Замахшари, Шайх Саъди Шерози, Алишера Навои, Абдурахмана Джами, Жалолиддина Давони, Хусайн Воиз ал-Кошифи признаны в качестве.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ҲУЗУРИДАГИ

ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc
.27.06.2017.Ped.26.01

РАҚАМЛИ

ИЛМИЙ КЕНГАШ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ХАЛИКОВ АЪЗАМ АБДУСАЛОМОВИЧ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БЎЛАЖАК
ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ
ИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ

13.00.01


Педагогика назарияси ва тарихи
. Таълимда менежмент


ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ Б
Ў
ЙИЧА
ДОКТОР
ЛИК

(
DSc
)

ДИССЕРТАЦИЯ
СИ
АВТОРЕФЕРАТИ


Т
ошкент


2018


2

УДК.378
.
147


Докторлик (
DSc
) диссертацияси автореферати мундарижаси


Оглавление автор
еферата докторской диссертации


Content of the abstract of docto
ral dissertationХаликов Аъзам Абдусаломович

Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчилар

педагогик маҳоратини ривожлантириш

………………....................
.

3Халиков Аъзам Абдусаломович

Р
азвитие

педагогического мастерства будущих
учителей

в
ысших

образовательных учреждениях
.……………………..……..


23Khalikov A
z
am Abdusalomovich

Perfection of pedagogical skills of future teachers of
universities
………………………………………
………….
……………
43


Эълон қилинг
ан ишлар рўйхати

С
писок

опубликованных

работ

L
ist of published

works
…………………………
……
………………..
…..

473

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ҲУЗУРИДАГИ
ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc
.27.06.2017.Ped.26.01

РАҚАМЛИ

ИЛМИЙ КЕНГАШ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГО
ГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ХАЛИКОВ АЪЗАМ АБДУСАЛОМОВИЧ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БЎЛАЖАК
ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ

13.00.01


Педагогика назарияси ва тарихи
. Таълимда менежмент


ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ Б
Ў
ЙИЧА
ДОКТОР
ЛИК

(
DSc
)

ДИССЕРТАЦИЯ
СИ
А
ВТОРЕФЕРАТИТ
ошкент


2018

4

Докторлик диссертацияси мавзуси Ўзбекиситон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида
B2017.1.DSc/Ped
13

рақам
билан рўйхатга олинган.


Докторлик диссертацияси

Тошкент давлат педагогика университети
да бажарилган.

Диссертация автореферати
икки

тилда (ўзбек, рус, инглиз

(резюме)
) веб
-
саҳифанинг
www.tdpu.uz

ҳамда


ZiyoNеt” ахборот
-
таълим порталида www.ziyonet.uz манзилларига
жойлаштирилган.


Илмий маслаҳатчи:

Мусурм
а
но
ва Ойниса

педагогика фанлари доктори,
профессорРасмий оппонентлар:

Ибрагимов Холбой Ибрагимович

педагогика фанлари доктори,
профессор


Исмаилова Зухра Карабаевна

педагогика фанлари доктори,
профессор


Махмудова Муяссар


педагогика фанлари доктори,
пр
офессорЕтакчи ташкилот:

Самарқанд давлат университетиДиссертация ҳимояси Тошкент давлат педагогика университети

ҳузуридаги илмий
даражалар берувчи
DS.27.06.2017.Ped.26.01 рақамли
илмий
кенгашнинг 2018

йил
“___”
______соат _____
даги мажлисида б
ўлиб ўтади. (Манзил: 100011, Тошкент шаҳри,
Чилонзор тумани, Бунѐдкор кўчаси, 27
-
уй. Тел.: (99871) 276
-
79
-
11; факс: (99871) 276
-
80
-
86; е
-
mail:
[email protected]
).Диссертация билан Тошкент давлат педагогика ун
иверситетининг Ахборот
-
ресурс
марказида танишиш мумкин (__
_____
рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100185,
Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бунѐдкор кўчаси 27

уй. Тел.:
(99871) 276
-
79
-
11
; факс:
(99871) 276
-
80
-
86

Диссертация автореферати
2018

йил “
___


________
куни
тарқатилди.

(
201
8

йил

___


_________ да _____
-

рақамли реестр баѐнномаси).
Ш.С.Шарипов

Фан доктори илмий даражасини берувчи

Илмий кенгаш раиси, п.ф.д., проф.

Р.Г.Исянов

Фан доктори илмий даражасини берувчи
Илмий кенгаш илмий котиби, п.
ф.н.


Д.Д.Шарипова

Фан доктори илмий даражасини берувчи

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар


раиси, п.ф.д., проф.

5

КИРИШ

(докторлик диссертацияси аннотацияси)

Диссертация

мавзусининг долзарблиги ва зарур
ия
ти.

Таълим, фан ва
маданият масалалари бўйича Бирл
ашган Миллатлар Ташкилотининг
“Т
ехникавий ва касб
-
ҳунар таълими

тўғрисида

ги

ва “Таълим соҳасида
камситишга қарши кураш тў
ғрисида”ги конвенцияларида
, “Маърифий,
илмий ва маданий мазмундаги материалларни олиб кириш” тўғриси
даги
Битимида

дунѐ миқѐсида ўқиту
вчилар мақомини ошириш, халқаро малака
талаблари асосида ўқитувчиларнинг педагогик маҳоратини ривожлантир
иш
масалаларига

катта
эътибор берилга
н. Мазкур ҳужжатлар
да таъкидланишича,
таълим муассасалари ўқитувчи
лари ҳамда
талаба
-
бўлажак ўқитувчилар
ни

ўқитиш с
ифатига нисбатан тенг шароитлар яратиш, тажриба
алмашиш ва
уларнинг педагогик кўникма ва малакаларини
ривожлантиришга

кўмаклашиш, таълим

жараѐнига
инновацион

педагогик технология
ларни
киритишга эътиборни қар
атиш
алоҳида

аҳамият касб этмоқда
1
.Жаҳонда а
йни вақтда халқаро илғор тажрибалар асосида олий таълим
муассасаларида бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик маҳоратини
ривожлантириш
нинг

амалий технологик тизими ва педагогик жараѐнларини
такомиллаштириш
;

педагогик маҳоратни ривожлантириш механизмларини
шаклл
антириш
;

касбий рефлексия, ўз
-
ўзини фаоллаштириш, ностандарт
педагогик ечимлар, педагогик маҳорат бўйича
танлов
лар ҳамда кўп даражали
таълим тизимларида педагогик маҳоратни ривожлантириш

долзарб муаммо
сифатида эътироф этилмоқда.Юртимизда о
либ борилаѐт
ган

кенг кўламли
ислоҳотлар
ѐшларимизнинг
хориждаги тенгдошлари билан илм
-
фан,

маданият,

тадбиркорлик, спорт ва
бошқа соҳаларда фаол мулоқотда бўлиши
,

уларнинг ўз салоҳиятини дунѐ
миқѐсида намоѐн этиши учун катта имконият ярат
моқда
. Мактабгача таълим
тизим
ининг жамиятимиз ҳаѐтидаги катта ўрни ва аҳамиятини эътиборга
олиб, мактабгача таълим вазирлиги ташкил этилди

ҳамда

11 йиллик таълим
қайта тикланди.

Буларнинг барчасидан ягона бир мақсад


Ўзбекистон илм
-
фан, интеллектуал салоҳият соҳасида, замонавий кадр
лар, юксак
технологиялар борасида дунѐ миқѐсида рақобатбардош бўлиши кераклиги
кўзда тутилиши таъкидланди.
К
реативлилик ва
инновацион тафаккур
ни
ривожлантириш муҳим индикатор сифатида эътироф этилди. Шулар бўлажак
ўқитувчиларнинг педагогик маҳоратини глоба
ллашув жараѐни талаблари
асосида такомиллаштириш зарурияти
ни

вужудга кел
тир
ди. 2017
-
2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегиясида
“педагог кадрларнинг касбий маҳорати сифати ва
савиясини узлуксиз юксалтириш”
2

о
лий таълим тизимини комплекс
ривожлантириш бўйича
энг муҳим
устувор вазифалардан бири
сифатида

белгилан
д
и
.

1

ЮНЕСКО халқаро меъѐрий ҳужжатлари. //Ўзбекча нашрининг масъул муҳарр
ири Л.Саидова.


Т.
:

“Адолат”, 2004
.


Б
.

19
-
62.


2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ
-
4947


сон Фармони.

6

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7

февралдаги
”Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳарак
атлар
стратегияси тўғрисида”г
и
ПФ
-
4947
-
сон Фармони, 2011 йил 20 майдаги
“Олий таълим муассасаларининг моддий
-
техника базасини мустаҳкамлаш ва
юқори малакали мутахассислар тайѐрлаш сифатини тубдан яхшилаш чора
-
тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ
-
1533
-
сон, 2017 йил 20

апрелдаги “Олий таълим
тизи
мини янада ривожлантир
иш чора
-
тадбирлари тўғрисида”ги
ПҚ
-
2909
-
сон
қ
арор
лар
и ҳамда мазкур масалага оид бошқа меъѐрий
-
ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация муайян
даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва т
ехнологиялар
н
и
ривожлан
тир
иш
нинг

устувор йўналишларига
мос
лиги
. Ушбу
диссертация тадқиқоти республика фан ва технологиялар ривожланишининг
I
. “
Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий
-
ахлоқий ва маданий
ривожлантириш, иннов
ацион иқтисодиѐтни шакллантириш”

у
стувор
йўналиши доирасида бажарилган.

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий
-
тадқиқотлар шарҳи
1
.

Бўлажак ўқитувчиларда педагогик маҳоратни ривожлантириш
бўйича
тадқиқотлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим
муассасалари, жумладан, Assoiat
ion for Educational Communications and
Technology


AECT (АҚШ),
University of Columbiya (АҚШ), University of
Sorbon
ne (Франция), University of Frei
burg (Германия),
Belfield pedagogical
university
(Германия),
Centre of increasing to pedagogical qualificatio
n on base
Manches
ters university (Буюк Британия),

Japan Institute of International Affairs
(Япония),
Miyagi pedagogical university
(Япония),

Seoul of Natio
nal University
(Жанубий Корея),

University of Chunang (Жанубий Корея),
Москва давлат
педагогика униве
рситети
(Россия)
да олиб борилмоқда
.

Бўлажак ўқитувчиларда педагогик маҳоратни ривожлантириш
га оид
жаҳонда олиб борилган

тадқиқотлар натижасида қ
атор
илмий натижалар
олинган
, жумладан
:

педагогик маҳоратни ривожлантириш
технологияларини
ишлаб чиқишд
а халқар
о ҳамкорликни амалга оширишнинг ташкилий ва
стратегик механизмлари такомиллаштирилган (Assoiation for Eduational
Communications and TechnologyAECT); педагогика олий таълим муассасаси
талабаларини тьют
орлик фаолиятига тайѐрлаш

тизим
и
нинг самарали
фаоли
ят кў
рса
тиш
механизмлари

такомиллаштирилган (Belfield pedagogial
university);
ўқитувчи касбий маҳоратини ривожлантиришнинг ташкилий
-
тузилмали модели яратилган
(Centre of increasing to pedagogical qualification
on base Manchesters university);
бўлажак ўқит
увчиларни
нг педагогик
1

Мазкур қисм
Botcheva, L.
Evaluation: A Process
-
Oriented Approach / L. Botcheva, J. Shih, L.C. Huffman // American Journal of
Evaluation. 2009. Volume 30.
№2.
P
. 176
-
188
;
Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства.


Москва, Академия, 2012.


С. 256; Основы педагогического мастерства: Учебное пособие. //Под
ред. И.А.Зязюна


М.: Просвещение, 2012.


302 с.; Никитина Н.Н. Введение в педагогическую
деятельность: Теория и практика. Учебное пособие.


М.: Издательский це
нтр “Академия”, 2008.
-

224 с.; Современные образовательные технологии: Учебное пособие. //Под ред. Н.В.Бордонской


М.: КНОРУС, 2013.


432 с. каб
и манбаларга асосланиб ѐзилди.

7

маҳоратни эгаллаш

кўникма

ва малакаларини ривожлантириш

технологиялари ишлаб чиқилган

(University of Columbiya
:
АҚШ), University
of Sorbon
ne (Франция),
(
University of Frei
burg:
Германия);

талаба
ларда
педагогик маҳорат
ни

ривожлантиришн
инг лойиҳавий
-
конструктив
технологиялари ярат
илган (
University of Chunang
: Жанубий Корея)
; бўлажак
ўқитувчи
нинг
маънавиятини шакллантиришнинг нейролингви
с
тик
дасту
рлаштириш технологияси такомиллаштир
илган

(Miyagi pedagogical
university: Япония);

бўлажак ўқ
итувчиларда
ўз
касбига садоқатлилик
позициясини ривожлантиришнинг коллаборатив технологиялари ишлаб
чиқилган

(Россия
)
.

Тараққий этган давлатларнинг

педагогика олий таълим муассасалари
да

бўлажак ўқитувчилар

педагогик маҳора
тини ривожлантириш бўйича
,
жумла
дан, қуйидаги

устувор йўналишларда
ил
мий
-
тадқиқотлар олиб
борилмоқда:

ўқитувчи
нинг

шахсий
хислатлари ва
хусусиятларини муайян
педагогик қобилиятлар гуруҳига киритган ҳолда риво
жлантириш;

педагогик
маҳоратни

ўқитувчи касбий фаолиятини замон
авий

талаблар дар
ажас
ида
бошқаришни таъминлаш
;

педагогик маҳорат
га

педагогик санъатнинг бир
қисми сифатида

ѐндашиш
; ўқитувчининг педагогик фаолиятига интерфаол
таълим технологияларини татбиқ этиш механизмларини

такомиллаштириш,
ўқитувчиларнинг новаторлик ҳамда интерактив к
асбий хусусиятларини
ривожлантириш
.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.

Уйғониш даврининг етук
намоѐндалари Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино,
Унсурул Маолий Кайковус,
Абул
-
Қосим Умар
Аз
-
Замахшарий,
Шайх
Саъдий Шерозий, Алишер Навоий, А
бдураҳмон Жомий, Жалолиддин
Давоний, Ҳусайн Воиз ал
-
Кошифий кабиларнинг ил
мий мерослари
ўқитувчига хос бўлган хусусиятларни

шакллантиришда
муҳим манба
сифатида

эътироф этилган.

Н.Н.
Азизходжаева,

Б.Р.Адизов, С.Базарова, У.Ш.Бегимқулов,
Р.Ҳ.
Джураев,
Ш.Қ.Мард
онов, О.Мусурмонова, Н.А.Муслимов,
У.Н.Нишоналиев,

Н.Ортиқов,
Б.Х.Раҳимов,
Ў.Қ.Толипов,
Д.
Шарипова,

Ш.С.Шарипов,
Ш.Шо
дмонова, Н.
Ғ.
Эгамбердиева

ва бошқ
алар

бўлажак
ўқитувчиларнинг
касбий компетентлигини

ривожлантириш масалалари
юзасидан

илмий изланишлар оли
б борг
ан
1
.

1

Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое маст
ерство.


Т
.
: ТГПУ,
2003.


192 с.
; Джураев Р.Ҳ. Таълимда интерфаол технологиялар.

Тошкент, 2010.
-

87 б.;
Бегимқулов У.Ш. Педагогик таълим жараѐнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва
бошқариш назарияси ва амалиѐти. //Пед. фанлари докт. илмий дараж. уч
ун дисс.


Т.: 2007.
-

305 б.;
Шарипов Ш.С. Ў
қувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлашнинг назарияси ва
амалиѐти:
п ед. фан. докт... дисс. автореф.

Т., 2012.


46 б.: Шарипова Д. Научные основы
гигиенического воспитания обучающихся: Автореф. … дис
с. док. пед. наук.


Т., 1990.


47 с.;
Толипов Ў.Қ. Олий педагогик таълим тизимида умуммеҳнат ва касбий кўникма ва малакаларни
ривожлантиришнинг педагогик технологиялари: пед. фан. докт. ... дисс.


Тошкент: 2004.


314 б.;
Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни

ижодий ташкил этишнинг назарий асослари: Пед.фан.док...
дисс.


Бухоро, 2002.


276 б.; Мардонов Ш.Қ. Педагог кадрларни таълимий қадриятлар асосида
тайѐрлаш ва малакасини оширишнинг педагогик асослари: пед. фан. докт. ...дисс.


Т., 2006.


302
б.; Муслим
ов Н.А. Касб таълими ўкитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий
-
методик
8

Педагогик маҳоратнинг турли психологик жиҳатлари,
ўқитувчининг
шахс
сифатида касб
ий
қобилият
лар
ини р
ивожлантириш масалалари
Л.С.В
и
готский, П.Я.Гальперин, М.Г.Давлетшин, В.В.Давидов, Е.Н.Линов
,

А.К.Маркова, Н.В.Кузьмина
, С.Л.Рубинш
тейн, Б.Р.Қодир
ов, Э.Ғозиев

ва
бошқ.
тадқиқот
ла
рида
ўрганилган
1
.

Ўқитувчилар педагогик маҳоратини ривожлантириш муаммолари
Б.А.Абд
и
каримов, В.И.Андреев, Г.В.Брагина,
И.А.Зязюн,
Н.Н.Никитина,
В.В.Давидов, В.Е.Жабаков, Л.В.Занина,

С.Б.Елканов, М.Н.Ермоленко,

М.В.Корепанов
а,
А.Е.Кондратенков, Н.В.Кузьмина, Ю.Н.Кулюткин,
И.Д.Лушникова,
В.А.Мижериков,
И.П.Раченко,
В.П.Симонов,
Н.Н.Тарасевич, А.К.Маркова, А.П.Чернявская
, С.Д.Якушева

ва бошқ.

томонидан таҳлил қилинган
2
.


асослари.: пед. фан. док. … дисс. автореф.


Т
.
: ТДПУ, 2007.

− 47 б.; Мусурмонова О. Юқори синф
ўқувчилари маънавий маданиятини ривожлантиришнинг педагогик асослари: пед. фан. докт.
дисс.


Т
.
, 1993.


364 б.; Ортиқов Н. Миллий ва умумбашарий қадриятлар асосида ўқувчи шахсини
ахлоқий шакллантириш.: пед. фан. док. … дисс.


Т.: 2000.
-

305 б.; Раҳимов Б.Х. Бўлажак
ўқитувчиларда касбий маданият муносабатларининг шаклланиши.: пед. фан. но
мз. дисс.:
-

Т.:
2005.
-

161 б.; Шодмонова Ш. Олий ўқув юрти талабаларида мустақиллик тафаккурини
шакллантириш ва ривожлантириш (Касб таълими йўналиши мисолида)
пед. фан. док. дисс.


Т.,

2010.


340 б.
Эгамбердиева Н.М. Маданий
-
инсонпарварлик ѐндашув асос
ида талабаларни
шахсий ва касбий ижтимоийлаштириш назарияси ва амалиѐти (Педагогика олий таълим
муассасалари мисолида): пед. фан. докт. ... дисс.


Т., 2010.


332 б.


1

Гальперин П.Я. Введение в психологию.


М.: Феникс, 2003.


332 с.; Выготский Л.С.
Педагогическая психология.


М.: Педагогика
-
Пресс, 1999.


536 с.;
Гозиев Э.Г.

Психологические
основы развития самоуправления учебной деятельностью у школьников и студентов.: дисс. докт.
псих. наук.


Ташкент, 1991.


316 с.
Давлетшин М.Г.
Қ
обилият ва унинг

диагностикаси.


Т
.
:
Ўқитувчи, 1997.


134 б.
; Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. /Результаты
экспериментальных исследований.


М.: Директ
-
Медиа Паблишинг, 2008.


613 с.; Маркова А.К.
Психология профессионализма.


М.: б.и., 1996.
-

306 с; Кузь
мина Н.В. Педагогическое мастерство
учителя как фактор развития способностей учащихся. //Вопросы психологии.
-

1984.
-

№1.
-

С.16.;
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.


С
Пб.
: Питер, 2013.


713 с.
;


2

Абдыкаримов Б.А., Абдыров А.М., Баубекова Г.Д. П
рофессиональная педагогика: Учебное
пособие.


Астана, КазАТУ, 2008.


367 с.;
Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития
.


Казань: Изд
-
во КГУ, 1996.


568 с.;

Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства.


М
.:

Академия, 2012.


С. 256; Основы
педагогического мастерства: Учебное пособие. //Под ред.
И.А.Зязюна


М.
:

Просвещение, 2012.


302 с.; Никитина Н.Н. Введение в педагогическую
деятельность: Теория и практика. Учебное пособие.


М.: 224 с.;
Брагина Г.В. Мастерство учителя
на уроке
.


М.: Т
ворческая педагогика,

1992.


40 с.
; Давыдов В.В. Теория развивающего
обучения.


М.: ИНТОР,
1996
.


544 с.;

Жабаков В.Е. Педагогическое мастерство учителя
физической культуры. /Учебное пособие.


Челябинск: изд
-
тво Южно
-
Уральского ГПУ, 2016.


195 с.; Зан
ина Л.В., Меньшиков Н.П. Основы педагогического мастерства./Серия “Учебники,
учебные пособия”.


Ростов н/Д: Феникс, 2003.
-

288 с.;

Корепанова М.В. Основы педагогического
мастерства: учебник для студентов.2
-
е изд.


М.: Издательский центр ©Академияª, 2012.240 с.;


Лушникова И.Д. Педагогические основы профессионально
-
личностного развития учителя на
послевузовском этапе. //Автореф. дисс. док. пед. наук


М
.
:

1993
.
32 с.; Раченко И.П. Диагностика
развития педагогического творчество учителя
.


Пятигорск, 199
2
.
-

1
9
6
с.; Симонов В.П.
Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя.


М.: МПА, 1995.
-

1
89 с.
;

Тарасевич Н.Н., Кривонос И.Ф. Учителю о педагогической технике.


М.: Педагогика, 1987.


216
с.;

Елканов С.Б. Основы профессионального са
мовоспитания будущего учителя.


М.:
Просвещение, 1989.


190 с.;
Кулюткин Ю.Н. Развитие творческого потенциала учителя в
процессе его последипломного образования //Проблемы непрерывного образования.


Псков:
1995.
-4.


С. 3.;

9

Турли соҳа вакиллари томонидан б
ўлажак ўқитувчиларнинг пе
дагогик
маҳоратини ривожлантириш
муаммоси
билан боғлиқ

илмий изланишлар
олиб борилган
бўлса
-
да, кадрлар тайѐрлаш тизимини
ахборотлаштириш
шароитида
бўлажак ўқитувчилар

педагогик маҳоратини
ҳозирги
глобаллашув, фан ва техника, замонавий ахборот ва коммуника
ция
технологияларининг тараққиѐти
жараѐнида
ривожлантириш
нинг педагогик
тизим
ини
янада
такомиллаштириш масаласи махсус тадқиқ этилмаган.

Диссертация
тадқиқоти
нинг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий
-
тадқиқот ишлари

режалари

билан боғли
қлиги.

Диссертация тадқиқоти Тошкент давлат педагогика университетининг
“Касб таълим
и

мазмунини модернизациялаш асосида ўқитувчиларнинг
касбий компетентлигини шакллантириш технологияси”

(ИТД

1
-
148, 2012
-
2014

йй.)
, “Бошланғич синф ўқитувчилари учун мультим
едиали дарс
ишланмалар мажмуасини яратиш”


-
1
-
23, 2015
-
2017 йй.)
, “Бўлажак
бошланғич синф ўқитувчиларининг замонавий ахборот компетентлигини
ривожлантириш тамойилларини тадқиқ қилиш”

(ОТ
-
Ф1
-
118; ОТ
-
Ф1
-
125)

мавзусидаги лойиҳалар
и

доирасида бажарилган
.

Та
дқиқотнинг мақсади

олий таълим муассасалари
да

б
ўлажак
ўқитувчилар
нинг

педагогик маҳоратини
ривожлантириш
ни
такомиллаштириш юзасидан
илмий асосланган
таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқиш
дан иборат
.

Тадқиқотнинг вазифалари:

олий таълим муассасалари талабаларинин
г педагогик маҳоратини
ривожлантиришнинг ишланганлик даражасини таҳлил
қил
иш ҳамда тарихий,
фалсафий, педагогик
-
психологик омилларини аниқлаштириш;

тизимли ѐндашув асосда бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини
ривожлантиришнинг ташкилий
-
технологик, касби
й педагогик
,

рефлекси
в
компонентларини

асослаш;

истиқболли педагогик кадрлар касбий портретини яратиш, уларнинг
педагогик маҳорати

ривожланганлик даражасини аниқл
ашга хизмат
қиладиган

индикаторларни белгилаш;

бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳорати ривожлан
ганлик даражасини
белгиловчи педагогик диагностикани такомиллаштириш;

бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини ривожлантиришда ўз
-
ўзини
билиш,
ўз
-
ўзини
англаш,
ўз
-
ўзини
ривожлантириш,
ўз
-
ўзини
назорат қилиш
механизмларини такомиллаштириш.

Тадқиқотнинг объе
ктиолий таълим муассасалари
да

бўлажак
ўқитувчилар
нинг

педагогик маҳоратини
ривожлантириш жараѐни.

Тадқиқотнинг предмети


олий таълим муассасалари
да

бўлажак
ўқитув
чилар
нинг

педагогик маҳоратини

тизимли ѐндашув асосида
ривожлантириш

мазмуни
, шак
л
и
,

метод ва

восита
лари
.


Тадқиқотнинг усуллари.
Тадқиқот жараѐнида муаммога

оид

сиѐсий,
фалсафий, социологик, психологик
-
педагогик адабиѐтларни қиѐсий
-
танқидий
ўрганиш ва таҳлил
қил
иш
;
олий таълим муассасаларида илғор педагогик
тажрибаларни ўрганиш
;

социо
метрик методлар (
анкета, суҳбат); педагогик
10

тажриба
-
синов
; натижаларни математик ва статистик

таҳлил
қил
иш

усулларидан фойдаланилди
.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги

қуйидагилардан иборат
:


олий таълим муассасалари талабаларининг педагогик маҳоратини
ривожланти
ришга таъсир кўрсатувчи

(
ижтимоий, маънавий, педагогик
-
п
с
ихологик
)

мезонларнинг
ўзаро боғлиқлик даражасини белгиловчи
касбий
педагогик рефлексия
кўрсаткич
лар
и

талаба
нинг

тайѐргарли
к

сифатига
қўйиладиган компетенциявий талаблар асосида
такомиллаштирил
ган;

о
лий таълим муассаса
с
и талабаларининг педагогик маҳоратини
ривожлантиришда педагогик техника, нотиқлик санъати, интуиция,

креативлик, интеллектуаллик

компонентларини қамраб олган
педагогик
қобилиятлар

профессиограммаси такомиллаштирил
ган;

бўлажак ўқитувчила
р педагогик маҳоратининг


(
педагогик этика,
педагогик такт, деонтологик мезонларга риоя қилиш, касбий
-
интеллектуал
компетентлик, ўз
-
ўзини бошқара олиш санъати)
ривожланганлик
даражасини

белгиловчи
ташқи ва ички омиллар
индикаторлар
и

аниқланган;

бўлажак ўқи
тувчилар
нинг

педагогик маҳоратини замон талаблари
даражасида ривожлантиришнинг мазмуни, воситалари, шакл ва методларини
амалга оширувчи дидактик шарт
-
шароитлар тизимли ѐндашув технологияси
воситасида такомиллаштирилган;

ахборот
-
коммуникаци
я

ва илғор педаго
гик технологиялар воситасида
бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини ривожлантириш
механизм
лари
ни

такомиллаштиришнинг
илмий
-
назарий
ҳамда ташкилий
-

методик

асос
лари
ишлаб чиқил
ган.

Тадқиқотнинг амалий натижа
лари
:

бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини
ривожлантиришга доир
касбий
-
педагогик

фаолият
ни ташкил
қил
ишнинг методик таъминоти ишлаб
чиқилган;

истиқболли педагог кадрларнинг касбий портрети яратилган ва
амалиѐтга татбиқ
қилин
ган,
бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини
ривожлантиришнинг фалсафий, п
сихологик
-
педагогик омиллари
аниқлаштирилган ҳамда касбий
-
педагогик фаолият

самарадорлигини
баҳолашнинг диагностик аппарати такомиллаштирилган;

бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини
ривожлантиришга
йўналтирилган
педагогик

фаолиятнинг модернизациялашган

шакллари
аниқлаштирилган
,
таълим жараѐнида ахборот
-
коммуникация ва илғор
педагогик технологиялар
дан самарали фойдаланиш механизмлари
ни

такомиллаштириш

ва ам
алиѐтга татбиқ
қил
иш

тизими яратилган
;

бўлажак

ўқитув
чилар педагогик
маҳоратини замонавий талаблар
даражасида

ривожлантиришни
нг

шакл
,

метод

ва восита
лари
бакалавриат
таълим йўналиш
лари учун
ярат
илган “Педагогик
маҳорат
” (
нашр
рухсатномаси

№335
-
062
-
2016) дарслиги мазмунида ўз аксини топган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги
муаммога фалсафий,

педагоги
к ва психологик, методик
ѐндашувлар

ҳамда
педагогик маҳорат
ни

ривожлантиришд
а
республикамиз в
а чет эллик олимлар

тажрибалар
и
га

11

асослан
ил
гани; тадқиқот вазифаларига мос кел
адиган
, ўзаро бир
-
бирини
тўлдир
адиган
тадқиқот методлари
қўллан
ганлиги; таҳлил ва тад
қиқо
т
тавсифининг миқдор ва

сифат жиҳатидан таъминланг
анлиги; тажриба
-
синов
ишлари

самарадорлигининг математик
-
статистик
методлар воситасида
асослангани

ҳамда
хулоса ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилгани,
олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томо
нидан
тасдиқланган
лиги

билан белгиланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.

Тадқиқотнинг илм
ий аҳамияти
бўлажак ўқитувчилар
нинг педагогик
маҳоратини

ривожлантириш орқали уларни
нг

касбий
-
педагогик

фаолият
га
тизимли ѐндашув асосида йўналтир
и
лгани;

педагогика назарияси
бўлажак

ўқитувчилар педагогик

маҳоратини
ривожлантиришга оид ѐндашувлар
билан бойитилгани;
бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини
нг

ривожланганлик даражасини аниқлаш мезонлари ва кўрсаткичлари
ни

ўз
ичига қамраб олган технол
огиянинг ишлаб чиқилгани
билан изоҳ
ланади.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти

педагогика

олий таълим муассасаларида
ихтисослик фанлари бўйича такомиллаштирилган малака талаблари, фан
дастурларини ишлаб чиқишда бўлажак ўқитувчиларнинг
педагогик

маҳоратини замон
ав
ий

талаблар д
а
ра
жа
сида ривожлантиришга

оид

компетенцияларнинг аниқлаштирилгани;
касбий
-
педагогик фаолият
ни
ташкил этиш ва ўтказиш жараѐнида самарали механизмларнинг

такомиллаштирилг
ани
ва амалиѐтга жорий этилгани

билан белгиланади.

Тадқиқот натижаларининг

жорий қилиниши
.
Бўлажак ўқитувчилар
педагогик маҳоратини
ривож
лантириш бўйича илмий натижалар
:

бўлажак ўқитувчиларда педагогик маҳоратни ривожлантиришда касбий
компетенциялар тизими
“Ўзстандарт” агентлигининг

2014 йил 18
сентябрдаги 4574
-
сон қарори
би
лан тасдиқланган бакалавриат йўналишлари
©Педагогика соҳасиª

Давлат таълим стандарти
,

м
алака
талаблари

мазмунига
сингдирилган

(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2015 йил 21
августдаги 303
-
сонли,

2017 йил 24 августдаги 603
-
сонли буйру
қлар
и)
.
Мазкур
комп
етенциялар

педагогика олий таълим муассасалари
талабалари
нинг педагогик маҳоратини оширишга хизмат қил
ган
;

олий таълим муассаса
лар
и
да

бўлажак ўқитувчилар
нинг педагогик
маҳорат
и
ни ривожлантириш

тизим
и учун “Педагогик маҳорат” дарслиги
яратил
ган ҳамда

Ол
ий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2011 йил 16
сентябрдаги 387
-
сонли буйруғи билан
республика
миз
нинг
барча олий таълим
муассасалари ўқув жараѐнига татбиқ
қилин
ган

(Олий
ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2017 йил 30 июндаги
87
-
03
-
1236
-
сон маълумотном
аси
)
.

Мазкур
дарслик

республика олий таълим муассасалари
да

талабалар
педагогик маҳоратини
шакллантириш ва
ривожлантириш
га хизмат қилган
;


Бошланғич синф ўқитувчилари учун мультимедиали да
рс ишланмалар
и

мажмуасини яратиш”

(2015
-
2017 йй.) мавзусидаги амалий

лойиҳа ҳамда
“Бўлажак бошланғич синф ўқитувчилар
и
нинг замонавий ахборот
компетентлигини ривожлантириш тамойилларини тадқиқ қилиш”
мавзусидаги фундаментал
лойиҳа доирасида
талабаларнинг педагогик
12

маҳоратини ривожлантириш м
езонлари
дан

тизимли
самарали фойда
ланилган

(
Халқ таълими
вазирлиги
нинг

2013 йил 14 ноябрда
ги

365
-
б
-
сонли буйруғи
)
.

Мазкур таклиф
ва тавсиялар
дан

бўлажак ўқитувчилар
нинг педагогик
маҳорат
и
ни ривожлантириш

концепцияси
ни

ишлаб чиқи
шда фойдаланил
ган
;


олий таълим муассасалари талабаларининг пе
дагогик маҳоратини
ривожлантиришда педагогик техника, нотиқлик санъати, интуиция,
креативлик, интеллектуаллик компонентларини қамраб олган педагогик
қобилиятлар профессиограммаси такомиллаштирилган ва педагогик
кадр
ларни тайѐрла
шда

Халқ таълими
вазирлиги
ни
нг 2016 йил 15 сентябрдаги
226
-
сонли буйруғига мувофиқ
фойдаланилган

(
Халқ таълими
вазирлиги
нинг
2017 йил 10 июлдаги 89
-
03.13.03
-
сон маълумотномаси)
. Мазкур таклифлар
асосида
бўлажак ўқитувчилар

педагогик маҳоратини
нг

ривожланганлик
даражаси
ни аниқла
ш

тизими ишлаб чиқилган
;


Тадқиқот натижаларининг апробацияси.
Мазкур тадқиқот
натижалари
,
жумладан,
6

та халқаро ва
34
та республика илмий
-
амалий
анжуманида муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши.

Ди
ссертация мавзуси
бўйича жами
66

та илмий
-
услубий иш, жумладан,
Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар М
аҳкамаси ҳузуридаги
Олий аттестация комиссиясининг
докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш т
авсия
қилин
ган илмий нашрларда
34

та
мақола

(
2
6

таси республика ва
6

таси
хор
ижий журналларда
)

чоп
қилин
ган
.

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши.
Диссертация иши
кириш, тўрт
боб, 2
0
4

саҳифа
, хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати
ҳамда иловалардан иборат.


ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш
қисмида диссертация мавз
усининг долзарблиги асосланган,
диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий
-
тадқиқотлар шарҳи ва
муаммонинг ўрганилганлик даражаси баѐн
қилин
ган, тадқиқотнинг мақсади
ва вазифалари, шунингдек
,

объекти ва предмети
белги
ланган, тадқиқот
иши
нинг

фан ва технологи
яларни ривожлантиришнинг
устувор

йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги,
натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг
амалиѐтга жорий
қилин
иши, эълон қилинганлиги, ишнинг тузилиши
ва
ҳажми бўйича
маълумо
тлар
бе
ри
лган.

Диссертациянинг

Олий таълим муассасаларида б
ўлажак
ўқитувчилар педагогик маҳоратини

ривож
лантиришнинг назарий
-
методологик асослари”

деб номланган биринчи бобида
педагогик маҳорат
тушунчасининг моҳияти, Ўрта Осиѐ ва Европа мутафаккирлари

асарларида
ўқитувчи педагогик маҳорати тўғрисида ижтимоий қарашлар
,
“педагогик”
маҳорат мезонларининг ривожланиш даражаси, педагогик маҳоратнинг
намоѐн бўлиш омиллари, шартлари ва уни эгаллаш воситалари, ҳозирги
13

даврда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий маҳо
ратини такомиллаштириш
масалалари

баѐн
қилин
ган.


Бўлажак ўқитувчиларда педагогик маҳоратни ривожлантириш
га оид
назарий
-
концептуал

ѐндашувлар,
ўқитувчи касбий маҳора
тини
ривожлантиришга доир

фазилатлар тизими ҳамда
шахсга йўналтирилган
таълим жараѐнини таш
кил
қил
ишнинг
психологик
-
педагогик
хусусиятлари

аниқланди
.
Ўқитувчига хос бўлган масъулиятли вазифалар ундан ўз
касбининг устаси бўлиш
;

ўқувчиларга тарбиявий таъсир кўрсатиб, уларнинг
қизиқиши, қобилияти, истеъдоди, эътиқоди
,
амалий кўникма

ва
малака
ларини

ҳар томонлама ривожлантириш йўлларини
белги
лаб
ол
ишни
та
лаб

қил
ади.

Тадқиқот
да

педагогик маҳоратни ривожлантиришнинг фалсафий,
тарихий,
психологик
-
педагогик

омиллари тасниф қилин
ган
.
Уйғониш
даврининг
Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Си
но,
Унсурул Маолий Кайковус,
Абул
-
Қосим Умар
Аз
-
Замахшарий,
Шайх
Саъдий Шерозий, Алишер Навоий, Абдураҳмон Жомий, Жалолиддин
Давоний, Ҳусайн Воиз ал
-
Кошифий каби

етук намоѐндалари
ижодий
мероси
да

пед
агогик тафаккурни шакллантириш,

бўлажак мураббийларга
нис
батан қўйилган талаблар муҳим манба
сифатида эътироф этилган.

Ў
қитувчиларнинг касбий маҳоратини такомиллаштириш муаммолар
и

Европа
олимлари Я.А.Коменский,
Жон
Локк, Г.Песталоцци, А.Дистервег
кабиларнинг
илмий
асарларида ўз ифодасини топган.


Гностик, креат
ив, хулқ
-
атвор, оғзаки нутқ ва бошқа интеллектлар билан
боғлиқ бўлган ўқитувчи педагогик маҳорати мезонларининг хусусиятлари
,

шубҳасиз, интеллектларнинг мазмунан бой, динамик тавсифлари сифатида
педагогик маҳорат даражасини белгилайди. Демак
,

таъкидлаш жои
зки,
ўқитувчи касбий
тайѐргарлиг
ининг педагогик маҳорат даражасига мос
келиш
и

масаласи мураккаб ҳисобланади.

Педагогик
маҳорат

ривожига

ўз даражаси ва хусусиятига кўра
ташқи ва
ички

омиллар

таъсир кўрсатади.

Педагогик маҳоратни шакллантириш
жараѐни
,

мазмун
ининг касб хусусияти
га

тўғри келиши, бўлажак
ўқитувчиларни касбий тайѐрлаш ва қайта тайѐрлашни амалга ошир
ишнинг

сифат ва миқдор таркиби, таълим жараѐни шакли, моддий
-
техник базанинг
ҳал

қилин
аѐтган ўқув вазифалари
,

замон талабларига мос
бўлиши


ташқи
о
мил
лар

ҳ
исобланади
.

Педагогик маҳорат
нинг

физиологик жиҳатдан етакчи анализаторлар ѐки
шахс
нинг

темпераменти
,

асаб тизимин
инг хусусиятлари билан ифодаланиши,
касбий фаолият

жараѐнида эгалланган мустаҳкам шахсий ижтимоий
-
психологик ҳислатлар педагогик маҳорат

хусусиятларидан келиб чиқиши,
педагогик маҳорат инсоннинг бутун руҳий фаолияти ва
феъл
-
атвор
даги
айрим динамик тавсифлар билан мукаммал боғланиши

ички омиллар

сирас
ига киради
.

Диссертацияда
замонавий ўқитувчи

эгаллаши лозим бўлган
ижобий
сифатлар
, яъни
ол
ий таълим муассасасида замонавий билимлар, илғор
тажриба ҳамда педагогик маҳоратни юқори даражада эгаллаш, педагогик
14

изланиш вазифасига мос тадқиқот методлари мажмуасини шакллантира
олиш, назарий тадқи
қот ва амалий тажриба
-
синов ишларини ўтказиш
малакасиг
а эга бўлиш, касбий фаолиятда
ўзи
ўқитадиган ўқув фанларидан
ўқув дастур
лар
и, дарсликлар ва ўқув
-
методик қўлланмалар, электрон
дарсликларни ярата олиш ва амалда қўллай билиш
талаб
қилин
иши
таъкидлан
ади
.


Диссертацияда п
едагогик маҳоратнинг асосий мақ
сади бўлажак
ўқитувчиларда касбий маҳорат, ижодкорлик кўникмаларини ҳосил қилиш,
муома
ла маданияти, педагогик техника
ни шакллантириш

ва ривожлантириш
,
ўқитувчилик маҳоратининг дастлабки салоҳиятини таркиб топтиришдан
иборат

экани
, педагогик маҳорат кузатув
чанлик, ижодкорлик, илғор
педагогик тажрибаларни мустақил ўзлаштириш сирларини ўргат
иш
, ўқиш ва
ўқитиш жараѐнида диққатни тақсимлаш, билим, кўникма ва малакалар,
психик ҳолатларини бошқара олиш
компетенциялари
ни
ривожлантириш
дан

иборатлиги баѐн қилинади
.

Диссертациянинг

Олий таълим
муассасалари

бўлажак
ўқ
итувчилар
и
нинг

касбий фаолиятида

педагогик маҳоратни
ривожлантириш

тизими


деб


номланган

иккинчи


бобида

педагогик
кадрларни касбий жиҳатдан тайѐрлаш тизими, бўлажак ўқитувчиларнинг ўз
-
ўзини камоло
тга етказиши ва ўз
-
ўзини ривожлантириши, бўлажак
ўқитувчиларнинг касбий билимлар ва педагогик қобилиятларни
эгаллашлари, касбий мулоқот


бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини
ривожлантиришнинг тизими сифатида баѐн этилган
.

Ҳ
озирги кунда ривожланиб бор
аѐтган
иқтисодиѐт

ва эркин меҳнат
бозори

у
нинг барча талабларига жавоб берадиган, рақобатбардош
мутахассисларни т
айѐрлаш
,

ўқитувчилардан

мукаммал педагогик маҳоратга
эга бўлишни талаб қилмоқда. Шу
сабабли

мамлакатимиз ва ривожланган
хорижий
давлатларда фао
лият юритаѐтган
педагог
-
олимлар бўлажак
ўқитувчиларни тайѐрлашда педагогик маҳорат йўналишини
ривожлан
тириш
масаласига алоҳида му
аммо сифатида жиддий эътибор қарат
моқдалар.


Педагогик тизимда педагогик маҳорат моҳияти ўқитувчининг касбий
фаолиятига й
ўналтирилган вазифаларини бажариш жараѐнида унинг шахс
сифатидаги ҳаракатларида намоѐн бўлади ва педагогик фаолиятда
муваффақиятларга эришишни таъминлайди.

Педагогик маҳорат касбий фаолият жараѐнида юзага келади, лекин у
фаолиятнинг алоҳида тури саналмайди
. Педагогик маҳорат махсус
кўникмаларнинг юқори даражада ривожланганлиги билан тавсифланади
ҳамда ўқитувчининг педагогик тизим жараѐнида ўз талабалари фаолиятини
маҳорат билан бошқаришда эгаллаган позициясини белгилайди.

Диссертацияда педагогик маҳорат му
раккаб тузилишга эга бўлиб,
педагогик маданият, касбий компетентлик, қобилият ва кўникмалар, нутқ
маданияти, педагогик ҳамкорлик ва ўз
-
ўзини бошқариш, педагогик мулоқот,
одоб
-
ахлоқ, психологик билимлар каби компонентларни ўз ичига олиши
таъкидланган (1
-
рас
м).151
-
расм. Педагогик маҳоратнинг таркибий қисмлари


Касбий билимлар

ўқитувчи педагогик маҳоратини
ривож
лан
тир
ишда
а
сосий ҳисоблан
ади
.
Ў
қитувчининг билими
,

бир томондан
,

ўзи ўқитадиган
фанга, иккинчи томондан
,

талаба
ларга қаратила
ди
. Касбий билимлар
мазмунини ўқув
фани

ҳамда уни ўқитиш методикаси,
психологик

ва
педагогик
жиҳатдан ташкил қилинади. Касбий педагогик билимларнинг
ўзига хос жиҳати у
нинг

мажмуавийли
ги

ҳамда интегра
тив
лигидан иборат.
Касбий билимлар асосида ўқитувчининг ҳ
аракатлари, одатлари, ўз
фаолиятига асосланган қонуниятлари ва тамойилларини белгилаб берувчи
педагогик тафаккури шаклланади.

Диссертацияда
бўлажак ўқитувчи
нинг
к
асбий
-
шахсий жиҳатдан ўз
мавқеини
ўзи
белгилаш
и
, ўз
-
ўзини тарбиялаш, ўз
-
ўзини такомиллаштири
ш,
ўз
-
ўзини ривожлантириш ва “ўз
-
ўзини мукаммал даражадаги мутахассис”
сифатида унинг моҳияти ва аҳамиятини англаш, педагогик маҳоратнинг
серқирра усулларини эгаллаш муҳим вазифаси

эканлигига

алоҳида эътибор
берилган
.

Б
у б
ўлажак
ўқитувчи
ларнинг касбий п
едагогик маҳоратини ошириб
бориш
даги мураккаб ва оғир йўлдаги биринчи, лекин охирги қадам эмас. У
ўқитувчининг ўз
-
ўзини тарбиялаши, ўз
-
ўзини мукаммаллаштириши ва ўз
-
ўзини ривожлантириши
га

асос бўл
ади
. Маъноси жиҳатидан яқин бўлган бу
тушунчалар
,

одатда
,

б
ир
-
бирининг ўрнида алмаш
тир
иб
қўллан
ади. Кўпинча
шахс
нинг ўз устида олиб борган ишини ифодалаш учун “ўз
-
ўзини
тарбиялаш” атамаси ишлатилади, бу атама инсоннинг ўз қобилиятларини
онгли ва мақсадли тарздаги фаолиятини, ижоби
й фазилатлар
и
ни
такомил
лаштириш ва

касбий фаолиятидаги салбий ҳолатл
арга барҳам
беришни ифодалаши
ушбу бобда
баѐн этилди.

Педагогик маданият

Педагогик маҳоратбаркамол инсонни ҳар
томонлама ривожлан
-
тириш, тарбиялаш, унинг
дунѐқараши ҳамда
интеллектуал қобилият
-
ларини ўстиришга қара
-
тилган барча турдаги
таълим
-
тарбиявий
фаолиятни замон
авий

талаблар даражасида
оптималлаштиришни
юқори савияда ташкил
қила олиш салоҳиятидир.

Ўқитувчининг касбий компетентлиги

Педагогик қобилият ва кўникмалар

Ўқитувчининг нутқ мад
анияти

Педагогик ҳамкорлик, ўз
-
ўзини бошқара
олиш санъати

Педагогик мулоқот ва одоб
-
ахлоқ

Педагогик ва психологик билимларни
эгаллаш


16

Диссертацияда олий таълим муассасалари талабаларининг педагогик
маҳоратини ривожлантиришда педагогик техника, нотиқлик санъати,
интуиция, креативлик, интеллектуаллик
компонентларини қамраб олган
педагогик қобилиятлар профессиограммаси такомиллаштирилган.


У
шбу бобда педагогик маҳоратнинг ажралмас таркибий қисми
ҳисоблан
ган

ўқитувчининг таълим
-
тарбия жараѐнидаги мулоқоти хусусида
мулоҳаза юритилди.
“М
улоқот” ҳамда “ком
муникация” атамалари параллел
тарзда
қўллан
ган
лиг
и
сабабли

мазкур тушунчаларнинг ўзаро мувофиқ
келиши ѐки номутаносиблигига ойдинлик киритил
ди

(2
-
жадвал).2
-
расм


2
-
расм
. “Мулоқот” ҳамда “
коммуникация
” тушунчалари
нинг

бир
-
биридан фарқланиши.


Ҳозирги

замон педагогикасида ўқитувчининг бутун билими
,

тажрибаси,
педагогик маҳорати
,

билим олувчиларнинг манфаатлари, эҳтиѐжлари,
имкониятлари, ҳамкорлик фао
лиятларини кўзлаган ҳолда, ўзаро мулоқотга
асосланган бўлиши, шахсга йўналтирилган узлуксиз таълимни амалга
оширишга қаратилиши долзарб вазифа сифатида эътироф этилмоқда.

Педагогик адабиѐтлар ҳамда кўплаб олимларнинг илмий изланишларида
“мулоқот” ҳамда “к
оммуникация” (ѐки коммуникатив қобилият) атамалари
синоним тарзда ишлатилган. Илмий адабиѐтларнинг таҳлили натижасида
“Коммуникация” атамасининг (юнончадан: kommunikare


боғламоқ, умумий
муомала қилмоқ) қуйидаги учта маъносини таъкидлаб ўтиш мумкин:

-

ха
бар бериш йўналиши
;


-
алоқа шакли ѐки воситаси (оммавий ахборот воситалари учун)
;-
маълумотларни етказиб бериш ҳамда мулоқот тури.

М
улоқот билан коммуникация ўзаро бир
-
бирларидан қуйидаги
жиҳатлари асосида фарқланади:


-
м
улоқот амалий, моддий, маънав
ий, ахборот ҳамда амалий
-
маънавий
тавсиф
га эга.

17

-
к
оммуникация атамаси маълумотларни жўнатиш йўллари, субъектнинг
бошқа бир объект (инсонлар, ҳайвонлар, техникалар) билан алоқа қилиш
воситаси орқали ўзаро ахборот алмашиши.


Диссертацияда ўқитувчи ю
қори малакали кадрлар тайѐрлаш сифатини
таъминловчи асосий жавобгар шахс
лиги
, унинг педагогик маҳорати ҳамда
маънавий қиѐфаси ҳам ҳозирги замон талаблари даражасида, жаҳон
андозаларига мос равишда шаклланиши, ўқитувчи ўқитиш шаклларини
оптимал даражада таш
кил этишни, баркамол шахсни шакллантириш
назариясини турли янги ғоялар билан бойитишни пухта билиши,
мамлакатимиз таълим тизимида олиб борилаѐтган ислоҳотлар
муваффақиятини таъминлаши кераклиги таъкидланган.

Диссертациянинг


Олий таълим муассасаларида бўла
жак
ўқитувчилар педагогик маҳоратини ривожлантиришда касбий
рефлексиянинг аҳамияти

деб номланган учинчи бобида
рефлексиянинг
касбий фаолиятдаги аҳамияти, бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратни
ривожлантиришда рефлексиянинг ўрни ва шарт
-
шароитлари, пед
агогик
рефлексия


бўлажак ўқитувчилар касбий маҳоратини ривожлантиришнинг
муҳим омили сифатида, бўлажак ўқитувчиларда рефлексив компетентликни
шакллантириш функциялари
баѐн этилган.

П
едагогик жараѐнда рефлексия


юзага келган педагогик вазиятда
педагогик

ўзаро муносабатларнинг субъектив педагогик вазиятни ташкил
қилувчилар: ўқувчилар, ўқитувчилар, педагогик жараѐн қатнашчиларини
ривожлантириш шартлари, муҳит, мазмун, моҳият, педагогик технологиялар
ва бошқаларга ўзини мувофиқлаштириш жараѐни.

Касбий рефле
ксияни
нг

ўзи
ва шахсий “Мен”и имкониятларидан келиб чиқиб танланган касб, жумладан,
у ҳақда мавжуд тасаввурлар талаб қиладиган омиллар билан уйғунлаштириш
сифатида таърифла
на
ди.
Педагогик
касбий рефлексия ҳақида ҳам сўз
юритиб, бу тушунча остида исталган к
асбий рефлексияга ўхшаш, лекин
педагогик фаолият хусусиятлари ва шахсий педагогик тажриба билан боғлиқ
моҳиятан ўзгача рефлексия назарда тут
илиши таъкидлан
ади. Ўқитувчининг
касбий педагогик

фаолиятида рефлексия жараѐнини ўрганиб, кўплаб олимлар
унинг комму
никатив ҳамда кооператив турларини устун қўяди, айнан ушбу
усуллар ўқитувчининг педагогик фаолиятида ва ўқувчилар билан мулоқотида
кўпроқ намоѐн бўлади.

Диссертацияда п
едагогика олий таълим муассасалари талабаларини
ўқитиш жараѐнидаѐқ рефлексия механизмлар
ини ўзлаштириши бўлажак
ўқитувчиларнинг касбий тайѐргарлиги учун янги имкониятлар очиши
таъкидланди. Бўлажак ўқитувчининг профессионал рефлексиясини олий
педагогик таълим муассасалари таълим
-
тарбия жараѐнини
индивидуаллаштириш асосида ривожлантириш
талабан
инг тайѐргарлик
сифатига қўйиладиган компетенциявий талаблар асосида такомиллаштириш
мумкинлиги илмий жиҳатдан асосланган
.

Ўқитувчи педагогик маҳорат
и
нинг асосий хусусиятларидан бири унинг
ривожланишида узлуксизликнинг мавжудлигидир. Рефлексив жараѐнда
18

ўқ
итувчининг ка
сбий маҳорати, касбий сифатлари
нинг ривожланишини,
бойиб боришини, кучайишини рағбатлантириш инобатга олиниши лозим.

Фикримизча
, ўқитувчи педагогик фаолиятда муваффақиятга эришиши
унда рефлексиянинг мукаммал ривожланганлик даражасини белгилам
айди,
аксинча
,

таълим
-
тарбияда ўқитувчининг муваффақиятга эришиши, ўз
фаолияти натижаларидан қониқиши, ўқитувчининг шаклланган касбий
педагогик рефлексиясига боғлиқ. Рефлексия ўқитувчига ўз
-
ўзини касбий
жиҳатдан такомиллаштириш манбаларини ўз билими ва имк
ониятларидан
излаб топишда кўмаклашади. Бу ўқитувчининг касбий рефлексияси
ривожлангани сари кечадиган ва унинг асосида узлуксиз педагогик касбий
маҳоратини ва ўз
-
ўзини такомиллаштириш имкониятини таъминлайдиган
жараѐнларни чуқурроқ тушунишни таъминлайди.

Тадқиқот доирасида
касбий педагогик рефлексия
бўлажак ўқитувчилар
педагогик маҳорат
и
ни ривожлантиришнинг ўз
-
ўзини билиши, англаши;
ривожлантириш,

назорат қилиш босқичларини ўз ичига қамраб
олиши
аниқланди.

(3
-
расм).

3

расм.3
-
расм. Ўқитувчининг касбий рефлексияси асосида педагогик
маҳоратининг ривожланиши.
Диссертацияда ўқитувчининг касбий педагогик маҳоратини
ривожлантириш муаммосини ҳал этишда унинг касбий рефлексиясини
такомиллаштириш аҳамиятга эгалиги кўрсатилган.

Касбий педагогик
рефлексия нафақат касбий фаолият, балки билим, кўникма ва малакаларнинг
ўсишини таъминлайди ҳамда ушбу фаолиятни такомиллаштириш ҳам
саналади.

Диссертациянинг
“Олий таълим муассасаларида бўлажак
ўқитувчиларнинг педагогик маҳоратини рив
ожлантириш
самарадорлиги”
деб номланган тўртинчи бобида педагогик тажриба
-
синов
ишлари мазмуни

ва натижалари баѐн этилган.

Тажриба
-
синов ишлари Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика
университети,
Гулистон

давлат университети,

Навоий давлат педагогика

институти,

Нукус давлат педагогика институти
,
Жиззах

давлат педагогика
КАСБИЙ
ПЕДАГОГИК

РЕФЛЕКСИЯ

Ўз


ўзини билиш

Ўз


ўзини англаш

Ўз


ўзини белгил
аш

Ўз


ўзини
ривожлантириш

Ўз


ў
зини назорат
қилиш

19

институти
, Қўқон

давлат педагогика институтида 201
0
-
201
7

йилларда олиб
борилди.Тажриба
-
синов ишларида тажриба гуруҳида жами
670

та, назорат
гуруҳида жами
669

нафар талаба қатнашди.Тажриба
-
синов ишларини муайян тартибда ва дастур асосида ташкил
этилиши ушбу жараѐннинг самарадорлигини таъминлади. Тажриба
-
синов
ишлари дастурида бўлажак ўқитувчи
лар
педагогик маҳоратининг

ривожланганлик даражалари аниқлаштирилди.

Диссертацияда бў
лажак
ўқитувчи
лар
ни
нг

педагогик маҳорати

ривожланганли
к даражаси


юқoри”,
“ўртa”, “пaт” мезонлар

билан баҳоланди
.

Амалга оширилган тажриба
-
синов
ишлари натижаларини
т
ажриба натижаларидан олинган маълумотлар
асосида статистик таҳлил ишларини Хи
-
квадрат (
) мезони асосида олиб
борилди.

Педагогик тадқиқотларда гипотеза сифатида назорат гуруҳида олиб
борилган анъанавий методика асосида олинган натижалар тажриба гуруҳида
олиб борилган махсус методика асосида олинган натижалар билан
таққосл
аниб, тажриба гуруҳларидаги натижаларнинг самарали эканлиги
кўрсатилди.

1
-
жaдвaл

Тaжрибa
-
инoв ўткaзилгaн вaқтдa тaжрибa вa нaзoрaт гуруҳлaрининг иштирoки вa
ўзлaштириш дaрaжaлaри


Тaжрибa
-
инoв
ўткaзилгaн вaқт

Гуруҳлaр

Тaлaбaлaр
oни

Ўзлaштириш дaрaжaи

Юқoри

Ўртa

Пaт

Тaжрибa
бoшидa

Тaжрибa

670

167

241

262

Нaзoрaт

669

162

234

273

Тaжрибa
oхиридa

Тaжрибa

670

191

308

171

Нaзoрaт

669

158

299

212мезoнини

тажриба натижалари танланган назорат ва тажриба гуру
ҳ
и
талабалар
ида
3та баҳолаш турлари асосида олиб борилгани учун

C = 3,
α

=
0,05 деб oлaк,
ν

= 3


1 = 2 бўлиб,

мезoнининг Г жaдвaли aoидa
oлингaн Т
кр
= 5,991 гa тенг.


Тажриба бошида талабаларнинг ўзлаштириш даражалари
ҳиoбгa кўрa
,

Т
куз
=
1,07

< Т
кр
= 5,991 бўлгaнлиги учун нoлинчи гипoтезa қaбул қилинaди.
Тaнлaнгaн гуруҳлaр тaлaбaлaрининг билим дaрaжaлaри

тaжрибa инoв
бoшидa
езилaрли фaрқ қилм
aгaн шунинг учун
, тaжрибa вa нaзoрaт
гуруҳлaри тўғри тaнлaнгaн.

Ҳиoбгa кўрa Т
куз
=
9,36

> Т
кр
= 5,991
,

бундaн кўринaдики, тaнлaнгaн
гуруҳлaрдaги тaжрибa гуруҳидa ўткaзилгaн
нaзoрaт

ишлaридaги билим
дaрaжaлaри
нaзoрaт

гуруҳлaридaн фaрқи
езилaрли дaрaжaдa.

Oлингaн бaҳoлaр
кўрaткичларини қуйидaги
диaгрaммa кўринишидa

келтирaмиз

(4
-
рaм).

204
-
рaм
. Тaжрибa oхиридa oлингaн бaҳoлaрнинг диaгрaммa
кўринишидaги кўрaткичи


Тaжрибa вa нaзoрaт гуруҳлaр
и
дaги бaллaрнинг ўртaчa қиймaти

қуйидaгичa
(

-

тaжрибa гуруҳидaги бaллaрни
нг ўртaчa қиймaти,


нaзoрaт
гуруҳидaги бaллaрнинг ўртaчa қиймaти
)
:=
4,03


3,75

=

Кўриниб турибдики, тажриба гуруҳидаги балларнинг ўртача қиймати
назорат гуруҳига нисбатан
28 %
га юқо
ри. Демак, олиб борилган тадқиқот
ишлари самарали эканлиги
ўз
исбот
ини топ
ди.

Тадқиқот натижалари бўлажак ўқитувчи
лар
ни
нг

педагогик маҳорати

ривожланганлик

даражаларини аниқлаш
бўйича

ўтказилган тажриба
-
синов
ишлари

самарадор
ли
гини тасдиқлайди.

21

ХУ
ЛОСА

1.

Ўқитувчи юқори малакали кадрлар тайѐрлаш сифатини таъминловчи
шахс бўлиб, унинг маънавий қиѐфаси ҳам ҳозирги замон талаблари
даражасида, жаҳон андо
заларига мос равишда шаклланиши ва доимий
ривожланиб бориши

ўқитиш шаклларини оптимал даражада ташкил эт
иш,
мамлакатимиз таълим тизимида олиб борилаѐтган ислоҳотлар
муваффақиятини таъминлайди.

2.

Педагогик маҳоратнинг
шаклланиши

бўлаж
ак ўқитувчиларда касбий
маҳорат
, ижодкорлик кўникмаларини ҳосил қилиш, муомала маданияти,
педагогик техника малакаларини
ривожлан
тириш
, ўқитувчилик
маҳоратининг дастлабки
салоҳиятини

таркиб топтиришдан иборат

бўлиб
,
кузатувчанлик, ижодкорлик, илғор педагогик тажрибаларни мустақил
ўзлаштириш сирларини ўргатади, ўқиш ва ўқитиш жараѐнида диққатни
тақсимлаш, билим, кўникма ва малакалар,

психик ҳолатларини бошқара
олиш
ни
таъминлайди
.

3.

Ў
қитувчи ѐшларни ғоявий
-
сиѐсий жиҳатдан
тарбияла
б табиат,
жамият, ижтимоий ҳаѐт, тафаккур тараққиѐти қонуниятларини ўргатади,
ѐшларни меҳнат фаолиятига тайѐрлаб, касб

ҳунар
ни

пухта эгаллашларида
кўмаклашади в
а жамият учун муҳим бўлган ижтимоий
-
иқтисодий
вази
фал
арни
нг

тез ва сифатли амалга оширилиши
ни

таъминлайди
.

4.

Олий таълим муассасалари талабаларининг педагогик маҳоратини
ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи мезонларнинг ўзаро боғлиқлигини
белгиловчи педагогик
рефлексия кўрсаткичлари талабанинг тайѐргарлик
сифатига қўйиладиган компетенциявий талаблар асосида
такомиллаштирил
ди
.

5.

О
лий таълим муассасаси талабаларининг педагогик маҳоратини
ривожлантиришда педагогик техника, нотиқлик санъати, интуиция,
креативлик, инт
еллектуаллик компонентларини
ўрни ѐритилган ҳамда шулар
асосида
педагогик қобилиятлар профессиограммаси такомиллаштирилган
.

6.

Бўлажак ўқитувчининг касбий жиҳатдан ўз
-
ўзини билиши, ўз
-
ўзини
тушуниши, ўзининг имкониятлари ва мақсадлари, қарашлари ва
тасаввурла
р тизими билан қиѐслаши, касбий
-
шахсий жиҳатдан ўсиши ва
такомиллашиши ривожланганлик даражасини белгиловчи ташқи ва ички
индикаторлар аниқлан
ди
.

7.

Ўқитувчи педагогик
маҳорати мазмуни, воситалари,шакл ва
методларини амалга оширишда

ўз фаолиятида
ижобий

натиж
аларга
эриш
ишда тизимли ѐндашув технологияларидан восита сифатида
фойдаланил
ди
.

8.


Ўқитувчининг педагогик маҳора
ти

педагогик фаолиятни
илмий
асосда ташкил этиш, тартибга солиш ва меҳнат шаро
итини ўз фаолиятига
мослаштириш,

касбий фаолиятга эришишнинг ҳозирги

замон нуқтаи
назаридан ўқитувчининг аниқ интеллектуал, мотивациявий, иродавий,
шахсий, ахлоқий ва бошқа хусусиятларини ривожлантириш зарур
лиги
аниқланган
.

22

9.

Истиқболли педагог кадрларнинг касбий портрети яратилган ва
амалиѐтга татбиқ қилинган,
бўлажак ўқиту
вчилар педагогик маҳоратини
ривожлантиришнинг фалсафий, психологик
-
педагогик омиллари
аниқлаштирилган ҳамда касбий
-
педагогик фаолият самарадорлигини
баҳолашнинг диагностик аппарати такомиллаштирилган.

10.

Бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини ривожлантиришг
а
йўналтирилган педагогик фаолиятнинг модернизациялашган шакллари
аниқлаштирилган, таълим жараѐнида ахборот
-
коммуникация ва илғор
педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш механизмларини
такомиллаштириш ва амалиѐтга татбиқ қилиш тизими яратилган.23

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА НАУК
14.07.2016.Ped/Р.04.01

ПРИ ТАШКЕНТКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ХАЛИКОВ АЪЗАМ АБДУСАЛОМОВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ


13.00.01


Теория и история педагогики.
Мене
д
жмент

в образовании


АВТОРЕФЕРАТ

диссертация

доктора
педагоги
ческих наук
(
DSc
)
Т
ашкент


201
8


24

Тема диссертации доктора наук
(
Doctor

of Science
)

зарегистрирована в
Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан
за №
B2017.1.DSc/Ped13
.


Доктор
ская
диссертация

выполнена в Ташкентском государственном
педагогическом универ
ситете
.

Автореферат диссертации на
двух

языках (узбекский, русский, английский

(резюме)
) размещен на веб
-
странице Научного совета
(
www.tdpu.uz
)
и информационно
-
образовательном портале ©
ZIYONET
ª по адресу
www
.
ziyonet
.
uz
.


Научный консультант
:

Мусурманова Ойниса

доктор педагогических наук,
профессор
Ведущая организация:

Ибрагимов Холбой Ибрагимович

доктор педагогических наук,
профессор


Исмаилова Зухра Карабаевна

доктор педаг
огических наук,
профессор


Махмудова Муяссар

доктор педагогических наук,
профессор


Самар
к
анд
ский государственный

университет


Защита диссе
ртации состоится ©__ ª ____ 201
8

года в ___часов на заседании
Научного совета
14.07.2016.Ped/Р.04.01 при Таш
кентском государственном
педагогическом университете (адрес: 100185, город Ташкент, Чиланзарский район, улица
Бунѐдкор, дом №27). Тел.: (99871) 276
-
79
-
11; факс: (99871) 276
-
80
-
86; е
-
mail:
[email protected]
.

С ди
ссертацией можно ознакомиться в Информационно
-
ресурсном центе
Ташкентского государственного педагогического университета

(зарегистрирована за
№___). Адрес
: адрес: 100185, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунѐдкор, дом
№27). Тел.: (99871) 276
-
79
-
11;

факс: (99871) 276
-
80
-
86.

Автореферат диссертации разослан ©__ª ___________201
8
года.

(протокол рассылки №__________ от ____ ___________ 201
8

года).Ш.С. Шарипов

Председатель Научного совета по присуждению

ученой степени доктора наук, д.пед.н., проф
ессор


Р.Г.Исянов

Ученый секретарь Научного совета по присуждению

ученой степени доктора наук, к.пед.н.


Д.Д. Шарипова

Председатель Научного семинара при Научном

совете по присуждению ученой степени доктора

наук, д.пед.н. профессор

25

ВВЕДЕНИЕ (аннотация дис
сертации доктора наук
(
DSc
)
)


Актуальность и востребованность темы диссертации
.

В

концепциях
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры “О техническом и профессиональном образовании”, “О борьбе
против дискриминации в образо
вании”, Соглашении “О в
возе

материалов
просветительского, научного и культурного содержания”
удел
ено
большое

внимание вопросам повышени
я

статуса учителей в мировом масштабе,
развитию педагогического мастерства учителей на основе международных
квалификацио
нных требований.
Как отмечено в данных актах,
обретают все
больше
е

значение
обращение внимание на с
оздани
е

равных условий для
качества
учителей образовательных учреждений и обучения
студентов
-
будущих учителей, обмена опытом и содействия развитию их навыков

и
умений, внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических
технологий
1
.В
мире в настоящее время в качестве актуальной пролемы признается
формирование практической технологической системы и педагогических
процессов совершенствования пед
агогического мастерства будущих
учителей и формирование механизмов развития
педагогического мастерства
,

п
рофессиональная рефлекс
ия самоактивизация, нестандартн
ы
е
педагогические решения, конкурс
ы

по педагогическому масте
р
ству
, разивтия
педагогического маст
ерства в многоуровневых системах образования

на
основе передового международного опыта
.

Масштабные р
еформы, осуществляемые в нашей стране, создают
большие возможности для активного общения молодежи с зарубежными
сверствникми в области науки, культуры, пр
едпринимательства, спорта и
иных сферах,
проявления ими своего потенциала в мировых масштабах.

Принимая во внимание огромное место и значение системы дошкольного
образования организовано министерство дошкольного образования
,
и
в
осстановлено

11
летнее образ
ование
.
Отмечено, что все
это
преследует

единую цель


Узбекистан должен быть конкурентоспособным в мировых
масштабах в плане науки, интеллектуального потенциала, подготовки
современных кадров, высоких технологий
.

Развитие креативного и
инновационного

мыш
ления признаны в качестве важного индикатора.
Все
это вызвало

необходимость совершенствования педагогического мастерства
будущих учителей на основе требований процессов глобализации.

В Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан по пяти
приоритет
ным направлениям в 2017
-
2021 годах в качестве одной из
приоритетных по комплексному развитию системы высшего образования
определена задача непрерывного повышения качества профессионального
мастерства и уровня педагогических кадров
2
.

1

См.: ЮНЕСКО халқаро
меъѐрий ҳужжатлари //Ўзбекча нашрининг масъул муҳаррири
Л.Саидова.


Т.; “Адолат”, 2004,

Б, 19
-
62.


3

См.: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш стратегияси т
ўғ
рисида”ги ПФ
-
4947
-
сонли Фармони. 2017 йил 7

февраль.

26

Данная диссертационна
я работа в определенной мере служит
реализации задач, поставленных в Указе Президента Республики Узбекистан
№УП
-
4947 от 7 февраля 2017 года “О Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан”, постановлениях Президента Республики
№ПП
-
1533
“О мерах по укреплению материально
-
технической бази высших
образовательных учреждений и коренном улучшении качества подготовки
высоко квалифицированных кадров”, №ПП
-
2909 от 20 апреля 2017 года “О
мерах дальнейшего развития системы высшего образования” и др
угих
нормативно
-
правовых актах, касающихся данного вопроса.

Соответствие исследования основным приоритетным
направлениям развития науки и технологий в Республике
.

Настоящая

диссертация выполнена в рамках приоритетного направления развития науки
и техно
логий в республике I. “Духовно
-
нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики”.


Обзор международных научных исследований по теме
диссертации
1
.

Исследования в области развития педагогического
мастерства
будущих учителей ведутся в ведущих научных центрах и высших
образовательных учреждениях мира, в частности, в, Assoiation for
Educational Communications and Technology


AECT (США), University of
Columbiya (США), University of Sorbonne (Франция)
, University of Freiburg
(Германия), Belfield pedagogial university
(Германия),
Centre of increasing to
pedagogial qualifiation on base Manhesters university (Буюк Британия), Japan
Institute of International Affairs (Япония), Miyagi pedagogial univers
ity
(Япония), Seoul of National University (Южная Корея), University of Chunang
(Южная Корея), Мосовском государственном педагогическом университете
(Россия).
В результате исследований, провоимых в мире по развитию
педагогического мастерства будущих учите
лей получены следующие
научные результаты:

усовершенствованы организационные и стратегические
механизмы реализации международного сотрудничества в разработке
технологий развития педагогического мастерства
(Association for Educational
Communications and Tec
hnology

AECT); усовершенствованы механизмы
эффективного функционирования системы подготовки студентов высших
образовательных учреждений к тьюторской деятельности (Belfield
pedagogial university); создана организационно
-
структурная модель развития
професси
онального мастерства учителя (Centre of inreasing to pedagogial
qualifiation on base Manhesters university); разработаны технологии развития
навыков и умений овладения педагогическим мастерством будущими
1

Данная часть выполнена на основе
Botcheva, L., Shih, J., Huffman, L. C. Emphasizing Cultural
-
Oriented Approach / L. Botcheva, J. Shih, L.C. Huffman //
American Journal of Evaluation.
2009.
Volume

30. №2.

P
. 176
-
188
;
Якушева С.Д. Основы
педагогического мастерства.


Москва, Академия, 2012.


С. 256; Основы педагогического
мастерства: Учебное пособие. //Под ред. И.А.Зязюна


М.: Просвещение, 2012.


302 с.; Никитина
Н.Н. Введение в педагогическую деятельн
ость: Теория и практика. Учебное пособие.


М.:
Издательский центр “Академия”, 2008.
-

224 с.; Современные образовательные технологии:
Учебное пособие. //Под ред. Н.В.Бордонской


М.: КНОРУС, 2013.


432 с. и других источников
.

27

учителями (University of Columbiya: США), Univer
sity of Sorbonne (Франция),
(University of Freiburg: Германия); созданы проектно
-
конструктивные
технологии развития педагогического мастерства студентов (University of
Chunang: Южная Корея); усовершенствована технология
нейролингвистического программирован
ия формирования духовности
будущего учителя (Miyagi pedagogial university: Япония); разработаны
коллаборативные технологири развития позиций преданности профессии у
будущих учителей
(Россия)
.


В педагогических высших образовательных учреждениях развитых

стран осуществляются сложные научные исследования по следующим
приоритетным направлениям развития педагогического мастерства будущих
учителей: развитие личностных особенностей и качеств учителя, включив их
в группу конкретных педагогических способностей;
обеспечению
управления педагогическим мастерством на уровне современных требований
к профессиональной деятельности учителя; подход с признанием
педагогического мастерства как части педагогического искусства;
усовершенствование внедрения в педагогическую де
ятельность учителя
интерактивных образовательных технологий; развитие новаторских и
интерактивных профессиональных качеств учителей и др.

Степень изученности проблемы
. Научное наследие выдающихся
деятелей эпохи Возрождения, как Абу Насра Фороби, Абу Рай
хона Беруни,
Абу Али ибн Сино, Унсурул Маолий Кайковуса,
Абул
-
Косима Умара
Аз
-
Замахшари,
Шайх Саъди Шерози, Алишера Навои, Абдурахмана Джами,
Жалолиддина Давони, Хусайн Воиз ал
-
Кошифи признаны в качестве
важного источника в формировании особенностей, прис
ущих учителю.

Н.Н.Азизходжаева, Б.Р.Адизов, С.Базарова, У.Ш.Бегимкулов,
Р.Х.Джураев, Ш.К.Мардонов, О.Мусурмонова, Н.А.Муслимов,
У.Н.Нишоналиев,

Н.Ортиков, Б.Х.Рахимов, У.К.Толипов, Д.Шарипова,
Ш.С.Шарипов, Ш.Шодмонова, Н.М.Эгамбердиева и др
угие

проводили

научные исследования в области развития профессиональной
компетентности будущих учителей
1
.

1

Азизходжаева Н.Н.

Педагогические технологии и педагогическое мастерство.


Т
.
: ТГПУ,
2003.


192 с.
; Джураев Р.Ҳ. Таълимда интерфаол технологиялар.
-

Тошкент, 2010.
-

87 б.;
Бегимқулов У.Ш. Педагогик таълим жараѐнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва
бошқариш назарияси
ва амалиѐти. //Пед. фанлари докт. илмий дараж. учун дисс.


Т.: 2007.
-

305 б.;
Шарипов Ш.С. Ў
қувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлашнинг назарияси ва
амалиѐти:
п ед. фан. докт... дисс. автореф.

Т., 2012.


46 б.: Шарипова Д. Научные основы
гиги
енического воспитания обучающихся: Автореф. … дисс. док. пед. наук.


Т., 1990.


47 с.;
Толипов Ў.Қ. Олий педагогик таълим тизимида умуммеҳнат ва касбий кўникма ва малакаларни
ривожлантиришнинг педагогик технологиялари: пед. фан. докт. ... дисс.


Тошкен
т: 2004.


314 б.;
Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари: Пед.фан.док...
дисс.


Бухоро, 2002.


276 б.; Мардонов Ш.Қ. Педагог кадрларни таълимий қадриятлар асосида
тайѐрлаш ва малакасини оширишнинг педагогик асослари: пед.

фан. докт. ...дисс.


Т., 2006.


302
б.; Муслимов Н.А. Касб таълими ўкитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий
-
методик
асослари.: пед. фан. док. … дисс. автореф. − Тошкент: ТДПУ, 2007. − 47 б.; Мусурмонова О.
Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини
ривожлантиришнинг педагогик асослари: пед.
фан. докт. дисс.
-

Тошкент, 1993.


364 б.; Ортиқов Н. Миллий ва умумбашарий қадриятлар
асосида ўқувчи шахсини ахлоқий шакллантириш.: пед. фан. док. … дисс.


Т.: 2000.
-

305 б.;
28

В исследованиях Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, М.Г.Давлетшина,
В.В.Давидова, Е.Н.Линова, А.К.Марковой, Н.В.Кузьминой,
С.Л.Рубинштейна, Б.Р.Кодирова, Э.Гозиева и др
. изучены различные
психологические аспекты развития профессиональных способностей
личности учителя
1
.

Проблемы развития педагогического мастерства учителей
проанализированы такими исследователями как Б.А.Абдыкаримов,
В.И.Андреев, Г.В.Брагина, И.А.Зязюн, Н.
Н.Никитина, В.В.Давидов,
В.Е.Жабаков, Л.В.Занина, С.Б.Елканов, М.Н.Ермоленко, М.В.Корепанова,
А.Е.Кондратенков, Н.В.Кузьмина, Ю.Н.Кулюткин, И.Д.Лушникова,
В.А.Мижериков, И.П.Раченко, В.П.Симонов, Н.Н.Тарасевич, А.К.Маркова,
А.П.Чернявская, С.Д.Якушева и д
р.
2
.

Несмотря на то, что научные исследования, связанные с проблемой
развития педагогического мастерства будущих учителей, осуществлялись
представителями различных сфер, не исследован специально вопрос

Раҳимов Б.Х. Бўлажак ўқитувчиларда
касбий маданият муносабатларининг шаклланиши.: пед.
фан. номз. дисс.:
-

Т.: 2005.
-

161 б.; Шодмонова Ш. Олий ўқув юрти талабаларида мустақиллик
тафаккурини шакллантириш ва ривожлантириш (Касб таълими йўналиши мисолида)
пед. фан. док.
дисс.


Т.,2010.


340

б.
Эгамбердиева Н.М. Маданий
-
инсонпарварлик ѐндашув асосида
талабаларни шахсий ва касбий ижтимоийлаштириш назарияси ва амалиѐти (Педагогика олий
таълим муассасалари мисолида): пед. фан. докт. ... дисс.


Т., 2010.


332 б.


1

Гальперин П.Я. Введение в

психологию.


М.: Феникс, 2003.


332 с.; Выготский Л.С.
Педагогическая психология.


М.: Педагогика
-
Пресс, 1999.


536 с.;
Гозиев Э.Г.

Психологические
основы развития самоуправления учебной деятельностью у школьников и студентов.: дисс. докт.
псих. наук.Ташкент, 1991.


316 с.
Давлетшин М.Г.
Қ
обилият ва унинг диагностикаси.


Т
.
:
Ўқитувчи, 1997.


134 б.
; Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. /Результаты
экспериментальных исследований.


М.: Директ
-
Медиа Паблишинг, 2008.


613 с.; Маркова А.К.
Пс
ихология профессионализма.


М.: б.и., 1996.
-

306 с; Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство
учителя как фактор развития способностей учащихся. //Вопросы психологии.
-

1984.
-

№1.
-

С.16.;
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.


С
Пб.
: Питер, 2013.


713
с.
;


2

Абдыкаримов Б.А., Абдыров А.М., Баубекова Г.Д. Профессиональная педагогика: Учебное
пособие.


Астана, КазАТУ, 2008.


367 с.;
Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития
.


Казань: Изд
-
во КГУ, 1996.


568 с.;

Якушева С.Д. Основы педагогичес
кого мастерства.


Москва,
Академия, 2012.


С. 256; Основы педагогического мастерства: Учебное пособие. //Под ред.
И.А.Зязюна


М.; Просвещение, 2012.


302 с.; Никитина Н.Н. Введение в педагогическую
деятельность: Теория и практика. Учебное пособие.


М.: 224 с.;
Брагина Г.В. Мастерство учителя
на уроке
.


М.: Творческая педагогика,

1992.


40 с.
; Давыдов В.В. Теория развивающего
обучения.


М.: ИНТОР,
1996
.


544 с.;

Жабаков В.Е. Педагогическое мастерство учителя
физической культуры. /Учебное пособие
.


Челябинск: изд
-
тво Южно
-
Уральского ГПУ, 2016.


195 с.; Занина Л.В., Меньшиков Н.П. Основы педагогического мастерства./Серия “Учебники,
учебные пособия”.


Ростов н/Д: Феникс, 2003.
-

288 с.;

Корепанова М.В. Основы педагогического
мастерства: учебник дл
я студентов.2
-
е изд.


М.: Издательский центр ©Академияª, 2012.


240 с.;


Лушникова И.Д. Педагогические основы профессионально
-
личностного развития учителя на
послевузовском этапе. //Автореф. дисс. док. пед. наук


М
.
:

1993
.
32 с.; Раченко И.П. Диагностик
а
развития педагогического творчество учителя
.


Пятигорск, 1992
.
-

1
9
6
с.; Симонов В.П.
Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя.


М.: МПА, 1995.
-

1
89 с.
;

Тарасевич Н.Н., Кривонос И.Ф. Учителю о педагогической технике.


М.: Педаг
огика, 1987.


216
с.;

Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя.


М.:
Просвещение, 1989.


190 с.;
Кулюткин Ю.Н. Развитие творческого потенциала учителя в
процессе его последипломного образования //Проблемы непрерывного образо
вания.


Псков:
1995.
-4.


С. 3.;29

дальнейшего совершенствования педагогической системы
развития
педагогического мастерства будущих учителей в современных условиях
информатизации системы подготовки кадров, глобализации, бурного
развития науки и техники, информационных и коммуникационных
технологий.


Связь темы диссертации с научно
-
исследоват
ельскими работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертаци
онное исследование в
ы
полнено в рамках проектов Ташкентского
государственного педагогического университета на тем
ы


“Технология
формирования профессиональной компете
нции учителя на основе
модернизации содержания профессионального образования” (ИТД

1
-
148,
2012
-
2014 гг.), “Создание комплекса мультимедийных разработок уроков для
учителей начальных классов” (А
-
1
-
23, 2015
-
2017 гг.), “Исследование
принципов развития совреме
нной информационной компетентности
будущих учителей начальных классов” (ОТ
-
Ф1
-
118; ОТ
-
Ф1
-
125)
.

Цель исследования

состоит разработке
научно обоснованных
предложений и рекомендаций по совершенствованию
развити
я

педагогического мастерства будущих учителей в

высших образовательных
учреждениях
.

Задачи исследования
:


анализ степени разработанности проблемы развития педагогического
мастерства студентов высших образовательных учреждений и определение
его исторических, философских, психолого
-
педагогических фактор
ов;

обоснование на основе системного подхода организационно
-
технологических, профессионально
-
педагогических и рефлексивных
компонентов развития педагогического мастерства будущих учителей;

создание портрета перспективных педагогических кадров, определение
индикаторов, определяющих уровень развития развития их педагогического
мастерства;

совершенствование педагогической диагностики, определяющей
уровень развития
развития педагогического мастерства

будущих учителей;

совершенствование механизмов самопознания,
самосознания,
саморазвития, самоконтроля в развитии
развития педагогического мастерства
будущих учителей
.

Объект

ис
следованияпроцесс развития
педагогического мастерства

будущих учителей в
высших образовательных учреждениях
.

Предмет исследованиясоде
ржание, формы, методы и средства
развития
педагогического мастерства

будущих учителей в
высших
образовательных учреждениях

на основе системного подхода.

Методы исследования
.

В процессе исследования применены методы:
сравнительно
-
критического изучения и ан
ализа философской, политической,
социологической, психологической, педагогической литературы по проблеме
исследования; изучения передового опыта
высших образовательных
учреждений
;

социометрические методы (
анкетирование, беседа);
30

педагогический эксперимент;

методы математического и статистического
анализа.

Научная новизна исследования

заключается в следующем:

у
совершенствованы

на основе предявляемых

компетентностных

требований

качества подготовки студентов


показатели профессиональной
педагогической рефлек
сии, определябщей степень взаимосвязанности
(социальных, духовных, психолого
-
педагогических) критериев,
оказывающих влияние на
развитие
педагогического мастерства

студентов
высших образовательных учреждений
;

усовершенствована профессиограмма педагогических

способностей,
включающая в себя такие компоненты
развития
педагогического мастерства

студентов
высших образовательных учреждений, как

педагогическая
техника, ораторское искусство, интуиция, к
реативность, интеллектуальность
;

определены индикаторы внешних
и внутренних факторов,
определяющих степень развития педагогического мастерства будущих
учителей (
педагогической этики, педагогического такта, соблюдения
деонтологических критерив, профессионально
-
интеллектуальная
компетентность, искусства самообладания
)
;

усовершенствованы на основе технологии системного подхода
дидактические условия, реализующие содержание, средства, формы и
методы развития
педагогического мастерства

будущих учителей на уровне
современных требований;

разработаны посредством информацион
но
-
коммуникационных и
передовых педагогических технологий научно
-
теоретические и
организационно
-
методические основы совершенствования механизмов
развития
педагогического мастерства

будущих учителей.

Практические результаты исследования

заключаются в следую
щем:

разработано методическое обеспечение организации профессиональной
педагогической деятельности по развитию
педагогического мастерства

будущих учителей;

создан и внедрен в практику профессиональный портрет перспективных
педагогических кадров, определены

философские, психолого
-
педагогические
факторы
развития
педагогического мастерства

будущих учителей, и
усовершенствован диагностический аппарат оценки эффективности
организации профессиональной педагогической деятельности;

определены модернизированные форм
ы педагогической деятельности,
направленной на развитие
педагогического мастерства

будущих учителей,
создана система совершенствования и внедрения в практику механизмов
эффективного пользования информационно
-
коммуникационными и
передовыми педагогическими
технологиями в процессе образования;

формы, методы и средства развития
педагогического мастерства

будущих учителей на уровне современных требований нашли свое
отражение в учебнике “Педагогик махорат” (Педагогическое мстерство) для
направлений образования
бакалавриата (разрешение к печати №335
-
062
-
2016).

31

Достоверность результатов исследования

обеспечивается
основанностью на философские, психолого
-
педагогические и методические
подходы к проблеме и опыт ученых нашей республики и зарубежных стран в
развитии пе
дагогического мастерства
; применением адекватных к задачам
исследования и взаимно дополняющих методов исследования;
количественным и качественным обеспечением анализа и харатеристики
исследования; обоснованностью эффективности экспериментальной работы
мето
дами математической статистики и внедрением выводов и рекомендаций
в практику, подтверждением полученных результатов компетентными
органами.

Научная и практическая значимость результатов исследования.
Теоретическая значимость результатов исследовани
я опр
еделяется
направленностью б
удущих учителей к профессиональной
-
педагогической
деятельности на основе системного подхода посредством повышения их
педагогического мастерства; обогащением теоретическими подходами к
развитию
педагогического мастерства

будущих у
чителей; разработанностью
технологии, включающей в себя критерии и показатели уровня развития
педагогического мастерства

будущих учителей.

Практическая значимость результатов заключается в определении
компетенций по развитию педагогического мастерства буд
ущих учителей на
уровне современных требований в разработке усовершенствованных
квалификационных требований, учебных програми по специальным
дисциплинам в высших образовательных учреждениях; усовершенствовании
т внедрении в практику эффективных механизмов
в процессе организации и
осуществлении профессиональной педагогической деятельности.

Внедрение результатов исследования
.

Научные результаты по

развитию
педагогического мастерства

будущих учителей:

система компетенций по развитию
педагогического мастерств
а

будущих
учителей включена в содержание Государственного образовательного
стандарта, квалификационных требований направлений бакалавриата сферы
“Педагогика”, утвержденных постановлением агентства “Узстандарт” №
4574
от
18 сентября 2014
(приказы министерства высшего и сре
днего
специального образования
№ 303 от 21 августа 2015 года, 603 от 24 августа
2017 года). Данные компетенции послужили повышению
педагогического
мастерства

студентов педагогических высших образовательных учреждений
;

для

системы развития
педагогического мастерства

будущих учителей в
высших образовательных учреждениях создан и внедрен в учебный процесс

на основании приказа
министерства высшего и среднего специального
образования

№387 от 16 сентября 2011 года во

всех педаго
гических вузов
республики учебник “Педагогик махорат” (спр
а
вка № 87
-
03
-
1236
министерства высшего и среднего специального образования от 30 июля
2017 года)
.

Данны
й

учебник

послужил

формирова
нию
и развитию
педагогического мастерства

студентов педагогических

высших
образовательных учреждений
;

32

эффективно использованы в рамках прикладного проекта “Создание
комплекса мультимедийных разработок уроков для учителей начальных
классов” (2015
-
2017 гг.) и фундаментального проекта “Исследование
принципов развития сов
ременной информационной компетентности
будущих учителей начальных классов” при определении критериев развития
педагогического мастерства студентов
и усовершенствовании средств
технологий системного подхода (
Приказ министерства народного
образования №
365
-
б от 14 ноября 2013 года
)
. Данные предложения и
рекомендации использованы при разработке концепции
развития
педагогического мастерства

будущих учителей;


усовершенствована профессиограмма педагогических способностей,
включающая в себя такие компоненты
ра
звития
педагогического мастерства

студентов
высших образовательных учреждений, как

педагогическая
техника, ораторское искусство, интуиция, креативность, интеллектуальность

и и
с
пользованы
на основании приказа № 226 народного образования от 15
сентября 2016

года

при подготовке педагогических кадров

(справка
министерства народного образования №89
-
03.13.03 от 10 июля 2017 года)
.
На основе данных предложений разработаны уровни развития
педагогического мастерства будущих учителей.

Апробация результатов исследо
вания.
Результаты
настоящего
исследовани
я обсуждены на 6 зарубежных и 34

республиканских научно
-
практических конференциях.

Публикация результатов исследования
.

По теме д
иссертации
опубликовано всего 66

научно
-
методических работ, в том числе 34 статьи в
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных
результатов докторских дисертаций, из них 28 в республиканских и 6 в
зарубежных журналах.

Структура и объѐм диссертации
.

Диссертация состоит из введения,
четырех глав, 2
04

страниц текста, заключения и рекомендаций, списка
использованной литературы и приложений.


ОСНОВНОЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ДИССЕРТАЦИИ


Во введении
обоснована актуальность и востребованность темы
диссертации; излож
ен обзор зарубежных научных исследований по теме
диссертации и степень изученности проблемы; определены цель и задачи,
объект и предмет исследования; указано соответствие приоритетным
направлениям развития науки и технологий;
приведены сведения о

научн
ой
н
овизне,

достоверност
и

результатов, теоретическо
м

и практическо
м

значени
и,

публикации,
внедрении результатов исследования в практику,
структуре

объеме
диссертации.

В первой главе диссертации, названной
“Теоретико
-
методологические
основы развития педагог
ического мастерства будущих учителей в
высших образовательных учреждениях”

изложены
сущность понятия
33

“педагогическое мастерство”, общественные взгляды на педагогическое
мастерство учителей в трудах мыслителей Средней Азии и Европы, уровени
развития критер
иев педагогического мастерства, факторы, условия
проявления педагогического мастерства и средства овладения им, вопросы
совершенствования профессионального мастерства будущий учителей на
современном этапе.

Определены теоретико
-
концептуальные подходы к раз
витию
педагогического мастерства будущих учителей, система качеств,
относящихся к развитию профессионального мастерства учителя, и
психолого
-
педагогические особенности организации личностно
-
ориентированного образовательного процесса
. Ответственные задачи
,

стоящие перед учителем требуют от него быть мастером своего дела, умения
воспитательного воздействия на учащихся, мастерства в определении путей
всестороннего развития их интересов, способностей, таланта, убеждений,
практических навыков и умений.


В
иссл
едовани
и

охарактеризованы философские, исторические,
психолого
-
педагогические факторы развития педагогического мастерства
будущих учителей. В творческ
о
м наследии выдающихся деятелейц эпохи
Возрождения Абу Насра Фороби, Абу Райхона Беруни, Абу Али ибн Сино,

Унсурул Маолий Кайковуса,
Абул
-
Косима Умара
Аз
-
Замахшари,
Шайх
Саъди Шерози, Алишера Навои, Абдурахмана Джами, Жалолиддина Давони,
Хусайна Воиза ал
-
Кошифи и др. формирование педагогического мышления,
требования к будущим воспитателям признаны в качестве в
ажных
источников. Проблемы совершенствования профессионального мастерства
учителей нашли свое отражение в трудах евпропейских ученых как
Я.А.Коменский, Жон Локк, Г.Песталоцци, А.Дистервег
и др.

Особенности критериев педагогического мастерства учителя, свя
занные
с гностическими, креативными, поведенческими, интеллектуальными, устной
речью и иными качествами, несомненно, опредеяют уровень педагогического
мастерства в качестве богатых, динамичных характеристик интеллекта.
Значит, следует подчеркнуть, вопрос
соответствия профессиональной
подготовки учителя уровню педагогического мастерства является сложным.

В соответствие своим уровням и особенностям педагогическое
мастерство имеет внешние и внутренние факторы. Соответствие содержания
процесса формирования пе
дагогического мастерства особенностям
профессии, количественные и качественные составляющие
профессиональной подготовки и переподготовки будущих учителей, форма
образовательного процесса, соответствие материально
-
технической базы
решаемым образовательным з
адачам и требованиям времен
и являются
внешними факторами.

К внутренним факторам относятся выражение педагогического
мастерства с физиологической точки зрения организованными ведущими
анализаторами или темпераментом личности, особенностями нервной
системы,

прочные личностные социально
-
психологические качества,
исходящие из особенностей педагогического мастерства, тесная связь
34

педагогического мастерства со всей психической деятельностью и
некоторыми динамичными характеристиками человека, непосредственная
зав
исимость развития педагогического мастерства особенностями нервной
системы и темперамента учителя.


В диссертации перечислены положительные качества, которыми
должен обладать современный учитель: выскокий уровень овладения
будущим учителем в высшем образ
овательном учреждении современными
знаниями, передовым опытом и педагогическим мастерством, умение
формировать комплекс исследовательских методов соответствующих
задачам педагогического исследования, овладение навыками проведения
теоретического исследовани
я и практического эксперимента, умениями
создания и практического применения в профессиональной деятельности
учебных программ, учебников и учебно
-
методических пособий, электронных
учебников по преподаваемым дисциплинам.

В диссертации приведена основная це
ль педагогического мастерства,
которая состоит в формировании
и развития
у будущих учителей
профессионального мастерства, творческих навыков, культуры общения,
навыков педагогической техники, первичного потенциала учительского
мастерства; педагогическое м
астерство обучает наблюдательности,
творчеству, секретам самостоятельного усвоения передового
педагогического опыта, навыкам распределения в процессе учебы и
обучения; компетенциям управления знаниями, умениями и навыиками,
психическим состоянием.

Вторая г
лава диссертации называется
“Система развития
педагогического мстерства в педагогической деятельности будущих
учителей высшего образовательного учреждения”
, в ней
изложен
а

система
профессиональной подготовки педагогических кадров, в качестве
системы развит
ия педагогического мастерства будущих учителей


самосовершенствование и саморазвитие будущих учителей, овладение ими
профессиональными знаниями и педагогическими способностями,
профессиональное общение.

На сегодняшний день подготовка соответствующих все
м требованиям
развивающейся экономики и свободного рынка труда, конкурентоспособных
кадров требует от учителей в совершенстве владения педагогическим
мастерством. Ученые
-
педагоги, осуществляющие деятельность в нашей
стране и в развитых странах мира уделяют

серьезное внимание развитию
направления педагогического мастерства как особой проблеме.

В педа
гогической системе сущность педагогического мастерства
проявляется в действиях учителя как его личностные качества в процессе
реализации задач, направленных на

профессиональную детельность учителя,
и обеспечивает достижение ими успехов в педагогической деятельности.

Педагогическое мастерство формируется в процесс профессиональной
деятельности, однако не является самостоятельным видом деятельности.
Педагогичес
кое мастерство характеризуется высоким уровнем развития
специальных навыков и определяет его позицию, занимаемую в мастерском
35

управлении деятельностью своих студентов в процессе педагогичесой
системы.

В работе подчеркнуто, что педагогическое мастерство им
еет сложную
структуру, и включает в себя такие компоненты, как педагогическая
культура, профессиональная ко
м
петентность, способности и навыки,
культура речи, педагогическое сотрудничество и самообладание,
педагогическое общение, манеры, такт, психологическ
ие знания и др. (рис.
1).

Рис. 1. Составляющие педагогического мастерстваВ развитии педагогического мастерства учителей основным
составляющим являются профессиональные знания. Знания учителя
направлены, с одной стороны, н
а преподаваемую им дисциплину, с другой
стороны, на студентов. Содержание профессиональных знаний организуется
с точки зрения учебной дисциплины и методики еѐ преподавани, психологии
и педагогики. Своеобразная особенность профессиональных педагогических
зн
аний состоит в комплекстности и интегративности. На основе
профессиональных знаний формируется его педагогическое мышление,
которое определяет действия, привычки учителя, закономерности и
принципы, основанные на собственной деятельности.

В диссертации уд
еляется особое внимание на самоопределение своего
статуса в профессионально
-
личностном аспекте, самовоспитание,
самосовершенствование, саморазвитие, сущность и значение осознания
самого себя в качестве “специалиста совершенного уровня, овладение
многогран
ними приемами педагогического мастерства, как важной задачи
будущего учителя.

Педагогическая культура

Педагогическое
мастерствоэто потен
-
циал, позволяющий орга
-
низовать оптимизацию
всех видов деятельности
по обучению и воспи
-
танию, направленной на
всестороннее гармоничное
развитие, воспитание
человека, развит
ие его
мировоззрения и интел
-
лектуальных способностей
на уровне современных
требований
.


Профессиональная компетентность
учителя

Педагогические способности и навыки

Культура речи учителя

Педагогическое сотрудничество,
искусство самообладания

Пе
дагогическое общение и такт

Овладение педагогическими и
психологическими знаниями

36

Все это первый, и не последний шаг на сложном и трудном пути
повышения педагогического мастерства будущих учителей с
профессиональной точки зрения, что является основной само
воспитания,
самосовершенствования и саморазвития учителя. Близкие по значению
данные понятия, обычно, взаимно заменяются в применении, порой
отождествляются. Часто для обозначения работы
личности

над собой
используют термин “самовоспитание”, в данной гла
ве работы подчеркнуто,
что указанный термин означает устранение человеком отрицательных
моментов в совершенствовании своих способностей, сознательной и
целенаправленной профессиональной деятельности.

В диссертации
усовершенствована профессиограмма педа
гогических
способностей, включающая в себя такие компоненты
развития
педагогического мастерства

студентов
высших образовательных
учреждений, как

педагогическая техника, ораторское искусство, интуиция,
креативность, интеллектуальность
.

В данной главе также

ведется речь об общении учителя в процессе
обучения и воспитания, являющемся неотъемлемой частью педагогического
мастерства. По причине парарллельного употребления терминов “общение”
и
“коммуникация” внесена ясность в вопросе соответствия или не
соответс
твия данных понятий (рис. 2).

Рис. 2. Различие понятий “общение” и “
коммуникация
”.


В современной педагогике признается в качестве важной задача

реализации всех знаний, опыта, педагогического мастерства учителя,
основанных на взаимное общение, предполагающее интересы и потребности
обучаемых, сотруднической деятельности, обращая при этом особого
внимания на осуществление личностно ориентированного
непрерывного
образования.

В педагогической литературе и научных трудах множества авторов
термины “общение” и “коммуникация” (или коммуникативная способность)
используются в качестве синонимов. В результате анализа научной
37

литературы можно подчеркнуть следу
ющие три значения термина
“коммуникация” (греч.
kommunikareсвязывать, общаться):

-

направение информирования;

-

форма или средство связи (для средств массовой информации);

-

вид передачи сведений (информации) и общения.

О
бщение и коммуникация отличают
ся следующими асп
е
ктами:

-

о
бщение имеет практическую, материальную, духовную,
информационную и практическую
-
духовную характеристики.

-

к
оммуникация является взаимным обменом информацией посредством
связи субъекта с другим объектом (людьми, животными, те
хникой), путем
передачи сведений.

В диссертации подчеркнута
, что

учитель


основное ответственное лицо
за обеспечение качества подготовки высоко квалифицированных кадров,
успеха реформ, осуществляемых в образовательной системе нашей страны, и
необходимос
ть соответствия уровня
его
педагогического мастерства и
нравственного облика современным требованиям, формирования их в
соответствии с мировыми стандартами, прочного знания учителем
организации на оптимальном уровне форм обучения, умения обогащать
теорию в
оспитания гармонично развитой личности различными новыми
идеями, гарантирования.

В третьей главе диссертации, названной

“Значение педагогической
рефлексии в развитии педагогического мастерства будущих учителей в
высших образовательных учреждениях”
и
зложены
значение рефлексии,
место и условия педагоической рефлексии в развитии педагогического
мастерства будущих учителей, педагогическая рефлексия как
важный
фактор развития профессионального мастерства будущих учителей, функции
формирования рефлексной
компетентности будущих учителей.

В педагогическом процессе рефлексия


процесс приведения себя в
соответствие с условиями развития участников субъективной
педагогическоой ситуации: учащихся, учителей, участников педагогического
процесса, средой, сущностью
, содержанием, педагогическими технологиями
и др. в сложившейся педагогической ситуации.профессиональная рефлексия
определена как выбранная исходя из своего личностного “Я” и своих
возможностей профессия, в частности, гармонизация имеющихся о ней
представл
ений с требуемыми факторами. Говоря о педагогической
профессиональной рефлексии, под данным термином предполагается схожая
на любую профессиональную рефлексию, однако особенная по сути
рефлексия, связанная с особенностями педагогической деятельности и
лич
ным педагогическим опытом. Изучая процесс рефлексии в
профессиональной педагогической деятельности учителя, большинство
исследователей отдают предпочтение его коммуникативному и
кооперативному видам, именно эти приемы больше проявляются в
педагогической д
еятельности учителя и его общении с обучаемыми.

В диссертации о
тмечено, что усвоение механизмов рефлексии еще в
процессе обучения студентов в педагогических высших образовательных
38

учреждениях октрывает новые возможности для профессиональной
подготовки бу
дущих учителей.
Научно обоснована возможность
совершенствования
п
рофессиональн
ой

рефлекси
и

будущего учителя на
основе индивидуализации процесса обучения и воспитания в высших
образовательных учреждениях
,

компетентностных требований к качеству
подготовк
и студентов.

Одной из основных особенностей педагогического мастерства учителя
является непрерывность его развития. В процессе рефлексии не следует
фиксировать наличие (или отсутствие) педагогического мастерства учителя,
его профессиональных качеств, а не
обходимо стимулировать их развитие,
обогащение, усиление.

На наш взгляд, достижение успехов учителем в его педагогической
деятельности не определяет совершенство в развитии рефлексии, наоборот,
ўкитувчи достижение успехов в обучении и воспитании, удовлетв
орение
результатами своей деятельности зависит от сформированной
профессиональной рефлексии учителя. Рефлексия помогает учителю
находить источники профессионального самосовершенствования

в своих
знаниях и возможностях
. Это обеспечивает более глубокое поним
ание
процессов, протекающих по мере развития профессиональной рефлексии
учителя, и обеспечивающих на еѐ основе непрерывное совершенствование
педагогического профессионального мастерства и самосовершенствование.

В рамках исследования
определено, что професс
ионально
педагогическая рефлексия включает себя

этапы самопознания, самосознания,
саморазвития, самоконтроля

в развитии

педагогического мастерства (рис. 3).
Рис. 3. Развитие педагогического мастерства на основе
профессиональ
ной рефлексии учителя.


В диссертации указано большое значение развития профессиональной
рефлексии учителя для решения проблемы совершенствования его
профессионального педагогического мастерства. Профессиональная
педагогическая рефлексия обеспечивает не то
лько повышение знаний,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕДАГОГИ
ЧЕСКАЯ

РЕФЛЕКСИЯ

Самопознание

Самосознание

Самоопределение

Саморазвитие

Самоконтроль

39

умений и навыков, но и совершенствование профессиональной деятельности,
и служит основой совершенствования деятельности
.


В четвертой главе диссертации
“Эффективность развития
педагогического мастерства будущих учителей в высших
обр
азовательных учреждениях”
изложено содержание и приведены

результаты педагогического эксперимента.

Экспериментальная работа осуществлялась в Ташкентском
государственном педагогическом университете,
Гулист
анском
государственном университете,
Навоийском гос
ударственном
педагогическом институте
,
Нукусском государственном педагогическом
институте,
Джизакском государственном педагогическом институте,
Кокандском
государственном педагогическом институте в 201
0
-
201
7

годах.
К экспериментальной работе было привлечен
о 670 студентов в контрольных
группах, и 66
9

студентов в экспериментальных группах.

Организация экспериментальной работы в определенном порядке и на
основе конкретной программы обеспечила эффективность данного процесса.
В программе экспериментальной рабо
ты были определены уровни развития
педагогического мастерства будущих учителей. В диссертации
уровн
и

развити
я

педагогического мастерства

будущих учителей

оцени
ны
по
критери
ям


низк
ий”
,

средн
ий”

и

высок
ий”
. Результаты проведенной
экспериментальной работы

проанализированына основе данных полученных
в ходе работы основываясь на критерии
Хи
-
квадрат (
).

В педагогическом исследовании п
у
тем сопоставления полученных
результатов в контрольных группах, где работа проводид
\
лась по
традицио
нной методике, и результатов экспериментальных групп,
полученных на основе специальной методики в качестве гипотезы была
показана эффективность результатов, полученных в экспериментальных
группах.

Показатели уровня знаний студентов
экспериментальной и к
онтрольной
групп

в начале эксперимента приведены ниже (таблица 3):


Таблица
1

Участие и показатели успеваевмости эксперементальных и
контрольных групп во время проведения эксперементальных работ

Время проведения
эксперемен
-
тальной работы

Группы

Количество

студентов

Показатели успеваемости

Высо
-
кий


Сред
-
н
ий

Низ
-
к
ий

В начале
эксперемента

Эксперемент

670

167

241

262

Контроль

669

162

234

273

В конце
эксперемента

Эксперемент

670

191

308

171

Контроль

669

158

299

212

Поскольку критерий

проводился со студентами выбранных
экспериментальной и контрольной групп

по трем видам оценки, то равны
С=3. Если принять,
α

= 0,05, то
ν

= 3


1 = 2, и полученная на основе таблицы
40

Г критерия

равна Т
кр
= 5,991.

Так как согласно
вычислениям

в начале эксперемента по показателеям
успеваемос
ти с
т
у
дентов
приведенным выше,
Т
набл
=
1,7

< Т
кр
=5,991
принимается нолевая гипотеза. Из этого видно,
выбранный

уровень знаний
студентов отобранных групп не различаются серьезно,
экспериментальная и

контрольная группы выбраны правильно.


Т
ак как согласно вычислениям, приведенным выше, Т
набл
=
9,36


Т
кр
=5,991 нолевая гипотеза игнорируется. Из этого следует, уровни знаний
контрольной и экспериментальной группы разнятся.

Показатели полученных оценок при
ведены ниже в виде диаграммы

(Рис.4)
:
Рис.
4
.
Показатели полученных оценок

в конце эксперемента

в
виде диаграммы


Ниже показано
среднее значение баллов в
экспериментальной и
контрольной группах

(
-

среднее значение баллов в эксперим
ентальной
группе,
-

среднее значение баллов в контрольной группе
)
.


= 4,05 � 3,91 =

Как видно, среднее значение баллов в экспериментальной группе
преывшает средне значение баллов в контрольной

группе на
28
%.
Соответственно, эффективность проведенной экспериментальной работы
доказана.

Результаты исследования подтверждают эффективность проведенной
экспериментальной работы по определению уровня развития
педагогического мастерства будущих учителей
.


41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

Учитель
является
ответственн
ым

лицо
м, обеспечивающим

качеств
о

подготовки высоко квалифицированных кадров,
формирование

и постоянное
развитие

его нравственного облика на уровне современных требований в
соответствии с мировыми стандартами
,
оптимальная
организация форм
обучения
обеспечива
е
т успех реформ, осуществляемых в образовательной
системе нашей страны.

2.
Развитие

педагогического мастерства

у будущих учителей
профессионального мастерства

заключается

формировании

творческих
навы
ков, культуры общения,
навыков
педагогической техники,
формировании начального потенциала учительского мастерства
, и

учит
секретам
наблюдательности, творчеств
а
, самостоятельного усвоения
передового педагогического опыта,
обеспечивает

навыки распределени
е
внимания
,

управлени
е

знаниями, навыками и умениями, психическими
состояниями
в процессе учения и обучения.


3.Учитель осуществля
я

идейно
-
политическое воспитание молодежи,
учит

закономерностям развития природы, общества,
социаль
ной жизни,
мышления
,

готовит

молодежь к трудовой деятельности, способствуя
прочному усвоению профессии, и
обеспечивает оперативную и качественную
реализацию важных для общества
социально
-
экономических задач
.

4.
Усовершенствованы

на основе предявляемых компетентностных
требований ка
чества подготовки студентов

показатели профессиональной
педагогической рефлексии, определя
ю
щей степень взаимосвязанности
критериев, оказывающих влияние на
развитие
педагогического мастерства

студентов
высших образовательных учреждений
.

5.
Освещено место
т
аких компонентов, как
педагогическ
ая

техник
а
,
ораторско
е

искусств
о
,
и
н
т
уици
я
, креативност
ь
, интеллектуальност
ь

в
развитии педагогического мастерства студентов высших образовательных
учреждений и на этой основе у
совершенствована профессиограмма
педагогическ
их способностей.

6.

Определен
ы внешние и внутренниые индиваторы
, определяющие
уровень профессионального самопознания, самопонимания, сопоставления
своих возможностей и целей, взглядов и представлений с современными
требованиями,

профессионально
-
личностног
о роста и совершенствования.

7
.

В

реализации содержания, средств, форм и методов педагогического
мастерства учителя, в
достижении своей деятельности положительных
результатов

в качестве средств использовались технологии системного
подхода.
8
.

Опред
еле
на необходимость для достижения уителем
педагогического мастерства учителем организации на научной основе,
регулирования и адаптации условий труда своей деятельности, развития
конкретных интеллектуальных, мотивационных, волевых, личностных,
нравственны
х и других
особенностей учителя с современной точки зрения
для достижения успеха в профессиональной
деятельности.

42

9
.

Создан и внедрен в практику профессиональный портрет
перспективных педагогических кадров, определены философские,
психолого
-
педагогические

факторы
развития
педагогического мастерства

будущих учителей, и усовершенствован диагностический аппарат оценки
эффективности организации профессиональной педагогической
деятельности.

1
0
.

Определены модернизированные формы педагогической
деятельности, нап
равленн
ых

на развитие
педагогического мастерства

будущих учителей, создана система совершенствования и внедрения в
практику механизмов эффективного пользования информационно
-
коммуникационными и передовыми педагогическими технологиями в
процессе образовани
я;


43

SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC

DEGREES DSc.27.06.2017. Ped.26.01

AT TASHKENT STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY

TASHKENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

KHALIKOV A
Z
AM ABDUSALOMOVICHPERFECTION OF PEDAGOGICAL SKILL
S OF FUTURE TEACHERS OF
UNIVERSITIES
13.00.01


The Theory and Pedagogics history. Management in Education
ABSTRACT OF DOCTORAL (DSc) DISSERTATION

OF PEDAGOGICAL SCIENCES


Тashkent


2018

44

The theme of the dissertation of the doctor of p
hilosophy degree(PhD) on pedagogical
sciences is registered in the Higher Certifying Commission at the Cabinet Ministries of the
Republic of Uzbekistan

for
В
2017.1.PhD/
Ped51
.

logical
centre under The Ministry of Higher and Secondary Specialized education.

The abstract of the dissertation is posted in two (Uzbek, Russian) languages on the website
of the Scentific Council
www.tdpu
.
uz

and on the
website of ©ZiyoNETª information and
education portal

www.ziyonet.uz
.


Scientific consultant
:


Oynisa Musurmonova

Doctor of Pedagogical Sciences, professorOfficial opponents
:


Ibragimov Holb
oi Ibrohimovich


Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Ismoilova Zuxra QoraboevnaDoctor of Pedagogical Sciences, professor
Mahmudova Muyassar


Doctor of Pedagogical Sciences, professor


Leading organization
:Samarkand State University
The defene of tht dissertation will be held on ©____ª_____ 2018 at _____ at the meeting
of the Scientific Council DSc 27.06.2017 Ped. 26.01 at Tashkent State Pedagogical University
(
Address:
100
185
,
Tashke
nt
с
ity, Chilonzor district, Bunyodkor street, 27. Phone:
(99871) 2
76
-
80
-
86
;

fax
: (99871) 2
76
-
7
9
-
1
1
;
e
-
mail:
t
d
pu
_kengash
@edu.uz
.

The doctoral dissertation has been registered in the i
nformation

R
esource
C
entre o
f
Tashkent State Pedagogical University

under No___ it is possible to review it in the i
nformation
-
R
esource
C
entre of Tashkent State Pedagogical University

at the address:
100
185
,
Tashkent
с
ity,
Chilonzor district, Bunyodkor street, 27. Phone
: (99871) 2
76
-
80
-
86; fax
: (99871) 2
76
-
7
9
-
1
1.


The
a
bstract

of the dissertation is distributed on ©_______ ª ____2018.

(Registry reord No _____ dated ©____ª _______ 2018).


Sh.S.Sharipov

Chairman of the Scientific Council on
awarding of the scientific degrees
,

Doctor
of Pedagogical Sciences
,
rofessor


R.G.Isyanov

Scientific secretary of the scientific council

awarding Scientific degrees, associate

pedagogical sciences, dosent

D.D.Sharipova

Chairman of the scientific seminar under
the Scientific Council on awarding of
the
scientific degrees
,

Doctor of pedagogical
sciences
,
professor


45

INTRODUCTION (abstract of DSc thesis)


The
aim

of the research

is to improve the system of pedagogical skills
development of future teachers in higher education institutions.

The object of
research

is the process of developing the pedagogical skills of
future teachers in higher educational institutions.

The scientific novelty of the study
is as follows:

degree of inte
rrelatedness (social, spiritual, psychological and pedagogical) criteria
that influence the development of the pedagogical skills of students of higher
requirements for the qual
ity of students' preparation;

the professiogram of pedagogical abilities is improved, including such
components of development of pedagogical skill of students of higher educational
institutions, as pedagogical technique, oratory, intuition, creativity, in
tellectuality;

Indicators of external and internal factors determining the degree of
pedagogical tact, observance of deontological criteria, professional and intellectual

arts of self
-
control) are defined;

development of pedagogical skills of future teachers at the level of modern
requirements are improved on the basis of the technology of the sys
tem approach;

developed through information and communication and advanced
pedagogical technologies, the scientific and theoretical and organizational and
the pedagogical skills

of future teachers.

Implementation

of research results.

Scientific results on the development of
pedagogical skills of future teachers:


future teachers is included in the co
ntent of the State Educational Standard, the
qualification requirements of the bachelor's directions in the Pedagogic sphere
approved by the resolution of the Uzstandart Agency No. 4574 of September 18,
2014 (orders of the Ministry of Higher and Secondary
Special Education No. 303
improve pedagogical skills of students of pedagogical higher educational
institutions.

for the system of development of pedagogical skills of future tea
chers in
higher educational institutions, a textbook "Pedagogik makharat" was created and
introduced into the educational process on the basis of the order of the Ministry of
Higher and Secondary Special Education No. 387 of September 16, 2011 in all
pedag
ogical universities of the republic (inquiry No. 87
-
03
-

1236 of the Ministry
of Higher and Secondary Special Education of July 30, 2017). These proposals and
recommendations served to enhance the pedagogical skills of students of
pedagogical higher educati
onal institutions;

46

effectively used within the framework of the applied project "Creating a
Multimedia Lessons Learning Package for Primary School Teachers" (2015
-
2017)
and a fundamental project "Researching the Principles of Developing Modern
Information
Criteria for Developing Teacher Skills of Students and Improving Technology
Tools system approach (Order of the Ministry of Education No. 365
-
b of
November 14, 2013). These proposals and recommen
dations were used to develop
a concept for the development of the pedagogical skills of future teachers;

the professiogram of pedagogical abilities is improved, including such
components of development of pedagogical skill of students of higher educational

institutions as pedagogical technique, oratorical art, intuition, creativity,
intellectuality and are used in the training of pedagogical personnel (certificate of
the Ministry of Public Education No. 89
-
03.13.03 of July 10 2017). Based on these
proposals

developed levels of development of pedagogical skills of future teachers.

The structure and scope of the dissertation.

The dissertation consists of an
introduction, three chapters, general conclusions on them, conclusion, a list of used
literature and app
lications. The scope of the dissertation 2
04

pages.

47

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ

СПИСОК ОПУБЛИКОВАНН
ЫХ РАБОТ

LIST OF PUBLISHED WORKS


I
б
ўлим (I часть; I part)


1.

Халиков

А.А. Олий таълим муассасаларида б
ўлажак ўқитувчилар
педагог
ик маҳ
оратини ривожлантириш. // Монография. Iqtisod Moliya
.


Т
ошкент
.2015. 435

б
.


2.

Xalikov

А.А.

Some Aspekts of improving Professional Skill of
Pedagogikal Staff
. //

Eastern European Scientific Journal. AURIS
Kommunikations
-

und Verlagsgesellschaft mbH
Dusseldorf


Germany. Ausgabe
1.


2017
.


P. 183
-
187.
(13.00.00
,

№ 1)

3.

Xalikov

А.А.
Psychological properties of formation of professional
orientation of the teacher personality.
//
International scientific journal. Science and
world

(18)
.


2015.

№ 2
.


P.144
-
1
48.

(Global Impact Factor, Open Academic
Journals Index
.

3,325, № 5).

4.

Халиков

А.А. Выполнение учителем коммуникативных задач.//
Научно
-
технический журнал
.

Воронеж
.
©Мастерингª, Технологии и
методики в образовании.


2012
.2
,

С
. 11
-
14. (13.00.00, № 44. 2
011.06.01.,
ОАК Раѐсати қарори).

5.

Xalikov

А.А. О„qituvhining kasbiy jihatdan malakasini oshirish va
pedagogik mahoratini rivojlantirish. // Maktab va hayot.

Toshkent.

2015,

№ 8.

B.
23. (13.00.00
,

№ 4)
.

6.

Xalikov

А.А. О„qituvhining kasbiy jihatdan malakas
ini oshirish va
pedagogik mahoratini rivojlantirish.// Maktab va hayot.

Toshkent.

2015,

№ 7.

Б.
22. (13.00.00
,

№ 4)
.

7.

Xalikov

А.А. О„qituvhilarning pedagogik mahoratini shakllantirishning
о„ziga xos jihatlari. // Xalq ta‟limi.

Toshkent.


2015,

№ 6.


B
.7
-
11. (13.00.00
,

№ 17 )
.

8.

Халиков

А.А.

Мактаб ўқитувчиси касбий фаолиятида ўқувчига
йўналтирилган мулоқот тизимини шакллантириш.
// Халқ таълими.

Тошкент
.


2013,

№ 2.

Б.
130
-
132
.

(13.00.00
,

№ 17 )
.

9.

Халиков

А.А.

Ўқитувчи меҳнатини илмий асосда ташкил этиш.
/
/

Мактаб ва ҳаѐт
.


Тошкент
.

2013,

№ 1.

Б.
14
-
26
.

(13.00.00
,

№ 4)
.

10.

Халиков

А.А.

Касбий рефлексия ва педагогик фаолият.
//

Мактаб ва
ҳаѐт
.

Тошкент
.


2012,

№ 2.


Б.
14
-
16.
(13.00.00
,

№ 4)
.

11.

Халиков

А.А
Ўқитувчининг дарс жараѐнида тарбиявий таъсир
ўтказиш маҳ
орати.
//

Халқ таълими
.


Тошкент
.

2012
.


№ 4.

Б.
16
-
20.
(13.00.00
,

№ 17 )
.

12.

Халиков

А.А. Ўқитувчининг касбий фаолиятида дилкашлик
фазилатини такомиллаштириш. // Халқ таълими
.

Тошкент
.

2011
.

№ 5.


Б.
97
-
103
.

(13.00.00
,

№ 17
)
.

48

13.

Xalikov

А.А. O

qituvhining ma‟n
aviy dunyosi va umuminsoniy
qadriyatlarga nisbatan munosabati. //
Xalq ta‟limi
.


Т
oshkent
.


2011
.

№ 4.


B
.
89
-
92
.

(13.00.00
,

№ 17
)
.

14.

Халиков

А.А. Ўқитувчининг касбий фаолиятида коммуникатив
вазифалар. //Халқ таълими
.


Тошкент
.

2010
.

№ 4.

Б.

25
-
28
.
(13.00.00
,

№ 17
)
.

15.

Халиков

А.А. Ўқитувчининг касбий фаолиятида мулоқот тизими.//

Узлуксиз таълим
.

Тошкент
.

2010
.


№2.

Б.
93
-
98
.

(13.00.00
,

№ 9)
.

16.

Халиков

А.А. Ўқитувчининг тарбия технологиялари асосида фаолият
олиб бориши.

// Халқ таълими
.

Тошкент
.

2010
.

№ 2.

Б.

15
-
19
.

(13.00.00
,


№ 17
)
.

17.

Халиков

А.А. Ўқувчилар билан педагогик мулоқотни ташкил этиш
босқичлари. // Мактаб ва ҳаѐт
.

Тошкент:

2009
.


4.

Б.
7
-
8
.

(13.00.00
,
№ 4)

18.

Халиков

А.А. Педагогик маҳоратни эгаллашда касбий
омилкорликнинг аҳамияти. // Халқ таълими
.

Тошкент
.

2009
.


№ 1.

Б.
67
-
70
.

(13.00.00
,

№ 17
)
.

19.

Халиков

А.А. Навоий асарларидаги идеал образларда одоб ва ахлоқ
масалалари. // Халқ таълими
.

Тошкент
.

2008
.

№ 3.


Б.

83
-
85
.

(13.00.00
,


№ 17)
.

20.

Халиков

А.А. Ўқитувчининг касбий маҳоратини шакллантири
ш
элементлари. // Мактаб ва ҳаѐт
.

Тошкент
.


2004.

№ 6
,

Б.
2
-
3
.

(13.00.00
,


№ 4)
.


II бўлим. (II часть; II part)


21.

Халиков

А.А. Формирование педагогических способностей
будущего учителя начальных классов. // Международный научный журнал.

Молодой учѐный


Казан, 2016
.

№ 21 (125),

С
.
4
-
8
.

22.

Xalikov

А.А.
Important Aspets of Teaher‟s Pedagogi Art.
-

T
h
e
advanced science open access journal.

//

USA.


2013
.

XI.

P
.
17
-
18
.

23.

Xalikov

А.А. The influene of Oral influene on teaher‟s omminuative
skills. // Avice
nna. Science and Education in Uzbekistan.

2011
.

№4,

P
.
60
-
63
.

24.

Халиков

А.А. Артистизм


компонент творческой индивидуальности
педагога. // Муғаллим ҳ
әм Узлуксиз билимлендири
ў.


Н
ө
кис.

2016
.

№ 4
.

Б.
136
-
138.

25.

Халиков

А.А. Pedagogik kadrlarni kasbiy jihat
dan tayyorlash tizimi. //
Муғаллим ҳ
әм Узлуксиз билимлендири
ў.

Н
ө
кис.


2016
.


№ 1.

Б.
87
-
91
.

26.

Халиков

А.А. Голос, дикция, дыхание


важнейщий инструмент
учителя начальных классов. // Муғаллим ҳәм Узлуксиз билимлендириў.

Нөкис.

2015,

№ 5.


C
.
146
-
149
.


27.

Халиков

А.А. Профессиональное самоопределение, саморазвитие и
самосовершенствование в становление личности педагога.//Муғаллим ҳәм
Узлуксиз билимлендириў.

Нөкис.

2015,

№ 3.

C
.
95
-
99
.

28.

Халиков

А.А. Значение речи в профессиональной подготовке
учителя. Му
ғаллим ҳәм Узлуксиз билимлендириў.

Нөкис.


2015,

№ 1.

C
.
88
-
91


49

29.

Халиков

А.А. Ўқитувчининг педагогик маҳоратини тавсифловчи
қобилиятлар мажмуаси.// “Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў”

Нөкис.

2015,

№ 1.

C. 22
-
26.


30.

Халиков

А.А. Ўқитувчининг педагогик
маҳоратини тавсифловчи
қобилиятлар мажмуаси. // Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў.

Н
ө
кис.,

2014,

№ 4.

Б.
52
-
56
.

31.

Халиков

А.А. Проблема формирования и развития педагогического
мастерства
.

// Муғаллим ҳ
әм Узлуксиз билимлендири
ў.

Н
ө
кис.

2014,

№ 2.

Б.

96
-
99
.

32.

Халиков

А.А. Профессиональная рефлексия в педагогической
деятельности учителя.//

Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў
.

Н
ө
кис.,

2012,

№1.Б.
63
-
68
.

33.

Халиков

А.А. Ўқитувчининг маънавий дунѐси ва умуминсоний
қадриятларга нисбатан муносабати.// Муғал
лим ҳем узликсиз
билимлендириў
.

Н
ө
кис.2011
.

№ 6.

Б.
58
-
63
.

34.

Халиков

А.А. Педагогик кадрларни касбий жиҳатдан тайѐрлаш
тизими. // Муғаллим ҳ
әм Узлуксиз билимлендири
ў.

Н
ө
кис.

2016
.


№ 1
.

Б.

87
-
91
.

(13.00.00, № 20. 2009.24.12., ОАК Раѐсати №165/5
-
сон қаро
ри).

35.

Xalikov

А.А.

Development of professional s
kill of teachers in the higher

education institutions.
//

2
-
nd International Sientifi Conferene “Theoretial and
Applied Sienes in the USA”. Hosted by the CIBUNET Publishing. New
-
York.
USA. February 5.

2015.

P.143
-
148
.

36.

Xalikov

А.А. Obuheniye v sotrudnihestve kak faktor uspexa v
obrazovatelnoy deyatelnosti mladshix shkolnikov.//

Obrazovaniye cherez vsyu
jizn: Neprerivnoye obrazovaniye v interesax ustoychivogo razvitiy. Materiali 13
-
y
mejdunarodnoy kon
ferensii. Vipusk 13, chast 2. (Pod nauchnoy redaksiyey N.A.
Lobanova i V.N. Skvorsova)


Sankt
-
Peterburg, LGU im. A.S. Pushkina
.
,

2016
.


S.169
-
172.

37.

Халиков

А.А.

О повышении педагогического мастерства учителей.
//

Образование через всю жизнь: Непрерывное о
бразование в интересах
устойчивого развития. Материалы 11
-
й международной конференции.
Выпуск 11, часть 2. (Под научной редакцией Н.А. Лобанова и
В.Н.
Скворцова)


Санкт
-
Петербург
.

ЛГУ им. А.С. Пушкина
.


2013.

С
.
320
-
322.

38.

Халиков А.А.

Проблема повыше
ния педагогического мастерства в
рамках теоретико
-
деятельности парадигмы.
//

Образов
ание через всю жизнь:
Непрерывное образование в интересах устойчивого развития. Материалы 12
-
й международной конференции. Выпуск 12, часть 1. (Под научной редакцией
Н.А. Лоб
анова и

В.Н. Скворцова)


Санкт
-
Петербург
.

ЛГУ им. А.С.
Пушкина
.


2014.

С
.
299
-
302.

39.

Xalikov

А.А. Bо„lajak boshlang„ih sinf о„qituvhisining pedagogik
etikasi.// “Boshlang„ih ta‟lim va jismoniy madaniyat yо„nalishida sifat va
samaradorlikni o
shirish: muammo va yehimlar”. Xalqaro ilmiy konferensiya
materiallari tо„plami.
-
Toshkent
.


2017
.
25 may.
1
-
qism.

Б.
253
-
256.

50

40.

Халиков

А.А. Ҳамкорлик педагогикаси орқали таълим
-
тарбия
жараѐнини ташкил этиш.//Узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик
педагогикаси:

Халқаро конференция материаллари тўплами.


Тошкент
.


2014
.
12
-
13 ноябрь.


Б.
58
-
59.

41.

Xalikov

А.А. О„qituvhining zamonaviy axborot texnologiyalarini
о„zlashtirish asosida pedagogik mahoratini oshirib borishi. // “Boshlang„ih ta‟lim
va jismoniy madaniyat
yо„nalishida sifat va samaradorlikni oshirish: muammo va
yehimlar”. Respublika ilmiy


amaliy anjuman materiallari tо„plami.
-

Toshkent
.2016
.


6 aprel.

1 qism.

B
.
253
-
256
.

42.

Xalikov

А.А. Realizatsiya idey pedagogiki sotrudnihestva. Kadrlar
tayyorlash
milliy dasturi


“О„zbek modeli”ning ajralmas qismi. //Yosh olimlar va
talabalar ilmiy
-
amaliy konferensiyasi.Toshkent.

2016
.
15 mart.

2
-
qism.B
.
114
-
116
.

43.

Xalikov

А.А. Boshlang„ih sinf ona tili darslarida о„qituvhilar faolligini
oshirishda kichik guruh
lar bilan ishlash. // Kadrlar tayyorlash milliy dasturi


“О„zbek modeli”ning ajralmas qismi. //Yosh olimlar va talabalar ilmiy
-
amaliy
konferensiyasi.


Toshkent.


2016
.

15 mart.
.

1
-
qism.

B
.
146
-
148
.

44.

Xalikov

А.А. Znaheniye rehi v professionalnoy podgoto
vke budushego
uhitelya. // “Boshlang„ih ta‟lim va jismoniy madaniyat yо„nalishida sifat va
samaradorlikni oshirish: muammo va yehimlar”. Respublika ilmiy


amaliy
anjuman materiallari tо„plami.
-

T
oshkent
.


2015, 29
-
30 aprel.

B. 313
-
316.

45.

Халиков

А.А.
Ўқитувчининг педагогик маҳоратини такомиллашти
-
рувчи қобилиятлар мажмуаси.// “Малака ошириш ва қайта тайѐрлаш
тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари: муаммо ва ечимлар”.
Республика илмий
-
амалий конференцияси материаллари тўплами.

Тошкент.

2015
.

Б.
260
-
263
.

46.

Халиков

А.А. Ўқитувчи педагогик фаолиятида рефлексия. //
“Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва
самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар”. Республика илмий


амалий
анжуман материаллари тўплами.
-

Т
ошкент
.

2015
.
29
-
30 апрел
ь.Б.
272
-
276.

47.

Халиков

А.А. Ўқитувчи касбининг тарихий тараққиѐти ва унинг
жамиятда тутган ўрни. // “Бошланғич таълимнинг сифатини ошириш, ўқув
методик таъминотини такомиллаштириш, таълим
-
тарбия жараѐнига
инновацион технологияларни кенг жорий этишнинг
долзарб масалалари”
республика илми конференцияси материаллари тўплами.
-

Т
ошкент
.

2014.

Б.
104
-
106.

48.

Халиков

А.А. Ёш ўқитувчилар меҳнатини илмий жиҳатдан тўғри
ташкил этиш.//

Таълим
-
тарбия сифати ва самарадорлигини оширишда инглиз
тили ва ахборот коммуник
ацион технологиялардан фойдаланиш: муаммо ва
ечимлар Республика илмий конференция материаллари тўплами.


Тошкент
.

2014
.
7
-
8 апрель.

Б.
26
-
29.

49.

Халиков

А.А. Бўлажак ўқитувчиларнинг ижодий ва интеллектуал
салоҳиятини ривожлантириш.//

ХХI аср


интеллектуа
л авлод асри:
Республика илмий конференция материаллари тўплами.


Тошкент
.

2013
.
12
-
13 июнь.

Б.
162
-
164.

51

50.

Халиков

А.А. Объектив шахсий хусусиятларнинг ўқувчи меҳнатига
таъсири. Шахсга йўналтирилган таълим. //Республика илмий
-
амалий
анжумани материаллари.


Тошкент
.


2012.

Б.
14
-
18.

51.

Халиков

А.А. Ўқитувчи касбий фаолиятида дилкашлик ва педагогик
такт.// “Умумий ўрта таълимнинг назарий ва амалий муаммолари
мавзусидаги
”.

Республика илмий
-
амалий конференцияси материаллари.
Тошкент
.

2009.

Б.
175
-
179.

52.

Халиков

А
.А. Дарс жараѐнида ўқитувчининг
психологик
-
педагогик

тайѐргарлиги.//
Материалы Республиканской научно
-
практической
конференции


Современная педагогическая наука и инновационные
технологии в образовании

.

Т
ашкент
.2008
.

С
.
381
-
384
.

53.

Халиков

А.А. Ҳозирги
замон ўқитувчисининг педагогик
тайѐргарлиги. // “Узлуксиз таълим тизими асосида жисмоний тарбиянинг
узвийлиги ва кадрларни тайѐрлаш муаммолари” мавзусидаги Республика
илмий
-
назарий ва амалий анжуман материаллари.

Тошкент
.

2008
.
5
-
6
декабрь,

Б.
64
-
66
.

54.

Хал
иков

А.А. Ўқитувчи шахсининг фикр алмашув билан боғлиқ
хусусиятлари.//

Бошланғич синф ўқитувчиларини тайѐрлаш жараѐнида
замонавий касбий таълим муаммолари


мавзусидаги Республика илмий
анжумани материаллари.

Гулистон
.

2008
.
20
-
21 ноябрь
.

Б.
78
-
80
.

55.

Халик
ов

А.А. Ўқитувчининг касбий омилкорлигини
шакллантириш.// “Ўқув
-
тарбия жараѐнида ўқитувчининг роли” мавзусидаги
Республика семинар кенгаш материаллари.

Тошкент.

2008
.
25 июнь.


Б.
35
-
38
.

56.

Халиков

А.А. Педагог маҳоратининг муҳим жиҳатлари.//
“Инновация ўқув

жараѐнида” мавзусидаги Республика

илмий
-
амалий
анжумани
.

Тошкент.

2008
.
20 июнь.

Б.
219
-
221
.


57.

Халиков

А.А. Дарс жараѐнида ўқитувчининг
психологик
-
педагогик

тайѐ
ргарлиги.// ©Замонавий педагогика фани ва таълимнинг инновацион
технологиялариª мавзусида Республика илмий
-
амалий анжумани
материаллари
.

Тошкент.

2008
.

3
-
4 июн
ь
.


Б.

381
-
383
.

58.

Халиков

А.А. Ўқувчи маънавиятини шакллантиришда Алишер
Навоий даҳосининг аҳамия
ти.//Умумий ўрта таълим тизимини
ривожлантириш истиқболлари мавзусидаги Республика илмий
-
амалий
конференцияси мақолалар тўплами.


Т
ошкент
.

20
-
21 октябрь
.

2006.


Б.

202
-
205.

59.

Халиков

А.А. Педагогик маҳорат муаммолари. “Педагогик таълимни
такомиллаштириш му
аммолари” мавзусидаги Республика илмий
-
амалий
конференцияси мақолалар тўплами.


Т
ошкент
.

2006
.
28 май
.

Б.
126
-
128
.

60.

Халиков

А.А. Ўқитувчи маҳоратини такомиллаштириш
муаммолари.// “Педагогик таълимни такомиллаштириш муаммолари”
мавзусидаги Республика илмий
-
амалий конференцияси мақолалар тўплами.


Т
ошкент
. 28 май
.

2005
.

Б.
101
-
103.

61.

Халиков

А.А. Ўқувчининг тарбия кўрганлигини аниқлаш
диагностикаси.//Формирование

гармонично

развитого поколе
ния
в

52

современных условиях. //Сборник научно
-
методических статьей. Ча
сть 4.Ташкент,
УзПФИТИ им. Т.Н. Кары
-
Ниязи2012.

С
.
83
-
85
.

62.

Халиков

А.А. Рефлексиянинг ўқитувчи фаолиятидаги ўрни.
//Формирование

гармонично

развитого поколе
ния
в

современных условиях.//

Сборник научно
-
методических статьей. (второй выпуск) Часть
15
.Ташкент
.

УзПФИТИ им. Т.Н. Кары
-
Ниязи2011.

С
.
75
-
81
.

63.

Халиков

А.А. Ўқ
итувчин
инг ахборот олиш маданиятини
шакллантириш.//Формирование

гармонично

развитого поколе
ния
в

современных условиях. //Сборник научно
-
методических статьей. (второй
выпуск) Часть
10
.Ташкент
.
,
УзПФИТИ им. Т.Н.Кары
-
Ниязи


2011.

С.
43
-
47
.

64.

Халиков

А.А. Ўқитувчи меҳнатини илмий асосда ташкил этишда
педагогик маҳоратнинг роли.//

Формирование

гармонично

развитого поко
-
ле
нею
в

современных условиях. //Сборник научно
-
методических статьей.
(вт
орой выпуск) Часть 7.


Ташкент
.

УзПФИТИ им.Т.Н.Кары
-
Ниязи2011.

С
.
82
-
85
.

65.

Халиков

А.А. Ўқитишда ахборот
-
коммуникация технологиялари
ѐрдамида бўлажак педагогларнинг касбий омилкорлигини шакллантириш.
//
Личностно
-
ориентированных подход к современному обуч
ению и
воспитанию.

Сб.научно
-
методических

статьей в 18 частях.

Часть 13.

2008
.С
.
143
-
146
.

53

Автореферат ©Педагогикаª журналида таҳрирдан ўтказилди

(
11
.
01
.201
8

йил).


Босишга рухсат этилди: 1
6
.01
.201
8

йил.

Буюртма №
79
. Адади 100 нусха. Бичими 60x84
1
/
16

Босма табоғи
3
,25
. ©
Times

New

Roman
ª гарнитураси.

Низомий номидаги ТДПУ
босмахонасида чоп этилди.

Тошкент, Юсуф Хос Ҳожиб 103.
Приложенные файлы

  • pdf 26603616
    Размер файла: 804 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий