Манзил: 100140, Тошкент, Университет кўчаси, 2-уй. Тошкент давлат аграр университетининг Ахборот-ресурс маркази биноси. Тел.: (99871) 260-50-43.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР
УНИВЕ
РСИТЕТИ
ВА

АНДИЖОН

Қ
ИШЛО
Қ

ХЎЖАЛИК

ИНСТИТУТИ

Ҳ
УЗУРИДАГИ
ИЛМИЙ
ДАРАЖА
ЛАР

БЕР
УВЧИ
DSc
.27
.0
6
.201
7
.
Qx
.
13
.01
РА
Қ
АМЛИ


И
ЛМИЙ КЕНГАШ

ПАХТА

СЕЛЕКЦИЯСИ
,

УРУ
Ғ
ЧИЛИГИ
ВА ЕТИШТИРИШ
АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ИЛМИЙ
-
ТАД
Қ
И
Қ
ОТ ИНСТИТУТ
И

ЖАЛОЛОВ ХУРШИДБЕК ХУР
РАМ Ў
Ғ
ЛИ

Ғ
ЎЗА ДУРАГАЙЛАРИДА
Қ
ИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ
ЧИГИТ ТУКИ РАНГИГА БО
Ғ
ЛИ
Қ

Ҳ
ОЛДА ИРСИЙЛАНИШИ

06.01.05


Селекция ва уру
ғ
чилик


Қ
ИШЛО
Қ

ХЎЖАЛИК ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ
ТОШКЕНТ2018УЎТ:

633.511:512.127:581.169


Қ
ишло
қ

хўжалик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
диссертацияси автореферати мундарижаси


Оглавление
автореферата
диссертации доктор
а философии

(
PhD
) по
сельскохозяйственным наукам


Content
s

of dissertation abstract of
d
octor

of philosophy (PhD) on
agricultural sciences
Жалолов Хуршидбек Хуррам ў
ғ
ли

Ғ
ўза дурагайларида
қ
имматли хўжалик белгиларининг чигит туки

рангига бо
ғ
ли
қ

ҳ
олда ирсийланиши .............................................................3Жалолов Хурш
идбек Хуррам угли

Наследование
хозяйственно
-
ценны
х признаков у гибридов хлопчатника в
зависимости от окраски подпушки семян..................................................23J
alolov
Hurshidbek Hurram
ogli

Inheritance of agronomical valuable traits in cotton hybrids

dependity on seeds hair color……………………….
........................................43Эълон
қ
илинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works
……………………………………………………….4
6ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР
УНИВЕРСИТЕТИ

ВА АНДИЖОН

Қ
ИШЛО
Қ

ХЎЖАЛИК
ИНСТИТУТИ

Ҳ
УЗУРИДАГИ
ИЛМИЙ
ДАРАЖА
ЛАР

БЕР
УВЧИ DSc.27.06.2017.Qx.13.01
РА
Қ
АМЛИ

И
ЛМИЙ КЕНГАШ

ПАХТА

СЕЛЕКЦИЯСИ
,

УРУ
Ғ
ЧИЛИГИ
ВА ЕТИШТИРИШ
АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ИЛМИЙ
-
ТАД
Қ
И
Қ
ОТ ИНСТИТУТ
И

ЖАЛОЛОВ ХУРШИДБЕК ХУРРАМ Ў
Ғ
ЛИ

Ғ
ЎЗА ДУРАГАЙЛАРИДА
Қ
ИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРНИНГ
ЧИГИТ ТУКИ РАНГИГА БО
Ғ
ЛИ
Қ

Ҳ
ОЛДА ИРСИЙЛАНИШИ

06.01.05


Селекция ва уру
ғ
чилик


Қ
ИШЛО
Қ

ХЎЖАЛИК ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФ
ЕРАТИ
ТОШКЕНТ


2018
Қ
ишло
қ

хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (
Ph
D) диссертацияси мавзуси
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма
ҳ
камаси
ҳ
узуридаги Олий аттестация комиссиясида
B2017.1.PhD/Qx18
ра
қ
ам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Пахта селекция
си, уру
ғ
чилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий
-
тад
қ
и
қ
от
институтида бажарилган.


Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб
-
са
ҳ
ифасида (
www.agrar.uz
) ва «ZiyoNet» ахборот
-
таълим портали (
)

манзил
ига

жойлаштирилган.

Илмий

ра
ҳ
бар
:

Рахмонкулов Саидакбар

биология фанлари доктори, профессор

Расмий

оппонентлар:

Эргаш
е
в
Ибрагим

Тошкентович

қ
ишло
қ

хўжалиги фанлари доктори, профессор


Ризаева Сафия Мамедовна

биология фанлари доктори, профессор

Етакчи

та
шкилот:

Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти

Диссертация
ҳ
имояси Тошкент давлат аграр университети ва Андижон
қ
ишло
қ

хўжалик
институти
ҳ
узуридаги
DSc
.27.06.2017.
Qx
.13.01

ра
қ
амли Илмий кенгашнинг 2018 йил «
3
»

апрел


соат
10
00

даги мажл
исида бўлиб ўтади.

(Манзил: 100140, Тошкент, Университет кўчаси, 2
-
уй. Тел.:
(99871) 260
-
48
-
00; факс: (99871) 260
-
38
-
60; е
-
mail:
tuag
-
[email protected]

Тошкент давлат аграр
университети Маъмурий биноси, 1
-
қ
ават, анжуманлар зали).

Диссертация билан Тошкент давлат аграр университетининг Ахборот
-
ресурс марказида
танишиш мумкин (
53396
7


ра
қ
ами билан рўйхатга олинган). Манзил: 100140,

Тошкент, Университет
кўчаси, 2
-
уй. Тошкент давлат аграр университетининг Ахборот
-
ресурс маркази биноси.

Тел.: (99871) 260
-
50
-
43.

Диссертация автореферати 2018 йил «
19
»
март
да тар
қ
атилди.

(2018 йил «
3
»
март
даги
10
-
ра
қ
амли реестр баѐнномаси).
Б.
А.Сулаймонов

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
раиси, б.ф.д., академик

Я.Х.Юлдашов

Илмий даражалар берув
чи илмий кенгаш
илмий котиби,
қ
/
х.ф.н., доцент

М.М.Адилов

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
қ
ошидаги илмий семинар раиси,
қ
/
х.ф.д.

5


КИРИШ (
фалсафа доктори (
PhD)

диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати.
Дунѐ

ми
қ
ѐсида
етиштириладиган ж
ами
п
ахта
тола
си
дан

20 фоизи Хитой, 18 фоизи А
Қ
Ш,

13 фоизи
Ҳ
индистон, 8 фоизи Покистон
, 8 фоизи

МД
Ҳ

давлатлари
га
, шундан

5
фоизи

Ўзбекистон
ҳ
иссасига тў
ғ
ри келади.
Хал
қ
аро Пахтачилик консультатив
комитети (ICAC) ташкилотининг маълумотига кўра, дунѐ бўйич
а сўнгги ўн
йилликда пахта
тола
сини етиштириш
ҳ
ажми 4% га ошган бўлса
-
да,
тола

ҳ
осилдорлиги 1% га камайган
1
.
Ер юзида а
ҳ
оли сонини
нг

ўсиши
,

су
ғ
ориладиган
экин майдонлари
ни

қ
ис
қ
ар
иб бораѐтганлиги туфайли
дунѐ
давлатлар
ининг

қ
ишло
қ

хўжалигид
а экин майдонларини кенгайтирмасдан ю
қ
ори ва сифатли
ҳ
осил олиш долзарб вазифалардан
ҳ
исобланади
.

Дунѐда
ғ
ўза
дан ю
қ
ори
ҳ
осил олиш бўйича А
Қ
Ш, Хитой,
Ҳ
индистон
олимлари

томонидан
селекция услубларини такомиллаштириш,
сифат
белгиларини назорат
қ
илувчи генлар
нинг аддитив самараси
ни
, доминантлик
даражаси ва йўналишини ани
қ
лаш ор
қ
али

замон талаб
лар
ига жавоб берадиган
янги навларини яратиш бўйича

изланишлар олиб борилмо
қ
да
.
Жумл
а
дан,
ҳ
озирги
ва
қ
тда
Хитой,
Ҳ
индистон
ва Покистон
давлат
лар
ида гетерозис
ли

дурагайлард
ан
кенг ми
қ
ѐсда фойдаланилмо
қ
да. Бу ю
қ
ори
ҳ
осилдорликни таъминласада, кўп куч
ва ме
ҳ
нат талаб
қ
илади.


Республикамизда
м
уста
қ
иллик йилларида
қ
ишло
қ

хўжалиги
ни модернизация
қ
илиш бўйич
а кенг
қ
амровли исло
ҳ
отлар олиб борилиб,
ғ
ўз
а экин майдон
лар
ини
кенгайтир
масдан
ҳ
осилдорли
к
ни са
қ
лаб
қ
олиш вазифаси долзарблигича
қ
олмо
қ
да.
Ўзбекистон Республикасининг 2017
-
2021 йилларга мўлжалланган

Ҳ
аракатлар стратегиясининг
2

3
-
устувор йўналишида белгиланган
«
...
ю
қ
ори
ма
ҳ
сулдорликка эга, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, ма
ҳ
аллий ер
-
и
қ
лим
ва экологик шароитларга мослашган
қ
ишло
қ

хўжалиги экинларининг я
нги
селекция навларини ... яратиш ва ишлаб чи
қ
аришга жорий этиш бўйича илмий
-
тад
қ
и
қ
от ишларини кенгайтириш
»

вазифаси билан
қ
ишло
қ

хўжалигини, айни
қ
са
пахтачиликни янада ривожлантиришга ало
ҳ
ида эътибор берилган.
Ҳ
озирги ва
қ
тда
пахтачиликни ривожланишида
эри
шилган юту
қ
ларнинг аксарияти туричида
дурагайлаш
ҳ
исобига эришилган бўлиб,
ушбу услубдан фойдаланган
ҳ
олда бир
қ
атор

ғ
ўза навлари яратилган.
Ғ
ўза селекциясида туричида дурагайлаш
да

сифат
белгиларидан маркѐр сифатида фойдаланиш селекция жараѐнини тезлаштири
шга
,

шунингдек,
янги генетик ўзгарувчанликлар манбаи бўлган рекомбинантларни
ажратиш имкониятини

беради.
Биро
қ
, туричида дурагайлаш
да

маркѐр
белгилар
дан фойдаланган
ҳ
олда

ғ
ўза
селекцияси учун
қ
имматли бошлан
ғ
ич
ашѐ
ларни

яратиш борасидаги
изланишлар

етарли
даражада
олиб борилмаган.

Ю
қ
оридагилардан
келиб чи
қ
иб,
маркѐр белги бўлган

турли
чигит туки
ранг
ига эга
тизмалар

ўртасида

чатиштириш ўтказиш,
чигит туки ранги ва
қ
имматли хўжалик
белгиларини дурагайларда ирсийланиши ва
бир
-
бири

билан бо
ғ
ли
қ
лик1
www
.
ICAC
.
org
.
hk

2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ
-
4947
-
сон

«
Ўзбекистон

Республикасини

янада

ривожлантириш

бўйича

Ҳ
аракатлар

стратегияси

тў
ғ
рисида
»
ги

Фармони

6


қ
онуниятлар
ини
ани
қ
ла
ш, шунингдек,

Ғ
1
-
Ғ
3

дурагайлар
и орасидан
ижобий
белгилар мажмуига эга бўлган
рекомбинантларни

ажратиб олиш долзарб
ҳ
исобланади.

Ўзбекистон Республикасининг «Селекция юту
қ
лари тў
ғ
рисида»ги ва
«Уру
ғ
чилик тў
ғ
рисида»ги
Қ
онунлари, Ўзбекистон Республи
каси Президентининг
2015 йил 29 декабрдаги П
Қ
-
2460
-
сон «2016
-
2020 йилларда
қ
ишло
қ

хўжалигини
янада исло
ҳ

қ
илиш ва ривожлантириш чора
-
тадбирлари тў
ғ
рисида»ги,

2017 йил
15 сентябрдаги П
Қ
-
3281
-
сонли «
2018 йилда
қ
ишло
қ

хўжалиги экинларини
о
қ
ило
на жойлаштириш чора
-
тадбирлари ва
қ
ишло
қ

хўжалиги ма
ҳ
сулотлари
етиштиришнинг прогноз
ҳ
ажмлари тў
ғ
рисида
» ги
қ
арорлари,
ҳ
амда бош
қ
а
меъѐрий
-
ҳ
у
қ
у
қ
ий
ҳ
ужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу
диссертация тад
қ
и
қ
оти муайян даражада хизмат
қ
илади.

Тад
қ
и
қ
отнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
асосий устувор йўналишларига бо
ғ
ли
қ
лиги.
Мазкур тад
қ
и
қ
от республика фан
ва технологиялар ривожланишининг V. «
Қ
ишло
қ

хўжалиги, биотехнология,
экология ва атроф
-
му
ҳ
ит му
ҳ
офазаси» фундаментал усту
вор йўналиши

доирасида

бажарилган.


Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.
Ғ
ўзанинг
G.hirsutum

L. турида
туричида чатиштириш ўтказиш
бўйича изланишлар

етакчи хорижий илмий
марказлар ва олий таълим муассасалари, жумладан, Техас университети, Хитой
қ
ишло
қ

хўжали
ги академиясига
қ
арашли Пахтачилик институти,
Ҳ
индистон
Марказий Пахтачилик институти,
Қ
озо
ғ
истон пахтачилик илмий
-
тад
қ
и
қ
от
институтида олиб борилган.

Лекин, турли чигит туки рангидан маркѐр сифатида
фойдаланиш бўйича изланишлар олиб борилмаган.


Республик
амизнинг
генетик олимлар
и

А.И.Автономов ва бош
қ
алар, Тахани
Хассан, Н.Г.Симонгулян ва бош
қ
алар, Д.А.Мусаев ва бош
қ
алар, М.Ф.Абзалов,
З.Усманова, М.С.Ахмаджоновалар томонидан
чигитнинг тукланиш даражаси
ўрганилган.
Ўзбекистон Миллий Университети ва Генетика

ва Ўсимликлар
экспериментал
биологияси
институти олимларидан
Д.А.Мусаев ва бош
қ
алар,
М.Ф.Абзалов
ва бош
қ
алар
томонидан чигитнинг тола
қ
опламини (тола ва туклар)
генетик бош
қ
арилишини
ани
қ
лаш

асосида янги назария яратилган.
Соби
қ

Ғ
ўза
селекцияси ва уру
ғ
ч
илиги ИТИ олимларидан
С.Ра
ҳ
мон
қ
улов ва бош
қ
алар чигит
туки ранги ва чигит мойдорлиги ўртасида бо
ғ
ли
қ
лик мавжудлигини

ани
қ
лаб
,
чигит туки рангидан маркѐр сифатида фойдаланиш мумкинлигини
таъкидлашган.
Шундай бўлса
-
да, чигит туки рангининг бош
қ
а
қ
имматли хўж
алик белгилари
билан бо
ғ
ли
қ
лиги
ҳ
а
қ
идаги маълумотлар адабиѐтларда жуда кам учрайди.

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаѐтган олий таълим ва
илмий
-
тад
қ
и
қ
от муассасасининг илмий
-
тад
қ
и
қ
от ишлари билан
бо
ғ
ли
қ
лиги
.
Диссертация тад
қ
и
қ
оти Пахта селекцияс
и, уру
ғ
чилиги ва
етиштириш агротехнологиялари илмий
-
тад
қ
и
қ
от институти илмий
-
тад
қ
и
қ
от
ишлари режасининг А
-
11
-
109 «
Ғ
ўзанинг илгари яратилган ю
қ
ори мойли
тизмалари асосида ю
қ
ори тола чи
қ
ими, сифати жа
ҳ
он бозори андозалари
талабларига жавоб берадиган янги нав
ини яратиш ва ДНС га топшириш» (2006
-
2008 йй.),
Қ
ХА
-
9
-
049 «
Ғ
ўзанинг
ҳ
осилдор, тола сифати ва чигит таркибида ѐ
ғ

7


ми
қ
дори (20
-
22%) ю
қ
ори, вилтга бардошли тизмаларни меъѐрига етказиб Давлат
нав синовига топшириш» (2009
-
2011 йй.),
Қ
ХА
-
8
-
109
-
2015 «
Ғ
ўзанинг селе
кцион
манбаларининг
қ
имматли хўжалик ва айрим физиологик кўрсаткичларига
гармселни

таъсирини ўрганиш, улардан бардошлиларини амалий селекцияга ва
ишлаб чи
қ
аришга тавсия этиш» (2015
-
2017 йй.) мавзуларидаги амалий
лойи
ҳ
алари доирасида бажарилган.

Тад
қ
и
қ
отнин
г ма
қ
сади

ғ
ўзада
қ
имматли хўжалик белгиларининг чигит
туки рангига бо
ғ
ли
қ

ҳ
олда ирсийланиши, белгиларнинг ижобий мажмуига эга
бўлган оила ва тизмаларни ажратиш
ҳ
амда бошлан
ғ
ич ашѐ сифатида
селекцион
-
генетик жараѐнларга тавсия этишдан иборат.


Тад
қ
и
қ
отнинг
вазифалари
:

чигит туки
кулранг
Т
-
17
, о
қ
сар
ғ
иш Т
-
18, кўк Т
-
19 ва тў
қ

жигарранг Т
-
20
бўлган
тизмаларни бир
-
биридан морфологик
ҳ
амда
қ
имматли хўжалик белгилари
бўйича фар
қ
ланишини ани
қ
лаш;

чигит туки турли рангли тизмаларни ўзаро диаллель тизимида чатиштириш
асосида чигит туки ранги

белгиси
нинг ирсийланишини ани
қ
лаш;

Ғ
1
-
Ғ
3

дурагайларида морфологик ва
қ
имматли хўжалик белгиларнинг
ирсийланиши ва ўзгарувчанлигини ани
қ
лаш;

дурагайларда
қ
имматли хўжалик белгиларининг ўзаро бо
ғ
ли
қ
лиги
(корреляцияси)ни ани
қ
лаш;

дура
гайлар

ораси
дан тезпишар, сер
ҳ
осил, тола ва уру
ғ
нинг сифат
кўрсаткичлари ю
қ
ори бўлган оилалар, улар асосида тизмалар яратиш

ва

грунтназоратга тавсия
қ
илиш.

Тад
қ
и
қ
отнинг объекти
сифатида
Пахта селекцияси, уру
ғ
чилиги ва
етиштириш агротехнологиялари илмий та
д
қ
и
қ
от институтининг «Ўсимликлар
биохимияси ва физиологияси» лабораториясида яратилган чигит туки турли
рангга эга бўлган Т
-
17, Т
-
18, Т
-
19, Т
-
20 тизмалари ва улар иштирокида олинган
Ғ
1
-
Ғ
3

ва
Ғ
6

дурагайлари, андоза сифатида
«
С
-
6524
»

ва Наманган
-
77
ғ
ўза навл
ари

ҳ
исобланади
.

Тад
қ
и
қ
отнинг предмети
ғ
ўзанинг
чигит туки турли рангга эга бўлган
тизмаларини ўзаро диаллель чатиштиришдан олинган дурагайлардан
қ
имматли
хўжалик белгиларининг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги
,
авлодларда ш
аклланиши
ва улар орасидаги корреляци
он бо
ғ
ли
қ
ликларни
ани
қ
лаш
дан иборат
.


Тад
қ
и
қ
отнинг усуллари.

Тад
қ
и
қ
от

иш
лар
и «
Дала тажрибаларини ўтка
зиш
услублари»

номли методологик услубий
қ
ўлланма асосида ўтказилган.


Ғ
1

дурагайларда д
оминатлик даражаси Абдул Джалиль Хассан Мухаммед Аль
Харани ишида к
елтирилган S.Wright формуласи бўйича
ҳ
исобланган. Толаниг
сифат кўрсаткичлари

«
Сифат
»

маркази лабораториясида
HVI тизимида, чигит
мойдорлиги

«
АМВ
-
1006
»

замонавий тезкор
анализатори ѐрдамида ани
қ
ланган,

олинган натижалар Б.А.Доспеховнинг илмий ишларида ке
лтирилган
услубда
та
ҳ
лил
қ
илинган.

Тад
қ
и
қ
отнинг илмий янгилиги

қ
уйидагилардан иборат:

илк бор
ғ
ўзада чигит туки турли рангга эга бўлган тизмаларни диаллель
тизимида чатиштириш асосида дурагайлар олишга эришилган;

8


чигит туки рангининг 2 та генлар билан наз
орат
қ
илиниши
ҳ
амда
белгининг
Ғ
2

дурагайларда генларнинг комплементар ва эпистатик таъсири
остида ирсийланиши ани
қ
ланган;

олинган
Ғ
1
-
Ғ
3

дурагайларида
қ
имматли хўжалик белгиларининг
ирсийланиши ва чигит туки рангига кўра
қ
имматли хўжалик белгиларининг
бир
-
б
ири билан бо
ғ
ли
қ
лиги ани
қ
ланган;

чигит туки турли рангдаги тизмаларнинг ижобий белгилари бир генотипда
жамланган дурагайлар ажратиб олинган.

Тад
қ
и
қ
отнинг амалий натижалари
қ
уйидагилардан иборат:

чигит туки турли рангда бўлган тизмаларни ўзаро диаллель чат
иштиришлар
асосида тезпишар, сер
ҳ
осил, тола сифати ю
қ
ори,
қ
имматли
-
хўжалик белгилар
мажмуига эга бўлган янги дурагайлар, оила ва тизмалар олинган ва бошлан
ғ
ич
ашѐ сифатида амалий селекция жараѐнларига тавсия этилган
;


а
жратиб олинган тизмалар асосида
қ
имма
тли
-
хўжалик белгилар мажмуига
эга бўлган
«
С
-
2118
»
,
«
С
-
2120
»

ғ
ўза навлари яратилган

ва ДНС нинг
грунт
назоратига топширилган
;

районлашган
«
Исти
қ
лол
-
14
»

ғ
ўза навининг экин майдони Андижон ва
Сурхондарѐ вилоятлари бўйича кенгайтирилиши
ҳ
исобига фермер хўжалик
лари
томонидан 4
-
8 ц/га
қ
ўшимча
пахта
ҳ
осил
и

олишга эришилган.

Тад
қ
и
қ
от натижаларининг ишончлилиги

дала тажрибаларининг
ҳ
ар
йилги апробациядан ўтказилганлиги ва бирламчи
ҳ
ужжатларнинг мавжудлиги;
назарий ва амалий натижаларининг бир
-
бирига мослиги; илмий
тад
қ
и
қ
отлар
натижаларининг республика, хал
қ
аро илмий
-
амалий анжуманларда му
ҳ
окама
этилганлиги
ҳ
амда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма
ҳ
камаси
ҳ
узуридаги
Олий Аттестация Комиссияси рўйхатидаги илмий нашрларда чоп этилганлиги;
олинган натижаларни замонавий
компьютер технологиялардан фойдаланган
ҳ
олда статистик та
ҳ
лилдан ўтказилганлиги билан
исбот
ланган.

Т
ад
қ
и
қ
от натижаларининг илмий ва амалий а
ҳ
амияти.
Тад
қ
и
қ
от
натижалари
нинг илмий а
ҳ
амияти чигит туки турли рангда бўлган тизмалар
ўртасида диаллель чатиштириш

натижасида олинган F
1
-
F
3
дурагай ўсимликларида
чигит туки ранги ва бош
қ
а
морфобиологик
ҳ
амда
қ
имматли хўжалик
белгиларининг авлодларда ирсийланиш
қ
онуниятлари

ўрганилганлиги, белгила
р
ўртасидаги ўзаро коррелятив бо
ғ
ли
қ
ликлар
,

қ
имматли хўжалик белгиларини
яхшилашда чигит туки рангидан маркѐр сифатида фойдаланиш
ҳ
амда чигит туки
рангига кўра
қ
имматли хўжалик белгилари кўрсаткичларини олдиндан башорат
қ
илиш ор
қ
али якка танловларни самарадорлигини ошириш мумкинлиги
асосланган
.

Тад
қ
и
қ
от натижаларининг амалий а
ҳ
амияти
ғ
ўзанинг тезпишар, генотипик
жи
ҳ
атдан бир хил бўлган бир
қ
атор оила ва тизмаларни ажратиб олинганлиги ва
генетик
-
селекцион тад
қ
и
қ
отларда
дастлабки манба сифатида фойдаланиш
мумкинлиги амалий исботланганлиги

ҳ
амда янги
«
С
-
2118
»

ва
«
С
-
2120
»

ғ
ўза
навл
арини яратилган.


9


Тад
қ
и
қ
от натижаларининг жорий
қ
илиниши.

Ғ
ўза дурагайларида
қ
имматли хўжалик белгиларининг чигит туки рангига бо
ғ
ли
қ

ҳ
олда
ирсийланиши бўйича олиб борилган тад
қ
и
қ
отлар натижалари асосида:

қ
имматли хўжалик белгилари мажмуига эга янги «С
-
211
8
», «С
-
2120»


ғ
ўза
навлари яратилган (
Қ
ишло
қ

хўжалик экинлари навларини синаш давлат
комиссияси 2018 йил 15 январдаги 53
-
4/25
-
сон маълумотномаси). Натижада
мазкур
ғ
ўза навларидан андоза навга нисбатан гектаридан 3
-
5 центнер
қ
ўшимча
пахта
ҳ
осили олинган ва
тезпишарлик
ҳ
исобига биринчи терим салмо
ғ
ининг
ошишига имкон яратилган;

ғ
ўзанинг янгидан яратилган «Исти
қ
лол
-
14» ва «С
-
2118»
ғ
ўза навларига
селекция юту
ғ
ига патентлар олинган (NAP 00134), (NAP 00155).

ўрта толали «Исти
қ
лол
-
14»
ғ
ўза нави 2016 йилдан Андижон

вилояти учун
районлаштирилган ва
қ
ишло
қ

хўжалик экинлари давлат реестрига киритилган
ҳ
амда мазкур вилоятда 2014 йилда 356 гектар, 2015 йилда 283 гектар, 2016
йилда 680 гектар, 2017 йилда 1285 гектар майдонга жорий этилган (
Қ
ишло
қ

ва
сув хўжалиги вазирлиги
нинг 2018 йил 24 январдаги 07/20
-
92
-
сон
маълумотномаси). Натижада «Исти
қ
лол
-
14»
ғ
ўза


навидан гектаридан


30
-
32,0
центнер пахта
ҳ
осили олинган ва андоза навга нисбатан
қ
ўшимча 6
-
8 центнер
ва рентабеллик даражаси 16
-
20 фоизни ташкил этган.

Тад
қ
и
қ
от натижала
рининг апробацияси.
Мазкур тад
қ
и
қ
от натижалари 1
6

та, жумладан
6

та хал
қ
аро ва 10 та республика илмий
-
амалий анжуманларида
му
ҳ
окамадан ўтказилган.

Тад
қ
и
қ
от натижаларининг эълон
қ
илинганлиги.
Диссертация мавзуси
бўйича жами 2
3

та илмий иш, шулардан, Ўзбекис
тон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган республика журналларида
5

та ма
қ
ола
нашр этилган,
ғ
ўза навларига 2 та патент олинган.

Диссертациянинг тузилиши ва
ҳ
ажми.
Диссертация

таркиби кириш,
бешта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг
ҳ
ажми 120 бетни ташкил этган.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш
қ
исмида
олиб бор
илган
илмий тад
қ
и
қ
от иш
лар
и
нинг долзарблиги
ва зарур
ия
ти асосланга
н, тад
қ
и
қ
отнинг ма
қ
сади ва вазифалари, объект ва
предметлари тавсифланган

бўлиб
, республика фан ва технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тад
қ
и
қ
отнинг
илмий янгилиги ва амалий натижалари баѐн
этил
ган, олинган натижаларнин
г
илмий ва амалий а
ҳ
амияти очиб берилган, тад
қ
и
қ
от натижаларини амалиѐтга
жорий
эт
иш, нашр этилган
илмий
ишлар ва диссертация тузилиши бўйича
маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг
«
Қ
имматли хўжалик белгиларининг
ғ
ўза
дурагайларда ирсийланиши»

деб номлан
ган биринчи бобида
ғ
ўзада
қ
имматли
хўжалик белгилари бўйича кенг ўзгарувчанликка эришиш ва
ҳ
ар хил
генотипларга хос бўлган ижобий белги
ҳ
амда хусусиятларни янги генотипларда
10


жамлаш бўйича мамлакатимиз ва чет эл олимлари томонидан олиб борилган
изланиш нати
жалари келтирилган. Тола сифатини яхшилаш ма
қ
садида
G.hirsutum

L. ва
G.barbadense

L. турлари ўртасида ўтказилган дурагайлаш
ишлари
ҳ
а
қ
ида кўплаб олимларнинг
изланишларида

эътироф этилган.
Ғ
ўза
селекциясида дурагайлашнинг бир
қ
анча

услублари бўйича олиб бор
илган
илмий ишлар та
ҳ
лил
қ
илинган
.

Диссертациянинг
«
Тад
қ
и
қ
от ўтказиш шароити, объектлари ва
услублари
»

деб номланган иккинчи бобида изланишларда фойдаланилган
тад
қ
и
қ
от материали, услублари ва шароитлари баѐн
қ
илинган. Тад
қ
и
қ
отлар
Пахта селекцияси, уру
ғ
чил
иги ва етиштириш агротехнологиялари илмий
-
тад
қ
и
қ
от институтида бажарилганлиги келтирилган.

Тад
қ
и
қ
от манбаи сифатида
ПСУЕАИТИ нинг «Ўсимликлар биокимѐси ва
физиологияси» лабораториясида яратилган, чигит туки турли рангда бўлган: Т
-
17 (чигит туки
кулранг),

Т
-
18 (чигит туки о
қ
сар
ғ
иш), Т
-
19 (чигит туки кўк) ва
Т
-
20 (чигит туки тў
қ

жигарранг)

тизмалари чатиштириш ишларига жалб
этилган. Ушбу тизмалар
Ғ
1
Акала
-
1517

х

С
-
4896 ва

Ғ
1

С
-
5617

х

Тошкент
-
6 комбинацияларини 1989 йилда ўзаро чатиштириш
натижасида олинган
Ғ
1
(Акала
-
1517

х

С
-
4896)

х

Ғ
1

-
5617

х

Тошкент
-
6)
мураккаб дурагай комбинациясидан 1998 йилда ажратиб олинган.

2007 йилда тад
қ
и
қ
отларга жалб
қ
илинган объектлар асосида диаллель
тизимида чатиштириш ишлари олиб борилиб, олинган
Ғ
1
-
Ғ
3

дурагайлар 2008
-
2010 йилл
арда биологик кўчатзорларда,
Ғ
4
-
Ғ
5

дурагай ўсимликлари 2010
-
2011
йилларда селекцион кўчатзорларда ўрганилиб борилган.
Ғ
6

дурагай
ўсимликлари асосида
қ
имматли хўжалик белгилари бўйича андоза навлардан
устун бўлган оилалар ажратилган ва 2012
-
2013 йилларда да
стлабки
кўпайтириш кўчатзорига ўтказилган. 2014 йилда оилалардан яратилган
тизмалар кичик нав синови кўчатзорида, 2015
-
2016 йилларда катта нав синови
кўчатзорида
сина
лган.

F
1

дурагайларда белгилар бўйича доминантлик даражаси (
hp
)
Абдул
Джалиль Хассан Мух
аммед Аль Харани (1985) ишида келтирилган S.Wright
формуласи бўйича
ҳ
исобланган.

Тад
қ
и
қ
от натижаларининг статистик та
ҳ
лили
Б.А.Доспехов
(1985)
да келтирилган
услублар
бўйича олиб борилган.

Диссертациянинг
«
G. hirsutum

L. турига мансуб чигит туки турли
ранг
га эга бўлган тизмаларни диаллель тизимида чатиштиришдан
олинган дурагайларда
қ
имматли хўжалик белгиларнинг ирсийланиши»

деб номланган учинчи бобида
ғ
ўзада чигит туки турли рангга эга тизмаларни
чатиштиришларга жалб этишдан олдин уларнинг устунлик тарафлар
ини
ани
қ
лаш
ҳ
амда
қ
имматли хўжалик белгиларини яхшилашда селекцион
-
генетик
изланишларга маркѐр белги сифатида тавсия этиш назарда тутилган ва
G.hirsutum

L. турига мансуб
ғ
ўзанинг чигит туки кулранг, о
қ
сар
ғ
иш, кўк,
тў
қ
жигарранг бўлган Т
-
17, Т
-
18, Т
-
19 ва Т
-
20 тизмаларининг морфо
-
хўжалик
белгилари та
ҳ
лил этилган.

Тажрибада иштирок этган чигит туки турли рангда бўлган тизмалар
орасида бир кўсакдаги пахта вазни, 1000 дона чигит вазни ва бир ўсимлик
11


ма
ҳ
сулдорлиги бўйича энг ю
қ
ори кўрсаткич чигит туки о
қ
сар
ғ
иш
рангда
бўлган Т
-
18 тизмасида кузатилиб, мос равишда 6,8; 125,0;
151,3 г га тенг бўлган
(1
-
жадвал). Бу белгилар бўйича паст кўрсаткич чигит туки кўк ва тў
қ
жигарранг
бўлган Т
-
19 (бир дона кўсакдаги пахта вазни


4,5 г) ва Т
-
20 (бир ўсимлик
ма
ҳ
сулдорлиги


119,2 г) тизмаларида кузатилган (1
-
жадвал).

1000 дона чигит вазни бўйича чигит туки
кўк

ва
тў
қ
жигарранг

бўлган Т
-
1
9

ва Т
-
20

тизмаларининг кўрсаткичлари мос равишда 11
1
,
6

ва 1
07
,
5

г бўлиб,
ушбу тизмаларининг 1000 дона чигит вазни пастлигига
қ
арамай, чигит
мойдорлиги ю
қ
ори (22,5 ва 22,2 %) бўлган.

1
-
жадвал

Чигит туки турли рангда бўлган тизмаларнинг морфологик ва
қ
имматли
хўжалик белгилари кўрсаткичлари, 2004
-
2007 йилла
р


Нав ва
тизма
ларнинг
номи

Ўсимлик

бўйи, см

Пишиш

даври,

кун

Ҳ
осил

шохлари

сони,

дона

Би
р

дона
кўсак
даги

пахта


вазни, г.

1000 дона
чигит

вазни, г

Бир ўсим.
ма
ҳ
сулд.,
г/ўсимл.

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

Т
-
17 (к.р.)

75,7±3,1

110,3±0,3

13,5±0,3

5,7±0,1

113,8±2,7

139,7±7,2

Т
-
18 (о.с.)

89,8±1,0

112,3±2,6

15,6±0,2

6,8±0,5

125,0±1,7

151,3±14,3

Т
-
19 (к.)

74,2±2,0

111,0±2,1

13,8±0,2

4,5±0,2

111,6±3,4

136,7±7,1

Т
-
20 (т.ж.р.)

71,5±0,9

112,0±1,0

13,4±0,3

5,5±0,2

107,5±3,5

119,2±7,7

St

С
-
6524

80,7±2,3

112,0±3,6

13,5±0,5

5,0±0,1

112,7±5,7

119,9±4,0

St

Наманган
-
77

81,4±1,6

110,8±3,4

13,6±1,1

4,7±0,3

107,8±2,0

118,2±2,8

Х
ўртача

78
,8

111,6

13,9

5,38

112,9

130,8

ЭКФ (
0,5
)

5,9

7,67

1,57

0,82

10,0

16,9


Изо
ҳ
:

к.р.
-

чигит туки кулранг бўлган тизма;

о.с.
-

чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангда бўлган тизма;

к.
-

чигит туки кўк рангда бўлган тизма;

т.ж.р.
-

чигит туки тў
қ
жигарранг тизма.


Ўрганилган Т
-
17, Т
-
18, Т
-
19, Т
-
20 тизмалари ичида чигит мойдорлиги
(22,5%) бўйича чигит туки кўк бўлган Т
-
19 тизмаси, тола чи
қ
ими в
а толанинг
дюймдаги узунлиги (37,3%,
1,15 дюйм) бўйича чигит туки тў
қ
жигарранг бўлган
Т
-
20 тизмаси, тола микронейри бўйича чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангли Т
-
18
тизмаси (3,8) устунликка эга бўлганлиги кузатилган (2
-
жадвал).

Тад
қ
и
қ
отлар давомида чигит туки кулранг бўлган Т
-
17 тизма оналик ва
оталик сифатида чигит туки о
қ
сар
ғ
и
ш бўлган Т
-
18 ва тў
қ

жигарранг бўлган Т
-
20
тизмалар билан чатиштирилганда

Ғ
1

ўсимликлари

кулранг чигит тукига эга бўлди.
Чигит туки кўк рангли Т
-
19 тизмаси чиг
ит туки кулранг Т
-
17 ва о
қ
сар
ғ
иш Т
-
18
тизмаси билан
ҳ
ам оталик,
ҳ
ам оналик сифатида чатиштирилганда,
Ғ
1

дурагайларда чигит туки кўк рангда бўлганлиги кузатилди. Мазкур тизма
ҳ
ам
оталик,
ҳ
ам оналик сифатида чигит туки тў
қ
жигарранг бўлган Т
-
20 тизмаси билан
чатиштирилганда
Ғ
1

авлодда чигит туки тў
қ
жигарранг бўлганлиги ани
қ
ланди.


12


2
-
жадвал

Чигит туки турли рангда бўлган тизмаларнинг чигит мойдорлиги

ва толасининг сифат кўрсаткичлари, 2004
-
2007 йиллар


Нав ва
тизма
ларнинг
номи

Чигит
мой
-
дор
-
лиги,
%

Т О Л А

узун
-
лиги,

мм

чи
қ
ими,

%

микро
-

нейри

у
зунлиги,

дюйм

нисбий
узилиш
кучи,
г.к./текс

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

Т
-
17 (к.р.)

20,4±0,2

32,3±0,5

35,1±0,8

4,2±0,3

1,12±0,01

31,9
±
0,6

Т
-
18 (о.с.)

20,3±0,5

33,6±0,8

34,2±0,6

3,8±0,2

1,15±0,03

30,5±0,5

Т
-
19 (
к.)

22,5±0,2

33,0±0,5

35,9±0,7

4,2±0,2

1,09±0,07

28,7±0,7

Т
-
20 (т.ж.р.)

22,2±0,4

32,4±0,5

37,3±0,7

4,1±0,3

1,15±0,04

31,1±0,9

St

С
-
6524

20,9±0,4

31,8±0,3

35,2±0,6

3,7
±
0,2

1,07
±
0,09

31,5±0,6

St

Наманган
-
77

19,2±0,7

33,3±0,3

37,0±0,3

4,0
±
0,1

1,06
±
0,03

29,1±0,6

Х
ўртача

20,94

32,7

35,78

4,0

1,10

30,46

ЭКФ (
0,5
)

1,30

2,6

1,93

0,51

0,05

1,95


Чигит туки кулранг бўлган Т
-
17 тизмаси чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангли Т
-
18
тизмаси билан чатиштирилганда
Ғ
2
дурагайларида
108

та ўсимликдан
6
0 та
кулранг,
2
0 та янги
қ
ў
н
ғ
ир ва
28

та о
қ
сар
ғ
иш чигит тукига эга бўлган ўсимлик
ажралиб чи
қ
ди ва нисбати 9:3:4 га тенг бўлди. Худди шунингдек,

Ғ
2
Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
17 (к.р.) дурагай комбинациясида
ҳ
ам
114

та ўсимликдан
64

та кулранг,
22

та янги
қ
ўн
ғ
ир ва
28

та о
қ
сар
ғ
иш чигит тукига э
га ўсимликлар ажралиб чи
қ
иб, нисбат
9:3:4 га тенг бўлди.
Қ
олган тў
ғ
ри ва тескари комбинацияларда
ҳ
ам 9:3:4
нисбатдаги ажралиш кетганлиги кузатилди. Янги чигит туки рангини пайдо
бўлиши ва бу нисбатдаги ажралиш жараѐни генларнинг ўзаро комплементар
таъсири
остида кечганлигини кўрсатди.

Фа
қ
атгина Т
-
19 (к.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) комбинациясида
Ғ
2
да
ҳ
ар иккала
ҳ
олатда
ҳ
ам (
92

та тў
қ

жигарранг :
2
0 та
қ
ўн
ғ
ир :
8
та кўк;
92

та тў
қ
жигарранг :
24

та
қ
ўн
ғ
ир :
6

та кўк) 12:3:1 нисбатдаги ажралиш ани
қ
ланиб, ирсийланиш генл
арнинг
ўзаро эпистатик таъсири остида кечганлиги
ни
қ
айд этилди.

Шундай
қ
илиб, турли чигит туки рангига эга тизмалардан олинган
комбинцияларнинг иккинчи авлодида чигит туки ранги 2 та генларни ўзаро
комплементар ва эпистатик таъсири остида кечганлиги ани
қ
ла
нди.

Чигитларнинг лаборатория шароитида унувчанлиги ота
-
она намуналари ва
андоза
«
С
-
6524
»

ва
«
Наманган
-
77
»

ғ
ўза навларига та
ққ
ослаб ўрганилди.
Унувчанлик белгиси бўйича ота
-
она тизмалари ичида энг ю
қ
ори (100%) натижа
чигит туки тў
қ
жигарранг бўлган Т
-
20 тиз
масида, паст (92%) натижа чигит туки
кулранг бўлган Т
-
17 тизмасида кузатилди. Натижаларнинг андоза
«
С
-
6524
»

(85,0%) ва
«
Наманган
-
77
»

(86,0%) навлари кўрсаткичларидан ю
қ
ори эканлиги
қ
айд этилди.

Ғ
1

дурагай комбинацияларида белгининг кўрсаткичи 88,2 дан 98%

орали
ғ
ида
шаклланиб, чатиштиришда оналик сифатида чигит туки тў
қ
жигарранг Т
-
20
тизмаси
,

оталик сифатида чигит туки кулранг бўлган Т
-
17, чигит туки кўк бўлган
13


Т
-
19, чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангли Т
-
18 тизмалари иштирокидаги
Ғ
1

дурагай
авлодида белгининг кўрсат
кичи мос равишда 97,0; 97,0; 98,0% бўлиб, оталик
сифатида келган тизмаларнинг кўрсаткичларидан 1,0
-
6,0% гача ю
қ
ори бўлди. Бу
ҳ
олат
Ғ
2

дурагай комбинацияларида
ҳ
ам кузатилди. Жумладан,
Ғ
2
Т
-
17

(
к.р.)

х

Т
-
20

(т.ж.р.) дурагай комбинациясининг кўрсаткичи чигит

туки кулранг бўлган Т
-
17
тизмаси билан чигит туки бош
қ
а рангли тизмалар иштирокидаги дурагай
комбинацияларнинг кўрсаткичидан 1,0
-
3,0% гача,
Ғ
2
Т
-
18 (
о.с.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.)
дурагай комбинацияси кўрсаткичи чигит туки о
қ
сар
ғ
иш бўлган Т
-
18 тизмаси
билан чигит
туки бош
қ
а рангли тизмалар иштирокидаги дурагай
комбинацияларнинг кўрсаткичидан 2,0
-
8,0% гача,
Ғ
2
Т
-
19 (
к.)
х Т
-
20 (т.ж.р.)
дурагай комбинацияси кўрсаткичи чигит туки кўк бўлган Т
-
19 билан чигит туки
бош
қ
а рангли тизмалар иштирокидаги дурагай комбинациялар
нинг
кўрсаткичидан 5,0% гача ю
қ
ори бўлди.

Ғ
3

дурагай комбинацияларининг лаборатория шароитидаги унувчанлиги
Ғ
2

кўрсаткичларида кузатилган натижалардан 1,0
-
12,0 % гача ошганлиги кузатилди.
Олинган натижалар ота
-
она тизмаларидан чигитнинг лаборатория шароит
ида
унувчанлиги бўйича Т
-
20 (чигит туки тў
қ
жигарранг) тизмаси энг ю
қ
ори
кўрсаткичга эга эканлигини, белгини
Ғ
1

авлодда салбий, ижобий гетерозис ва
кўпчилик
ҳ
олларда орали
қ

ҳ
олда ирсийланганлигини,
Ғ
2
-
3

дурагайларида
унувчанликни ота
-
она намуналари кўрсатки
чларига нисбатан паст бўлиши ушбу
авлодларда ажралиш жараѐнини кечиши билан бо
ғ
ли
қ
лигини кўрсатди.

Чигит туки турли рангга эга бўлган ота
-
она тизмаларида бир ўсимликдаги
кўсаклар сонининг энг ю
қ
ори кўрсаткичи (16,3 дона) чигит туки кўк рангли Т
-
19
тизмасид
а, энг паст кўрсаткич (11,5 дона) чигит туки тў
қ
жигарранг бўлган Т
-
20
тизмасида
қ
айд этилди.

Ғ
1

дурагай комбинацияларида бир ўсимликдаги кўсаклар сони ўртача 12,5
донадан 16,3 донагача орали
қ
да бўлиб, энг ю
қ
ори кўрсаткич
Ғ
1

Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
19
(к.) комбин
ациясида (16,3 дона) кузатилди. Белгининг ирсийланиши чигит туки
кўк бўлган Т
-
19 тизмасининг тўли
қ

устунлигида кечиб, ота
-
онадан фар
қ
ланиш
+2,9;
-
0,1 донани ташкил этди. Шунга я
қ
ин бўлган кўрсаткич

Ғ
1
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
18 (о.с.) (ўртача 15,8 дона) ва
Ғ
1
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
17 (
к.р.)
(ўртача 15,4 дона)

комбинацияларида кузатилиб, ижобий гетерозис
қ
айд этилди.

Ғ
1

Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
18 (
о.с.) ва
Ғ
1
Т
-
18 (
о.с.)

х

Т
-
17 (
к.р.) комбинацияларида
ҳ
ам
ижобий гетерозис кузатилиб, доминантлик даражаси мос равишда 2,9 ва

1,0 га,
қ
олган комбинацияларда салбий ѐки ижобий устунлик ва орали
қ

ирсийланиш
қ
айд этилди.
Ўрганилаѐтган белги бўйича энг паст кўрсаткич

Ғ
1

Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
17 (к.р.) дурагай комбинациясида ани
қ
ланиб, бу комбинацияда
кўсаклар сони ота
-
онадан 1,0; 0,9 дон
ага кўплиги
қ
айд этилди.

F
2
ўсимликларида кўсаклар сони ўртача 11,8 донадан 28,4 донагача,
ўзгарувчанлик коэффициенти 35,0 % дан 71,0 % гача бўлди. Энг ю
қ
ори
кўрсаткич
Ғ
2
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) комбинациясида
(28,4 дона)

ани
қ
ланди.
Ушбу комбинацияда
белгининг
ўзгарувчанлик даражаси 51,0 %
га
тенг бўлиб,
вариацион
қ
аторда бир туп ўсимликдаги кўсаклар сони бўйича 51,0
-
60,0 дона
бўлган синфдан 1
8

та ўсимлик жой олди. Белги бўйича энг паст кўрсаткич

14


Ғ
2
Т
-
18 (
о.с.)

х

Т
-
20 (т
.ж.р.) комбинациясида кузатилиб
, ўртача 11,8 донани,
ўзгарувчанлик 50,6 % ташкил этди. Ўсимликларнинг асосий
қ
исми
ўзгарувчанлик
қ
аторининг 11
-
30 донагача бўлган синфларидан ўрин олганлиги
кузатилди.

F
3
дурагайларида ўртача 12,2 донадан 20,7 донагача кўсак тўпланиб,
ўзгарувчанлик даража
си 23,3 % дан 41,0 % гача бўлди. Энг ю
қ
ори натижа (20,7
дона)
Ғ
3
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
19 (
к.) кобинациясида, паст натижа эса
Ғ
3
Т
-
19 (
к.)

х

Т
-
18
(
о.с.) комбинациясида (12,2 дона) кузатилди. Ушбу авлод ўсимликларининг
асосий
қ
исми белги бўйича ўзгарувчанлик
қ
ато
рининг 17,6
-
27,5 донагача бўлган
синфлардан ўрин олганлиги
қ
айд
қ
илинди.

Бир ўсимликдаги кўсаклар сони белгиси бўйича энг ю
қ
ори кўрсаткич

Ғ
1

Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
19 (к.) ва
Ғ
1
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
18 (
о.с.)

комбинацияларида
кузатилиб, белгининг кўрсаткичи мос р
авишда 16,3; 15,8 донага тенг бўлди.
Ўрганилган
Ғ
2

дурагайларида ўзгарувчанлик коэффициентларида сезиларли
фар
қ
ланиш кузатилди.
Ғ
3

дурагай комбинацияларида бир ўсимликдаги кўсаклар
сони белгисини тур
ғ
унлашганлиги ани
қ
ланди.

Бир дона кўсакдаги пахта вазни
белгиси бўйича ўрганилган 12 та биринчи
авлод дурагайларининг 5 тасида ю
қ
ори кўрсаткичга эга ота
-
она тизмаларини
устунлиги кузатилди. Жумладан,
Ғ
1
Т
-
17 (к.р.)

х

Т
-
18 (о.с.) дурагайида битта
кўсакдаги пахта вазни 7,2 г га тенг бўлиб, ижобий гетерозис (hp=3,
5) самараси
намоѐн бўлди. Худди шунингдек,
Ғ
1
Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) ва
Ғ
1

Т
-
19 (к.)

х

Т
-
20
(т.ж.р.) дурагай комбинацияларида
ҳ
ам ижобий гетерозис (hp=1,1; 1,3) кузатилди.

Ғ
1
Т
-
17 (к.р.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) ва
Ғ
1
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
17 (к.р.) дурагай
комбин
ацияларида салбий орали
қ

ирсийланиш (hp=
-
0,05;

-
0,2) кузатилиб, ота
-
онадан фар
қ
ланиш мос равишда +0,1;

-
0,3; ва
-
0,7;

+
0,1 г га тенг бўлди.
Ғ
1
Т
-
17
(
к.р.)

х

Т
-
19 (
к.) (
hp
=0,1),
Ғ
1
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.)
(
hp
=
-
0,05),
Ғ
1
Т
-
18 (
о.с.)

х

Т
-
17 (
к.р.) (
hp
=0,5) ва
Ғ
1
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
17 (
к.р.) (
hp
=
-
0,2) комбинацияларида
ҳ
ам
ижобий ва салбий орали
қ

ирсийланиши
қ
айд этилди.

Бир дона кўсакдаги пахта вазни бўйича
Ғ
2
Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
17 (к.р.) дурагайида
ю
қ
ори натижа (6,8 г) кузатилд
и. Чатиштиришда оналик шакл сифатида иштирок
этган чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангли Т
-
18 тизмаси иштирок этган
Ғ
2

дурагай
ўсимликлари белги бўйича вариацион
қ
аторларнинг 3,8 г ва 7,7 г лик синфлари
чегарасида жойлашганлиги
қ
айд
қ
илинди.
Ғ
2

Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
20 (т.
ж.р.) ва

Ғ
2

Т
-
20
(т.ж.р.)

х

Т
-
18 (о.с.) дурагай комбинацияларида белгининг ўртача кўрсаткичлари
6,1 ва 6,6 г ни ташкил этгани
ҳ
олда, ўсимликлар ўзгарувчанлик
қ
аторининг ўнг
томонига силжиганлиги ани
қ
ланди. Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки,
Ғ
2

Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
18 (
о.с.) ва
Ғ
2
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
18 (
о.с.)
дурагай комбинацияларида ижобий
трансгрессия кузатилиб, ўзгарувчанлик
қ
аторининг 8,3
-
8,7 г лик синфларида 4 ва
1 та ўсимлик жойлашганлиги
қ
айд этилди.

F
3
дурагай комбинацияларида ушбу белги кўрсаткичлари ўрт
ача 4,9 г дан 5,8
г гача орали
қ
да бўлиб, олдинги авлодлардаги сингари ю
қ
ори натижа F
3
Т
-
17 (к.р.)

х

Т
-
18 (о.с.) комбинациясида (5,8 г) ва ўсимликларни вариацион
қ
аторнинг ўрта
синфларидан ўнг томонга
қ
араб силжиганлиги кузатилди.
Ғ
3

Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
19 (к
.)
15


комбинациясида
ўзгарувчанлик
қ
аторининг 7,3
-
7,7 г. синфидан жой олган
рекомбинант ўсимликларнинг ажралиб чи
ққ
анлиги
қ
айд этилди.

Олинган натижаларга кўра, бир дона кўсакдаги пахта вазни белгиси бўйича
ю
қ
ори кўрсаткичга чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангли Т
-
18 ти
змаси эга бўлганлиги,
Ғ
1

дурагайларида ижобий гетерозис, устунлик ва орали
қ

ҳ
олда ирсийланиш, ю
қ
ори
авлодларда эса белгининг бар
қ
арорлашуви кузатилди.
Ғ
2

авлод дурагайларида
белги бўйича ижобий трансгрессия
ҳ
олати
ҳ
исобига йирик кўсакли ўсимликларни
танлаб

олиш имкониятини берди.

Тажриба маълумотларида
Ғ
1

дурагайларида тола чи
қ
ими 34,2% дан 40,7%
гача бўлиб, ўрганилган 12 та дурагай комбинациялардан 8 тасида белги бўйича
ижобий гетерозис, 3 тасида устунлик, 1 тасида орали
қ

ҳ
олда ирсийланиш
қ
айд
этилди. Жумл
адан, чигит туки кўк ва тў
қ
жигарранг бўлган Т
-
19 ва Т
-
20
тизмаларини ўзаро чатиштиришдан олинган биринчи авлод дурагайларида
тизмаларнинг оталик ѐки оналик шаклида келишидан
қ
атъий назар, тола чи
қ
ими
белгисининг ирсийланиши бўйича кучли ижобий гетерозис (h
p=10,5; 10,0)
ҳ
олати
юз берганлиги кузатилди.
Ғ
1
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
17 (к.р.)

комбинациясида белги
бўйича энг ю
қ
ори натижа олиниб, кўрсаткич 40,7% ни ташкил
қ
илди.

Иккинчи авлод дурагайларида тола чи
қ
ими 34,3
-
35,9% ни ташкил этди.
Чигит туки кўк рангда бўл
ган Т
-
19 тизма иштирок этган (
Ғ
2

Т
-
17 (к.р.)

х

Т
-
19 (к.),
Ғ
2

Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
19 (к.),
Ғ
2

Т
-
19 (к.)

х

Т
-
18 (о.с.),
Ғ
2

Т
-
19 (к.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.),
Ғ
2

Т
-
20
(т.ж.р.)

х

Т
-
19 (к.)) дурагай комбинацияларида тола чи
қ
ими биринчи авлоддаги
каби ю
қ
ори кўрсаткичларга э
га бўлди (35,2
-
35,9 %).

Ўрганилган F
3

дурагайларида тола чи
қ
ими иккинчи авлод дурагайларига
нисбатан бирмунча ю
қ
ори бўлганлиги ани
қ
ланди.
Ғ
3
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
17 (к.р.)

комбинацияси белги бўйича энг ю
қ
ори кўрсаткичга (ўртача 37,6 %) эга бўлди.

Ғ
1

дурагайл
арининг микронейр кўрсаткичлари 4,3 дан 4,7 гача бўлиб, бу
мезоннинг ўрта даражасига тў
ғ
ри келди. Чигит туки кулранг бўлган Т
-
17
тизмасини чигит туки кўк бўлган Т
-
19 тизмаси билан чатиштиришдан олинган
Ғ
1
дурагайида микронейр кўрсаткичи энг ю
қ
ори бўлиб, 4
,7 ни ташкил этди.

Ғ
1
дурагайларида белгининг ирсийланиши асосан ижобий гетерозис
ҳ
олатида
бўлиб,
Ғ
1
ва
Ғ
2
дурагайлари толасининг микронейр кўрсаткичлари ўртасида
фар
қ
ланишлар кузатилди. Масалан,
Ғ
2
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
19 (
к.) комбинациясида
микронейр кўрсатки
чи 4,1 бўлиб, биринчи авлодга нисбатан 0,6 га пасайганлиги,
чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангли Т
-
18 тизмаси
қ
атнашган дурагайларда тола
микронейри 3,6 дан 4,1 гача эканлиги ани
қ
ланди. Ўрганилган 12 та
Ғ
2
дурагай
комбинацияларининг 7 тасида микронейр кўрсаткичи мез
онда кўрсатилган
«
ингичка
»

даражасидан ўрин олди.

Ғ
3

дурагай комбинацияларида толанинг микронейр кўрсаткичи бирмунча
пасайганлигини ва мезоннинг
«
ўрта
»

ва
«
ингичка
»

даражаларига тў
ғ
ри
келганлигини кўрсатди.

Та
ҳ
лил натижалари
Ғ
1

дурагай комбинацияларида м
икронейр кўрсаткичи
ю
қ
ориро
қ

бўлса
-
да, кейинги авлодларда кенг спектрга эга бўлган ўзгарувчанлик
кечганлиги натижасида кўрсаткичларни пасайганлиги кузатилди. Шунингдек,
тола микронейри бўйича ижобий кўрсаткич (4,0) га эга чигит туки о
қ
сар
ғ
иш
16


рангли Т
-
18 ти
змасини чатиштиришларга жалб этган
ҳ
олда белги бўйича
мезоннинг ингичка ва ўрта даражасида бўлган рекомбинантларни ажратиб олиш
мумкинлиги ани
қ
ланди.

Ўрганилган
Ғ
1

дурагай комбинацияларида 1000 дона чигит вазни 103
-
131,7
г.ни ташкил этиб, комбинацияларнинг

тўрттасида белги бўйича олинган
кўрсаткичлар ота
-
она намуналари кўрсаткичларидан ю
қ
ори бўлганлиги
ани
қ
ланди. Жумладан,
F
1
Т
-
17 (к.р.)

х

Т
-
19 (к.),
F
1
Т
-
17 (к.р.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.),

F
1
Т
-
18
(о.с.)

х

Т
-
17 (к.р.) ва
F
1
Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) комбинациялар
ида 1000 дона
чигит вазни бўйича ижобий гетерозис (hp=1,1; 1,0; 1,5; 1,8) кузатилди. Энг ю
қ
ори
кўрсаткич
F
1
Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) комбинациясида кузатилиб, ўртача
кўрсаткич 131,7 г ни ташкил этди. Белги бўйича салбий гетерозис
ҳ
олати
F
1
Т
-
19
(к.)

х

Т
-
17 (к.р.) ва
F
1
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
19 (к.) комбинацияларида
қ
айд
қ
илиниб,
доминантлик даражаси мос равишда hp=
-
2,6 ва hp=
-
3,1 га тенг бўлди.

Ғ
2

дурагайларида 1000 дона чигит вазни ўртача 96,1 г дан 119,6 г гача
бўлганлиги кузатилди. Масалан,
Ғ
1

Т
-
18 (о.с.
)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) дурагайининг 1000
дона чигит вазни 131,7 г ни ташкил этган бўлса, иккинчи авлодда 106,1 г га тенг
бўлди. Белгининг ўзгарувчанлигини дурагайларда сезиларли даражада (10,6% дан
24,8% гача) ортганлиги кучли ажралиш жараѐнини рўй бераѐтганлиг
идан далолат
беради.
Ғ
2

Т
-
17 (к.р.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) ва
Ғ
2

Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
17 (к.р.) комбинацияларда
гетерозис самарасининг сезиларли даражада са
қ
ланиб
қ
олганлиги кузатилди.
Шунингдек,
Ғ
2

Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
18 (о.с.) ва
Ғ
2

Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
19 (к.) дурагай
к
омбинацияларидан таш
қ
ари
қ
олган барча комбинацияларда ўнг тарафлама
трансгрессия кузатилиб, 1000 дона чигит вазни бўйича вариацион
қ
аторларининг
150
-
170 г бўлган синфларидан ўсимликлар жой олганлиги
қ
айд этилди.
Ғ
2
дурагайларида белги бўйича ўзгарувчанлик
даражасининг ю
қ
орилиги ижобий
кўрсаткичга эга бўлган ўсимликларни танлаш имкониятини берди.

Ўрганилган F
3
дурагай комбинацияларида 1000 дона чигит вазни
кўрсаткичлари 110,5
-
132,3 г ни ташкил
қ
илиб, F
2

да
қ
айд этилган натижалардан
сезиларли даражада ошганли
ги, ўсимликларнинг асосий
қ
исми вариацион
қ
аторнинг ўнг синфлари томонига силжиганлиги ани
қ
ланди.
Ғ
2
Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
17
(к.р.) дурагайида 1000 дона чигит вазни 116,7 г бўлган бўлса, учинчи авлодда
белгининг кўрсаткичи 132,3 г ни ташкил этди.

Олинган маълу
мотларга кўра,
Ғ
1

ва F
2

авлодда 1000 дона чигит вазни ю
қ
ори
бўлган комбинацияларнинг учинчи авлодида
ҳ
ам белгининг ю
қ
ори бўлиши,
Ғ
1

дурагайларининг аксарият
қ
исмида белгининг ижобий гетерозис,
қ
олганларида
салбий гетерозис ва орали
қ

ирсийланиш,
Ғ
2

дурагайл
арида белги бўйича кучли
ўзгарувчанлик
қ
айд
қ
илинди ва трансгрессив ўсимликлар ажралиб чи
ққ
анлиги
кузатилди. 1000 дона чигит вазни ю
қ
ори дурагайларни яратишда чигит туки
о
қ
сар
ғ
иш рангли Т
-
18 тизмасидан донор сифатида фойдаланиш мумкинлини
ани
қ
ланди.

Чигит
туки турли рангдаги тизмалараро
Ғ
1
дурагайларида чигит мойдорлиги
19,6
-
24,0% гача орали
қ
да бўлганлиги кузатилди. Жумладан, ушбу авлодда энг
ю
қ
ори натижа
F
1

Т
-
19 (к.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) комбинацияда кузатилиб, кўрсаткич
24,0%, ота
-
онадан фар
қ
ланиши 0,9; 2,1%
га ю
қ
ори бўлганлигини кўрсатди.

17


Ўрганилган 12 та
Ғ
1

дурагай комбинацияларининг 6 тасида ижобий гетерозис
ва 2 тасида салбий гетерозис
ҳ
олати кузатилди. Оналик сифатида чигит туки
кулранг ва о
қ
сар
ғ
иш бўлган Т
-
17 ва Т
-
18 тизмаларини оталик сифатида чигит
ту
ки тў
қ
жигарранг бўлган Т
-
20 тизма билан чатиштирилганда ва аксинча
бўлганда,
Ғ
1

авлод дурагайларининг нисбатан чигит мойдорлиги чигит туки
кулранг ва о
қ
сар
ғ
иш бўлган Т
-
17
ҳ
амда Т
-
18 тизмаларининг кўрсаткичидан ю
қ
ори
бўлди. Ушбу
ҳ
олатда мазкур икки ашѐга ни
сбатан чигит туки тў
қ
жигарранг
бўлган Т
-
20 тизмасининг устунлиги
қ
айд этилди.

Ғ
2

дурагай комбинацияларида белгининг кўрсаткичи 19,6
-
22,6% орали
ғ
ида
бўлиб, ўзгарувчанлик амплитудаси 0,7
-
9,1 %, ю
қ
ори натижа F
2

Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
20
(т.ж.р.) комбинациясида куза
тилиб, чигит мойдорлиги 22,6%, ота
-
онадан
фар
қ
ланиш 0,9; 4,0% га ю
қ
ори бўлганлигини кўрсатди. F
2

Т
-
19 (к.) х Т
-
18 (о.с.)
дурагай комбинациясида мойдорлик 22,5% ни ташкил этиб, ота
-
онадан
фар
қ
ланиши 0,8; 3,9% бўлганлиги кузатилди. Энг паст натижа F
2

Т
-
20 (т
.ж.р.)

х

Т
-
19 (к.) дурагай комбинациясида бўлиб, белгининг кўрсаткичи 19,6% ни,
ўзгарувчанлик амплитудаси 7,9% ни ташкил
қ
илди. Бу авлодда
ҳ
ам оналик
сифатида чигит туки кулранг ва о
қ
сар
ғ
иш Т
-
17 ва Т
-
18 тизмалари оталик
сифатида чигит туки тў
қ
жигарранг бўл
ган Т
-
20 тизмаси билан чатиштирилганда
ва аксинча бўлганда,
Ғ
1

авлоддаги сингари
Ғ
2

дурагайларида
ҳ
ам чигит
мойдорлиги ю
қ
ори бўлганлиги ани
қ
ланди.

Тизмалараро
Ғ
2

дурагайларида бир ўсимлик ма
ҳ
сулдорлиги билан бир
кўсакдаги пахта вазни орасида ижобий корреля
тив бо
ғ
ли
қ
лик мавжудлиги я
ққ
ол
намоѐн бўлди (1
-
расм). Ушбу белгилар ўртасида
Ғ
2
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
19 (
к.);
Ғ
2
Т
-
19
(
к.)

х

Т
-
18 (
о.с.);
Ғ
2
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
18 (
о.с.);
Ғ
2
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.)
;
Ғ
2
Т
-
18
(
о.с.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.)
;
Ғ
2
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
19 (
к
.);
Ғ
2
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
17 (
к.р.);
Ғ
2
Т
-
19
(
к.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) дурагай комбинацияларида (мос равишда r=+0,55; +0,42; +0,41;
+0,40; +0,38; +0,36; +0,35; +0,34) ижобий ўртача даражадаги
коррелятив
бо
ғ
ли
қ
лик мавжудлиги ани
қ
ланди.


1
-
расм.
Ғ
2

дурагай комбинацияларида бир ўсимлик ма
ҳ
сулдорлиги ва бир
дона кўсакдаги пахта вазни орасидаги бо
ғ
ли
қ
лик

18


Бир ўсимлик ма
ҳ
сулдорлиги билан тола чи
қ
ими ўртасида асосан кучсиз
бо
ғ
ли
клик кузатилиб, корреляция коэффициентлари

r=
-
0,33 дан r=+0,17
орали
ғ
ида бўлди. Ма
ҳ
сулдорлик билан тола узунлиги ва чигит мойдорлиги
ўртасида
ҳ
ам ўрта салбийдан кучсиз ижобийгача бо
ғ
ланиш борлиги ани
қ
ланди.

Бир дона кўсакдаги пахта вазни белгиси билан то
ла чи
қ
ими, тола узунлиги ва
чигит мойдорлиги белгилари ўртасида бо
ғ
ли
қ
лик кучсиз салбийдан кучсиз
ижобийгача эканлиги ани
қ
ланди.

Тола чи
қ
ими ва узунлиги белгиларининг бо
ғ
ли
қ
лиги кучсиз ижобийдан
кучсиз салбийгача орали
қ
да бўлди. Тола чи
қ
ими билан чигит мо
йдорлиги
ўртасида
Ғ
2
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) дурагай комбинациясида ўртача салбий
бо
ғ
ли
қ
лик (
r=
-
0,40
) кузатилиб,
қ
олган комбинацияларда бо
ғ
ли
қ
лик йў
қ
лиги
ани
қ
ланди.

Чигит мойдорлиги ва тола узунлиги ўртасида фа
қ
атгина
Ғ
2
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
19
(
к.) дурагай

комбинациясида ўрта ижобий бо
ғ
ли
қ
лик (r=+0,34) борлиги
қ
айд
этилди.
Қ
олган комбинацияларда бо
ғ
ли
қ
лик асосан кучсиз ижобийдан кучсиз
салбийгача эканлиги кузатилди.

1000 дона чигит вазни билан тола чи
қ
ими ўртасидаги бо
ғ
ли
қ
лик кучли
салбийдан кучли ижобийгач
а орали
қ
да бўлди (3
-
жадвал). Масалан,

Ғ
2

Т
-
18 (о.с.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.) комбинациясида кучли салбий бо
ғ
ли
қ
лик (r=
-
0,81),
Ғ
2

Т
-
17 (к.р.)

х

Т
-
19 (к.) комбинациясида кучли ижобий бо
ғ
ли
қ
лик (r=+0,82)
кузатилган бўлса,
қ
олган дурагай комбинацияларда кучсиз ижобий

ва салбий
бо
ғ
ликлик
ҳ
амда ўрта салбий бо
ғ
ли
қ
лик, 1000 дона чигит вазни ва тола узунлиги
ўртасидаги бо
ғ
ли
қ
лик кучсиз, ўрта ва асосан кучли ижобий бўлганлиги
ани
қ
ланди. Ушбу белгилар ўртасида 8 та комбинацияларда кучли ижобий
бо
ғ
ланиш борлиги кузатилиб, кор
реляция коэффициентлари r=+0,70 дан 0,99 гача
орали
қ
да бўлди.

Кўпгина асосий
қ
имматли хўжалик белгилари ўртасида коррелятив
бо
ғ
ли
қ
ликларни йў
қ
лиги турли хил чигит туки рангига эга ю
қ
ори
қ
имматли
хўжалик белгилари кўрсаткичлари мужассамлашган рекомбинантлар
ни олиш
имконияти борлигини кўрсатди.

Диссертациянинг
«
Янги оила ва тизмаларнинг
қ
имматли хўжалик
белгилари бўйича кўрсаткичлари
»

деб номланган тўртинчи бобда илмий
-
тад
қ
и
қ
от ишларни олиб бориш натижасида яратилган янги тизмаларнинг кичик ва
катта нав синов
и кўчатзорларида
қ
имматли
-
хўжалик белгилари бўйича андоза
«
С
-
6524
»

ва
«
Наманган
-
77
»

ғ
ўза навига та
ққ
ослаб олинган натижалари келтирилган.
2015
-
2016 йилларда катта нав синовида Т
-
94, Т
-
122, Т
-
129, Т
-
133, Т
-
134, Т
-
138, Т
-
154, Т
-
157 ва Т
-
196 тизмалари
ҳ
осилдо
рлиги бўйича 0,6 ц дан 6,
5

ц гача, бир дона
кўсакдаги пахта вазни бўйича 0,1 г дан 1,0 г гача, тола

чи
қ
ими бўйича 0,8 % дан
3,6 % гача, тола узунлиги бўйича 0,1 мм дан 1,0 мм гача, тола микронейри 4,2
-
4,4
бўлиб, андоза
«С
-
6524
»

ғ
ўза навидан устунликларини
намоѐн этишди (4
-
жадвал).
Ушбу натижалар асосида чигит туки турли рангда бўлган
қ
имматли хўжалик
белгилари мажмуини ўзида мужассамлантирган Т
-
94, Т
-
122, Т
-
129, Т
-
133, Т
-
134,
Т
-
138, Т
-
154, Т
-
157 ва Т
-
196 тизмалари селекция жараѐнини тезлаштиришда ва
унинг с
амарадорлигини
оширишда катта а
ҳ
амиятга эга бўлган
қ
имматли

19


3
-
жадвал

Ғ
ўзада чигит туки турли рангда бўлган тизмалараро олинган
Ғ
2

дурагай
комбинацияларида 1000 дона чигит
вазни
ва тола чи
қ
ими
ҳ
амда узунлиги
белгиларининг бо
ғ
ли
қ
лигиД
урагай

комбинациялар
и

n

1000 дона чигит вазни билан

Тола чи
қ
ими

Тола узунлиги

r

m

t

r

m

t

1

Ғ
2

Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
18 (
о.с.)

108

-
0,65

0,5

-
1,2

0,70

0,5

1,4

2

Ғ
2
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
19 (
к.)

138

0,82

0,4

2,0

0,09

0,7

0,1

3

Ғ
2
Т
-
17 (
к.р.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.)

120

-
0,10

0,7

-
0,1

0,84

0,4

2,2

4

Ғ
2
Т
-
18 (
о.с.)

х

Т
-
17 (
к.р.)

114

0,12

0,7

0,2

0,75

0,5

1,6

5

Ғ
2
Т
-
18 (
о.с.)

х

Т
-
19 (
к.)

136

-
0,07

0,7

-
0,1

0,90

0,3

-
3,0

6

Ғ
2
Т
-
18 (
о.с.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.)

112

-
0,81

0,4

-
2,0

0,99

0,1

13,3

7

Ғ
2
Т
-
19 (
к.)

х

Т
-
17 (
к.р.)

112

-
0,60

0,6

-
1,1

0,91

0,3

-
3,0

8

Ғ
2
Т
-
19 (
к.)

х

Т
-
18 (
о.с.)

176

0,27

0,7

0,4

0,77

0,5

1,7

9

Ғ
2
Т
-
19 (
к.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.)

120

-
0,55

0,6

-
0,9

0,44

0,6

0,7

10

Ғ
2
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
17 (
к.р.)

166

0,22

0,7

0,3

0,88

0,3

2,6

11

Ғ
2
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
18 (
о.с.)

190

-
0,58

0,6

-
1,0

0,25

0,7

0,4

12

Ғ
2
Т
-
20 (т.ж.р.)

х

Т
-
19 (
к.)

122

-
0,17

0,7

-
0,2

0,55

0,6

-
0,9

бошлан
ғ
ич манба
ҳ
исобланади.

Диссертациянинг
«
Чигит туки турли рангдаги тизмалараро дурагайлар
асосида яратилган янги
ғ
ўза навларининг тавсифи
»

деб номланган бешинчи
бобда илм
ий
-
тад
қ
и
қ
отлар натижасида яратилган
ғ
ўза навларининг тавсифи
келтирилган.

Т
-
196 тизмасининг навдорлигини ошириш асосида
ғ
ўзанинг янги
«
С
-
2120
»

нави яратилди ва
ҳ
озирда ушбу нав Давлат нав синовида ўрганилмо
қ
да.

«С
-
2120»

ғ
ўза нави э
ртапишар, тола сифати ю
қ
о
ри бўлиб, 2016 йилда
Ўзбекистон
Қ
ишло
қ

хўжалиги экинлари навларини синаш Давлат
Комиссиясининг Грунт назоратидан навдорлиги бўйича муваффа
қ
иятли
синовдан ўтган ва 2017 йилдан Давлат нав синови шахобчаларида синашга
тавсия этилган.

Навнинг ўсув даври

120
-
131 кун. Толаси IV тип, ранги оппо
қ
, чи
қ
ими 37
-
39 %, узунлиги 33,0
-
34,0 мм, узили
ш

узунлиги 35,2 г.к./текс,

микронейри

4,4
-
4,5, толани дюйм узунлиги 1,16
-
1,24 га тенг. Кўсак вазни 5,4
-
6,0 г, 1000 дона
чигит вазни 120
-
130 г,
қ
алин кулранг тукланишга эг
а. Навнинг ўртача
ҳ
осилдорлиги 36,5
-
46,1 ц/га
.

«С
-
2120»

навининг уру
ғ
чилик ишлари 2017 йилдан ПСУЕАИТИ Фар
ғ
она
илмий тажриба станциясининг
Қ
ува бўлимида дастлабки
уру
ғ
чилиги йўлга
қ
ўйилди.

«С
-
2118»

ғ
ўза нави

2014 йилда Ўзбекистон
Қ
ишло
қ

хўжалиги экинлари
н
авларини синаш Давлат Комиссиясининг Грунт назоратидан ўтган ва 2015
йилдан Давлат нав синовида синалмо
қ
да. 2017 йилда Интеллектуал мулк
Агентлиги томонидан навга патент берилган.20

4
-
жадвал

Катта нав синови к
ўчатзорида ўрганилган тизмаларнинг айрим
қ
имматли хўжалик белгилари

ва толасининг сифат кўрсаткичлари
.
2015
-
2016 йилларНав ва тизмалар
номи

Тизмаларнинг келиб
чи
қ
иши

Чигит туки
ранги

Ҳ
осилдор
-
лиги,


Бир дона
кўсакдаги
пахта вазни

Тола

чи
қ
ими

Тола
узунл
иги

Тола
микронейри

ц/га


ҳ
исобида

St

дан

ф
ар
қ
и, +,
-

г
ҳ
исобида

St

дан

ф
ар
қ
и, +,
-

%
ҳ
исобида

St

дан

ф
ар
қ
и, +,
-

мм
ҳ
исобида

St

дан

ф
ар
қ
и, +,
-

mic
ҳ
исобида

St

дан

ф
ар
қ
и, +,
-

1

St

С
-
6524Кулранг

34,5


5,2


37,733,84,52

Т
-
94


Ғ
6
Т
-
19(к.)

х

Т
-
18 (о.с.)

О
қ
сар
ғ
иш

37,3

+2
,8

6,3

+1,1

35,5

-
2,2

34,6

+0,8

4,4

-
0,1

3

Т
-
122

Ғ
6
Т
-
20(т.ж.р.)

х

Т
-
19

(к.)

Тў
қ
жигар
ранг

35,1

+0,6

5,0

-
0,2

39,9

+2,2

34,2

+0,4

4,2

-
0,3

4

Т
-
129

Ғ
6
Т
-
18(о.с.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.)

О
қ
сар
ғ
иш

40,3

+6,0

5,4

+0,2

40,2

+2,5

34,0

+0,2

4,3

-
0,2

5

Т
-
133

Ғ
6
Т
-
17 (к.р.) х Т
-
20 (к.)

Кўк

39,8

+5,3

5,2

±0,0

38,5

+0,8

34,5

+0,7

4,4

-
0,1

6

Т
-
134

Ғ
6
Т
-
17(к.р.)

х

Т
-
20 (т.ж.р.)

Тў
қ
жигарранг

37,8

+3,3

5,3

+0,1

41,3

+3,6

34,0

+0,2

4,3

-
0,2

7

Т
-
138

Ғ
6
Т
-
17 (к.р.) х Т
-
18 (о.с.)

О
қ
сар
ғ
иш

41,0

+6,5

6,5

+1,3

37,5

-
0,2

34,8

+1,0

4,3

-
0,2

8

Т
-
154

Ғ
6
Т
-
17 (к.р.) х Т
-
19 (к.)

Кулранг

35,1

+0,6

5,3

+0,1

40,2

+2,5

33,8

±0,0

4,3

-
0,2

9

Т
-
157

Ғ
6
Т
-
20 (т.ж.р.) х Т
-
19 (к.)

Тў
қ
жиг
арранг

33,8

-
0,7

5,7

+0,5

39,4

+1,7

34,5

+0,7

4,2

-
0,3

10

Т
-
196

Ғ
6
Т
-
18(о.с.)

х

Т
-
20(т.ж.р.)

Кулранг

34,3

-
0,2

5,8

+0,6

39,3

+1,6

33,9

+0,1

4,3

-
0,2


21


ХУЛОСА

1.

Биринчи маротаба чигит туки турли рангга эга бўлган тизмаларни
қ
имматли хўжалик белгилари бўйича бир
-
биридан фар
қ
ланиши ани
қ
ланди.
1000 дона чигит вазни, б
ир дона кўсакдаги пахта вазни, бир ўсимлик
ма
ҳ
сулдорлиги, тола микронейри бўйича чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангда бўлган Т
-
18, тола чи
қ
ими, толанинг дюймдаги узунлиги, чигит мойдорлиги бўйича чигит
туки тў
қ
жигарранг Т
-
20, тола узунлиги бўйича чигит туки кўк Т
-
19

тизмаларининг устунлиги ва ушбу тизмаларни селекцион
-
генетик
изланишларда маркѐр сифатида фойдаланиш мумкинлиги
қ
айд этилди.

2. Илк маротаба чигит туки рангининг 2 та генлар билан бош
қ
арилиши,
Ғ
2
дурагайларида белгини генларнинг ўзаро комплементар ва эп
истатик таъсири
остида ирсийланиши ан
и
қ
ланди.

3. Лаборатория шароитида чигитларни унувчанлиги бўйича чигит туки
тў
қ
жигарранг бўлган Т
-
20 тизмаси энг ю
қ
ори кўрсаткичга эга бўлганлиги
ани
қ
ланди.
Ғ
1
авлодда ушбу белгининг ирсийланиши салбий, ижобий гетерозис

ва орали
қ

ҳ
олда бўлганлиги
қ
айд этилди.
Ғ
2
-
Ғ
3
авлодларидаги ажралиш
жараѐни кўрсаткичларни пасайишига олиб келганлиги кузатилди.

4.
Бир дона кўсакдаги пахта вазни бўйича бошлан
ғ
ич шакллар орасида
чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангдаги Т
-
18 тизмасининг устунлиги ан
и
қ
ланди.
Ғ
1

дурагайларида белгининг ижобий гетерозис, устунлик ва орали
қ

ҳ
олда
ирсийланганлиги
қ
айд этилди.
Ғ
2

дурагайларида белги бўйича ижобий
трансгрессия
ҳ
олати кузатилиб, йирик кўсакли (8
-
9 г) ўсимликлар ажратиб
олинди.

5. Тола чи
қ
ими белгиси бў
йича чигит туки кулранг Т
-
17 тизмасини
устунликка эга эканлиги
қ
айд этилди. Биринчи авлод дурагайларида ижобий
гетерозис, устунлик ва орали
қ

ҳ
олда ирсийланиши ани
қ
ланди. F
2

авлодда тола
чи
қ
ими ота
-
она тизмалари кўрсаткичлари орали
ғ
ида бўлганлиги, учинчи ав
лод
дурагайларида белги кўрсаткичларининг нисбатан ортганлиги кузатилди.

6. Чигит туки о
қ
сар
ғ
иш бўлган Т
-
18 тизмасида тола узунлиги ва 1000 дона
чигит вазни бўйича энг ю
қ
ори кўрсаткич кузатилди. Биринчи авлод
дурагайларида ижобий ва салбий гетерозис
ҳ
амда

орали
қ

ҳ
олда ирсийланиши
қ
айд
қ
илинди.
Ғ
2

дурагайларида ўнг тарафлама трансгрессия кузатилиб, ю
қ
ори
кўрсаткичга эга ўсимликларни ажралиб чи
қ
иши
ҳ
исобига кейинги
Ғ
3

авлодда
кўрсаткичнинг ортиши кузатилди.

7. Толанинг микронейр кўрсаткичи
қ
уйи авлоддан ю
қ
ори авлодга
қ
араб
яхшиланиб бориши кузатилди. Чигит туки о
қ
сар
ғ
иш рангли Т
-
18 тизмасидан
дурагайлашда фойдаланган
ҳ
олда ушбу белги бўйича мезоннинг ингичка ва
ўрта даражасида бўлган рекомбинантларни ажратиб олиш мумкинлиги
қ
айд
этилди.

8.
Бир ўсимлик ма
ҳ
су
лдорлиги ва бир дона кўсакдаги пахта вазни ўртасида
ижобий ўрта,
1000 дона чигит вазни билан тола чи
қ
ими ўртасида кучли
салбийдан кучли ижобийгача, 1000 дона чигит вазни билан тола узунлиги
орасида кучсиз, ўрта ва асосан кучли коррелятив бо
ғ
ли
қ
ликлар ани
қ
л
анди.
Кўпгина асосий
қ
имматли хўжалик белгилари ўртасида коррелятив
22


бо
ғ
ли
қ
ликларни йў
қ
лиги турли хил чигит туки рангига ва ю
қ
ори
қ
имматли
хўжалик белгилари кўрсаткичларига эга бўлган рекомбинантларни олиш
имконияти борлигини кўрсатди.

9. Танловлар самарадо
рлигини ошириш ма
қ
садида кузда кузатув ўтказиш
жараѐнида теримга танланган якка танлов ўсимликларини
ҳ
амда намуналарда
уларнинг чигитини катталигига, чигит туки рангига
ҳ
амда тола чи
қ
имига
органолептик услуб ор
қ
али олдиндан чигитларни мойдорлиги бўйича ба
шорат
қ
илиш мумкинлиги исботланди.

10.
Ғ
ўзанинг
қ
имматли хўжалик белгилари мажмуасига эга бўлган
дурагайларини яратишда чатиштириш ишларига чигит туки кулранг, о
қ
сар
ғ
иш
ва тў
қ
жигарранг бўлган Т
-
17, Т
-
18, Т
-
20 тизмаларини жалб этиш ма
қ
садга
мувофи
қ
дир.

11.
Қ
имматли хўжалик белгилари мажмуига эга

бўлган янги Т
-
94, Т
-
122,
Т
-
129, Т
-
133, Т
-
134, Т
-
138, Т
-
154, Т
-
157 ва Т
-
196 тизмалари селекцион
-
генетик
изланишларга бошлан
ғ
ич манба сифатида тавсия этилади.

12. Тад
қ
и
қ
отлар натижасида яратилган тезпишар, сер
ҳ
осил янг
и С
-
2118 ва
С
-
2120
ғ
ўза навлари ишлаб чи
қ
аришга тавсия этилади.
НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.27.06.2017.Qx.13.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И АНДИЖАНСКОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО
М ИНСТИТУТЕ


НАУЧНО
-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ
,

СЕМЕНОВОДСТВА И АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПКА

ЖАЛОЛОВ ХУРШИДБЕК ХУРРАМ УГЛИ

НАСЛЕДОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННО
-
ЦЕННЫ
Х ПРИЗНАКОВ У
ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОКРАСКИ
ПОДПУШК
А

СЕМЯН

06.01.05


Се
лекция и семеноводствоАВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ
(
PhD
)

ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ НАУК
АМ


ТАШКЕНТ


2018Тема диссертации доктора философии (РhD) по сельскохозяственным
наукам
зарегистрирована

в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Мин
истров Республики
Узбекистан за №
B2017.1.
PhD
/Qx18
.

Диссертация выполнена в
Научно
-
исследовательском институте селекции, семеноводства и
агротехнологии выращивания хлопка
.

Автореферат диссертации на
трех

языках (узбекский, русский, английск
ий


е
зюме)) раз
мещен
на веб
-
странице
Научного совета

(
www
.
agrar
.
uz
) и информационно
-
образовательном портале
«
»
(
www
.
.
uz
)
.

Научный

руководитель
:

Рахмонкулов Саидакбар,

доктор биологических наук, профессор

Официальные

оппоненты:

Эрг
ашев Ибрагим Ташкентович


доктор сельскохозяйственных наук, профессор


Ризаева Сафия Мамедовна

доктор
биологических

наук, профессор

Ведущая организация:


Институт генетики и экспериментальной биологии
растени
й


Защита
диссертации
состоится «
3
»

апреля

201
8

года в


10
00

часов на заседании Научного совета
DSc
.27.06.2017.
Qx
.13.01 при
Ташкентском государственном аграрном университете и Андижанском
сельскохозяйственном институте

(
Адрес: 100140, Ташкент, ул. Университетская, 2.Тел.: (99871) 260
-
48
-
00
;

факс
: 260
-
38
-
60
;

е
-
mail:
tuag
-
[email protected]
.

Административное здание Ташкентского
государственного аграрного института, 1 этаж, ко
нференц
-

зал
).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно
-
ресурсном центре
Ташкентского
государственного аграрного университета
(зарегистрирована
под номером
53396
7
).
Адрес:
100140,
Ташкент,

ул. Университетская, 2
.
Ташкентский государственный агра
рный университет
, здание
Информационно
-
ресурсного центра.
Т
ел.: (99871)
260
-
50
-
43
.

Автореферат диссертации разослан «
19
»
марта

201
8

года.

(реестр протокола рассылки №
10

от «
3
»
марта

201
8

года).
Б.А.Сулаймонов

Председатель научного совета по при
суждению
ученых степеней, д.б.н., академик

Я.Х.Юлдашов

Ученый секретарь научного совета по присуждению
ученых степеней, к.с/х.н.

М.М.Адилов

Председатель научного семинара при научном
совете по присуждению ученых степеней, д.с/х.н.


25


ВВЕДЕНИЕ (аннотация к диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации.
По
возделыванию
хлопкового
волокна
в мире 20% приходится на Китай, 18%
-

на
США, 13%
-

на Индию, 8%
-

на Пакистан, 8%
-

на страны СНГ, из них 5%
-

на
Узбекистан. По данным международного консультативного комитета по
хлопку (
ICAC
)
1
, за последнее десятилетие отмечено

увеличение объема
возделывания
хлопкового волокна

на 4% при снижении урожайности

волокна

на 1%. В связи с у
величением роста населения земли и
уменьшением

поливных
площадей, получение высокого и качественного урожая сельхоз культур, без
расширения посевны
х площадей, является одной из актуальных задач мирового
сельского хозяйства.

В мире для увеличения урожайности хлопчатника учеными США, Индии,
Китая проводятся исследования по усовершенствованию различных методов
селекции, определению эффективности аддитив
ных генов, контролирующих
качественные признаки, направления и степени доминантности, на основе
использования которых создаются новые сорта, отвечающие современным
требованиям. В частности, в настоящее время в Китае, Индии, Пакистане
широко используются ге
терозисные гибриды. Хотя это и обеспечивает
получение высокого урожая, требует вложения больших средств и труда.

Не смотря на проведенные реформы по модернизации сельского хозяйства,
за годы Независимости в Республике проблема сохранения урожайности без
ув
еличения посевных площадей, остается актуальной.
В одном из
приоритетных направлений Стратегии действий по развитию Республики
Узбекистан в
2017
-
2021

годах
2

намечены задачи по «расширению научно
-
исследовательских работ по созданию и внедрению новых селекционных
сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и вредителям,
приспособленных к местным почвен
но
-

климатическим и экологическим
условиям». В настоящее время успехи в области хлопководства достигнуты, в
основном, за счет внутривидовой гибридизации, с помощью которой получен
целый ряд сортов хлопчатника. Использование качественных признаков при
внут
ривидовой гибридизации хлопчатника в качестве маркеров приводит к
ускорению селекционного процесса, в том числе дает возможность выделения
рекомбинантов, являющихся источником новых генетических изменений.
Однако, исследований по созданию ценного исходного

материала для селекции
с использованием маркерных признаков при внутривидовой гибридизации
хлопчатника, проводилось недостаточно. Исходя из вышесказанного,
проведение скрещиваний между линиями с различной окраской подпушка
семян в качестве маркера, изучен
ие наследования окраски подпушка семян и
хозяйственно
-
ценных признаков и закономерностей корреляционных связей1
www
.
ICAC
.
org
.
hk

2
Указ Президента Республики Узбекистан за № УП
-
4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегий
действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
.

26


между ними, а также выделение из гибридов
Ғ
1
-
Ғ
3
рекомбинантов с комплексом
положительных признаков, является актуальным.

Данное диссертационное
исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных Законами Республики Узбекистан «О
селекционных достижениях» и «О семеноводстве», Постановлением
Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
реформированию и развитию
сельского хозяйства в 2016
-
2020 годы» за

№ ПП
-
2460 от 29 декабря 2015 года и Постановлением Президента Республики
Узбекистан
«
О мерах по рациональному размещению сельскохозяйственных
культур и прогнозных объемах производства сельскохозяйстве
нной продукции
в 2018 году
»

за №
ПП
-
3281

от 15 сентября 2017 года,
а также другими
нормативно
-
правовыми документами, принятыми в данной сфере.

Соответствие исследования с приоритетными направлениями
развития науки и технологий республики
.

Данное исследован
ие выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии
республики V.

«Сельское хозяйство, биотехнология, экология и охрана
окружающей среды».

Степень изученности проблемы.
Исследования

по проведению
внутривидовых скрещиваний
хлопчатника вида
G.hirsutum

L. проводились в
ведущих зарубежных научных центрах и высших учебных заведениях, в
частности, в Техаском университете, Институте хлопководства при Китайской
сельскохозяйственной академии, Центральном Индийском институте
хлопково
дства, Научно
-
исследовательском институте хлопководства
Казахстана и др. Однако, исследовани
q

по использованию различной окраски
подпушка семян в качестве маркера, не проводил
о
сь.

Изучением степени опущенности семян у вида
G.hirsutum

L. занимались
учены
е генетики нашей Республики А.И.Автономов и др., Тахани Хассан,
Н.Г.Симонгулян и др., Д.А.Мусаев и др., М.Ф.Абзалов, З.Усманова,
М.С.Ахмаджонова. Учеными Узбекского Национального Университета и
Института генетики и экспериментальной биологии растений Д.А.М
усаевым и
др., М.Ф. Абзаловым, на основе определения генетического контроля
волосянного покрова семян (волокна и подпушка), созданы новые
теоретические разработки. В результате исследований ученых бывшего НИИ
селекции и семеноводства хлопчатника С.Рахманку
лова и др. установлено
существование корреляционной связи между окраской подпушка и
масличностью семян и возможность использования окраски подпушка семян в
качестве маркера. Не смотря на это, сведения о взаимосвязях окраски подпушка
с другими хозяйственно
-
ценными признаками встречаются крайне редко.

Связь диссертационного исследования с планами научно
-
исследовательских работ научно
-
исследовательского учреждения, где
выполнена диссертация.

Диссертационное исследование выполнено в рамках
плана научно
-
исследов
ательских работ прикладных проектов Н
аучно
-
исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии
выращивания

хлопка: А
-
11
-
109 «На основе ранее полученных
27
высокомасличных линий хлопчатника создать новый сорт с высоким выходом
и качеством вол
окна, отвечающим стандартам мирового рынка, и передать его
в ГСИ» (2006
-
2008 гг.), КХА
-
9
-
049
«Доработать урожайные, с высоким
качеством волокна и повышенным содержанием масла (20
-
22%) в семенах,
устойчивые к вилту линии и передать в Государственное сортоис
пытание»
(2009
-
2011 гг.) и
КХА
-
8
-
109
-
2015 «Изучить влияние гармсиля на хозяйственно
-
ценные и некоторые физиологические показатели селекционного материала
хлопчатника, устойчивые из которых рекомендовать для практической
селекции и производства» (2015
-
2017
гг.).

Целью исследования
является
наследование хозяйственно
-
ценных
признаков в зависимости от окраски подпушка семян, выделение семей и линий
хлопчатника с комплексом полезных признаков и рекомендация их в качестве
исходного материала для селекционно
-
генет
ических исследований.

Задачи исследования:

определение различий по морфологическим и хозяйственно
-
ценным
признакам линий с серой окраской подпушка семян Л
-
17, кремовый
окраской
-

Л
-
18, изумрудной окраской
-

Л
-
19 и темно
-
коричневой окраской
-

Л
-
20 между
соб
ой
;

определение наследования окраски подпушка семян на основе
диаллельного скрещивания линий с различной окраской подпушка между
собой;

установление
наследования и изменчивости морфологических и
хозяйственно
-
ценных признаков у гибридов
Ғ
1
-
Ғ
3
;

определение в
заимосвязи (корреляции) между хозяйственно
-
ценными
признаками у гибридов
;

выделение среди гибридов скороспелых, урожайных семей с высокими
показателями качества волокна и семян, создание на их основе линий и
рекомендация их в грунтконтроль.

Объектом исслед
ования
служили созданные в лаборатории
«
Биохимии и
физиологии растений
»

Н
аучно
-
исследовательского института селекции,
семеноводства и агротехнологии выращивания

хлопка
, линии с различной
окраской подпушка семян Л
-
17, Л
-
18, Л
-
19, Л
-
20 и полученные с их учас
тием
гибриды
Ғ
1
-
Ғ
3
и
Ғ
6
. В качестве стандартов использовались сорта
«
С
-
6524
»

и
«
Наманган
-
77
»
.

Предметом исследования
являются определение наследования,
изменчивости и формирование в поколениях хозяйственно
-
ценных признаков у
гибридов, полученных путем диа
ллельного скрещивания линий хлопчатника с
различной окраской подпушка семян, и корреляционных связей между ними.

Методы исследования.
Исследования проводились по
«
Методике
полевого опыта
»
.
Степень доминирования у гибридов
Ғ
1
определяли по
формуле
S
.
Wrigh
t
, приведенной в работе
Абдул Джалиль Хассан Мухаммед
Аль Харани
.
Качество волокна определяли в Центре
«
Сифат
»

на приборе
HVI,
масличность семян определяли с помощью современного экспресс анализатора
28


«
АМВ
-
1006
», полученные результаты анализировали по метод
ике, описанной

Б.А.Доспеховым.

Научная новизна исследования

заключается в следующем:

впервые получены гибриды хлопчатника с участием линий с различной
окраской подпушка семян методом диаллельной гибридизации;

установлено, что окраска подпушка семян контро
лируется двумя генами и
в
Ғ
2
наследуется комплементарным и эпистатическим взаимодействиями генов;

определены наследование хозяйственно
-
ценных признаков у гибридов
Ғ
1
-
Ғ
3
и корреляция окраски подпушка их семян с хозяйственно
-
ценными
признаками;

выделены гиб
риды, сочетающие в одном генотипе комплекс полезных
признаков линий с различной окраской подпушка семян.

Практические результаты исследования
заключаются в следующем:

путем диаллельной гибридизации линий с различной окраской подпушка
семян получены новы
е скороспелые, урожайные гибриды, семьи и линии с
высоким качеством волокна и комплексом хозяйственно
-
ценных признаков и
рекомендованы для практической селекции в качестве исходного материала;

на основе выделенных линий созданы сорта
«
С
-
2118
»
,
«
С
-
2120
»
,
об
ладающие комплексом хозяйственно
-
ценных признаков и переданы в
грунтконтроль ГСИ;

за счет увеличения посевных площадей районированного сорта
хлопчатника
«
Истиклол
-
14
»

в Андижанской и Сурхандарьинской областях
достигнуто увеличение урожая в фермерских хозяй
ствах на 4
-
8 ц/га.

Достоверность результатов исследования
обосновывается
оценкой
полевых опытов апробационной

комиссией
;
соответствием теоретических
результатов с практическими
;
апробацией результатов исследований на
республиканских и международных научных

конференциях; опубликованием
результатов в
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов
;
статистической обработкой экспериментальных результатов с использованием
современных ко
мпьютерных технологий.

Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в установлении
закономерностей наследования окраски подпушка семян и хозяйственно
-
ценных признаков у растений F
1
-
F
3
, полученных путем диаллельной
гибридизации линий с различной окраской подпушка семян; раскрытии
корреляционных связей между окраской подпушка семян и хозяйственно
-
ценными признаками; обоснованности возможности повышения
эффективности индивидуального отбор
а в улучшении хозяйственно
-
ценных
признаков с учетом окраски подпушка семян в качестве маркера и
органолептического прогноза хозяйственно
-
ценных признаков в зависимости
от окраски подпушка семян.

Практическая значимость результатов исследования
заключается

в
выделении скороспелых, генотипически однородных семей, линий и
29
практической доказанности возможности их использовании в качестве исходного
материала в генетико
-
селекционных исследованиях, создании новых сортов
хлопчатника
«С
-
2118»
и

«С
-
2120»
.

Внедрение

результатов исследования.

На основе проведенных
исследований по наследованию хозяйственно
-
ценных признаков в связи с
окраской подпушка семян у гибридов хлопчатника:

созданы новые, с комплексом хозяйственно


ценных признаков, сорта
хлопчатника
«С
-
2118», «
С
-
2120»

(Справка
Государственной комиссии по
испытанию сортов сельскохозяйственных культур № 53
-
4/25 от 15.01.2018)
. В
результате, по сравнению со стандартным сортом, получено с каждого гектара
дополнительно 3
-
5 ц урожая хлопка
-
сырца и за счет скороспелост
и создана
возможность повышения первого сбора урожая;

получены патенты
на селекционные достижения в виде новых сортов
хлопчатника
«
Истиклол
-
14
»

и
«
С
-
2118
»

(NAP 00134, NAP 00155);

сорт средневолокнистого хлопчатника
«
Истиклол
-
14
»

включен в реестр
сельскохо
зяйственных культур в 2016 г. для районирования в Андижанской
области и

в 2014 году он высевался на площади 356 га, в 2015 году
-

на 283 га, в
2016 году
-

на 680 га, в 2017 году
-

на 1285 га
(
Справка Министерства сельского и
водного хозяйства № 07/20
-
92

о
т
24 января
2018 года
).

В результате урожайность
сорта
«
Истиклол
-
14
»

составила 30
-
32,0 ц/га,

что превышало показания
стандартного сорта на
6
-
8 ц при уровне рентабельности 16
-
20 % .

Апробация результатов исследования.
Результаты исследований были
апробир
ованы на 6 международных и 10 республиканских научно
-
практических конференциях.

Опубликованность результатов исследования.
По теме диссертации
опубликованы всего 23 научных работы, из них 5 научных статей в
республиканских журналах,

рекомендованных Высшей
аттестационной
комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных
результатов докторских диссертаций, получены 2 патента на сорта
хлопчатника.

Структура и объем диссертации.

Д
иссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения, списка исполь
зованной литературы,

условных обозначений и
приложений. Объем диссертации составляет 12
0

страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении

обоснованы актуальность и востребованность проведенных
исследований, охарактеризованы цель и задачи, объект и пред
мет
исследования, показано соответствие исследований приоритетным
направлениям развития науки и технологий республики, изложены научная
новизна и практические результаты исследования, раскрыты научная и
практическая значимость полученных результатов, приве
дены сведения по
практическому внедрению результатов исследования, опубликованным работам
и структуре диссертации.

30


В первой главе диссертации
«Наследование хозяйственно
-
ценных
признаков у гибридов хлопчатника»

представлен обзор отечественной и
зарубежной н
аучной литературы по изучению наследования и изменчивости
хозяйственно
-
ценных признаков, получению широкой изменчивости,
обогащению новых генотипов полезными признаками и свойствами различных
генотипов, подробно проанализированы исследования многих ученых
по
гибридизации видов
G.hirsutum
L. и

G.barbadense
L.

с целью улучшения
качества волокна, проанализированы работы по использованию различных
методов в селекции хлопчатника.

Во второй главе диссертации
«Исходный материал, методы и условия
исследований»
изло
жены сведения о материалах, методах и условиях
исследований. Материалом исследований служили

линии, созданные в
лаборатории
«Биохимии

и физиологии растений
» НИИССАВХ,
с различной
окраской волокна: Л
-
17 (серая), Л
-
18 (кремовая), Л
-
19 (изумрудная) и Л
-
20
(те
мно
-
коричневая).
Эти линии были выделены в 1998 году из сложной
гмбридной комбинации
Ғ
1
(Акала
-
1517 х С
-
4896) х
Ғ
1

-
5617 х Ташкент
-
6),
полученной путем скрещивания в 1989 году комбинаций
Ғ
1
Акала
-
1517 х С
-
4896 и
Ғ
1

С
-
5617 х Ташкент
-
6.

В исследованиях был ис
пользован метод диаллельной гибридизации.
Гибриды
Ғ
1
-
Ғ
3

были изучены в 2008
-
2010 гг. в биологическом питомнике, а
гибриды
Ғ
4
-
Ғ
5
-

в селекционном питомнике. Н
а основе растений
Ғ
6
были

выделены семьи, превосходящие стандартный сорт по хозяйственно
-
ценным
пр
изнакам и в 2012
-
2013 гг. переведены в питомник предварительного
размножения. Созданные в 2014 г., линии были испытаны в питомнике
станционного испытания, а в 2015
-
2016 гг.
-

конкурсного сортоиспытания.
С
тепень доминантности
(
hp
) у гибридов
F
1
определена п
о формуле
S.Wright,
приведенной в работе Абдул Джалиль Хассан Мухаммед Аль Харани
(1985).
Статистический анализ полученных результатов проводили по метод
ике,
описанной
Б.А. Доспеховым (1985).

В третьей главе диссертации
«Наследование
хозяйственно
-
ценных
пр
изнаков у гибридов полученных путем диаллельной гибридизации
линий хлопчатника вида
G.hirsutum

L.

с различной окраской подпушка
семян
»
проанализированы показатели морфо
-
хозяйственных признаков линий
хлопчатника вида
G.hirsutum

L. с серой окраской подпушка
семян Л
-
17,
кремовой
-

Л
-
18, изумрудной
-

Л
-
19 и темно
-
коричневой
-

Л
-
20 и
определены
различия по этим признакам.

Среди линий
с различной окраской подпушка семян,

участвовавших в
опытах, самыми высокими показателями по массе хлопка сырца одной
коробочки, м
ассе 1000 штук семян, продуктивности обладала линия Л
-
18 с
кремовой окраской подпушка семян (
6,8; 125,0;
151,3 г соответственно
). Низкие
показатели этих признаков имели линия Л
-
19 с изумрудной окраской подпушка
(масса хлопка
сырца одной коробочки 4,5 г), и линия Л
-
20 с темно
-
коричневой
окраской (продуктивность растения 119,2 г) (таблица 1).

31
Несмотря на низкие показатели по массе 1000 семян у линий Л
-
1
9

с
изумрудной

окраской подпушка и Л
-
20 с темнно
-
коричневой окраской
подпушк
а (111,6 и 107,5 г соответственно) обладали высокой масличностью
семян (22,5 и 22,2% соответственно).

Таблица 1

Морфологические и хозяйственно
-
ценные показатели линий с различной
окраской подпушк
а

семян, 2004
-
2007

г
г
.

Сорта и линии

Высота
растени
й
, см

Пери
од
созревани
я
,

дни

Количество
плодовых
ветвей, шт
.

Масса
хлопка
-
сырца
1
короб.
, г

Масса 1000
штук семян,

г

Продук. 1
растения,
г/раст.

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

X
±
Sx

Л
-
17 (сер.)

75,7±3,1

110,3±0,3

13,5±0,3

5,7±0,1

113,8±2,7

139,7±7,2

Л
-
18 (крем.)

89,8±
1,0

112,3±2,6

15,6±0,2

6,8±0,5

125,0±1,7

151,3±14,3

Л
-
19 (изум.)

74,2±2,0

111,0±2,1

13,8±0,2

4,5±0,2

111,6±3,4

136,7±7,1

Л
-
20 (т.кор.)

71,5±0,9

112,0±1,0

13,4±0,3

5,5±0,2

107,5±3,5

119,2±7,7

St

С
-
6524

80,7±2,3

112,0±3,6

13,5±0,5

5,0±0,1

112,7±5,7

119,9±
4,0

St

Наманган
-
77

81,4±1,6

110,8±3,4

13,6±1,1

4,7±0,3

107,8±2,0

118,2±2,8

Х
средняя

78
,8

111,6

13,9

5,38

112,9

130,8

НСР (
0,5
)

5,9

7,67

1,57

0,82

10,0

16,9

Прим
е
чание:

сер.

линия с серой окраской подпушка;

крем.

линия

с кремовой окраской подпушка;

из
ум.

линия

с изумрудной окраской подпушка;

т.кор.

линия

с темно
-
коричневой окраской подпушка


Из изученных линий
по масличности проявила

превосходств
о

линия Л
-
19 с
изумрудной

окраской
(22,5%)
;

по выходу и длине волокна в дюймах

-

линия Л
-
20 с темно
-
коричне
вой окраской (37,3%, 1,15 дюйм)
;

по микронейру

-

линия Л
-
18 с кремовой окраской подпушка семян

(3,8)

(таблица 2).

Г
ибриды
Ғ
1

от

скрещивани
я

линии Л
-
17 с серой окраской подпушка в
качестве материнской формы с отцовскими линиями Л
-
18 с кремовой и Л
-
20 с
темн
о
-
коричневой окраской подпушка семян
имели серую окраску подпушка
семян. А при скрещивании линии Л
-
19 с изумрудной окраской в качестве
материнской

формы

с линиями Л
-
17 с серой и Л
-
18 с кремовой окраской
подпушка

в качестве

отцовского родителя,
растения име
ли изумрудную
окраску подпушка семян. Растения
Ғ
1

имели темно
-
коричневую окраску при
скрещивании линии Л
-
19 в качестве материнской и
линии Л
-
20 с темно
-
коричневой окраской подпушка семян в качестве
отцовской формы.

При скрещивании линии Л
-
17 с серой окраск
ой подпушка с линией Л
-
18

с

кремовой окраской в
Ғ
2


из

108 растений
отмечено расщеплени
е

растений на три
класса
6
0

-

с серой,
2
0

-

с бурой и
28

-

с кремовой окраской подпушка

-

в

соотношении близкой к теоретически ожидаемому 9
:
3
:
4. Такое же расщепление
уст
ановлено в комбинации
Ғ
2
Т
-
18 (крем.)

х

Т
-
17 (сер.),

где
выщеплялись


32


Таблица 2

Показатели масличности семян и качества волокна у линий с различной
окраской подпушка семян, 2004
-
2007 г
г.

Сорта и линии

Мас
-
ли
ч
-

ность
семян,
%

ВОЛОКНО

длина,

мм

выход,

%

ми
кро
-
нейр

длина
,

дюйм

относит.
разрыв.
нагруз.,
г.с./текс

X±Sx

X±Sx

X±Sx

X±Sx

X±Sx

X±Sx

Л
-
17 (сер.)

20,4±0,2

32,3±0,5

35,1±0,8

4,2±0,3

1,12±0,01

31,9±0,6

Л
-
18 (крем)

20,3±0,5

33,6±0
,8

34,2±0,6

3,8±0,2

1,15±0,03

30,5±0,5

Л
-
19 (изум.)

22,5±0,2

33,0±0,5

35,9±0,7

4,2±0,2

1,09±0,07

28,7±0,7

Л
-
20 (т.кор.)

22,2±0,4

32,4±0,5

37,3±0,7

4,1±0,3

1,15±0,04

31,1±0,9

St

С
-
6524

20,9±0,4

31,8±0,3

35,2±0,6

3,7
±
0,2

1,07
±
0,09

31,5±0,6

St

Наманган
-
77

19,2±0,7

33,3±0,3

37,0±0,3

4,0
±
0,1

1,06
±
0,03

29,1±0,6

Х
средняя

20,94

32,7

35,78

4,0

1,10

30,46

НСР (
0,5
)

1,30

2,6

1,93

0,51

0,05

1,95


64

растения с серой,
22

-

с бурой и
28

-

с кремовой окраской подпушка семян в
соотношении также близкой к теоретически ожидаемому 9
:
3
:
4. В остальных
прямых и обратных комбинациях также наб
людались соотношения близкие к

теоретически ожидаемому 9
:
3
:
4, что свидетельствует о комплементарном
взаимодействии генов в наследовании окраски подпушка семян.


Только в комбинации
Л
-
19 (изум.)

х

Л
-
20 (т.кор.)

в
прямом и обратном
скрещиваниях

у растений
Ғ
2

отмечено расщеплени
е

растений на три класса, но
с другим соотношением (
92

-

с темно
-
коричневой,
20

-

с бурой и
8

-

с
изумрудной
;
92

-

с темно
-
коричневой,
24

-

с бурой и 6
-

с изумрудной
), т.е.

близким к теоретически ожидаемому 12
:
3
:1
, что свидетельствует
об
эпистатическом взаимодействии генов

в наследовании окраски подпушка в
этой комбинации.

Таким образом, установлен
ы

комплементарное и эпистатическое
взаимодействия двух генов в наследовании окраски подпушка семян у гибридов
Ғ
2
,
полученных с участием линий

с различной окраской подпушка семян.

Всхожесть семян в лабораторных условиях у родительских форм была
изучена сравнительно со стандартными сортами
«
С
-
6524
»

и
«
Наманган
-
77
»
.
С
реди родительских форм самым высоким показателем (100%) обладала линия
Л
-
20 с тем
но
-
коричневой окраской подпушка семян, низкий результат (92%)
показала линия Л
-
17 с серой окраской. Несмотря на это показатели
родительских форм превосходили стандартные сорта
«
С
-
6524»

(85%) и
«
Наманган
-
77»

(86%).

Показатели всхожести семян у гибридов
Ғ
1

б
ыли в пределах от 88,2 до
98%. У гибридных комбинаций

Ғ
1
, где в качестве материнской формы
участвовала линия Л
-
20 с темно
-
коричневой окраской подпушка, а в качестве
отцовских форм линии Л
-
17 с серой окраской, Л
-
19 с изумрудной окраской и
линия Л
-
18 с кремо
вой окраской подпушка семян
,

показатели всхожести
33
составили

соответственно 97,0, 97,0 и 98,0% и были на 1,0
-
6,0% выше, чем

у

отцовски
х

форм.

Подобная
картина

по данному признаку

наблюдалась у гибридных
комбинаций

Ғ
2
. В частности показатель гибридной комбин
ации
Ғ
2
Л
-
17 (
сер.)

х

Л
-
20 (т.кор.)

был на 1,0
-
3,0% выше, чем у комбинации полученных с участием
линии Л
-
17 и с линиями
,

имеющими друг
ую

окраск
у

подпушка семян.

Показатель гибридной комбинации

Ғ
2
Л
-
18 (
крем.)

х Л
-
20 (т.кор.) был на 2,0
-
8,0% выше,
чем у ком
бинаци
й,

полученных с участием линии Л
-
18 и с
линиями
,

имеющими друг
ую

окраск
у

подпушка семян.

Также показатель
гибридной комбинации

Ғ
2
Л
-
19 (изум.
)

х Л
-
20 (т.кор.)

был на 5,0% выше,
чем у
комбинаци
й,

полученных с участием линии Л
-
19 и с линиями
,

имеющими
друг
ую

окраск
у

подпушка семян.

У гибридных комбинаций
Ғ
3
по сравнению с
Ғ
2
отмечено повышение
показателей лабораторной всхожести семян
на 1,0
-
12,0%. По

по
лученны
м

результат
ам

самым высоким показателем по лабораторной всхожести семян
обладала линия Л
-
20 с
темно
-
коричневой окраской подпушка семян, в
Ғ
1

установлен эффект отрицательного и положительного гетерозиса и
,

во многих
случаях
,

промежуточное наследование признака. Относительно низкие
показатели всхожести в
Ғ
2
-
3


по сравнению с родительскими формами мож
но

объяснит
ь

расщеплением, происходящим в этих поколениях.

По количеству коробочек на одно растение самый высокий показатель
среди родительских форм отмечен у линии Л
-
19 с изумрудной окраской (16,3
шт
.
), а самый низкий у линии Л
-
20 с темно
-
коричневой окра
ской подпушка
семян (11,5 шт
.
).

У гибридных комбинаций
Ғ
1

среднее
количеств
о

коробочек на одно
растение был
о

в пределах от 12,5 до 16,3 штук, высокий показатель отмечен в
комбинации Л
-
20 (т.кор.) х Л
-
19 (изум.) (16,3 шт
.
). Наследование признака
происходило

под доминированием линии Л
-
19,
от
личие от родительских форм
составило
+2,9;
-
0,1
штук. Близкие показатели выявлены в комбинациях
Ғ
1
Л
-
20
(
т.кор.
)

х Л
-
18 (крем.) (15,8 шт
.
) и

Ғ
1
Л
-
20 (
т.кор.
)

х Л
-
17 (сер.
)

(15,4

шт
.
)
, у
которых установлен положительный гет
ерозис.

В комбинациях
Ғ
1
Л
-
17 (
сер.
)

х Л
-
18 (крем.) и
Ғ
1
Л
-
18 (
крем.
)

х Л
-
17 (сер.)

также установлен положительный гетерозис со степенью доминантности
(hp)

2,9 и 1,0, в остальных комбинациях отмечено отрицательное или
положительное доминирование и промежу
точное наследование. Самый низкий
показатель по изучаемому признаку отмечен в комбинации
Ғ
1
Л
-
18 (крем.)

х Л
-
17 (сер.)
, у которой количество коробочек превышал
о

родительские формы на
1,0 и 0,9 штук.

У растений
Ғ
2

средние показатели количеств
а

коробочек со
став
или

от 11,8
до 28,4 штук, коэффициент вариации был в пределах от 35% до 71%. Самым
высоким показателем обладала комбинация
Ғ
2
Л
-
17 (сер.
)

х Л
-
20 (т.кор.)

(28,4
шт
.
). Коэффициент изменчивости у этой комбинации составил 51%, 12
растений расположились в к
лассе
51,0
-
60,0 штук вариационного ряда. Самый
низкий показатель по этому признаку (11,8 штук) отмечен в комбинации
Ғ
2
Л
-
34


18 (крем.
)

х Л
-
20 (т.кор.
)
, где коэффициент изменчивости составил 50,6%.
Основное количеств
о

растений расположил
о
сь в классах 11
-
30 шт
ук
вариационного ряда.

Гибриды
Ғ
3

имели в среднем от 12,2 до 20,7 штук коробочек,
коэффициенты вариации у них находились в пределах от 23,3% до 41,0%.
Самым высоким показателем (20,7 шт
.
) обладала комбинация
Ғ
3
Л
-
17 (сер.
)

х

Л
-
19 (изум.), а самым низким

(
12,2 шт
.
)
Л
-
19 (изум.)

х Т
-
18 (крем.
)
. Основное
количеств
о

растений этого поколения расположились в классах 17,6
-
27
,
5 штук
вариационного ряда.

Таким образом, по количеству коробочек самый высокий показатель
отмечен в комбинациях Л
-
20 (т.кор.) х Л
-
19 (из
ум.) и
Ғ
1
Л
-
20 (
т.кор.
)

х Л
-
18
(крем.), где показатели составили соответственно
16,3 и
15,8 штук. У
изученных гибридов
Ғ
2

по коэффиентам изменчивости наблюдались
существенные различия. В комбинациях
Ғ
3

отмечен
а

стабилизация признака
количество коробочек на

одно растени
е
.

Из изученных 12 комбинаци
й

первого поколения по признаку
масса
хлопка
-
сырца одной коробочки в пяти

-

выявлено доминировани
е

родительских
форм с высокими показателями.
В частности комбинация
Ғ
1
Л
-
17 (
сер.
)

х

Л
-
18
(крем.)
имела
массу хлопка
-
с
ырца одной коробочки 7,2 г, где установлен
эффект положительного гетерозиса (
hp=3,5
). В комбинациях
Ғ
1
Л
-
18 (крем.)

х
Л
-
20 (т.кор.) и
Ғ
1
Л
-
19 (изум.)

х

Л
-
20 (т.кор.)

также о
тмеч
ен положительный
гетерозис (
hp=1,1; 1,3
).

Промежуточное наследование (
hp=
-
0,05;
-
0,2
) установлено

в комбинациях
Ғ
1
Л
-
17 (
сер.
)

х

Л
-
20 (т.кор.) и
Ғ
1
Л
-
20 (т.кор.)

х

Л
-
17 (
сер.
),
от
личи
е

средних
показателей

от

родительских форм составил
о

+0,1;

-
0,3; и 0,7;

+0,1 г

соответственно
.

В комбинациях
Ғ
1
Л
-
17 (сер.
)

х Л
-
19 (
изум.) (
hp
=0,1),
Ғ
1
Л
-
17
(сер.
)

х

Л
-
20 (
т.кор.
)
(
hp
=
-
0,05),
Ғ
1
Л
-
18 (
крем.)

х Л
-
17 (сер.
) (
hp
=0,5) и

Ғ
1
Л
-
20
(
т.кор.
)

х Л
-
17 (сер.
) (
hp
=
-
0,2)

также отмечены положительн
о
е или
отрицательн
о
е промежуточн
о
е наследовани
е
.

Высокой м
ассой хлопка
-
сырца одной коробочки

(6,8
г) обладала
гибридная комбинация
Ғ
2
Л
-
18 (
крем.)

х

Л
-
17 (сер.
).

Растения
Ғ
2
,
полученные с
участием линии Л
-
18 с

кремовой окраской подпушка
,

в качестве материнской
формы распределил
и
сь по вариационному ряду в пределах классов 3,8 и 7,7 г.

У
гибридных комбина
ций
Ғ
2
Л
-
18 (
крем.
)

х

Л
-
20 (
т.кор.
) и

Ғ
2
Л
-
20 (т.кор.)

х

Л
-
18
(крем.) средние
показатели признака составили 6,1 и 6,6 г, наблюдалс
я

сдвиг
растений в правую сторону вариационного ряда. Нужно отметит
ь
, что в
комбинациях
Ғ
2
Л
-
17 (
сер.
)

х

Л
-
18 (
крем.
) и

Ғ
2
Л
-
20 (
т.кор.


Л
-
18 (
крем.
)

наблюдалась

положительная трансгрессия
:

встречались растения,
расположившиеся в вариационном ряду в классах 8,3
-
8,7 г.

Показатели гибридов
F
3

находились в пределах от 4,9 г до 5,8 г
.

В
ысокий
показатель

признака
, как и в
Ғ
2

отмечен в к
омбинации
F
3
Л
-
17 (
сер.
)

х

Л
-
18
(крем.)
(5,8 г),

здесь также

наблюдал
ся

сдвиг растений в правую сторону
вариационного ряда. В комбинации
Ғ
3
Л
-
18 (
крем.
)

х

Л
-
19 (изум.)

выделились
35
рекомбинантные растения, расположившиеся в классах 7,3
-
7,7 г вариационного
ряд
а.

Анализ полученных результатов по признаку
м
асса хлопка
-
сырца одной
коробочки показал, что самым высоким

показателем обладала линия Л
-
18 с
кремовой окраской подпушка семян. В
Ғ
1

установлен положительный
гетерозис, доминирование и промежуточное наследова
ние, а в высоких
поколениях

-

стабилизация признака. За счет положительной трансгрессии в
Ғ
2

удалось отобрать крупнокоробочные растения.

По выходу волокна гибриды
Ғ
1

имели показатели от 34,2 до 40,7%. Из
изученных 12 комбинаций в 8 наблюдались положительны
й гетерозис, в 3

-

доминирование и в одном
-

промежуточное наследование. В частности, у
прямых и обратных гибридов первого поколения
,

полученных с участием
линий Л
-
19 и Л
-
20, отмечен высокий положительный гетерозис (
hp=10,5; 10,0
).
Самый высокий показатель

получен у гибридной комбинации
Ғ
1
Л
-
20 (
т.кор.
)

х

Л
-
17 (
сер.
)
, где выход волокна составил 40,7%.

У гибридов второго поколения выход волокна
был равен

34,3
-
35,9%.
Гибридные комбинации с участием линии Л
-
19 с изумрудной окраской
подпушка семян по выходу вол
окна,

также

как в
Ғ
1
,

имели высокие показатели
(
35,2
-
35,9 %
).

Гибриды
F
3

имели более высокие показатели, чем гибриды второго
поколения. Гибридная комбинация
Ғ
3
Л
-
20 (
т.кор.
)

х

Л
-
17 (
сер.
)

имела самый
высокий показатель по этому признаку (37,6%).

Показатели

микронейра у гибридов
Ғ
1

составили от 4,3 до 4,7, что
соответствовал
о

критерию средней степени. Гибридная комбинация,
полученная с участием линии Л
-
17 с серой и Л
-
19 с изумрудной окраской
подпушка семян, имела самый высокий показатель, который был равен 4
,7. В
наследовании признака
,

в основном
,

отмеч
ен положительный гетерозис.
Выявлены различия в показателях микронейра у гибридов
Ғ
1
и
Ғ
2
. Например
,

у
комбинации
Ғ
2
Л
-
17 (
сер.)

х

Л
-
19 (изум.
) показатель
признака

равен 4,1, что
у
казывает

на

понижение показате
ля на 0,6 по сравнению с
Ғ
1
. У гибридов с
участием линии Л
-
18 с кремовой окраской показатель микронейра составил от
3,6 до 4,1.
Следует отметить, что п
оказатели микронейра 7 комбинаций из
изученных 12, соответствовали критерию
«
тонкий
»
.

В комбинациях
Ғ
3

установлено некоторое понижени
е

показателей
микронейра

по сравнению с

Ғ
1
,

что соответствовало критериям
«
средний
»

и
«
тонкий
»
.

Результаты
анализов

показали
,

что,

хотя гибридные комбинации
Ғ
1

имеют
более высокие показатели микронейра, в последующих поколения
х
наблюдается понижени
е

показателей за счет широкого спектра изменчивости.

Также определена возможность выделения рекомбинантов с критериями
микронейра
«
тонкий
»

и
«
средний
»

при использовании

в
гибридизации лини
и

Л
-
18 с кремовой окраской подпушка семян с м
икронейром 4,0.

Масса 1000 штук семян у изученных гибридных комбинаций
Ғ
1

составляла
103,0
-
131,7 г
, у 4 комбинаций полученные пок
а
затели превышали показатели
36


родительских форм. В частности, эффект положительного гетерозиса
установлен в комбинациях
F
1
Л
-
17
(сер.)

х

Л
-
19 (
изум.
),
F
1
Л
-
17 (сер.)

х

Л
-
20
(т.кор.),
F
1
Л
-
18 (
крем.
)

х

Л
-
17 (сер.)

и

F
1
Л
-
18 (
крем.
)

х

Л
-
20 (т.кор.)

(hp=1,1;
1,0; 1,5; 1,8).

У гибридной комбинации

F
1
Л
-
18 (
крем.
)

х

Л
-
20 (т.кор.)
масса
1000 штук семян была

самой высокой и
составил
а

131,7 г.


Отрицательный
гетерозис установлен в комбинациях
F
1
Л
-
19 (
изум.
)

х

Л
-
17 (сер.) и
F
1
Л
-
20
(т.кор.)

х

Л
-
19 (
изум.
)
, у которых степень доминантности был равен
hp=
-
2,6 и
hp=
-
3,1.

Средние значения 1000 штук семян у г
ибрид
ов

Ғ
2

находились в пределах

о
т 96,1 до 119,6 г. Например, средний показатель

признака

гибридной
комбинации
Ғ
1
Л
-
18 (
крем.
)

х

Л
-
20 (т.кор.)

составил 106,1 г, хотя

в

перво
м

поколени
и

гибрида масс
а 1000 штук семян была равна

131,7 г. Заметное
повышение коэффициента изменчивости (
10,6%
-
24
,8%
)

свидетельствует о
происходящ
е
м в этом поколении сильн
ы
м расщеплени
и
. В комбинациях
Ғ
2
Л
-
17
(сер.)

х

Л
-
20 (т.кор.)
и

Ғ
2
Л
-
18 (
крем.
)

х

Л
-
17 (сер.)

отмечено сохранение
эффекта гетерозиса. Также во всех комбинациях, кроме
Ғ
2
Л
-
20 (т.кор.)

х

Л
-
18
(
крем.
)
и

Ғ
2
Л
-
20 (т.кор.)

х

Л
-
19 (
изум.
)

выявлен
а

правосторонняя трансгрессия с
выщеплением растений с массой 1000 семян до 150
-
170 г. Высокая
изменчивость гибридов
Ғ
2

дала возможность отобрать растения с
положительными показателями по этому признаку.

Масса 1000 штук

семян у гибридов
F
3

составил
а

110,5
-
132,3 г. Отмечено
заметное повышение показателей по сравнению с
F
2

и сдвиг растений в правую
сторону вариационного ряда. Например, если в комбинации
Ғ
2
Л
-
18 (
крем.
)

х

Л
-
17 (сер.)

масса 1000 штук семян был
а

равн
а

116,7 г
, то

в

Ғ
3

составил
а

132,3 г.

Таким образом,

у гибридов
Ғ
1

и F
2

с высокими показателями массы 1000
штук семян в третьем поколении также наблюдаются высокие значения
.

У

гибридов

Ғ
1

наблюдается
,

в основном
,

положительный гетерозис,
у

остальных

-

отрицательный

гетерозис или промежуточное наследовани
е
,

в

Ғ
2

отмечена
широкая изменчивость с выщеплением трансгрессивных растений.

Доказан
а

возможность использования в качестве донора линии Л
-
18 с кремовой окраской
подпушка семян в создании гибридов с высокой массой

1000 штук семян.

При изучении м
асличност
и

семян

выявлено, что у

гибридов

Ғ
1
,
полученных с участием линий с различной окраской подпушка семян
,
показатели колебались в пределах

19,6
-
24,0%. В этом поколении сам
ым

высок
им содержанием масла в семенах

обладала
гибридная комбинация
F
1
Л
-
19 (
изум.
)

х

Л
-
20 (т.кор.)

(
24%
)
,
превосходившая

родительски
е

форм
ы

на

0,9 и
2,1%.

Из изученны
х

12 комбинаций в 6 установлен положительный гетерозис, а в
2

-

отрицательный.
При скрещивании линий Л
-
17 с серой и Л
-
18 с кремовой
окра
ской подпушк
а

семян в качестве материнской формы с линией Л
-
20 с
темно
-
коричневой окраской в качестве отцовской формы и в обратном
с
крещивании

показатели масличности у гибридов
Ғ
1

были более высокими, чем
у линий Л
-
17 и Л
-
18. В этих комбинациях прослеживае
тся доминирование
37
линии Л
-
20 с темно
-
коричневой окраской подпушка над вышеуказанными
обеими линиями.

Масличность семян

у

гибридов
Ғ
2

была в пределах 19,6
-
22,6%, амплитуда
изменчивости

составляла

0,7
-
9
,
1%.
Г
ибридная комбинация
F
2
Л
-
18 (
крем.
)

х

Л
-
20 (т.кор.
)

имела самую высокую масличность семян
(
22,6%
)
,
с превосходством
над

родительскими формами
на

0,9; 4,0%. Близкое значение
отмечено у

комбинаци
и

F
2
Л
-
19 (изум.) х Л
-
18 (
крем.
),

у которой
содержание
мас
ла

семян
состав
ляло 22,5%
, а различи
е

с родительскими фо
рмами
-

0,8 и 3
,
9%. Самым
низким показателем обладала гибридная комбинация
F
2

Т
-
20 (т.кор.)

х

Т
-
19
(изум.)

(19,6%)

с

амплитуд
ой

изменчивости 7,9%.

В этом поколении, как и в
Ғ
1

гибриды,

полученные с участием линий Л
-
17
с серой и Л
-
18 с кремовой окраской по
дпушк
а

семян в качестве материнской
формы с линией Л
-
20 с темно
-
коричневой окраской в качестве отцовской
формы
, а также
при

обратном с
крещивании

имели высокие показатели
масличности.

У межлинейных гибридов
Ғ
2

установлена положительная корреляционная
связь
между продуктивност
ью

одного растения и массой хлопка
-
сырца одной
коробочки
(рисунок 1).

Положительные корреляционные связи средней степени между этими
признаками выявлены у гибридных комбинаций
Ғ
2
Л
-
17 (
сер.)
х Л
-
19 (
изум.);
Ғ
2
Л
-
19 (
изум.)
х Л
-
18 (
крем.)
;
Ғ
2
Л
-
20 (
т.кор.
) х Л
-
18 (
крем.);
Ғ
2
Л
-
17 (
сер.)
х Л
-
20
(
т.кор.
)
;
Ғ
2
Л
-
18 (
крем.)
х Л
-
20 (
т.кор.
)
;
Ғ
2
Л
-
20 (
т.кор.
) х Л
-
19 (
изум.);
Ғ
2
Л
-
20
(
т.кор.
) х Л
-
17 (
сер.);
Ғ
2
Л
-
19 (
изум.)
х Л
-
20 (
т.кор.
)

(
r=+0,55; +0,42; +0,41;
+0,40; +0,38; +0,36; +0,35; +0,34
с
оответственно).Рисунок 1. Взаимосвязь между продуктивност
ью

растений и массой
хлопка
-
сырца одной коробочки у гибридных комбинаци
й

Ғ
2

Между продуктивностью одного растения и выходом волокна
установлены, в основн
ом, слабые корреляционные связи, с коэффициентами от
r=
-
0,33 до r=+0,17. Взаимосвязи между продуктивностью одного растения и
38


длиной воло
к
на, а также масличностью семян также были от средней
отрицательной до слабой положительной.

Установлены взаимосвязи от

слабой отрицательной до слабой
положительной между признаками масса хлопка
-
сырца одной коробочки и
выход волокна, длина волокна, масличность семян.

Корреляционные связи между выходом и длиной волокна были слабыми
отрицательными и положительными. Выход вол
окна и масличность семян в
комбинации
Ғ
2
Л
-
17 (сер.
)

х

Л
-
20 (т.кор.)

имели среднюю отрицательную связь
(
r=
-
0,40
), а в остальных комбинациях связь между этими признаками
отсутствовал
а
.

Средняя положительная корреляция между признаками масличность семян
и д
лина волокна отмечена только в комбинации
Ғ
2
Т
-
17 (сер.
)
х Т
-
19 (изум.
)
(
r=+0,34
), в остальных комбинациях связь между этими признаками была либо
слабой отрицательной, либо положительной.

Корреляция

между массой 1000 штук семян и выходом волокна были от
с
ильной отрицательной до сильной положительной (
таблица 3
).
Например,
в
комбинации
F
2

Т
-
18 (крем.) х Т
-
20 (т.кор.) (
r
=
-
0,81), установлена сильная
отрицательная связь, в комбинации
F
2

Т
-
1 (сер.) х Т
-
19 (изум.) (
r
=0,82)сильная
положительная связь,

а в осталь
ных комбинациях корреляции были слабо
положительными отрицательными, а также связь между массой 1000 штук
семян и длиной волокна была слабой, средней и
,

в основном
,

сильной
положительной. У 8 комбинаций между этими комбинациями обнаружены
сильные положител
ьные связы, где коэффициенти корреляции
находились

в
пределах от
r
=0,
70
-
0,99.

Таблица 3

Взаимосвязь массы 1000 штук семян с выходом и длиной волокна у
межлинейных гибридов
Ғ
2

полученных с участием линий с различной
окраской подпушка семянГибридные комби
нации

n

Масса 1000 штук семян

Выход волокна

Длина волокна

r

m

t

r

m

t

1

Ғ
2

Л
-
17 (
сер.)

х

Л
-
18 (
крем.)

108

-
0,65

0,5

-
1,2

0,70

0,5

1,4

2

Ғ
2
Л
-
17 (
сер.)
х

Л
-
19 (
изум.)

138

0,82

0,4

2,0

0,09

0,7

0,1

3

Ғ
2
Л
-
17 (
сер.)
х

Л
-
20 (
т.кор.
)

120

-
0,10

0,7

-
0,1

0,84

0,4

2,2

4

Ғ
2
Л
-
18 (
крем.)

х

Л
-
17 (
сер.)

114

0,12

0,7

0,2

0,75

0,5

1,6

5

Ғ
2
Л
-
18 (
крем.)

х

Л
-
19 (
изум.)

136

-
0,07

0,7

-
0,1

0,90

0,3

-
3,0

6

Ғ
2
Л
-
18 (
крем.)

х

Л
-
20 (
т.кор.
)

112

-
0,81

0,4

-
2,0

0,99

0,1

13,3

7

Ғ
2
Л
-
19 (
изум.)

х

Л
-
17 (
сер.)

112

-
0,60

0,6

-
1,1

0,91

0,3

-
3,0

8

Ғ
2
Л
-
19 (
изум.)

х

Л
-
18 (
крем.)

176

0,27

0,7

0,4

0,77

0,5

1,7

9

Ғ
2
Л
-
19 (
изум.)

х

Л
-
20 (
т.кор.
)

120

-
0,55

0,6

-
0,9

0,44

0,6

0,7

10

Ғ
2
Л
-
20 (
т.кор.
)

х

Л
-
17 (
сер.)

166

0,22

0,7

0,3

0,88

0,3

2,6

11

Ғ
2
Л
-
20 (
т.кор.
)

х

Л
-
18 (
кр
ем.)

190

-
0,58

0,6

-
1,0

0,25

0,7

0,4

12

Ғ
2
Л
-
20 (
т.кор.
)

х

Л
-
19 (
изум.)

122

-
0,17

0,7

-
0,2

0,55

0,6

-
0,9

39
Отсутствие корреляционных связей между основными хозяйственно
-
ценными признаками дает возможность выделить рекомбинантные растения,
имеющие различную

окраску подпушка семян с высокими показателями
хозяйственно
-
ценных признаков.


В четвертой главе диссертации
«
Хозяйственно
-
ценные показатели
новых семей и линий
»
приведены сравнительные результаты по
хозяйственно
-
ценным признакам новых линий, изученных в
станционном и
конкурсном сортоиспытаниях со стандартными сортами
«
С
-
6524
»

и
«
Наманган
-
77
»

(таблица 4).

Проходившие конкурсное сортоиспытание в 2015
-
2016 гг. линии
хлопчатника
Л
-
94, Л
-
122, Л
-
129, Л
-
133, Л
-
134, Л
-
138, Л
-
154, Л
-
157 и Л
-
196

превосходили станда
ртный сорт
«
С
-
6524
»
по урожайности на 0,6
-
6,5 ц/га,
массе хлопка сырца одной коробочки на 0,1
-
1,0 г, выходу волокна на 0,8
-
3,6%,
длине волокна на 0,1
-
1,0 мм при микронейре 4,2
-
4,4.

Сочетающие комплекс хозяйственно
-
ценных признаков линии
Л
-
94, Л
-
122, Л
-
12
9, Л
-
133, Л
-
134, Л
-
138, Л
-
154, Л
-
157, Л
-
196
с различной окраской
подпушка семян

являются ценным исходным материалом и имеют важное
значение в ускорении и повышении эффективности селекционного процесса.


В пятой главе диссертации
«
Характеристика новых сорто
в,
полученных на основе межлинейных гибридов с различной окраской
подпушка семян
»
приведена характеристика сортов хлопчатника созданных в
результате научных исследований.

На основе повышения однородности линии Л
-
196 создан новый сорт
хлопчатника
«
С
-
2120
»
,
который в настоящее время проходит испытания в
ГСИ.

Сорт хлопчатника
«
С
-
2120
»

является скор
о
спелым, с высоким
качеством волокна. В 2016 году успешно прошел грунтконтроль
Государственной комиссии по испытанию новых сортов селькохозяйственных
культур и с

2017 года рекомендован к испытанию на сортоучастках ГСИ.

Вегетационный период сорта 120
-
131 дня. Волокно IV типа, белого цвета,
выход волокна 37
-
39%, длина 33,0
-
34,0 мм, относительная разрывная нагрузка
35,2 г.с./текс, микронейр 4,4
-
4,5, длина волокна в д
юймах 1,16
-
1,24,
масса
хлопка
-
сырца одной коробочки 5,4
-
6,0 г, масса 1000 штук семян 120
-
130 г,
подпушек серого цвета. Средняя урожайность 36,5
-
46,1 ц/га.

Семеноводческая работа по сорту
«
С
-
2120
»

ведется с 2017 года в
Кувинском отделении Ферганской НОС НИИ
ССАВХ.

Сорт хлопчатника
«
С
-
2118
»
в 2014 году успешно прошел испытание на
грунтконтроле Государственной комиссии по испытанию новых сортов
селькохозяйственных культур и с 2014 года изучается на сортаучастках ГСИ.
В 2017 году получен патент Агентства интелле
ктуалной собственности.40

Таблица 4.


Показатели некоторых хозяйственно
-
ценных признаков и качества волокна у линий
,

изученных в конкурсном
сортоиспытании.
2015
-
2016

гг.Сорта и линии

Происхождени
е

линий

Окраска
под
пушк
а

семян

Урожай
-
ность


Масса
хлопка
-
сырца 1
коробочки

Выход
волокна

Длина

волокна

Микронейр

ц/га

отк. от. St
,
+,
-

г

отк. от. St
,
+,
-

%

отк. от. St
,
+,
-

мм

отк. от. St
,
+,
-

mic

отк. от. St
,
+,
-

1

St
С
-
6524Сер
ая

34,5


5,2


37,7


33,8


4,5


2

Л
-
94

Ғ
6
Л
-
19

(
изум.
)

х

Л
-
18 (
крем.
)

Кремов
ая

37,3

+2
,8

6,3

+1,1

35,5

-
2,2

34,6

+0,8

4,4

-
0,1

3

Л
-
122

Ғ
6
Л
-
20

(
т.кор.
)

х

Л
-
19

(
изум.
)

Темно
-
коричневая

35,1

+0,6

5,0

-
0,2

39,9

+2,2

34,2

+0,4

4,2

-
0,3

4

Л
-
129

Ғ
6
Л
-
18

(
крем.
)

х

Л
-
20 (
т.кор.
)

Кремов
ая

40,3

+6,0

5,4

+0,2

40,2

+2,5

34,0

+0,2

4,3

-
0,2

5

Л
-
133

Ғ
6
Л
-
17 (
сер.
) х
Л
-
19 (
изум.
)

Изумрудн
ая

39,8

+5,3

5,2

±0,0

38,5

+0,8

34,5

+0,7

4,4

-
0,1

6

Л
-
134

Ғ
6
Л
-
17

(
сер.
)

х

Л
-
20 (
т.кор.
)

Темно
-
коричнев
ая

37,8

+3,3

5,3

+0,1

41,3

+3,6

34,0

+0,2

4,3

-
0,2

7

Л
-
138

Ғ
6
Л
-
17 (
сер.
) х
Л
-
18 (
крем.
)

Кремовая

41,0

+6,5

6,5

+1,3

37,5

-
0,2

34,8

+1,0

4,3

-
0,2

8

Л
-
154

Ғ
6
Л
-
17 (
сер.
) х
Л
-
19 (
изум.
)

Сер
ая

35,1

+0,6

5,3

+0,1

40,2

+2,5

33,8

±0,0

4,3

-
0,2

9

Л
-
157

Ғ
6
Л
-
20 (
т.кор.
) х
Л
-
19 (
изум.
)

Темно
-
коричнев
ая

33,8

-
0,7

5,7

+0,5

39,4

+1,7

34,5

+0,7

4,2

-
0,3

10

Л
-
196

Ғ
6
Л
-
17

(
сер.
)

х
Л
-
18

(
крем.
)

Сер
ая

34,3

-
0,2

5,8

+0,6

39,3

+1,6

33,9

+0,1

4,3

-
0,2


41


ВЫВОДЫ

1.

Впервые определены различия по хозяйственно
-
ценным

признакам
линий с разной окраской подпушка семян.
Показана
возможность
использова
ния

в качестве маркеров в селекционно
-
генетических исследованиях
лини
и

Л
-
18 с кремовой окраской подпушка семян по массе 1000 штук семян,
массе хлопка сырца одной коробочки, п
родуктивности, микронейру волокна,
лини
и

Л
-
20 с темно
-
коричневой
окраской
подпушк
а

-

по выходу и длине
волокна, масличности, лини
и

с изумрудной
окраской подпушка

Л
-
19
-

по длине
волокна.

2. Впервые установлено, что окраска подпушка семян контролируется
дву
мя генами и у гибридов
Ғ
2

наследуется комплементарным или
эпистатическим взаимодействиями генов.

3. Определен самый высокий показатель лабораторной всхожести у линии
Л
-
20 с темно
-
коричневой окраской подпушка семян. В
Ғ
1

отмеч
ен
отрицательный

и

положительн
ый гетерозис
, а также
промежуточное
наследование этого признака.
В
Ғ
2
-
Ғ
3
поколениях за счет п
роцесс
а

расщепления
отмечено

уменьшени
е

показателей

признака
.

4.
П
о массе хлопка
-
сырца одной коробочки
в
ыявлено превосходство среди
исходных форм линии Л
-
18 с кре
мовой окраской подпушка семян. В
Ғ
1

установлен положительный гетерозис, доминирование и промежуточное
наследование этого признака. У гибридов
Ғ
2

отмечена положительная
трансгрессия, что позволил
о

выделит
ь

растения с крупностью коробочек до 8
-
9
г.

5.
По вых
оду волокна самым высоким показателем обладала линия Л
-
17 с
серой окраской подпушка семян.
В
Ғ
1

отмеч
ен положительный гетерозис,
доминирование и промежуточное наследование этого признака.
П
оказатели в
Ғ
2

были в пределах родительских форм, а у гибридов
Ғ
3

н
аблюдалось
относительное повышение показателей.

6. Самые высокие показатели по длине волокна и массе 1000 штук семян
были установлены у линии Л
-
18 с кремовой окраской подпушка семян. У
гибридов
Ғ
1

установлены положительный, отрицательный гетерозис и
промеж
уточное наследование этого признака.
В
Ғ
2

отмечена

правосторонняя
трансгрессия и
,

за счет выщепления растений с высокими показателями,
в
Ғ
3
наблюдается повышение показателей

признака
.

7.
Отмечено улучшени
е

микронейра волокна от низких поколений к
высоким
поколениям. Установлен
а

возможность выделения рекомбинантов с
«
тонким
»

и
«
средним
»

критери
ями

этого признака использ
ованием в
гибридизации
лини
и

Л
-
18 с кремовой окраской подпушка семян.

8.

Определены положительные средние корреляционные связи между
продук
тивностью растений и масс
ой хлопка сырца одной коробочки;

от
сильной отрицательной до сильной положительной

-

между массой 1000 семян
и выходом волокна
;

слабая, средняя и
,

в основном
,

сильная между массой 1000
штук семян и длиной волокна. Отсутствие коррел
яционных связей между
42


основными хозяйственно
-
ценными признаками дает возможность

выделит
ь

рекомбинанты с различной окраской подпушка семян
,

имеющие высокие
показатели хозяйственно
-
ценных признаков.

9.

Доказан
а

возможность прогнозирования масличности семян

при отборе
индивидуальных и пробных образцов органолептическим методом

-

путем
визуального определения крупности семян, окраски подпушка семян и выхода
волокна, с целью повышения эффективности отборов.

10.
В исследования
х

по созданию гибридов с комплексом

хозяйственно
-
ценных признаков целесообразно использовать в гибридизациях лини
и

Л
-
17,
Л
-
18,
Л
-
20

с серой, кремовой и темно
-
коричневой окраской подпушка семян.

11. В качестве исходного материала для селекционно
-
генетических
исследований рекомендуются
новые

линии Л
-
94, Л
-
122, Л
-
129, Л
-
133, Л
-
134, Л
-
138, Л
-
154, Л
-
157 и Л
-
196

с комплексом хозяйственно
-
ценных признаков.

12. Созданные в процессе исследований новые скороспелые, урожайные
сорта хлопчатника
«
С
-
2118
»

и
«
С
-
2120
»

рекоменду
е
тся

внедрить в

производств
о
.
SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING OF THE SCIENTIFIC DEGREES
DSc.27.06.2017.Qx.13.01AT THE TASHKENT STATE AGRARIAN
UNIVERSITY AND ANDIJAN AGRICULTURAL INSTITUTE

COTTON
BREEDING, SEED
PRODUCTION
AND AGR
OTECHNOLOGIES
RESEARCH INSTITUTE

J
ALOLOV HURSHIDBEK HURRAM OGLI

INHERITANCE OF AGRONOMICAL VALUABLE TRAITS IN COTTON
HYBRIDS DEPENDITY ON SEEDS HAIR COLOR

06.01.05
-

Selection and seed
-
growing

ABSTRACT OF DISSERTATION OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY
(PhD) ON AGRICULTURAL SCIENCES

TASHKENT
-
201
8The theme of dissertation of the doctor of philosophy (PhD) on agricultural sciences registered
at the Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Minis
ters of the Republic of Uzbekistan
under #
B2017.1.
PhD
/Qx18

The dissertation has been prepared at the
Cotton
breeding, seed production and
agrotechnologies research institute.

The abstract of dissertation is posted in
three
languages (Uzbek, Russian
, En
glish (resume)
)
on the website

www.agrar.uz

and
o
n the webside of
«
ZiyoNet
»

Information and educational portal
www.ziyonet.uz
.

Scientific

supervisor
:

Rakhman
k
ulov Saidakbar

doctor of

biological sciences, professor

Official

opponents
:

Ergashev Ibragim Toshkentovich


doctor of agricultural
sciences
,
professor


Rizaeva Safi
у
a Mamedovna


doctor of biological Sciences, professor

Leading

organization
:

plants

Defense of the dissertation
will
be at 10
00

on
«
3
»

April

201
8

at the meeting of
the
Scientific
Council
DSc.27.06.2017.Qx.13.01 at the Tashkent
State Agrarian University
and Andijan
Agriculture Institute
(
address
: 100140,
Uzbekistan,
Tashkent, Universit
y

, 2.

Phone: (99871) 260
-
48
-
00, fax:
(99871)

260
-
38
-
60, e
-
mail:
tuag
-
[email protected]
.

Administation Building of the Tashkent State Agrarian University,
Meeting
hall
).

Doctoral

dissertation
may

be reviewed at the Information
-
Resourse Centr
er

of the Tashkent
State
Agrarian University
(registered under

53396
7
)
.

Address
: 100140,
Uzbekistan,
Tashkent,
2
.
Tashkent State Agrarian University.
Phone:
(99871)
260
-
50
-
43
.

Abstract of dissertation
is posted
on
«
19
»

March
201
8

y
ear
.

(mailing report No.
10

on
«
3
»

March
201
8

y
ear
.)B.A.Sulaymonov

Chairman of the scientific council awarding
scientific
degrees, doctor of agricultural sciences,
academ
ician

Y.X.Yuldashov


awarding scientific degrees, candidate of
agricultural sciences

M.M.Adilov

Chairman of the academic seminar under the

scientific council awarding scientific degrees,
doctor of agricultural sciences


45


INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)


The aim of the research work

is

selection of the cotton families and lines
having a valuable complex traits
,

inheritance of valuable
agronomy
traits depending
on seed hairs color and recommend
ation

them as an initial source for genetic and
breeding researches.

The object of the research

were the lines having a various seeds hair color as;
L
-
17, L
-
18, L
-
19, L
-
20 and the hybrids
Ғ
1
-
Ғ
3

and
Ғ
6

develop
ed in the «Plants
biochemistry and physiology» laboratory of the Cotton breeding, seed

production and
agrothechnologies research institute. There have been used also, both the
«
C
-
6524
»

and the
«
Namangan
-
77
»

cultivars
were used
as a standard.


Scientific novelty of the research work

is as follows
:

for the first time, there have been obtained hybrids using the different cotton
seed hair colored lines
s

by

the diallel hybridization;

it was established that, the cotton seed hair color trait is controlled by two non
allel genes and in
Ғ
2
, it is inherite
d by interactions of complementary and epistatic
genes;

inheritance of economically valuable traits in hybrids
Ғ
1
-
Ғ
3
and identified the
correlation between the economic
-
valuable traits concerning to cotton seed hair
coloring;

there were selected the homogeneous hybrids combining of complex of useful
traits using the different cotton seed hair colored lines.

Implementation of the research results.

On the basis of the conducted studies
on the inheritance of economically valuable
traits in connection with the
seed hairs
color

in cotton hybrids:

«
S
-
2118
»
,
«
S
-
2120
»

(Reference of the State Commission for Testing Varieties of Agricultural
Crops No.53
-
4/25 of 15.01.2018). As a result, in comparison with the standard
-
5
cen
ter
s of raw cotton was obtained from each hectare and
the possibility of i
ncreasing the first harvest was created due to precocity;

«
I
s
tiqlol
-
14
»

and
«
S
-
2118
»

(NAP 00134, NAP 00155);

the
«
Istiqlol
-
14
»

upland cotton variety was included in the register of
a
gricultural crops in 2016 for zoning in the Andijan region and in 2014 it was planted
on an area of 356 ha, in 2015
-
by 283 ha, in 2016
-
by 680 ha, in 2017
-
to 1,285 hectares
(Certificate of the Ministry of Agricultural and Water Resources No. 07/20
-
92 of
Jan
uary 24,2018). As a result, the yield of the
«
Istiqlol
-
14
»

-
32.0 c/ha,
which exceeded the standard variety by 6
-
8 centners with a profitability level of 16
-
20%.

Structure and volume of the dissertation.

The dissertation consists of an
introduction,
five

chapters, conclusions, a list of references and an appendix. The
volume of dissertation consists of 120 pages.
46


ЭЪЛОН
Қ
ИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ

СПИСОК

ОПУБЛИКОВАННЫХ

РАБОТ

LIST OF PUBLISHED WORKS


I

бўлим

(
I
часть
, I part)


1.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С., Жалолов Х., Мардонов
Ҳ
.
Ғ
ўзанинг чигит туки турли
рангда бўлган бошлан
ғ
ич ашѐ ва дурагайларда мой ми
қ
дорининг ирсийланиши
.

//

Ўзбекистон
қ
ишло
қ

хўжалиги журналининг
Агро

илм
илмий иловаси.

-

Т
ошкент
,
2012.
-

№1 (21)
.

-

Б. 3. (06.00.00; № 1).

2.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С., Жалолов Х., Мардонов
Ҳ
.
Ғ
ўзада чигит туки турли
рангли тизмаларнинг
қ
имматли хўжалик белгилари ва толасининг сифат
кўрсаткичлари
.

//

Ўзбекистон
қ
ишло
қ

хўжалиги журналининг Агро илм илмий
иловаси.
-

Тошкент
, 2014.
-

№1 (29).
-

Б. 17. (06.00.00; № 1).

3.

Рахмонкулов С., Рахманкулов М.С., Жалолов Х.
“Исти
қ
лол
-
14”
ғ
ўза
нави
.

//

Ўзбекистон
қ
ишло
қ

хўжалиги

журнали.

-

Т
ошкент
,
2014.
-

№12
.

-

Б.
19
-
20. (06.00.00; № 4).

4.

Жалолов Х.Х., Рахмонкулов С.
Ғ
ўзанинг чигит
туки турли рангли
тизмалараро олинган дурагайларида
ҳ
осилдорлик элементларининг
ирсийланиши
.

//

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қ
ора
қ
алпо
ғ
истон бўлимининг Ахборотномаси
.

-

Нукус
,
2016
.

-

№2 (243)
.


-

Б. 52
-
55. (06.00.00; № 9).

5.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С.,
Жалолов Х., Мардонов
Ҳ
.
Экстремал шароитларга
бардошли
ғ
ўза навларини жорий этиш


замон талаби
.

//

Ўзбекистон
қ
ишло
қ

хўжалиги журнали.
-

Тошкент, 2017.
-

№ 2.
-

Б.38 (06.00.00; № 4).

6.

Рахмонкулов С., Амантурдиев А.Б., Аминов Ш., Рахманкулов М.С.
-
А.,
Нам
азов Ш.Э., Ибрагимов Ш., Миржўраев М., Хажамбергенов Н., Жалолов
Х.Х., Марданов
Ҳ
.Х. // Исти
қ
лол
-
14
ғ
ўза навига Патент
. №
NAP
00134
.

28.06.2016.

7.

Рахмонкулов С., Намазов Ш.Э., Рахманкулов М., Жалолов Х.Х.,
Даминова Д.М., Марданов
Ҳ
.Х. // С
-
2118
ғ
ўза нав
ига Патент
.NAP 001555
.
28.02.2017.


II бўлим (II часть, IIpart)


8.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С., Жалолов Х.
Ғ
ўза уру
ғ
и турли рангли
биотипларининг мойдорлик даражаси
.

/

«Тупро
қ

унумдорлигини оширишнинг
илмий ва амалий асослари» хал
қ
аро илмий
-
амалий конф
еренцияси

м
а
қ
олалар
и

тўп
лами.

-

Т
ошкент
, 2007
.

-

2
-
қ
исм
.

-

Б.154
-
156.

9.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С., Жалолов Х.
Ғ
ўзанинг
G.hirsutum

L. турига мансуб
чигит туки турли ранглиларидан ўстирилган ўсимликларнинг морфобиологик
белгилари
.

/

«Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривож
лантириш
исти
қ
боллари» мавзусидаги хал
қ
аро илмий
-
амалий конф
еренцияси

маърузалар
и

асосидаги ма
қ
олалар тўп
лами.

-

Т
ошкент
, 2009.

-

Б. 365
-
367.

47
10.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С., Жалолов Х.
Ғ
ўзанинг
G.hirsutum
L.

турига мансуб
чигит туки турли рангли намуналарнинг айрим
қ
имматли хўжалик ва тола
сифати кўрсаткичлари
.

/

«
Ғ
ўза, беда селекцияси ва уру
ғ
чилигини
ривожлантиришнинг назарий
ҳ
амда амалий асослари» номли Республика
илмий
-
илмий анжумани тўплами
.

-

Тошкент, 2009
.

-

Б.131
-
134.

11.

Рахмонкулов С., Даминова Д.М., Рахманку
лов М.С., Жалолов Х. Ўрта
толали Исти
қ
лол
-
14
ғ
ўза навининг морфохўжалик ва сифат кўрсаткичлари
.

/

«
Ғ
ўза, беда селекцияси ва уру
ғ
чилигини ривожлантиришнинг назарий
ҳ
амда
амалий асослари
»

мавзусидаги
Республика илмий
-
амалий конф
еренцияси
тўплами
,

-

№ 30
.

-

Т
ошкент
, “Фан”, 2010
.

-

Б.
182
-
185.

12.

Жалолов Х.Х., Ра
ҳ
мон
қ
улов С.А. Тур ичида олинган
ғ
ўза
дурагайларида бир кўсакдаги пахта вазнининг ирсийланиши
.

/

«
Де
ҳқ
ончилик
тизимида зироатлардан мўл
ҳ
осил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи
технологиялари
»

номли хал
қ
аро илмий
-
амалий конференция маърузалари
тўплами.
-

Т
ошкент
, 2010.
-

Б. 315
-
317.

13.

Жалолов Х.Х.,
Рахманкулов С. Наследование хозяйственно
-
ценных
признаков и показателей качества волокна у межлинейных гибридов

F
1

хлопчатника с различной окраской подпушк
а семян
.

/

Доклады и сообщения
I

Международной научно
-
практической конференции «Генофонд и селекция
растений».
-

I

Том, Полевые культуры
.

-

Новосибирск,
2013.
-

С.174
-
180.

14.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С., Даминова Д., Ра
ҳ
мон
қ
улов М., Жалолов Х.,
Мирзаева М.
Янги
ғ
ўза т
измаларини
ҳ
осилдорлик ва тезпишарликни ўрганиш
.

/

«
Агросаноат мажмуи тармо
қ
ларида инновацион бош
қ
арув фаолиятини
модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари
»

номли республика илмий
-
амалий конференция материаллари тўплами
.

-

Т
ошкент
, 2014
.

-

Б.102
-
104.

15.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С., Даминова Д., Ра
ҳ
мон
қ
улов М., Жалолов Х.,
Мирзаева М.
Янги
ғ
ўза тизмала
рининг тола сифат кўрсаткичлари
.

/

«
Агросаноат мажмуи тармо
қ
ларида инновацион бош
қ
арув фаолиятини
модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари
»

номли республика илмий
-
ама
лий конференция материаллари тўплами
.

-

Т
ошкент
, 2014
.

-

Б.106
-
109.

16.

Жалолов Х.Х.,
Рахманкулов С.
Использование цвета подпушка семян
в качестве маркѐра с целью создания высокомасличных форм хлопчатника
.

/

«
Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш исти
қ
бол
лари
»

номли республика
илмий
-
амалий анжумани материаллари тўплами
.

-

Т
ошкент
, 2014
.

-

Б.63
-
65.

17.

Рахманкулов С., Жалолов Х. Высокомасличные формы
хлопчатника
-
исходный материал для селекции
.

/
I

Международная научно
-
практическая Интернет
-
конференция «Совр
еменное экологическое состояние
природной среды и научно
-
практические аспекты рационального
природопользования»
.

-

Россия,
2016.
-

С.2769
-
2772.

18.

Рахманкулов С., Даминова Д., Рахманкулов М., Жалолов Х.
Использование различных методов селекции для получен
ия высокомасличных
форм хлопчатника
.

/

I

Международная научно
-
практическая Интернет
-
конференция «Современное экологическое состояние природной среды и
научно
-
практические аспекты рационального природопользования»
.

-

Россия,
48


2016.
-

С.2778
-
2780.

19.

Жалоло
в Х.Х., Рахмонкулов С. Чигит туки турли рангли
тизмалараро чатиштириб олинган дурагайларнинг унувчанлиги
.

/

«
Ғ
ўзада
физиологик
-
биокимѐвий изланишлар ва селекциянинг айрим жи
ҳ
атлари
»

мавзусида
«
Ўсимликлар биохимияси ва физиологияси
»

лабораториясининг
илмий
тўплами
.

-

Т
ошкент.:

«
Наврўз
»
, 2016
.

-

Б.148
-
154.

20.

Жалолов Х.Х., Рахмонкулов С.
Ғ
ўзада чигит туки турли рангли
тизмаларнинг
қ
имматли хўжалик белгилари ва уларнинг дурагайларда
ирсийланиши
.

/

«
Ғ
ўзада физиологик
-
биокимѐвий изланишлар ва селекциянинг
айрим

жи
ҳ
атлари» мавзусида «Ўсимликлар биохимияси ва физиологияси»

лабораториясининг илмий тўплами.
-

Тошкент.:
«Наврўз»
, 2016.
-

Б.154
-
161.

21.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С., Даминова Д., Ра
ҳ
мон
қ
улов М., Абдурахмонова Ю.,
Жалолов Х. Янги
ғ
ўза тизмаларининг чигит мойдорлиги в
а
қ
имматли хўжалик
кўрсаткичлари
.

/

«
Ғ
ўзада физиологик
-
биокимѐвий изланишлар ва селекциянинг
айрим жи
ҳ
атлари» мавзусида «Ўсимликлар биохимияси ва физиологияси»

лабораториясининг илмий тўплами.
-

Тошкент.:
«Наврўз»
, 2016.
-

Б.186
-
190.

22.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С.
-
А
., Жалолов Х.
Ғ
ўза чигитидаги мой
полиморфизми, унинг морфо
-
хўжалик ва сифат кўрсаткичлари билан
бо
ғ
ли
қ
лиги
.

/

«
Ғ
ўзада физиологик
-
биокимѐвий изланишлар ва селекциянинг
айрим жи
ҳ
атлари» мавзусида «Ўсимликлар биохимияси ва физиологияси»

лабораториясининг илм
ий тўплами.
-

Тошкент.:
«Наврўз»
, 2016.
-

Б.194
-
204.

23.

Ра
ҳ
мон
қ
улов С.
-
А., Жалолов Х. Анъанавий услубда яратилган
ғ
ўза
навлари ва тизмаларининг морфо
-
хўжалик белгилари
.

/

«
Ғ
ўзада физиологик
-
биокимѐвий изланишлар ва селекциянинг айрим жи
ҳ
атлари» мавзусида
«Ўсимликлар биохимияси ва физиологияси»

лабораториясининг илмий
тўплами.
-

Тошкент.:
«Наврўз»
, 2016.
-

Б.292
-
306.49
Автореферат «
Ўзбекистон
қ
ишло
қ

хўжалиги
» журнали та
ҳ
ририятида

та
ҳ
рир
қ
илинди.

___________________________________________________________


Босишга рухсат этилди:
15 март

201
8

йил

Бичими: 84х60 1/16. «Times New Roman» гарнитура ра
қ
амли босма усулда
босилди. Шартли босма табо
ғ
и: 2,25. Адади 100. Буюртма №
___


ООО «Munis

design

group»

босмахонасида чоп этилди.

Тошкент, Дўрмон йўли, 25


Приложенные файлы

  • pdf 26615741
    Размер файла: 810 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий