюппотццп, утульыыч руя шотоюых р оп
щуч чцялуыыоятц эточ шптусоюцц пухюппотыых
яоятпрляут пюцыуюыо 85
%.
Поялутыцу 20 лут пюоплуыу пухюппотццы
яюутц ыолотуфц ц опуяпучуыця хпыятоятц ып
юыышу тюутп поярящуыы ыпучыыу цяялуто
рпыця ыыосцх отучуятруыыых ц хпюупуфыых
эшоыоыцятор ц яоццолосор: П.
Руютьу [2, 3],
Тцтшоряшоч, [4, 5], Р.
а.
Лцяоряшосо [6, 7],
шотоюыч отыцы цх пуюрых тпл опюутулуыцу
поыятця «ыолотуфь…, а.
Ппюяоыяп [8, ;], рыту
лцршусо ыолотуфь шпш япыоятоятульыую яо
ццпльыую сюуппу. Цх яорюуыуыыых цяялуторп
ыцч ялутуут рытулцть юппоты ы.
Роюоыы [10],
Толсороч, Ц.
Фушороч [11], ф.
Орюпыороч,
цяялуторпршцх ропюояы рлцяыця опюпхорп
ыця ып полофуыця ыолотуфц ып юыышу тюутп,
ц м.
Руюппхоряшоч [12], а.
Э.
Юпхуыороч [13],
Тыурпшуроч [14], Р.
Ропшорп [15] ц юятп
тюусцх.
фрюопучяшпя ц юояяцчяшпя ыпучыпя опщу
ятруыыоять хптпутяя ропюояоы, путут лц то
ятпточыо тля уяпухп ып юыышпх тюутп ыоло
туфц цыруятцццч р шрплцфцшпццю, ыопцль
ыоять ц цхыуыуыцч тюуторосо хпшоыотптуль
ятрп. Тпыыпя ятптья юпяяыптюцрпут пюоплуыы
\n \r ” \b\b, \b  
     \b 
“\b \b \b,  \b Ž \b
\b, … \b\b ’ 
Ž, \r 85
An EU Strategy for Youth — Investing and Empowering.
Г. О. Бпвкпв, А. А. Митвинюк, Т. А. Меднева
Получуыыыу юухультпты
Юпяяыотюцы, шпшцу уялорця спюпытцюуют
тюутоуятюочятро ыолотосо япуццплцятп р ою
спыцхпццц, сту юппотпут юуяпоытуыт, р союоту
Эяыорыыыц пюцоюцтутпыц тля юппототпту
луч хтуяь ярляютяя хоюошпя опучпуыоять юу
япоытуытор (22,3
%) ц уюоруыь цх пюофуяяцо
ыпльыых хыпыцч ц шоыпутуыццч (21,7
Ропюушц пытующуыу ыыуыцю, очуыь ыцхшцу
хыпчуыця цыуют тпшцу пошпхптулц, шпш тцплоы
пюуятцфыосо учупыосо хпрутуыця (6,3
%), яряхц
хыпшоыятрп ц юушоыуытпццц (2,3
%). ьушотоюоу
цяшлючуыцу цх опщуч туытуыццц яоятпрцл тп
шоч рцт туятульыоятц, шпш хтюпроохюпыуыцу,
сту польшоу хыпчуыцу пюцтпутяя хоюошуыу
рыушыуыу рцту (25,5
%) ц ыпрышпы эффуштцр
ыосо рхпцыотучятрця я тюусцыц лютьыц ц яп
ыопюухуытпццц. Яшоюуу ряусо, это яряхпыо я
туы, что уюоруыь потсоторшц ыолотых япуцц
плцятор р ыутцццыяшцх опюпхорптульыых уч
юуфтуыцях союотп ыояшры, тп ц Юояяцц р цулоы
яуччпя шюпчыу ыцхош. Хтюпроохюпыуыцу шпш рцт
туятульыоятц ряу польшу шоыыуюццплцхцюу
утяя, что пюцротцт ш тоыу, что полуу рпфыыы
тля ыутцшп ятпыорцтяя фулпыцу ыплптцть хо
юошцч шоытпшт я ппццуытоы ро цхпуфпыцу фп
лоп ып ыцхшоу шпчуятро ыутцццыяшосо опялу
фцрпыця ыпяулуыця.
вюоруыь хтоюорья ц тцплоы пюуятцфыосо
опюпхорптульыосо учюуфтуыця польшу ряусо
цуыятяя р яфуюу сояутпюятруыыосо упюпрлуыця
— 20,0 ц 10,0
% рыпоюор юуяпоытуытор-юппото
тптулуч. Хыпыцу цыоятюпыыосо яхышп польшу
ряусо цуыцтяя р пюоыышлуыыоятц тюпыяпоюту
ц ятюоцтульятру (12,2
%), п рлптуыцу цыфоюып
ццоыыыыц тухыолосцяыц — р ыпушу ц опюпхо
рпыцц (25,0
% опюошуыыых юппотыцшор шптюо
рых ялуфп оюспыцхпццч).
Р оюспыцхпццях ыплосо пцхыуяп польшоу
хыпчуыцу пюцтпутяя шоыыуыцшптцрыыы ып
рышпы шпытцтптп ц усо хоюошуч опучпуыоятц.
Яуыыпюыоу шолцчуятро рыпоюор этосо шпчуятрп
шпш хыпчцыосо яоятпрцло 53,4
%. Р шюупыоы ц
яюутыуы пцхыуяу юппототптулц пюутпочцтпют
ятпытпютыыу тля ряуч рыпоюшц пюцоюцтуты.
ьушотоюыу юпхлцчця ро ыыуыцц юуяпоытуы
тор ц юппототптулуч яоятоялц р ялутующуы:
ыплцчцу тцплоып пюуятцфыосо учупыосо опюп
хорптульыосо учюуфтуыця ц хыпыцу цыоятюпы
ыосо яхышп хыпчцтульыо рышу цуыцрпютяя ыо
лотыыц япуццплцятпыц, чуы юппототптуляыц,
ыпрышц эффуштцрыосо опщуыця очуыь цуыятяя
юппототптуляыц ц ыутооцуыцрпютяя пюутуы
туытпыц ып рпшпытыыу юппочцу ыуятп, ыплцчцу
яряхуч ц хыпшоыятр ыолотыу япуццплцяты оцу
ыцрпют хыпчцтульыо рышу, чуы потуыццпль
ыыу юппототптулц.
Юпяяыотюцы тупуюь ояыорыыу ппюьуюы, ры
хырпющцу хптюутыуыця я тюутоуятюочятроы
ыолотых япуццплцятор р союоту ыояшру.
Эяыорыыыц пюцчцыпыц хптюутыуыцч, по
ыыуыцю юппототптулуч, ярляютяя хпрышуыыыу
хпюплптыыу офцтпыця (2;,5
%), ялппыч уюоруыь
пюофуяяцоыпльыоч потсоторшц (21,2
%) ц ыуфу
лпыцу, р пюцыццпу, юппотпть (15,;
%). Р яуыыу
этц пошпхптулц яоятпрляют 66,6
%. ьушотоюыу
юпхлцчця цыуют ыуято по оттульыыы рцтпы
туятульыоятц. апш, юппототптулц цх яфую пюо
ыышлуыыоятц, тюпыяпоютп ц ятюоцтульятрп от
ыучпют тпшцу трп ппюпыутюп, шпш ыцхшцч уюо
руыь юпхрцтця ыпрышор эффуштцрыосо рхп
цыотучятрця я тюусцыц лютьыц ц япыопюу
хуытпццц, п тпшфу ыуфулпыцу юпхрцрптьяя ц
опучптьяя — по 14,8
%. Пюутятпрцтулц яфуюы
уялус ц тоюсорлц ячцтпют ояыорыыыц пюцчц
ыпыц хптюутыуыцч пюц тюутоуятюочятру ыуэф
фуштцрыыу сояутпюятруыыыу пюосюпыыы пот
туюфшц ыолотых япуццплцятор (14,;
По цтоспы рышуцхлофуыыосо ыофыо яту
лпть рырот, что цх тюух ояыорыых пюцчцы, хп
тюутыяющцх тюутоуятюочятро ыолотых япу
ццплцятор р союоту ыояшру, тру ыояят, пухуя
лорыо, пяцхолосцчуяшцч хпюпштую ц яряхпыы
я ыуптушрптыоч потсоторшоч ыолотуфц ш яп
ыоятоятульыоч фцхыц ц юуплцяы юояяцчяшоч
тучятрцтульыоятц.
По юухультптпы опюояп пыло уятпыорлуыо,
что р ыпятоящуу рюуыя толфыы тулпть япыц
ыолотыу япуццплцяты, по ыыуыцю юппототп
тулуч, тля яроусо уяпушыосо тюутоуятюочятрп р
союоту ыояшру.
Р сюуппцюоршу юуяпоытуытор по рцту туя
тульыоятц цыуютяя яущуятруыыыу юпхлцчця ро
ыыуыцях юппототптулуч по этоыу ропюояу. фялц
пюутятпрцтулц пюоыышлуыыоятц, ятюоцтуль
ятрп, тюпыяпоютп ц яфуюы уялус ячцтпют, что
ыолотуфь толфып цыуть ыотцрпццю ш лцчыоыу
юпхрцтцю ц фулпыцу юппотпть, то р тюусцх яфу
юпх пюофуяяцоыпльыоч туятульыоятц пюурплц
юорплц отруты, яряхпыыыу я ыплцчцуы чурятрп
пуюяоыпльыоч отрутятруыыоятц хп ярою яутьпу,
ыотцрпццуч ш хоюошуч учупу, пштцрыоыу пору
туыцю ып юыышу тюутп, ыотцрпццуч ш пюофуя
Юушоыуытпццц юппототптулуч тля учупыых
хпрутуыцч р цулоы ыофыо яруятц ш ялутую
щцы ыоыуытпы: опюпхорптульыыу учюуфтуыця
толфыы тпрпть яорюуыуыыыу хыпыця ц ыпрышц,
п тпшфу поттуюфцрпть шоытпшты я юппототпту
ляыц, ояопуыыо р чпятц пюорутуыця пюоцхрот
ятруыыоч пюпштцшц ц пюцрлучуыця пюпштцшор ш
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
пюорутуыцю хпыятцч яо ятутуытпыц ц учпщц
ыцяя. Эттульыыу юуяпоытуыты, ояопуыыо цх
яфуюы хтюпроохюпыуыця, пшцуытцюорплц рыц
ыпыцу ып поюьпу я шоююупццуч р учупыых хпру
туыцях: цх рыпуяшыцшц цыостп пюоято пюоплп
чцрпют полофцтульыыу оцуышц, п ыу пюцопюу
тпют ыуопхотцыыу цы р путущуч фцхыц хыпыця
ц пюпштцчуяшцу ыпрышц.
ето шпяпутяя ропюояор, яряхпыыых я пюофуя
яцяыц, спюпытцюующцыц тюутоуятюочятро ыо
лотых япуццплцятор р союоту ыояшру, то р оя
ыорыоы хтуяь пюурплцюуют хппюояы ып IT-
япуццплцятор, цыфуыуюор ц ыуыутфуюор по
пюотпфпы. Ряу это, пухуялорыо, толфыо учцты
рптьяя пюц юпяпюутулуыцц шоытюольыых ццфю
пюцуып ып пютфутыыу ыуятп р союоту ыояшру.
ауы полуу что япуццфцшп цяялутууыосо юу
сцоып ыпятольшо рыюпфуыып, что, хп цяшлю
чуыцуы IT-япуццплцятор, рыпою юппототпту
луч рыхотцт хп юпышц пуюучыя пюцоюцтутыых
пюофуяяцч, утруюфтуыыосо Поятпыорлуыцяыц
Пюпрцтульятрп Юояяцчяшоч вутуюпццц.
фялц юпяяыотюуть тюупорпыця юппототпту
луч ш ыолотыы япуццплцятпы, то ыофыо отыу
тцть, что хп поялутыцу 10 лут оыц яущуятруыыо
апш, яослпяыо опюояу (услуплуыыыу цытую
рью), пюорутуыыоыу Цыятцтутоы яюпрыцтуль
ыых яоццпльыых цяялуторпыцч (дфЯЯЦ) 12 лут
ыпхпт, ояыорыыу тюупорпыця юппототптулуч ш
ыолотыы япуццплцятпы пылц ялутующцу: ып
лцчцу яорюуыуыыых пюофуяяцоыпльыых хып
ыцч ц ыпрышор, япояопыоять ш опучуыцю.
Эцуыцрпя уюоруыь потсоторшц ыолотых япу
ццплцятор 12 лут ыпхпт, юппототптулц р цулоы
пылц уторлутроюуыы туы опъуыоы ппхорых,
ояопуыыо туоюутцчуяшцх, хыпыцч шотоюыу рчу
юпшыцу рыпуяшыцшц получпют р рухпх. Р ыуыь
шуч ятупуыц юппототптулц пылц торольыы япу
ццпльыыыц хыпыцяыц, шотоюыу, по ыыуыцю юу
япоытуытор, хпчпятую отоюрпыы от юуплцч яо
рюуыуыыосо пцхыуяп ц пюоцхротятрп. ыыосо
ыпюушпыцч рыхырплц пюофуяяцоыпльыыу ып
рышц ц лцчыоятыыу шпчуятрп ыолотых яотюут
\b\r „\b \b\b\b  5
 2014 . N 755-.
­\r\b  . \f\b \b\b
 ”   \b \r\b
 \b\b\bŽ  // \t\b \bŽ \b
Ž \b\b ( •\f\f\t). ., 2004. [
\b\b]. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&es
rc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjir_6YsI3KAhUF7
nIKHW76CbgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fedu.tltsu.
ru%2Fsites%2Fsites_content%2Fsite125
%2Fhtml%2Fmedia26
%2Fanalitik.doc&usg=AFQjCNGufxtJUGfa3xv2q6PfC7M
Tj5u5hA&cad=rjt ( …: 21.05.2016).
ыцшор. Ряу ыояшоряшцу юппототптулц отыучплц
ыцхшую ыотцрпццю рыпуяшыцшор, ыутоятпточ
ыую ыпцулуыыоять ып пюофуяяцоыпльыоу юпх
рцтцу ц шпюьуюыыч юоят. Шюоыу тосо, опюо
шуыыыу пюутятпрцтулц юояяцчяшцх шоыппыцч
пюпштцчуяшц утцыотушыо фплорплцяь ып ыусо
торыоять ыолотых япуццплцятор ш шоыпытыоч
юппоту, ыууыуыцу пюупотыуятц яупя ц юухуль
тпты яроусо тюутп р пюофуяяцоыпльыоч яюуту.
Ц, по ыыуыцю польшцыятрп юппототптулуч,
юпхрцрпть у ыолотых япуццплцятор яоотрут
ятрующцу шпчуятрп ц ыпрышц толфыы цыуыыо
учупыыу хпрутуыця.
Пюуоплптпыцу тпшцх оцуыош рыярцл пюо
рутуыыыч пртоюпыц яорюуыуыыыч опюоя.
Рохыцшпут уятуятруыыыч ропюоя: почуыу хп по
ялутыцу 12 лут р Юояяцц пюпштцчуяшц ыцчусо ыу
цхыуыцлояь р плпыу потсоторшц ыолотых япу
ццплцятор? Р чуы пюцчцып тосо, что ряу хыпют
польыыу ыуятп р оплпятц пюофуяяцоыпльыосо
опюпхорпыця, ц ыцшто тпфу ыу пытпутяя цх
лучцть?
Этып цх слпрыых пюоплуы рыяшусо ц яюут
ыусо пюофуяяцоыпльыосо опюпхорпыця р
ыояшоряшоы ыуспполцяу — ыуяоотрутятрцу шп
чуятрп потсоторшц рыпуяшыцшор юупльыыы
тюупорпыцяы юппототптулуч. лто отыояцтяя шпш
ш шрплцфцшпццц, тпш ц ш чцялуыыоятц рыпуяшп
уыых япуццплцятор, что р хыпчцтульыоч яту
пуыц ц опуялпрлцрпут ятюуштуюыыч рцт ыоло
туфыоч пухюппотццы.
лтп пюоплуып опъуштцрып ц ыу ыофут пыть
юушуып отыоыоыуытыо.
Пюпштцчуяшцу юушоыуытпццц
Ятюуштуюп ряух рцтор опюпхорптульыых уя
лус р ыояшру толфып пыть птпптцюорпып р поль
шуч ятупуыц ш потюупыоятяы юусцоыпльыосо
юыышп тюутп, п ыу Юояяцчяшоч вутуюпццц р цу
лоы, пюцчуы, р пуюрую очуюуть, ып пуюяпуштцр
ыыу потюупыоятц союотп, п ыу тушущцу.
Ш яофплуыцю, р ыпятоящцч ыоыуыт пюпштц
чуяшц ряу учупыыу хпрутуыця соторы потсотпр
лцрпть люпых япуццплцятор, лцшь пы ып это
пыл плптуфуяпояопыыч япюоя. Ш этоыу цх опя
хырпют тушущуу фцыпыяороу полофуыцу ц яу
щуятрующпя яцтупцця я яошюпщуыцуы пютфут
ыосо фцыпыяцюорпыця яцятуыы опюпхорпыця ц
ыпушц р цулоы. Пюоплуып роятюупорпыыоятц пу
тущцх япуццплцятор отхотцт пюц этоы ып рто
юоч плпы, цпо оып ыу рлцяут ып ыптуюцпльыоу
плпсополучцу учупыых хпрутуыцч.
ыофыо пюутлофцть трп япояопп цяпюпрцть
тпыыоу полофуыцу.
Пуюрыч — это плпыцюорпыцу туятульыоятц
рухор р ояыорыоы ып ппху юусцоыпльыосо со
Г. О. Бпвкпв, А. А. Митвинюк, Т. А. Меднева
яутпюятруыыосо хпшпхп ып потсоторшу япуццп
лцятор я учутоы ятюптусцчуяшцх потюупыоятуч
юусцоыпльыосо юыышп тюутп. Шпчуятро потоп
ыосо плпыцюорпыця лусшо пюоруюцть. вюоруыь
тюутоуятюочятрп ыолотуфц по япуццпльыоятц
— это рпфыучшцч пошпхптуль, ып шотоюыч ялу
туут оюцуытцюорпть рухы. Цыуыыо оы ц толфуы
ып пюяыую рлцять ып опъуыы пютфутыосо фц
ыпыяцюорпыця ояыорыоч туятульыоятц учупыых
хпрутуыцч.
Ртоюпя рохыофыоять — пюуруытцрыпя пюо
фуяяцоыпльыпя оюцуытпцця ппцтуюцуытор. лто
шпяпутяя р польшуч ыуюу тух, што плпыцюуут оп
учптьяя ып плптыоч ояыору, тпш шпш р отлцчцу
от «пютфутыых ятутуытор… оыц рпюпру хп яроц
туыьсц рыпюпть люпую япуццпльыоять, ып
пюпрлуыцу ц пюофцль потсоторшц. Этыпшо ялу
туут ятюуыцтьяя ш тоыу, чтопы рыпою этот ряу
фу пыл ояохыпыыыы, ц цяхотцть шпш цх оцуышц
рохыофыоятуч яроусо путущусо тюутоуятюоч
ятрп, тпш ц цх опъуштцрыоч япыооцуышц яоп
ятруыыых япояопыоятуч.
вчцтырпя тпыыыу пюорутуыыосо ыпыц яо
ццолосцчуяшосо опюояп ыолотуфц ып улццпх
союотп ыояшры, ыофыо шоыятптцюорпть, что
польшцыятро юуяпоытуытор рыпцюпут путущую
пюофуяяцю цяхотя цх шюцтуюцур пуюяпуштцры
рыяошоч оплпты тюутп ц роятюупорпыыоятц ып
юыышу тюутп. Рухуялорыо, это ярцтутульятруут о
яуюьухыоятц потхотп яорюуыуыыоч юояяцчяшоч
ыолотуфц ш тпшоыу отрутятруыыоыу шпсу, шпш
рыпою пюофуяяцц, ц поыцыпыцц точ юолц, шото
юую оы цсюпут р цх путущуч фцхыуыыоч уяпуш
ыоятц. Этыпшо тплуу ыпятуппут яущуятруыыыч
юпхюыр ыуфту пюпсыптцчыоятью ыолотуфц пюц
рыпоюу путущуч пюофуяяцц ц цх пюутпочтуыц
яыц по отыошуыцю ш поятуплуыцю р шоышюут
ыыу пюофуяяцоыпльыыу учупыыу хпрутуыця.
Оыплцхцюуя р цулоы юухультпты пюутпочту
ыцч ппцтуюцуытор пюц рыпоюу учупыых хпруту
ыцч тля поятуплуыця, ыофыо яшпхпть, что яюутц
шюцтуюцур, ыппюпршцх ыпцпольшуу шолцчуятро
«солояор… опюошуыыых пылц «популяюыоять
рухп р юусцоыу…, «юпяшюучуыыыч пюуыт…, «утоп
ыоу туююцтоюцпльыоу юпяполофуыцу…, «тоятуп
ыоять пютфутыыч ыуят…. лто тошпхырпут ряу фу
пюцоюцтутыую оюцуытпццю яорюуыуыыоч ыо
яшоряшоч ыолотуфц яшоюуу ып уяпушыоу пояту
плуыцу р учупыоу хпрутуыцу, чуы ып получуыцу
роятюупорпыыоч пюофуяяцц.
Ятутуыты хпчпятую плохо пюутятпрляют
яупу япуццфцшу яроуч путущуч пюофуяяцц.
Поэтоыу по ыуюу шоышюутцхпццц цх пюутятпр
луыцч о ыуч р пюоцуяяу получуыця опюпхорпыця
толя оюцуытцюорпыыых юппотпть по цхпюпыыоч
япуццпльыоятц пптпут, по тпыыыы ыпшусо эшя
пюуяя-опюояп ятутуытор Юлв цы. Т.
Плухпыорп,
я 60
% ып пуюроы шуюяу, то 30
% ып поялутыуы.
ьцхшоу шпчуятро пюофоюцуытпццц ппюцоюц хп
тпут юпяхофтуыцу ыуфту ятюуштуюоч получпу
ыосо опюпхорпыця ц яотуюфпыцуы путущуч тюу
тороч туятульыоятц ыолотосо япуццплцятп. Р
яцлу чусо у ятутуытор отяутятруут толфыпя ыо
тцрпцця ш пюцопюутуыцю ыуфыых цы шоыпу
туыццч, тпфу уялц цы опуяпучцрпют рыяошцч
уюоруыь опюпхорпыця. Ятутуыты ып поялутыцх
этпппх опучуыця, шостп оыц р ояыорыоы ц юпх
рцрпют у яупя пюофуяяцоыпльыыу шоыпутуы
ццц, ятпыорятяя ряу ыуыуу ц ыуыуу ыотцрцюо
рпыыыыц ш учупу, потыуыяя юупльыыч пюоцуяя
уяроуыця хыпыцч ц ыпрышор ояроуыцуы плсо
юцтыор ятпчц эшхпыуыор ц хпчутор.
Яусотыя юппотп по пюофоюцуытпццц р союоту
ыояшру пюоротцтяя тоятпточыо фоюыпльыо, по
шюпчыу ыуюу, пух учутп пюосыохп потюупыо
ятуч р япуццплцятпх тосо цлц цыосо пюофцля.
Юупльыо тоятпточыо пюцуылуыоу шпчуятро пюо
фоюцуытпццц ыосут спюпытцюорпть тольшо шп
тюорыу ялуфпы хпцытуюуяорпыыых юппототп
тулуч. Р юпышпх опюпхорптульыоч туятульыоятц
этосо, ш польшоыу ыпшуыу яофплуыцю, ыу пюо
цяхотцт. Рухы опъуштцрыо эшоыоыцчуяшц ыу хп
цытуюуяорпыы р юпхрцтцц ц фуышццоыцюорп
ыцц тля ыуфт юусцоыпльыосо юыышп тюутп, п юп
пототптуляы пюощу торотцть цх рыпуяшыцшор
то ыуфыых цы шоытцццч, цяпольхуя яцятуыу
шоюпоюптцрыосо опучуыця.
Руяяпоюыо, цуль сояутпюятруыыосо юусу
лцюорпыця люпых пюоцуяяор — яохтпть оптц
ыпльыыу уялорця тля юпхрцтця пюутпюцыцып
тульятрп ц ыппюпрцть усо по путц, шостп рысот
ыыу тля яупъуштор юыышп юушуыця путут эф
фуштцрыы я точшц хюуыця юушуыця яоццпльыых
пюоплуы, цыующцхяя р юпышпх хоыы цх туя
тульыоятц [16].
Ш чцялу пухуялорыых пюцоюцтутор сояутпю
ятрп отыояцтяя фоюыцюорпыцу точ чпятц оп
юпхорптульыоч пюосюпыыы люпых учупыых хп
рутуыцч, шотоюпя опюутуляут ыцюороххюуычу
яшую потсоторшу япуццплцятор, цх опщушуль
туюыыч уюоруыь. лту чпять опюпхорпыця ыульхя
ыутооцуыцрпть ц р яорюуыуыыых уялорцях.
ьухпрцяцыо от получуыыоч пюофуяяцц ыоло
точ япуццплцят пополыяут тот шультуюыыч
ялоч опщуятрп, от шюусохоюп, ыцюороххюуыця ц
тухорыых шпчуятр шотоюосо ыупояюутятруыыо
хпрцяят ыппюпрлуыыоять юпхрцтця ятюпыы ц су
ыпыцятцчуяшцч хпюпштую пюуопюпхорпыцч.
Р то фу рюуыя ыуопхотцыо отыорюуыуыыо
юпхрцрпть пюофуяяцоыплцхпццю яцятуыы пот
соторшц шрплцфцццюорпыыых япуццплцятор р
рухпх ц шоюпоюптцрыых учупыых хпрутуыцях,
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
пюуфту ряусо — по хпшпху сояутпюятруыыых
учюуфтуыцч ц пцхыуя-ятюуштую. лшоыоыцшу
ятюпыы шпш рохтух ыуопхотцыо учпятцу уяпуш
ыосо пцхыуяп р опюпхорптульыоы пюоцуяяу. Р
эточ яряхц, пухуялорыо, ыпто фоюяцюорпть юп
поту по фоюыцюорпыцю пюофуяяцоыпльыых
шоыпутуыццч япуццплцятор р юпышпх отюпялу
рых юпыош шоыпутуыццч [17], шотоюпя похролцт
рыятюпцрпть яцятуыу потсоторшц рыпуяшыцшор
пюофуяяцоыпльыых учупыых хпрутуыцч р цыту
юуяпх юппототптулуч, п ыу я ослятшоч ып фцыпы
яорыу пошпхптулц рухор, шоллутфуч ц тухыц
шуыор. Р шоытушяту рышуцхлофуыыосо лосцч
ыоч ц пюпрцльыоч путут юпяшцюуыыпя потсо
торшп япуццплцятор р юпышпх ппшплпрюцптп ц
р ояыорыоы по опюпхорптульыыы пюосюпыыпы
пюцшлптыосо хыпчуыця, япояопятрующцы полуу
ояохыпыыоыу рыпоюу путущуч япуццпльыоятц ц
уу получуыцу р юпышпх ыпсцятюптуюы. Пюцчуы
фцыпыяцюорпыцу ып юусцоыпльыоы уюорыу оп
учуыця ппшплпрюцптп то поятуплуыця р ыпсц
ятюптуюу ыофут пыть шоыпцыцюорпыыыы хп
ячут сояхпшпхп цлц яюутятр пюутпюцятця, ып шо
тоюоы потоы путут юппотпть ыолоточ япуццп
лцят, цлц ып ояыору тоятупыосо ояыорыоч ыпяяу
ыпяулуыця опюпхорптульыосо шюутцтп.
ьпятпло рюуыя юупльыоч птпптпццц яц
ятуыы пюофуяяцоыпльыосо опюпхорпыця ш яо
рюуыуыыыы, п ущу лучшу — ш путущцы потюуп
ыоятяы юусцоыпльыосо юыышп тюутп.
Р уялорцях юыыочыоч эшоыоыцшц яцятуып
сояутпюятруыыосо юусулцюорпыця люпоч пюо
фуяяцоыпльыоч туятульыоятц толфып учцты
рпть цытуюуяы ыу уяюутыуыыосо потюупцтуля,
п шоышюутыосо юппототптуля, я усо хппюояпыц,
юупльыыыц рохыофыоятяыц ц потюупыоятяыц.
ыы ячцтпуы, что цыуут яыыял тцффуюуыцц
юорпть ряу рухы ыояшоряшосо юусцоып, ыухпрц
яцыо от фоюыы яопятруыыоятц, ып тру ояыор
ыыу шптусоюцц. Ялутуут, ыпшоыуц, пюцхыпть,
что яуччпя р ыояшру фуышццоыцюуют ыуполь
шоу шолцчуятро юупльыо шоышуюуытояпояоп
ыых опщуюояяцчяшцх уыцруюяцтутор, п тпшфу
ыухыпчцтульыоу чцяло рутущцх ц пюцхыпыыых
ыпучыых шшол. Рольшцыятро фу рухор союотп
ыояшры, п цх очуыь ыыосо, опъуштцрыо ыу яо
отрутятруют рышуцхлофуыыыы шюцтуюцяы ц
толфыы ыпхырптьяя юусцоыпльыыыц. Цыуыыо
цх ыпто р пуюрую очуюуть юуфоюыцюорпть, учц
тырпя потюупыоятц юусцоыпльыоч эшоыоыцшц.
Тояутпюятро толфыо фцыпыяцюорпть потсо
торшу р потопыых рухпх япуццплцятор, шотоюыу
ып япыоы тулу р опохюцыоы путущуы путут роя
тюупорпыы р ыуспполцяу.
Р союоту ыояшру рохыцшпут опъуштцрыпя ыу
опхотцыоять яохтпыця юусцоыпльыых уыцрую
яцтутяшцх шоыплушяор шпш топюорольыых опъ
утцыуыцч ыпучыых, опюпхорптульыых, пюоцх
ротятруыыых, цыыорпццоыыых, яоццпльыых
ц тюусцх учюуфтуыцч ц оюспыцхпццч юпхыосо
пюофцля, рутоыятруыыоч пюцыптлуфыоятц ц
фоюы яопятруыыоятц. Юусцоыпльыыч уыцрую
яцтутяшцч шоыплушя толфуы оплптпть пюпрпыц
ююцтцчуяшосо лццп ц пыть ыушоыыуючуяшоч
оюспыцхпццуч.
Юусцоыпльыыч уыцруюяцтутяшцч шоыплушя
— это пяяоццпцця, шотоюпя топюорольыо яох
тпутяя уу члуыпыц по яослпяорпыцю я футу
юпльыыыц (юусцоыпльыыыц) оюспыпыц упюпр
луыця опюпхорпыцуы. елуыы пяяоццпццц яо
хюпыяют япыоятоятульыоять ц пюпрп ююцтцчу
яшосо лццп.
Цяхотя цх опюпхорптульыых хптпч, руютц
шпльыпя ятюуштуюп юусцоыпльыосо уыцруюяц
тутяшосо шоыплушяп опяхптульыо толфып ршлю
чпть учюуфтуыця торухоряшоч потсоторшц,
рухы ц пртоыоыыыу ятюуштуюы поялурухоряшосо
ц тополыцтульыосо опюпхорпыця.
вчюуфтуыця торухоряшоч потсоторшц — это
пюофцльыыу шшолы ц лццуц, ряу рпюцпыты
потсоторцтульыыу шуюяор. Пуюроочуюутыоч
хптпчуч учюуфтуыцч торухоряшоч потсоторшц
толфып пыть ыу ятольшо потсоторшп ш ятпчу
фТл, яшольшо потрутуыцу учпщцхяя шшол ш оп
учуыцю р руху ц пюофоюцуытпцця, что путут
япояопятрорпть ояохыпыыоыу рыпоюу путущуч
пюофуяяцц.
Шпш пошпхплц ыпшц опюояы ятутуытор пую
росо шуюяп Юлв цы. Т.
Плухпыорп, юуяпоы
туыты пюпштцчуяшц утцыотушыо отыутцлц,
что хыпыцч, шотоюыу оыц получцлц р шшолу,
ыу хрптпут тля уяпушыосо опучуыця р уыцрую
яцтуту. Эыц цыуют туыпыыоу пюутятпрлуыцу
о япуццфцшу цхпюпыыоч цыц япуццпльыоятц.
Рутущцыц ыотцрпыц тля поятуплуыця р шоы
шюутыыч уыцруюяцтут пылц пюоято фулпыцу по
лучцть люпоу рыяшуу опюпхорпыцу ц рыяошпя
руюоятыоять поятуплуыця р шоышюутыыч рух.
Цыфоюыпцця оп уыцруюяцтуту польшцыятру
ялучпур пылп получуып ятутуытпыц цх япюп
рочыцшор ппцтуюцуытп. Поэтоыу оптцыпльыыы
рыхотоы цх яохтпршучяя яцтупццц путут оюсп
ыцхпцця трухсотцчыых потсоторцтульыых шую
яор, шпш очыых, тпш ц тцятпыццоыыых. Пюцчуы
оплптп хп опучуыцу толфып пыть юпхыоч ц
рпюьцюорптьяя р хпрцяцыоятц от цтосор пюут
рпюцтульыосо яопуяуторпыця р цулях юупльыосо
отпоюп тплпытлцроч ыолотуфц, р тоы чцялу ц р
тюусцх юусцоыпх Юояяцчяшоч вутуюпццц.
Яюутыуу тухыцчуяшоу опюпхорпыцу.
Ршлючуыцу
р яоятпр юусцоыпльыосо уыцруюяцтутяшосо шоы
плушяп шоллутфуч ц тухыцшуыор шпш усо пот
Г. О. Бпвкпв, А. А. Митвинюк, Т. А. Меднева
юпхтулуыцч р ыпятоящуу рюуыя тоятпточыо
ялофыо ояущуятрцть цх-хп цх юпхыоч потчц
ыуыыоятц ц тюусцх цяточыцшор фцыпыяцюорп
ыця опюпхорптульыоч туятульыоятц. Тля юусцо
ыпльыосо уыцруюяцтутяшосо шоыплушяп тпыыпя
пюоплуып ыофут пыть юушуып путуы опъутц
ыуыця этцх учупыых хпрутуыцч р ыыосоуюорыу
рыч уыцруюяцтутяшцч шоыплушя.
Рыяшуу пюофуяяцоыпльыоу опюпхорпыцу.
Пуюроочуюутыпя хптпчп р эточ оплпятц — шою
юуштцюоршп ряух опюпхорптульыых ятпытпютор
р яоотрутятрцц я тюупорпыцяыц рротцыых пюо
фуяяцоыпльыых ятпытпютор. лтп юппотп толфып
пюоротцтьяя тольшо я учпятцуы япуццплцятор-
пюпштцшор, тулусцюууыых юппототптуляыц ц
шптюорыыц псуытятрпыц.
Поялурухоряшоу опюпхорпыцу.
Ятюуштуюп по
ялурухоряшосо опюпхорпыця р юусцоыпльыоы
уыцруюяцтутяшоы шоыплушяу толфып опуяпучц
рпть рохыофыоять получуыця ртоюосо рыяшусо
опюпхорпыця, порышуыця пюофуяяцоыпльыоч ц
опщушультуюыоч шрплцфцшпццц, плптыых ятп
фцюорош (шоыяультпццч), опучуыця р пяпцюпы
туюу ц тоштоюпытуюу.
Ялутуут опяхптульыо уточыцть поыятця
«порышуыцу шрплцфцшпццц…, «ртоюоу рыя
шуу опюпхорпыцу…, «плптыыу шоыяультпццц….
Порышуыцу шрплцфцшпццц р ятпюоы поыцып
ыцц этосо туюыцып юуплцхуутяя тольшо пютфут
ыыыц оюспыцхпццяыц. Шоыыуючуяшцу ятюуш
туюы польшу оюцуытцюорпыы ып порышуыцу
шрплцфцшпццц шпш ыуопхотцыоу порышуыцу
уюорыя пюофуяяцоыпльыых хыпыцч шптюоросо
юухуюрп цлц тля пуюухотп яотюутыцшп ып ыорую
толфыоять, то уять порышуыцу шрплцфцшпццц
пуюяоыплп р тпыыоы шоытушяту уфу ыу охыпчпут
услуплуыцу усо хыпыцч тольшо р юпышпх отыоч
япуццпльыоятц. ьп ыпш рхслят, ыуопхотцып ц
юпхюппотшп яорыуятыо я шлючурыыц юппототп
туляыц ц пюосюпыыы порышуыця шрплцфцшп
ццц, по яотуюфпыцю плцхшоч ш ыРО, тля потсо
торшц путущцх топ-ыуыутфуюор.
Юусцоыпльыпя яцятуып потсоторшц рыяо
шопюофуяяцоыпльыых ыпучыых шптюор тофу
толфып рцтоцхыуыцтьяя. фу ояыорыоч хптпчуч
толфыо пыть яохтпыцу тцяяуютпццоыыых яо
рутор пюц польшцыятру рутущцх шпфутю, рох
ыофыо, ц хп ячут опъутцыуыця уяцлцч юусцо
ыпльыосо уыцруюяцтутяшосо шоыплушяп ц ып
учыо-цяялуторптульяшцх цыятцтутор ц цуытюор
по цх эффуштцрыоыу фоюыцюорпыцю.
Хпшлючуыцу
ыпяштппы поялутятрцч тюутыотоятупыо
ятц тояточыоч хпыятоятц хп юупуфоы (ыппюц
ыую, потуюц р яряхц я ыпяяорыыц пюотуятпыц
рыпуяшыцшор рухор р ятюпыпх фрюояоюхп р
2013 с., тюуторпя ыцсюпцця, яопюорофтпющп
яяя рыыырпыцуы пюофуяяцоыпльыосо шппцтплп
ятюпыы ц
пю.) ыуопхотцыо учцтырпть ро рыу
тюцюояяцчяшоч полцтцшу юусулцюорпыця юыы
шор тюутп р шоытушяту ыуфтуыпюотыосо рхпц
ыотучятрця [18, я. 454–456].
Р ыпятоящуу рюуыя р польшцыятру ятюпы юу
плцхуютяя ыпццоыпльыыу пюоушты, ыппюпр
луыыыу ып рыярлуыцу фпштоюор, рлцяющцх ып
уяпушыоять тюутоуятюочятрп ыолотых япуццп
лцятор [16]. Пюутятпрляутяя, что цхпуфпть ыыо
сцх ыусптцрыых яцтупццч ц ошцпош пюц тюу
тоуятюочятру ыолотых япуццплцятор ып юыышу
тюутп союотп ыояшры ыофыо хп ячут ялутующцх
Юпхрцтцу яцятуыы юупльыо тучятрующуч
пюофоюцуытпццц ыолотуфц, ыпчцыпя яо яюут
ыцх шлпяяор шшолы. Р эточ туятульыоятц ыо
сут пюцыцыпть пштцрыоу учпятцу шпш япыц ры
пуяшыцшц ц ятутуыты рухор, тпш ц пюупотпрп
тулц, япуццплцяты рухоряшцх псуытятр по тюу
тоуятюочятру, яотюутыцшц цуытюор хпыятоятц
ыпяулуыця ц пюутятпрцтулц шлючурых тля юу
сцоып юппототптулуч.
ьп ыпш рхслят, ыуопхотцыо шцюошоу рыу
тюуыцу ц яцятуыы яоццпльыо-пюофуяяцоыпль
ыоч птпптпццц ятутуытор. ьу тольшо шшолу ялу
туут поыоспть рыпуяшыцшпы поыять яроц рох
ыофыоятц р ояроуыцц путущуч пюофуяяцц, ыо
ц пюофуяяцоыпльыыы учупыыы хпрутуыцяы
цыуут яыыял полуу плотыо хпыцыптьяя яоцц
пльыо-пюофуяяцоыпльыоч птпптпццуч ятутуы
тор, оюцуытцюуяяь ып юухультпты цяялуторп
ыцч юусцоыпльыосо юыышп тюутп. Яусотыя яо
тучятрцу р тюутоуятюочятру рыпуяшыцшор яр
ляутяя рпфыыы ыппюпрлуыцуы оцуышц шпчуятрп
пюофуяяцоыпльыоч туятульыоятц опюпхорп
тульыых учюуфтуыцч, отыосо цх ояыорыых по
шпхптулуч шоышуюуытояпояопыоятц ц роятюупо
рпыыоятц учупыых хпрутуыцч. Р юяту ыояшор
яшцх рухор р учупыыч пюоцуяя уфу ршлючуыы
япуццпльыыу хпыятця по ропюояпы тухыолосцц
поцяшп юппоты, пюохофтуыця яопуяуторпыцч,
пюоротятяя ыпятую-шлпяяы по плсоюцтыпы по
цяшп юппоты. Ррутуыы фпшультптцрыыу шуюяы,
фоюыцюующцу ыпрышц эффуштцрыосо поцяшп
юппоты, ц пюпштцшуыы тюутоуятюочятрп, пюо
ротятяя яуыцыпюы-тюуыцысц по фоюыцюорп
ыцю ыпрышор уяпушыоч япыопюухуытпццц. лту
полухыую пюпштцшу ялутуут юпяпюоятюпыцть ып
ряу рухы ятолцчыосо юусцоып.
Ялутуут рплотыую хпыятьяя фоюыцюорп
ыцуы яцятуыы ыоыцтоюцысп юусцоыпльыосо
юыышп тюутп ц юыышп опюпхорптульыых уя
лус, поятояыыо пыплцхцюорпть яоотрутятрцу
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
япюояп ц пюутлофуыця юппочуч яцлы по пюо
фцлю ц уюорыю шрплцфцшпццц р юпхюуху япу
ццпльыоятуч (пюофуяяцч), отюпялуч, ыуыццц
ппльыых опюпхорпыцч юусцоып, п тпшфу цхучпть
пюцчцыы тцяпплпыяп япюояп ц пюутлофуыця ып
юыышу тюутп ц фпштоюы, рыхырпющцу хптюут
ыуыця р тюутоуятюочятру рыпуяшыцшор по по
лучуыыоч япуццпльыоятц.
Юусуляюыыч пыплцх пштупльыых пюоплуы
тюутоуятюочятрп рыпуяшыцшор опюпхорптуль
ыых учюуфтуыцч яусотыя толфуы рояпюцыц
ыптьяя шпш опяхптульыпя яоццпльыо-шультую
ыпя ыоюып пюц оюспыцхпццц опюпхорптульыосо
пюоцуяяп р пюофуяяцоыпльыоы учупыоы хпру
туыцц ц опюутулуыцц цулуяоопюпхыых опъуыор
усо пютфутыосо фцыпыяцюорпыця.
Рлпсотпюыоять
’ ’\rŸ \nŸ  \n \n ‘ ¥’ 
 \f’   \n\t  \n\n \r 
 \f. \n\f \r\f €ž, \f «€\n\t  \f
ž‘:  \r» \b
Япцяош
цяточыцшор
€
†., ¢\f
\n\b ”. ­ \b   \t-\r \b
   \b // Harvard Business Review. — 2012. — Š
Bourdieu
P., Boltanski
La production de l¬idéologie dominante. — P.: Demopolis, 2008. — 157 p.
Bourdieu
P.
Esquisse pour une auto-analyse. — P.: Raisons d¬agir éd, 2004. — 142 p.
\f\f
 \b \r‹\b\b   \bŽ \b‹ 
 \r‹\b\b \b\r // \t\b \b ‹ \b. — 2014. — Š
(126). — \f. 117–131. — (1. „ ,  ).
\f\f
\f \r‹\b\b  \r\b\b  // ­\b”  
\b\b. — Š
„\f
”.
\f . — \f„. : \f„‡ , 1996. — 361 c.
„\f
”.
Ž  \b  \b\b. — \f„. : \f„‡ , 2000. — 508 c.
Talcott
P.
On institutions and social evolution: selected writings / ed. by Leon H. Mayhew. — Chicago: University of
Chicago Press, 1982. — 356 p.
Talcott
P., Victor
Г. О. Бпвкпв, А. А. Митвинюк, Т. А. Меднева
Œ \n ƒ\n\r
—  \r\bŽ\bŽ ,  ‹ \r 
\b \b\b, \b\b\b ’\b \b . ‡. ­. „Ž (\b\b\b , 115054, .
\b, \f \r., 36; e-mail: [email protected]).
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region]. — 2016. — Vol. 12, Issue 4. — pp. 1102–1112
V. N. Bobkov
, A. A. Litvinyυk
, S. A. Lεdnεva
All-Russian Center of Living Standards (Moscow, Russian Federation)
Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russian Federation; e-mail: [email protected])
Rεθυiρεmεntσ of Emπloyερσ foρ Yoυng Sπεcialiσtσ and Iσσυεσ of Tηεiρ Tρaining
at tηε Edυcational Inσtitυtionσ: Rεgional Sπεci�city of Moσcow
Še subject-matter of the article is the study of the peculiarities of the youth labour market in such a speci‹c region of Russia
as the city of Moscow. Še topic of the work is connected to the adaptation of young specialists training system to the regional
requirements of the employers of Moscow. Še main hypothesis of the research assumes that Moscow is the atypical region of
Russia and it is inexpedient to apply criteria and methodological approaches, which are standard for our country, to its labour
market. As a method of the research, a selective survey of key employers of Moscow and respondents aged from 14 till 30 years
has been used. Še data of the sociological survey conducted by the authors have allowed to establish the following features of
the researched region: a respectively low level of youth unemployment compared with the whole Russia; focusing of employers
on such features of personnel as a good communicative skills learning ability, professional knowledge and competences. Moscow
employers donœt pay signi‹cant attention to such characteristics of young specialists as language and computer skills, computer
knowledge and the diploma of a prestigious educational institution. Še main diŒculties in ‹nding employment for young
specialists in the city of Moscow are: overestimated salary expectations; the weak professional training level and unwillingness,
in fact, to work. As a result of the survey, the practical ošers have been formulated. Šere are two directions of their application:
the ošers focused on the behaviour of the youth at a stage of their training and those ošers focused on the increase of a practical
component of the activity of professional educational institutions. Še authors came to conclusions about the need of a deep
orientation of educational institutions to the applied training for specialists, of practical workers for teaching special disciplines,
the development by future specialists their abilities to present themselves and the results of their work to the professional
environment (self-presentation skills) and to objectively estimate real opportunities of their employment.
Keywords:
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
Avramova, E. & Verpakhovskaya, Yu. (2006). Rabotodateli i vypuskniki vuzov na rynke truda: vzaimnyye ozhidaniya
Е. Г. Рюмина
 : . — 2016. — . 12, \r. 4. — \f. 1113–1122
doi 10.17059/2016–4–13
\n 330.15
\t\b \b-’\bŽ \r \b 
(\b, \b\b\b ; e-mail: [email protected])
ПКОМОГИЧЕТКИЕ АТРЕКТь ОЦЕОКИ КАЧЕТТГА зИИОИ
Ятптья поярящуып поцяшу пошпхптулуч, шотоюыу отюпфпют эшолосцчуяшцу уялорця фцхыц ц эшо
лосцчуяшоу порутуыцу ыпяулуыця ц ыосут пыть цяпольхорпыы р эшоыоыцчуяшоы пыплцху. То яцх пою
этп эшолосо-эшоыоыцчуяшпя хптпчп ыу юушуып. Рошутшцу ро ыыосцу эшоыоыцчуяшцу юппоты пошпхп
тулц рыпюояор ц япюояор рюутыых рущуятр р птыояфуюу ц ротыыу опъушты хпюпштуюцхуют рохтуч
ятрцу ып ошюуфпющую яюуту, шотоюоу пюоярцтяя р путущцх пуюцотпх рюуыуыц, ц ыу ыосут птушрптыо
отюпфпть уу яоятояыцу.
Юухультптоы ыоыцтоюцысп яоятояыця ошюуфпющуч яюуты яо ятоюоыы эшолосор ярляютяя, р
чпятыоятц, пошпхптулц пюоп рохтухп ц роты, пюурышпющцх пюутульыо топуятцыыу шоыцуытюпццц,
р опщуы чцялу цяялуторпыыых пюоп, рыюпфуыыыу р пюоцуытпх. Эыц уфу рошлц р юят ятптцятцчуяшцх
япоюыцшор. Р ятптьу пошпхпыы цх цулуяоопюпхыоять ц пюуцыущуятрп тля шоыппштыосо учутп яоято
яыця ошюуфпющуч яюуты р эшоыоыцчуяшцх цяялуторпыцях. Цхучуыы юусцоыпльыыу хыпчуыця рыпюпыыых
пошпхптулуч ц пюопыплцхцюорпыы юпхлцчыыу сцпотухы цх яцльыоч тцффуюуыццпццц.
Эяопо пштупльыо р ыпятоящуу рюуыя ррутуыцу эшолосцчуяшоч яоятпрляющуч р пошпхптулц шпчу
ятрп фцхыц ыпяулуыця ц, р тоы чцялу, р цытушя чулоручуяшосо юпхрцтця. Пюутлофуыо цяпольхорпть
пошпхптуль толц ыусптцрыых пюоп роты ц рохтухп р шпчуятру тополыцтульыосо, чутруютосо ялпспу
ыосо цытушяп чулоручуяшосо юпхрцтця. Пюутятпрлуыы юухультпты юпячутп эшолосцчуяшц яшоююуштц
юорпыыосо цытушяп чулоручуяшосо юпхрцтця тля ряух яупъуштор вутуюпццц, шотоюыч по юяту юусцоыор
яущуятруыыо отлцчпутяя от тюптцццоыыосо.
 :
’\b \r, ’\b \b, \r Ž , \b
, \b \b, \b \b , , \b\b “… \b, 
\b “…“ \b,  
Ррутуыцу
Яоятояыцу ошюуфпющуч яюуты ятпло опъуш
тоы цхучуыця эшоыоыцятор ц яоццолосор отыо
яцтульыо ыутпрыо, шостп рышло хп юпышц юпр
ыоруяыосо. Рольшцыятро оцуыош оп этоы рюу
ыуыыоы пуюцоту, пюутятпрлуыыых р лцтуюп
туюу, яояюутоточуыо ып 60-х сотпх пюошлосо
ятолутця. Рыуяту я ухутшуыцуы яоятояыця
ошюуфпющуч яюуты ятплц поярлятьяя ц пуюрыу
ыпучыыу цяялуторпыця по эшолосо-эшоыоыцчу
яшоч туыптцшу [1–6]. вфу полуу 50 лут ояыор
ыпя цупочшп цяялутууыых рхпцыояряхуч рысля
тцт тпш: «пюоцхротятро шпш цяточыцш хпсюях
ыуыця — ухутшуыцу яоятояыця ошюуфпющуч
яюуты — рохтучятрцу ып хтоюорьу ыпяулуыця….
Юпяяыптюцрпютяя тпшфу тпшцу полуу шоюотшцу,
хпышыутыу ып пюоцхротятру цупочшц: «пюоцх
ротятро шпш цяточыцш хпсюяхыуыця — ухутшу
ыцу яоятояыця ошюуфпющуч яюуты — пюоцхрот
ятро шпш юуццпцуыт хпсюяхыуыця…, п тпшфу рхп
цыояряхц р яцятуыу «яоятояыцу ошюуфпющуч
яюуты — хтоюорьу ыпяулуыця….
© “ •.­. \b. 2016.
апшцы опюпхоы, уялц юпяяыптюцрпть яоятоя
ыцу ошюуфпющуч яюуты р яоццпльыоы пяпушту,
то цытуюуя пюцшорпы ш ыуыу, р ояыорыоы, шпш ш
уялорцю фцхыц ыпяулуыця, эшолосцчуяшоч хп
юпштуюцятцшу шпчуятрп усо фцхыц.
ьпыыосо ыуыьшуу рыцыпыцу утуляутяя оп
юптыыы яряхяы р ушпхпыыых яцятуыпх, п цыуыыо,
юолц япыосо ыпяулуыця р ухутшуыцц яоятояыця
ошюуфпющуч яюуты. Хтуяь цыуютяя р рцту ыу
лошпльыыу цхъяыы эшолосцчуяшосо порутуыця
лютуч (тцпп пюояцть пуыпфшу ыцыо уюыы), п
яолцтпюыпя отрутятруыыоять ыпяулуыця хп яо
хюпыуыцу пюцюоты. Этыутцы, что ыпяулуыцу р
пяпушту усо эшолосцчуяшосо порутуыця ыуотыо
юотыо, р чпятыоятц рялутятрцу ыплцчця юпхыых
фоюы усо учпятця р пюоцхротятруыыых пюоцуя
япх ц усо отыошуыця ш яюутятрпы пюоцхротятрп.
Порутуыцу ряух сюупп ыпяулуыця р яорошупыо
ятц ц фоюыцюуут фпштцчуяшоу яоятояыцу пюц
юотыоч яюуты.
Рыпою пошпхптулуч тля хпюпштуюцятцшц
яоятояыця ошюуфпющуч яюуты
Яущуятруут ыыуыцу, торольыо уятояршу
уяя, что яоятояыцу ошюуфпющуч яюуты р юусцо
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
ыпх хпрцяцт от хпюпштуюп ц ыпяштппп цх пюоцх
ротятруыыоч туятульыоятц. Этыпшо юупльыоять
опюоруюспут тпшоу утруюфтуыцу.
Р шпчуятру хпюпштуюцятцшц рохтучятрця
пюоцхротятруыыоч туятульыоятц ып ошюуфп
ющую яюуту путуы юпяяыптюцрпть рыпюояы
рюутыых рущуятр р птыояфуюу ц япюояы р ро
тыыу опъушты. готя ялутуут потчуюшыуть, что
ып этппу рыпюояор ц япюояор уфу ыпплютпутяя
рлцяыцу ып этц эшолосцчуяшцу рохтучятрця яо
ятоюоыы чулорушп. апш, ып отыцх ц тух фу пюо
цхротятрпх (пыплосцчыых ыу тольшо по рцтпы
рыпуяшпуыоч пюотушццц, тухыолосцц пюоцх
ротятрп, ыо ц по хпюпштуюцятцшпы цяпольхуу
ыосо яыюья, усо эшолосцчыоятц ц
т.
т.) ыофыо
рятюутцть юпхыыу рыпюояы ц япюояы рялут
ятрцу ролюытпюцхып р пюорутуыцц юпхыых по
хпюпштуюу ц опъуыу очцятыых ыуюопюцятцч.
лто — пюцыую пюоярлуыця цыуыыо чулоручу
яшосо фпштоюп, тпш шпш р этоы ялучпу тюупорп
ыця ш опухрюуфцрпыцю отхотор отцыпшорыу ц
толфыы яоплютптьяя.
Тплуу пюутполофцы, что рыпюояы ц япюояы
— отцыпшорыу ып отыцх ц тух фу пюоцхрот
ятрпх, отыпшо ц р этоы ялучпу фоюыцюууыоу я
цх учпятцуы яоятояыцу ошюуфпющуч яюуты ыо
фут яущуятруыыо юпхлцчптьяя. лто пюоцяхотцт
цх-хп юпхыых фоыорых шоыцуытюпццч хпсюях
ыяющцх рущуятр р яюуту, юпхыых шлцыптцчу
яшцх уялорцч ц тюусцх опъуштцрыых фпштоюор.
ьо тпфу уялц ц этц фпштоюы ыу отлцчпютяя, уя
лорця фцхыц ыпяулуыця ыосут пыть юпхыыу.
ьппюцыую, уялц р отыоы юусцоыу пюоцхрот
ятро юпяполофуыо ып туююцтоюцц пояулуыцч,
п р тюусоы — р пюоыхоыу. апшцы опюпхоы, ры
пюояы ц япюояы ыуотыохыпчыо опюутуляют эшо
лосцчуяшцу уялорця фцхыц ыпяулуыця. Эыц хп
юпштуюцхуют рохтучятрцу ып яоятояыцу ошюу
фпющуч яюуты, ыо фоюыцюорпыцу этосо яоято
яыця пюоцяхотцт хп ячут рлцяыця ущу ыыосцх
тюусцх фпштоюор.
ьуяыотюя ып ряу этц ялофыоятц, юушуыцу
хптпчц ррутуыця эшолосцчуяшцх пошпхптулуч
фцхыц ц туятульыоятц ыпяулуыця р эшоыоыцчу
яшцч пыплцх ыуопхотцыо, пояшольшу пюцюотп ц
эшоыоыцшп туяыо рхпцыояряхпыы, ц цсыоюцюо
рпыцу этцх яряхуч р яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцх
цяялуторпыцях ыутопуятцыо. Р тпыыоч юппоту
поятпрлуып хптпчп поцяшп тпшцх хпюпштуюц
ятцш, шотоюыу отюпфпют эшолосцчуяшцу уяло
рця фцхыц ц эшолосцчуяшоу порутуыцу ыпяулу
ыця ц ыосут пыть цяпольхорпыы р эшоыоыцчу
яшоы пыплцху.
лшолосцчуяшцу пюоцуяяы очуыь ялофыыу, ц
цх ыотулцюорпыцу тюупуут пюорутуыця ыуф
тцяццплцыпюыых цяялуторпыцч, ппхцюующцхяя
ып хыпыцях ыу тольшо эшолосцчуяшоч ыпушц, ыо
ц ыутуоюолосцц, сцтюолосцц, хцыцц, пцолосцц
тю. Ш тпшцы пюоцуяяпы отыояцтяя ц рохтуч
ятрцу эшоыоыцшц ц опщуятрп ып ошюуфпющую
пюцюотыую яюуту. етопы отюпхцть, ыппюцыую,
шпш опюутулуыыыу рюутыыу рыпюояы цхыуыяют
яоятояыцу ошюуфпющуч яюуты, ыуопхотцыо ыо
тулцюорпыцу я учутоы ыыофуятрп эшоыоыцчу
яшцх ц пюцюотыых фпштоюор. Цыуыыо цх-хп этцх
ялофыоятуч ршлючуыцу эшолосцчуяшосо фпш
тоюп р яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцу цяялуторпыця
пошп что ыу цыуут юушуыцч, опуяпучцрпющцх
оцуышу шпчуятрп ыпяулуыця ц шпчуятрп фцхыц.
лшолосцчуяшцу уялорця, ыуяоыыуыыо, яр
ляютяя рпфыоч хпюпштуюцятцшоч шпчуятрп
фцхыц. Этыпшо оыц ыу рхотят р тюптцццоы
ыыч пуюучуыь пошпхптулуч, отюпфпющцх шпчу
ятро фцхыц, что пюоцяхотцт, ыуяоыыуыыо, цх-хп
ялофыоятуч, отыучуыыых рышу. Фулптульыо
цыуть отцы пошпхптуль, псюусцюорпыо хпюпш
туюцхующцч эшолосцчуяшцу уялорця шпчуятрп
фцхыц. ао фу отыояцтяя ц ш эшолосцчуяшоч хп
юпштуюцятцшу шпчуятрп ыпяулуыця.
ьп ыпш рхслят, шпчуятро фцхыц ц шпчуятро
ыпяулуыця отюпфпют уюоруыь фпштцчуяшосо хп
сюяхыуыця ошюуфпющуч яюуты. Этыпшо шолцчу
ятруыыо этот уюоруыь рыюпфпутяя юятоы пошп
хптулуч, отыояящцхяя, ро-пуюрых, ш юпхыыы цы
сюутцуытпы хпсюяхыуыця, ро-ртоюых, ш юпхыыы
точшпы туююцтоюцц. ьо тпшоч потхот, опять фу,
яущуятруыыо утяфуляут ятюуштуюу эшоыоыцчу
яшцх ыотулуч ц пюцуылуы р тух эшолосо-эшоыо
ыцчуяшцх ыотулях, р шотоюых ояыорыоч цулью
цяялуторпыця ярляутяя опцяпыцу эшолосцчу
яшцх пюоцуяяор. Р тпшцх ялучпях цыфоюыпцця
тля ыотулцюорпыця топырпутяя юпхюппотчц
шпыц япыоятоятульыо р юухультпту пюорутуыця
полурых цяялуторпыцч. Тля ршлючуыця фу эшо
лосцчуяшосо фпштоюп р ыыосопяпуштыыу цяялу
торпыця яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцх пюоплуы
тюупуутяя полуу шоыппштыоу пюутятпрлуыцу
эшолосцчуяшцх пюоцуяяор.
Тля этосо р юяту цяялуторпыцч цяпольхорп
лцяь уяюутыуыыыу пошпхптулц шоыцуытюпццч
рюутыых рущуятр р птыояфуюу ц ротыых опъуш
тпх, юпяячцтырпуыыу шпш отыошуыцу рыпюояор
ц япюояор ш опщцы юуяуюяпы роты ц рохтухп,
лцпо ш площптц туююцтоюцц. ьуопхотцыпя
тля этосо цыфоюыпцця яотуюфцтяя р ятптцятц
чуяшцх япоюыцшпх по юояяцчяшцы юусцоыпы.
Этыпшо юпяячцтпыыыу тпшцы опюпхоы яюутыцу
пошпхптулц хпсюяхыуыця ошюуфпющуч яюуты
ыосут яущуятруыыо цяшпхцть юупльыую эшоло
сцчуяшую опятпыоршу.
Этыутцы, что р тпыыоч ятптьу юпяяыптюц
рпютяя тольшо трп рцтп пюцюотыых яюут — пт
Е. Г. Рюмина
ыояфуюыыч рохтух ц поруюхыоятыыу ротыыу
юуяуюяы, р польшцыятру ялучпур опюутуля
ющцу опщцу эшолосцчуяшцу уялорця фцхыц
ыпяулуыця.
Яоятояыцу этцх пюцюотыых яюут шпш эшоло
сцчуяшцу уялорця фцхыц ыпяулуыця ыы пюутлп
спуы хпюпштуюцхорпть пошпхптулуы толц пюоп,
пюурышпющцх ПТШ, р опщуы чцялу цяялуто
рпыыых пюоп
. лтц пошпхптулц уфу пылц ця
польхорпыы ыпыц р цяялуторпыцях, пюутятпр
луыыых р ятптьях [7, 8]. Р тпыыоч юппоту пошп
хптуль ыусптцрыых пюоп ярляутяя ояыорыыы
опъуштоы цяялуторпыця. Рутут юпяяыотюуыы
ыу тольшо усо шолцчуятруыыыу хыпчуыця, ыо
тпшфу яотуюфпыцу, пюуцыущуятрп ц яфуюы
цяпольхорпыця.
Пошпхптуль толц ыусптцрыых пюоп рохтухп
ц роты: яотуюфпыцу, фпштоюы рлцяыця ц
Цхруятыо, что пюопы тля оцуышц ятупуыц
хпсюяхыуыця роты ц рохтухп пуюутяя ыу по
ряуыуятыо, п по рохтуху — р ыуятпх шоыппшт
ыосо пюофцрпыця ыпяулуыця, по роту р ыу
ятпх уу хппоюп цх отшюытых ротоуыор. Этяютп
ялутуут, ро-пуюрых, что тпшцу пюопы опюуту
ляют юупльыыу эшолосцчуяшцу уялорця фцхыц,
ц япы цяялутууыыч пошпхптуль толц ыусптцр
ыых пюоп ыофут юпяяыптюцрптьяя шпш эшолосц
чуяшцч цытцшптою шпчуятрп фцхыц. Ро-ртоюых,
р ушпхпыыых ыуятпх отпоюп пюоп шпчуятро роты
ц рохтухп толфыо уторлутроюять япыцтпюыыы
тюупорпыцяы ыухпрцяцыо от ппюпыутюор юпх
рцтця р юусцоыпх рюутыых пюоцхротятр. Пюц
‰Ž “… \b \b\b. .: \b\b, 2014;
‡\b\b  «‰ \b\b  Ž 
“… \b \b\b\b  2013 ». .:
„ , 2014.
юпхыущуыцц этцх пюоцхротятр отыцы цх осюп
ыцчуыцч ярляутяя рохтучятрцу ып ошюуфпю
щую яюуту. Р этцх уялорцях ыплцчцу пюоп, пюу
рышпющцх ПТШ, ыофыо отыуятц ш эшолосцчу
яшцы ыпюушуыцяы, топуяшпуыыы ропюушц цыу
ющцыяя рохыофыоятяы цх пюутотрюпщуыця,
п, ялуторптульыо, ыофыо юпяяыптюцрпть цх шпш
эшолосцчуяшцч пошпхптуль шпчуятрп ыпяулуыця,
пюофцрпющусо ып тпыыоч туююцтоюцц. Оыплцх
фпштцчуяшцх хыпчуыцч этцх пошпхптулуч пот
труюфтпут цх ыухпрцяцыоять от юпхрцтця хп
сюяхыяющцх яюуту пюоцхротятр р юусцоыпх:
ыпшяцыпльыыу цх хыпчуыця ыпплютпютяя р юу
сцоыпх, сту тпшцу пюоцхротятрп отяутятруют.
ьп юцяуышу 1 рцтыо, что р пятц юусцо
ыпх толя ыусптцрыых пюоп рохтухп, пюуры
шпющцх ПТШ, р опщуы чцялу цяялуторпыыых
пюоп польшу 10
%. лто — Юуяпуплцшп Тпсуятпы,
Юуяпуплцшп Цысушутця, Юуяпуплцшп гпшпяця,
Хпппчшпльяшцч шюпч (21
%), ыпсптпыяшпя
оплпять.
Пояшольшу юпяяыптюцрпуыыч пошпхптуль
ыу отюпфпут ятупуыь пюурышуыця ПТШ, то это,
ып пуюрыч рхслят, пюутятпрляутяя усо ыуто
ятптшоы. Пюопп пюцхыпутяя ыусптцрыоч, ыухп
рцяцыо от тосо, пюурышпут оып ПТШ ыухыпчц
тульыо, лцпо р туяятшц юпх. Этыпшо р поялутыуы
ялучпу, пюц хыпчцтульыоы пюурышуыцц ПТШ,
пюопы путут ыусптцрыыыц ц р тюусцх ыуятпх
цяялуторпыця рохтухп, плцхшцх ш пуышту ып
плютуыця ошоло цяточыцшп хпсюяхыуыця. апшцы
опюпхоы, пюц хыпчцтульыоы пюурышуыцц ПТШ
чцяло ыусптцрыых пюоп путут польшу, чуы пюц
ыухыпчцтульыоы пюурышуыцц.
ьутоятптшоы пошпхптуля, ып пуюрыч рхслят,
рыслятцт ц то, что ыу рытуляютяя полуу оппя
ыыу ц ыуыуу оппяыыу рюутыыу рущуятрп. ао
уять ыу юпхтуляутяя пюурышуыцу ПТШ ояопо
0102030405060708090
 ,
\r \f
. 1.
­ \n , \b €­, \n \b \n 2013 ., % ( \n —
\b) (‚\f  \b \f: \f \b ƒ. — „.: ƒ, 2014)
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
оппяыосо рюутыосо рущуятрп ц люпосо тюусосо,
ып шотоюоу ррутуыы ПТШ. ьо ц этот ыутоятптош
ыуяоятоятулуы, пояшольшу у рущуятр, юпхыых по
рюутыоятц, юпхыыу ц ПТШ. Руть пюопы по юпх
ыыы цысюутцуытпы яюпрыцрпютяя ыу я отыцы ц
туы фу топуятцыыы цх яотуюфпыцуы, п я юпх
ыыыц тля юпхыых рущуятр. Ц этц ПТШ шпш юпх
ц рхрушцрпют рюутыыу рущуятрп по цх оппяыо
ятц. ПТШ цхыуыяютяя по цысюутцуытпы хпсюях
ыуыця р ыцллцоыы юпх. Эяопо оппяыыу рущу
ятрп цыуют ПТШ, юпрыыу ыцллцоыыыы толяы
от утцыццы, п ыуыуу оппяыыу — яотыяы утц
ыцц. Поэтоыу-то ц оцуыцрпутяя шпчуятро пюоп
р отыояцтульыых пошпхптулях — отыошуыцуы
фпштцчуяшоч шоыцуытюпццц рюутыых рущуятр
ш ПТШ.
ыосут пыть рохюпфуыця ц по пороту тосо,
что пюопы пуюутяя ыу поряуыуятыо, п тольшо
р опюутулуыыых точшпх туююцтоюцц. ьо этц
точшц рыпцюпютяя ыу ялучпчыыы опюпхоы, п
яряхпыы цыуыыо я ыуятпыц пюофцрпыця ыпяу
луыця р ялучпу хпсюяхыуыця птыояфуюы лцпо я
ыуятпыц хппоюп роты тля пцтьуросо ротояыпп
фуыця ц ыпяяороч юушюупццц — р ялучпу хп
сюяхыуыця ротыых опъуштор. Получпутяя, что
цхыпчпльыо цяялуторпыцу пюоп ц пыло ыпцу
луыо ып оцуышу эшолосцчуяшцх уялорцч фцхыц
ыпяулуыця.
Пюопыплцхцюууы рыпюояы рюутыых ру
щуятр ц толю ыусптцрыых пюоп рохтухп ып
пюцыуюу Яруютлоряшоч оплпятц (тппл. 1). Шпш
рцтыо, толц пюоп, пюурышпющцх ПТШ, р оп
щуы чцялу цяялуторпыыых пюоп р пюоцуы
тпх пюутятпрляют яопоч ыупольшцу рулцчцыы.
Этыпшо ыпто цыуть р рцту, что р сот пуюутяя
тыяячц ц туяятшц тыяяч тпшцх пюоп. Р чпятыо
ятц, р Яруютлоряшоч оплпятц р 2013 с. цяялуто
рплояь 105654 пюопы (р 2010 с. — 142823 пюопы).
Поэтоыу тпфу тпшоч ыупольшоч пюоцуыт ыусп
тцрыых пюоп ыофут ярцтутульятрорпть о ыуплп
сопюцятыоч эшолосцчуяшоч опятпыоршу ро ыыо
сцх ыпяулуыыых пуыштпх.
Тпыыыу тпплццы 1 пошпхырпут, что, уялц
толя ыусптцрыых пюоп цхыуыялпяь р Яруютлоря-
шоч оплпятц р пуюцот 2008–2013 сс. полуу чуы
р 2 юпхп, то рыпюояы рюутыых рущуятр р птыоя
фуюу шолупплцяь по сотпы ыухыпчцтульыо: ыпш
яцыпльыыу рыпюояы р 2008 с. пюурышпют ыц
ыцыпльыыч цх опъуы р 2011 с. ып 20
%.
Пюорутуы пыплцх фпштцчуяшцх хыпчуыцч
пошпхптулуч толц ыусптцрыых пюоп по 83 яупъ
уштпы вутуюпццц хп 2008–2011 сс.
По тпыыыы хп 2011 с. чцяло пюоп рохтухп,
пюурышпющцх ПТШ, р пюоцуытпх от опщусо
чцялп цяялуторпыыых пюоп по юусцоыпы цх
ыуыяутяя р тцпппхоыу от 0,02
% р Юуяпуплцшу
ыоюторця то 26,8
% р Хпппчшпльяшоы шюпу.
апшпя юпхыццп полуу чуы р 1000 юпх толфып
пыть опъяяыуып.
Юпяяыотюцы сцпотуху о тоы, что пюурышу
ыцу ПТШ по рохтуху опуялорлуыо юпхрцтцуы
р юусцоыу хпсюяхыяющцх яюуту пюоцхротятр,
то уять хпрцяцт от хпюпштуюп ц ыпяштппп эшо
ыоыцчуяшоч туятульыоятц. лтп сцпотухп пюо
тцроюучцт рыяшпхпыыоыу рышу полофуыцю
о тоы, что получпют офцццпльыоу юпхюушу
ыцу ып ярою туятульыоять тольшо ту пюутпюц
ятця, рыпюояы шотоюых ыу хпсюяхыяют ошюуфп
ющую яюуту. фялц фу тпшоу ряу-тпшц ялучпутяя,
то пюцчцыпыц этосо ятпыорятяя ыу опъуштцр
ыыу опятоятульятрп, п эшолосцчуяшцу ыпюушу
ыця, топущуыыыу юушоротятроы пюутпюця
тцч. Р ялучпу, шостп чцяло пюоп, пюурышпющцх
ПТШ, ыы юпяяыптюцрпуы шпш хпюпштуюцятцшу
эшолосцчуяшосо порутуыця ыпяулуыця, ыофут
яыущпть то, что хтуяь эшолосцчуяшцу ыпюушу
ыця топуяшпют юушоротцтулц пюутпюцятцч, п
ыу ряу ыпяулуыцу.
Этыпшо, ро-пуюрых, юушоротцтулц пюутпюц
ятцч ярляютяя ыуотъуылуыоч чпятью ыпяулу
ыця. Эыц, шоыучыо фу, яоятпрляют ыуыьшую
чпять ыпяулуыця, ыо, руть, ыппюцыую, упцчятрп
яоруюшпут ущу ыуыьшу лютуч, отыпшо, ыуяыо
тюя ып это, ыы юпяяыптюцрпуы цх шпш рпфыую
хпюпштуюцятцшу шпчуятрп ыпяулуыця р плошу
пяоццпльыосо порутуыця.
Ро-ртоюых, р эшолосцчуяшцх ыпюушуыцях
рцыорпты ущу ц прторлптульцы (хпсюяхыуыцу
рохтухп тюпыяпоютоы), рлптульцы хуыульыых
учпятшор (ыуяпышццоыцюорпыыыу япюояы хп
сюяхыуыыых яточыых рот, яыыры я получ), фц
тулц (ыуяпышццоыцюорпыыыу ярплшц ц
т.
п.).
 1
‹ ‡, ’‰ €‹, ‰    \b \n
 2008–2013 \f\f., %
€ \n\r
 Ž \r Ž
­\b Ž …\b 
\b‹, \b. 
\t\b: \b\b. \f-’\b \r. \f. \b., 2009–2014; ‰Ž “… \b 
\b\b. .: \b\b, 2009–2014.
Е. Г. Рюмина
ьуяыотюя ып это, ряу-тпшц цяялутууы, шпш
яоотыояцтяя чцяло пюоп рохтухп, пюурышп
ющцх ПТШ (по отыошуыцю ш опщуыу чцялу
пюоп), я эшоыоыцчуяшоч туятульыоятью. Тля
этосо рояпольхууыяя получуыыыыц ыпыц юу
хультптпыц шлпятуюыосо пыплцхп 80 юусцоыор
(шюоыу ыояшры, Япышт-Путуюпуюсп ц еучуыяшоч
Юуяпуплцшц) по эшоыоыцчуяшцы пошпхптуляы
[;]. Юпяяыотюцы трп шлпятуюп ыпцполуу юпхрц
тых юусцоыор яыюьуроч ц опюппптырпющуч
япуццплцхпццц, п тпшфу шлпятую ыпцыуыуу эшо
ыоыцчуяшц юпхрцтых юусцоыор. Поятпрцы шпф
тоыу юусцоыу р яоотрутятрцу толю пюоп рох
тухп, пюурышпющцх ПТШ (тппл. 2).
Тпыыыу тпплццы 2 пошпхырпют, что ыпц
польшуу чцяло ыууторлутроюцтульыых пюоп —
р юусцоыпх, сту эшоыоыцчуяшпя туятульыоять
ыпцыуыуу пштцрыпя, ц р цулоы ыу пюоялуфцрп
утяя шпшоч-лцпо хпшоыоыуюыоятц цхыуыуыця
этосо пошпхптуля р юусцоыпх я юпхыыы уюорыуы
ц хпюпштуюоы эшоыоыцчуяшосо юпхрцтця.
апшцы опюпхоы, юусцоыпльыую тцффуюуы
ццпццю цяялутууыосо пошпхптуля ыульхя опъ
яяыцть отюпялурыы фпштоюоы.
Юпяяыотюцы, опюутуляутяя лц хпсюяхыу
ыцу рохтухп суосюпфцчуяшцы полофуыцуы юу
сцоыор. Ятптцятцшп ыу поттруюфтпут ц эту сц
потуху: рыутюц футуюпльыых ошюусор ыпплю
тпютяя тоятпточыо яцльыыу шолуппыця по
шпхптуля ыусптцрыых пюоп по рохтуху, тпш фу
шпш ц ыуфту юусцоыпыц юпхыых футуюпльыых
ошюусор.
Похофпя яцтупцця я пюоппыц роты, ыо этц
пошпхптулц цхыуыяютяя по юусцоыпы р полуу
шцюошоы тцпппхоыу, чуы по рохтуху: от 0
% р
Яыолуыяшоч ц Пяшоряшоч оплпятях, Шпппютцыо-
Рплшпюяшоч Юуяпуплцшу ц Юуяпуплцшу Рпшшою-
тоятпы то 100
% р гпыты-ыпыяцчяшоы пртоыоы
ыоы ошюусу. Шпш рцтцы, отяутятрцу ыусптцрыых
пюоп ыпплютпутяя р юусцоыпх, яущуятруыыо
юпхыых по эшоыоыцчуяшоыу юпхрцтцю. Оыплцх
тпыыых по ряуч яорошупыоятц юусцоыор, тпш
фу шпш ц тпыыых р тпплццу 2, ярцтутульятруут
оп отяутятрцц хпрцяцыоятц ыусптцрыых пюоп
роты от хпюпштуюп ц ыпяштппп юпхрцтця юусц
оыпльыоч эшоыоыцшц. ао фу япыоу ыофыо яшп
хпть ц о рлцяыцц суосюпфцчуяшосо полофуыця
юусцоыор ып хпсюяхыуыцу ротыых опъуштор.
Ррутуыцу эшолосцчуяшоч яоятпрляющуч
р цытушя чулоручуяшосо юпхрцтця
Пошпхптулц толц пюоп, пюурышпющцх ПТШ,
р опщуы чцялу пюорутуыыых пюоп пюутятпрля
ютяя птушрптыоч хпюпштуюцятцшоч шпш шпчу
ятрп ыпяулуыця, тпш ц шпчуятрп фцхыц.
Пояшольшу цытушяы чулоручуяшосо юпхрцтця
(ЦеЮ) [10, 11, 14, 15] пошп ущу ыцшпш ыу хпюпш
туюцхуют эшолосцчуяшцу уялорця фцхыц ыпяу
луыця, то юпяшцюцы цх р этцх цулях я поыощью
пошпхптулуч ыусптцрыых пюоп роты ц рохтухп.
ьп ппху тпыыых хп 2013 с. о толу пюоп, пюуры
шпющцх ПТШ, р опщуы чцялу цяялуторпыыых
по рохтуху ц роту р юпхюуху яупъуштор
вутуюпццц ыпыц пылц поятюоуыы чпятыыу цы
тушяы, пыплосцчыыу, ыппюцыую, хпюпштуюцятц
шпы ыусюпыотыоятц ц толц учпщцхяя р цытушяу
опюпхорпыця, рхотящуы р ЦеЮ. Пюц этоы ыпш
яцыпльыыч пюоцуыт ыусптцрыых пюоп пыл рхят
юпрыыы 100
%, п ыцыцыпльыыч — 0
%. епятыыу
цытушяы по рохтуху ц роту тля юусцоыор ятюо
‰Ž “… \b \b\b. .: \b\b, 2014;
‡\b\b  «‰ \b\b  Ž 
“… \b \b\b\b  2013 ». .:
„ , 2014.
 2
ˆ \f  \n \n\r \f 2011 \f.
\t\f
‹ ‡ ’ €‹, %
\t€ ‡’‡ , \n. ‡.
­ «‚\t ’\f \n . ’ \f»
‚-\b\b 
 
¦- 
­ «’\f \n . ’Ÿ¥ \f»
\f\b \b
\b \b
¦\b\b \b
\b\b \b
­ «‚\t \f \n . ’ \f»
\b\r \b
\b\r \t”
\b\r 
\t\b: ‰Ž “… \b \b\b. .: \b\b, 2012; \b\b. \f-’\b \r
. 2013: \b. \b. .: \b\b, 2013.
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
цлцяь по пюцыццпу: чуы ыуыьшу пюоп, пюуры
шпющцх ПТШ, туы лучшу, то уять туы цытушя
maxmin
сту
— яоотрутятруыыо фпштцчуяшпя,
ыцыцыпльыпя ц ыпшяцыпльыпя толя ыусптцр
Хптуы пыл яфоюыцюорпы цытушя эшолосцчу
яшцх уялорцч фцхыц (
эшол
) шпш яюутыуу пюцфыу
тцчуяшоу чпятыых цытушяор по рохтуху (
) ц
роту (
) ц юпяячцтпы ЦеЮ
эшол
, хпрцяящцч уфу ыу
от тюух, шпш р [14], п от чутыюух яоятпрляющцх:
эшол
эшол
Цыфоюыпцця о хыпчуыцях ЦеЮ р юояяцчяшцх
юусцоыпх р 2013 с. рхятп цх [14, c. 150–151].
Пуюуячцтпыыыу ЦеЮ я учутоы эшолосцчуяшцх
уялорцч (ЦеЮ
эшол
) по 80 яупъуштпы вутуюпццц
пюутятпрлуыы ып юцяуышу 2 р яюпрыуыцц я тюп
тцццоыыыы ЦеЮ. Пюц тпшоч ыотцфцшпццц
ЦеЮ яыцхцляя р 26 юусцоыпх. Япыыу польшцу
яыцфуыця ЦеЮ — р с. ыояшру (11,3
%, №
18),
Юуяпуплцшу Шоыц (5,1
%, №
20), Оюхпысульяшоч
оплпятц (4,3
%, №
21), Луыцысюптяшоч оплп
ятц (4,7
%, №
24), ьорсоюотяшоч оплпятц (7,7
%,
26), Пуюыяшоы шюпу (5,1
%, №
48), еушотяшоы
пртоыоыыоы ошюусу (6,3
%, №
Яыцфуыцу ЦеЮ пюц ррутуыцц р ыусо эшоло
сцчуяшосо цытушяп пюоцхошло р юусцоыпх, сту
ыпцпольшпя толя пюоп, пюурышпющцх ПТШ по
роту, что яряхпыо я цхыуыуыцуы этосо пошпхп
туля р шцюошоы тцпппхоыу — от 0 р Яыолуыяшоч
оплпятц то ;5,8
% р с. ыояшру. ьпопоюот, чпят
ыыч цытушя по рохтуху ошпхпл ялппоу тцффу
юуыццюующуу рлцяыцу ып цхыуыуыцу опщусо
ЦеЮ, пояшольшу, ро-пуюрых, толя ыусптцрыых
пюоп рохтухп цхыуыяутяя р полуу ухшоы тц
пппхоыу — от 0,1
% р Шоятюоыяшоч, аруюяшоч
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

. 2.
 …ƒ …ƒ
†\f
 \n\t\f ‡ ( …ƒ \b ­\f \f 
 ƒ\f ‡ 2013 «ˆ : \b\b ƒ» [14]; \f …ƒ
†\f
\b )
Е. Г. Рюмина
 3
\t\b\n\f \f ‘­\t ‘­\t
 
\t\f
†\n
 ‘­\t
†\n 
(\n. 2 – \n. 3)
\t\f
†\n 
†\n 
(\n. 6 – \n. 7)
†\b .
\f\r\b 
†\b \b
. †”\b
­\b
\b\r. 
­\b .
\b\r. 
\t\b .
\b\r. \b
\n\b .
\b \b\r.
\n\b\b .
Œ”\b \b\r.
\n\b \b
„\b 
ˆ\r \b
\n\b .
\b\b .
\b 
‰\b \b
‰\b .
\b \b
„\b .
\f\b .
\f\b .
\b .
\f\b .
\b \b
\b .
\b \b
\n\b .
¦\b\b .
\f\b .
. \b
“\b .
\b\r. \n
Œ\b .
\b\r. \n
\b\r. 
Ž\b .
\b\r. †
­\b .
\b\r. 
\n\b
\b\r. ‚\b
ˆ\b .
\b 
\b .
€\b .
\b .
\n\b\b 
„\b\b \b
\t\b \b
. \f-„
\n\b .
\b\r. 
\b\b
\b\r. \n
‰\b \b
\n\b\b .
\b \b
\bŽ\b .
. \fŽ (¦)
­\b .
\n\b 
\b\b .
„\b 
\b\r. \b
‚\b 
\b\r. \t”
\b \b
\n.-†. \b\r.
\b .
\n.-Œ. \b\r.
\fŽ\b .
. \f. ‰\b — .
•\b ‰
Œ\b \b\r.
Œ\b ‰
\t\b:
 \b  \b\b\b  2013 « \b :  » [14]. —
.: ‰‰‰ « \tˆ³», 2013;
\b\b .
оплпятях, Юуяпуплцшпх ыпюцч лл, ыоюторця,
еурпшяшпя юуяпуплцшп, Шпычптяшцч шюпч то
% р Хпппчшпльяшоы шюпу, ц, ро-ртоюых, по
ятюоуыцу чпятыых цытушяор ояущуятрлялояь я
ыцыцыпльыыы хыпчуыцуы 0
% ц ыпшяцыпль
ыыы — 100
влучшцлц хыпчуыцу ЦеЮ хп ячут ршлючу
ыця р ыусо эшолосцчуяшцх уялорцч фцхыц ып
яулуыця оятпльыыу 54 юусцоып, пюцчуы ыу
шотоюыу цх ыцх — яущуятруыыо: Шпппютцыо-
Рплшпюяшпя Юуяпуплцшп (5,1;
%, №
37), Шпюп-
чпуро-еуюшуяяшпя Юуяпуплцшп (5,47
%, №
38),
еучуыяшпя Юуяпуплцшп (5,62
%, №
40), Ятпрюо-
польяшцч шюпч (5,03
%, №
41), Юуяпуплцшп
Олтпч (5,4
%, №
60), Юуяпуплцшп аырп (6,7
%,
62), фрюучяшпя ОЭ (5,48
%, №
Получуыыыч юухультпт поттруюфтпут ялп
пую хпрцяцыоять яоятояыця ошюуфпющуч
яюуты от ыпяштппп ц хпюпштуюп эшоыоыцчу
яшоч туятульыоятц юусцоыор: ЦеЮ яыцхцляя
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
пюц ррутуыцц р ыусо эшолосцчуяшоч яоятпрля
ющуч тплушо ыу ро ряух эшоыоыцчуяшц юпхрц
Яоотрутятруыыо, цхыуыцлцяь ц юучтцысц
юусцоыор пюц пуюухоту от тюптцццоыыосо цы
тушяп чулоручуяшосо юпхрцтця ш эшолосцчуяшц
яшоююуштцюорпыыоыу (тппл. 3).
Р тпплццу 3 хыпчуыцу рулцчцыы ЦеЮ–
эшол
полофцтульыоу, р польшцыятру ялучпур
у тух юусцоыор, шотоюыу хпыялц р юучтцысу по
эшол
полуу рыяошцу ыуятп, чуы хпыцыплц по
тюптцццоыыоыу ЦеЮ. лто сороюцт о плпсопюц
ятыых эшолосцчуяшцх уялорцях фцхыц ыпяулу
ыця р тпшцх юусцоыпх. Ц, ыпопоюот, отюццптуль
ыоу хыпчуыцу ЦеЮ
эшол
опыпюуфцрпутяя р
юусцоыпх я полуу ыппюяфуыыоч эшолосцчуяшоч
опятпыоршоч.
Цхыуыуыцу юучтцысп юусцоыор пюц пуюу
хоту от ЦеЮ ш ЦеЮ
эшол
ыпцпольшуу р лучшую
ятоюоыу у тпшцх юусцоыор, шпш Ятпрюопольяшцч
шюпч (потыяляя ып 41 похцццю), Шпюпчпуро-
еуюшуяяшоч Юуяпуплцшу (38), Яыолуыяшоч оплп
ятц (35), Юуяпуплцшу ыпюцч лл (33), Юуяпуплцшу
ыоюторцц (32). Эчурцтыо, что пюц ыотцфцшп
ццц ЦеЮ поюятош ц пуюучуыь юусцоыор, ыпц
полуу яцльыо потыяршцхяя р юучтцысу, отлц
чпутяя от поюятшп ц пуюучыя юусцоыор, р шо
тоюых ппяолютыыу хыпчуыця цытушяп цхыуыц
лцяь ыпшяцыпльыо (юця. 2).
Рольшу ряух потуюялц р юучтцысу с. ыояшрп
(58 похцццч), Оюхпысульяшпя оплпять (57),
Юуяпуплцшп Шоыц (50), Пуюыяшцч шюпч (46),
ыуюыпыяшпя ц ьорсоюотяшпя оплпятц (38),
Эыяшпя оплпять (37), еушотяшцч пртоыоыыыч
ошюус (35).
лшолосцчуяшцу уялорця, ояопуыыо р юусцо
ыпх я яуюьухыыыц ыпюушуыцяыц р яоятояыцц
ошюуфпющуч яюуты, шоыучыо фу, рлцяют ып оп
щую оцуышу ыпяулуыцуы шпчуятрп усо фцхыц.
Этяутятрцу эточ яоятпрляющуч р ыпучыых юп
потпх по поятюоуыцю цытушяп шпчуятрп фцхыц
ряустп опъяяыяутяя сюоыохтшоятью ц ыуптуш
рптыоятью яцятуыы эшолосцчуяшцх пошпхпту
луч, пюутятпрлуыыоч р офцццпльыоч ятптц
ятцшу. Пюутятпрляутяя, что пюорутуыыоу ця
ялуторпыцу пошпхпло ыуяоятоятульыоять тпшцх
рыротор.
Хпшлючуыцу
Р ятптьу пошпхпыы цулуяоопюпхыоять ц эф
фуштцрыоять цяпольхорпыця тля эшолосо-эшо
ыоыцчуяшосо пыплцхп ыоросо пошпхптуля толц
пюоп рохтухп ц роты, пюурышпющцх ПТШ, р оп
щуы чцялу цяялуторпыыых пюоп. лтот пошпхп
туль отюпфпут ц эшолосцчуяшоу порутуыцу ып
яулуыця, ц эшолосцчуяшцу уялорця усо фцхыц.
Шпш ыуотъуылуыпя хпюпштуюцятцшп шпчуятрп
фцхыц ыпяулуыця пошпхптуль толц ыусптцр
ыых пюоп ррутуы р цытушя чулоручуяшосо юпх
рцтця чутруюточ усо яоятпрляющуч. Р юухуль
тпту этосо получуы эшолосцчуяшц яшоююуштцюо
рпыыыч ЦеЮ, яущуятруыыо цхыуыцршцч юуч
тцыс яупъуштор вутуюпццц.
дуль цяялуторпыця — опюптцть рыцыпыцу
учуыых ц пыплцтцшор ып ыорыч тля эшоыоыц
чуяшцх цяялуторпыцч эшолосцчуяшцч пошпхп
туль, уфу ррутуыыыч р офцццпльыую ятптц
ятцчуяшую отчутыоять. Юпяшюытцу рохыофыо
ятуч этосо пошпхптуля, ыпчптоу р тпыыоч ятп
тьу, ыофут пыть юпяшцюуыо р путущуы пюц
поятпыоршу ц юушуыцц ыорых эшолосо-эшоыо
ыцчуяшцх хптпч, р шотоюых оы ыофут ошпхптьяя
полухыыы.
Рлпсотпюыоять
\n\f‘  \f“ \r €ž \n\t \f \b
Япцяош цяточыцшор
Ayres
R.
U., Kneese
V.
Production, Consumption and Externalities // ™e American Economic Review. — 1969. —
Vol. 59. — No 3. — pp. 282–297.
Daly
On Economics as a Life Science // ™e Journal of Political Economy. — 1968. — Vol. 76. — No 3. — Pp.
Forrester
J.
W.
World Dynamics. — Cambridge, 1971. — 142 p.
Leontief
W.
Environmental Repercussions and the Economic Structure, an Input-Output Approach // Review of
Economics and Statistics. — 1970. —Vol. 52. — pp. 262–271.
Meadows
D.
H., Meadows
D.
L., Randers J., Behrens
W.
W.
™e Limits to Growth. — A Report for the Club of Rome¬s
Project on the Predicament of Mankind. — New York, 1972. — 205 p.
Nool
R.
G., Trijonis
J.
Mass Balance, General Equilibrium and Environmental Externalities // ™e American Economic
Review. — 1971. — Vol. 61. — No 4. — Pp. 730–735.
Ÿ
\b Ž\b \b \b // . — 2014. — Š
„\f
., Ÿ
., …
 ‹‹ \r \b \r
 //  — 2015. — Š
Е. Г. Рюмина
Ryumina
V., Anikina
Analyzing the Impact of the Natural Resources Factor on the Level of Economic
Development of Russian Regions // Studies on Russian Economic Development. — 2007. — Vol. 18. — N 5. — Pp. 23–538.
Human Development Report 2013. ™e Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. — New York : UNDP,
2014. — 216 p.
Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress. Reducing Vulnerabilities and Building Resilience.
— New York: UNDP, 2014. — 239 p.
Œ\b \r. ‰\r \r\b \rŽ / „ . \t. •. . — . :  \f\f,
Œ\b .  \b-’\b \r\b\b. — . : „ ,
\b . ­ .  \b  \b\b\b  2013 / „
…  \f. . †. — . : ‰‰‰ « \tˆ³», 2013. — 202 \b.
 \b  \b\b\b   2014  / „ . ˆ. . ‡ 
\f. . †. — . : \b \r „\b \b\b\b , 2014. — 204 \b.
Цыфоюыпцця оп пртоюу
\t  \n
—  ’\bŽ , \r‹\b\b,  \b, \t\b
\b-’\bŽ \r \b (\b\b\b , 117218, . \b, Ž\b
\r-, 32, 912; e-mail: [email protected]).
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region]. — 2016. — Vol. 12, Issue 4. — pp. 1113–1122
Yε. V. Ryυmina
Institute of Social and Economic Studies of Population of RAS (Moscow, Russian Federation; e-mail: [email protected])
Ecological Aσπεctσ of tηε Aσσεσσmεnt of Qυality of Lifε
Še article is devoted to the search of indicators, which re›ect the ecological conditions and environmental behaviour
and can be used for economic analysis. Šis environmental and economic issue still remains unsolved. Še indicators of the
emissions of harmful substances into the atmosphere and water objects, which are used in many economic works, characterize
the future impact on the environment and cannot adequately re›ect its state. From the ecologistsœ point of view, the result of the
environmental monitoring are, in particular, the indicators of the tests of air and water exceeding MPC (maximum permissible
concentration) in a total number of the studied tests as a percentage. Šey have been already included in a number of oŒcial
statistical bulletins. Še paper shows their advantages for a concise accounting of a state of the environment in economic.
Še regional values of the chosen indicators are studied and various hypotheses of their strong dišerentiation are analyzed.
Še introduction of the ecological component to the indicators of quality of life as well as to the human development index is
especially important at present time. Še authors propose to use the indicator of a share of the negative tests of water and air
as an additional fourth component in the human development index. Še results of the calculation of the ecologically corrected
index of human development for all entities of the Russian Federation are presented. It dišers signi‹cantly for a number of
regions from the traditional index of human development.
Keywords:
ecological indicators, ecological conditions, tests of air and water, quality of life, quality of the population,
human development index, region, state of environment, impact on environment, level of pollution
Acknowlεdgεmεntσ
Še article has been prepared with the support of Russian Humanitarian Science Foundation, Scienti‹c Project \b
Rεfερεncεσ
Ayres, R. U. & Kneese, A. V. (1969). Production, Consumption and Externalities.
ŽŠe American Economic Review, 3,Ž
Daly, H. (1968). On Economics as a Life Science.
ŽŠe Journal of Political Economy, 3,Ž
Forrester, J. W. (1971).
ŽWorld Dynamics.Ž
Cambridge, 142.
Leontief, W. (1970). Environmental Repercussions and the Economic Structure, an Input-Output Approach.
ŽReview
of Economics and Statistics, 52,Ž
Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. & Behrens, W. W. (1972).
ŽŠe Limits to Growth. A Report for the Club of
Romeœs Project on the Predicament of Mankind.Ž
New York, 205.
Nool, R. G. & Trijonis, J. (1971). Mass Balance, General Equilibrium and Environmental Externalities.
ŽŠe American
Economic Review, 4,Ž
Ryumia, Ye. V. (2014). Ekologicheskaya kharakteristika kachestva naseleniya [Ecological characteristic of quality of
the population].
ŽEkonomika regiona [Economy of region], 3,Ž
Lokosov, V. V., Ryumina, Ye. V. & Ulyanov, V. V. (2015). Regionalnaya dišerentsiatsiya pokazataley chelovecheskogo
potentsiala [Regional dišerentiation of human potential indicators].
ŽEkonomika regiona [Economy of Region], 4,Ž
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
Ryumina, E. V., & Anikina, A. M. (2007). Analyzing the Impact of the Natural Resources Factor on the Level of
Economic Development of Russian Regions.
ŽStudies on Russian Economic Development, 5,Ž
ŽHuman Development Report 2013. Še Rise of the South: Human Progress in a Diverse World.Ž
(2014). New York:
UNDP, 2014, 216.
ŽHuman Development Report 2014: Sustaining Human Progress. Reducing Vulnerabilities and Building Resilience.Ž
(2014). New York: UNDP, 239.
Frolov, I. E. (Ed.). (1999).
ŽChelovecheskiy potentsial: opyt kompleksnogo podkhoda [Human potential: experience of an
integrated approach].Ž
Moscow: Editorial URSS Publ., 176.
ŽChelovecheskoye razvitie. Novoye izmerenie sotsialno-ekonomicheskogo progressa [Human development. New
measurement of social and economic progress].Ž
(2008). Moscow: Prava cheloveka Publ., 636.
Bobylev, S. N. (Ed.) (2013).
ŽDoklad o chelovecheskom razvitii v Rossiyskoy Federatsii 2013 «Ustoychivoye razvitie:
vyzovy Rio» [Report on human development in the Russian Federation 2013 ¦A sustainable development: challenges of Rio§].Ž
Moscow: RA ILF Publ., 202.
Grigoryev, L. M. & Bobylev, S. N. (2014).
ŽDoklad o chelovecheskom razvitii v Rossiyskoy Federatsii za 2014 god [Še
report on human development in the Russian Federation for 2014].Ž
Moscow: Analiticheskiy tsentr pri Pravitelstve Rossiyskoy
Federatsii Publ., 204.
Yelena Viktorovna Ryumina
— Doctor of Economics, Professor, Chief Research Associate, Institute of Social and
Economic Studies of Population of RAS (32, Nakhimovsky Ave., Moscow, 117218, Russian Federation; e-mail: [email protected]
mail.ru).
О. Г. Кузнецпва, А. Ю. Тимпфеева
 : . — 2016. — . 12, \r. 4. — \f. 1123–1134
doi 10.17059/2016–4–14
\n 331.108
Ф АЧ чЧ л�мофеева
†\b \b\b \b (\t\b, \b\b\b ; e-mail: [email protected])
\b\b \b\b Ž\b \b (\b\b, \b\b\b )
РРОБМЕНь И ИОТТРфНЕОТАРИК ГьЯГМЕОИЯ фГРОИ
КАЕРОГОК БЕИОРАТООТТИ РЕГИООА
Цхучуыцу усюох, ошпхырпющцх ыусптцрыоу рлцяыцу ып яоятояыцу ц юпхрцтцу чулоручуяшцх юуяую
яор, п тпшфу юпхыорцтыоятуч усюох пухоппяыоятц цыуут ояопоу хыпчуыцу р туоюцц ц пюпштцшу опу
япучуыця шптюороч пухоппяыоятц. дуль ятптьц — рыярлуыцу ц тцполосцхпцця пюутятпрлуыцч оп оя
ыорыых усюохпх шптюороч пухоппяыоятц юусцоып (цяялуторпыцу рыполыуыо ып пюцыуюу Цюшутяшоч оп
лпятц). ьп ояыору шоытуыт-пыплцхп юояяцчяшцх ыоюыптцрыо-пюпрорых пштор ц ыпучыых пуплцшпццч
рытулуыы рыушыцу ц рыутюуыыцу усюохы шптюороч пухоппяыоятц юусцоып. Р цтосу пыл яоятпрлуы пу
юучуыь усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып, яоятоящцч цх 37 похцццч, р шотоюоы пюутятпрлуыы цх
полцтцчуяшцу, эшоыоыцчуяшцу, туыосюпфцчуяшцу, яоццпльыыу, тухыцшо-тухыолосцчуяшцу, эшолосцчу
яшцу, пюпрорыу, этыошультуюыыу юпхыорцтыоятц. Ятулпы рырот о тоыцыцюорпыцц рыутюуыыцх (р пую
рую очуюуть яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцх) усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып. Тпып оцуышп оятюоты
ц пштупльыоятц усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып. Я цяпольхорпыцуы тухыцшц цуюпюхцчуяшосо
фпштоюыосо пыплцхп пюоцхрутуыо рытулуыцу тцпор усюох (фпштоюор ыцхшусо уюорыя) ц оцуыуыо цх
рлцяыцу ып опщцч уюоруыь оятюоты усюох шптюороч пухоппяыоятц (фпштою рыяшусо уюорыя).
Рыярлуыо, что ыпцполуу яущуятруыыоу рлцяыцу ошпхырпют пюпрорыу усюохы, п тпшфу усюохы, ры
хрпыыыу ыцхшцы тюуторыы потуыццплоы юусцоып. Пюцыуыяуыыу ыутоты пыплцхп — шоытуыт-пып
лцх, пыплцх лцыучыых ц пуюушюуятыых юпяпюутулуыцч, цуюпюхцчуяшцч фпштоюыыч ц шоююуляццоыыыч
пыплцх. Оыплцх ппхцюуутяя ып ыптуюцплпх эшяпуютыосо опюояп, пюорутуыыосо р Цюшутяшоч оплпятц
(2015 с.). Тля опюутулуыця рхпцыояряхц (яослпяорпыыоятц) оцуыош эшяпуютор юпяячцтпы шоэффццц
уыт шоышоютпццц Шуытпллп. Получуыыыу юухультпты ыосут пыть цяпольхорпыы тля цхучуыця ц ры
ярлуыця усюох шптюороч пухоппяыоятц, хпюпштуюыых тля оттульыосо юусцоып, ыосут ярлятьяя ояыо
роч тля пюосыохцюорпыця ц пыплцхп усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып, юпхюппотшц ыутотор пюо
 :
, \b \b\b, \r\b\b ,  \r\b\b, 
 \r\b\b, \r   \r\b\b, \b   \r\b\b,
\b   \r\b\b, \b\b  \r\b\b 
Ррутуыцу
Цхучуыцю усюох шптюороч пухоппяыоятц, цх
фпштоюор ц юпхыорцтыоятуч утулуыо ыутоятп
точыоу рыцыпыцу р тюутпх отучуятруыыых учу
ыых. Рыуяту я туы рыярлуыцу усюох шптюороч
пухоппяыоятц юусцоып ыуопхотцыо тля шоы
плушяыоч оцуышц усо рыушыуч ц рыутюуыыуч
яюуты, пыплцхп ц сюуппцюоршц фпштоюор ту
ятюуштцрыосо хпюпштуюп, яыцфпющцх усо шп
тюорую пухоппяыоять [1–4]. Р цяялуторпыцях
потчуюшцрпутяя ыуопхотцыоять цхучуыця усюох
шптюороч пухоппяыоятц юусцоып, яшлптырпю
щцхяя ып футуюпльыоы уюорыу, п тпшфу опюу
тулуыця япуццфцчыых усюох, хпюпштуюыых тля
шоышюутыосо юусцоып [5, я. 32]. Пюц этоы поль
шоу хыпчуыцу цыуут ятюуштуюцхпцця усюох, по
© \n . ­., ‹ . œ. \b. 2016.
яшольшу оып похроляут шоыплушяыо пюутятп
рцть усюохы шптюороч пухоппяыоятц, фоюыцюу
уыыу ып юпхлцчыых уюорыях, оплптпющцх юпх
лцчыыы юпхюушцтульыыы потуыццплоы.
Р хоту цяялуторпыця, юухультпты шотоюосо
пюутятпрлуыы р ятптьу, ятпрцлпяь цуль рыярлу
ыця ц тцполосцхпццц пюутятпрлуыцч оп ояыор
ыых усюохпх шптюороч пухоппяыоятц юусцоып.
Тля тоятцфуыця поятпрлуыыоч цулц юушп
лцяь ялутующцу хптпчц:
опюутулуыцу пуюучыя ояыорыых усюох
шптюороч пухоппяыоятц юусцоып, эшяпуютыпя
оцуышп ятупуыц цх оятюоты;
поятюоуыцу эыпцюцчуяшоч тцполосцц
усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып я ця
польхорпыцуы тухыцшц цуюпюхцчуяшосо фпш
тоюыосо пыплцхп.
ьп ыпш рхслят, тюутыоятц юушуыця поятпр
луыыых хптпч пюутопюутулуыы, ро-пуюрых,
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
яыыялороч ц тцполосцчуяшоч ыуопюутулуыыо
ятью усюох шптюороч пухоппяыоятц, оялофыя
ющуч поцяш цыятюуыуытор тля цх цхыуюуыця,
ро-ртоюых, рыпюпыыыы юусцоыпльыыы уюор
ыуы цхучуыця пюоплуыы, р отлцчцу от тюптц
ццоыыосо ыцшюоуюорыя, что тюупуут фоюыц
юорпыця пюутятпрлуыцч оп цяточыцшпх усюох,
япуццфцчыых тля оттульыосо юусцоып.
Поыятцу усюох шптюороч пухоппяыоятц
Шпш уфу пыло отыучуыо, поятпыоршп пюо
плуыы рыярлуыця ц оцуышц усюох шптюороч
пухоппяыоятц юусцоып ярляутяя ыороч, пюпштц
чуяшц ыу цяялуторпыыоч р отучуятруыыоч лц
туюптуюу. Р яряхц я этцы рохыцшпут ыуопхотц
ыоять опюптцтьяя ш цхучуыцю яущыоятц усюохы
шптюороч пухоппяыоятц, п тпшфу цяхотыосо по
ыятця — усюохы пухоппяыоятц.
жцюошоу юпяпюоятюпыуыцу р ыпучыоч лц
туюптуюу, яюутятрпх ыпяяороч цыфоюыпццц,
опытуыыоы пюутятпрлуыцц лютуч получцлц
юпхлцчыыу потхоты ш опюутулуыцю поыятця
«усюохп пухоппяыоятц….
Яослпяыо пуюроыу потхоту, усюохоч ярля
ютяя фпштоюы (яопытця, ярлуыця), ошпхырпю
щцу потуыццпльыо ыусптцрыоу рлцяыцу ып яо
ятояыцу пухоппяыоятц шпшосо-лцпо опъуштп. Р
шпчуятру усюох р этоы ялучпу ыосут юпяяыптюц
рптьяя шпш япыц ярлуыця (ыппюцыую, пюуятуп
ыоять, туююоюцхы), тпш ц цх тцыпыцшп (ыппюц
ыую, яыцфуыцу шпчуятрп опюпхорпыця, ухутшу
ыцу хтоюорья ыпяулуыця). Пояшольшу р пюут
ятпрлуыцц лютуч усюохп рояпюцыцыпутяя шпш
ыушпя яоццпльыпя пюоплуып, я шотоюоч ятпл
шцрпутяя цытцрцт (опщуятро), оып цхыуюяутяя
пояюутятроы цхучуыця опщуятруыыосо ыыуыця,
хпюпштуюцхующусо оцуышу уу пштупльыоятц ц
ятупуыц рыюпфуыыоятц.
Я цулью шолцчуятруыыоч оцуышц уюорыя
усюохы ц ятупуыц уу рохтучятрця ып яоятоя
ыцу пухоппяыоятц цяпольхуютяя ц ятптцятцчу
яшцу ыутоты. Тля рыярлуыця ятупуыц оппяыо
ятц усюох пюутлпспутяя по шпфточ цх ыцх яфою
ыцюорпть ыппою япуццпльыых цхыуюяуыых по
шпхптулуч ц юусуляюыо ояущуятрлять по ыцы
ыоыцтоюцыс яоятояыця рыутюуыыуч ц рыушыуч
яюуты. Шпш отыучуыо р [6], тпшоч потхот пюут
ятпрляутяя плототроюыыы, пояшольшу оюцуытц
юорпы ып оцуышу шпш потуыццпльыых, тпш ц юу
пльыых усюох.
Р юпышпх ртоюосо потхотп усюохп пухоппя
ыоятц юпяяыптюцрпутяя шпш оппяыоять ып ятп
тцц пуюухотп цх рохыофыоятц р тучятрцтуль
ыоять. Р тпшоы поыцыпыцц усюохы пухоппяыо
ятц пюоялуфцрпутяя лосцчуяшпя яряхь ыуфту
ыую шпш потуыццпльыыы тучятрцуы, ыппюпр
луыыыы ып пюцчцыуыцу рюутп, ц поялутятрц
яыц усо юуплцхпццц. Р этоы ялучпу цхыуюу
ыцю потруюспютяя япыо ыпыуюуыцу пюцчцыцть
рюут, рохыофыоять усо пюцчцыуыця шпш рпф
ыучшуу уялорцу юуплцхпццц усюохы, п тпшфу
пюутцштоюы оппяыоятц.
Ятоцт уточыцть, что тля оцуышц уюорыя
усюох пухоппяыоятц юусцоып тпыыыч потхот
осюпыцчуы р цяпольхорпыцц, пояшольшу юусцо
ыпльыыу усюохы пухоппяыоятц хпюпштуюцху
ютяя утюпточ цлц ялппоч рыюпфуыыоятью шоы
поыуытп ыпыуюуыця. Ролуу тосо, яущуятруют
тпшцу усюохы, шотоюыу ыосут рохыцшыуть, хотя
ыпыуюуыцу пюцчцыцть рюут ыу путут яфоюыц
юорпыо (ыппюцыую, р ялучпу усюохы ыпяяоросо
урольыуыця пуюяоыплп).
Р туоюцц пухоппяыоятц (тюутцч потхот)
усюохп юпяяыптюцрпутяя ц шпш тучятрцу, по
туыццпльыо пюцротящуу ш ыпюушуыцю пухо
ппяыоятц шпшосо-лцпо опъуштп цлц яцятуыы.
Пюц этоы усюохп пухоппяыоятц — это тпшоу ыу
сптцрыоу рохтучятрцу, шотоюоу япояопыо ып
ыуятц опъушту ыупюцуылуыыч ущуюп [7, я. 56].
лтот рырот ялутуут цх опюутулуыця сюпыцц по
юосорых хыпчуыцч яоятояыця опъуштп, хпюпшту
юцхующцх усо шпш оппяыоу цлц пухоппяыоу. Тля
опохыпчуыця этцх сюпыцц пюцыуыяютяя поыя
тця «хпщцщуыыоять от чюухыуюыоч оппяыоятц…
[8], «ып уюорыу, ыу ыцфу пюутульыо топуятцыых
хыпчуыцч… [;], «хпщцщуыыоять от усюох, япо
яопыых ыпыуятц ыупюцуылуыыч (ыутопуятц
ыыч) ущуюп… [7]. Ялуторптульыо, пюц оцуышу
усюох пухоппяыоятц цхыуюуыцю тпшфу потрую
спутяя ц рулцчцып ыпыояцыосо рюутп.
Пюц опюутулуыцц усюохы пухоппяыоятц ялу
туут учцтырпть ц тюусцу уу хпюпштуюыыу ояо
пуыыоятц. Ро-пуюрых, оып цыуут чутшо рыюп
фуыыыч яупъуштыыч хпюпштую. Ро-ртоюых, япып
пюцюотп усюохы пухоппяыоятц пюутполпспут,
что р ялучпу уу юуплцхпццц яоятояыцу опъуштп
ыофут ухутшцтьяя, то уять, поыцыо пюцяущуч
усюоху птюуяыоятц, уч ярочятруыып ыпцулуы
ыоять ып ыпыуяуыцу рюутп, что ярцтутульятруут
о уу яоццпльыоч рюутыоятц. Пюц этоы ыусп
тцрыыу рохтучятрця р хпрцяцыоятц от хпюпш
туюп ыпыояцыосо рюутп ыосут шпяптьяя шпш цх
ыуыуыця ярочятр опъуштп, тпш ц ыуопхотцыоятц
лцшрцтпццц поялутятрцч усюохы. Р-тюутьцх,
оып ыояцт яоццпльыыч хпюпштую, пояшольшу хп
юофтпутяя шпш отыошуыцу, опояюуторпыыоу
туятульыоятью лютуч ц яоццпльыых сюупп.
Р-чутруютых, шюцтуюцуы опюутулуыця тосо,
что ярляутяя усюохпыц тля пухоппяыоятц юпх
лцчыых яупъуштор, ярляютяя цх цытуюуяы ц по
тюупыоятц. Шпш отыучпут ф.
ыцшулптху, утор
О. Г. Кузнецпва, А. Ю. Тимпфеева
лутроюуыцу фцхыуыыо рпфыых потюупыоятуч
опуяпучцрпут япыо яущуятрорпыцу яупъуштор,
ярляутяя слпрыоч пюцчцыоч цх пштцрыоч туя
тульыоятц. Лцшуыцу яупъуштор рохыофыоятуч
юуплцхорырпть яроц цытуюуяы ыофут пюцруятц
цх ш сцпулц, тусюптпццц ц утюпту рпфыучшцх
шпчуятр [10, 11].
Яшпхпыыоу похроляут рытулцть рпфыуч
шцу элуыуыты усюохы шптюороч пухоппяыоятц
яупъушт усюохы (тот, што юуплцхуут усюоху):
ыояцтулц усюох (яоццпльыыу сюуппы, фоюыпль
ыыу ц ыуфоюыпльыыу ятюуштуюы, чья туятуль
ыоять поюофтпут усюохы), цяточыцшц пюцюот
ыосо ц тухыосуыыосо хпюпштуюп, ярлуыцч ц
пюоцуяяор;
пюутыут усюохы: фцхыуыыо рпфыыу цы
туюуяы яупъуштор яоццпльыо-тюуторых отыо
шуыцч (юппототптулуч ц ыпуыыых юппотыцшор
опъушт усюохы (то, ып что ыппюпрлуып
усюохп): яцятуып яоццпльыо-тюуторых отыо-
цытцшптоюы усюохы: рюут (ущуюп) р юу
хультпту юуплцхпццц усюохы, ыплцчцу уяхрцыо
ятуч р хпщцту фцхыуыыо рпфыых цытуюуяор шпш
уялорцу юуплцхпццц усюохы.
Р юухультпту усюоху шптюороч пухоппяыо
ятц юусцоып ыофыо тюпшторпть шпш яорошуп
ыоять уялорцч ц фпштоюор, яохтпющцх оппя
ыоять фцхыуыыо рпфыыы цытуюуяпы яупъуш
тпы яоццпльыо-тюуторых отыошуыцч ц пюупят
ятрующцх юпхрцтцю чулоручуяшцх юуяуюяор.
Рпфыоять тпшоч тюпшторшц яряхпып я туы, что
юпхрцтцу чулоручуяшцх юуяуюяор — ыу тольшо
пюцоюцтутыпя хптпчп сояутпюятрп ц опщуятрп,
ыо ц фцхыуыыо рпфыыч цытуюуя, опщцч ц тля
юусцоып, ц тля яупъуштор яоццпльыо-тюуторых
отыошуыцч.
ьуяыотюя ып то, что р ыпучыоч лцтуюптуюу
пюутпюцыцыпютяя попытшц шлпяяцфцшпццц
усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып, рыту
ляютяя цх юпхыорцтыоятц, яотуюфптульыоч хп
юпштуюцятцшц усюох ыу пюутятпрлуыо. Шюоыу
тосо, тцпы усюох юпыуу ыу ятюуштуюцюорплцяь
по ятупуыц цх рлцяыця ып опщцч уюоруыь шп
тюороч пухоппяыоятц.
Р яряхц я этцы р юпышпх цяялуторпыця пюо
руюяутяя ялутующпя сцпотухп: ряу юпхыорцтыо
ятц усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып ыо
сут пыть отыуяуыы ш осюпыцчуыыоыу чцялу тц
пор усюох, яряхпыыых я тюуторыы потуыццплоы
юусцоып, шпчуятроы юппочуч яцлы, пюпрорыы
полуы, цыыорпццоыыыы потуыццплоы ц шпчу
ятроы фцхыц ыпяулуыця, ыутоятптшпыц ц ошцп
шпыц юусцоыпльыоч рлпятц р оплпятц упюпрлу
ыця чулоручуяшцыц юуяуюяпыц, я шоююупццуч ц
шюцыцыплцхпццуч эшоыоыцшц.
Тпыыыу ц ыутоты
Тля юуплцхпццц поятпрлуыыых хптпч пюо
рутуы опюоя яюутц эшяпуютор, пюутятпрляю
щцх ялутующцу оплпятц пюофуяяцоыпльыоч
туятульыоятц: юушоротцтулц оюспыцхпццч юу
сцоып ц япуццплцяты шптюорых ялуфп, цыую
щцу опыт юппоты р оплпятц упюпрлуыця пую
яоыплоы, юушоротцтулц ц япуццплцяты ялуфп
пухоппяыоятц, цыующцу опыт юппоты р оплп
ятц опуяпучуыця шптюороч пухоппяыоятц оюсп
ыцхпццц, юушоротцтулц ц япуццплцяты юусцо
ыпльыых оюспыор рлпятц, отручпющцу хп юу
плцхпццю яоццпльыо-тюуторых отыошуыцч р
юусцоыу ц опуяпучуыцу усо шптюороч пухоппя
ыоятц (пюутятпрцтулц ыцыцятуюятрп тюутп,
ялуфп хпыятоятц, сояутпюятруыыоч цыяпушццц
тюутп ц
пю.), учуыыу, хпыцыпющцуяя пюоплу
ыпыц упюпрлуыця чулоручуяшцыц юуяуюяпыц ц
опуяпучуыця шптюороч пухоппяыоятц.
Пюорутуыыоу цяялуторпыцу ршлючпло ялуту
ющцу ыутотцчуяшцу пюоцутуюы:
Оыплцх цыфоюыпццоыыосо поля по туыу
шптюороч пухоппяыоятц, р тоы чцялу яоятпрлу
ыцу пуюучыя усюох шптюороч пухоппяыоятц, цх
пюутрпюцтульыпя шлпяяцфцшпцця.
Р шпчуятру ыутотп цяялуторпыця рыятупцл
шоытуыт-пыплцх сояутпюятруыыых тоштюцы ц
шоыцупццч р юпхлцчыых оплпятях пухоппяыоятц,
р тоы чцялу Ятюптусцц ыпццоыпльыоч пухоппя
ыоятц Юояяцчяшоч вутуюпццц то 2020 сотп (утр.
вшпхоы Пюухцтуытп Юояяцчяшоч вутуюпццц от
12 ыпя 200; с. №
537), Тояутпюятруыыоч ятюпту
сцц эшоыоыцчуяшоч пухоппяыоятц Юояяцчяшоч
вутуюпццц (отопюуып вшпхоы Пюухцтуытп Юв от
2; ппюуля 1;;6 с. №
608), Тоштюцыы цыфоюып
ццоыыоч пухоппяыоятц Юояяцчяшоч вутуюпццц
(утр. Пюухцтуытоы Юв ; яуытяпюя 2000 с. №
18;5), Шоыцупццц ыпццоыпльыоч пухоппя
ыоятц Юояяцчяшоч вутуюпццц (утр. вшпхоы
Пюухцтуытп Юояяцчяшоч вутуюпццц от 17 тушп
пюя 1;;7 с. №
1300, утюптцлп яцлу), Шоыцупццц
опщуятруыыоч пухоппяыоятц р Юояяцчяшоч
вутуюпццц (утр. Пюухцтуытоы Юв 14 ыояпюя
2013 с. № Пю-2685). Р шпчуятру яыыялорых утц
ыцц пыплцхп рыятупцлц тпшцу ялорп ц ялорояо
чутпыця, упоыцыпуыыу р тушяту, шпш «усюохп…,
«цяточыцш усюохы…, «фпштоюы усюох…, шотоюыу
цяпольхорплцяь р шоытушяту учутп юолц чуло
ручуяшосо фпштоюп р опуяпучуыцц пухоппяыо
ятц. Цыфоюыпцця, яотуюфпщпяяя р ятюптусцях
ц шоыцупццях опуяпучуыця пухоппяыоятц, то
полыуып по цтоспы цхучуыця ыпучыых пуплц
шпццч по цяялутууыоч пюоплуыу [1–4, 6–18].
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
Шюоыу тосо, пюорутуыы эшяпуютыыу ыутотцчу
яшцу шоыяультпццц ц пюопыоу пышутцюорпыцу я
эшяпуютпыц. Р шпчуятру поялутыцх рыятупцлц
юушоротцтуль шптюороч ялуфпы ыуфтутопырп
ющуч шоыппыцц, япуццплцят шптюороч ялуфпы
тоюсороч шоыппыцц, юушоротцтуль ялуфпы пух
оппяыоятц рухп, ыпчпльыцш цухп ыуфтупуюуюп
пптырпющуч шоыппыцц. лто похролцло опуя-
пучцть ыпшяцыпльыо полыыч охрпт яупъуштор
опуяпучуыця шптюороч пухоппяыоятц оюспыцхп
ццц. По юухультптпы шоыяультпццч ц пцлотпфп
ятулпып шоююуштцюоршп цыятюуыуытпюця.
Оышутыыч опюоя эшяпуютор. Эпюоя пюо
ротцляя путуы пышутцюорпыця. Эпщуу шолцчу
ятро хпполыуыыых пышут яоятпрцло 118.
Ятптцятцчуяшцч пыплцх тпыыых опюояп.
Оыплцх эыпцюцчуяшосо юпяпюутулуыця эшя
пуютыых оцуыош пюоротцляя ып ояыору поятюо
уыця тпплцц чпятот, юпячутп ыутцпы ц ыуфшрпю
тцльыосо юпхыпхп (
). Пюц пыплцху рхпцыоя
ряхуч цяпольхорпляя полцхоюцчуяшцч шоэф
фцццуыт шоююуляццц [1;]. Тля оцуышц ятупуыц
яослпяорпыыоятц ыыуыцч эшяпуютор цяполь
хорпляя шоэффцццуыт шоышоютпццц Шуытпллп.
всюохы шптюороч пухоппяыоятц шлпяяцфццц
юорплцяь ып ояыору цуюпюхцчуяшосо фпштою
ыосо пыплцхп, похроляющусо рытулцть фпштою
рыяшусо уюорыя (опщцч уюоруыь оятюоты усюох
шптюороч пухоппяыоятц) ц фпштоюы ыцхшусо
Тля опюппотшц тпыыых эшяпуютыосо опюояп
цяпольхорпы ятптцятцчуяшцч ппшут IBM SPSS
17.0, яюутп тля ятптцятцчуяшоч опюппотшц тпы
Эпопщуыцу тпыыых ц цытуюпюутпцця
юухультптор.
ыотуль
Тля опцяпыця рхпцыояряхуч ыуфту оятюо
точ усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып
пюутлпспутяя рояпольхорптьяя ыотулью цу
юпюхцчуяшосо фпштоюыосо пыплцхп. Тпыыпя ыо
туль пюутполпспут, что рхпцыояряхц ыуфту цх
ыуюуыыыыц пуюуыуыыыыц опуялорлуыы рлця
ыцуы ыушотоюых ыуыпплютпуыых (лптуытыых)
фпштоюор. Пюц этоы этц лптуытыыу фпштоюы
пюутятпрляютяя р рцту цуюпюхцц. Р юпышпх
тпыыосо цяялуторпыця р шпчуятру пуюуыуыыых
рыятуппют цытцшптоюы усюох шптюороч пух
оппяыоятц (рыяшпхпыыыу эшяпуютпыц ыыуыця
отыояцтульыо оятюоты усюох), фпштоюпыц ыцх
шусо уюорыя путут тцпы усюох, п фпштою рыя
шусо уюорыя поыцыпутяя шпш опщцч уюоруыь
оятюоты усюох шптюороч пухоппяыоятц.
Р шпчуятру рхотыоч цыфоюыпццц цяполь
хуутяя рыпоюочыпя шоююуляццоыыпя ыптюццп
пуюуыуыыых. Эып ыофут пыть пюутятпрлуып
, (1)
сту
— ыптюццп фпштоюыых ыпсюухош, отюп
фпющцх рхпцыояряхц ыуфту пуюуыуыыыыц ц
фпштоюпыц ыцхшусо уюорыя;
— шоююуляцц
оыыпя ыптюццп фпштоюор ыцхшусо уюорыя;

шорпюцпццоыыпя ыптюццп япуццфцчуяшцх фпш
тоюор. ьплцчцу япуццфцчуяшцх фпштоюор р (1)
опуялорлуыо туы, что рытуляуыыу лптуытыыу
фпштоюы ыу р полыоч ыуюу (я ыушотоюыыц по
сюушыоятяыц) опцяырпют шоююуляццю ыуфту
ыпплютпуыыыц пуюуыуыыыыц. Пюутполпспутяя
ыухпрцяцыоять япуццфцчуяшцх фпштоюор, по
этоыу ыптюццп
— тцпсоыпльыпя я тцяпуюяц
яыц (япуццфцчыоятяыц) ып тцпсоыплц.
Хыпчуыця элуыуытор ыптюцц
ц
рпютяя. Эяопыч цытуюуя пюутятпрляут ыптюццп
, отыпшо ыпсюухшц опюутулуыы ыуотыохыпчыо,
поэтоыу пюцыуыяутяя пюоцутуюп рюпщуыця я
туы, чтопы получуыыпя фпштоюыпя ятюуштуюп
цыулп яотуюфптульыую цытуюпюутпццю. Пюц
шояоусольыоы рюпщуыцц пюутполпспутяя ып
лцчцу шоююуляццц ыуфту лптуытыыыц фпшто
юпыц. ьп ояыору ыптюццы цх шоююуляццч
ры
пцяырпутяя уюпрыуыцу рхпцыояряхц фпштоюор
рыяшусо ц ыцхшусо уюорыя. Тля рыпюпыыоч
ятюуштуюы (я отыцы фпштоюоы рыяшусо уюорыя)
уюпрыуыцу цыуут рцт
, (2)
сту
— руштою фпштоюыых ыпсюухош, отюпфпю
щцх рхпцыояряхц ыуфту фпштоюпыц ыцхшусо
уюорыя ц фпштоюоы рыяшусо уюорыя;
— тц
псоыпльыпя ыптюццп яо япуццфцчыоятяыц ып
тцпсоыплц, отюпфпющцыц тцяпуюяцю посюуш
ыоятуч опцяпыця этцх рхпцыояряхуч.
Получуыыоу шояоусольыоу юушуыцу я фпш
тоюоы рыяшусо уюорыя ыофут пыть пюуопюп
хорпыо р оютосоыпльыоу цуюпюхцчуяшоу фпш
тоюыоу отопюпфуыцу по жыцту — Лучыпыу [20].
апшоу отопюпфуыцу похроляут оцуыцть шояруы
ыыу яряхц ыуфту фпштоюоы рыяшусо уюорыя
(цыпчу ыпхырпуыыы суыуюцюующцы фпштоюоы,
цлц фпштоюоы
) ц цяхотыыыц пуюуыуыыыыц.
Поятюоуыцу ыотулц цуюпюхцчуяшосо фпш
тоюыосо пыплцхп опуяпучцт ятптцятцчуяшую
пюоруюшу сцпотухы о тоы, что ряу юпхыорцтыо
ятц усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып ыо
сут пыть отыуяуыы ш осюпыцчуыыоыу чцялу тц
пор. Цытуюпюутпцця юухультптор оцуыцрпыця
ыотулц похролцт рытулцть этц тцпы, п хыпчу
ыця элуыуытор руштоюп ыпсюухош
пошпфут яту
пуыь цх рлцяыця ып опщцч уюоруыь оятюоты
усюох шптюороч пухоппяыоятц.
О. Г. Кузнецпва, А. Ю. Тимпфеева
Юухультпты цяялуторпыця
Шпш пошпхплц юухультпты цяялуторпыця, эшя
пуюты цтуытцфцццюуют шптюорую пухоппя
ыоять юусцоып шпш япыоятоятульыоу поыятцу
(опюпхорпыцу), п яоятояыцу шптюороч пухоппя
ыоятц оюспыцхпццц, р шотоюоч оыц хпыяты, ыу
ячцтпют пюоцхротыыы от уу яоятояыця (тппл.
1).
фялц р отыошуыцц яоятояыця шптюороч пухо
ппяыоятц юусцоып отруты польшцыятрп юуяпоы
туытор ошпхплцяь хпыутыо яыущуыы р ято
юоыу рпюцпытор, пюутполпспющцх порышуы
ыыч ц яюутыцч уюоруыь тюуросц, то пыплосцч
ыыу оцуышц р отыошуыцц яроуч оюспыцхпццц
рыслятят полуу оптцыцятцчыо.
Эцуышп ятупуыц оятюоты усюох шптюороч
пухоппяыоятц.
Хптпчуч цяялуторпыця ярля
лояь опюутулуыцу ятупуыц оятюоты усюох шп
тюороч пухоппяыоятц оюспыцхпццч юусцоып.
Шпш уфу пыло отыучуыо, пуюучуыь тпшцх усюох
пыл яоятпрлуы ып ояыору шоытуыт-пыплцхп
тушятор юояяцчяшцх ыоюыптцрыо-пюпрорых
пштор р оплпятц опуяпучуыця пухоппяыоятц ц
тополыуы фоюыулцюоршпыц усюох шптюороч
пухоппяыоятц, яотуюфпщцхяя р ыпучыых пу
плцшпццях. Р цтосорыч пуюучуыь рошлц 37
рыутюуыыцх ц рыушыцх усюох, пюутъярлуыыых
эшяпуютпы тля оцуышц: р отыошуыцц шпф
точ цх усюох пыло ыуопхотцыо пюоятпрцть
оцуышу по шшплу от 1 (оятюотп ц пштупльыоять
усюохы ыцыцыпльыы) то 7 (оятюотп ц пштупль
ыоять усюохы ыпшяцыпльыы). Юухультпты оп
юппотшц оцуыош юуяпоытуытор пюутятпрлуыы
р тпплццу 2.
ьпцполуу оятюоч усюохоч шптюороч пухо
ппяыоятц Юояяцц эшяпуюты поячцтплц шоююуп
ццю. Р шоююупццю тучятрцтульыо р ыпятоящуу
рюуыя рорлушпютяя чцыорыцшц, полцтцшц юпх
ыосо уюорыя, оып пюоыцхырпут шоыыуючуяшую
туятульыоять, пюупятятруут япюпрутлцроч яу
лушццц пюц отпоюу ып юушоротящцу пояты [22,
117] ц цыуут хыпчцтульыыу ыусптцрыыу эшо
ыоыцчуяшцу ц яоццпльыыу поялутятрця [22,
Р пуюрую тюуть юучтцысп рошлц усюохы,
оятюучшцу цх шотоюых — яоццпльыо-эшоыоыц
чуяшцу (яыцфуыцу уюорыя фцхыц ыпяулуыця юу
сцоып, шцюошоу юпяпюоятюпыуыцу яоццпльыых
полухыуч) ц туыосюпфцчуяшцу (оттош рыяошо
шрплцфцццюорпыыых япуццплцятор цх юусц
оып, польшоу шолцчуятро цыоятюпыыоч юппочуч
яцлы). Рыяошцу оцуышц получцлц тпшфу шуль
туюыыу усюохы, р тоы чцялу шюцхця тюуторых
цуыыоятуч.
Тюуппу ыпцыуыуу пштупльыых, по ыыуыцю
эшяпуютор, яоятпрцлц усюохы, яряхпыыыу я ыу
тоятпточыыы юпхрцтцуы тюуторосо потуыцц
плп юппотыцшор (рыяошпя ыопцльыоять юппочуч
яцлы, ыцхшпя отрутятруыыоять яотюутыцшор) ц
юусцоып (рыяошпя шоышуюуыцця юппотыцшор ып
юыышу тюутп, отяутятрцу яцятуыы пюофуяяцо
ыпльыоч потсоторшц ц пуюупотсоторшц шптюор
р юусцоыу), п тпшфу пптуыцу уюорыя этыцчуяшоч
ц шоыфуяяцоыпльыоч шоыплуыуытпюыоятц, тух
ыосуыыыу ц пюцюотыыу шптпятюофы.
Пюутятпрлуыыыч юучтцыс усюох похроляут
ятулпть рырот о тоыцыцюорпыцц рыутюуыыцх
усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып.
Пюутлофуыыоч шпфтоыу юуяпоытуыту рох
ыофыоятью тополыцть япцяош яопятруыыыыц
фоюыулцюоршпыц усюох ыу рояпольхорпляя ыц
што цх эшяпуютор. лто похроляут ятулпть ры
рот о тоы, что япцяош усюох, яоятпрлуыыыч по
цтоспы шоытуыт-пыплцхп, ярляутяя полыыы ц
птушрптыыы.
Ршлпт оттульыых усюох р рояпюцятцу
уюорыя шптюороч пухоппяыоятц р цулоы.
ыофыо пюутполофцть, что ыуфту оцуышоч, шо
тоюую оттульыыч эшяпуют тпут уюорыю пухо
ппяыоятц р цулоы, ц усо пюутятпрлуыцяыц о
тоы, шпшцу цх усюох пюутятпрляют ыпцпольшую
 1
 \n \b \n ‘ ‡\n \b \n
\n \n\n, \n‰ \n \b
\n
\t \n\n \n \n 
\b \n, %
\f 
\b \f
‰ \b (\b)  (
 \r\b\b)
­\b  ( \r\b\b)
„”  
\f  
„  
  (\b \r\b\b)
‰   ( \b
\r\b\b)
\t\b: \b\b \r  ’\b\r \r\b.
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
 2
 \n\n  \n‡\r\n ‡\f \b \n ‘ ‡\n \b \n


IQR

\n\r \b\b\bŽ Ž \b, \bŽ \r\r
\bŽ \bŽ
\f  \b 
‰\b\b \b‹   ’,  
 \r 
‰ \b‹Ž \b\r\b  
\b\r\b \bŽ  — ­\tŒ, , , 
 Ž
†” \b \b  \b
\n\b Ž \b (\b Ž  «\b 
Ž» « Ž », \b 
.
‰\b  
\b ’‹‹\b \b\b  \r
\b \b\b
‰\b\b ‹Ž   
 \b \r‹\b\b 
 Ž \r\b\b ’
„\b\b ” \r \r\b
 Ž \b, \b\b
\b \b \r\b\rŽ \r\b\b, \rŽ \r \b,
\b\b\b
˜ \b\r \rŽ \r \b-
Ž ” Ž 
\b \b \b \b
\b ’‹‹  \r 
 ’
 \r\b 
˜ \b\r\b\b  \b\b 
\n ’
Ž”  \b
\f… \b\b \b, \r\r
Ž” ’ ”   
­\b  ‹‹ Ž  \r
­\b  
 \b \b\b  
’‹‹ \r‹\b“ 
\b”\b \b“… , \b, 
\b
 \r ……\b \r\b
 \b \b\b, \b“… \b “
­\b \b  \b
 \b\b \b
­\b   
Ž \r \b‹
‰\b\b \b\b \r‹\b\b \r \r\r ‹
Ž  
„ ’\b ‹\b\b \r\b
\n’‹‹  \n (
0,104, \b\r\b \b (
0,000,  \r \b“
\b \b\b\b \r [21, c. 145].
\t\b: \b\b \r  ’\b\r \r\b.
О. Г. Кузнецпва, А. Ю. Тимпфеева
оппяыоять, яущуятруут ыушотоюпя рхпцыояряхь.
Яорошупыоять тпшцх рхпцыояряхуч ыофыо цы
туюпюутцюорпть шпш ршлпт шпфточ цх усюох р
рояпюцятцу уюорыя шптюороч пухоппяыоятц р
цулоы [23].
Тля пюоруюшц эточ сцпотухы пыл пюору
туы шоююуляццоыыыч пыплцх, сту р шпчуятру
яопоятпрляуыых юятор тпыыых цяпольхорп
лцяь пюцхыпшц «ятупуыь оятюоты
-ч усюохы шп
тюороч пухоппяыоятц… (сту
охыпчпут ыоыую
усюохы по шшплу от 1 то 37) ц «уюоруыь тюуросц
р отыошуыцц шптюороч пухоппяыоятц юусцоып р
цулоы…. Хыпчуыця юпяячцтпыыых полцхоюцчу
яшцх шоэффцццуытор шоююуляццц (
) пюутятпр
луыы р тпплццу 3.
ыпшяцыпльыую полофцтульыую яряхь уюо
руыь тюуросц хп яоятояыцу шптюороч пухоппя
ыоятц юусцоып цыуут я рояпюцятцуы оятюоты
усюохы «яыцфуыцу уюорыя фцхыц ыпяулуыця юу
сцоып…: чуы ыцфу оцуыцрпутяя шпчуятро фцхыц
ыпяулуыця, туы польшцу оппяуыця рыхырпут
яоятояыцу шптюороч пухоппяыоятц юусцоып.
Яюутц тюусцх усюох ыпцполуу туяыо я оп
щуч оцуышоч яоятояыця шптюороч пухоппяыо
ятц яряхпыы ыцхшпя пюоцхротцтульыоять тюутп,
рыяошцч уюоруыь тцффуюуыццпццц тохотор
ц хпюппотыоч плпты, шюцыцыплцхпцця эшоыо
ыцшц, отяутятрцу шрплцфцццюорпыыых шптюор
ып юусцоыпльыоы юыышу тюутп. ыуыуу туяыую
яряхь цыуют тпшцу усюохы, шпш пптуыцу уюорыя
этыцчуяшоч ц шоыфуяяцоыпльыоч шоыплуыуы
тпюыоятц, ыцхшоу шпчуятро пюофуяяцоыпльыосо
опюпхорпыця, ыуяоруюшуыятро тучятрующусо
хпшоыотптульятрп.
Ятоцт хпыутцть, что ппяолютыыу хыпчуыця
шоэффцццуытор шоююуляццц ошпхплцяь ыуру
лцшц, туы ыу ыуыуу юухультпты шоююуляццоы
ыосо пыплцхп ярцтутульятруют о ыплцчцц ятп
тцятцчуяшц хыпчцыоч яряхц ыуфту шлючурыыц
фпштоюпыц фоюыцюорпыця ятупуыц опуяпошо
уыыоятц эшяпуютор ц уюорыуы шптюороч пухо
ппяыоятц р цулоы.
ацпы усюох шптюороч пухоппяыоятц.
Р цулях
рытулуыця «яряхпыыых… (р рояпюцятцц эшяпую
тор) усюох шптюороч пухоппяыоятц пылп пюцыу
ыуып пюоцутуюп цуюпюхцчуяшосо фпштоюыосо
пыплцхп, р юухультпту шотоюоч рытулуыы шуять
фпштоюор ыцхшусо уюорыя. Р шпчуятру ыутотп
фпштоюцхпццц рыпюпы опопщуыыыч рхрушуы
ыыч ыутот ыпцыуыьшцх шрптюптор, пюоцхро
тцлояь шояоусольыоу рюпщуыцу ыутотоы оплц
ыцы [24, c. 218]. Юухультпты ппюпллульыосо пып
лцхп [25] пошпхплц, что получуыыпя фпштоюыпя
ятюуштуюп тучятрцтульыо отюпфпут ыпплютп
уыыу рхпцыояряхц ыуфту усюохпыц шптюороч
пухоппяыоятц, п ыу ярляутяя поюофтуыцуы ялу
чпчыоятц, ц ряу шуять рытулуыыых фпштоюор
шоююуштыо ршлючуыы р ыотуль.
Р тпплццу 3 пюутятпрлуыы хыпчуыця фпштою
ыых ыпсюухош по рытулуыыыы фпштоюпы ыцх
шусо уюорыя. Эыц пошпхырпют ятупуыь рлця
ыця этцх фпштоюор ып оцуыуыыую эшяпуютпыц
ятупуыь оятюоты шпфточ юпхыорцтыоятц усюох
шптюороч пухоппяыоятц.
Рытулуыыыу фпштоюы ыофыо цытуюпюутц
юорпть шпш тцпы усюох шптюороч пухоппяыоятц
усюохы, яряхпыыыу я ыцхшцы тюуторыы
потуыццплоы юусцоып, опуялорлуыыыу яыц
фуыцуы усо шолцчуятруыыых ц шпчуятруыыых
хпюпштуюцятцш;
пюпрорыу усюохы, р тоы чцялу рыхрпы
ыыу этцчуяшцыц пюоплуыпыц ро рхпцыоот
ыошуыцях яупъуштор яоццпльыо-тюуторых
отыошуыцч;
усюохы, опуялорлуыыыу ыцхшцы цыыо
рпццоыыыы потуыццплоы ц шпчуятроы фцхыц
ыпяулуыця;
усюохы, яряхпыыыу я ыцхшцы шпчу
ятроы юппочуч яцлы, уу ыутоятпточыоч
шоышуюуытояпояопыоятью;
усюохы, поюофтуыыыу ыутоятптшпыц ц
ошцпшпыц юусцоыпльыоч рлпятц р оплпятц
упюпрлуыця чулоручуяшцыц юуяуюяпыц;
шюцыцыпльыыу усюохы, р тоы чцялу шою
юупцця ц шюцыцыплцхпцця эшоыоыцшц.
апшцы опюпхоы, шпш ятптцятцчуяшц, тпш ц яо
туюфптульыо поттруюфтпутяя рытрцыутпя сц
потухп о тоы, что ряу юпхыорцтыоятц усюох шп
тюороч пухоппяыоятц юусцоып ыосут пыть отыу
яуыы ш осюпыцчуыыоыу чцялу тцпор.
Этручпя ып ропюояы пышуты, эшяпуюты оцу
ыцрплц пштупльыоять шпфточ усюохы оттульыо.
Рыуяту я туы хыпчуыцу фпштоюыоч пуюуыуыыоч
рыяшусо уюорыя (фпштоюп
) ыофут отюпфпть
пштупльыоять тля эшяпуютп усюох шптюороч пух
оппяыоятц р цулоы. Поэтоыу ып ояыору шоююу
ляццоыыоч ыптюццы фпштоюор ыцхшусо уюорыя
пылп рытулуып слпрыпя шоыпоыуытп, юпяяып
тюцрпуыпя шпш опщцч уюоруыь оятюоты усюох
шптюороч пухоппяыоятц. ьпсюухшц по эточ шоы
поыуыту, цыпчу сороюя, ятупуыь уу рлцяыця ып
фпштоюы ыцхшусо уюорыя, пюутятпрлуыы р тп
плццу 4.
ьпцполуу яущуятруыыыч ршлпт р оп
щцч уюоруыь рояпюцятця оятюоты усюох рыо
яят пюпрорыу усюохы, п тпшфу усюохы, яряхпы
ыыу я ыцхшцы тюуторыы потуыццплоы юусц
оып. Ялуторптульыо, р цулях опуяпучуыця шп
тюороч пухоппяыоятц юусцоып пюцоюцтутыыыц
ыппюпрлуыцяыц ялутуут пюцхыпть порышуыцу
уюорыя яоццпльыоч отрутятруыыоятц юппото
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
 3
\t‡\r\n\n  \f Ž \n\f ‡\f \b \n
\t\n ‡\f
Š ‡\f (Ž \n ’\f ‡)
 \n
­\b  
\b \b \b \b
\b \b \r\b\rŽ \r\b\b, \r
Ž \r \b, \b\b\b
\n\b Ž \b
†” \b \b  \b
\b”\b \b“… \b
‰\b\b \b\b \r‹\b\b \r
 \r\r ‹Ž 
 
\b\r\b \bŽ  — ­\tŒ,
, , 
 Ž \b, \b\b
‰ \b‹Ž  

Ž \r \b‹
 \b \b\b 
 
„\b\b ” \r 
\r\b
 \r ……\b 
\r\b
’‹‹ \r‹\b“ 
˜ \b\r\b\b  \b
\b 
˜ \b\r \rŽ \r 
 \b-Ž ”
Ž” ’ ”  
 
 Ž \r\b\b ’
 \b \b\b, \b“… 
\b “
‰\b\b \b‹  ,
 \r 
\f… \b\b \b, 
\r\r
Ž”  \b
\f  \b 
\b ’‹‹  
 \r  ’
 \b\b \b
­\b \b  \b
 \r\b 
 \b \r‹\b\b 
­\b   
‰\b\b ‹Ž  

\b ’‹‹\b \b\b
  \r \b
\b\b
‰\b  
‚\f\t . . .
О. Г. Кузнецпва, А. Ю. Тимпфеева
\t\n ‡\f
Š ‡\f (Ž \n ’\f ‡)
 \n
­\b  ‹‹ Ž 
 \r
\n\r \b\b\bŽ Ž \b, 
\bŽ \r\r\bŽ \bŽ
\n ’
„ ’\b ‹\b\b
\r\b
­    \r \r  (\r“… “ \b \r
,  ),  \b \r \b“ “ , \b  \b\r \b
\r.
\t\b: \b\b \r  ’\b\r \r\b.
 4
 ‡\f  \n ‰\b ‡\r \n\n ‡\f \b \n
Š ‡\f
 \b Ž \n
, \b \b   \r , \b \b 
\bŽ \bŽ Ž\b
„ ,   \b ’\b \r ”Ž
\b‘ \b-Ž ”
, \b  \r \b  \b
, \b \b  \b  \b, \b
\b\r\b\b“
, \r \b ”  \b \b \r
\b \b\b
\n ,  \b  \r  ’
\t\b: \b\b \r  ’\b\r \r\b.
тптулуч юусцоып, р тоы чцялу яохыптульыыч от
шпх от туыурых фоюы яоццпльыо-тюуторых от
ыошуыцч, яоплютуыцу ыоюы тюуторосо хпшоыо
тптульятрп, п тпшфу юушуыцу яоццпльыых ц ту
ыосюпфцчуяшцх пюоплуы.
Эпяуфтуыцу юухультптор ц хпшлючуыцу
Р ятптьу юуплцхорпып хптпчп рыярлуыця
усюох шптюороч пухоппяыоятц юусцоып, оцуышц
ятупуыц цх оятюоты тля шптюороч пухоппя
ыоятц Цюшутяшоч оплпятц. Р хоту цяялуторп
ыця рытулуы тпш ыпхырпуыыч фпштою
, шото
юыч поятюоуы р пюутполофуыцц, что ряу усюохы
опуялорлуыы рлцяыцуы отыосо опщусо фпш
тоюп — опщусо уюорыя оятюоты усюох шптюороч
пухоппяыоятц.
Получуыыыу ыпсюухшц ып фпштою
(тппл. 3)
цыуют ыцхшую шоююуляццю я ыупояюутятруы
ыыы ыыуыцуы эшяпуютор (тппл. 3, ятолпуц
).
лто ыофут ярцтутульятрорпть о тоы, что эшя
пуюты, оцуыцрпя уюоруыь шптюороч пухоппяыо
ятц юусцоып р цулоы, ыу р яоятояыцц тпть тпшую
оцуышу опщуыу уюорыю шптюороч пухоппяыо
ятц, шотоюпя пы ыу пюотцроюучцлп цх чпятыыы
оцуышпы. Рохыофыо, эшяпуюты цытуцтцрыо
учцтырплц ц тюусцу юпхыорцтыоятц усюох.
ауы ыу ыуыуу, пюутлофуыыыч потхот ш
оцуышу оятюоты усюох шптюороч пухоппяыоятц
юусцоып отлцчпутяя тоятупыоятью ц отыояц
тульыоч пюоятоточ, ярляутяя эффуштцрыыы цы
ятюуыуытоы оцуышц юухультптор юусцоыпльыоч
полцтцшц юусулцюорпыця яоццпльыо-тюуторых
отыошуыцч, ыофут пыть цяпольхорпы пюц юпх
юппотшу ыую по рыярлуыцю ц пюутупюуфтуыцю
усюох шптюороч пухоппяыоятц, ц ыутотор пюо
тцротучятрця цы.
Рлпсотпюыоять
  \r\f  \n\f \f ž‘ \f“ 
 \t \n \b
2014/52 ’   \n\t (\f \b
«\f‘ \n ‘ \f\f \f\f \f \n\t ‘-•\f
\t\f »).
Япцяош цяточыцшор
\n\b  ’\b \r\b\b \b\b / \r . ­. . Œ”, . \t. . —
• : \t- ’ ‰, 2009. — 1184 \b.
‚\f\t . 3
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
Œ\b ‹ \b\r ’\b \r\b\b Ž\b“… \b‘ / . . \f,
\t. . \n…, •. . \f, . ­. ƒ. — \b-/. : ‡ „\f, 2012. — 87 \b.
\b \r\b\b. , \r\r, \b : . \r\b / \t. \f. Œ\r\b [
­\b : \t- ­‡ , 2007. —118 \b.
\t\f
 \r\b\b \b\b\b . , \r \b 
\b\r / \r …. . . ­. ­. — . : \t- ‡\f, 2010. — 328 \b.
­\n‘
\n \r\b\b . \f…\b Ž \b\r. — \t\b : \t-
†‡ „, 2013. — 285 \b.
“\r
‰…  \r\b\b. — . : \t- ‡\f, 2005. — 344 \b.
­
„ \r\b\b  ‹.  \r // ­\b ­\b
\b. -. — 2012. — Š
1(20). — \f. 53–58. — (3. . ).
¢\n
\r \b \b . — . : \t- . ‡. ­. „Ž, 1999. —
\t
†\r\b\b \b // „ \r\b\b. —2004. —Š
\f
\f \r\b\b \b\b \r \bŽ Ž \r\b\b:
\r-\b \rŽ: \b\b. ... . ’. . — ., 2001. — 128 \b.
”-\f
†\r\b\b . \f \r \b. — . : , 2005. — 272 \b.
­
.
., \t
., 
 \r\b\b \b\b. \b \r
\b \b\r / \r . . \f. ˆ. — . : „-„\b\b-, 2005. — 260 \b.
­
\b \r\b\b \b\b. ‰\b   \b\b : . \r
\b. — . : \t- ‡\f, 2005. — 154 \b.
­\n‘
„Ž    \r\b\b ‹ // ­\b Ž \bŽ
Ž. —2012. — . XIX. — Š
\n\n
-\b \r \b\r \b\b  \r\b\b
\b \b \b\b. — \f : \t- \f‡ \n, 2003. — 303 \b.
Schneider
Privatizing economic crime enforcement: Exploring the role of private sector investigative agencies in
О. Г. Кузнецпва, А. Ю. Тимпфеева
For citation: Ekonomika regiona [Economy of Region]. — 2016. — Vol. 12, Issue 4. — pp. 1123–1134
N. V. Kυζnεtσova
, A. Yυ. Timofεεva
Baikal State University (Irkutsk, Russian Federation; e-mail: [email protected])
Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation)
Pρoblεmσ and Toolσ foρ tηε ∆εtεction of Tηρεatσ to Pερσonnεl Sεcυρity in tηε Rεgion
Še investigation of threats negatively ašecting the state and the development of human resources as well as the varieties of
security threats is of particular importance in the theory and practice of personnel security measures. Še purpose of the article is
to identify and classify the ideas of the main threats to personnel security of the region (the research is carried out on the example
of the Irkutsk region). On the basis of the content analysis of Russian regulatory legal acts and scienti‹c publications, external
and internal threats to personnel security of the region are highlighted. As a result, the list of threats to personnel security of the
region consisting of 37 stands is composed. Še political, economic, demographic, social, technical and technological, ecological,
legal, ethnocultural forms of threats are demonstrated. Še authors came to the conclusion that the internal threats to personnel
security of the region (‹rst of all socio-economic) are dominant. An assessment of the urgency and relevance of the threats to the
personnel security of the region is given. With the use of the technology of the hierarchical factorial analysis, the types of threats
(factors of the lowest level) were identi‹ed and their in›uence on the general level of the urgency of personnel security threats
(a factor of the highest level) is estimated. It is revealed that legal threats, as well as threats caused by the low labour potential
of the region, have the most signi‹cant impact on the estimation of the urgency of threats. Še study applies the following
analysis methods — a content analysis, the analysis of linear and cross-distribution, hierarchical factor and correlation analysis.
Še analysis is based on the data of the expert survey conducted in the Irkutsk region (2015. To determine the relationship
(coherence) of the expert evaluations, the Kendallœs coeŒcient of concordance is calculated. Še received results can be used for
studying and identi‹cation of the personnel security threats, which are speci‹c for a certain region. Šey can also be a basis for
the forecasting and analysis of the threats to regional personnel security and the development of the methods to respond to them.
Keywords:
region, human resources, regional security, personnel security, personnel security threats, typology of
personnel security threats, urgency of personnel security threats, types of personnel security threats, status of personnel
security in the region
Acknowlεdgεmεntσ
Še article has been supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation within the body of the
government order \b
2014/52 for the performance of works in the area of scienti‹c work (project \b
1841 «Še increasing of the
Baikal regionœs resource potential as a factor of its sustainable socio-economic development»).
Rεfερεncεσ
Chereshnev, V. A. & Tatarkin, A. I. (Eds). (2009).
ŽKachestvo zhizni i ekonomicheskaya bezopasnost Rossii [Quality of life
and economic security of Russia].Ž
Ekaterinburg: Institute of Economics UB RAS Publ., 1184.
Skorev, M. M., Kirishchieva, I. R., Skorev, E. N. & Zhigunova, A. V. (2012).
ŽChelovecheskiy faktor v obespechenii
ekonomicheskoy bezopasnosti khozyaystvuyushchego subekta [Human factor for economic security of economic entity].Ž
Rostov
on Don: RGUPS Publ., 87.
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
Е. Н. Авраампва, Е. Н. Мпгинпв
 : . — 2016. — . 12, \r. 4. — \f. 1135–1145
doi
\n 332.143 + 316.342
\b\b\b   Ž\b \b\b \b \r „ 
(\b, \b\b\b ; e-mail: [email protected])
О ТОЦИАМЭОО
ПКОООНИЧЕТКОН ИОАЧЕОИИ
РОГьШЕОИЯ ОРМАТь ТРфЕА фЧИТЕМЕК
Пюутыутоы юпяяыотюуыця ярляютяя яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцу цтосц юуфоюыы оплпты тюутп
учцтулуч, шотоюпя похцтцрыо порлцялп ып шпчуятро шшольыосо опюпхорпыця. Рыуяту я туы, эшоыо
ыцчуяшцу тюутыоятц, шотоюыу пуюуфцрпут ыпшп ятюпып, ыосут поятпрцть пот усюоху тоятцсыу
тыу юухультпты.
Цыфоюыпццоыыоч ппхоч рыятуппют юухультпты ыоыцтоюцысоросо цяялуторпыця дуытюп эшоыо
ыцшц ыупюуюырыосо опюпхорпыця ЮОьгцТЯ «лффуштцрыоять шшольыосо опюпхорпыця…, пюорутуыыосо
р 2015 с. р Яруютлоряшоч, Роюоыуфяшоч, Црпыоряшоч оплпятях. ыутотоы пышутыосо цытуюрью опюо
шуыы 2800 шшольыых путпсосор, 2800 тоыохохячятр, цыующцх р яоятпру шшольыцшп, 200 тцюуштоюор
опюпхорптульыых оюспыцхпццч. Эпюояы пюорутуыы по юупюухуытптцрыоч рыпоюшу, ршлючпющуч шпш
союотяшоу, тпш ц яульяшоу ыпяулуыцу.
Пошпхпыо, что р 201312014 учупыоы соту яюутыяя хпюплптп учцтулуч тоятцслп уюорыя яюутыуч
по юусцоыу, что яоотрутятрорпло тюупорпыцяы ыпчяшосо вшпхп Пюухцтуытп Юв. лто яоотыошу
ыцу пыло утуюфпыо р ялутующуы соту, пюцчуы юпхыую хпюплпты учцтулуч полыоятью отюпхцл тцф
фуюуыццпццю яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцх пошпхптулуч юпхрцтця рхятых р пыплцх юояяцчяшцх юусцо
ыор. Р шпчуятру ояыорыых похцтцрыых поялутятрцч порышуыця оплпты тюутп учцтулуч рыятуппют
оыолофуыцу учцтульяшосо шоюпуяп, порышуыцу шрплцфцшпццц учцтулуч, рхофтуыцу цх р яоятпр юоя
яцчяшосо яюутыусо шлпяяп.
Цяялутуутяя тпшфу рохтучятрцу ыусптцрыых ярлуыцч р эшоыоыцшу ып пуюяпуштцры рояпюоцхрот
ятрп тоятцсыутых яоццпльыо-эшоыоыцчуяшцх юухультптор порышуыця оплпты тюутп учцтулуч. Р
шпчуятру тпшцх эффуштор юпяяыптюцрпутяя яошюпщуыцу тохотор юотцтулуч шшольыцшор, что ыо
фут пюцруятц ш яыцфуыцю хппюояп ып плптыыу опюпхорптульыыу уялусц, ярляющцуяя отыцы цх ця
точыцшор рыупютфутыосо фцыпыяцюорпыця шшольыосо опюпхорпыця. Р этоы шлючу юпяяыотюуыы
пюофуштцрыыу опюпхорптульыыу ятюптусцц юотцтулуч шшольыцшор.
ьп ояыорпыцц пыплцхп эшоыоыцчуяшоч туятульыоятц шшольыых оюспыцхпццч ц опюпхорптульыых
ятюптусцч юотцтулуч шшольыцшор р уялорцях ыуплпсопюцятыоч эшоыоыцчуяшоч шоыъюыштуюы пошп
хпыо, что яыцфуыцу фцыпыяцюорпыця шшол цх юусцоыпльыых пютфутор (р яряхц я цх туфцццтыоятью)
пюцрутут ш ыцрулцюорпыцю тоятцсыутых юухультптор.
 :
’‹‹\b ” , \r  ,  \r
\b\b\b ”, \r‹\b\b , \b \b\b, ” , 
\b, \r \b , \b \r, ’\b \b
Ррутуыцу
Пюоцяхотящцу юуфоюыы яцятуыы шшоль
ыосо опюпхорпыця ыппюпрлуыы ып порышуыцу
чулоручуяшосо потуыццплп шпш ыуопхотцыосо
уялорця уяточчцросо яоццпльыо-эшоыоыцчу
яшосо юпхрцтця ятюпыы. Шлючурую юоль р этоы
пюоцуяяу цсюпют, пухуялорыо, учцтуля, шото
юыу толфыы ятпть усо пштоюпыц, юуплцхуя по
ятпрлуыыыу хптпчц ып ыцшюоуюорыу ц рыяту
ппя яроусо юотп пюоротыцшпыц ыорых пюпш
тцш, яряхпыыых я ыпшоплуыцуы чулоручуяшосо
© •. ., ˆ . . \b. 2016.
шппцтплп. Этыпшо ятупуыь уяпушыоятц люпых
пюуопюпхорпыцч р яфуюу шшольыосо опюпхо
рпыця путут р этцх уялорцях ыуюпхюырыо яря
хпып я туы, соторы лц учцтуля пюцыцыпть ц
поттуюфцрпть цх ц шпш оыц оцуыцрпют ярою
юоль ц хптпчц р этцх юпышпх, что, р ярою очу
юуть, хпрцяцт ц от полофуыця учцтулуч р опщу
ятру р цулоы. Порышуыцу оплпты тюутп учцту
луч толфыо япояопятрорпть ушюуплуыцю цх по
хцццч р яоццпльыоч ятюуштуюу ц хпшюуплуыцю
цх р яоятпру ятюп яюутыусо шлпяяп. Яшоюоять ц
юухультптцрыоять этосо пюоцуяяп, п тпшфу пюу
пятятрця ып путц ш усо хпруюшуыцю ыофыо
оцуыцть я поыощью шоыплушяыосо эыпцюцчу
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
яшосо пыплцхп тпыыых о япуццфцшу полофуыця,
плпсояоятояыця ц цтуытцфцшпццц учцтулуч р
шпчуятру урпфпуыых члуыор опщуятрп р яорюу
ыуыыых уялорцях. ьп юушуыцу тпыыоч хптпчц
ц пыло ыпцулуыо цяялуторпыцу, пюорутуыыоу
дуытюоы эшоыоыцшц ыупюуюырыосо опюпхорп
ыця ЮОьгцТЯ.
Порышуыцу оплпты тюутп учцтулуч поято
яыыо ыпхотцлояь р фошуяу рыцыпыця ц упюпр
луыцур, опяхпыыых рыполыять цыпусуюпццоы
ыыу ушпхы Пюухцтуытп Юв, отцы цх шотоюых шпш
юпх шпяпляя ыуопхотцыоятц торутуыця уюорыя
оплпты тюутп учцтулуч то яюутыусо хыпчуыця
по юусцоыу, ц япуццплцятор, пытпющцхяя ры
яяыцть, шпш этп ыуюп порлцялп ып шпчуятро оп
юпхорпыця. [1–10]. ьо ыуяыотюя ып то что этп
туып тоятпточыо полыо пюутятпрлуып р япуцц
пльыоч лцтуюптуюу, яуччпя, ып ыпш рхслят, уять
пюцчцыы руюыутьяя ш ыуч ущу юпх. Пуюрпя пюц
чцып яряхпып я ухутшуыцуы эшоыоыцчуяшосо
полофуыця р юяту юусцоыор, ыпюпятпыця р ыцх
пютфутыосо туфцццтп, что ятпрцт пот яоыыу
ыцу рохыофыоять яохюпыять уюоруыь оплпты
тюутп учцтулуч ып тоятцсыутоы уюорыу. Ртоюпя
пюцчцып яряхпып я чпято рохыцшпющцыц ро
пюояпыц о юухультптцрыоятц тпыыоч ыуюы.
ыоыцтоюцыс эффуштцрыоятц шшольыосо опюп
хорпыця, ояущуятрляуыыч ЮОьгцТЯ
, похро
ляут пюояяыцть ыушотоюыу пяпушты юпхрцтця
шшольыосо опюпхорпыця р шоытушяту порышу
ыця оплпты тюутп учцтулуч р опщуч ц юусцо
ыпльыоч пюоушццях.
Цыфоюыпццоыыоч ппхоч ыпятоящусо цяялу
торпыця рыятуппют юухультпты ыоыцтоюцысп,
получуыыыу р 2015 с. Юусцоыы цяялуторпыця
отопюпыы тпшцы опюпхоы, чтопы отюпхцть яо
ццпльыо-эшоыоыцчуяшую тцффуюуыццпццю
туююцтоюцч ятюпыы, я эточ цулью рыпюпыы
Яруютлоряшпя, Роюоыуфяшпя, Црпыоряшпя оплп
ятц, юпхлцчпющцуяя по шюцтуюцяы яоццпльыо-
эшоыоыцчуяшосо юпхрцтця. ыутотоы пышутыосо
цытуюрью опюошуыы 2800 шшольыых путпсо
сор, 2800 тоыохохячятр, цыующцх р яоятпру от
ыосо цлц полуу шшольыцшор, ыутотоы слупцы
ыосо цытуюрью 200 тцюуштоюор опюпхорптуль
ыых оюспыцхпццч. Р хоту пюорутуыця опюояп
юуплцхорпып ялучпчыпя ыыосоятупуычптпя ры
поюшп, охрптырпющпя ыпяулуыцу юусцоыпль
ыых цуытюор, союотяшцх ц яульяшцх пояулуыцч
 \b   ’ \r
  ‚‡\f \r „ \b 2013 .
\r \b… . ­   \r\b 
\r\b \b\bŽ \r\b, Ž \b\r
 \b\r“  Ž ,
”  Ž\b, “… \b\b
”.
отопюпыыых юусцоыор (57 туююцтоюцпльыых то
чуш опюояп), опуяпучцрпющпя юупюухуытптцр
ыоять получуыыоч яоццолосцчуяшоч цыфоюып
ццц (ятптцятцчуяшпя посюушыоять тпыыых ыу
пюурышпут 4
Тцыпыцшп оплпты тюутп учцтулуч
вюоруыь яюутыуч хпюплпты по юусцоыу пыл
тоятцсыут р 201312014 с. ц утуюфпы р 201412015.
Шпш ялутуут цх тпыыых, пюутятпрлуыыых юц
яуышу 1, ояыорыоу порышуыцу хпюплпт учцтуль
яшоыу шоюпуяу пюоцяхотцло р 201312014 учуп
ыоы соту, хотя, по ыыуыцю тцюуштоюор шшол,
усо ыульхя ыпхрпть хыпчцтульыыы.
Шпш пошпхырпют тпыыыу тпплццы 1, юпхыую
оплпты тюутп полыоятью отюпхцл уюоруыь яо
ццпльыо-эшоыоыцчуяшоч тцффуюуыццпццц
юояяцчяшцх юусцоыор [11, 12].
Ятоль фу хпыутыпя юусцоыпльыпя тцффуюуы
ццпцця пюоялуфцрпутяя р тцыпыцшу хпюппот
ыоч плпты: ро ряух тюух цяялуторпыыых юусцо
ыпх пюцыуюыо 55
% тцюуштоюор яоопщцлц о по
рышуыцц хпюплпты р 201412015 учупыоы соту,
ыо р Яруютлоряшоч оплпятц (ыпцполуу юпхрцтоы
р яоццпльыо-эшоыоыцчуяшоы отыошуыцц юусц
оыу) хыпчцтульыоу порышуыцу хпюплпты отыу
тцлц 18
% тцюуштоюор, р Роюоыуфяшоч — почтц
ртроу ыуыьшу, п р Црпыоряшоч оплпятц, яутя по
отрутпы, хыпчцтульыосо порышуыця ыу отыу
чплояь роопщу (тппл. 2).
Рыуяту я туы, ыуфыо отыутцть, что р шпф
тоы юусцоыу пюцыуюыо р 40
% ялучпях ыу отыу
чплояь порышуыця хпюппотыоч плпты, что, по-
рцтцыоыу, яряхпыо я отяутятрцуы р яоотрут
ятрующцх шшолпх плптыых опюпхорптульыых
уялус, яоятпрляющцх ояыорыоч цяточыцш рыу
пютфутыосо фоытп оплпты тюутп. Р цулоы фу
толя учпщцхяя, пояущпющцх плптыыу топол
ыцтульыыу хпыятця, пюурышпут 50
% ц яцльыо
юпхлцчпутяя по тцппы шшол, что ыофыо юпяяып
тюцрпть шпш фпштою тцффуюуыццпццц оплпты
тюутп учцтулуч (юця. 2).
Эцуышц тцыпыцшц хпюплпт япыцх учцту
луч хпыутыо полуу ятуюфпыыы по яюпрыуыцю
я оцуышпыц тцюуштоюор шшол (юця. 3). Эп уру
лцчуыцц (яущуятруыыоы цлц ыухыпчцтульыоы)
яоопщпют лцшь 30
% пюутятпрцтулуч учцтуль
яшосо шоюпуяп.
ьп ыпш рхслят, пюотцроюучцу оцуыош тц
юуштоюор шшол ц учцтулуч опъяяыяутяя туы,
что тцюуштоюп оцуыцрплц цтосорыу рыплпты, п
учцтуля — яоотыошуыцу хпюплпты ц ыпсюухшц,
шотоюпя почтц р полорцыу ялучпур пюурышпут
1 ятпршу (юця. 4).
Юпхрцтцу яусыуытп плптыых опюпхорптуль
ыых уялус ц хпсюуфуыыоять чпятц путпсосцчу
Е. Н. Авраампва, Е. Н. Мпгинпв
78%
11%
9%
44%
43%
4%
2013/2014 ..
 
 
 \r
2014/2015 ..
\f 
\f 
 \r\f
\n\f
. 1.
­\f \n \b  2013/2014 2014/2015 . .  \f \f \f
 1
„\n \n \n‡‡‰  ‡\n\b ’   \f, ‡/.
€ \n\r
\t\f
 .
 .
‘ .
\f \r \r 
\f \r  ”
\f  \b“… 
 ”
\f\b  \b  \r  [13].
 2
  \n\b \n ‡\n\b \n ’   \f, % \n\n
\n \n\n
\t \n\n \n \f
 .
 .
‘ .
„”\b 
„”\b 
 \r”\b
\f\b
 \r
\f\r  \n \t
\b \b, ,
. 2.
­ ,  \b \r\b 
ОХИАКь
О-ГЕМОГРАфИЦЕРКИИ ООТЕ
ХИАК РЕГИО
АКь
ОГО РАзБИТИЮ
яшцх шоллуштцрор полуу чуы ып отыу ятпршу по
шпхырпют, что ппюпллульыо я урулцчуыцуы юу
сцоыпльыых пютфутыых яупяцтцч, шшолп шпш
эшоыоыцчуяшцч псуыт пюцлпспут яопятруы
ыыу уяцлця, ыппюпрлуыыыу ып утуюфпыцу (уялц
ыу урулцчуыцу) юпхыуюп. ьо р ыпятоящцч ыо
ыуыт тоятцфуыцу эточ цулц оялофыяутяя ыу
плпсопюцятыоч эшоыоыцчуяшоч яцтупццуч.
апш, тпыыыу ыоыцтоюцысоросо цяялуторпыця
«Яоццпльыоу япыочурятрцу юояяцчяшосо ыпяу
луыця… ярцтутульятруют о яыцфуыцц уюорыя
оплпты тюутп р цулоы по ятюпыу
, что отюпфп
утяя ып юпхыуюу юусцоыпльыоч яюутыуч оплпты
тюутп. Ц, тпшцы опюпхоы, пюцряхпыыыч ш ыуч
юпхыую оплпты тюутп учцтулуч ыофут пптпть
пух ущуюпп тля рыполыуыця ушпхп Пюухцтуытп
Юв. Р то фу рюуыя, яыцфуыцу тохотор ыпяулу
ыця, р чпятыоятц, юотцтулуч шшольыцшор, рутут
ш яыцфуыцю хппюояп ып плптыыу опюпхорптуль
ыыу уялусц.
\t\b\b \r\b ‹ 
\r\b  “ \r 2015–
. (\r 8  ). ‰‘ \b\b 1600
\b\r  . \r
 \b \b \b\b.
ьусптцрыыу ярлуыця р эшоыоыцшу поялут
ыцх трух лут хптюоыулц япыыу юпхыыу сюуппы
ыпяулуыця [14, 15], р тоы чцялу тоыохохячятрп,
сту уять тутц шшольыосо рохюпятп. Эп этоы ярц
тутульятруют тпыыыу, пюутятпрлуыыыу ып юця.
5: лцшь ;
% юотцтулуч сороюят о тоы, что цх ыу
хптюоыулц ц рюят лц хптюоыут эшоыоыцчуяшцу
цхыуыуыця. Р то фу рюуыя, 80
% отрутцршцх
шюцхцяыыу ярлуыця шояыулцяь р ыухыпчцтуль
ыоч цлц яцльыоч ятупуыц.
Р тпшоч яцтупццц юотцтулц ыуыцыууыо пу
тут пуюуяыптюцрпть опюпхорптульыыу ятюпту
сцц р ятоюоыу яошюпщуыця плптыых тополыц
тульыых хпыятцч — полуу чутруютц яуыуч пюут
полпспют рохыофыоять отшпхп от ряух цлц чпятц
плптыых опюпхорптульыых уялус (юця. 6).
По яорошупыоятц опятоятульятр, ятоцт, рц
тцыо, офцтпть яыцфуыця юпхыуюп оплпты
тюутп учцтулуч, яцыыутюцчыосо яошюпщуыцю
р яюутыуы по юусцоыу. жшолп ыофут отрутцть
ып этот рыхор тольшо отыцы япояопоы — яошюп
щуыцуы чцялуыыоятц учцтулуч ц порышуыцуы
ыпсюухшц оятпршцхяя. готулояь пы, чтопы пюц
этоы ыу пюуюрплцяь ыпыутцршцуяя похцтцр
ыыу туытуыццц р шшольыоы опюпхорпыцц, шо
тоюыу ыофыо юпяяыптюцрпть шпш юухультпт юу
фоюыцюорпыця оплпты тюутп.
Юухультпты юуфоюыцюорпыця оплпты тюутп
учцтулуч
Ш похцтцрыыы юухультптпы, пухуялорыо,
ыофыо отыуятц цхыуыуыцу шптюороч яцтуп
ццц. Р яорюуыуыыоч шшолу тоыцыцюуут учц
тульяшцч шоюпуя р рохюпятыоы цытуюрплу 30–50
лут (юця. 7), ц, тпшцы опюпхоы, ятояршпя ыу тпш
тпрыо пюоплуып ятпюуыця шптюоросо яоятпрп р
цулоы яыятп.
4%
 
26%
 
41%
 
19%
\r 
10%
. 3.
&