Произвести расчет налога на транспортные средства можно также на сайте: WWW.SALYK.GOV.KZ — Интерактивные сервисы – Расчет налога на транспорт.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Аптасына 5 рет шығады
Выходит 5 раз в неделю
№187 (428) от 14.10.2014 г  
    Общественно-политическая и рекламно-информационная газета 
www.satypalu.kz
Қазақстан Республикасының бар аймағында таралады | Распространяется на всей территории Казахстана
Сатып Алу Ақпарат
Приостановление расходных операций 
по кассе налогоплательщика (налогового агента)
. В случае непогашения налоговой задолженности в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о погашении налоговой задолженности налоговым органом производится 
приостановление расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента),  в соответствии с  
подпунктом 3) пункта 1 статьи 609
 Налогового Кодекса, в счет его налоговой 
задолженности.
Приостановление расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента) распространяется на все расходные операции наличных денег в кассе, кроме операций по:
по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям;
выдаче банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, наличных денег клиентов.
Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента) составляется в двух экземплярах по 
форме, установленной уполномоченным 
органом
, один из которых вручается налогоплательщику (налоговому агенту) под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения.
 Распоряжение налогового органа о приостановлении расходных операций по кассе подлежит безусловному исполнению налогоплательщиком (налоговым агентом).
 Налогоплательщик (налоговый агент) несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 Распоряжение налогового органа о приостановлении расходных операций по кассе отменяется налоговым органом не позднее одного рабочего дня после погашения налогоплательщиком 
(налоговым агентом) налоговой задолженности.
Главный налоговый инспектор  Налогового 
управления по Талгарскому району Рабатова Ж.Ж.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес
Стратегияның негізгі мақсаты салық қызметі органдарында жемқорлыққа жол бермеу жүйесін жақсартуда. Өз кезегінде бұған қол жеткізу жан-жақты әрі реттелген шараларды белгілеу мен 
қажет.Осындай шаралардың бірі салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар салық төлеушіге салықтық тексеріс нәтижесінде салықтар мен бюджетке төленетін міндетті 
төлемдер заңсыз есептелген жағдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, сөйтіп өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді.Салық төлеушінің салықтық тексеріс нәтижесіне 
шағым түсіру құқығы Салық кодесінің 13-бабымен бекітілген, ал шағым беру тәртібі аталған Кодекстің 21-бөлімінде көрсетілген.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз 
жұмыс күнінің ішінде берілу керек. Бұған қоса шағым көшірмесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізген салық органына 
тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалған хабаралманың орындалуын жазбаша шешім шығарылғанға дейін тоқтатады.Өз кезегінде шағым қарау барысында орасан зор жұмыс 
жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан Республикасының, сондай-ақ шетелдің уәкілетті мемлекеттік органдарына, банк мекемелері мен жеке құрылымдарына қажетінше сұраулар жіберіледі. 
Сонымен бірге шағымды объективті қарау мақсатында жоғары тұрған салық органы шағымда айталған мәселелерге қатысты тақырыптық тексеріс тағайындай алады.Шағым қарау нәтижелері 
бойынша заңнамада белгіленген мерзім мен тәртіп бойынша шешім шығарылады.Жоғары тұрған орган шешімімен келіспеген жағдайда, салық төлеуші бұл шешімге қатысты ҚР Қаржы 
қабылдау керек, ал мемлекеттік басқару құзырлы әрі тиімді болу қажет, сонда ғана жемқорлыққа жол берілмесі анық.
       Талғар ауданы бойынша Салық басқармасының 
бас салық инспекторы Ж.Ж.Рабатова
Сыбайлас жемқорлықпен күрес баршамыздың міндетіміз.
Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын
әлемдегі
 барлық
 елдердің
 қай-қайсысын
 да
 қатты
 алаңдататыны
 анық.Мемлекеттің дамуына бармақ басты, көз қыстылықтың тигізер кесірін бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп 
басып «тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген. Олардың әділдік пен турашылдықты ту еткендігін ғасыр қайраткерлері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және тағы да басқа біртуар 
билер мен шешендердің өмірі дәлел болатындығын біз тарихтан жақсы білеміз.Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға негізінен лауазымды 
қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік жалғандық 
жауап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды беруге не қате аударуға сатып алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау, 
осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластық байланыстарды пайдалану арқылы жасалады. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-
әрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай 
жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және 
оның институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып табылады.
     
  
Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан 
барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.Ел болып 
еңсемізді көтергенімізге, тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге танылғанымызға жиырма жылдай
 уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген 
саясатының арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы түзеліп, 
әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орынын айқындады. Бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі 
кеселдерден айығуды міндет етіп қойды. Ол жол - Президенетіміз Нұрсұлтан Әбішұлының бастауымен алға қойылған сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы.Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.
Талғар ауданы бойынша Салық басқармасының 
бас салық инспекторы Ж.Ж.Рабатова
Взыскание за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой 
задолженности
Налоговый орган в случаях отсутствия или недостаточности у налогоплательщика (налогового агента), указанного в 
пункте 1 статьи 614
 Налогового Кодекса, денег на банковских счетах 
распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента).
Постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента) составляется в двух экземплярах по 
форме, установленной 
уполномоченным органом
, один из которых с приложением копии решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества направляется 
уполномоченному 
юридическому лицу
Главный налоговый инспектор 
Налогового управления по Талгарскому району
Рабатова Ж.Ж.
Солтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті
 Департамент қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің  Ар-намыс кодексін бұзу фактілері 
туралы хабарлау үшін  
36 - 56 -73
 сенім телефонын хабарлайды.
www.satypalu.kz
№187 (428) от 14.10.2014 г 
«Скажем коррупции- Нет!»
На сегодняшний день, борьба с коррупцией в Казахстане определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики. В этом направлении принят Закон РК «О борьбе 
с коррупцией», разработана Государственная программа борьбы с коррупцией, принят «Кодекс чести государственных служащих» и т.д. Результаты этой проводимой государственной политики 
отразились в изменении восприятия уровня коррупции самими государственными органами, а также их служащими. Касательно органов налоговой службы республики можно сказать, что 
проблема борьбы с коррупцией как одного из социальных явлений общества поставлена во главу угла стратегических задач.
В частности, Приказом Председателя Налогового комитета Министерства финансов РК от 26.09.2007г. №689 утверждены Стратегия борьбы с коррупцией в органах налоговой службы 
РК и Перечень коррупционных сфер в налоговых отношениях и мер по устранению в них коррупционных проявлений. Цель данной Стратегии заключается в совершенствовании системы 
противодействия коррупции в органах налоговой службы и для достижения вышеуказанной цели предполагает разборку и осуществление разносторонних и последовательных мер.
Реализация стратегии борьбы с коррупцией в органах налоговой службы позволит установить повышенные профессиональные требования к работникам органов налоговой службы. Развивать 
у работников органов налоговой службы правовое сознание в области антикоррупционного законодательства, эффективно и целенаправленно противостоять коррупционным проявлениям в 
налоговых отношениях, построить высокоэффективную налоговую службу, повысить имидж органов налоговой службы и привести к росту доверия налогоплательщиков, тем самым увеличить 
поступление налогов и других обязательных в бюджет. 
Налоговое управление 
по Аксускому району
Государственные пошлины
В связи с внесенными изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты Закона РК от 17.04.14г. № 195-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения»
 относительно внесения дополнений 
в подпункт 9) статьи 540 Налогового кодекса 
в части установления повышенных ставок 
государственной пошлины:
«9) за выдачу:
водительского удостоверения - 125 процентов;
свидетельства о государственной регистрации транспортных средств - 125 процентов;
государственного регистрационного номерного знака на автомобиль - 280 процентов;
государственных регистрационных номерных знаков (за исключением государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств, находящихся в ведении государственных 
органов, для которых размер государственной пошлины составляет 280 процентов) цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 на 
автомобиль - 13 700 процентов;
государственных регистрационных номерных знаков (за исключением государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств, находящихся в ведении государственных 
органов, для которых размер государственной пошлины составляет 280 процентов) цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 на автомобиль - 22 800 процентов. 
Указанный Закон вводится в действия с 20 октября 2014 года.
Налоговое управление по Аксускому району
Борьба с коррупцией
В борьбе с коррупцией основное внимание необходимо уделять своевременному принятию предупредительных и профилактических мер. В соответствии со ст.6 Закона Республики Казахстан 
«О борьбе с коррупцией» борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и должностные лица. Выявление и пресечение, предупреждение 
коррупционных правонарушений и привлечение лиц виновных в их совершении к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется государственными органами, в том числе и 
органами налоговой службы.
На сегодня борьба с коррупцией в органах налоговой службы приняла системный и комплексный характер.
Принята Хартия налогоплательщика РК, в которой определены права налогоплательщиков с целью исключения возможности противоправных действий со стороны работников органов 
налоговой службы. Разработаны Стратегия развития налоговой службы РК и Стратегия борьбы с коррупцией в налоговых органах, направленные на устранение условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений и преступлений.
Минимизируются контакты работников органов налоговой службы с налогоплательщиками путем увеличения количества электронных налоговых услуг, так налогоплательщик, не выходя из 
офиса, отправляет налоговую отчетность, просматривает лицевые счета, получает и предоставляет ответы на уведомления камерального контроля.
Так Налоговым комитетом Министерства финансов РК ежеквартально осуществляется запуск процедур автоматизированного камерального контроля по декларациям по НДС. Тем 
налогоплательщикам, кто заключил с органами налоговой службы соглашение об использовании и признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами (ЭЦП, 
криптоключ) уведомления по камеральному контролю направляются в электронном виде в Кабинет налогоплательщика (КНП). Налогоплательщик просматривает уведомления и может 
предоставить электронное пояснение.
Также в органах налоговой службы созданы  современные Центры приема и обработки информации по обслуживанию налогоплательщиков, с максимально прозрачной системой работы.
В налоговом управлении функционирует телефон доверия на неправомерные действия  или бездействия сотрудников налогового управления.
Налоговое управление 
по Аксускому району
Уплати налог и катайся смело
С 1 января для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 
2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года, исчисление налога производится по следующим ставкам, установленным в месячных расчетных 
показателях (см. таблицу ниже):
№ п/п
Объект налогообложения
Налоговая ставка (месячный расчетный показатель)
Легковые автомобили с объемом двигателя (куб. см):
свыше 3 000 до 3 200 включительно
35
свыше 3 200 до 3 500 включительно
46
свыше 3 500 до 4 000 включительно
66
свыше 4 000 до 5 000 включительно
130
свыше 5 000
200
Для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года. 
В 2014 году 1 МРП равен 1852 тенге.
На транспортные средства, которые эксплуатировались ранее на территории Казахстана, исчисление и уплату налога производят по ранее действовавшим ставкам.
В соответствии с пунктом 5 статьи 368 Налогового кодекса при снятии с учета транспортного средства, числящегося угнанным или похищенным у владельцев, основанием для освобождения 
от уплаты налога на период розыска транспортного средства является документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства по данному основанию. Исполнение налогового 
обязательства осуществляется с момента возвращения разыскиваемого транспортного средства владельцу. При этом налоговое обязательство возникает с момента регистрации и до момента 
снятия с учета в уполномоченном органе.
При передаче права собственности на объекты налогообложения между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, частными 
судебными исполнителями, адвокатами, в случае, если в течение текущего налогового периода передающей стороной произведена уплата годовой суммы налога, такая уплата налога по 
согласованию сторон исходя из условий договоров купли-продажи, мены является исполнением налогового обязательства приобретающей стороны по уплате налога за текущий налоговый 
период по передаваемому объекту налогообложения.
Уплата налога производится  посредством терминалов или интернет-банкинга физическим лицом-владельцем транспортного средства или лицом, управляющим транспортом на основании 
доверенности. При этом уплата  производится на ИИН владельца авто с обязательным указанием VIN-код транспортного средства. Произвести расчет налога на транспортные средства можно 
также на сайте: 
WWW
SALYK
GOV
KZ
  -  Интерактивные сервисы – Расчет налога на транспорт
Налоговое управление по Аксускому району 
«Профилактика и предупреждение коррупции» 
Борьба с коррупцией определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики, что является приоритетом также и для органов налоговой службы. 
На борьбу с коррупцией, в пределах своей компетенции, направлены усилия всех государственных органов и должностных лиц, утвержден  План мероприятий по противодействию коррупции. 
Из года в год усиливается правовая ответственность государственных служащих за совершение коррупционных правонарушений, все больше к этой работе подключается общественность, и 
эта борьба становится делом каждого из нас. Существенное значение в сфере борьбы с коррупцией придается поднятию имиджа органов налоговой службы и повышению налоговой культуры 
налогоплательщиков, а также взаимодействию и активизации сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией с правоохранительными органами и институтами гражданского общества. 
Налоговым управлением принимаются все необходимые меры по предупреждению и недопущению проявлений коррупции, а также на постоянной основе
 ведется работа по профилактике 
этого негативного явления среди сотрудников Налогового управления. 
Открытость для общества, прозрачность в работе –  главные приоритеты в деятельности налоговых органов. Работа в этом направлении ведется на постоянной основе .
Налоговое управление по Аксускому району
www.satypalu.kz
№187 (428) от 14.10.2014 г 
ГУ «Управление финансов Актюбинской области» «31» октября 
2014 года в 11.00 часов 
местного времени на веб портале Реестра государственного имущества 
(интернет-ресурс, 
размещенный
сети
Интернет
по
адресу:
www.gosreestr.kz
проводит коммерческий тендер 
по продаже объектов коммунальной собственности:
ГККП «Центр по обучению языкам», как имущественный комплекс, по адресу:  г.Актобе, 
ул. Тургенева, 86. Стартовая цена –11
089 080 тенге. Гарантийный взнос – 1
848
180 тенге;
ГКП «Областной центр проблем формирования здорового образа жизни», как 
имущественный комплекс, по адресу:  г.Актобе, пр. Победы, 13. Стартовая цена – 5
694 588 
тенге. Гарантийный взнос – 949
098 тенге.
Продажа объектов коммунальной собственности проводится в соответствии с Правилами 
продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства РК от 9 
августа 2011 года № 920.
Условия проведения коммерческого тендера
1. ГККП «Центр по обучению языкам».
-  сохранение профиля деятельности предприятия в течение 3-х лет;
-   сохранение рабочих мест, согласно штатного расписания предприятия. 
-   погашение текущей кредиторской задолженности в течение 1 месяца;
- ограничение на совершение сделок. В течение 3-х лет приватизируемый объект запрещается 
перепродавать, передавать третьим лицам, а также предоставлять под залог;
2. ГКП «Областной центр проблем формирования здорового образа жизни».
-  сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10-ти лет;
-  погашение текущей кредиторской задолженности в течение 1 месяца;
- ограничение на совершение сделок. В течение 10-х лет приватизируемый объект 
запрещается перепродавать, передавать третьим лицам, а также предоставлять под залог;
- наличие лицензии на занятие медицинской деятельностью. Подвиды лицензируемого вида 
деятельности (медицинская реабилитология, консультативно-диагностическая медицинская 
помощь взрослому населению, первичная медико-санитарная помощь).
Желаюшим принять участие в тендере необходимо 
зарегистрироваться на веб-портале 
реестра Государственного имущества (эл.адрес 
www.gosreestr.kz
) с указанием:
1) для физических лиц:
индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и 
отчества;
2) для юридических лиц:
бизнес-идентификационного номера, полного наименования, 
фамилии, имени и отчества  первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);
5) срока действия ЭЦП, выданной национальным удостоверяющим центром.
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет 
данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника коммерческого 
тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в коммерческом 
тендере, подписанную ЭЦП участника и оплатить гарантийный взнос.
Участники коммерческого тендера регистрируют заявку с приложением электронных 
(сканированных) копий следующих документов:
1) тендерного предложения и ценового предложения, подписанного участником тендера, 
загружаемого в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра;
2) лицензии на оказание медицинской деятельности с приложением (при участии на 
приобретение  ГКП «Областной центр проблем формирования здорового образа жизни»
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский 
языки.
Гарантийный взнос перечисляется по следующим реквизитам: 
БИК KKMFKZ2A,  ИИК депозитного счета 
KZ
 410705022570766001,  БИН 940740000545
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», Кбе 12  
ГУ «Управление финансов Актюбинской области»
Вскрытие заявок на участие в коммерческом тендере производится посредством веб-портала 
реестра автоматически по наступлению даты и времени торгов, указанных в настоящем извещении. 
Победителем объявляется тот участник, предложение которого содержит наивысшую цену 
за  объект приватизации и удовлетворяет условиям тендера.
В случае, если на коммерческом тендере предложения двух и более участников содержат 
одинаковую наивысшую цену и удовлетворяют условиям тендера, то победителем 
коммерческого тендера среди данных участников признается участник, заявка которого 
принята ранее других заявок участников, чьи предложения содержат одинаковую наивысшую 
цену и удовлетворяют условиям тендера.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (7132) 56-46-96.
«Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» ММ 
2014 жылғы 
«31» қазан
 күні жергілікті 
уақыт бойынша сағат 11-00-де мемлекеттік мүлік Тізілімінің веб-порталында 
www.gosreestr.
kz
мекенжайы
бойынша
Интернет
желісінде
орналастырылған)
коммуналдық меншік 
объектілерін сату бойынша коммерциялық тендер өткізеді:
1. Ақтөбе қаласы, Тургенев көшесі, 86 мекен-жайындағы, мүліктік кешен ретінде, «Тілдерді 
оқыту орталығы» МКҚК. Бастапқы бағасы – 11
089 080 теңге. Кепілді жарнасы – 1
848 180 
теңге.  
2. Ақтөбе қаласы, Жеңіс даңғылы, 13 мекен-жайындағы, мүліктік кешен ретінде, «Облыстық 
салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының орталығы» МКК. Бастапқы бағасы – 
694 588 теңге. Кепілді жарнасы – 949 098 теңге.  
Коммуналдық  меншік  объектілерін  сату  ҚР Үкіметінің  2011 жылғы 9 тамызда № 920 
қаулысымен  бекітілген, жекешелендіру объектілерін  сату ережесіне сәйкес жүргізіледі. 
Коммерциялық тендерді өткізу шарттары: 
1. «Тілдерді оқыту орталығы» МКҚК. 
- кәсіпорынның қызмет бейінін 3 жыл ішінде сақтау;
- кәсіпорынның штат кестесіне сәйкес, жұмыс орындарын сақтау;
- ағымдағы кредиторлық бережақтарды 1 ай мерзім ішінде өтеу;
- келісімдерді жасауға шектеу. 3 жыл ішінде жекешелендіріліп отырған  объектіні қайта 
сатуға, үшінші тұлғаларға  беруге, сонымен  қатар   кепілдікке  беруге тиым салынады.  
2. «Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының орталығы» МКК.
- кәсіпорынның қызмет бейінін 10 жыл ішінде сақтау;
- ағымдағы кредиторлық бережақтарды 1 ай мерзім ішінде өтеу;
- келісімдерді жасауға шектеу. 10 жыл ішінде жекешелендіріліп отырған  объектіні қайта 
сатуға, үшінші тұлғаларға  беруге, сонымен  қатар   кепілдікке  беруге тиым салынады.  
- медициналық қызметпен айналысуға лицензиясы болуы қажет. Лицензияланған қызмет 
түрлерінің ішкі түрлері (медициналық реабилитология, ересек тұрғындарға кеңес беру-
диагностикалық медициналық көмек, бірінші медициналық-санитарлық көмек). 
Тендерге қатысуға тілек білдірушілер 
мемлекеттік мүлік Тізілімнің веб-порталында 
мыналарды көрсете отырып
(эл. адрес 
www.gosreestr.kz
тіркелуі
 қажет:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін, тегін, атын, әкесінің атын;
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін, толық атауын, бірінші басшының 
тегін, атын, әкесінің атын;
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп-айырысу шотының 
деректемелерін;
4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail);
5) ұлттық куәландырушы орталық берген ЭЦҚ-ның жарамдылығы мерзімін көрсете 
отырып.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде Тізілімнің 
веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Коммерциялық тендерде қатысушы ретінде 
тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-сы қойылған коммерциялық тендерге қатысуға өтінімді 
Тізілімнің веб-порталында тіркеу және кепілді жарна төлеуі қажет.
Коммерциялық тендерде қатысушылар мынадай құжаттардың электрондық (сканерленген)  
көшірмелерін   қоса  берумен  өтінімді   тіркейді: 
1) тендерге қатысушымен қол қойылған,  тізілімніѕ веб-бетінде арнайы бөлінген электрондық 
конвертке жүктелетін тендерлік  ұсынысты және  бағалық  ұсынысты;
2) медициналық қызметті көрсетуге лицензиясы болса қосымшасымен  («Облыстық салауатты 
өмір салтын қалыптастыру проблемаларының орталығы» МКК сатып алуға қатысқан жағдайда). 
Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдерінде нотариатта куәландырылған 
аудармасы бар құрылтай құжаттарының нотариатта расталған көшірмелерін ұсынады. 
Кепілді жарна келесі реквизиттер бойынша аударылады:
БСК KKMFKZ2A, ЖСК депозит шоты KZ 410705022570766001, БСН 940740000545  
«ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» ММ КБЕ 12
«Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» ММ
Коммерциялық  тендерге  қатысуға арналған  өтінімдерді  ашу, осы хабарламада   көрсетілген, 
сауда-саттық күні мен уақыты болған кезде, автоматты түрде тізілімнің веб-порталында жүргізіледі.  
Ұсынысы жекешелендiру объектiсi үшiн бiршама жоғары мәнге ие болған және тендердiң 
шарттарын қанағаттандырған қатысушы тендердiң жеңiмпазы деп жарияланады.
Егер коммерциялық тендерде екi және одан көп қатысушының ұсынысы бірдей ең жоғарғы 
бағаға ие болса және тендер шарттарын қанағаттандырса, онда осы қатысушылардың 
арасында коммерциялық тендердің жеңімпазы болып, ұсынысы бірдей ең жоғарғы бағаға ие 
болған және тендер шарттарын қанағаттандыратын қатысушылардың басқа өтінімдерінен 
бұрын өтінімі қабылданған қатысушы танылады.
Қосымша анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8/7132/ 56-46-96.
Алматы облысы  әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау  басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық 
кардиологиялық   орталығы» мемлекеттік коммуналдық   кәсіпорны 
2014 жылға ашық 
жүрек операциясына, аортокоронарлық шунттеу үшін  және коронарлық артерияны стенттеу, 
бүйрек артериясын денервациасына медициналық мақсаттағы бұйымдар мен шығын 
материалдарын  кепілді көлемде тегін медициналық көмек көрсетуге сатып алуға тендер 
өткізуі туралы хабарлайды.
Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың толық сипаттамасы, мерзімі және 
жеткізу орны тендерлік құжаттамада көрсетілген. 
Тауарды жеткізу орны келесі пошталық мекенжай: «Облыстық кардиологиялық   орталығы» 
МҚК ШЖҚ Талдыкорған қаласы, Ескелді би  көшесі 224.  
Тендерге 2009 жылғы «30» қазандағы Қазақстан Республикасының Кепілді көлемде 
тегін медициналық көмек көрсету бойынша профилактикалық (иммунобиологиялық, 
диагностикалық, зарарсыздандыру препараттарды), медициналық бұйымдар мен медициналық 
техниканы, фармацевтикалық көмек дәрі-дәрмектерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу 
Ережесін іске асыру №1729 қаулысында 8-9 п.п. көрсетілген біліктілік талаптарына жауап 
беретін әлеуетті жеткізушілер жіберіледі.
Тендер  құжаттамалардың көшірмесі пакеттерін 2014 жылдың 28 қазан  айының тендрлік 
құжаттарды алуға болатын мерзім: Талдықорған қаласы, Ескелді би көшесі, 224, есеп бөлімінде, 
сағат 12-00-ге дейін. Әлеуетті жеткізушінің өкілінде тендер құжаттамалардың көшірмелерін алу 
үшін өкілеттігін растайтын құжаты болуы тиіс. Тендерлік құжаттар тегін беріледі. 
Тендерге қатысуға бейіл білдірілген, конверттерге салынып желімделген тендер өтінімдерді 
әлеуетті жеткізушілер Талдықорған қаласы, Ескелді би  көшесі, 224 ,есеп бөліміне мекен-
жайында орналасқан Алматы облысы  әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау  
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық 
кардиологиялық   орталығы» мемлекеттік коммуналдық  кәсіпорнына  ұсынады (жібереді).
Тендерге қатысуға өтінімдер тапсырудың соңғы мерзімі 2014 жылдың 29 қазан  күні, сағат 10:00-ға дейін.
Өтінімдер салынған конверттер Талдықорған қаласы, Ескелді би көшесі 224, Конференц 
залында , мекен-жайында 2014 жылғы 29 қазан   күні сағат 11:00-да ашылады.
Қосымша ақпараттар мен анықтаманы: 
8 (7282) 23 47 17, 23 50 03 телефоны бойынша алуға болады. [email protected]
mail
ru
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления здравоохранения 
Алматинской области» акимата Алматинской области»
,  г. Талдыкорган, объявляет о 
проведении тендера по закупу комплектов расходных материалов для проведения   операций  
на открытом сердце, аортокоронарному шунтированию, на коронарографию и стентирование 
коронарных артерий, денервации почечных артерий, на 2014 год из республиканского бюджета.
Полный перечень закупаемых товаров, их подробная спецификация, сроки и место поставки 
указаны в тендерной документации.
Товар должен быть доставлен в ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» по 
почтовому адресу :
г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 224.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в пп.8-9 «Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических 
услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», 
утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009 года № 1729.
Пакет тендерной документации можно получить в срок  до 12:00 часов 28 октября 2014 года 
включительно по  почтовому адресу: г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 224, кабинет бухгалтерии. 
Потенциальные поставщики должны пройти регистрацию в журнале регистрации на 
получение тендерной документации
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются в    ГКП на 
ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской 
области» г Талдыкорган ул. Ескельды би 224, кабинет бухгалтерии. 
Окончательный срок представления тендерных заявок: 29 октября 2014 года  до 10 час.00 
мин. по адресу: г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 224, кабинет бухгалтерии.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 час.00 мин. 29 октября 2014 года  
по адресу: г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 224. Конференц-зал. Потенциальные поставщики 
могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7282) 23 50 
03, 8 (7282) 23 47 17 [email protected]
mail
ru
www.satypalu.kz
№187 (428) от 14.10.2014 г 
ГУ «Управление финансов Актюбинской области» 
3 ноября 2014 года  в 15:00 часов 
проводит тендер по передаче в доверительное управление без права последующего выкупа 
нижеуказанных водохозяйственных сооружений (плотин):
1. «Мағаджан», расположенная в с.Табантал Хромтауского района.
2. «БАМ», расположенная в с/о Ащылысай и «Ак кудык», расположенная в с/о Велиховка 
Каргалинского района; 
3. «Джусинская» расположенная в с. Карашай; «Казанка 1» и «Казанка 2» расположенные в 
с Казан, Мартукского района.
Плотины предназначена для хозяйственного использования. Условием проведения 
тендера является использование плотины по целевому назначению. Критериями для выбора 
победителей тендера являются соответствующие квалификационные данные, технические и 
финансовые возможности для содержания и эксплуатации плотины.
При передачи в доверительное управление водохозяйственного сооружения (плотины) 
устанавливаются требования:
- по доставке воды определенным категориям водопользователей по субсидированным 
тарифам (уменьшенным на размер субсидий);
- по обеспечению сохранения технологического цикла.
Юридические и физические лица, желающие принять участие в тендере на передачу 
вышеназванных плотин в доверительное управление, в установленные сроки представляют:
1. Заявку на участие в тендере, содержащую согласие претендента на участие в тендере и его 
обязательства по выполнению условий тендера и заключению соответствующего договора;
2. Бизнес-план по организации эксплуатации водохозяйственного сооружения и оказанию 
услуг водопользователям в отдельном запечатанном конверте;
3. Документы, подтверждающие финансовые и технические возможности претендента, его 
квалификацию;
4. Справку налогового органа об отсутствии налоговой задолженности;
5. Копию платежного документа, подтверждающий внесение гарантийного взноса;
6. Копии учредительных документов /учредительный договор и устав/ и копию свидетельства 
налогоплательщика (нотариально заверенные в случае непредставления оригиналов для 
сверки) – для юридических лиц. 
Копию документа, подтверждающего право на осуществление предпринимательской 
деятельности, а также копии документов удостоверяющих личность физического лица и 
свидетельство налогоплательщика (РНН) – для физических лиц.
Заявки на участие в тендере принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения и 
заканчиваются за один день до проведения тендера, по адресу: г.Актобе пр. Абылхаир-хана 40 
каб. 434.
Гарантийный взнос на участие в тендере  – 
20
000 тенге. 
Гарантийный взнос 
перечисляется по следующим реквизитам:
 БИК KKMFKZ2A, ИИК депозитного счета 
KZ410705022570766001, БИН 940740000545, 
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», Кбе 12  
ГУ «Управление финансов Актюбинской области»
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (7132) 56-46-96.
«Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» ММ
 2014 жылғы 3 қараша күні жергілікті 
уақыт бойынша сағат 15-00-де төменде көрсетілген бөгеттерді сатып алу құқығынсыз 
сенімгерлік басқаруға беру бойынша тендер өткізеді: 
1. Хромтау ауданы Табантал с. орналасқан «Мағаджан» бөгеті.
2. Қарғалы ауданы Ащылысай с/о орналасқан «БАМ» және Велиховка с/о орналасқан «Ақ 
құдық» бөгеттері.
3. Мәртөк ауданы  Қарашай с/о орналасқан «Джусинская» және Казан с. орналасқан 
«Казанка 1», «Казанка 2» бөгеттері.
Бөгеттер шаруашылықта пайдалануға арналған. Тендер өткізудің шарты – су шаруашылығы 
құрылыстарын мақсатты түрде пайдалану. Тендер жеңімпаздарын анықтаудың негізгі тетігі 
– тиісті кәсіптік мәліметтер, нысанды күтіп ұстау және пайдалану үшін техникалық және 
қаржылық мүмкіндіктері.
Су шаруашылығы құрылыстарын жалға және сенiмгерлiк басқаруға беру кезiнде мынадай: 
- су пайдаланушылардың белгiлi бiр санаттарына суды субсидияланған тарифтер 
(субсидиялар мөлшерiне азайтылған) бойынша беру жөнiнде; 
-  технологиялық циклдың сақталуын қамтамасыз ету жөнiнде талаптар белгiленедi.
Жоғарыда айтылған бөгеттерді сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі тендерге қатысқысы 
келетін заңды    және жеке тұлғалар белгіленген мерзімде мыналарды тапсырады:
  
1. Тендерге қатысу жөніндегі тапсырыс. Онда үміткердің тендерге қатысуға келісімі және 
оның тендер шарттарын орындау және тиісті келісім шарт жасасу жөніндегі міндеттемесі 
көрсетілуі керек;
2. Су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану мен су пайдаланушыларға қызмет көрсетудi 
ұйымдастыру жөнiндегi бизнес-жоспарын бөлек жабық конвертте ұсыну;
3. Қаржылық және техникалық мүмкіндіктерін оның кәсіптік қабілетін куаттайтын құжаттар;
4. Салық органынан салыққа бережағы жоқтығы туралы анықтама;
5. Кепілді жарнаны аударғанын куәландыратын төлем құжатының көшірмесі;
6. заңды тұлғалар үшін– құрылтайшылық құжаттарының /құрылтай шарты және жарғы 
көшірмелері және салық төлеуші куәлігінің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын 
ұсынбаған жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі
жеке тұлғалар үшін – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру құқығын растайтын құжаттың 
көшірмесі, сондай-ақ жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттардың, салық төлеуші 
куәлігінің көшірмелері;
Тендерге қатысу үшін тапсырыстар хабарландыру жарияланған күннен бастап күн сайын 
қабылданады. Қабылдау тендер өткізгенге дейін бір күн бұрын мына мекен-жайында 
аяқталады: Ақтөбе қ. Әбілқайыр-хан даңғылы 40-үй, 434 бөлме. Тендерге қатысу үшін 
кепілдік жарна - 
20
000 теңге.
Кепілдік жарна келесі реквизиттер бойынша аударылады: 
«Ақтөбе облыстық қаржы 
басқармасы» ММ
БСК KKMFKZ2A, ЖСК депозит шоты KZ 410705022570766001, СТН 061800016186, 
БСН 940740000545  
«ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» ММ, КБЕ 12.
Қосымша анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8/7132/ 56-46-96.
АО СП «Заречное»
, КАТО: 514853000, РК, 160712, ЮКО, Отрарский район, Тимурский 
сельский округ, ул. Бауыржана Момышулы, д.51, Перевалочная база АО СП «Заречное», адрес 
офиса в г.Алматы: КАТО: 751410000, РК, г. Алматы, 050060, ул. Ходжанова, 58/5, (далее – 
Заказчик), объявляет о проведении повторного открытого конкурса по закупу: 
ЛОТ № 1
 – 28.22.14.600 А – «услуги по текущему ремонту автокрана КС-357-19 гос. № Н 
622778». 
Место выполнения работ: Республика Казахстан, инд. 160709, Южно-Казахстанская 
область, Отрарский район, Коксарайский сельский округ, Рудник ПСВ АО СП «Заречное». 
Сумма, выделенная на приобретение Услуг – 937
499,00 (девятьсот тридцать семь тысяч  
четыреста девяносто девять) тенге, (без учета НДС). 
Пакет конкурсной документации можно получить в Реестре товаров, работ и услуг, 
используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей. 
Конкурсные заявки размещаются до 09.00 местного времени 22 октября 2014 года на 
интернет-ресурсе реестра: 
http://reestr.nadloc.kz
Конкурсные заявки будут вскрываться в 10.00 местного времени 22 октября 2014 года на 
интернет-ресурсе реестра: 
http://reestr.nadloc.kz
Код закупки:
 2014.ОК-31175 (П)
Адрес интернет-ресурса реестра: 
http://reestr.nadloc.kz/
Должностное лицо, ответственное за проведение повторного открытого конкурса Насырлаев 
Р.А., тел. 8(727) 330-20-58. Адрес электронной почты: 
Rnassyrlayev
zarechnoe
kz
«Заречное» БК АҚ
, КАТО: 514853000, ҚР, 160712, ОҚО, Отырар ауданы, Тимур ауылдық 
округі, Бауыржан Момышұлы көш., 51 үй, «Заречное» БК АҚ Өткізу базасы, кеңсенің 
мекенжайы Алматы қ.: КАТО: 751410000, ҚР, Алматы қ., 050060, Ходжанов көш., 58/5, (ары 
қарай – Тапсырыс беруші), Қызметтерді сатып алу бойынша қайта ашық байқау өтетінін 
хабарлайды: 
№ 1 ЛОТ
 – 28.22.14.600 А – «мем. № Н622778 КС-357-19 автокранының ағымдағы жөндеу 
бойынша қызметтер». 
Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, инд. 160709, Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Отырар ауданы, Көксарай ауылдық округі, «Заречное» БК АҚ ЖСШ (жер асты 
скважиналық шаймалау) Руднигі. 
Қызметті сатып алуға бөлінген сома – 937
499,00 (тоғыз жүз отыз жеті мың төрт жүз тоқсан 
тоғыз) теңге (ҚҚС есебінсіз). 
Байқау құжаттарының топтамасын Жер қойнауын қолдану бойынша операцияларды жүзеге 
асыру кезінде қолданылатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тізілімінен және 
оларды өндірушілерден алуға болады. 
Байқау өтінімдері 2014 жылдың 22 қазан күні жергілікті уақыт бойынша сағ 09-00 дейін 
интернет ресурсының реестрында жарияланады: 
http://reestr.nadloc.kz
Байқау өтінімдері 2014 жылдың 22 қазан күні жергілікті уақыт бойынша сағ 11-00 де 
интернет ресурсының реестрында ашылады: 
http://reestr.nadloc.kz
Сатып алу коды: 2014.ОК-31175 (П)
Тізілімнің интернет-ресурсының мекенжайы: http:// reestr.nadloc.kz/. 
Байқауды дайындауға және қайта ашық байқауды өткізуге жауапты, лауазымды тұлға: Насырлаев 
Р.А., тел. 8(727) 330-20-58. Электронды поштасының мекенжайы: 
[email protected]
АО СП «Заречное»
, КАТО: 514853000, РК, 160712, ЮКО, Отрарский район, Тимурский 
сельский округ, ул. Бауыржана Момышулы, д.51, Перевалочная база АО СП «Заречное», адрес 
офиса в г.Алматы: КАТО: 751410000, РК, г. Алматы, 050060, ул. Ходжанова, 58/5, (далее – 
Заказчик), объявляет о проведении повторного открытого конкурса по закупу: 
ЛОТ № 1 
– 29.10.41.400 А – «услуги по текущему ремонту камаза АЦ-532-15 гос. № Н 
622874». 
Место оказание услуг: Республика Казахстан, инд. 160709, Южно-Казахстанская область, 
Отрарский район, Коксарайский сельский округ, Рудник ПСВ АО СП «Заречное». 
Сумма, выделенная на приобретение Услуг – 1
160
714,00 (один миллион сто шестьдесят 
тысяч семьсот четырнадцать) тенге, (без учета НДС). 
Пакет конкурсной документации можно получить в Реестре товаров, работ и услуг, 
используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей. 
Конкурсные заявки размещаются до 09.00 местного времени 22 октября 2014 года на 
интернет-ресурсе реестра: 
http://reestr.nadloc.kz
Конкурсные заявки будут вскрываться в 10.00 местного времени 22 октября 2014 года на 
интернет-ресурсе реестра: 
http://reestr.nadloc.kz
Срок оказание услуг: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения  
Договора. 
Местное содержание в закупаемых Услугах должно составлять не менее 92%. 
Код закупки:
 2014.ОК-31904 (П)
Адрес интернет-ресурса реестра: 
http://reestr.nadloc.kz/
Должностное лицо, ответственное за проведение повторного открытого конкурса Насырлаев 
Р.А., тел. 8(727) 330-20-58. Адрес электронной почты: 
Rnassyrlayev
zarechnoe
kz
«Заречное» БК АҚ
, КАТО: 514853000, ҚР, 160712, ОҚО, Отырар ауданы, Тимур ауылдық 
округі, Бауыржан Момышұлы көш., 51 үй, «Заречное» БК АҚ Өткізу базасы, кеңсенің 
мекенжайы Алматы қ.: КАТО: 751410000, ҚР, Алматы қ., 050060, Ходжанов көш., 58/5, (ары 
қарай – Тапсырыс беруші), Қызметтерді сатып алу бойынша қайта ашық байқау өтетінін 
хабарлайды: 
№ 1 ЛОТ 
– 29.10.41.400 А – «мем. № Н622874 АЦ-532-15 камазының ағымдағы жөндеу 
бойынша қызметтер». 
Қызметтерді көрсету орны: Қазақстан Республикасы, инд. 160709, Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Отырар ауданы, Көксарай ауылдық округі, «Заречное» БК АҚ ЖСШ (жер асты 
скважиналық шаймалау) Руднигі. 
Қызметті сатып алуға бөлінген сома – 1
160 714,00 (бір миллион жүз алпыс мың жеті жүз он 
төрт) теңге (ҚҚС есебінсіз). 
Конкурстық құжаттар пакетін жер қойнауын пайдаланушылар мен өндірушілерге қатысты 
операциялар жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер Реестрінен 
алуға  болады. 
«Конкурстық өтінімдер реестрдің: 
http://reestr.nadloc.kz/
 интернет-ресурсын 22 қазанда 2014 
ж жергілікті уақытпен 09.00 сағатқа дейін орналастырылады. 
Конкурстық өтінімдер реестрдің: http://reestr.nadloc.kz/ интернет-ресурсында 22 қазанда 
2014 ж жергілікті уақытпен 10.00 сағатта ашылатын болады. 
Қызметтерді көрсету мерзімі: Қызметтер келісім жасаған күннен бастап 60 (алпыс) 
күнтізбелік күннен кем емес мерзімде көрсетілу керек. 
Сатып алынатын Қызметтердегі жергілікті мазмұны 92%-дан кем болмауы тиіс. 
Сатып алу коды: 2014.ОК-31904 (П)
Тізілімнің интернет-ресурсының мекенжайы: http://reestr.nadloc.kz/. 
Байқауды дайындауға және қайта ашық байқауды өткізуге жауапты, лауазымды тұлға: 
Насырлаев Р.А., тел. 8(727) 330-20-58. Электронды поштасының мекенжайы: 
[email protected]
zarechnoe.kz
www.satypalu.kz
№187 (428) от 14.10.2014 г 
ТОО «Самек Интернешнл»,
 расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Манаса 32а, 4-й 
этаж, код КАТО – 750000000 объявляет об итогах закупа, способом из одного источника.
Предмет закупа, лот 1.
 71.20.11.900 A- Проведение комплексного обследования ранее 
пробуренных ликвидированных скважин на площади Кызылкала блока Е контрактной 
территории ТОО «Самек Интернешнл» (SR-608)– 1услуга. (5114)
Наименование поставщика победителя, адрес–ТОО «EnvirsConsulting”(г. Алматы, пр. 
Райымбека, 348А), код КАТО -750000000.
Цена поставщика тенге, без учета НДС –2 900
000 тенге, без учета НДС.
Обязательства поставщика по местному содержанию – 100%.
Место поставки -Атырауская область, Жылыойский район.
Основание для закупа–Открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
представленных конкурсных заявок или в случае, когда все конкурсные заявки или все 
конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков были отклонены как 
несоответствующие условиям открытого конкурса. 
Код несостоявшегося закупа:  2014.ОК-20262.
Код закупки -
2014.ОИ-34542.
Адрес интернет ресурса реестра: http://new.reestr.nadloc.kz.
«Самек Интернешнл» ЖШС,
Алматы қаласы, Манас к-сі 32а, 4-ші қабат,  КАТО – 
750000000, мекенжайында орналасқан ашық конкурс тәсілімен қызмет көрсету  қорытындысын 
жариялайды.
Сатып алу бұйымы, лот 1
 - 71.20.11.900 A- «Самек Интернешнл» ЖШС  келісім шарттық 
аймағы  Е блогында Қызылқала алаңында кезінде бұрғыланып жойылған  ұңғымаларға  
жиынтық тексеру  өткізу (SR-608)– 1қызмет. (5114)
Жеңімпаздың атауы, мекенжайы - «EnvirsConsulting” ЖШС (Алматы қ-сы, Райымбек д-лы, 
348А),  КАТО коды -750000000.
Жеткізушінің бағасы теңге, ҚҚС-сыз - 2 900
000 теңге, ҚҚС-сыз.
1 лот бойынша жергілікті мазмұндама - 100%.
Жеткізу орны: Атырау облысы, Жылыой ауданы.
Сатып алу негізі: Ашық конкурс конкурс ұсыныстарының болмауына байланысты немесе әлеуетті 
жеткізушілердің ашық конкурс ұсыныстары немесе конкурс баға ұсыныстары ашық конкурс 
шарттарына сәйкес келмеді деп кері қайтарылғандықтан ашық конкурс өтпеді деп танылды.
Өтпеген сатып алу коды: 2014.ОК-20262.
Сатып алу коды: 2014.ОИ-34542.
Реестр интернет ресурсы: http://new.reestr.nadloc.kz.
ТОО «Самек Интернешнл»,
 расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Манаса 32а, 4-й 
этаж, код КАТО – 750000000 объявляет об итогах открытого конкурса на поставку товара- 
Асинхронный трёхфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, 3-х фазный, 380В, 
50Гц, 3.0 квт, 1500 об/мин, взрывозащищенный (MR-4151).
Лот 1
 - 
27.11.10.300 A
- Асинхронный трёхфазный электродвигатель с короткозамкнутым 
ротором, 3-х фазный, 380В, 50Гц, 3.0 квт, 1500 об/мин, взрывозащищенный– 1 штука (796).
Наименование поставщика победителя, адрес–ТОО «БаламаЭнергиясы» (г.Атырау, Улица 
М.Горького Блок 125 125), код КАТО - 231010000.
Цена поставщика в тенге, без учета НДС –495
650 тенге, без учета НДС.
Обязательства поставщика по лоту 1 по местному содержанию – 0%.
Код закупки -
2014.ОК-31506.
Адрес интернет ресурса реестра: http://new.reestr.nadloc.kz.
«Самек Интернешнл» ЖШС,
Алматы қаласы, Манас к-сі 32а, 4-ші қабат,  КАТО 
– 750000000, мекенжайында орналасқан бір көзден қызмет сатып алу  қорытындысын 
жариялайды - Асинхронды үш фазалық электр қозғалтқыш, қысқа тұйық роторымен, 3-х 
фазалық, 380В, 50Гц, 3.0 квт, 1500 айналым/мин, жарылғыштан сақталынған (MR-4151).
1 лот
–СКП: 27.11.10.300 A -
 Асинхронды үш фазалық электр қозғалтқыш, қысқа тұйық 
роторымен, 3-х фазалық, 380В, 50Гц, 3.0 квт, 1500 айналым/мин, жарылғыштан сақталынған 
– 1дана (796).
Жеңімпаздың атауы, мекенжайы –  « БаламаЭнергиясы « (Атырау қ-сы, М.Горького к-сі, 
Блок 125 125),  КАТО коды - 231010000.
Жеткізушінің бағасы теңге, ҚҚС-сыз – 495
650 теңге, ҚҚС-сыз.
1 лот бойынша әлеуетті жеткізушінің атқаратын жергілікті қамту бойынша міндеттемесі –  0 %.
Сатып алу коды
: 2014.ОК-31506.
Реестр интернет ресурсы: http://new.reestr.nadloc.kz.
АО «Сырымбет»
, зарегистрированное по адресу: КАТО 593249100, Республика Казахстан, 
150121, Северо-Казахстанская область Айыртауский район, с. Сырымбет, информирует о 
проведении закупа ТРУ из одного источника  по следующему лоту: 
Лот №1
 - «Обучение на повышение квалификации профессионального бухгалтера РК», код 
СКП 85.52.12.100 A; на сумму 50
000 без НДС.
Поставщик: ТОО  «Учебный центр профессиональных бухгалтеров».
Контактный телефон: 8 (727) 261 90 90 (5269), E-mail: 
gjuma
syrymbet
.kz
«Сырымбет» АҚ,
 КАТО 593249100, Қазақстан Республикасы, 150121, Солтүстік Қазақстан 
облысы, Айыртау ауданы, Сырымбет ауылы мекенжайында тіркелген,  бір көзден   ТЖҚ  сатып 
алу туралы хабарлайды:
№1 лот 
- «ҚР кәсіпқой есепшінің біліктілігін көтеру үшін оқыту», СКП  коды: 85.52.12.100 
A;  сомасы  50
000  ҚҚС-сыз. 
Жеткізуші: «Учебный центр профессиональных бухгалтеров» ЖШС.
Байланыс телефоны: 8 (727) 261 90 90 (5269) , E-mail: 
[email protected]
ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
, (030012, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 167В) 
объявляет о закупе способом из одного источника:
Лот №1. Подготовка рабочего проекта и получение экспертного заключения на 
строительство. 
Код СКП: 
71.11.21.700 A.
Цена, предложенная поставщиком по лоту №1 в тенге, без учета НДС:
5 000 00
0.
Потенциальный поставщик: по лоту №1 
– ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж»
Обязательства поставщика по местному содержанию в предлагаемых ТРУ, выраженные в 
процентах по лоту №1: 100%. 
Основание для осуществления закупа способом из одного источника по лоту №1: согласно 
пп. 1 п. 93. Правил закупа ТРУ при проведении операций по недропользованию.
Код закупки: 2014.ОИ-34631
Адрес интернет-ресурса системы: 
http
://
reestr
nadloc
kz
«Сагиз Петролеум Компани»  ЖШС

030012, Ақтөбе қ-сы,  Сәңкібай батыр д-лы, 167В) 
бір көзден сатып алу туралы жриялайды:
№1 лот. 
 Жұмыс жобасын дайындау және құрылысқа сараптамалық қорытынды алу, 
СКП: 
71.11.21.700 A.
№ 1 лот бойынша жеңімпаздың берген бағасы теңге, ҚҚС-сыз:
  
5 000 00
№ 1 лот бойынша әлеуетті жеткізуші  
– «СредАзЭнергоСтройМонтаж»
 ЖШС
№ 1 лот бойынша пайызбен белгіленген ұсынылып отырған ТЖҚ-де жергілікті қамту 
бойынша жеткізушінің міндеттемелері: 100%
Бір көзден №1 лот бойынша сатып алу 
дісін қолдану негізі: 1 п., 93 т. Жер қойнауын 
пайдалану кезінде ТЖҚ сатып алу ережесі
Сатып алу коды
 - 
2014.ОИ-34631
Ғаламтор ресурсының мекенжайы: 
http://new.reestr.nadloc.kz
«Заречное» БК АҚ
, ӘТНЖ (Әкімшілік-территориялық нысан жіктеуіші) 514853000, ҚР, 
160712, ОҚО, Отрар ауданы, Тимур ауылдық өңірі, Бауыржан Момышұлы көшесі, 51 үй, 
Жүк ауыстырып тиейтін база «Заречное» БК АҚ, Алматы қаласындағы мекен-жайы: ӘТНЖ: 
751410000, ҚР, Алматы қ., 050060, Ходжанов көшесі, 58/5, (әрі қарай – Тапсырыс беруші) 
сатып алу бойынша ашық конкурстың өткізілуі жайлы хабарлайды:
ЛОТ №1
 – 19.20.26.500 А – Қысқы дизельдік жанармай 380 тн. (168).
Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, инд. 160712, Оңтүстік Қазақстан облысы, Отрар 
ауданы, Тимур теміржол станциясы.
Жоғарыда көрсетілген лот бойынша жеткізу мерзімі: Келісім-шартқа қол қойылған 
мезгілден бастап 54 (елу төрт) күннің ішінде.
Конкурс құжаттарын жер қойнауын игеру кезінде қолданылатын қызмет пен жұмыс, тауар 
және оларды өндірущі тізілімдерінен алуға болады.
Конкурсқа қатысу өтініштері тізілімнің ғаламтор парақшасында 
http://reestr.nadloc.kz

2014 
ж 30 қазаны жергілікті сағат 09.00 дейін жарияланады.
Конкурсқа қатысу өтініштері тізілімнің ғаламтор парақшасында 
http://reestr.nadloc.kz

2014 
ж 30 қазаны жергілікті сағат 10.00 ашылады.
Сатып алу коды: 2014.ОК-34551
Конкурсты ұйымдастыруға және өткізуге жауапты лауазымды тұлға Романов Эмиль 
Раифович, тел. 8(727) 244-64-40, вн.21091, e-mail: 
[email protected]
АО СП «Заречное»
, КАТО: 514853000, РК, 160712, ЮКО, Отрарский район, Тимурский 
сельский округ, ул. Бауыржана Момышулы, д.51, Перевалочная база АО СП «Заречное», адрес 
офиса в г.Алматы: КАТО: 751410000, РК, г. Алматы, 050060, ул. Ходжанова, 58/5, (далее – 
Заказчик), объявляет о проведении открытого конкурса по закупу:
ЛОТ №1
 – 19.20.26.500 А – Дизельное топливо зимнее в количестве 380 тн. (168).
Место поставки: Республика Казахстан, инд. 160712, Южно-Казахстанская область, 
Отрарский район, ж/д ст. Тимур.
Срок поставки по вышеуказанному лоту: в течение 54 (пятидесяти четырех) календарных 
дней с даты заключения Договора.
Пакет конкурсной документации можно получить в Реестре товаров, работ и услуг, 
используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей.
Конкурсные заявки размещаются до 09.00 местного времени 30 октября 2014 года на 
интернет-ресурсе реестра: 
http://reestr.nadloc.kz
Конкурсные заявки будут вскрываться в 10.00 местного времени 30 октября 2014 года на 
интернет-ресурсе реестра: 
http://reestr.nadloc.kz
Код закупки: 2014.ОК-34551
Должностное лицо, ответственное за подготовку и проведение конкурса Романов Эмиль 
Раифович, тел. 8(727) 244-64-40, вн.21091, 
mail

[email protected]
АО «АК Алтыналмас»
 (юридический адрес: г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис, 212, офис 
в г. Алматы: г. Алматы, ул. Мусабаева, 8) (далее - «Заказчик») объявляет о проведении закупа 
методом запроса ценовых предложений на поставку следующих ТРУ:
лота
Наименование лота
Выделенная сумма, 
без НДС в тенге
28.11.42.700 B Гидравлический насос вращателя буровой 
установки RC
875 000
Ценовые предложения
 принимаются в запечатанных конвертах с даты публикации 
настоящего объявления до 21 октября 2014 г., 10:00ч. вр. Алматы в электронномм виде на 
нижеуказанном веб сайте.  Проект договора можно получить на веб-сайте: 
www
reestr
nadloc
kz
 (только для зарегистрированных пользователей). 
Код закупки 2014.ЦП-34630
«Алтыналмас АК» АҚ
 (заңды мекен-жайы: Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 111, кеңсе 212, 
Алматы қаласындағы бөлімшесі: Алматы қ., Мұсабаев к-сі.,8) (бұдан әрі – «Сұраныс беруші») 
баға ұсыныстарға сұрау салу әдісі бойынша келесі ТЖҚ түрлерін сатып алатынын хабарлайды:
Лот №
Лоттың атауы
Теңгедегі бөлінген 
сома ҚҚС-сыз
28.11.42.700 B Гидравлика сорғыш айналымы RC 
бұрғылау қондырғысы
875 000
Баға ұсын
ыстары осы хабарлама жарияланған күннен 2014 жылдың 21 қазанға дейін 
Алматы уақытымен сағат 10:00-де, 050043, ҚР, Алматы қ., Мұсабаев көшесі, 8, мекен-
жайында мөрленген конверттерде қабылданады. Келiсiмшарт жобасы мен нұсқауларды www.
reestr.nadloc.kz веб-сайтынан алуға болады (тек  тiркеулi қолданушылар ғана). 
Сатып алу коды 2014.ЦП-34630
www.satypalu.kz
№187 (428) от 14.10.2014 г 
АО «АК Алтыналмас» 
(юридический адрес: г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис, 212, Офис 
в г. Алматы: г. Алматы, ул. Мусабаева, 8) (далее - «Заказчик») объявляет об итогах закупа 
методом запроса ценовых предложений проведенного 06.10.2014 г. в 11.00 ч. по адресу: РК, г. 
Алматы, ул. Мусабаева, 8 (код закупки 2014.ЦП-32990, http://reestr.nadloc.kz):
лота
Наименование лота
Победитель, адрес
Цена предло
жения Победи
теля, тенге, без 
НДС
Номер кон
тракта на 
недрополь
зование
28.11.42.700 B
 Фор
сунка 5263305 PX на 
двигатель Cummins 
QSL-9
ТОО «Отан 2030», РК, г. 
Костанай, ул. Бородина, 
155
539 000
68
 «Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы
 (заңды мекен-жайы: Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 
111, кеңсе 212, Алматы қаласындағы бөлімшесі: Алматы қ., Мұсабаев к-сі.,8) (бұдан әрі 
«Сұраныс беруші») 
    
06.10.2014 ж. 11:00-де  Алматы қ., Мұсабаев к-сі, 8 мекен-жайында өткен 
ұзартылған баға ұсыныстарына сұрау салу әдісі бойынша сатып алу нәтижелерін хабарлайды 
(сатып алу коды 2014.ЦП-32990, http://reestr.nadloc.kz):
Лот 
Лоттың атауы
Жеңімпаздың, мекен-
жайы
ҚҚС-сыз жеңім-
паздың бағасы, 
теңге
Кен 
орнының 
келісім 
шарт номірі
28.11.42.700 B
 Фор
сункалар 5263305 
PX  Cummins QSL-9
«Отан 2030» ЖШС, ҚР, 
Костанай қ, Бородина к., 
155
539 000
68
ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (
FalconOil
GasLTD
),
 расположенное по адресу: РК, г. 
Актобе, пр-т Санкибай-Батыра 14Д,ТРК Алатау,(Код КАТО 151010000), объявляет об итогах  
проведения  закупа  способом из одного источника согласно пункту 
93  пп.2 
Правил закупа 
ТРУ при проведении операций по недропользованию.
Лот No1. 
Код СКП: 85.32.11.200 A. 
Наименование лота: Услуги по обучению на семинаре в области землеустроительных 
проектов
Стоимость по лоту No 1 составляет 60 000 тенге без учета НДС.
Наименование поставщика: 
TOO «Казахстанский межрегиональный центр повышения 
квалификации»
Размер обязательства поставщика по местному содержанию составляет 100 %.
Код закупки и адрес интернет ресурса:  2014.ОИ-34531, www.new.reestr.nadloc.kz.
ҚР, Ақтөбе қ., Сәңкібай батыр даңғылы, 14Д, «Алатау» ССО орналасқан 
«Фэлкон Ойл энд 
Гэс ЛТД» (Falcon Oil & Gas LTD) ЖШС
 (КАТО коды151010000) жер қойнауын пайдалану 
бойынша операциялар өткізген кезде ТЖҚ көтере сатып алу Ережелерінің 
93 тармағы 
 тармақшасына сәйкес, бір дереккөзден  сатып алу тәсілімен өткізілген сатып алудың 
қорытындылары туралы жариялайды:
№1 лот.
 СКП коды: 85.32.11.200 A.
Лоттың атауы: Жер құрылысы саласында семинарға оқыту қызметтері.
Саны: 5 дана.
№1 лот бойынша бағасы 60 000 теңге ҚҚС-сыз.
Жеткізушінің атауы: 
«Казахстанский межрегиональный центр повышения 
квалификации» ЖШС.
Жеткізушінің жергілікті мазмұн бойынша міндеттемелер мөлшері- 100 % құрайды.
Сатып алу коды және ғаламтор реестр мекенжайы

2014.ОИ-34531, 
www.new.reestr.nadloc.kz
ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (
FalconOil
GasLTD
),
 расположенное по адресу: РК, г. 
Актобе, пр-т Санкибай-Батыра 14Д,ТРК Алатау,  (Код КАТО 151010000), объявляет об итогах  
проведения  закупа  способом из одного источника согласно пункту 
93  пп.35 
Правил закупа 
ТРУ при проведении операций по недропользованию.
Лот No1. 
Код СКП: 15.12.19.500 A
Наименование лота: Сумка для ноутбука 15”-16” нейлон.
Количество – 5 штук.
Стоимость по лоту No 1 составляет 44
643  тенге без учета НДС.
Наименование поставщика: 
ТОО «Торговая компания «Drakar».
Размер обязательства поставщика по местному содержанию составляет 0 %.
Код закупки и адрес интернет ресурса:  2014.ОИ-34488, www.new.reestr.nadloc.kz.
ҚР, Ақтөбе қ., Сәңкібай батыр даңғылы, 14Д, «Алатау» ССО орналасқан 
«Фэлкон Ойл энд 
Гэс ЛТД» (Falcon Oil & Gas LTD) ЖШС
 (КАТО коды151010000) жер қойнауын пайдалану 
бойынша операциялар өткізген кезде ТЖҚ көтере сатып алу Ережелерінің 
93 тармағы 
35
 тармақшасына сәйкес, бір дереккөзден  сатып алу тәсілімен өткізілген сатып алудың 
қорытындылары туралы жариялайды:
№1 лот.
 СКП коды: 15.12.19.500 A
Лоттың атауы: Ноутбукке сөмке 15”-16” нейлон.
Саны: 5 дана.
№1 лот бойынша бағасы 44
643 теңге ҚҚС-сыз.
Жеткізушінің атауы: 
«Торговая компания «Drakar» ЖШС.
Жеткізушінің жергілікті мазмұн бойынша міндеттемелер мөлшері-0 % құрайды.
Сатып алу коды және ғаламтор реестр мекенжайы

2014.ОИ-34488, 
www.new.reestr.nadloc.kz
«Марсель Петролеум» ЖШС,
 заңды мекен-жайы: ҚР, 43100000, Қызылорда қ-сы, 
Байсеитова к-сі, 97/99, нақтылы мекен-жайы: ҚР, 43100000, Қызылорда қ-сы, Желтоқсан к-сі, 
42, БО «Бастау» 8 қабат, бір көзден сатып алуды жариялайды:
Тапсырыс берушінің атауы және мекен-
жайы
«Марсель Петролеум» ЖШС, Қызылорда 
қ-сы, Желтоқсан к-сі, 42, БО «Бастау» 8 
қабат.
Лоттар атауы мен нөмірі және СКП коды
49.32.12.000 A - Автокөлікті жалдау
Сатып алу нөмірі және интернет көзі адресі
2014.ОИ-34638 (П)
, http://reestr.nadloc.kz
Бір көзден сатып алудың себебі
Несостоявшийся ОК, несостоявшийся ЦП, 
несостоявшийся СЭЗ 
Код несостоявшегося закупа: 2014.ОК-
31599
Әлеуетті жеткізушінің атауы
 « Бастау-S « ЖШС, Кызылорда қ-сы; Хон 
Бен До к-сі, 150
Жеткізуші ұсынған сома, теңге, ҚҚС 
қоспағанда
24
480 000.00 теңге
Әлеуетті жеткізушінің атқаратын ТЖҚ-дағы 
жергілікті қамту бойынша міндеттемесі
80 %
Түйіскен тұлға
Шугаев Олжас Жанатович, 8
724
260 5059
ТОО «Марсель Петролеум»
 юридический адрес: РК, 43100000, г. Кызылорда, ул. 
Байсеитовой 97/99, фактический адрес: РК, 43100000, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 42, БЦ 
«Бастау», 8 этаж, объявляет о проведении закупа способом из одного источника:
Наименование и местонахождение заказчика
ТОО «Марсель Петролеум», г. Кызылорда, 
ул. Желтоксан, 42, БЦ «Бастау», 8 этаж
Наименование/я и номер/а лота/ов, код СКП
49.32.12.000 A - Аренда автотранспорта
Номер закупки и адрес интернет ресурса
2014.ОИ-34638 (П),
 http://reestr.nadloc.kz
Основание для закупа с одного источника
Несостоявшийся ОК, несостоявшийся ЦП, 
несостоявшийся СЭЗ 
Код несостоявшегося закупа: 2014.ОК-
31599
Наименование победителя
ТОО «Бастау-S», г. Кызылорда, ул. Хон Бен 
До, 150
Цена, предложенная поставщиком в тенге, 
без НДС
24
480 000.00 тенге
Обязательство потенциального поставщика 
по местному содержанию в ТРУ
80 %
Контактное лицо
Шугаев Олжас Жанатович, 8
724
260 5059
Филиал «Восточные МЭС» АО «
KEGOC
» объявляет о проведении 
21.10.2014 г. тендера по реализации производственного здания ЦТЭС филиала Восточные МЭС, расположенного 
в г. Усть-Каменогорск, ул. Тюленина, 1 (1 лот) 
начальная стоимость  40
034 424,00 тенге с учетом НДС. Гарантийный взнос в размере 2(двух) процентов от суммы, указанной в ценовом 
предложении, вносится на банковские реквизиты филиала «Восточные МЭС» АО «KEGOC», указанные в тендерной документации.
Тендерную документацию
 для участия необходимо получить по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,67, каб.109, с 08:00 по 17:00 ч. Ценовые предложения, необходимо предоставить 
до 
12:00 ч. 21.10.2014
г.
 по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,67, каб.109.  
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(7232)406-368.
АО «АК Алтыналмас»
 (юридический адрес: г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис, 212, офис 
в г. Алматы: г. Алматы, ул. Мусабаева, 8) объявляет об итогах закупа из одного источника 
следующих ТРУ:
 № 
лота
Наименование лота
Кол-во, 
ед.изм.
Цена, предло
женная Постав
щиком, тенге,  
без НДС
Срок 
подпи-
сания 
договора
27.51.26.900 A-Калорифер на жидком то
пливе 63 кВт, 6,2 л/час, размеры 105*44*54
2 шту
ки
293 144
10 раб.
дней
лот 2 у ТОО фирм
а «Экспресс
ТехСервис» (РК, г. Караганда, Бульвар Мира 44-21). Номер 
контракта на недропользование: №68.
Основание для закупа: закуп способом запроса ценовых предложений признан 
несостоявшимся (код закупки 2014.ЦП-32835). 
«Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы
 (заңды мекен-жайы: Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 
111, кеңсе 212, Алматы қаласындағы бөлімшесі: Алматы қ., Мұсабаев к-сі.,8)  бiр деректен – 
2  лот боыйнша «ЭкспрессТехСервис» фирмасы ЖШС-нен (ҚР, Қарағанды қ-сы, Беiбiтшiлiк 
бульвары, 44-21) – келесi ЖҚТ түрлерін сатып алу нәтижелерін хабарлайды:
Лот 
Лоттың атауы
Мөлшері
Жеткізуші 
ұсынған сома, 
теңге, ҚҚС-сыз
Келісімшарт жасау 
мерзімі
27.51.26.900 A- Калорифер 
сұйық отында 63 кВт, 6,2 
л/с, Мөлшер 105*44*54
2 дана
293 144
10 жұмыс күн
Кен орнын қолдану тур
лы келісімшарт нөмірі: №68.
Сатып алу негізі: баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылған (сатып 
алу коды 2014.ЦП-32835).
www.satypalu.kz
№187 (428) от 14.10.2014 г 
ТОО «KazCopper» («КазКупер»)
, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,15, БЦ «Нурлы Тау» блок 4 «В», офис 1905, объявляет о  закупе способом из одного источника у ТОО «High Level» (Хай Левел), 
050000, Республика Казахстан, г.Алматы,пр.Аль-Фараби, 15, БЦ «Нурлы Тау», блок 4 «Б», офис 503
Код закупки
№ лота
Предмет закупа
Ед. Изм.
(КАТО)
Кол-
во
Основание для 
закупа из одно
го источника
Срок подписа
ния договора
Сумма, предложен
ная победителем, без 
учета НДС тенге
Номер контракта на 
недропользование
Обязательство по 
местному содержа
нию
2014.ОИ-
34555
www.reestr.
nadloc.kz
85.59.19 - Семинар на тему: 
«Налоговая отчетность за 3 
квартал 2014 года»
2222
пп.2 п.93 ПП 
РК №602 от 
31.05.2014г
10 рабочих дней
40
000,00
№2482 от 15.11.2007г.
100%
«KazCopper» («КазКупер») ЖШС,
 ҚР, Алматы қ-сы, Әл-Фараби д-лы,15,  «Нұрлы Тау» БО,  4 «В» блок, 1905 кеңсе, «High Level» (Хай Левел),ЖШС-нен бір көзден сатып алу қорытындысын 
жариялайды

050000, Қазақстан Республикасы

Алматы қ-сы, «Әл-Фараби д-лы,  51, «Нурлы Тау» БО, блок 4 «Б», офис 503
Сатып алу 
коды
Лот №
Сатып алу бұйымы
Өлшем 
бірлігі
Саны
Бір көзден са
тып алу негізі
Келісім шартқа 
тұру мерзімі
Жеңімпаздың берген 
бағасы, ҚҚС-сыз 
теңге
Жер қойнауын 
пайдалану келісім 
шарты
Жергілікті мазмұн 
бойынша міндеттеме
2014.ОИ-
34555
www.reestr.
nadloc.kz
85.59.19 -  «2014 ж 3 тоқсанға 
Салық есебі» тақырыбына 
семинар
2222
пп.2 93 тармақ 
ҚР ҮҚ №602 
31.05.2014ж
10 жұмыс күн
    40
000,00
№2482  15.11.2007 ж.
100%
«Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы
(заңды мекен-жайы: Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 
111, кеңсе 212, Алматы қаласындағы бөлімшесі: Алматы қ., Мұсабаев к-сі.,8)(бұдан әрі 
«Сұраныс беруші») 
02.10.2014 ж. 11:00–де 
Алматы қ., Мұсабаев к-сі, 8 мекен-жайында өткен 
№2014.ОК-4368
 ашық конкурс әдісі бойынша сатып алу нәтижелерін хабарлайды
Лот № 
Лоттың атауы
Жеңімпаз, 
мекен-жай
ҚҚС-сыз 
жеңім-
паздың 
бағасы, 
теңге 
Жеңімпаздан кейінгі 
қатысушы, ашық 
конкурс әдісі бойынша 
артықшылықты баға 
ұсынысы танылған
Лот 
  
70.22.15.900 
A Пустын-
 Пустын-
 Пустын
ное кен-орнында анықтау 
- аналитикалық зертхана 
қызметі
Әлеуетті жеткізушілерге қайтарылмаған конкурстық 
өтінімдер бар конверттердің болмауына байланысты 
ашық конкурс өтпеді деп танылды
АО «АК Алтыналмас» 
(юридический адрес: г. Тараз, ул. Казыбекби, 111, офис, 212, офис 
в г. Алматы: г. Алматы, ул. Мусабаева, 8)  (далее - «Заказчик») объявляет об итогах закупа 
способом открытого конкурса 
№2014.ОК-43680
 проведенного 
02.10.2014 г. в 11.00 ч
. по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Мусабаева, 8:
лота
Наименование лота
Победитель, 
адрес
Цена 
предложе
ния По
бедителя, 
тенге, без 
НДС
Участник открытого 
конкурса, ценовое 
предложение которого 
наиболее предпочти
тельное после пред
ложения победителя 
конкурса
Лот 
№ 1  
70.22.15.900 A Услуги 
пробирно - аналитиче
ской лаборатории на м. 
Пустынное
Закуп способом открытого конкурса признан несостояв
шимся в связи с отсутствием не возвращенных потенци
альным поставщикам конвертов с конкурсными заявками
АО «АК Алтыналмас» 
(юридический адрес: г. Тараз, ул. Казыбекби, 111, офис, 212, офис 
в г. Алматы: г. Алматы, ул. Мусабаева, 8)  (далее - «Заказчик») объявляет об итогах закупа 
способом открытого конкурса 
№2014.ОК-4368(П)
 проведенного 
09.10.2014 г. в 11.00 ч
. по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Мусабаева, 8:
лота
Наименование лота
Победитель, 
адрес
Цена 
предложе
ния По
бедителя, 
тенге, без 
НДС
Участник открытого 
конкурса, ценовое 
предложение которого 
наиболее предпочти
тельное после пред
ложения победителя 
конкурса
Лот 
№ 1  
70.22.15.900 A Услуги 
пробирно - аналитиче
ской лаборатории на м. 
Пустынное
Закуп способом открытого конкурса признан несостояв
шимся в связи с отсутствием не возвращенных потенци
альным поставщикам конвертов с конкурсными заявками
«Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы
(заңды мекен-жайы: Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 
111, кеңсе 212, Алматы қаласындағы бөлімшесі: Алматы қ., Мұсабаев к-сі.,8)(бұдан әрі 
«Сұраныс беруші») 
09.10.2014 ж. 11:00–де 
Алматы қ., Мұсабаев к-сі, 8 мекен-жайында өткен 
№2014.ОК-4368(П)
 ашық конкурс әдісі бойынша сатып алу нәтижелерін хабарлайды
Лот № 
Лоттың атауы
Жеңімпаз, 
мекен-жай
ҚҚС-сыз 
жеңім-
паздың 
бағасы, 
теңге 
Жеңімпаздан кейінгі 
қатысушы, ашық 
конкурс әдісі бойынша 
артықшылықты баға 
ұсынысы танылған
Лот 
  
70.22.15.900 
A Пустын-
 Пустын-
 Пустын
ное кен-орнында анықтау 
- аналитикалық зертхана 
қызметі
Әлеуетті жеткізушілерге қайтарылмаған конкурстық 
өтінімдер бар конверттердің болмауына байланысты 
ашық конкурс өтпеді деп танылды
ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
, (030012, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 167В) 
объявляет о закупе способом из одного источника:
Лот №1. Проектирование линий электропередач 10/0,4кВ на месторождении 
Сарыкумак Западный и получение экспертного заключения на строительство. 
Код СКП: 
71.11.21.700 A.
Цена, предложенная поставщиком по лоту №1 в тенге, без учета НДС:
5 000 00
0.
Потенциальный поставщик: по лоту №1 
– ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж»
Обязательства поставщика по местному содержанию в предлагаемых ТРУ, выраженные в 
процентах по лоту №1: 100%. 
Основание для осуществления закупа способом из одного источника по лоту №1: согласно 
пп. 1 п. 93. Правил закупа ТРУ при проведении операций по недропользованию.
Код закупки: 2014.ОИ-34633
Адрес интернет-ресурса системы: 
http
://
reestr
nadloc
kz
«Сагиз Петролеум Компани»  ЖШС

030012, Ақтөбе қ-сы,  Сәңкібай батыр д-лы, 167В) 
бір көзден сатып алу туралы жриялайды:
№1 лот. 
 Батыс Сарықұмақ кен орнында 10/0,4кВ электр беру желілерін жобалау және 
құрылысқа сараптамалық қорытынды алу, 
СКП: 
71.11.21.700 A.
№ 1 лот бойынша жеңімпаздың берген бағасы теңге, ҚҚС-сыз:
  
5 000 00
№ 1 лот бойынша әлеуетті жеткізуші  
– «СредАзЭнергоСтройМонтаж»
 ЖШС
№ 1 лот бойынша пайызбен белгіленген ұсынылып отырған ТЖҚ-де жергілікті қамту 
бойынша жеткізушінің міндеттемелері: 100%
Бір көзден №1 лот бойынша сатып алу 
дісін қолдану негізі: 1 п., 93 т. Жер қойнауын 
пайдалану кезінде ТЖҚ сатып алу ережесі
Сатып алу коды
 - 
2014.ОИ-34633
Ғаламтор ресурсының мекенжайы: 
http://new.reestr.nadloc.kz
www.satypalu.kz
№187 (428) от 14.10.2014 г 
Меншік иесі: «Сатып Алу Ақпарат» ЖШС
Мерзімді баспасөз басылымдарын ж
не (немесе) ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы №13581-Г ку
не Ақпарат министрлігі Ақпарат ж
не мұрағат комитеті берген.
Редакцияның мекенжайы: ҚР, индекс: 050061, Алматы қ-сы, 9 Января к-сі, 17 үй.
Жазылу индексі: 64541
Тел: 8 727 273 83 81, satypalu.kz
Бас редактор: Тұрсынбеков А. Н. Газет “Корпорация “Бизнес-Информ” ЖШС баспаханасында басылды, Алматы қ-сы, Төле би / Шарипова к-сі, 108/77 а. тел.293-09-09
Газет аптасына 5 рет шығады (Сейсенбі, с
рсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі). Күнделікті таралым 20 000 дана. Тапсырыс №10189
37 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЖИТЕЛИ 
ЭЛИТНОГО ПОСЕЛКА В АКТАУ
ТУРКМЕНИСТАН 
ПОДТВЕРДИЛ УЧАСТИЕ В 
«ЭКСПО-2017»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВ. МЕТРЫ ЖИЛЬЯ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В 
АЛМАТЫ ЗА СЧЕТ МАНСАРДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Домовладельцы уверяют, что 
электричество у них воруют, 
а сами они платят исправно. И 
хотя компания-поставщик не 
исключает этот вариант, искать 
воров не собирается.
Считается, что в этом поселке 
живет так называемая «элита» 
Актау - чиновники, судьи и 
бизнесмены. Однако даже 
высокий статус жильцов не 
помешал коммунальщикам 
пойти на крайние меры. 
Поселок Приморский два дня 
назад полностью отключили от 
энергосетей до тех пор, пока 
жильцы не погасят долг в 37 
миллионов тенге.
В каждом доме поселка есть 
индивидуальные приборы учета, 
согласно показаниям которых 
абоненты и платят. Долгов по 
ним - не более трех миллионов 
тенге, говорят домовладельцы. 
А вот откуда взялись остальные 
34 миллиона, приморцы не 
знают. Но общепоселковый 
счетчик показывает, что жители 
поселка тратят гораздо больше 
электричества, чем заявляют.
АЙБАР КАЛХАНОВ, житель 
СОТ Приморский:
- У людей есть что? Те 
дома, которые раньше 
построены, что есть люди, 
которые подпитываются 
электричеством, и оно уходит 
мимо счетчиков. Вот оттуда 
долги, вот поэтому он ничего и 
не может сказать.
Коммунальные службы не 
исключают такого варианта 
обмана, ведь Интернет пестрит 
советами, как платить меньше 
или вовсе не платить за 
комуслуги.
ВАСИЛИЙ ГАЛКИН, 
заместитель начальника ГКП 
«АУЭС»:
- Провода и кабельные линии, 
которые заходят в коттедж, они 
нечем не защищены. И большей 
частью у людей проходят 
скрытые под штукатуркой 
при монтаже. И контролер, 
и председатель общества, 
когда проверяет, он фиксирует 
только прибор учета, то, что 
он видит на приборе, и сколько 
он накрутил. Проверить, есть 
ли подключенные какие-то 
потребители от этой линии 
внутри коттеджа помимо 
прибора учета, он не в 
состоянии.
Один из способов, как 
обмануть энергопоставщика, 
рассказал пользователь 
социальной сети. Из поста 
следует, что друг автора, 
проживающий в Астане, 
практически задаром 
обогревает свой большой дом, 
договорившись с проверяющим. 
Цитата: «Например, за месяц 
набежало 150 000 тенге. 
Проверяющий «скручивает» 
счётчик до 25 000 тенге, разница 
125 000 тенге. Вот, от разницы 
знакомый отдаёт половину 
наличными, т.е. 62 500 тенге 
проверяющему».
Таким образом, расходы 
домовладельца составляют 87 
тысяч тенге, а подкрученные 62 
500 тенге, ненадолго «повиснув 
в воздухе», возможно, лягут на 
соседей. Сотрудники актауской 
компании-поставщика 
электричества уверяют, что их 
приборы учета надежны, но 
даже если кто-то из жителей 
нашел способ «подкрутить» 
показания, расследование 
проводить не намерены. 
Жителям Приморского они 
советуют сложиться по 75 
тысяч с дома и сообща оплатить 
долг. Однако домовладельцев 
этот вариант не устраивает. 
Говорят, что и без того платят 
в среднем по 30 тысяч тенге 
за электричество и платить за 
мошенников не намерены.
www.zakon.kz
В ходе визита состоялись встречи Комиссара 
«ЭКСПО-2017» с Заместителем Председателя 
Кабинета Министров – Министром иностранных дел 
Туркменистана Рашидом Мередовым, Заместителем 
Председателя Кабинета министров Туркменистана 
Пальваном Тагановым и председателем Торгово-
промышленной палаты Туркменистана Довраном 
Оразмурадовым, сообщает пресс-служба МИД РК.
На встрече с Р.Мередовым Р. Жошыбаев вручил 
письмо-приглашение на «ЭКСПО-2017» от имени 
Президента Казахстана Н. Назарбаева, адресованное 
Президенту Туркменистана Г. Бердымухамедову. В 
ходе беседы стороны высоко оценили состояние и 
перспективы казахстанско-туркменских отношений, 
в том числе, вопросы подготовки к предстоящему 
официальному визиту Президента РК Н. Назарбаева 
в Туркменистан и его участию в торжественной 
церемонии открытия туркмено-иранского участка 
международной железнодорожной магистрали 
«Север - Юг».
Была обсуждена повестка дня VIII заседания 
казахстанско-туркменской Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому, научно-
техническому и культурно-гуманитарному 
сотрудничеству. Кроме того, были обсуждены итоги 
прошедшего в Астрахани IV Саммита Прикаспийских 
государств. Стороны выразили взаимную 
заинтересованность активизации двустороннего 
сотрудничества во всех сферах, в том числе, 
возможность открытия прямого авиасообщения 
между столицами двух братских государств.
В ходе встречи с Заместителем Председателя 
Кабинета Министров Туркменистана П.Тагановым 
Комиссар подробно ознакомил высокопоставленного 
собеседника о проводимой работе по подготовке к 
проведению международной специализированной 
выставки в Астане и её тематики, а также подчеркнул 
её роль в качестве «локомотива» развития 
казахстанского туризма.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия 
профильных государственных органов двух стран по 
вопросам туркменского участия в выставке. Вице-
премьер П. Таганов заверил, что Туркменистан 
будет достойно представлен на «ЭКСПО-2017» и 
сообщил о заинтересованности туркменской стороны 
в получении павильона с большой площадью на 
выставке в Астане.
Кроме того, стороны обменялись идеями по 
развитию торгово-экономических отношений двух 
государств, а также межрегиональной торговли в 
Каспийском регионе.
В ходе встречи с председателем ТПП и 
представителями ответственных государственных 
органов официального Ашхабада за участие 
в Астанинской выставке, была организована 
специальная презентация «ЭКСПО-2017». 
Туркменской стороной было подтверждено участие 
делегации Туркменистана на Первом Собрании 
международных участников «ЭКСПО-2017», 
запланированного к проведению 22-23 октября 2014 
года в Астане.
В рамках визита по приглашению туркменской 
стороны Р. Жошыбаев посетил «Выставку 
экономических достижений Туркменистана», 
приуроченную к 23-й годовщине независимости 
страны.
www.zakon.kz
Жители одного из районов 
Алматы пожаловались, что 
из-за строительства такой 
мансарды им пришлось терпеть 
неудобства, и теперь они даже 
вынуждены делать капитальный 
ремонт в своих квартирах.
Валентина Плотникова 
вынуждена менять наружную 
дверь. Как только начались 
дожди, по стенам потекли 
ручьи. Дверь буквально 
разбухла. Теперь пенсионерке 
нужно делать ремонт, а денег 
нет.
ВАЛЕНТИНА 
ПЛОТНИКОВА, пенсионер:
- Крышу убрали, нам только 
потолок оставили. Крышу 
убрали и вот эту трубу убрали. 
Заливает с тринадцатого года.
Такая же ситуация 
наблюдается в квартире и 
другой пенсионерки Орынбасар 
Бадреевой. У 70-летней бабушки 
пострадали не только стены, но 
и мебель. Все промокшие вещи, 
постельное белье пенсионерка 
второй день пытается высушить 
на солнце.
ОРЫНБАСАР БАДРЕЕВА, 
пенсионер:
- Сказали: «Потерпите, в 
сентябре все закроем». Вот, 
сентябрь прошел, октябрь тоже 
заканчивается. Никто даже 
не двигается, чтобы закрыть 
крышу.
По словам самого 
застройщика, дом, в котором 
сегодня проживает 36 семей, 
был в обветшалом состоянии. 
Не было отопления и горячей 
воды. Но в обмен на согласие 
на строительство мансарды 
застройщик провел отопление. 
Обещает помочь и с ремонтом 
квартир, пострадавших от 
дождей.
АБДУМАЖИТ КАСЫМОВ, 
застройщик:
- У них же раньше некоторые 
дома кооперировались и ставили 
печку в подвале. Понимаете? И 
дровами топили. И мы эту трубу 
срезали, чтобы ремонт подъезда 
сделать. Мы же накрываем, вы 
же видите: двускатная кровля, 
и, по всей видимости, оттуда 
просочилась.
Чтобы в дальнейшем 
жильцы не попадали в такие 
ситуации, юристы всегда 
советуют составлять договор, 
где будут прописаны пункты 
взаимоотношений застройщика 
и жильцов.
СЕРГЕЙ УТКИН, юрист:
- Причинен вред в результате 
неисполнения каких-то 
обязанностей или в результате 
упущения. Пожалуйста, этот 
вред надо компенсировать. 
Сначала направить претензию, 
потом уже подать в суд, если 
добровольно не решается.
Для других алматинцев 
эта история может оказаться 
поучительной, ведь в Южной 
столице действует программа 
по мансардному строительству. 
Власти рассчитывают возвести 
более девятисот тысяч 
квадратных метров жилья. Но, 
возможно, это только в домах, 
признаных сейсмостойкими.
www.zakon.kz

Приложенные файлы

  • pdf 26736363
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий